Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XXXV/296/18
Uchwała Nr XXXV/296/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 12 stycznia 2018 r.
 
 
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 
           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U z 2017 r., poz. 1875 ze zm. ) w związku z art. 50 ust. 6  ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769) Rada Gminy w Dźwierzutach uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Określa się szczegółowe zasady przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze oraz tryb pobierania tych odpłatności,    a także zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
Traci moc uchwała Nr XXIV/209/17 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie  szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
                                                                                                 
                                                                                                                     
 
Załącznik
do uchwały Nr XXXV/296/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 12 stycznia 2018 r.
 
 
Szczegółowe warunki przyznawania pomocy w formie  usług  opiekuńczych i specjalistycznych usług  opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat  i  trybu ich pobierania.
 
§ 1.
 
  1. Pomoc w formie  usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,  przeznaczona jest dla osób samotnych-mieszkańców gminy Dźwierzuty, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawieni.
  2. Pomoc w formie  usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, może być również przyznana tym mieszkańcom gminy Dźwierzuty, którzy wymagają pomocy innych osób, a rodzina bądź wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
  3. W przypadku gdy we wspólnym gospodarstwie domowym istnieje konieczność zapewnienia pomocy więcej niż jednej osobie , usług opiekuńczych  i specjalistycznych   usług opiekuńczych przysługują każdej osobie oddzielnie, natomiast o charakterze gospodarczo-porządkowym uwzględniane są wspólnie.
 
§ 2.
 
  1. Zakres przyznawanych usług opiekuńczych i specjalistycznych   usług opiekuńczych określonych w decyzji administracyjnej jest uzależniony od stanu zdrowia osoby objętej usługami oraz jej sytuacji rodzinnej ustalonej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
  2. Wszystkie czynności do wykonania w ramach usług opiekuńczych  i specjalistycznych   usług opiekuńczych określonych w decyzji administracyjnej, dotyczą wyłącznie osoby objętej pomocą.
  3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane  przez 7 dni  w tygodniu w zależności od potrzeb, przy czym koszt godziny usługi opiekuńczej świadczonej  w święta i dni wolne od pracy nie ulega zmianie.
  4. Potrzeba świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych   usług opiekuńczych w niedziele i święta musi być uzasadniona wnikliwą analizą sytuacji osoby ubiegającej się ze strony pracownika socjalnego i brakiem wsparcia ze strony rodziny lub innych osób.
                                     
§ 3.
 
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych  ustala się w wysokości 18,70 zł.
 
§ 4.
 
Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby objętej usługami oraz jej dochodu  lub dochodu na osobę w rodzinie.              
 
 
§ 5.
 
W przypadku, gdy dochód osoby samotnej lub samotnie gospodarującej objętej usługami lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8, ust. 1 ustawy z dnia        12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1769).
 
§ 6.
 
Osoby samotne, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy    z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769), ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości zależnej od dochodu, zgodnie z poniższą tabelą z  zastrzeżeniem § 8.
 
Dochód w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art.8, ust. 1 pkt.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2017., poz. 1769) % odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych   usług opiekuńczych
    do 100%     0,00%
pow. 100%-200%     2,00%
pow. 200%-300%     4,00%
pow. 300%-350%     6,00%
pow. 350%-400%   10,00%
pow. 400%-450%   25,00%
pow. 450%-500%   50,00%
pow. 500%-550%   80,00%
pow. 550%-600% 100,00%
 
§ 7.
 
Osoby w rodzinie, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1769), ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości zależnej od dochodu, zgodnie z poniższą tabelą z  zastrzeżeniem § 8.
 
Dochód w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art.8, ust. 1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r., poz. 1769) % odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych   usług opiekuńczych
    do 100%     0,00%
pow. 100%-200%     2,00%
pow. 200%-300%     5,00%
pow. 300%-350%   10,00%
pow. 350%-400%   20,00%
pow. 400%-450%   25,00%
pow. 450%-500%   50,00%
pow. 500%-550%   80,00%
pow. 550%-600% 100,00%
§ 8.
 
  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach potwierdzających trudną sytuację życiową, rodzinną, materialną, zdrowotną, zdarzenia losowego, kosztów leczenia, kosztu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może zwolnić częściowo lub całkowicie z ponoszenia  odpłatności  za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
  2. Odpłatność za  usługi opiekuńcze  i specjalistyczne   usługi opiekuńcze wnoszona jest na konto bankowe podane w decyzji administracyjnej, do dnia 15-go każdego miesiąca. Podstawą opłat będzie faktura wystawiona za usługi opiekuńcze i specjalistyczne   usługi opiekuńcze przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach nie później niż do dnia 5 każdego miesiąca.
 
Uzasadnienie
 
     Problemy osób w podeszłym wieku, przewlekle chorych i niepełnosprawnych o niskim statusie ekonomicznym, wymagających pomocy osób drugich w codziennym funkcjonowaniu to jedna z wielu kwestii społecznych wymagających działań wspierających ze strony służb społecznych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1769) znajdują się w katalogu zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.
Naczelną zasadą tejże ustawy jest umożliwienie osobom samotnym i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Odnosząc  się do potrzeb osób i rodzin w powyższym zakresie Gmina Dźwierzuty realizuje zadania świadczenia usług opiekuńczych w środowiskach, które wymagają tego wsparcia.
        Sytuacja ekonomiczna osób korzystających z usług opiekuńczych oraz ich realne potrzeby w zakresie zabezpieczania podstawowych potrzeb bytowych, w odniesieniu do wzrastających kosztów cen i usług należy stwierdzić , że osoby o niskim statusie ekonomicznym nie radzą sobie z organizacją budżetu domowego i wymagają ustawicznego wsparcia z systemu pomocy. Osoby te, korzystając z usług opiekuńczych  zwracają się z prośbą o zwolnienie z naliczonej w decyzjach odpłatności za te usługi.
       W myśl art. 50 wyżej powołanej ustawy, w kompetencji Rady Gminy jest podejmowanie uchwały  w kwestii szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania. Podjęcie uchwały umożliwi w przypadkach uzasadnionych częściowe lub całkowite zwolnienie tych osób    z ustalonej odpłatności, jak również wyznaczy górną granicę  dochodu osobom o wysokim statusie ekonomicznym ubiegającym się o zapewnienie usług opiekuńczych, które są sobie w stanie zabezpieczyć te potrzeby we własnym zakresie.
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-01-12
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-17 09:34
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-17 09:34
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 17 grudnia 2018r. 20:20:14
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.