Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XXX/256/17
Uchwała Nr XXX/256/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 lipca 2017 r.
 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3-3d ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) Rada Gminy Dźwierzuty, po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych, uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dźwierzuty i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:
 1. rodzaje i ilość odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 2.  częstotliwość ich odbierania;
 3. sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 
§ 2.
 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą następujące frakcje:
 1. zmieszane odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, będą odbierane, co najmniej dwa razy w miesiącu;
 2. selektywnie zebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, będą odbierane, co najmniej jeden raz w miesiącu.
 2.   W drodze selektywnej zbiórki wydziela się następujące frakcje odpadów :
 1. papier i tektury (odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe z papier i tektury);
 2. szkło (odpady opakowaniowe ze szkła);
 3. metale (odpady metali, w tym opakowaniowe z metali);
 4. tworzywa sztuczne (odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych);
 5. odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
 1. Niezależnie od prowadzonej zbiórki odpadów, wyodrębnieniu ze strumienia odpadów komunalnych podlegają:
 1. przeterminowane leki i chemikalia,
 2.  zużyte baterie i akumulatory,
 3. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 4. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 5. odpady budowlane i rozbiórkowe,
 6. zużyte opony,
 7. odzież i tekstylia,
 8. popioły z palenisk domowych
 1. Wydzielone frakcje odpadów zbierane są w odpowiednio oznakowanych workach          foliowych lub pojemnikach:           
  1. niebieski – oznaczony napisem” Papier”- odpady z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; 
  2. żółty – oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”- odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
  3. zielony – oznaczony napisem ”Szkło” - odpady opakowaniowe ze szkła;
  4. brązowy – oznaczony napisem ”Bio”- odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
  5. szary – oznaczony napisem ”Popiół” - popiół i żużel z palenisk domowych.
 2. Pojemniki MGB 1100 l przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Dźwierzuty - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
 3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe,  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  chemikalia oraz zużyte opony, odbierane będą w ramach mobilnej zbiórki tzw. ''wystawki'', zgodnie z terminarzem wywozu nieczystości stałych,  nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 4. Przeterminowane leki składowane w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w placówkach służby zdrowia oraz aptekach na terenie Gminy Dźwierzuty, odbierane będą zgodnie z terminarzem wywozu nieczystości stałych,  nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 5. Zużyte baterie i akumulatory  składowane w punktach zbiórki zorganizowanych w placówkach oświatowych i innych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dźwierzuty, odbierane będą zgodnie z terminarzem wywozu nieczystości stałych, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 6. Odpady budowlane i rozbiórkowe, popioły i żużle zgromadzone w czarnych workach,  odbierane będą zgodnie z terminarzem wywozu nieczystości stałych, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.      
 7. Od właścicieli nieruchomości należy odebrać każdą ilość zgromadzonych odpadów komunalnych.
 
§ 3.
Po powstaniu na terenie gminy Dźwierzuty Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przekazywanie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, chemikaliów, przeterminowanych leków, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, zużytych opon, metali, tworzyw sztucznych, papieru, szkła, popiołu powstałych na terenie nieruchomości, odpadów zielonych, oraz odpadów ulegających biodegradacji będzie następowało także do tego punktu.
 
§ 4.
Zgłaszanie przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne może nastąpić ustnie lub pisemnie w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach, przy ul. Niepodległości 6, telefonicznie pod nr telefonu 89 621 12 32 lub drogą elektroniczną na adres: info@ug-dzwierzuty.pl
 
§ 5.
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 6.
Traci moc uchwała Rady Gminy Dźwierzuty Nr XXVIII/247/17 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-07-28
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-08-07 14:47
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 23 maja 2018r. 20:34:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.