Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XXXVIII/328/18
Uchwała Nr  XXXVIII/328/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu ) do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r.   poz. 121 z późn. zm.) – Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dźwierzutach w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych,  stanowiących własność Gminy Dźwierzuty, o łącznej wartości 457.645,00 zł (słownie czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych 00/100 gr), zgodnie z poniższą tabelą:
 
L.p. Nr działki Obręb geodezyjny Powierzchnia działki w m² Opis nieruchomości Księga wieczysta
1 694/7 Dźwierzuty 5071 Działka zabudowana składająca się z :
 1. budynku warsztatu o pow. użytkowej  319,5 m²;
 2. budynku magazynu o pow. użytkowej  209,9 m²;
 3. lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej  38,2 m²;
 4. budynku gospodarczego nr 1, o pow. użytkowej  2,4 m² ;
 5. budynku gospodarczego nr 2, o pow. użytkowej  44,1 m²;
 6. wiaty o pow. użytkowej 108,2 m²;
 7. rampy – myjni o pow. użytkowej  23,8 m²;
 8. placu utwardzonego o pow. użytkowej  1689 m² .
OL1S/00018758/3
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
do uchwały Nr XXXVIII/328/18
Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 
             Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Dźwierzutach jest spółką prawa handlowego, która została zawiązana w celu prowadzenia działalności komunalnej, w szczególności w zakresie doprowadzania wody i oczyszczania ścieków oraz gospodarki odpadami na terenie Gminy Dźwierzuty.
Celem realizowania zadań własnych gminy, wskazane jest zatem przekazanie Spółce, stanowiącej własność gminy, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 694/7 o pow. 5071 m², położonej w Dźwierzutach, objętej księgą wieczystą o Nr OLS1S/00018758/3, składającej się z :
 1. budynku warsztatu o pow. użytkowej 319,5 m²;
 2. budynku magazynu o pow. użytkowej 209,9 m²;
 3. lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 38,2 m²;
 4. budynku gospodarczego nr 1, o pow. użytkowej 2,4 m² ;
 5. budynku gospodarczego nr 2, o pow. użytkowej 44,1 m²;
 6. wiaty o pow. użytkowej 108,2 m²;
 7. rampy – myjni o pow. użytkowej 23,8 m²;
 8. placu utwardzonego o pow. użytkowej 1689 m²,
użytkowanej dotychczas przez Spółkę na podstawie umowy użyczenia do celów prowadzenia działalności oraz jako miejsce jej siedziby.
Podkreślić należy, że wniesienie ww. aportu w postaci nieruchomości jest związane z zakończeniem prac nad utworzeniem ww. spółki i wyposażeniem jej w niezbędny majątek umożliwiający jej funkcjonowanie.
            Poprzez wniesienie przedmiotowej nieruchomości zwiększony zostanie kapitał spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi przez utworzenie nowych udziałów w spółce, które zostaną objęte w całości przez Gminę Dźwierzuty, będącą jedynym wspólnikiem Spółki.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) „do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości”.
Rada Gminy dnia 25 października 2016r. podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy Dźwierzuty udziałów lub akcji Gminy Dźwierzuty w spółkach prawa handlowego,  w  której stwierdzono, że wniesienie aportu o wartości powyżej 150 tysięcy netto, wymaga zgody Rady Gminy Dźwierzuty.  
W powyższym przypadku wartość nieruchomości została oszacowana w wysokości 457.645,00 zł i wynika  z operatu szacunkowego, sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego Mieczysława Maruszko.
 
            W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest zasadne.
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-04-27
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-04-30 10:36
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 10 grudnia 2018r. 23:06:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.