Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XXXV/300/18
Uchwała Nr XXXV/300/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 12 stycznia 2018 r.
 
w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Śledzie, gm. Dźwierzuty, na terenie działek nr ewidencyjny: 40/27, 39, 30/21, 128/14, 128/13, 128/11, 127, 3005/3, 124 i 119 w obrębie geodezyjnym Rańsk, gmina Dźwierzuty planowanej do realizacji w obszarze zespołu przyrodniczo–krajobrazowego „Rzeka Babant i Jezioro Białe”
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 21 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2011, Nr 291, poz. 1707 ze zm.), art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.), § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Nr 23 Wojewody Warmińsko–Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie zespołu przyrodniczo–krajobrazowego „Rzeka Babant i Jezioro Białe” (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2007 r. Nr 122, poz. 1700 ze zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Uzgadnia się realizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Śledzie, gm. Dźwierzuty, na terenie działek nr ewidencyjny: 40/27, 39, 30/21, 128/14, 128/13, 128/11, 127, 3005/3, 124 i 119 w obrębie geodezyjnym Rańsk, gmina Dźwierzuty planowanej do realizacji w obszarze zespołu przyrodniczo–krajobrazowego „Rzeka Babant i Jezioro Białe” utworzonego na podstawie rozporządzenia Nr 23 Wojewody Warmińsko–Mazurskiego z dnia  9 sierpnia 2007 r.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
Uzasadnienie
 
Inwestycja celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Śledzie, gm. Dźwierzuty, na terenie działek nr ewidencyjny: 40/27, 39, 30/21, 128/14, 128/13, 128/11, 127, 3005/3, 124 i 119 w obrębie geodezyjnym Rańsk, gmina Dźwierzuty będzie realizowana na obszarze zespołu przyrodniczo–krajobrazowego „Rzeka Babant i Jezioro Białe” utworzonego rozporządzeniem Nr 23 Wojewody Warmińsko–Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2007 r.
Na terenie w/w zespołu przyrodniczo–krajobrazowego obowiązują następujące zakazy:
  1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru;
  2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych  z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
  3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
  4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
  5. likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
  6. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
  7. zmiany sposobu użytkowania ziemi;
  8. wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
  9. umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk  i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych  z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
  10. umieszczania tablic reklamowych.
Zakazy te stoją w sprzeczności z planowaną do realizacji inwestycją. Jednakże w/w zakazy nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody – Radą Gminy Dźwierzuty. Dokonanie pozytywnego uzgodnienia realizacji przedmiotowej inwestycji przez Radę Gminy Dźwierzuty jest warunkiem wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.
Realizacja planowanej inwestycji jest możliwa w miejscu wyznaczonym w projekcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – znak sprawy RI–PPA.6733.16.2017. Działki nr 40/27, 39, 30/21, 128/14, 128/13, 128/11, 127, 3005/3, 124 i 119 obręb Rańsk, znajdują się na terenie gminy Dźwierzuty, przy drodze wojewódzkiej nr 600 łączącej miasta powiatowe Szczytno i Mrągowo. Za zlokalizowaniem przedsięwzięcia na tym terenie przemawia konieczność doprowadzenia sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej do gospodarstw domowych położonych w miejscowości Śledzie. Doprowadzenie sieci do mieszkańców pozwoli na racjonalne korzystanie z wód oraz uchroni ją przed zanieczyszczeniem. Budowa sieci pozwoli na odpowiednie zagospodarowanie terenu z korzyścią dla środowiska. Uregulowanie sytuacji na w/w obszarze (w miejscowości Śledzie) spowoduje odpowiedzialne zagospodarowanie obszaru z możliwością kontroli prowadzonych prac i późniejszego korzystania z tego terenu. 
Jednocześnie rozważono ewentualność lokalizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w innym miejscu.
Stwierdzono, że budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Śledzie, gm. Dźwierzuty, w innym miejscu niż na terenie działek nr ewidencyjny 40/27, 39, 30/21, 128/14, 128/13, 128/11, 127, 3005/3, 124 i 119 w obrębie geodezyjnym Rańsk, gm. Dźwierzuty jest niemożliwe. Przedstawiona trasa sieci stanowi najkorzystniejszy wariant. Zmiana przebiegu sieci jest niemożliwa bez ponoszenia znacznych kosztów i ingerencji w środowisko. Inwestycja celu publicznego o tym charakterze jest pożądana przez lokalną społeczność – nowo powstałe sieci umożliwią bezpieczne korzystanie z wód oraz bezpieczne odprowadzanie ścieków, zwłaszcza w związku z bliskim położeniem jeziora Babięty Wielkie i Babięty Małe. W konsekwencji ulokowanie obiektu w innym położeniu jest niemożliwe. Nie ma więc możliwości wyboru alternatywnego rozwiązania ze względu na dużo większe koszty realizacji inwestycji, gorszą lokalizację czy możliwą ingerencję w środowisko.
W związku z powyższym przedstawiona lokalizacja jest najlepszą znaną lokalizacją i brak jest rozwiązań alternatywnych.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-01-12
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-17 09:46
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-17 09:47
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 17 grudnia 2018r. 20:20:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.