Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XXXVIII/330/18
Uchwała Nr XXXVIII/330/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
 
w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty.
 
Na podstawie art. 90t  ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
W ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty przyznawana jest Nagroda Wójta Gminy Dźwierzuty, zwana dalej „nagrodą”.
 
§ 2.
 
Warunki i tryb przyznawania nagród określa regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3.
 
Traci moc uchwała Nr XIV/113/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty.
 
§ 4.
 
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
UZASADNIENIE
 
      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) przewiduje możliwość wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
      W dniu 11 sierpnia 2015 r. Rada Gminy Dźwierzuty podjęła uchwałę Nr IX/60/15 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty, oraz uchwałę Nr XXXVIII/329/18 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty.
W przypadku podjęcia takiego programu, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty jest obowiązany zabezpieczyć środki                          w budżecie gminy na ten cel oraz określić warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz formy i zakres tej pomocy.
Środki na wsparcie edukacji uzdolnionych dzieci – zabezpieczono w budżecie na rok 2018.
Warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz formy i zakres tej pomocy określi Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, który będzie podstawą do  działania Komisji ds. Rozpatrywania Wniosków która dokona oceny wniosków w sprawie przydziału nagród, określi ich ilość, dokona ich rozdziału, określi wysokość i szczegółowo uzasadni przydział nagrody odrębnie dla każdego złożonego wniosku.
 
      W związku z powyższym podjęcie uchwały staje się zasadne.
 
 

 
Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/330/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
 
 
Regulamin przyznawania Nagród Wójta Gminy Dźwierzuty
 
§ 1.
 
 1. Celem przyznawania nagród jest promowanie w środowisku uczniów, którzy za swoje najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie jak najwyższych wyników w nauce lub  sporcie.
 2. Nagroda jest formą wyróżnienia, docenienia i podziękowania za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności.
 3. Nagradzanie uzdolnionych uczniów jest promocją szkoły w środowisku lokalnym oraz czynnikiem wzmacniającym wzrost motywacji wśród nauczycieli do pracy z uczniami zdolnymi.
§ 2.
 
 1. Niniejszy regulamin określa zasady i kryteria przyznawania nagród pieniężnych lub rzeczowych.
 2. Nagrody finansowane są z budżetu Gminy Dźwierzuty oraz mogą być fundowane przez sponsorów.
 3. O nagrody mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkali na terenie Gminy Dźwierzuty.
 4. Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia uzyskane w danym roku szkolnym.
 
§ 3.
 
Nagrody mogą być przyznane za:
 1.  Osiągnięcia w nauce:
 1. uczniom, którzy uzyskali wysoki wynik – co najmniej 95% na:
- na egzaminie ósmoklasisty od 2019 r.
- na egzaminie gimnazjalnym do 2019 r.
 1. uczniom klas III szkół podstawowych, którzy na „Trzecioteściku” uzyskali 100%,
 2. uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadpodstawowych, którzy uzyskali w nauce średnią ocen co najmniej 5,5 i więcej.
 1.  Osiągnięcia w sporcie:
 1. od I do V miejsca na etapach wojewódzkich (indywidualnie),
 2. od I do X miejsca na etapach ogólnopolskich (indywidualnie).
 3. reprezentacja województwa w sportach drużynowych.
 1. Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach:
 1. uczniom, którzy uzyskali tytuł finalisty lub laureata przedmiotowego konkursu na etapie wojewódzkim,
 2. za uzyskany tytuł laureata lub uzyskanie miejsca od I do X w konkursach ogólnopolskich,
 3. za zajęcie od I do III miejsca w innych konkursach na etapach wojewódzkich.
 1. Raz w ciągu roku szkolnego, Wójt Gminy Dźwierzuty może z własnej inicjatywy nagradzać Nagrodą Specjalną jednego ucznia.
 
§ 4.
 
 1. Wnioski (załącznik nr 1 do regulaminu) o przyznanie nagrody mogą składać:
 1. dyrektorzy szkół po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
 2. organizacje i instytucje kulturalno-oświatowe oraz sportowe.
 3. rodzice uczniów lub opiekunowie prawni.
 1. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Dźwierzutach w ciągu 7 dni po zakończeniu roku szkolnego, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nagroda dla ucznia uzdolnionego”.
 2. Rozpatrywane będą jedynie wnioski złożone w terminie, prawidłowo wypełnione i kompletne.
 3. Wręczenie nagród nastąpi w ostatnim tygodniu sierpnia danego roku szkolnego.
 
§ 5.
 
 1. Nagrody i ich wysokość ustala na podstawie złożonych wniosków Komisja ds. Rozpatrywania Wniosków, powołana przez Wójta Gminy Dźwierzuty.
 2. W skład Komisji ds. Rozpatrywania Wniosków wchodzą:
 1. powołany przez Wójta pracownik Urzędy Gminy,
 2. przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury,
 3. po jednym przedstawicielu placówki, wytypowanym przez dyrektora danej szkoły,
 4. przedstawiciel Rady Gminy Dźwierzuty.
 1. Członkowie Komisji ze swojego składu wybierają przewodniczącego, który kieruje jej pracą.
 2. Do zadań Komisji należy:
 1. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody lub jednorazowego stypendium,
 2. podejmowanie decyzji zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy jej członków,
 3. sporządzanie protokołu z posiedzenia, który zawiera imiona i nazwiska nagrodzonych oraz pozostałych kandydatów, a także wysokość przyznanych nagród.
 1. W sprawach spornych decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
 2. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
 
§ 6.
 
 1. Indywidualna wysokość nagród uzależniona jest od rangi osiągniętego wyniku, kwoty ustalonej na ten cel w budżecie gminy na dany rok i liczby uczniów spełniających warunki wymienione w § 3.   
 2. W przypadku, gdy wysokość środków nie zabezpiecza w pełni potrzeb, świadczenia przyznawane są w pierwszej kolejności uczniom, którzy uzyskali najwyższe osiągnięcia naukowe. W następnej kolejności osiągnięcia artystyczne i sportowe.
 3. W przypadku osiągnięcia przez ucznia w danym roku szkolnym dwóch lub kilku wysokich wyników naukowych, artystycznych lub sportowych przyznaje się jedną nagrodę za najlepszy z osiągniętych wyników.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu
przyznawania Nagród
Wójta Gminy Dźwierzuty
 
 
WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEZ WÓJTA GMINY DŹWIERZUTY NAGRODY                        DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW
Wnioskuję o przyznanie nagrody Wójta Gminy Dźwierzuty dla :
…………………………………………………………………………………………………  (nazwisko i imię ucznia)
Klasa………………………………..
Data urodzenia……………………………………
Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
Informacje o szczególnych osiągnięciach w roku szkolnym …………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pieczątka instytucji                                                      ………………………………………….
Pieczątka i podpis dyrektora placówki bądź przedstawiciela organizacji, instytucji kulturalno-oświatowej
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyznawania nagrody Wójta Gminy Dźwierzuty- zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.                     o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 
………………………………………………….
Podpis rodziców lub opiekunów prawnych ucznia
Uzasadnienie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpisy Komisji ds. Rozpatrywania wniosków:
 
 1. …………………………………………
 2. …………………………………………
 3. …………………………………………
 4. …………………………………………
 5. …………………………………………
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-04-27
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-04-30 10:48
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 10 grudnia 2018r. 23:06:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.