XML
Uchwała Nr XXVI/225/17
Uchwała Nr XXVI/225/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 marca 2017 r.
 
 
w sprawie: przejęcia od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zadania w zakresie utrzymania chodników i przejść pieszych
 
 
Na podstawie art. 8 ust. 2 i ust.3,  art. 18 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 ze zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440  późn. zm.), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Wyraża się zgodę na przejęcie od Generalnego do wykonywania zadania publicznego obejmującego: utrzymanie czystości pasa drogowego, zimowe utrzymanie chodników i przejść dla pieszych znajdujących się w pasie drogowym, koszenie pasa drogowego -na odcinku drogi krajowej nr 57 w miejscowości Dźwierzuty od km 65+793 do km 67+180 oraz w miejscowości Linowo od km 72+336 do km 72+925, które to zadania należą do obowiązku zarządcy drogi, tj. Generalnego
 
§ 2
 
Przejęcie zadania, o którym mowa w §1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Wójtem Gminy Dźwierzuty a Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.
 
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany w statucie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksader Nosek 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-03-27
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-04-04 12:02