XML
Uchwała Nr XXXIX/333/18
 
Uchwała Nr XXXIX/333/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
             w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Dźwierzuty za 2017 r.
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1.
 Zatwierdza się skonsolidowany bilans Gminy Dźwierzuty sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.           
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-06-21
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:11