Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XXXIII/280/17
Uchwała Nr XXXIII/280/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 listopada 2017 r.
 
w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dźwierzuty, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 29 ust. 2 pkt 1, art.131 ust. 4 i ust. 6  w związku                        z art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)  Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się kryteria naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dźwierzuty, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów zgodnie z załącznikiem do uchwały.
 
§ 2.
Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów, o których mowa w § 1 obowiązują również w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, z wyłączeniem kryterium 4.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 4.
Traci moc uchwała Nr XXVI/228/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dźwierzuty, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/280/17
Rady Gminy w Dźwierzutach
z dnia 20 listopada 2017 r.
 
 
Lp.        Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
 
1.
 
 
Rodzeństwo dziecka
kontynuującego wychowanie
przedszkolne w tym samym
przedszkolu.
30  
Oświadczenie rodzica o kontynuowaniu wychowania  przedszkolnego przez pozostałe dzieci
 
2.
 
 Przedszkole/oddział    
przedszkolny znajduje się najbliżej
miejsca zamieszkania kandydata.
30  
Na podstawie informacji umieszczonej we wniosku o przyjęcie do przedszkola.
3. Dziecko obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego, pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym. 30 Dokument poświadczający zatrudnienie                  (od każdego z rodziców): zaświadczenie                   z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym, zaświadczenie z UG   o prowadzeniu gospodarstwa rolnego itp./ zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów,
 
 
 
4.
 
 
Czas pobytu dziecka w przedszkolu
powyżej 5 godzin dziennie-
kryterium dotyczące tylko
przedszkoli
20 Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie
 
 
 
UZASADNIENIE
 
do Uchwały Nr XXXIII/280/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 listopada 2017 r.
 
W myśl art. 131 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie danej gminy.
 
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w oddziale przedszkolny, lub                   w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe posiadające jednakową wartość:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
             
Zgodnie z treścią art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole, oddział przedszkolny  nadal dysponuje wolnymi miejscami organ prowadzący zobowiązany jest określić kryteria (nie więcej niż 6), które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  i przyznać każdemu kryterium określoną liczbę punktów. Mogą one mieć różna wagę. Rada gminy określa również dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia. Kryteria te wraz z liczbą punktów zostały określone w załączniku do niniejszej uchwały.
Podjęcie niniejszej uchwały w miejsce uchylanej uchwały Nr XXVI/228/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest  Gmina Dźwierzuty, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów wiąże się z tym, że art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) regulował stan przejściowy dotyczący roku szkolnego 2017/2018. Podjęcie uchwały na podstawie ww. przepisu prawa było obligatoryjnym zadaniem gminy.
W przedmiotowej uchwale dostosowano podstawę prawną zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym. W związku z powyższym przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-11-20
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-11-27 10:21
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 18 listopada 2018r. 04:58:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.