Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XL/347/18
 
Uchwała Nr XL/347/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 19 lipca 2018 r.
 
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dźwierzuty oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dźwierzuty miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 35.
 
§ 2
 
Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 15.
 
§ 3
 
Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 35.
 
§ 4
 
Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 10.
 
§ 5
 
Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 30.
 
§ 6
 
Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 10.
 
§ 7
 
 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dźwierzuty nie mogą być usytuowane na terenie:
 
 1. obiektów sportowych,
 2. plaż i kąpielisk,
 3. obiektów kultu religijnego,
 4. podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych,
 5. Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach,
 6. Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach.
 
 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 25 metrów od granicy terenu obiektów wymienionych w ust. 1 lit a, c oraz terenu szkół i innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych oraz  opiekuńczych.
 2. Odległość określoną w ust. 2 mierzy się od wejścia lub wyjścia z terenu chronionego do wejścia do punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, najkrótszą drogą dojścia ciągiem dróg publicznych, którą możliwe jest dotarcie do punktu.
 
§ 8
 
Traci moc:
 
 1. Uchwała Nr VI/53/03 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu  (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 2. Uchwała Nr XIII/114/04 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 25 marca 2004 r. o zmianie uchwały Nr VI/53/03 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu  (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 3. Uchwała Nr IN/84/11 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/53/03 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 24 kwietnia 2003 r., w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
§ 9
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
 
§ 10
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 

 
Uzasadnienie
 
            W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Z 2018 r. poz. 310), na mocy której rada gminy ma obowiązek ustalić w drodze uchwały maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Dotychczasowe uchwały zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych uchwał, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy.
 
            W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dźwierzuty oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dźwierzuty miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Maksymalne liczby zezwoleń  zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały określone odrębnie dla poszczególnych rodzajów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.
Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: "Maksymalna liczba zezwoleń, o której mowa w ust. 1, usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania  i spożywania napojów alkoholowych oraz godziny sprzedaży napojów alkoholowych uwzględniają postanowienia gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych".
 
Sytuacja w tym względzie jest następująca:
      
Opis ustalenia Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Nowa Uchwała
Maksymalna liczba zezwoleń >4,5%  poza m-cem / w mcsu zapis 50 / 10
efekt 2x50=100/2x10=20
35+30/10+10
65 / 20
Usytuowanie miejsc sprzedaży nie określa określa
Usytuowanie miejsc podawania  napojów alkoholowych nie określa określa
Usytuowanie miejsc spożywania napojów alkoholowych nie określa określa
Godziny sprzedaży napojów alkoholowych nie określa nie określa
 
Zdaniem przygotowujących projekt uchwały ilości zezwoleń są optymalne dla zapewnienia zasady równości wobec prawa zarówno podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, jak i tych które zamierzają tą działalność podjąć w przyszłości.
Jak wynika z powyższej tabeli proponowana w uchwale liczba zezwoleń na konsumpcję napojów alkoholowych spełnia wymóg formalny – jest zgodna z przyjętym gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Dźwierzuty na 2018 rok.
 
Stosownie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy przed podjęciem niniejszej uchwały zasięgnęła opinii jednostek pomocniczych gminy na zasadach określonych w art. 89 ustawy o samorządzie gminnym.

Zestawienie opinii jednostek pomocniczych załączono do projektu uchwały.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-07-19
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-20 11:34
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 14 grudnia 2018r. 16:44:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.