Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XXXII/274/17
 
Uchwała Nr XXXII/274/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 października 2017 r.
 
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dźwierzuty na lata 2018-2021”
 
Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 18 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się do realizacji „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dźwierzuty na lata 2018-2021” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
§ 3.
Traci moc Uchwała Nr XXVII/189/05 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 15 grudnia 2005 r. r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Dźwierzuty na lata  2005-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2015.
§ 4.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 Uzasadnienie do przyjęcia dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dźwierzuty na lata 2018-2021”
 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dźwierzuty na lata 2018-2021 został opracowany zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), uwzględniając część strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” dotyczących ochrony środowiska. Jest on podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska na terenie gminy. Zawiera cele i zadania, które powinna realizować gmina w celu ochrony środowiska w swoich granicach administracyjnych.
Podstawowym celem sporządzania i uchwalania Programu Ochrony Środowiska (POŚ) jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych.
POŚ stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem, spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu JST.
Zakres i stopień szczegółowości Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dźwierzuty na lata 2018-2021 wynika z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) i został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (pismo z dnia 12 czerwca 2017 r., znak: WOOŚ.411.75.2017.MT) oraz Warmińsko-Mazurskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym (pismo  z dnia 9 czerwca 2017 r., znak: ZNS.9022.5.74.2017.Z). Projekt POŚ wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko został również poddany opiniowaniu przez ww. organy.
Wójt Gminy Dźwierzuty, zgodnie z art. 39 ww. ustawy, zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w opracowywaniu POŚ i Prognozy podczas konsultacji społecznych. W terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości obwieszczenia o rozpoczęciu procesu opiniowania społecznego przedmiotowych dokumentów tj. od 18 sierpnia 2017 r.,  nie wniesiono uwag i wniosków do projektów POŚ i Prognozy.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-10-27
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-11-06 09:49
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-11-06 09:49
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 14 grudnia 2018r. 11:54:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.