Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XXXII/273/17
Uchwała Nr XXXII/273/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 października 2017 r.
 
w sprawie wyrażenia opinii uznania lasów położonych na terenie Gminy Dźwierzuty za ochronne.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach    (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.) - Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1.
Opiniuje się negatywnie wniosek Nadleśnictwa Wipsowo w sprawie uznania za ochronne lasów  o powierzchni 76,92 ha, położonych na terenie Gminy Dźwierzuty.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 

                                                            
UZASADNIENIE
 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Wipsowo wnioskiem znak: NZ.6004.1.6.2017 z dnia 05.09.2017 r. (wpłynął do Urzędu 06.09.2017 r.) zwrócił się do Rady Gminy Dźwierzuty z prośbą o uznanie lasów, położonych na terenie Gminy Dźwierzuty o powierzchni 76,92 ha za ochronne. Do wniosku załączono wykaz lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne wraz z mapą przeglądową projektowanych lasów ochronnych.
We wniosku podano następujące uzasadnienie:
 1. cel uznania - zachowanie lasów wydzielonych jako poligon badawczy dla celów naukowych,
 2. skutki społeczne – ograniczenie użytkowania lasów wpłynie korzystnie na zachowanie typowych dla Nadleśnictwa gleb leśnych,
 3. skutki przyrodnicze – zwiększenie różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych.
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 788           z późn. zm.) za lasy szczególnie chronione, zwane dalej "lasami ochronnymi", mogą być uznane lasy, które:
 1. chronią glebę przed zmywaniem lub wyjałowieniem, powstrzymują usuwanie się ziemi, obrywanie się skał lub lawin;
 2. chronią zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, regulują stosunki hydrologiczne  w zlewni oraz na obszarach wododziałów;
 3. ograniczają powstawanie lub rozprzestrzenianie się lotnych piasków;
 4. są trwale uszkodzone na skutek działalności przemysłu;
 5. stanowią drzewostany nasienne lub ostoje zwierząt i stanowiska roślin podlegających ochronie gatunkowej;
 6. mają szczególne znaczenie przyrodniczo-naukowe lub dla obronności i bezpieczeństwa Państwa;
 7. są położone:
  1. w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców,
  2. w strefach ochronnych uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych,
  3. w strefie górnej granicy lasów.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o lasach Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze decyzji, uznaje las za ochronny lub pozbawia go tego charakteru, na wniosek Dyrektora Generalnego, zaopiniowany przez Radę Gminy. Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy  Rada Gminy powinna wyrazić opinię w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia o jej wyrażenie. W razie upływu tego terminu uważa się, że Rada Gminy nie zgłasza zastrzeżeń.
Rada Gminy Dźwierzuty postanowiła negatywnie zaopiniować wniosek Nadleśnictwa Wipsowo, o uznanie za ochronne lasów o ogólnej powierzchni 76,92 ha, położonych na terenie Gminy Dźwierzuty, wymienionych w wykazie załączonym do wniosku z dnia 05.09.2017 r.
Zdaniem Rady Gminy Dźwierzuty w przypadku uznania tych lasów za ochronne może  spowodować ograniczenie dostępności lasów ze względów ochrony przyrody. Może to prowadzić do zmniejszenia liczby turystów na terenie gminy, co niesie za sobą zmniejszenie dochodów mieszkańców gminy.
Po uznaniu lasów za ochronne mogą pojawić się inne skutki dla mieszkańców tj. brak możliwości budowy i rozbudowy infrastruktury, ograniczenia rozwoju. Zmniejszenia dochodów mieszkańców z powodu braku pracy, gdyż mogą wystąpić ograniczenia w pozyskaniu drewna  lub ograniczenie zbioru  płodów runa leśnego, co nie tylko może mieć bezpośredni, ale i pośredni wpływ na dochody mieszkańców okolicznych miejscowości. Pośredni wpływ wiązać się może z ograniczoną turystyką, w której turyści zbierają runo leśne.
Należy się również liczyć z faktem, że w perspektywie lat mogą się pojawić inne negatywne skutki dla mieszkańców po uznaniu lasów za ochronne.
W związku z tym podjęcie uchwały, wyrażającej negatywną opinię jest zasadne.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłHanna Kulesz-Krupska - Podinspektor ds. Budownictwa i Architerktury2017-10-27
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-11-06 09:46
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 14 grudnia 2018r. 11:55:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.