Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 12 
Uchwała Nr IIN/359/18
Uchwała Nr IIN/359/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 07 września 2018 r.
 
w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Dźwierzutach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit h, art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), art. 1 ust. 1, art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego   (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 pkt. 5, art. 5la ust. 1, art. 5lb ust. 1 i art. 51c ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.   w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1586 z późn. zm.)   Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1

 
Uchwala się Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Dźwierzutach stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.

§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IIN/359/18
Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 07 września 2018 r.


STATUT
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W DŹWIERZUTACH

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
 
 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dźwierzutach, zwany w skrócie „ŚDS”, jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Dźwierzuty.
 2. Siedzibą Środowiskowego Domu Samopomocy jest miejscowość Dźwierzuty, Gmina Dźwierzuty.
 
§2
 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Dźwierzutach działa na podstawie:
 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r.   poz. 1260 z późn. zm.);
 4. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.);
 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);
 6. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1586 z późn. zm.);
 7. Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1542);
 8. niniejszego statutu;
 9. innych ustaw.
§ 3
 
ŚDS zostanie wyposażony w mienie niezbędne do jego funkcjonowania, zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami.
§ 4
 
ŚDS używa prostokątnej pieczęci zawierającej jego pełną nazwę, adres, numer telefonu/faxu.
 
§ 5
 
 1. Środowiskowy Dom Samopomocy ma zasięg lokalny i obejmuje swoim zasięgiem działania Gminę Dźwierzuty.
 2. Uczestnikami zajęć prowadzonych w ŚDS są osoby pełnoletnie obojga płci zamieszkałe na terenie Gminy Dźwierzuty.
 3. Uczestnikami zajęć mogą być również mieszkańcy sąsiednich gmin, jeżeli ŚDS dysponuje wolnymi miejscami oraz zostało zawarte porozumienie na realizację zadania publicznego pomiędzy odpowiednimi organami jednostek samorządu terytorialnego w tym, organu właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do ŚDS.
 
§ 6
 
 1. Środowiskowy Dom Samopomocy jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. przewlekle chorych psychicznie (typ A), upośledzonych umysłowo (typ B)                              i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C), nie wymagających leczenia szpitalnego bądź opieki stacjonarnej, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym                          i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej.
 2. Działalność ŚDS ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób niepełnosprawnych. Ważnym elementem działalności ŚDS jest integracja uczestników ze społecznością lokalną poprzez ich społeczną aktywizację.
 
§7
 
 1. ŚDS jest jednostką pobytu dziennego, w której osoby przebywają od poniedziałku do piątku. Godziny pracy ŚDS określa Regulamin Organizacyjny.
 2. Pobyt w ŚDS przyznawany jest na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach.
 3. Zasady odpłatności za usługi świadczone przez ŚDS określają przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).
 
ROZDZIAŁ II.
CEL I ZADANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
 
§8
Celem działalności ŚDS jest:
 1. utrzymanie uczestników w ich naturalnym środowisku oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
 2. reprezentowanie interesów niepełnosprawnych w społeczności lokalnej oraz kształtowanie akceptującej postawy otoczenia wobec nich,
 3. dążenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez ich czynne i aktywne uczestnictwo w życiu politycznym, kulturalnym i społecznym w lokalnym środowisku,
 4. prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej, rozumianej jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez użytkowników poprawy jakości życia, samodzielnego funkcjonowania oraz powstrzymania postępującej regresji poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego  i terapeutycznego,
 5. rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności wykonywanych czynności dnia codziennego, celem zapobiegania nawrotom społecznej dekompensacji.
 
 §9
 
 1. W zakresie realizacji powyższych celów ŚDS świadczy usługi w ramach indywidualnych, lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów oraz zajęć z zakresu kształtowania umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym, w szczególności poprzez:
 1. zapewnienie uczestnikom dziennego pobytu i opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb życiowych i zdrowotnych,
 2. zapewnienie oparcia społecznego,
 3. prowadzenie zajęć wspierająco - aktywizujących, a w szczególności treningów funkcjonowania w codziennym życiu oraz treningów umiejętności interpersonalnych,
 4. rozwijanie zainteresowań, umożliwienie rozwoju kulturalnego uczestników,
 5. prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,
 6. zabezpieczenie posiłków uczestnikom w ramach treningu kulinarnego,
 7. działania służące integracji ze społeczeństwem,
 8. korzystanie z treningów samoobsługi i umiejętności społecznych,
 9. terapię ruchową,
 10. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 11. terapię zajęciową dostosowaną do indywidualnych możliwości, potrzeb oraz zainteresowań,
 12. inne formy działalności sprzyjające realizacji indywidualnych planów wspierająco- aktywizujących.
 1. W celu realizacji w/w zadań ŚDS oraz jego pracownicy współpracują z rodzinami, opiekunami, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, poradniami zdrowia psychicznego, szpitalami psychiatrycznymi i innymi zakładami opieki zdrowotnej, powiatowymi urzędami pracy, organizacjami pozarządowymi, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, ośrodkami kultury, sportu i organizacjami kulturalno- rozrywkowymi oraz placówkami oświatowymi.
 2. Pobyt w ŚDS następuje za zgodą osoby kierowanej lub jej opiekuna prawnego.
ROZDZIAŁ III.
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
 
§ 10
 
 1. Środowiskowym Domem Samopomocy kieruje Kierownik, wobec którego czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Wójt Gminy Dźwierzuty.
 2. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy zatrudnia, niezbędne do realizacji zadań programowych ŚDS osoby, które posiadają kwalifikacje określone odrębnymi przepisami. Wobec pracowników ŚDS czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Kierownik.
 3. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy zarządza jednostką, reprezentuje ją na zewnątrz  i ponosi odpowiedzialność za jej działalność. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Dźwierzuty.
 4. Do obowiązków i uprawnień Kierownika ŚDS należy w szczególności:
 1. zapewnienie właściwej organizacji pracy ŚDS i dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych stanowisk pracy,
 2. sprawowanie nadzoru merytorycznego i finansowego nad wykonywaniem zadań przez ŚDS,
 3. prowadzenie polityki kadrowej zapewniającej efektywne wykonywanie powierzonych zadań,
 4. zarządzanie mieniem i reprezentowanie ŚDS na zewnątrz,
 5. składanie oświadczeń woli w oparciu o udzielone pełnomocnictwa, w tym zawieranie umów cywilno-prawnych,
 6. odpowiedzialność za opracowanie oraz realizację planów finansowo-rzeczowych,
 7. przestrzeganie dyscypliny finansowej i prawa zamówień publicznych,
 8. występowanie w zależności od potrzeb z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań.
 1. Wewnętrzną organizację oraz szczegółowe zasady funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy określają Regulamin Organizacyjny oraz program działalności i plany pracy na każdy rok, opracowane przez Kierownika ŚDS w uzgodnieniu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim                           i zatwierdzone przez Wójta Gminy Dźwierzuty.
ROZDZIAŁ IV.
GOSPODARKA FINANSOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
 
§ 11
 
 1. ŚDS jest jednostką budżetową gminy Dźwierzuty finansowaną za jej pośrednictwem ze środków otrzymanych na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, w oparciu     o zasady określone w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości.
 2. ŚDS w Dźwierzutach posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
 3. Podstawą gospodarki finansowej ŚDS jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki budżetu, opracowany przez Dyrektora ŚDS.
 
§ 12
 
Źródłami dochodów budżetu realizowanego przez ŚDS w Dźwierzutach są środki uzyskane z:
 1. budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
 2. budżetu Gminy Dźwierzuty,
 3. programów i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej,
 4. innych źródeł, w tym darowizny.
 
ROZDZIAŁ V.
NADZÓR I KONTROLA
 
§ 13
 
 1. Nadzór nad działalnością ŚDS sprawuje Wójt Gminy Dźwierzuty.
 2. Nadzór merytoryczny nad działalnością ŚDS sprawuje Wojewoda Warmińsko - Mazurski.
ROZDZIAŁ VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 14
 
W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego Statutu stosuje się przepisy wymienione w § 2.
 
§15
 
 1. Statut ŚDS nadaje Rada Gminy Dźwierzuty.
 2. Zmiana postanowień niniejszego Statutu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalania.

 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-09-07 09:12
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-09-10 09:12
Uchwała Nr IIN/358/18
Uchwała Nr IIN/358/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 07 września 2018 r.

 

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dźwierzutach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit h, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), art. 1 ust. 1, art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn.zm.), art. 18 ust. 1 pkt. 5, art. 5la ust. 1, art. 5lb ust. 1 i art. 51c ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1586 z późn. zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:

§1

 

Tworzy się Środowiskowy Dom Samopomocy w Dźwierzutach z dniem 01 października 2018 r..

§2

 

Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest niesienie pomocy i opieki osobom  z zaburzeniami psychicznymi, w tym: przewlekle chorym psychicznie, upośledzonym umysłowo  w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osobom z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne, osobom wykazującym inne przewlekłe zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy  i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

§ 3

 

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną gminy, działającą w formie jednostki budżetowej na podstawie Statutu.

§ 4

 

Środowiskowy Dom Samopomocy wyposaża się w mienie niezbędne do jego funkcjonowania.

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-09-07 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-09-07 09:05
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-09-10 09:07
Uchwała Nr XLI/357/18
Uchwała Nr XLI/357/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 16 sierpnia 2018 r.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/316/18 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.), art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale Nr XXXVII/316/18 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 22 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
 § 3 otrzymuje brzmienie
„Na inkasenta poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sołectwie. Nowe Kiejkuty wyznacza się Suchecką Justynę – członka Rady Sołeckiej Sołectwa Nowe Kiejkuty”.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-08-16 14:22
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-08-20 14:23
Uchwała Nr XLI/356/18
Uchwała Nr XLI/356/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 16 sierpnia 2018 r.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/315/18 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1821); art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale Nr XXXVII/315/18 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 22 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 3 otrzymuje brzmienie
„Na inkasenta podatków, o których mowa w § 1, w sołectwie Nowe Kiejkuty ustala się     Suchecką Justynę – członka Rady Sołeckiej Sołectwa Nowe Kiejkuty”
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-08-16 14:20
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-08-20 14:20
Uchwała Nr XLI/355/18
Uchwała Nr XLI/355/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 16 sierpnia 2018 r. 
 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2018 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.)
 
 Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXIV/283/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
 
 1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o  15.663,01 zł,
 
dochody budżetu po zmianach :                                     29.942.799,13 zł,
                   z tego : dochody bieżące w wysokości :         27.334.518,39 zł
                    dochody majątkowe w wysokości        2.608.280,74 zł.
 
 1. W § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o  336.409,40 zł,
 
wydatki budżetu po zmianach :                                      32.198.315,98 zł,
                   z tego : wydatki bieżące w wysokości :         26.782.606,89 zł
                    wydatki majątkowe w wysokości :     5.415.709,09 zł.
 
 1. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie :
„Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 4.786.627,32 zł, zgodnie zzałącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 3 otrzymuje brzmienie :
„Deficyt budżetu gminy w kwocie 2.255.516,85 zł, zostanie pokryty:
 1. przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie  863.504,59 zł,
 2. wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.392.012,26 zł.”
 
 1. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Przychody budżetu w wysokości 3.678.270,34 zł, rozchody w wysokości 1.422.753,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  600 000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu w kwocie  863.504,59 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  w kwocie  1.422.753,49 zł”.
 
 1. § 7 otrzymuje brzmienie:
 Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 oraz art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 519 ze zm.):
 1. dochody w wysokości 7 299,00 zł,
 2. wydatki w wysokości  7 299,00 zł.
 
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXIV/283/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2018 r., pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
      2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-08-16 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-08-20 14:13
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-08-20 14:17
Uchwała Nr XLI/354/18
Uchwała Nr XLI/354/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 16 sierpnia 2018 r.

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty
na lata 2018– 2028 podjętej uchwałą  Nr XXXIV/282/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.)
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dźwierzuty na lata 2018–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3
Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXIV/282/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2018 – 2028, pozostają bez zmian.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany w Statucie Gminy.
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-08-16 14:08
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-08-20 14:08
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-08-20 14:09
Uchwała Nr XL/353/18
 
  Uchwała Nr XL/353/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 19 lipca 2018 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Dźwierzuty
 
Na podstawie art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), Rada Gminy w Dźwierzutach  uchwala, co następuje:
§ 1.
 1. Wyraża się zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, położonego  przy Ośrodku Wypoczynkowym „Kulka“, na działce o numerze geodezyjnym 290 – jezioro Łęsk obręb Nowe Kiejkuty, gm. Dźwierzuty, na wysokości działki nr 3086/3 obręb Nowe Kiejkuty o długości linii brzegowej 20 mb.
 2. Organizatorem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jest Biuro Podróży „Szarpie Travel“ Sp. z o. o. Sp. K. ul. Mickiewicza 17/2, 10-508 Olsztyn.
 3. Określa się sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, obejmujący okres od 29.07.2018 r. do 27.08.2018 r.
§ 2.
Szczegółową lokalizację miejsca, o którym mowa w § 1 ust. 1 określa załącznik graficzny   do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 29 lipca 2018 r.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 

 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) Rada Gminy może wyrazić w drodze uchwały, będącej aktem prawa miejscowego, zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Na podstawie art. 39 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy do Wójta Gminy Dźwierzuty wpłynął wniosek  Biura Podróży „Szarpie Travel“ Sp. z o. o. Sp. K. ul. Mickiewicza 17/2, 10-508 Olsztyn, o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, położonego przy Ośrodku Wypoczynkowym „Kulka“, obręb Nowe Kiejkuty,  gm. Dźwierzuty. Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska.
W związku z  powyższym Rada Gminy Dźwierzuty postanawia jak w sentencji niniejszej uchwały.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-07-19 11:57
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-20 11:57
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-20 11:58
Uchwała Nr XL/352/18
Uchwała Nr XL/352/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 19 lipca 2018 r.
 
w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XXXIX/341/18 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach.
 
 
Na podstawie art. 229 pkt 3 i art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1
W związku ze skargą złożoną przez mieszkańca Gminy Dźwierzuty w dniu 02 lipca 2018 r. na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach podtrzymuje się stanowisko wyrażone w uchwale XXXIX/341/18 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach.
 
§ 2
Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Dźwierzuty do powiadomienia skarżącego o sposobie
załatwienia skargi.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
Uzasadnienie
 
Mieszkaniec Gminy Dźwierzuty w dniu z dnia 02 maja 2018 r. wniósł skargę na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach złożoną przez mieszkańca Gminy Dźwierzuty.
Pismem z dnia 02 maja 2018 r. Skarżący zarzuca, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dźwierzutach (dalej GOPS) przewlekle prowadzi postępowanie związane ze złożonym przez Niego oświadczeniem z dnia 28 marca 2018 r. Wskazuje także na nieodpowiednie traktowanie Jego osoby przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach.  Skarga została rozpatrzona na XXXIX Sesji w dniu 21 czerwca 2018 r. Rada Gminy Dźwierzuty podjęła uchwałę Nr XXXIX/341/18, w której uznała skargę za bezzasadną, o czym skarżący został pisemnie poinformowany.
W dniu 02 lipca 2018 r. skarżący ponowił skargę na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach. Skarży się na sposób rozpatrywania skarg, oświadczeń  i wniosków przez GOPS w Dźwierzutach. Stwierdził, iż nie otrzymuje odpowiedzi na składane wnioski.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2018  r. po rozpatrzeniu skargi uznała, iż przedstawione przez skarżącego zarzuty zawarte w skardze z dnia 02 lipca 2018 r. nie stanowią nowych okoliczności w sprawie skargi rozpatrzonej przez Radę uchwałą Nr XXXIX/341/18. W takim przypadku zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ właściwy do rozpatrzenia skargi może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.
 
W związku z powyższym, mając na uwadze art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Rada Gminy Dźwierzuty postanawia podtrzymać stanowisko wyrażone w uchwale Nr XXXIX/341/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-07-19 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-20 11:51
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-08-08 08:39
Uchwała Nr XL/351/18
Uchwała Nr XL/351/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 19 lipca 2018 r.
 
w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XXXIX/340/18 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty.
 
 
Na podstawie art. 229 pkt 3 i art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1
W związku ze skargą złożoną przez mieszkańca Gminy Dźwierzuty w dniu 04 lipca 2018 r. na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty podtrzymuje się stanowisko wyrażone w uchwale XXXIX/340/18 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty.
 
§ 2
Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Dźwierzuty do powiadomienia skarżącego o sposobie
załatwienia skargi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
Uzasadnienie
 
Mieszkaniec Gminy Dźwierzuty w dniu 02 i 17 maja 2018 r. wniósł skargę na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty dotyczącą nieprawidłowości jakie mają miejsce w jednej z miejscowości w gminie Dźwierzuty i dotyczą zatruwania środowiska. Skarga została rozpatrzona na XXXIX Sesji w dniu 21 czerwca 2018 r. Rada Gminy Dźwierzuty podjęła uchwałę Nr XXXIX/340/18, w której uznała skargę za bezzasadną, o czym skarżący został pisemnie poinformowany.
 
W dniu 04 lipca 2018 r. skarżący ponowił skargę na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty. Stwierdził, iż nie otrzymał odpowiedzi, czy wdrożono jakiekolwiek procedury w związku z jego zgłoszeniem.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2018  r. po rozpatrzeniu skargi uznała, iż przedstawione przez skarżącego zarzuty zawarte w skardze z dnia 04 lipca 2018 r. nie stanowią nowych okoliczności w sprawie skargi rozpatrzonej przez Radę uchwałą Nr XXXIX/340/18. W takim przypadku zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ właściwy do rozpatrzenia skargi może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.
 
W związku z powyższym, mając na uwadze art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Rada Gminy Dźwierzuty postanawia podtrzymać stanowisko wyrażone w uchwale Nr XXXIX/340/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-07-19 11:49
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-20 11:49
Uchwała Nr XL/350/18
Uchwała Nr XL/350/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 19 lipca 2018 r.

 w sprawie planu pracy Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury oraz Opieki Zdrowotnej Rady Gminy Dźwierzuty na II półrocze 2018 roku.
 
 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się plan pracy Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury oraz Opieki Zdrowotnej Rady Gminy  Dźwierzuty na  II  półrocze 2018 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.     
§ 2.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 

 
Załącznik
do Uchwały Nr XL/350/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 19 ipca 2018 r.  
                                                                                                                    
Sierpień
 1. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2018/2019 (posiedzenie wyjazdowe),
 2. Sprawy różne.
 
Wrzesień
 1. Informacja nt. przyznawanej Nagrody Wójta w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty.
 2. Fundusz sołecki – stan realizacji za 2017 rok.
 3. Informacja nt. planów związanych z zagospodarowaniem budynku po byłej Szkole Podstawowej w Dźwierzutach.
 4. Sprawy różne. 
 
Październik
 1. Informacja nt. imprez i wydarzeń kulturalnych w Gminie (Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach i Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach).
 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – działania (m.in. zajęcia prowadzone na świetlicach).
 3. Stan świetlic wiejskich (m.in. działania podejmowane na świetlicach, wykorzystanie funduszu sołeckiego, plany). 
 4. Sprawy różne.
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-07-19 11:46
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-20 11:47
Uchwała Nr XL/349/18
Uchwała Nr XL/349/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 19 lipca 2018 r.
 
w sprawie planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Dźwierzuty na II półrocze 2018 roku.
 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy  Dźwierzuty na  II  półrocze 2018 roku, stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.      
 
§ 2.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 

 
Załącznik
do Uchwały Nr XL/349/18
Rady Gminy Dźwierzuty 
z dnia 19 lipca 2018 r.           
                                                                                                                     
Wrzesień
 1. Wykaz inwestycji zrealizowanych w latach 2015-2018 (m.in. nazwa zadania, kwota).
 2. Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę w latach 2015-2018.
 3. Sprawy różne.
Październik
 1. Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dźwierzutach od powołania do września 2018 r. (koszty, przychody, zatrudnienie).
 2. Rozliczenie funduszu soleckiego za 2017 rok.
 3. Sprawy różne.
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-07-19 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-20 11:41
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-20 11:42
Uchwała Nr XL/348/18
Uchwała Nr XL/348/18
Rady Gminy Dźwierzuty 
z dnia 19 lipca 2018 r.
 
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dźwierzuty na II półrocze 2018 roku.
 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Zatwierdza się plan pracy  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  Dźwierzuty na  II  półrocze 2018 roku, stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.      
 
§ 2.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek

 
 
 
Załącznik
do Uchwały Nr XL/348/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 19 lipca 2018 r.                                                                                                                                 
Sierpień
 1. Sprawozdanie w wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku.
 2. Stan faktyczny i plany dotyczące zaopatrzenia Gminy w wodę, kanalizacja.
 3. Informacja nt. sytuacji mieszkaniowej w Gminie (m.in. ilość mieszkań, stan zadłużenia, dodatki mieszkaniowe).
 4. Sprawy różne.
Wrzesień
 1. Informacja na temat ściągalności podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2018 roku.
 2. Zapoznanie się z realizacją inwestycji gminnych w 2018 roku.
 3. Sprawy różne.
Październik
 1. Informacja o pozyskanych środkach finansowych z zewnątrz (m.in. na jakie cele) w okresie III kwartałów 2018 roku.
 2. Analiza i realizacja spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę w okresie kadencji (m.in. w jakiej wysokości, na jakie cele).  
 3. Sprawy różne.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-07-19 11:38
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-20 11:38
Uchwała Nr XL/347/18
 
Uchwała Nr XL/347/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 19 lipca 2018 r.
 
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dźwierzuty oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dźwierzuty miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 35.
 
§ 2
 
Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 15.
 
§ 3
 
Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 35.
 
§ 4
 
Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 10.
 
§ 5
 
Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 30.
 
§ 6
 
Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 10.
 
§ 7
 
 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dźwierzuty nie mogą być usytuowane na terenie:
 
 1. obiektów sportowych,
 2. plaż i kąpielisk,
 3. obiektów kultu religijnego,
 4. podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych,
 5. Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach,
 6. Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach.
 
 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 25 metrów od granicy terenu obiektów wymienionych w ust. 1 lit a, c oraz terenu szkół i innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych oraz  opiekuńczych.
 2. Odległość określoną w ust. 2 mierzy się od wejścia lub wyjścia z terenu chronionego do wejścia do punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, najkrótszą drogą dojścia ciągiem dróg publicznych, którą możliwe jest dotarcie do punktu.
 
§ 8
 
Traci moc:
 
 1. Uchwała Nr VI/53/03 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu  (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 2. Uchwała Nr XIII/114/04 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 25 marca 2004 r. o zmianie uchwały Nr VI/53/03 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu  (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 3. Uchwała Nr IN/84/11 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/53/03 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 24 kwietnia 2003 r., w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
§ 9
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
 
§ 10
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 

 
Uzasadnienie
 
            W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Z 2018 r. poz. 310), na mocy której rada gminy ma obowiązek ustalić w drodze uchwały maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Dotychczasowe uchwały zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych uchwał, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy.
 
            W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dźwierzuty oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dźwierzuty miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Maksymalne liczby zezwoleń  zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały określone odrębnie dla poszczególnych rodzajów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.
Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: "Maksymalna liczba zezwoleń, o której mowa w ust. 1, usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania  i spożywania napojów alkoholowych oraz godziny sprzedaży napojów alkoholowych uwzględniają postanowienia gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych".
 
Sytuacja w tym względzie jest następująca:
      
Opis ustalenia Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Nowa Uchwała
Maksymalna liczba zezwoleń >4,5%  poza m-cem / w mcsu zapis 50 / 10
efekt 2x50=100/2x10=20
35+30/10+10
65 / 20
Usytuowanie miejsc sprzedaży nie określa określa
Usytuowanie miejsc podawania  napojów alkoholowych nie określa określa
Usytuowanie miejsc spożywania napojów alkoholowych nie określa określa
Godziny sprzedaży napojów alkoholowych nie określa nie określa
 
Zdaniem przygotowujących projekt uchwały ilości zezwoleń są optymalne dla zapewnienia zasady równości wobec prawa zarówno podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, jak i tych które zamierzają tą działalność podjąć w przyszłości.
Jak wynika z powyższej tabeli proponowana w uchwale liczba zezwoleń na konsumpcję napojów alkoholowych spełnia wymóg formalny – jest zgodna z przyjętym gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Dźwierzuty na 2018 rok.
 
Stosownie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy przed podjęciem niniejszej uchwały zasięgnęła opinii jednostek pomocniczych gminy na zasadach określonych w art. 89 ustawy o samorządzie gminnym.

Zestawienie opinii jednostek pomocniczych załączono do projektu uchwały.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-07-19 11:34
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-20 11:34
Uchwała Nr XL/346/18
Uchwała Nr XL/346/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 19 lipca 2018 r.
 
w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Dźwierzuty
 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym    (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 19 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r.
1152 ) uchwala się, co następuje:
§ 1
Przekazuje się do zaopiniowania organowi regulacyjnemu tj. Dyrektorowi Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Białymstoku projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Dźwierzuty, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Zawiadamia się Zakład Gospodarki Komunalnej w Dźwierzutach o przekazaniu projektu do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, o którym mowa w § 1.
 
§ 3
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do dokonania czynności, o których mowa w § 1 i 2.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek

Załączniki:

PROJEKT-zał. reg. woda. Typ pliku: doc 70.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-07-19 11:30
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-20 11:30
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-20 11:31
Uchwała Nr XL/345/18
Uchwała Nr XL/345/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 19 lipca 2018 r.
 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dźwierzuty
 
            Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1073 ze zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1
Przystępuje się do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dźwierzuty”.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-07-19 11:29
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-20 11:29
Uchwała Nr XL/344/18
Uchwała Nr XL/344/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 19 lipca 2018 r. 
 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2018 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.)
 
 Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXIV/283/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
 
 1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o  68.175,07 zł,
 
dochody budżetu po zmianach :                                     29.897.480,12 zł,
                   z tego : dochody bieżące w wysokości :         27.289.199,38 zł
                    dochody majątkowe w wysokości        2.608.280,74 zł.
 
 1. W § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o  99.201,58 zł,
 
wydatki budżetu po zmianach :                                      31.832.250,58 zł,
                   z tego : wydatki bieżące w wysokości :         26.668.864,06 zł
                    wydatki majątkowe w wysokości :     5.163.386,52 zł.
 
 1. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie :
„Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 4.534.304,75 zł, zgodnie zzałącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:
 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.236.608,86 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 2 ust.4 otrzymuje brzmienie :
Dochody i wydatki związane z realizacją :
 1. zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r., stanowią załącznik nr 6, do niniejszej uchwały,
 2. zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2018r., stanowią załącznik nr 6A, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 3 otrzymuje brzmienie :
„Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.934.770,46 zł, zostanie pokryty:
 1. przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie  542.758,20 zł,
 2. wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.392.012,26 zł.”
 
 1. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Przychody budżetu w wysokości 3.357.523,95 zł, rozchody w wysokości 1.422.753,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  600 000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu w kwocie  542.758,20 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  w kwocie  1.422.753,49 zł”.
 
 1. § 10 otrzymuje brzmienie:
„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały”.
 
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXIV/283/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2018 r., pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
      2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-07-19 11:27
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-20 11:27
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-20 11:27
Uchwała Nr XL/343/18
Uchwała Nr XL/343/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 19 lipca 2018 r.

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty
na lata 2018– 2028 podjętej uchwałą  Nr XXXIV/282/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.)
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dźwierzuty na lata 2018–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3
Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXIV/282/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2018 – 2028, pozostają bez zmian.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany w Statucie Gminy.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-07-19 11:24
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-20 11:24
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-20 11:25
Uchwała Nr XXXIX/342/18
Uchwała Nr XXXIX/342/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dźwierzuty jako partnera do wspólnej realizacji z Fundacją Inicjatyw Nieformalnej Edukacji w Olsztynie – partnerem wiodącym projektu
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§1
 
Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Dźwierzuty jako partnera, do wspólnej realizacji z  Fundacją Inicjatyw Nieformalnej Edukacji w Olsztynie – partnerem wiodącym projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 11: Włączenie społeczne, Działanie 11.01: Aktywne włączenie, w tym z myślą  o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie: 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe. 
 
§2
 
Na realizację projektu, o którym mowa w § 1 w części dotyczącej zadań realizowanych przez  Gminę Dźwierzuty jako partnera projektu, zostaną zabezpieczone środki finansowe w budżecie gminy na 2018 r.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
UZASADNIENIE
 
Projekt pod nazwą  ,,Mój cel – lepsza przyszłość w Gminie Dźwierzuty” będzie realizowany od                  01-08-2018 do 31-07-2019. W projekcie będzie uczestniczyć 23 osoby – z tego: 17 kobiet                        i 6 mężczyzn. Całkowity koszt projektu wynosi 413 982,95 zł – w tym wkład własny wynosi:  20 700,00 zł ( 4 600,00 zł w 2018 r. i 16 100,00 zł w 2019 r.). Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 23 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i wykluczenia społecznego, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty, w tym osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy, poprzez objęcie  ich w okresie od 01-08-2018 r. Do 31-07-2019 r. usługami aktywnej integracji społecznej i edukacyjnej, prowadzącymi do podjęcia zatrudnienia przez co najmniej 20% uczestników (5 osób).
W ramach projektu będą następujące zadania: indywidualna ścieżka reintegracji, indywidualne zajęcia aktywizujące, grupowe zajęcia aktywizujące.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-06-28 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:43
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:44
Uchwała Nr XXXIX/341/18
Uchwała Nr XXXIX/341/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach
 
Na podstawie at. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn.zm.) uchwala się,  co następuje:
 
§ 1
Po rozpatrzeniu skargi Skarżącego z dnia 02 maja 2018 r. na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach, Rada Gminy Dźwierzuty, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie zarzutów podniesionych w skardze, uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Dźwierzuty do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
Załącznik
do Uchwały Nr XXXIX/341/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
UZASADNIENIE
Dnia 15 czerwca 2018 r. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę z dnia 02 maja 2018 r.                             na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach złożoną przez mieszkańca Gminy Dźwierzuty.
            Pismem z dnia 02 maja 2018 r. Skarżący zarzuca, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej         w Dźwierzutach (dalej GOPS) przewlekle prowadzi postępowanie związane ze złożonym przez Niego oświadczeniem z dnia 28 marca 2018 r. Wskazuje także na nieodpowiednie traktowanie Jego osoby przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach.  
Pismem z dnia 22 maja 2018 r. Przewodniczący Rady Gminy Dźwierzuty w związku z § 8 załącznika Nr 6 do Statutu Gminy uchwalonego uchwałą Nr IV/26/03 Rady Gminy   w Dźwierzutach z dnia 21 lutego 2003 r. (Dz. U. Woj. Warm. - Maz. z 2003 r. Nr 36, poz. 510 z późn. zm.) przekazał, zgodnie z właściwością, skargę do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dźwierzuty. Z treści przedmiotowej skargi wynika, że jej autor zarzuca Kierownikowi i pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach (dalej GOPS), iż ten nie podjął żadnych czynności, na które Skarżący wskazywał w złożonym oświadczeniu z dnia 28.03.2018 r.
            Jak wynika z wyjaśnień Pani Kierownik GOPS i zgromadzonego materiału na temat postępowania w przedmiotowej sprawie, Skarżący nie złożył żadnego wniosku o wszczęcie postępowania. Jednocześnie w złożonym oświadczeniu nie zawarto informacji pozwalających na wszczęcie postępowania z urzędu. Jeżeli chodzi o zarzuty skierowane do pracownika GOPS odnoszące się do jego zachowania tj. braku obiektywizmu, poniżania i ubliżania Skarżącemu w związku  z pełnieniem obowiązków pracowniczych, ocenione zostały one jako bezzasadne. Niemniej jednak została przeprowadzona z pracownikiem rozmowa motywująca do bezwzględnego przestrzegania zasad obsługi interesantów określonych w Kodeksie Etyki Pracownika Urzędu Gminy w Dźwierzutach. 
W związku z powyższym skargę na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach, uznaje się za nieuzasadnioną.  
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-06-21 09:39
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:39
Uchwała Nr XXXIX/340/18
Uchwała Nr XXXIX/340/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty.
 
Na podstawie at. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Po rozpatrzeniu skargi Skarżącego z dnia 02 maja 2018 r. na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty, Rada Gminy Dźwierzuty, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie zarzutów podniesionych w skardze, uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Dźwierzuty do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 

 
Załącznik
do Uchwały Nr XXXIX/340/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
UZASADNIENIE
Dnia 15 czerwca 2018 r. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę z dnia 02 maja 2018 r. na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty złożoną przez mieszkańca Gminy Dźwierzuty.
Pismem z dnia 02 maja 2018 r. i 17 maja 2018 r. Skarżący zarzuca, że Gmina Dźwierzuty nie reaguje na jego oświadczenie w sprawie zatruwania środowiska na terenie jednej z miejscowości w Gminie Dźwierzuty. Swoje zarzuty kieruje także do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wojewoda Warmińsko-Mazurski pismem z dnia 13 czerwca 2018 r. znak BW-I.1411.7.2018 oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pismem z dnia 12 czerwca 2018 r. przekazał skargę, zgodnie z właściwością, do rozpatrzenia Radzie Gminy Dźwierzuty.  
            W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy Dźwierzuty pismami z dnia 22 maja 2018 r. oraz 14 czerwca 2018 r. zgodnie z § 8 załącznika Nr 6 do Statutu Gminy uchwalonego uchwałą Nr IV/26/03 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 21 lutego 2003 r. (Dz. U. Woj. Warm. - Maz. z 2003 r. Nr 36, poz. 510 z późn. zm.) przekazał, zgodnie z właściwością, skargę do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dźwierzuty. 
            Z treści przedmiotowej skargi wynika, że jej autor zarzuca opieszałość w działaniu Gminy Dźwierzuty w związku z odpowiedzią na oświadczenie, które złożył 28 marca 2018 r. Skarżący wskazuje, że w jednej z posesji na terenie Gminy Dźwierzuty dochodzi do zatruwania wód gruntowych. 
            Jak wynika z wyjaśnień Wójt Gminy Dźwierzuty, radcy prawnego obsługującego Gminę Dźwierzuty, pracownika Urzędu Gminy oraz zgromadzonego materiału, zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie. Dodać należy, że zgodnie z zapisami Kodeksu postępowania administracyjnego Skarżący nie wypełnia przesłanek pozwalających na uznanie go stroną postępowania, dlatego nie może być informowany o jego przebiegu.
Należy także nadmienić, że nie było możliwe wystosowanie odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Skarżącego dnia 28 marca 2018 r. z uwagi na to, że nie wskazano w nim żadnego adresu do korespondencji.    
W związku z powyższym skargę na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty uznaje się za nieuzasadnioną.  
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-06-21 09:31
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:32
Uchwała Nr XXXIX/339/18
                                   Uchwała Nr XXXIX/339/18                                   
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Dźwierzuty
 
Na podstawie art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1. Wyraża się zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, położonego  na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Kulka“, na działce o numerze geodezyjnym 290 – jezioro Łęsk, obręb Nowe Kiejkuty, gm. Dźwierzuty, na wysokości działki nr 3086/3 obręb Nowe Kiejkuty, o długości linii brzegowej 24 mb.
2. Organizatorem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jest Biuro Podróży „Szarpie Travel“ Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 17/2, 10-508 Olsztyn.
3. Określa się sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, obejmujący okres od 29.06.2018 r. do 28.07.2018 r.
§ 2.
Szczegółową lokalizację miejsca, o którym mowa w § 1 ust. 1 określa załącznik graficzny  do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 29 czerwca 2018 r.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) Rada Gminy może wyrazić w drodze uchwały, będącej aktem prawa miejscowego, zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Na podstawie art. 39 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy do Wójta Gminy Dźwierzuty wpłynął wniosek  Biura Podróży „Szarpie Travel“ Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 17/2, 10-508 Olsztyn, o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, położonego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Kulka“, obręb Nowe Kiejkuty, gm. Dźwierzuty. W związku z  powyższym Rada Gminy Dźwierzuty postanawia jak w sentencji niniejszej uchwały.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-06-21 09:28
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:28
Uchwała Nr XXXIX/338/18
Uchwała Nr XXXIX/338/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wielbark

Na podstawie art. 10 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Udziela się z budżetu Gminy Dźwierzuty na 2018 rok pomocy finansowej dla Gminy Wielbark w formie dotacji celowej w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dożynki Powiatowe 2018”. 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany w statucie Gminy.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-06-21 09:25
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:25
Uchwała Nr XXXIX/337/18
Uchwała Nr XXXIX/337/18
Rady Gminy Dźwierzuty
 z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy  Dźwierzuty.
 
 
            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 936) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Ustala  się następujące wynagrodzenie Wójta Gminy  Dźwierzuty:
 
1/ wynagrodzenie zasadnicze w wysokości zł 4 700,00
 
2/ dodatek funkcyjny w kwocie zł 1 900,00
 
3/ dodatek specjalny w kwocie zł 2 070,00
 
             
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dźwierzuty.                                              
§ 3
 
Traci moc uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie                  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dźwierzuty.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 01 lipca 2018 r.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek   
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
Na podstawie Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 936), wynagrodzenie               zasadnicze wójta, burmistrza w gminie do 15 tys. mieszkańców nie może być wyższe niż 4 700,00 zł. W związku z tym, że dotychczasowe wynagrodzenie zasadnicze Wójta Gminy Dźwierzuty jest wyższe od wynagrodzenia minimalnego określonego dla wójta, burmistrza w gminie do 15 tys. mieszkańców, istnieje konieczność dokonania jego obniżenia.
 
Wyszczególnienie Wynagrodzenie zasadnicze Dodatek funkcyjny
(maksymalna kwota                dodatku – kwota w zł)
wójt, burmistrz w gminie:
do 15 tys. mieszkańców
(wg rozporządzenia z 2018 r.)
 
 
3 400 zł – 4700 zł
 
1 900 zł
 
 
Wójt Gminy Dźwierzuty                 (aktualnie)
 
 
5 000 zł
 
1 900 zł
 
 
 
Wójtowi przysługuje dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych (w zakresie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) od dnia 01 lipca 2018 roku.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-06-21 09:22
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:22
Uchwała Nr XXXIX/336/18
Uchwała Nr XXXIX/336/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r. 
 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2018 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.)
 
 Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXIV/283/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
 
 1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o  172.520,24 zł,
 
dochody budżetu po zmianach :                                     29.739.677,58 zł,
                   z tego : dochody bieżące w wysokości :         27.174.776,88 zł
                    dochody majątkowe w wysokości        2.564.900,70 zł.
 
 1. W § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o  460.156,74 zł,
 
wydatki budżetu po zmianach :                                      31.643.421,53 zł,
                   z tego : wydatki bieżące w wysokości :         26.488.035,01 zł
                    wydatki majątkowe w wysokości :     5.155.386,52 zł.
 
 1. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie :
„Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 4.526.304,75 zł, zgodnie zzałącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:
 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.208.488,86 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 2 ust.4 otrzymuje brzmienie :
Dochody i wydatki związane z realizacją :
 1. zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r., stanowią załącznik nr 6, do niniejszej uchwały,
 2. zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2018r., stanowią załącznik nr 6A, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 3 otrzymuje brzmienie :
„Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.903.743,95 zł, zostanie pokryty:
 1. przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie  511.731,69 zł,
 2. wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.392.012,26 zł.”
 
 1. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Przychody budżetu w wysokości 3.326.497,44 zł, rozchody w wysokości 1.422.753,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  600 000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu w kwocie  511.731,69 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  w kwocie  1.422.753,49 zł”.
 
 1. § 10 otrzymuje brzmienie:
„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały”.
 
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXIV/283/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2018 r., pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
      2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-06-21 09:19
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:19
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:19
Uchwała Nr XXXIX/335/18
Uchwała Nr XXXIX/335/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r.

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty
na lata 2018– 2028 podjętej uchwałą  Nr XXXIV/282/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.)
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dźwierzuty na lata 2018–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3
Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXIV/282/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2018 – 2028, pozostają bez zmian.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany w Statucie Gminy.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-06-21 09:16
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:16
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:17
Uchwała Nr XXXIX/334/18
Uchwała Nr XXXIX/334/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dźwierzuty absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2017 rok.
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 i art. 28a ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) po zapoznaniu się ze:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za 2017 rok,
2) sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2017 rok,
3) informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Dźwierzuty,
4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu  wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i wnioskiem w sprawie absolutorium,
6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o wniosku Komisji Rewizyjnej
 
Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1
Udziela się Wójtowi Gminy Dźwierzuty absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.           
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
U z a s a d n i e n i e  
do Uchwały Nr XXXIX/334/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
            Wójt Gminy Dźwierzuty przedstawiła dnia 15 marca 2018 r., Radzie Gminy Dźwierzuty sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za 2017 rok, które zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania.
            Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Uchwałą RIO.VIII-0120-230/18 z dnia 10 kwietnia 2018 r. wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu  z wykonania  budżetu za 2017 rok.
            Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dźwierzuty na posiedzeniu w dniu 09 maja 2018 r. rozpatrzyła:
1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za 2017 rok,
2) sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 rok,
3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dźwierzuty,
4) opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu   wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i zwróciła się z wnioskiem do Rady Gminy Dźwierzuty o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dźwierzuty za 2017 rok.
            Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dźwierzuty za rok 2017 z tytułu wykonania budżetu i Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dźwierzuty  o wykonaniu budżetu gminy za 2017 rok zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej                 w Olsztynie. Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej wniosek Komisji Rewizyjnej został zaopiniowany pozytywnie.
            Wobec powyższego podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dźwierzuty za rok 2017 jest w pełni uzasadnione.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-06-21 09:14
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:14
Uchwała Nr XXXIX/333/18
 
Uchwała Nr XXXIX/333/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
             w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Dźwierzuty za 2017 r.
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1.
 Zatwierdza się skonsolidowany bilans Gminy Dźwierzuty sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.           
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-06-21 09:11
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:11
Uchwała Nr XXXIX/332/18
Uchwała Nr XXXIX/332/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem      z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za 2017 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077);

Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1.
Po rozpatrzeniu, zatwierdza się:
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za 2017 r.
 2. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r. składające się z:
 1. bilansu z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty,
 2. łącznego bilansu jednostek budżetowych Gminy Dźwierzuty,
 3. łącznego rachunku zysków i strat,
 4. łącznego zestawienia zmian w funduszu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany w Statucie Gminy.

 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-06-21 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:08
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:08
Uchwała Nr XXXVIII/331/18
Uchwała Nr XXXVIII/331/18
Rady Gminy Dźwierzuty
  z dnia 27 kwietnia 2018 r.
 
w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Dźwierzuty.
 
Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 681 z późn. zm.), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1.
 1. Wyraża się zgodę na przejęcie przez Gminę Dźwierzuty w 2018 roku, w drodze porozumienia zadania zleconego przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego, dotyczącego obowiązku bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Dźwierzuty.
 2. Wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w ramach otrzymanych na ten cel środków finansowych.
 1. Upoważnia się Wójta Gminy Dźwierzuty do zawarcia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim porozumienia, którego treść określa załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
          
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 681 z późn. zm.) Wojewoda może w drodze porozumienia, powierzyć jednostce samorządu terytorialnego obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie przejmie tego obowiązku bezpłatnie.
Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2234 z późn. zm.) powierzenie następuje na podstawie porozumienia Wojewody z Organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego. Porozumienie, wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, podlega ogłoszeniu   w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki przedstawił projekt porozumienia, który uwzględnia finansowanie zadań dotyczących prowadzenia w 2018 roku spraw związanych z bieżącym utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Dźwierzuty, przewidując dotację celową w wysokości 6.000,00 zł., która pozwoli na utrzymanie tych obiektów na względnym poziomie. Zawarcie porozumienia, a tym samym przekazanie gminie wspomnianej dotacji wymaga podjęcia przez Radę Gminy Dźwierzuty uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Dźwierzuty.

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-04-27 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-04-30 10:52
Uchwała Nr XXXVIII/330/18
Uchwała Nr XXXVIII/330/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
 
w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty.
 
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.200.2018 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
z dnia 14 maja 2018 r. stwierdzam nieważność załącznika do w części dotyczącej: § 5 oraz uregulowania odnoszące się do Komisji ds. Rozpatrywania wniosków, zawarte we wniosku o przyznanie przez Wójta Gminy Dźwierzuty nagrody dla uzdolnionych uczniów (załączniku nr 1 do Regulaminu).

 


Na podstawie art. 90t  ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
W ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty przyznawana jest Nagroda Wójta Gminy Dźwierzuty, zwana dalej „nagrodą”.
 
§ 2.
 
Warunki i tryb przyznawania nagród określa regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3.
 
Traci moc uchwała Nr XIV/113/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty.
 
§ 4.
 
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
UZASADNIENIE
 
      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) przewiduje możliwość wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
      W dniu 11 sierpnia 2015 r. Rada Gminy Dźwierzuty podjęła uchwałę Nr IX/60/15 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty, oraz uchwałę Nr XXXVIII/329/18 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty.
W przypadku podjęcia takiego programu, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty jest obowiązany zabezpieczyć środki                          w budżecie gminy na ten cel oraz określić warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz formy i zakres tej pomocy.
Środki na wsparcie edukacji uzdolnionych dzieci – zabezpieczono w budżecie na rok 2018.
Warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz formy i zakres tej pomocy określi Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, który będzie podstawą do  działania Komisji ds. Rozpatrywania Wniosków która dokona oceny wniosków w sprawie przydziału nagród, określi ich ilość, dokona ich rozdziału, określi wysokość i szczegółowo uzasadni przydział nagrody odrębnie dla każdego złożonego wniosku.
 
      W związku z powyższym podjęcie uchwały staje się zasadne.
 
 
 
Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/330/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
 
 
Regulamin przyznawania Nagród Wójta Gminy Dźwierzuty
 
§ 1.
 
 1. Celem przyznawania nagród jest promowanie w środowisku uczniów, którzy za swoje najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie jak najwyższych wyników w nauce lub  sporcie.
 2. Nagroda jest formą wyróżnienia, docenienia i podziękowania za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności.
 3. Nagradzanie uzdolnionych uczniów jest promocją szkoły w środowisku lokalnym oraz czynnikiem wzmacniającym wzrost motywacji wśród nauczycieli do pracy z uczniami zdolnymi.
§ 2.
 
 1. Niniejszy regulamin określa zasady i kryteria przyznawania nagród pieniężnych lub rzeczowych.
 2. Nagrody finansowane są z budżetu Gminy Dźwierzuty oraz mogą być fundowane przez sponsorów.
 3. O nagrody mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkali na terenie Gminy Dźwierzuty.
 4. Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia uzyskane w danym roku szkolnym.
 
§ 3.
 
Nagrody mogą być przyznane za:
 1.  Osiągnięcia w nauce:
 1. uczniom, którzy uzyskali wysoki wynik – co najmniej 95% na:
- na egzaminie ósmoklasisty od 2019 r.
- na egzaminie gimnazjalnym do 2019 r.
 1. uczniom klas III szkół podstawowych, którzy na „Trzecioteściku” uzyskali 100%,
 2. uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadpodstawowych, którzy uzyskali w nauce średnią ocen co najmniej 5,5 i więcej.
 1.  Osiągnięcia w sporcie:
 1. od I do V miejsca na etapach wojewódzkich (indywidualnie),
 2. od I do X miejsca na etapach ogólnopolskich (indywidualnie).
 3. reprezentacja województwa w sportach drużynowych.
 1. Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach:
 1. uczniom, którzy uzyskali tytuł finalisty lub laureata przedmiotowego konkursu na etapie wojewódzkim,
 2. za uzyskany tytuł laureata lub uzyskanie miejsca od I do X w konkursach ogólnopolskich,
 3. za zajęcie od I do III miejsca w innych konkursach na etapach wojewódzkich.
 1. Raz w ciągu roku szkolnego, Wójt Gminy Dźwierzuty może z własnej inicjatywy nagradzać Nagrodą Specjalną jednego ucznia.
 
§ 4.
 
 1. Wnioski (załącznik nr 1 do regulaminu) o przyznanie nagrody mogą składać:
 1. dyrektorzy szkół po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
 2. organizacje i instytucje kulturalno-oświatowe oraz sportowe.
 3. rodzice uczniów lub opiekunowie prawni.
 1. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Dźwierzutach w ciągu 7 dni po zakończeniu roku szkolnego, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nagroda dla ucznia uzdolnionego”.
 2. Rozpatrywane będą jedynie wnioski złożone w terminie, prawidłowo wypełnione i kompletne.
 3. Wręczenie nagród nastąpi w ostatnim tygodniu sierpnia danego roku szkolnego.
 
§ 5.
 
 1. Nagrody i ich wysokość ustala na podstawie złożonych wniosków Komisja ds. Rozpatrywania Wniosków, powołana przez Wójta Gminy Dźwierzuty.
 2. W skład Komisji ds. Rozpatrywania Wniosków wchodzą:
 1. powołany przez Wójta pracownik Urzędy Gminy,
 2. przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury,
 3. po jednym przedstawicielu placówki, wytypowanym przez dyrektora danej szkoły,
 4. przedstawiciel Rady Gminy Dźwierzuty.
 1. Członkowie Komisji ze swojego składu wybierają przewodniczącego, który kieruje jej pracą.
 2. Do zadań Komisji należy:
 1. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody lub jednorazowego stypendium,
 2. podejmowanie decyzji zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy jej członków,
 3. sporządzanie protokołu z posiedzenia, który zawiera imiona i nazwiska nagrodzonych oraz pozostałych kandydatów, a także wysokość przyznanych nagród.
 1. W sprawach spornych decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
 2. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
 
§ 6.
 
 1. Indywidualna wysokość nagród uzależniona jest od rangi osiągniętego wyniku, kwoty ustalonej na ten cel w budżecie gminy na dany rok i liczby uczniów spełniających warunki wymienione w § 3.   
 2. W przypadku, gdy wysokość środków nie zabezpiecza w pełni potrzeb, świadczenia przyznawane są w pierwszej kolejności uczniom, którzy uzyskali najwyższe osiągnięcia naukowe. W następnej kolejności osiągnięcia artystyczne i sportowe.
 3. W przypadku osiągnięcia przez ucznia w danym roku szkolnym dwóch lub kilku wysokich wyników naukowych, artystycznych lub sportowych przyznaje się jedną nagrodę za najlepszy z osiągniętych wyników.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu
przyznawania Nagród
Wójta Gminy Dźwierzuty
 
 
WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEZ WÓJTA GMINY DŹWIERZUTY NAGRODY                        DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW
Wnioskuję o przyznanie nagrody Wójta Gminy Dźwierzuty dla :
…………………………………………………………………………………………………  (nazwisko i imię ucznia)
Klasa………………………………..
Data urodzenia……………………………………
Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
Informacje o szczególnych osiągnięciach w roku szkolnym …………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pieczątka instytucji                                                      ………………………………………….
Pieczątka i podpis dyrektora placówki bądź przedstawiciela organizacji, instytucji kulturalno-oświatowej
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyznawania nagrody Wójta Gminy Dźwierzuty- zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.                     o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 
………………………………………………….
Podpis rodziców lub opiekunów prawnych ucznia
Uzasadnienie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpisy Komisji ds. Rozpatrywania wniosków:
 
 1. …………………………………………
 2. …………………………………………
 3. …………………………………………
 4. …………………………………………
 5. …………………………………………
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-04-27 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-04-30 10:48
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 24 września 2018r. 11:50:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.