Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XXXVII/320/18
Uchwała Nr XXXVII/320/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z   dnia 22 marca 2018 r.
 
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dźwierzuty w 2018 roku
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1840) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1.
            W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dźwierzuty w 2018 r. oraz sposób realizacji niniejszego programu, który stanowi załącznik  do niniejszej uchwały.
§ 2.
            Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
§ 3.
     Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego .
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 

 
 
UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1840) nakłada obowiązek na Radę Gminy, określania każdego roku, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt.
Niniejszy program obejmuje:
 1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
 2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
 3. odławianie bezdomnych zwierząt;
 4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
 5. poszukiwanie właścicieli  dla bezdomnych zwierząt;
 6. usypanie ślepych miotów;
 7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
 8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych  z udziałem zwierząt.
            Opracowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dźwierzuty na rok 2018, pozwoli na stopniowe zmniejszenie populacji bezdomnych psów i kotów oraz polepszeniu warunków życia bezdomnym zwierząt. Wprowadzenie programu zapewni zwierzętom, które cierpią w wyniku zdarzeń drogowych niezwłoczną pomoc lekarza weterynarii, a zwierzętom gospodarczym, które z różnych przyczyn utracą dotychczasowe schronienie zagwarantuje zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym. Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi     oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dźwierzuty w 2018 roku został wysłany do zaopiniowania do podmiotów, o których mowa w art. 11a,  pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1840), t.j.:
 1. Powiatowego Inspektora Weterynarii, ul. Korczaka 1, 12-100 Szczytno;
 2. Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami, ul. Łomżyńska 6, 12-100 Szczytno;
 3. Kołu Łowieckiemu ”Jeleń” ul. Bartna Strona 17, 12-100 Szczytno;
 4. Kołu Łowieckiemu „Ryś” ul. Szczycieńska 26/2, 12-120 Dźwierzuty;
 5. Kołu Łowieckiemu „Knieja” Rudka 1, 12-100 Szczytno;
 6. Kołu Łowieckiemu „Czajka” ul. Polna 10, 11-300 Biskupiec;
 7. Fundacji na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli obywatelskiej „LEX NOVA” ul. Mickiewicza 12, 37-300 Leżajsk.
 
           
 
 

 
Załącznik
do Uchwały Nr XXXVII/320/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 marca 2018 r.
Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Dźwierzuty w 2018 r.
 
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Program określa opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, sposób zapobiegania ich bezdomności oraz wysokość środków finansowych na realizację programu. Program ma zastosowanie                      do zwierząt bezdomnych oraz kotów wolnożyjących.
§ 2.
 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
 1. Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Dźwierzuty;
 2. Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Dźwierzuty;
 3. Wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dźwierzuty;
 4. Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1840);
 5. Schronisku, należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt bezdomnych, z którym aktualnie Gmina ma podpisaną umowę w sprawie odbioru bezdomnych zwierząt;
 6. Programie, należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dźwierzuty w 2018 r.”
 
Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 3.
 1. Celem Programu jest:
 1. poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Dźwierzuty, poprzez wyłapywania bezdomnych zwierząt;
 2. zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt;
 3. zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczenie zwierząt domowych w schronisku dla zwierząt, a zwierząt gospodarskich w wyznaczonym gospodarstwie rolnym, a także zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na wypadek następstw zdarzeń drogowych;
 4. poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 5. zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami.
 
Rozdział 3
SPOSOBY REALIZACJI CELÓW PROGRAMU
§ 4.
 1. W celu rozwiązania problemu bezdomności psów i kotów na terenie gminy przewiduje się współpracę z osobami i instytucjami zajmującymi się opieką nad bezdomnymi zwierzętami.
 2. Jako podstawowe formy współpracy zakłada się:
 1. prowadzenie wspólnych akcji zmierzających do zapewnienia opieki nad bezdomnymi psami i kotami;
 2. wymianę informacji o porzuconych oraz źle traktowanych zwierzętach w celu dochodzenia od ich właścicieli należytej opieki nad posiadanymi zwierzętami;
 3. współpracę ze społecznymi opiekunami wolno żyjących kotów w zakresie ograniczania ich rozrodczości;
 1. Edukacja społeczeństwa Gminy Dźwierzuty z zakresu ochrony zwierząt, humanitarnego ich traktowania oraz sposobów zapobiegania ich bezdomności odbywać się będzie poprzez:
 1. włączenie nauczycieli (przedszkola i szkoły) do propagowania treści programowych w dziedzinie ochrony zwierząt, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, promowanie prawidłowych postaw zachowań w stosunku  do zwierząt;
 2. organizowanie wspólnie z placówkami oświatowymi, kulturalnymi konkursów, spotkań edukacyjnych i innych form edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Dźwierzuty na temat humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania ich bezdomności, praw i obowiązków wynikających z faktu posiadania zwierzęcia.
 1. Zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym oraz opieki dla zwierząt z terenu gminy   Dźwierzuty:
 1. na terenie Gminy odławianie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter stały
  w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń, dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa.
 2.  zgłoszenia dotyczące zwierząt  przebywających na terenie ogólnie dostępnym
  w obrębie Gminy, co do których istnieje przypuszczenie że są bezdomne, będzie przyjmować pracownik Urzędu zatrudniony na stanowisku właściwym do spraw ochrony środowiska, który podejmie działania zmierzające do ustalenia właściciela zwierzęcia lub opiekuna zwierząt.
 3.  w przypadku nie ustalenia właściciela bądź opiekuna  zwierzęcia, pracownik Urzędu zatrudniony na stanowisku właściwym do spraw ochrony środowiska podejmie działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia i umieszczenia go w schronisku  dla zwierząt.
 4. odławianie prowadzone będzie atestowanymi urządzeniami, niestwarzającymi zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt. W razie konieczności podczas odłowu bezdomnych zwierząt zostanie zapewniona im pomoc weterynaryjna. Odłowione zwierzęta trafią do Schroniska dla zwierząt "Nadzieja" w Napierkach 53, 13-111 Janowiec Kościelny, z którym Gmina Dźwierzuty ma podpisaną umowę, gdzie zapewnione będzie właściwe żywienie, optymalne warunki bytowe oraz opieka weterynaryjna;
 5. zapewnienie pomieszczenia dla bezdomnych zwierząt gospodarskich - na mocy umowy, którą Gmina Dźwierzuty zawarła z Panem Zdzisławem Kowalskim prowadzącym gospodarstwo rolne w miejscowości Miętkie 46, 12-120 Dźwierzuty,
 6. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych   z udziałem zwierząt - na mocy umowy, którą Gmina Dźwierzuty zawarła   z Gabinetem Weterynaryjnym Wiesław Danowski, ul. Szczycieńska 16 A 12-120 Dźwierzuty.     
Rozdział 4
POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 5.
 1. Gmina będzie prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez:
 1. prowadzenie akcji adopcyjnych bezdomnych zwierząt, odłowionych z terenu gminy tj. umieszczenie zdjęć i informacji dotyczących odłowionych zwierząt na stronie internetowej gminy, oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu;
 2. promowanie adopcji zwierząt bezdomnych ze schroniska: http://gminadzwierzuty.pl/zwierzetadoadopcji
 3. współpracę z organizacjami społecznymi, prowadzącymi akcje adopcyjne                        i promocyjne.
Rozdział 5
OPIEKA NAD WOLNOŻYJĄCYMI KOTAMI
§ 6.
 1.  Opiekę nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Urząd poprzez:
     1) ustaleniu miejsca, w których przebywają koty wolno żyjące;
     2) sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi realizowane jest przy współpracy
          z organizacjami społecznymi, których celem jest ochrona zwierząt, poprzez:
a) zakup i wydawanie karmy głównie w sezonie jesienno-zimowym;
           b) finansowanie kastracji i sterylizacji wolno żyjących kotów;
           c) zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej
           Zlecanie i monitorowanie realizacji tych usług będzie sprawował pracownik Urzędu Gminy zatrudniony na stanowisku właściwym do spraw ochrony środowiska.
Rozdział 6
OBLIGATORYJNA STERYLIZACJA ALBO KASTRACJA ZWIERZĄT  W SCHRONISKACH DLA ZWIERZĄT
§ 7.
Schronisko dla zwierząt "Nadzieja" w Napierkach 53, 13-111 Janowiec Kościelny przed przekazaniem do adopcji zwierząt, przeprowadzać będzie obligatoryjne zabiegi kastracji  i sterylizacji zwierząt bezdomnych, przyjętych do schroniska z wyjątkiem tych, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania zabiegów w ramach obowiązującej umowy.
 
Rozdział 7
USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW
§ 8.
 1. Urząd pokrywa koszty uśpienia ślepych miotów psów lub kotów bezdomnych  z terenu Gminy Dźwierzuty.
 2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust.1:
 1. uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właściciela
 2.   zabieg uśpienia na zasadach określonych w pkt.1), przeprowadzony będzie   w Przychodni Weterynaryjnej "RYŚ" Joanna Rozbicka ul. Leyka 29, 12-100 Szczytno.
 3. zlecanie i monitorowanie realizacji tych usług będzie sprawował pracownik Urzędu Gminy zatrudniony na stanowisku właściwym do spraw ochrony środowiska,  we współpracy z lekarzem weterynarii.
Rozdział 8
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 9.
 1. Finansowanie realizacji zadań, wynikających z ustawy o ochronie zwierząt  i objętych niniejszym programem, następuje ze środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Dźwierzuty na dany rok budżetowy.
 2. W 2018 r. w budżecie Gminy Dźwierzuty na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są środki finansowe  w kwocie 17.000 zł. Kwota przeznaczona jest  na pokrycie kosztów związanych z:
   1)  zapewnieniem bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku oraz wskazanym   gospodarstwie rolnym;
   2) usługami weterynaryjnymi objętymi programem;
   3) zakupem niezbędnych środków przeznaczonych do realizacji zadań, wynikających   z programu.
 3. Wydatkowanie środków finansowych, przeznaczonych na realizację Programu, będzie się odbywało w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane z realizacją Programu.
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-03-22
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-03-29 09:10
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 10 grudnia 2018r. 23:56:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.