Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XXXI/268/17
Uchwała Nr XXXI/268/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 września 2017 r.
 
w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie publicznego domu opieki społecznej na terenie części działki nr ewidencyjny 30/36 w obrębie geodezyjnym Rańsk, gmina Dźwierzuty planowanej do realizacji w obszarze zespołu przyrodniczo–krajobrazowego „Rzeka Babant  i Jezioro Białe”
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 446 ze zm.), art. 21 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami  w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2011, Nr 291, poz.1707 ze zm.), art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.), § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Nr 23 Wojewody Warmińsko–Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie zespołu przyrodniczo–krajobrazowego „Rzeka Babant i Jezioro Białe” (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2007 r. Nr 122, poz. 1700 ze zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1
 
Uzgadnia się realizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie publicznego domu opieki społecznej na terenie części działki nr ewidencyjny 30/36 w obrębie geodezyjnym Rańsk, gmina Dźwierzuty planowanej do realizacji w obszarze zespołu przyrodniczo–krajobrazowego „Rzeka Babant i Jezioro Białe” utworzonego na podstawie rozporządzenia Nr 23 Wojewody Warmińsko–Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2007 r.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
Uzasadnienie
 
Inwestycja celu publicznego polegająca na budowie publicznego domu opieki społecznej na terenie części działki nr ewidencyjny 30/36 w obrębie geodezyjnym Rańsk, gmina Dźwierzuty będzie realizowana na obszarze zespołu przyrodniczo–krajobrazowego „Rzeka Babant i Jezioro Białe” utworzonego rozporządzeniem Nr 23 Wojewody Warmińsko–Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2007 r.
Na terenie w/w zespołu przyrodniczo–krajobrazowego obowiązują następujące zakazy:
  1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru;
  2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych  z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
  3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
  4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
  5. likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
  6. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
  7. zmiany sposobu użytkowania ziemi;
  8. wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
  9. umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk     i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych  z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
  10. umieszczania tablic reklamowych.
Zakazy te stoją w sprzeczności z planowaną do realizacji inwestycją. Jednakże w/w zakazy nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody – Radą Gminy Dźwierzuty. Dokonanie pozytywnego uzgodnienia realizacji przedmiotowej inwestycji przez Radę Gminy Dźwierzuty jest warunkiem wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.
Realizacja planowanej inwestycji jest możliwa w miejscu wyznaczonym w projekcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – znak sprawy RI–PPA.6733.9.2017. Działka nr 30/36, obręb Rańsk, znajduje się na obrzeżach gminy Dźwierzuty, przy drodze wojewódzkiej nr 600 łączącej miasta powiatowe Szczytno i Mrągowo. Za zlokalizowaniem przedsięwzięcia na tym terenie przemawia niewielkie oddalenie od dużych miast oraz brak konfliktu z istniejącym zagospodarowaniem terenu. Ponadto działka nr 30/36 ma powierzchnię ok. 43 ha, co pozwala na umiejętne zagospodarowanie obszaru. Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przewiduje podłączenie obiektu do wszystkich możliwych istniejących sieci. Osoby mieszkające w publicznym domu opieki będą korzystały przede wszystkim z walorów widokowych oraz świeżego powietrza bez potencjalnej możliwości oddziaływania na nie.
Uregulowanie sytuacji na terenie działki nr 30/36 spowoduje odpowiedzialne zagospodarowanie obszaru z możliwością kontroli prowadzonych prac i późniejszego korzystania z tego terenu.  Utworzenie takiej jednostki na terenie gminy spowoduje przyciąganie bezpośrednio zainteresowanych do publicznego domu opieki, ale też ich znajomych i rodziny na tereny gminy, co wpłynie na korzystny rozwój całej gminy.
Jednocześnie rozważono ewentualność lokalizacji publicznego domu opieki społecznej w innym miejscu.
 
Stwierdzono, że usytuowanie publicznego domu opieki społecznej w innym miejscu jest niemożliwe, ponieważ działka nr 30/36 jest jedyną należącą do inwestora na terenie gminy Dźwierzuty. Uzyskanie innej działki o podobnej wielkości, możliwym uzbrojeniu czy potencjale inwestycyjnym jest niemożliwe bez ponoszenia znacznych kosztów i prawdopodobieństwa ingerencji w środowisko. Inwestycja celu publicznego  o tym charakterze jest pożądana nie tylko przez lokalną społeczność – powstaną nowe miejsca pracy, ale również przez społeczeństwo, które się starzeje. W konsekwencji ulokowanie obiektu w innym położeniu jest niemożliwe. Nie ma więc możliwości wyboru alternatywnego rozwiązania ze względu na dużo większe koszty realizacji inwestycji, gorszą lokalizację czy możliwą ingerencję w środowisko.
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Załącznik do uchwały PDOS cz2 - mapa Plik pdf 432.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-09-28
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-10-03 08:51
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-10-03 08:54
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 24 września 2018r. 12:13:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.