Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XXXI/269/17
Uchwała Nr XXXI/269/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 września 2017 r.
 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie geodezyjnym Łupowo oraz w miejscowości Laurentowo.
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu    i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
 
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek leżących w obrębie geodezyjnym Łupowo oraz w miejscowości Laurentowo.
  1. Granice obszaru objętego uchwałą przedstawione zostały na załączniku graficznym oznaczonym numerem 1.
  2. Uzasadnienie uchwały oraz analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu stanowią załącznik nr 2 uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXI/269/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 września 2017 r.
 
Obszar opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Łupowo oraz miejscowości Laurentowo
 
 
[ mapa z zaznaczonym obszarem ]
 
 
 
– granica opracowania
 
 

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/269/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 września 2017 r.
 
Uzasadnienie
 
            Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym obejmuje cały obręb geodezyjny Łupowo oraz całą miejscowość Laurentowo. Sporządzenie planu miejscowego ma na celu ujednolicenie zasad dotyczących zabudowy w kontekście ochrony ładu przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska oraz zabytków.
 
Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu
 
            Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dźwierzuty wyznacza w proponowanym obszarze między innymi tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, terenów rozwoju funkcji mieszkalno–usługowej czy tereny lasów, jednocześnie umożliwiając ich rozwój. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma na celu ujednolicenie zasad związanych z rozwojem wyżej wymienionych funkcji i ograniczenie niekontrolowanego rozwoju, które w konsekwencji mogłyby naruszyć zasady ochrony ładu przestrzennego, o których mowa  w ustawie z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Prace nad planem będą prowadzone zgodnie z art. 17 i zakresem określonym w art. 15 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Opracowany plan nie będzie naruszał studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dźwierzuty uchwalonego uchwałą Nr XIV/122/2000 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 7.07.2000 r. Dokonana przez Wójta Gminy analiza pozwoliła jednoznacznie określić odpowiedni obszar i powziąć decyzję o zasadności opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Łupowo oraz miejscowości Laurentowo.
            Uwzględniając powyższe, korzystając z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uznano za zasadne sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego obszaru. Podjęta uchwała stanowi wyraz woli Rady Gminy względem kształtowania przestrzeni na terenie gminy. Sporządzenie miejscowego planu wpisuje się we władztwo planistyczne gminy i jest przejawem racjonalnego gospodarowania przestrzenią gminy.
            Przyjąć zatem należy, że niniejsza uchwała czyni zadość zarówno oczekiwaniom społeczności lokalnej jak również obowiązującym przepisom prawnym.
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
załącznik graficzny MPZP Plik pdf 416.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-09-28
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-10-03 08:57
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-10-03 08:58
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 24 września 2018r. 11:42:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.