XML
Uchwała Nr XXXIX/338/18
Uchwała Nr XXXIX/338/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wielbark

Na podstawie art. 10 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Udziela się z budżetu Gminy Dźwierzuty na 2018 rok pomocy finansowej dla Gminy Wielbark w formie dotacji celowej w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dożynki Powiatowe 2018”. 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany w statucie Gminy.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-06-21
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:25