Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XXXVIII/329/18
 
Uchwała Nr XXXVIII/329/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
 
 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym              (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz  art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1.
 
Zmianie ulega załącznik do uchwały Nr IX/60/15 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży  z terenu Gminy Dźwierzuty który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2198 z późn. zm.) umożliwia wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w drodze tworzenia programów regionalnych lub lokalnych. Na tej podstawie Rada Gminy Dźwierzuty postanowiła podjąć uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty
Gmina Dźwierzuty wspierając uzdolnione dzieci i młodzież, pomoże im w uzyskaniu wiedzy  i umiejętności w procesie rozwoju edukacyjnego. W przyszłości uczniowie wyróżniający się wysoką średnią będą wykorzystywać zdobytą wiedzę promując przez to Gminę Dźwierzuty.
Zakłada się, że realizacja Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty przyniesie efekty przede wszystkim dla uczniów, ale też i dla szkół oraz całej gminy. Wpłynie na rozwój kreatywności, umiejętności oraz wzrost motywacji uczniów.
Zmiana w załączniku do uchwały spowodowana jest powiększeniem grona adresatów programu.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.
 
Załącznik
do uchwały Nr XXXVIII/329/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
 
 
LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY DŹWIERZUTY
 
 
 1. Wstęp
            Troska o rozwój dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej jest wyrazem świadomości  i poczucia odpowiedzialności za społeczeństwo. Osiągnięcia osób zdolnych są motorem rozwoju  w każdej dziedzinie życia.  Z tego właśnie powodu społeczeństwo powinno dbać o zapewnienie utalentowanym uczniom i młodzieży odpowiednich warunków do rozwoju i kształcenia uzdolnień. Ludzie o wszechstronnym wykształceniu, dla których praca jest odkrywaną i pogłębianą przez lata pasją, mają szanse na osiągnięcie sukcesu i wniesienie wkładu w rozwój społeczności lokalnej, w której żyją.
Szeroko rozumiane wsparcie uczniów wybitnie uzdolnionych, winno być jednym  z priorytetów każdego samorządu, dla którego dobro człowieka i chęć stworzenia najlepszych możliwości dla jego rozwoju jest najważniejsze.
Opracowanie, przyjęcie i realizacja Programu pozwoli wspierać edukację młodych mieszkańców naszej gminy, wykazujących uzdolnienia naukowe, sportowe i artystyczne.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, pragniemy motywować dzieci i młodzież do rozwoju i wzrostu aspiracji m.in. przez przyznawanie nagród oraz stypendiów.
Dzięki temu nasi stypendyści, będą pozytywnym wzorcem dla środowiska oraz wzmocnione zostanie poczucie własnej wartości w społeczności naszej gminy.
 
 1. Cele programu.
 
Celem programu jest:
 1. motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem wiedzy,
 2. stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej,
 3. zachęcanie do udziału  w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, artystycznych  i sportowych,
 4. zwiększanie aspiracji edukacyjnych i aktywności wśród uczniów,
 5. motywowanie rodziców i opiekunów do wspierania edukacji uzdolnionych uczniów,
 6. promowanie uzdolnionych uczniów.
 
 1. Adresaci programu
 
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkali na terenie Gminy Dźwierzuty.
 
 1.  Działania objęte programem oraz formy jego realizacji.
 
 1. Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Dźwierzuty obejmuje następujące działania:
 1. praca z uczniem uzdolnionym,
 2. współpraca z rodzicami ucznia uzdolnionego,
 3. promowanie uczniów uzdolnionych,
 4. nagradzanie uczniów uzdolnionych.
 1. Formy wsparcia oferowane w programie:
 
                        - w odniesieniu do pracy z uczniem uzdolnionym
 1. rozpoznanie uzdolnień ucznia,
 2. aktywizowanie, motywowanie oraz pomoc w rozwoju uzdolnień,
 3. udział ucznia w kołach zainteresowań,
 4. zachęcanie uczniów do wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w konkursach i olimpiadach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
 
            - w odniesieniu do promowania uczniów uzdolnionych
a.  eksponowanie osiągnięć uczniów w: gablotach, kronikach, siedzibie szkoły do   
     której uczęszcza uczeń,
b.  zbieranie i zamieszczanie informacji o sukcesach uczniów na stronie internetowej   
     szkół oraz na stronie internetowej Gminy Dźwierzuty,
c. nominowanie do nagród i stypendiów,
d. prezentowanie osiągnięć uczniów podczas spotkań z rodzicami, władzami
    lokalnymi, mieszkańcami,
 
                        -   w odniesieniu do współpracy z rodzicami
            a. spotkania z rodzicami uczniów uzdolnionych z nauczycielami, pedagogami
                 szkolnymi,
 
                        - w odniesieniu do nagradzania uczniów uzdolnionych
            a. przyznawanie przez Wójta Gminy Dźwierzuty nagród w postaci: dyplomów, listów  
                gratulacyjnych, nagród w formie rzeczowej lub pieniężnej, jednorazowych
                stypendiów.
 
 1. Spodziewane efekty
 
 1. Realizacja możliwości indywidualnego rozwoju pasji i zainteresowań ucznia.
 2. Wzrost aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży.
 3. Wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, olimpiad.
 4. Zwiększenie motywacji nauczycieli do indywidualnego procesu nauczania oraz podnoszenia swoich kwalifikacji celem sprostania nowym oczekiwaniom i potrzebom uczniów uzdolnionych.
 5. Zwiększenie zaangażowania rodziców w edukację dzieci i młodzieży.
 6. Wzrost zaangażowania w działaniach na rzecz środowiska lokalnego.
 7. Promocja Gminy Dźwierzuty w powiecie, województwie i kraju.
 
 1. Finansowanie programu
 
Realizacja Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty odbywać się będzie w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Dźwierzuty oraz od sponsorów.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-04-27
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-04-30 10:43
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 10 grudnia 2018r. 23:47:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.