Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XXXVII/314/18
Uchwała Nr XXXVII/314/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 marca 2018 r.


w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 52 ust 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Dźwierzuty zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie.
 
§ 2.
 
  1. Ustala się wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), w prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w wysokości 1,00 zł (jeden złotych) za każdą zadeklarowana godzinę pobytu dziecka ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w godzinach pracy przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
  2. Opłatę za świadczenia, o których mowa w  ust. 1 wnosi się miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc z góry.
  3. Wysokość miesięcznej opłaty ustala się jako iloczyn liczby godzin korzystania przez dziecko  z wychowania przedszkolnego zadeklarowanych przez rodzica (opiekuna prawnego) w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie i obowiązującej stawki godzinowej.
 
§ 3.
 
  1. Miesięczna opłata, o której mowa w § 2 ust. 3, ulega pomniejszeniu w przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, proporcjonalnie do ilości dni roboczych w danym miesiącu, za każdy dzień nieobecności dziecka.
  2. Zwrot opłaty z przyczyn określonych w ust. 1, następuje przez obniżenie jej wysokości w następnym miesiącu.
  3. W przypadku miesiąca kończącego korzystanie z wychowania przedszkolnego nadpłata podlega zwrotowi.
 
§ 4.
 
Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.
 
 
§ 5.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 6.
 
Traci moc uchwała Nr XXIV/208/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu i określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty.
 
§ 7.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 

 
UZASADNIENIE
 
do Uchwały Nr XXXVII/314/18 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 22 marca 2018 r.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz.2203), która wprowadza m.in. regulacje dotyczące wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Na mocy art. 80 pkt 3 tej ustawy z dniem jej wejścia w życie uchylony został rozdział 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198). W związku z uchyleniem rozdziału 2 przestał obowiązywać  art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. "a" i pkt 2. Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Z powyższego wynika, iż podjęcie uchwały jest zasadne.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-03-22
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-03-29 08:55
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-04-26 14:13
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 11 grudnia 2018r. 00:00:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.