XML
UCHWAŁA Nr XXXIV/289/17
 
UCHWAŁA Nr XXXIV/289/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Dźwierzuty na I półrocze 2018 rok
 


Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U.  z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Zatwierdza się plan pracy  Komisji Budżetowej Rady Gminy  Dźwierzuty na  I  półrocze  2018 roku,  stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek

                 

Załącznik
do Uchwały Nr XXXIV/289/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 grudnia 2017 r.
                                                                                                                            
Styczeń
 1. Informacja na temat nowopowstałej Spółki z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej   w Dźwierzutach z uwzględnieniem umowy spółki, planu finansowego i rzeczowego.
 2. Sprawy różne.
Luty
 1. Fundusz sołecki – plan przedsięwzięć  na 2018 rok. Rozliczenie realizacji funduszu sołeckiego za 2017 r.
 2. Sprawy różne.
Marzec
 1. Koszty poniesione przez Gminę w 2017 roku związane z realizacją prac projektowych (dot. inwestycji gminnych).
 2. Sprawy różne.
Kwiecień
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty, z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach za 2017 rok.
 2. Sprawy różne.
Maj
 1. Informacja na temat kosztów poniesionych przez Gminę w ramach wykonania badań technicznych oraz napraw gwarancyjnych sali gimnastycznej w Orzynach.
 2. Sprawy różne.
Czerwiec
 1. Informacja na temat ściągalności podatków i opłat lokalnych, umorzeń za 2017 rok.
 2. Opracowanie planu pracy na II półrocze 2018 r.
 3. Sprawy różne.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
Wytworzył2017-12-20
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-12-20 08:00