Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XXVI/229/17
 
Uchwała Nr XXVI/229/17
Rady Gminy Dźwierzuty

z dnia 27 marca 2017 r.
 
w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Dźwierzuty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz  art.133 ust. 2-3 ustawy z dnia 14 grudnia Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się zasady i kryteria rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest  Gmina Dźwierzuty:
 1. do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców kandydatów  zamieszkałych w tym obwodzie;
 2. kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli  publiczna szkoła podstawowa  nadal dysponuje wolnymi miejscami;
 3. w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria uwzględniające zapewnienie realizacji potrzeb kandydata i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, tj.:
  1. kandydat  posiada rodzeństwo uczące się w publicznej szkole podstawowej, w którym ubiega się   o przyjęcie – 10 pkt;
  2. publiczna szkoła podstawowa znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica – 10 pkt;
  3. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 10 pkt;
  4. niepełnosprawność kandydata – 10 pkt;
  5. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 10 pkt.
 4. spełnienie kryterium zawarte w punkcie 3 lit. a potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu  jednostki;
 5. spełnieniem kryterium zawartego w punkcie 3 lit. b jest dokument potwierdzający miejsce pracy rodzica (zaświadczenie o zatrudnieniu);
 6. spełnieniem kryterium zawartego w punkcie 3 lit. c jest oświadczenie rodzica o samotnym   wychowywaniu kandydata;
 7. spełnieniem kryterium zawartego w punkcie  3 lit. d  jest orzeczenie o niepełnosprawności;
 8. spełnieniem kryterium zawartego w pkt. 3 lit. e  jest wyrok  sądu w sprawie przyznania pieczy zastępczej nad kandydatem lub  postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XIV/112/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i do klas pierwszych publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dźwierzuty.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksader Nosek
 
 

 
 
UZASADNIENIE
 
            W myśl art. 133 ust. 2 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.
Organ prowadzący określa ponadto liczbę punktów przyznanych za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
Podjęcie tego rodzaju uchwały jest obligatoryjnym zadaniem gminy umożliwiającym szkołom podstawowym przeprowadzenie rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.
W przedmiotowej uchwale dostosowano podstawę prawną zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym. W związku z powyższym przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-03-27
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-04-04 12:21
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 27 kwietnia 2018r. 06:59:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.