XML
Uchwała Nr XXXV/298/18
Uchwała Nr XXXV/298/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 12 stycznia 2018 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie  Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach
 
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 2 ust. 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej ( Dz. U. Z 2017 r., poz. 1769), uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1.
 
W załączniku do uchwały Nr V/46/11 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. Nr 52 z dnia 27 kwietnia 2011 r.) wprowadza się następujące zmiany:
 
  1. w § 2 po pkt 16 dodaje się pkt 16a, pkt 16b i pkt 16c w brzmieniu:
 
„16a) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 162 ze zm.);
16b)  ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 ze zm.);
16c) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860 ze zm.).”;
 
  1. w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 
„ 1. Ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń   z funduszu alimentacyjnego, prowadzenia działań dotyczących postepowania wobec dłużników alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych, reintegracji społecznej i zawodowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, zasiłków dla opiekunów, Karty Dużej Rodziny, dodatków energetycznych, wsparcia kobiet w ciąży i rodzin, świadczeń wychowawczych.”
 
§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-01-12
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-17 09:40