Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XXXIII/278/17
Uchwała Nr XXXIII/278/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 listopada 2017 r.
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 5 ust 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785) w związku z pkt 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. poz. 800) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Stawki podatku od nieruchomości wynoszą :
 
I. od budynków lub ich części za 1 m2 powierzchni użytkowej:
 
 1. mieszkalnych – 0,70 zł
 
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 15,70 zł  
 
 1. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,59 zł 
 
 1. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł
 
 1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,87 zł, z wyjątkiem:  
                                                                           
 1. gospodarczych,  położonych w obrębie posesji wraz z mieszkaniem lub budynkiem mieszkalnym - 4,85 zł  w tym:
 • za pierwsze 20 metrów kwadratowych łącznej powierzchni posiadanych budynków wymienionych w punkcie a - 4,85 zł
 • za każdy kolejny metr kwadratowy powyżej 20 metrów kwadratowych łącznej powierzchni posiadanych budynków gospodarczych wymienionych w punkcie a - 0,18 zł
 
 1. gospodarczych, zajętych na działalność rolniczą, opodatkowanych łącznie z gospodarstwem rolnym, położonych  na gruntach nie będących użytkami rolnymi - 0,18 zł
 
 1.  budynków letniskowych - 7,77 zł
 
II. od  budowli - 2% wartości  określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust. 3-7 ww. ustawy                                                                      o podatkach i opłatach lokalnych
 
 
 
 
 
III. od gruntów:
 
 1. związanych z prowadzeniem  działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków - 0,65 zł od 1m2 powierzchni
 
 1. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior                i zbiorników sztucznych - 4,63 zł od 1 ha powierzchni
 
 1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł od 1m2 powierzchni,                             z wyjątkiem:  
                                 
 1. zajętych na prowadzenie działalności rolniczej zgodnie z art. 1a , ust 1, pkt 6 ww. ustawy                   o podatkach i opłatach lokalnych - 0,12 zł od 1m2 powierzchni,
 
 1. letniskowych - 0,48 zł od 1m2 powierzchni,
 
 1. sklasyfikowanych geodezyjnie symbolem dr (drogi) - 0,11 zł od 1m2 powierzchni,
 
 1. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1m2 powierzchni.
 
§ 2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, grunty i budowle zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.
        
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 4
Traci moc uchwała Rady Gminy Dźwierzuty nr XXI/184/16 z dnia  29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r. poz. 4831)
 
§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego                    i obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku.
 
                                                                                                         
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-11-20
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-11-20 10:05
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 14 grudnia 2018r. 11:52:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.