XML
Uchwała Nr XXXIV/282/17
 
Uchwała Nr XXXIV/282/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 grudnia 2017r.


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty
na lata 2018 – 2028
 
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.)
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dźwierzuty na lata 2018 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3
  1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych  w  załączniku nr 2.
  2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 4
Upoważnia Wójta do:
  1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
  2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
§ 7
Traci moc uchwała Nr XXIII/198/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2017 – 2027.

 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Plik pdf 101.48 KB
Objaśnienia do WPF 2018-2028 Plik doc 133.00 KB
Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF Plik pdf 117.22 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2017-12-20
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-12-20 07:33
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-12-22 07:33