Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XLIII/364/18

Uchwała Nr XLIII/364/18

Rady Gminy Dźwierzuty

z dnia 30 października 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2018 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.)

 

 Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXIV/283/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1.      W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o  343.853,00 zł,

 

dochody budżetu po zmianach :                                     31.324.330,63 zł,

                   z tego : dochody bieżące w wysokości :         28.494.494,34 zł

                    dochody majątkowe w wysokości        2.829.836,29 zł.

 

2.      W § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o  212.143,76 zł,

 

wydatki budżetu po zmianach :                                      33.343.899,08 zł,

                   z tego : wydatki bieżące w wysokości :         27.822.708,99 zł

                    wydatki majątkowe w wysokości :     5.521.190,09 zł.

 

3.      § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie :

 „Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 4.892.108,32 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.

 

4.      § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:

 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.259.425,86 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4, do niniejszej uchwały.

 

5.      § 2 ust.4 otrzymuje brzmienie :

Dochody i wydatki związane z realizacją :

a)      zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r., stanowią załącznik nr 5, do niniejszej uchwały.

 

6.      § 3 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu gminy w kwocie 2.019.568,45 zł, zostanie pokryty:

1)      przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie  627.556,19 zł,

2)      wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.392.012,26 zł.”

 

7.      § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 3.442.321,94 zł, rozchody w wysokości 1.422.753,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do niniejszej uchwały.

 

8.      § 5 otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1)      finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  600 000,00 zł,

2)      finansowanie planowanego deficytu w kwocie  627.556,19  zł,

3)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  w kwocie  1.422.753,49 zł”.

 

9.      § 10 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały”.

 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXIV/283/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2018 r., pozostają bez zmian.

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

      2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek


 


Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Załączniki Nr 3,4,5,7,9 do uchwały Plik xls 155.50 KB
Załącznik Nr 2 Plik xls 164.50 KB
Załącznik Nr 1 Plik xls 41.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-10-30
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-11-02 09:54
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-11-02 09:56
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 14 listopada 2018r. 03:48:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.