Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 11 
Uchwała Nr XXXVI/305/18
Uchwała Nr XXXVI/305/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 14 lutego 2018 r. 
 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2018 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077)
 
 Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXIV/283/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
 
 1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o  221.001,79 zł,
 
dochody budżetu po zmianach :                                     33.835.613,86 zł,
                   z tego : dochody bieżące w wysokości :         27.189.795,50 zł
                    dochody majątkowe w wysokości        6.645.818,36 zł.
 
 1. W § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu  o  482.634,00 zł,
 
wydatki budżetu po zmianach :                                      35.191.479,85 zł,
                   z tego : wydatki bieżące w wysokości :         25.592.890,05 zł
                    wydatki majątkowe w wysokości :     9.598.589,80 zł.
 
 1. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie :
„Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 8.966.300,80 zł, zgodnie zzałącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:
 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.129.539,60 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 3 otrzymuje brzmienie :
„Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.355.865,99 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego.”
 
 1. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Przychody budżetu w wysokości 2.778.619,48 zł, rozchody w wysokości 1.422.753,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  600 000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu w kwocie  1.355.865,99 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  w kwocie  1.422.753,49 zł”.
 
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXIV/283/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2018 r., pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
      2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-02-16 12:22
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-02-14 12:22
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-02-16 12:22
Uchwała XXXVI/304/18
Uchwała XXXVI/304/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 14 lutego 2018 r.

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty
na lata 2018– 2028 podjętej uchwałą  Nr XXXIV/282/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.

 
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.)
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dźwierzuty na lata 2018–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3
Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXIV/282/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2018 – 2028, pozostają bez zmian.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany w Statucie Gminy.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-02-14 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-02-14 12:19
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-02-16 12:21
UCHWAŁA Nr XXXV/303/18
UCHWAŁA Nr XXXV/303/18
RADY GMINY DŹWIERZUTY
z dnia 12 stycznia  2018 r.
 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dźwierzuty
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 20 ust.1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), Rada Gminy Dźwierzuty po stwierdzeniu, że uchwała nie narusza obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dźwierzuty, uchwala, co następuje: 
§ 1. 
 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dźwierzuty zwany dalej „planem”.
 2. Przedmiot i granice planu określa Uchwała Nr XI/81/15 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dźwierzuty, zmieniona uchwałą Nr XXII/195/165 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 16 grudnia 2016 r.
Dział I

USTALENIA OGÓLNE

Rozdział 1

Zakres obowiązywania i zawartość planu

§ 2. 
 1. Plan uchwalono po wykonaniu  strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko.
 2. Integralne części uchwały:
 1. rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
 2. rozpatrzenie uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
 3. rozstrzygnięcia w sprawie sposobu realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.
§ 3. 
 1. Plan zawiera ustalenia dotyczące:
  1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
  2. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
  3. zasad ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu;
  4. zasady kształtowania krajobrazu;
  5. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej;
  6. wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
  7. parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określonych poprzez:
  8. linie zabudowy,
  9. wskaźniki intensywności zabudowy,
  10. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działek lub terenu,
  11. gabaryty i wysokość projektowanej zabudowy,
  12. określenie geometrii dachu,
  13. minimalny, procentowy wskaźnik udziału powierzchni biologicznie czynnych,
  14. zasad i warunków scalania i  podziału nieruchomości;
  15. zasad budowy, rozbudowy i modernizacji systemów infrastruktury technicznej i  komunikacji;
  16. sposobów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;
  17. obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń i rekultywacji.
 2. Na terenie objętym planem nie wyznaczono terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów usuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.
 3. Dopuszcza się podziały, scalenia nieruchomości, regulacje granic, rozgraniczenia, wydzielenie nieruchomości dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, sieci uzbrojenia terenu, dróg, terenów publicznych,  obiektów usługowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 4. Nie wyznacza się granic terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości w rozumieniu art. 15 ust.3 i  art. 22  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 5. Ustalenia  zasad  i warunków scalania i podziałów nieruchomości dotyczą nowej zabudowy lokalizowanej na terenach niezabudowanych.
 6. Dopuszcza się piwnice, podpiwniczenia budynków, kondygnacje podziemne.
 7. Określone w planie kąty nachylenia połaci i wskaźniki geometrii dachu nie dotyczą, jeżeli nie wynika to z zapisów planu, istniejących i projektowanych obiektów dobudowanych, tymczasowych, małej architektury, połaci dachów mansardowych, jednospadowych, pulpitowych, stropodachów, naczółków, lukarn, ryzalitów, zadaszenia wejść, ganków, garaży, obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z gospodarką rolną, wiat, magazynów, zabudowy przy granicy działki, instalacji i urządzeń, hal, obiektów produkcyjnych, obiektów i budowli sportowych, obiektów sakralnych, urządzeń wodnych, oczyszczalni ścieków, zaopatrzenia w wodę.
 8. Nie określa się parametrów i wskaźników zabudowy dla dopuszczonych ustaleniami planu obiektów budowlanych i urządzeń technicznych infrastruktury technicznej, sieci uzbrojenia terenu, obiektów energetyki, sieci technicznych, instalacji, urządzeń technicznych, obiektów małej architektury, obiektów sakralnych, masztów antenowych, budowli i obiektów rolniczych, sportowych, urządzeń wodnych, obiektów hydrotechnicznych, budowli obronnych, ochronnych, pomników, części budowlanych urządzeń technicznych, obiektów produkcyjnych, oczyszczalni ścieków, obiektów zaopatrzenia w wodę.
§ 4. 
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
 1. dachu stromym- należy przez to rozumieć dach wielospadowy z ukształtowaną kalenicą (kalenicami), o minimalnym kącie nachylenia połaci 20 stopni lub dach mansardowy; maksymalny kąt nachylenia połaci dachów mansardowych- 80 stopni;
 2. nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie określające najmniejszą dopuszczalną odległość najbliższej zewnętrznej ściany budynków od ulicy, ciągu pieszego, terenu zieleni publicznej, wnętrza osiedlowego lub innych obiektów, nieprzekraczalna linia zabudowy dotyczy wszystkich elementów planowanej zabudowy jako całości techniczno-użytkowej;
 3. obiektach usługowych - należy przez to rozumieć obiekty budowlane i lokale wykorzystywane dla funkcji usług, działalności gospodarczej, w tym lokale użytkowe, budynki użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, biura, lokale i pomieszczenia socjalne, pomieszczenia na pobyt okresowy, czasowy i stały ludzi;
 4. przeznaczeniu dopuszczalnym, fakultatywnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie towarzyszące na określonym obszarze lub będące uzupełnieniem przeznaczenia podstawowego;
 5. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, wynikające z funkcji dominującej na określonym obszarze;
 6. rysunku planu - należy przez to rozumieć część graficzną planu wykonaną na mapie w skali 1:2000, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
 7. terenie - rozumie się przez to teren o określonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem (literami lub literami i cyframi);
 8. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Dźwierzuty w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - o ile z treści przepisu nie wynika inaczej.
§ 5. 
Rysunek planu ustala:
 1. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 2. granice opracowania;
 3. przeznaczenie terenów oznaczone na rysunku planu symbolem wyrażonym literami lub literami i numerem wyróżniającym;
 4. linie zabudowy.
 

Rozdział 2

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów obszaru  objętego planem.

§ 6. 
Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
 1. zabudowy mieszkaniowo-usługowej - oznaczonych na rysunku planu symbolem MNU;
 2. zabudowy usługowej-oznaczone na rysunku planu symbolem U;
 3. zabudowy techniczno-produkcyjnej, obiektów produkcyjnych, składów magazynów, zabudowy usługowej  - oznaczonych na rysunku planu symbolem PU;
 4. rolnicze - oznaczone na rysunku planu symbolem R;
 5. dróg wewnętrznych - oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW;
 6. dróg publicznych - oznaczonych na rysunku planu symbolami KDG, KDD i KDL;
 7. linii kolejowej - oznaczone na rysunku symbolem TK;
 8. wód powierzchniowych- oznaczone na rysunku planu symbolem WS;
 9. infrastruktury technicznej, wodociągów, ujęć wody- oznaczone na rysunku planu symbolem W;
 10. cmentarzy - oznaczonych na rysunku planu symbolem ZC;
 11. ogrodów działkowych - oznaczonych na rysunku planu symbolem ZD;
 12. lasy - oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL;
 13. zieleni - oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP.

 

Rozdział 3

Ustalenia ogólne w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§ 7. 
Elementy i cechy zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 1. tradycja budowlana regionu i miejscowości, historyczne zagospodarowanie miejscowości, sposób zabudowy poszczególnych parcel;
 2. historyczne linie zabudowy i sytuowanie obiektów względem drogi;
 3. gabaryty zabudowy historycznej, wysokość zabudowy, kształt i proporcje brył, kierunek kalenicy, geometria dachów, rodzaj pokrycia dachu, detal architektoniczny, sposoby opracowania elewacji;
 4. tradycyjna zabudowa siedliskowa w zakresie gabarytów, formy architektonicznej, stosowanych materiałów budowlanych;
 5. historyczny układ dróg, ciągów pieszych;
 1. aleje przydrożne, szpalery pojedyncze drzew, zabytkowe zespoły zieleni, storodrzewia, zieleń wysoka związana z historycznymi siedliskami;
 2. trwałe użytki zielone, naturalne zbiorowiska roślinne, torfowiska, tereny bagienne, obszary wodnobłotne, sieci połączeń przyrodniczych stanowiące  korytarze ekologiczne;
 3. koryto i dolina kanału Dźwierzuckiego, tereny wód powierzchniowych śródlądowych, zbiorniki wodne, oczka wodne z terenami zieleni buforowej;
 4. zieleń wiejska, zespoły zadrzewień śródpolnych;
 5. gleby organiczne;
 6. grunty rolne i leśne zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 8. 
 1. Elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 1. obwodnica wsi Dźwierzuty w ciągu drogi krajowej, układ komunikacyjny, zjazdy z dróg  publicznych;
 2. trasy i ścieżki rowerowe;
 3. obiekty obsługi sportów wodnych, turystyki, obiekty i urządzenia tras i szlaków turystycznych;
 4. budowa urządzeń wodnych, obiektów małej architektury, urządzeń budowlanych związanych wodami powierzchniowymi;
 5. wydzielenie i przeznaczenie terenów na cele związane z realizacją obiektów inwestycji infrastrukturalnych, inwestycji służących wykonywaniu zadań własnych gminy w szczególności w zakresie mieszkań zasobu gminnego, socjalnych, sportu i rekreacji, edukacji, kultury;
 6. dostęp do wód publicznych,
 7. place i miejsca postojowe w przestrzeni publicznej;
 8. zagospodarowanie układów przestrzeni publicznej;
 9. projektowana zabudowa  mieszkaniowo-usługowa;
 10. tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, usługowej;
 11. zespoły  małej architektury;
 12. miejsca instalacji i warunki  ekspozycji  nośników reklamowych;
 13.  zespoły zieleni urządzonej;
 14. obiekty infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu, zaopatrzenia w wodę, gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami;
 15. strefy buforowe wokół zbiorników wodnych w postaci pasów zadrzewień i zakrzewień;
 16. sieci gazociągów;
 17. system dystrybucji gazu;
 18. obiekty infrastruktury energetyki;
 19. zaopatrzenie w energię, zagospodarowanie istniejących źródeł energii odnawialnej, biomasy, biopłynów, biogazu, wodnej, geotermicznej, geotermalnej,  energii wiatru, energii słonecznej;
 20. linie elektroenergetyczne, sieci energetyczne zasilające obiekty budowlane i oświetlenie miejsc publicznych.
  1. Określenie ograniczeń, nakazów  i  zakazów w zagospodarowaniu terenów:
 1. obszar objęty planem znajduje się w strefach ograniczonej wysokości zabudowy lotniczych urządzeń naziemnych: pomocy nawigacyjnej nr rej.NAV/N/B/1177/0/2016; pomocy nawigacyjnej nr rej. NAV/M/B/1043/1/2008; ograniczenia zabudowy: wysokość całkowita nie może przekraczać 220 m nad poziomem morza (wartość nie uwzględnia ukształtowania terenu ani istniejącej wysokiej zabudowy na terenie objętym planem);
 2. teren objęty planem znajduje się w zasięgu udokumentowanych wód podziemnych w granicach obszaru ochronnego zbiornika wód podziemnych GZWP Olsztyn nr 213. Obowiązuje ochrona zbiornika zgodnie z przepisami odrębnymi;
 3. projektowane zagospodarowanie nie może przyczynić się do pogorszenia stanu jednolitych części wód  powierzchniowych i podziemnych oraz wpłynąć negatywnie na utrzymanie i osiągnięcie celów środowiskowych ustalonych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza środkowej Wisły;
 4. na terenach zabudowy usługowej i techniczno-produkcyjnej ustala się wprowadzenie zieleni izolacyjnej pełniącej funkcje ekranów akustycznych oraz filtrów aerosanitarnych;
 1. tereny działalności usługowej, produkcyjnej, składowej, magazynowej, działalności wytwórczej, rzemieślniczej w przypadku sąsiedztwa z terenami mieszkaniowymi i przestrzeniami publicznymi powinny być oddzielone, ogrodzeniem pełnym lub pasem zieleni izolacyjnej wielowarstwowej, w sposób zapobiegający wykraczaniu uciążliwości poza granice działki w szczególności ze względu na wytwarzany hałas, wibracje, drażniące wonie lub światło o dużym natężeniu, lub ze względu na rodzaj tej działalności - jeśli mógłby on obniżać jakość terenów otaczających;
 2. zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności gospodarczej powinien być ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, znajdujące się na nim pomieszczenia na pobyt ludzi powinny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami;
 3. na terenach zainwestowanych wskazane jest lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu, w tym sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, wodociągowych, sanitarnych, deszczowych jako doziemnych, w wydzielonych pasach technicznych, w liniach rozgraniczających dróg i innych ciągów komunikacyjnych;
 4. ustala się linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, brak linii zabudowy oznacza ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w stosunku do drogi (w odniesieniu do jej klasy technicznej), ściany lasu, linii kolejowej, cmentarzy, wód powierzchniowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 5. dopuszcza się ustalenie przez zarządcę lub właściciela sieci energetycznej i obiektów energetyki stref ochronnych, wyznaczenie pasów technologicznych, stref eksploatacyjnych i ochrony funkcyjnej  zgodnie z przepisami odrębnymi;
 6. dopuszcza się ustanowienie ograniczeń w użytkowaniu terenów dla linii i obiektów elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 7. dopuszcza się ustanowienie ograniczeń w użytkowaniu terenów i stref kontrolowanych dla gazociągów, urządzeń i obiektów sieci gazowniczych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 8. zakazuje się stosowania agresywnej, kontrastowej kolorystyki elewacji i dachów budynków, odbiegającej  od kolorów w obiektach historycznych;
 9. do nasad należy używać gatunków rodzimych, zgodnych geograficznie i siedliskowo;
 10. należy dążyć do ograniczenia powierzchni szczelnych poprzez stosowanie do pokrywania terenów materiałów  ograniczających odpływ wody;
 11. grodzenie działek powinno przebiegać zgodnie z granicami ewidencyjnymi, w przypadku gdy działka graniczy z korytem cieku należy zapewnić co najmniej 1,5m strefę swobodnego dostępu do wód publicznych, obowiązuje zakaz grodzenia nieruchomości do linii brzegu rowów i wód publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 12. ustala się zakaz sytuowania ogrodzeń w odległościach mniejszych niż 1,5 m od korony cieków, rowów melioracyjnych;
 13. w przypadku uszkodzenia urządzeń melioracji (rowów melioracyjnych i sieci drenarskiej) w trakcie prowadzenia robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do doprowadzenia urządzeń melioracyjnych na terenie budowy do pełnej sprawności;
 14. ustala się zakaz umieszczania reklam emitujących światło pulsujące (w tym typu LED);
 15. tereny zainwestowania należy uzbrajać równolegle w sieć kanalizacji wodociągowej i sanitarnej;
 16. ustala się zakaz nawożenia osadami ściekowymi, zakaz utrzymywania otwartych rowów i zbiorników ściekowych, zakaz wylewania gnojowicy z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
 17. ustala się zakaz lokalizacji wysypisk, składów odpadów, substancji niebezpiecznych, obiektów i urządzeń przetwarzania odpadów;
 18. ustala się zakaz wznoszenia obiektów budowlanych uniemożliwiających lub utrudniających ludziom i  dziko występującym zwierzętom dostęp do wód publicznych za wyjątkiem obiektów służących gospodarce wodnej, bezpieczeństwu powszechnemu i obronności, turystyce wodnej, sportu i rekreacji,  dopuszczonych ustaleniami planu;
 19. zaleca się przestrzeganie w gospodarce rolniczej zasad biotechniki zapewniając wydolność środowiska naturalnego, odnawialność zasobów przyrodniczych, trwałość świata roślinnego i zwierzęcego oraz różnorodność i indywidualność przyrody i krajobrazu;
 20. obowiązuje ograniczanie działań powodujących obniżenia poziomu wód podziemnych;
 21. zakazy zabudowy i ograniczenia zagospodarowania terenów wynikające z ustaleń obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dźwierzuty: powierzchnia gospodarstwa rolnego dająca możliwość lokalizacji nowej zabudowy mieszkalno-usługowej powinna być nie mniejsza niż 3 ha;
 22. na obszarze objętym planem mogą wystąpić przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu od drogi krajowej nr 57. W celu zapewnienia normatywnych warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na pobyt stały ludzi, należy w ramach inwestycji zastosować odpowiednie środki techniczno-przestrzenne chroniące przed ponadnormatywnym hałasem drogowym;
 23. obiekty budowlane, urządzenia infrastruktury technicznej powinny być sytuowane w odległości co najmniej 10m. licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 57, dopuszcza się odstępstwa zgodnie z przepisami odrębnymi;
 24. wszystkie elementy budynków (schody, pochylnie dla osób niepełnosprawnych, balkony, wykusze) należy sytuować poza nieprzekraczalną linia zabudowy od strony drogi krajowej nr 57, dopuszcza się odstępstwa zgodnie z przepisami odrębnymi.
 

Rozdział 4

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.

§ 9. 
 1. Ustala się ochronę:
  1. istniejącego ujęcia wody ze strefą ochrony bezpośredniej na terenie działki nr 693/2 zgodnie z przepisami odrębnymi;
  2. koryta i doliny kanału Dźwierzuckiego z zachowaniem w stanie niezmiennym zgodnie z przepisami odrębnymi;
  3. lasów i zadrzewień, terenów rolniczych, wód powierzchniowych.
 2. Ustala się zachowanie i ochronę torfowisk, zabagnień, oczek wodnych, obszarów wodno-błotnych.
 3. Na terenie objętym planem obowiązuje:
 1. ochrona ekosystemów leśnych, nieleśnych ekosystemów lądowych, ekosystemów wodnych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. zakaz zabudowy i zalesień na terenie siedlisk i stanowisk podlegających ochronie;
 3. zakaz budowy wolnostojących na poziomie terenu masztów telefonii komórkowej;
 4. zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli służą innym celom niż ochrona przyrody, zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych, potrzeby ochrony przeciwpowodziowej, przeciwosuwiskowej, racjonalna gospodarka wodna, inwestycje celu publicznego;
 5. zachowanie i utrwalenie sieci połączeń przyrodniczych stanowiących korytarze ekologiczne.
 1. Wody deszczowe i roztopowe należy zagospodarować w granicach działek, na terenach szczelnie utwardzonych ująć w system kanalizacji deszczowej z urządzeniami podczyszczającymi.
 2. Zaleca się stosowanie rozwiązań, które pozwolą na zatrzymanie wód pochodzących z opadów w miejscu ich powstania poprzez budowę zbiorników oraz ograniczanie powierzchni szczelnych, stosowanie materiałów ograniczających odpływ wody.
§ 10. 
W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:
 1. ochronę akustyczną terenów zgodnie z przepisami odrębnymi; dopuszczalne poziomy hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi jak dla terenów faktycznie zagospodarowanych;
 2. ochronę i pozostawienie w stanie naturalnym terenów podmokłych, wodno-błotnych, oczek wodnych, ekosystemów wodnych, leśnych, naturalnych zbiorowisk roślinnych;
 3. ochronę istniejących cieków wodnych z zapewnieniem budowy przepustów pod drogami;
 4. ochronę wód i gleby przed zanieczyszczeniem w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej i działalności gospodarczej;
 5. zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gleby;
 6. dopuszcza się rolnicze wykorzystanie ścieków;
 7. zachowanie stref ochronnych przy brzegach zbiorników wodnych i cieków zagospodarowanych trwałą zielenią;
 8. zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z przepisami odrębnymi, ustala się obowiązek segregacji odpadów i selektywnej zbiórki;
 9. zachowanie powierzchni biologicznie czynnej dla terenów zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu;
 10. zakaz lokalizacji urządzeń wodochłonnych, jeśli ich zapotrzebowanie na wodę mogłoby naruszyć równowagę lokalnych zasobów wodnych;
 11. ochronę nasadzeń alejowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 12. dopuszcza się wycinanie pojedynczych drzew, starodrzewia, renowację sanitarną, jeżeli wymaga tego ich stan zdrowotny, wymogi bezpieczeństwa, warunki ochrony terenów, plany zagospodarowania terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 13. dopuszcza się budowę urządzeń wodnych, zbiorników wodnych, systemów retencji, obiektów energetyki, studni, stawów, rowów melioracyjnych, wykorzystanie wód powierzchniowych i podziemnych do celów gospodarczych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 14. dopuszcza się zalesienie terenów zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 11. 
Zasady kształtowania krajobrazu:
 1. zagospodarowanie wiejskich przestrzeni publicznych należy prowadzić w sposób podkreślający ich funkcję i rangę w przestrzeni wsi, poprzez tworzenie przestrzeni dla pieszych, wiejskich placów, skwerów, terenów sportu i rekreacji;
 2. ograniczanie rozprzestrzeniania w krajobrazie elementów destrukcyjnych np. nadmiar ozdób, detalu architektonicznego, szyldów;
 3. komponowanie zieleni wiejskiej w oparciu o rodzime gatunki roślin, z utrzymaniem dominacji zieleni wysokiej nad zabudową, utrzymanie i przywracanie tradycyjnych form zieleni wiejskiej, ogródków przydomowych;
 4. ochrona zachowanych obiektów i obszarów zabytkowych, obiektów małej architektury, wraz z ich otoczeniem oraz przywracanie im utraconych warto­ści historycznych, architektonicznych i krajobrazowych;
 5. stosowanie zasady niepierwszoplanowości podczas wprowadzania nowych elementów do krajobrazu wiejskiego;
 6. zachowanie tradycyjnych dominant kraj­obrazowych- sylwet kościołów, zieleni wysokiej;
 7. utrzymanie cech tradycyjnej architektury lokalnej, w tym formy i skali obiektów, kolorystyki, rodzimych materiałów budowlanych, rodzaju ogrodzenia, lokalizacji obiektów ;
 8. utrzymywanie czytelności historycznych układów zabudowy wraz z zielenią towarzyszącą, ciekami i zbiornikami wodnymi;
 9. zachowanie zwartego charakteru zabudowy i przeciwdziałanie jej rozpraszaniu, utrzymanie dominacji terenów otwartych nad terenami zabudowanymi;
 10. kreowanie nowych rozwiązań przestrzennych w środowisku, zniszczonym i zdegradowanym.
 
§ 12. 
W zakresie  ochrony krajobrazu  kulturowego ustala się:
 1. utrzymanie charakterystycznych cech architektonicznych obszaru uwidocznionych w zabudowie historycznej i utrwalenie jej w obiektach istniejących, modernizowanych i nowoprojektowanych;
 2. w odniesieniu do nowej zabudowy obowiązuje zasada dostosowania do sąsiadujących obiektów  historycznych o tej samej funkcji pod względem gabarytów, wysokości, kształtu i proporcji bryły, kierunku kalenicy, geometrii dachu, rodzaju pokrycia dachu, formy architektonicznej, detalu architektonicznego, sposobów opracowania elewacji, materiałów budowlanych;
 3. w obiektach adaptowanych, remontowanych, przebudowywanych, w nowej zabudowie należy stosować materiały budowlane nawiązujące do stosowanych w zabudowie historycznej i zabytkowej, np. cegła, kamień, tynki o fakturze tynków tradycyjnych, drewno, dachówka ceramiczna w odcieniach czerwieni i brązu lub materiały o podobnym wyglądzie (dachówkopodobne). Dopuszcza się pokrycia dachów w odcieniach grafitowych;
 4. lokalizację nowej zabudowy należy wyznaczać z uwzględnieniem historycznego zagospodarowania miejscowości, sposobu zabudowy poszczególnych parcel, w sposób wynikający z lokalnych uwarunkowań przestrzennych, dostosowując do historycznych  linii zabudowy i sytuowania obiektów względem drogi;
 5. zabudowę siedliskową należy projektować w nawiązaniu tradycyjnej zabudowy siedliskowej w zakresie gabarytów, formy architektonicznej, stosowanych materiałów budowlanych;
 6. w obrębach zabudowy zagrodowej należy zachowywać i kontynuować specyfikę miejscowego i tradycyjnego budownictwa oraz skupiać budynki w zespoły zagrodowe;
 7. zakaz lokalizowania zabudowy o gabarytach dominujących w stosunku do zabudowy historycznej;
 8. zakaz stosowania dominant wysokościowych w zabudowie mieszkaniowej;
 9. ochronę historycznych nasadzeń alejowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 10. ochronę naturalnego i kulturowego ukształtowania terenu.
 

Rozdział 5

Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej

§ 13. 
 1. Ustala się ochronę:
 1. obiektów i obszarów ujętych w rejestrze i ewidencji zabytków;
 2. zabytków architektury, zachowanej zabytkowej struktury architektoniczno-przestrzennej, historycznych form zagospodarowania, zabytkowego drzewostanu, zespołów zieleni, historycznych elementów małej architektury, ogrodzeń, urządzeń budowlanych;
 3. historycznych układów zabudowy;
 4. obszarów z historyczną i tradycyjną zabudową wsi;
 5. obiektów tradycyjnego budownictwa murowanego, historycznych domów mieszkalnych, budynków gospodarczych;
 6. ukształtowania terenu, historycznej zieleni wysokiej, układu i struktury dróg dojazdowych, nasadzeń alejowych;
 7. ewidencyjnej alei przydrożnej w ciągu drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty-Targowo (ul. Sienkiewicza);
 8. zespołu pastorówki obejmującego: budynek mieszkalny, 2 budynki gospodarcze, starą szkołę, ogrody, dojazd (teren oznaczony symbolem U.1);
 9. zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Polnej (zidlungów);
 10. zespół szkoły z lat 20-tych XX w. przy ul.Sienkiewicza, obejmujący budynek szkoły, budynek mieszkalny dla nauczycieli z otoczeniem (teren oznaczony symbolem U.7);
 11. układ przestrzenny wsi na planie owalnicy, rozbudowanej w wielodrożnicę z układem drogowym i charakterem zabudowy;
 12. zabytków archeologicznych.

2.Ustalenia planu dotyczące strefy ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego na planie owalnicy:

 1. ustala się strefę ochrony konserwatorskiej zespołu ruralistycznego w układzie owalnicowym, zasięg strefy określa rysunek planu;
 2. ochronie podlegają: tereny zieleni wolne od zabudowy w dolinie kanału Dźwierzuckiego; plan historycznej wsi w układzie owalnicowym, zasadniczy układ drogowy;
 3. w obrębach zabudowy zagrodowej należy zachowywać i kontynuować specyfikę tradycyjnego budownictwa;
 4. obejmuje się ochroną zachowane podziały własności w obrębie historycznego układu ruralistycznego, należy zachować strukturę historycznego podziału własności, ustala się nakaz ich uczytelnienia poprzez wprowadzanie nasadzeń granicznych i grodzeń.

3.W zakresie ochrony historycznych nasadzeń alejowych ustala się:

1)obowiązuje ochrona nasadzeń zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)utrzymanie istniejącego układu kompozycyjnego nasadzeń i składu roślinnego; nakaz ochrony i uzupełniania historycznych nasadzeń;

3)ustala się zasadę kompensacji w sytuacji konieczności usunięcia drzew;

4)nowe nasadzenia powinny być dostosowane (lub zgodne gatunkowo) do występujących w szpalerze.

4.Obiekty ujęty w rejestrze zabytków WKZ (stan na dzień sporządzenia projektu planu):

 1. kościół parafialny. p.w. Świętej Trójcy, ul. Kościelna 7, 1880 - 83, nr rej.: 3466 z 16.03.2000 r.
 2. kościół ewangelicki, ul. Pasymska, 1 poł. XVI, 1695, nr rej.: 142 (D/23) z 1.09.1949 oraz  1107 z 10.04.1968 r.
 3. cmentarz  kościelny, nr rej.: j.w.
 4. cmentarz rzym.- kat., 2 poł. XIX, nr rej.: 3908 z 29.01.1968 r.
 5. dom parafialny, ul. Pasymska 22, XVIII, nr rej.: 1108 z 10.04.1968 r.

6)magazyn, ul. Kajki 4, 6, 1910, nr rej.: A – 1652 z 27.12.1999 r.

5.Obiekty zabytkowe wpisane do ewidencji zabytków WKZ (stan na dzień sporządzenia projektu planu):

 1. do dnia sporządzenia projektu planu nie ustanowiono gminnej ewidencji zabytków;
 2. budynek mieszkalny ul.Grunwaldzka 5;
 3. budynek mieszkalny ul.Grunwaldzka 8;
 4. budynek mieszkalny ul.Grunwaldzka 9;
 5. budynek mieszkalny ul.Grunwaldzka 12;
 6. budynek gospodarczy ul.Grunwaldzka 13;
 7. budynek mieszkalny ul.Niepodległości 3;
 8. budynek mieszkalny ul.Niepodległości 7;
 9. budynek mieszkalny ul.Niepodległości 9;
 10. budynek mieszkalny ul.Niepodległości 10;
 11. budynek mieszkalny ul.Niepodległości 13;
 12. budynek poczty ul.Niepodległości 7
 13. budynek mieszkalny ul.Niepodległości 18;
 14. budynek mieszkalny ul.Niepodległości 20;
 15. 2 budynki gospodarcze ul.Niepodległości 20
 16. budynek mieszkalny ul.Niepodległości 25;
 17. budynek mieszkalny ul.Pasymska 4;
 18. budynek mieszkalny ul.Pasymska 7;
 19. budynek mieszkalny ul.Pasymska 9;
 20. budynek mieszkalny ul.Pasymska 18;
 21. budynek gospodarczy ul.Pasymska 22;
 22. pastorówka ul.Pasymska 22;
 23. budynek szkoły, obecnie przedszkole ul.Pasymska 26;
 24. budynek mieszkalny ul.Pasymska 28;
 25. budynek mieszkalny ul.Piaskowa 1;
 26. budynek mieszkalny ul.Piaskowa 3;
 27. budynek mieszkalny ul.Polna 2;
 28. szkoła ul.Sienkiewicza 1;
 29. budynek gospodarczy ul.Sienkiewicza 1;
 30. budynek mieszkalny ul.Sienkiewicza 6;
 31. budynek mieszkalny ul.Sienkiewicza 7;
 32. budynek mieszkalny ul.Szczycieńska 7;
 33. budynek mieszkalny ul.Szczycieńska 8;
 34. budynek mieszkalny ul.Szczycieńska 10;
 35. budynek Policji ul.Szczycieńska 15;
 36. budynek mieszkalny ul.Szczycieńska 25;
 37. budynek mieszkalny ul.Szczycieńska 26;
 38. budynek mieszkalny ul.Szczycieńska 28;
 39. budynek mieszkalny ul.Szczycieńska 33;
 40. budynek mieszkalny ul.Szczycieńska 35;
 41. budynek mieszkalny ul.Szczycieńska 37;
 42. dworzec kolejowy, obecnie budynek mieszkalny ul.Szczycieńska 41;
 43. budynek mieszkalny ul.Szczycieńska 45;
 44. budynek mieszkalny ul. Strażacka 3-5
 45. zabytkowa aleja przydrożna, ul. Sienkiewicza, droga powiatowa nr 1496N Dźwierzuty-Targowo.

6.Ustalenia w odniesieniu do obszarów i obiektów zabytkowych:

 1. obowiązuje ochrona zachowanej zabytkowej struktury architektoniczno-przestrzennej oraz historycznego krajobrazu kulturowego z widokami na historyczne ośrodki wiejskie, historyczną zieleń, parki, cmentarze, aleje przydrożne;
 2. obowiązuje ochrona układu dróg, placów, sposobu zabudowy i zależności przestrzennych;
 3. w obiektach historycznych ochronie podlega kształt i rodzaj dachów, artykulacja i sposób opracowania elewacji, rodzaj i forma stolarki  otworowej;
 4. ustala się zakaz dokonywania zmian w budynkach historycznych, mogących doprowadzić do utraty wartości zabytkowej (wyburzenia, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki i odbudowy);
 5. ustala się zakaz zmian kształtu dachów i historycznego pokrycia dachowego np. typu blachodachówka;
 6. zakaz zmian w obrębie elewacji z wyłączeniem prac adaptacyjnych dokonanych na podstawie wytycznych konserwatorskich i badań naukowych i konserwatorskich;
 7. zakaz zewnętrznej termoizolacji budynków historycznych (np. stosowania wełny mineralnej, styropianu);
 8. adaptacja istniejących obiektów do nowej funkcji może nastąpić pod warunkiem utrzymania ich historycznego charakteru;
 9. remonty budynków historycznych należy prowadzić z wykorzystaniem historycznych materiałów i technik budowlanych;
 10. reklamy powinny nawiązywać wyglądem i konstrukcją do reklam historycznych; dopuszcza się szyldy umieszczane na ogrodzeniach i elewacjach budynków; urządzenia techniczne na elewacjach budynków historycznych powinny być jak najmniejsze, ujednolicone kolorystycznie z elewacją, postuluje się umieszczanie urządzeń na elewacji tylnej lub bocznej;
 11. zagospodarowanie na cele użytkowe zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków wymaga posiadania przez jego właściciela lub posiadacza: dokumentacji konserwatorskiej określającej stan zachowania zabytku i możliwości jego adaptacji z uwzględnieniem historycznej funkcji i wartości zabytku; programu prac konserwatorskich określającego zakres i sposób prowadzenia prac, materiały i technologie; programu zagospodarowania zabytku z otoczeniem oraz dalszego korzystania z zabytku, z uwzględnieniem jego wartości.
  1. Ustalenia w odniesieniu do historycznych parków i cmentarzy:
 1. w obrębie cmentarza obowiązuje ochrona układu przestrzennego, układu kwater, alei; obowiązuje ochrona zabytkowego drzewostanu, historycznych nagrobków, elementów małej architektury, ogrodzenia;
 2. zakazuje się zmian historycznego układu przestrzennego, alei, kwater, zabytkowych nagrobków, likwidacji elementów zabytkowej małej architektury;
 3. w obrębie zabytkowych parków obowiązuje ochrona układu przestrzennego, historycznego zagospodarowania,
 4. wszelkie prace inwestycyjne dotyczące zabytkowych parków i cmentarzy należy poprzedzić właściwą dokumentacją konserwatorską, prowadząca do określenia uwarunkowań historycznych i możliwości użytkowania;
 5. wszelkie prace prowadzone w obrębie historycznych parków i cmentarzy należy uzgodnić z WKZ.

8.Ustalenia w zakresie planowanej nowej działalności inwestycyjnej na obszarach objętych ochroną konserwatorską:

 1. ustala się zachowanie i kontynuację historycznych układów zabudowy wraz z siecią dróg i istniejącą zielenią wysoką;
 2. obowiązuje ochrona istniejących obiektów zabytkowych;
 3. obowiązuje  nawiązanie nową zabudową do zabudowy historycznej;
 4. obowiązuje zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania ulic i placów;
 5. postuluje się przebudowę obiektów dysharmonijnych;
 6. obowiązuje stosowanie tradycyjnych technik i materiałów budowlanych;
 7. parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy oraz zagospodarowania winny zapewniać ciągłość architektury lokalnej, powinny uwzględniać historyczne elementy podlegające ochronie np. linie zabudowy, skala zabudowy, sposób lokalizacji i rozmieszczenia budynków, forma i gabaryty budynków architektury tradycyjnej i miejscowej, geometria i pokrycie dachów, nachylenie połaci dachowych z wyjątkiem budynków produkcyjnych, usługowych, składowych, rodzaj stosowanych lokalnie materiałów budowlanych, stolarki otworowej, tradycyjnego dla regionu detalu budowlanego, zdobnictwa ciesielskiego, stolarskiego, kowalskiego.

9.Ustalenia planu w odniesieniu do zabytków archeologicznych:

 1. w przypadku realizowania inwestycji na obszarze stanowiska archeologicznego, znajdującego się w ewidencji zabytków AZP (ewidencja zabytków archeologicznych - Archeologiczne Zwierciadło Polski), prace ziemne należy poprzedzić weryfikacyjnymi sondażowymi badaniami archeologicznymi; ich wyniki pozwolą na ustalenie zajęcie stanowiska konserwatorskiego do zagospodarowania terenu;
 2. na stanowiskach archeologicznych o własnej formie terenowej i wpisanych do rejestru zabytków zakazuje się inwestycji budowlanych i działalności rolniczej, winny one pozostać nieużytkami;
 3. inwestycje liniowe powinny być prowadzone pod nadzorem archeologicznym;
 4. w przypadku braku ewidencji AZP należy wykonać rozpoznanie powierzchniowe przed realizacją inwestycji;
 5. obowiązują strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych (stanowisk archeologicznych) zgodnie z rysunkiem planu dokumentacją stanowiska.
 

Rozdział 6

Ogólne ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 14. 
Ustala się następujące wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych:
 1. na terenie objętym planem dopuszcza się budowę, instalacje obiektów małej architektury zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. obiekty tymczasowe nie mogą odbiegać od stylu okolicznej zabudowy, ich kubatura nie może dominować nad istniejącymi obiektami;
 3. po rozbiórce obiektu tymczasowego teren należy zrekultywować;
 4. dopuszcza się lokalizowanie urządzeń technicznych i instalacji;
 5. dopuszcza się wydzielenie i realizację dróg publicznych, ciągów pieszych, dróg wewnętrznych, serwisowych, ścieżek rowerowych, terenów zieleni, terenów i obiektów sportu i rekreacji, terenów i obiektów użyteczności publicznej, innych terenów stanowiących przestrzenie publiczne zgodnie z przepisami odrębnymi;
 6. przy podziałach nieruchomości nakazuje się ich wydzielenie w sposób zapewniający samodzielne funkcjonowanie, kształtowanie przestrzeni otwartych, publicznych, dojazdów, układu komunikacyjnego, placów postojowych, ochrony przeciwpożarowej, zieleni, lokalizację sieci i obiektów uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej, lokalizację pasów technologicznych, technicznych dla sieci uzbrojenia terenu,  linii energetycznych średniego i niskiego napięcia, oświetlenia ulicznego, sieci telekomunikacyjnych.
 

Rozdział 7

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 15. 
Układ komunikacyjny na terenie planu miejscowego stanowią:
1)  drogi:
 1. droga krajowa nr 57 klasy G (droga główna),
 2. drogi lokalne,
 3. drogi dojazdowe,
 4. drogi wewnętrzne,
  1. ciągi piesze, drogi dojazdowe na terenach rolnych i leśnych, ciągi pieszo-jezdne;
  2. linia kolejowa.
§ 16. 
Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego:
 1. Ustala się zapewnienie dojazdu do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę z istniejących dróg, dopuszcza się zapewnienie dojazdu poprzez układ dróg wewnętrznych, dróg dojazdowych na terenach rolnych lub leśnych, ciągów pieszo-jezdnych i połączeń komunikacyjnych z terenami sąsiednimi.
 2. Na terenie objętym planem dopuszcza się budowę, wytyczenie i usytuowanie dróg publicznych, wewnętrznych, serwisowych, ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, tras rowerowych, obiektów i urządzeń układu komunikacyjnego, realizację parkingów, miejsc postojowych na wydzielonych pasach zgodnie z przepisami odrębnymi.
 3. Ilość miejsc do parkowania:
  1. dla obiektów usługowych, produkcyjnych - minimum 1 miejsce parkingowe na 100 mkw. powierzchni, minimum 1 miejsce na 1 obiekt;
  2. dla terenów rekreacji i sportu - minimum 5  miejsc na 100 użytkowników;
  3. minimum 1 miejsce parkingowe na jedno mieszkanie;
  4. stanowiska w miejscach przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową: minimum 1 stanowisko, jeżeli liczba stanowisk wynosi 6-15, minimum 2 stanowiska, jeżeli liczba stanowisk wynosi 16-40, 3 stanowiska - jeżeli liczba stanowisk wynosi od 41-100, 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli liczba stanowisk wynosi więcej niż 100, realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi.
 4. Szerokości minimalne ścieżek rowerowych - 1,5 m dla ścieżki jednokierunkowej oraz 2,0 m dla ścieżki dwukierunkowej, dopuszcza się odstępstwa zgodnie z przepisami odrębnymi i warunkami zagospodarowania terenu.
 5. Minimalne szerokości w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych i serwisowych-6 m, dróg publicznych 10 m. dopuszcza się odstępstwa zgodnie z przepisami odrębnymi; dla potrzeb obwodnicy miejscowości Dźwierzuty należy utrzymać rezerwę terenu o szerokości minimum 40m.
 6. Ustala się obowiązek zapewnienia dojazdu do terenów rolnych lub leśnych położonych poza granicami terenów określonych liniami rozgraniczającymi.
 7. Utrzymuje się istniejące zjazdy na drogi publiczne.
 8. Dopuszcza się budowy, przebudowy, rozbudowy, remonty dróg, zmiany układów komunikacyjnych, lokalizację i budowę skrzyżowań, zjazdów, zmiany przebiegu dróg, wprowadzenie zmiany kategorii, klas i parametrów dróg zgodnie z przepisami odrębnymi.
 9. Dopuszcza się budowy, przebudowy, rozbudowy, remonty obiektów linii kolejowej zgodnie z przepisami odrębnymi.
 10. Warunki powiązań układu komunikacyjnego na terenie objętym planem z układem zewnętrznym określają  zarządcy dróg.
 11. Projektowane urządzenia sieci infrastruktury technicznej należy lokalizować poza pasem drogi krajowej, przejścia należy projektować prostopadle do osi drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 12. Obsługę komunikacyjną terenów przyległych do drogi krajowej należy projektować poprzez układ dróg lokalnych, bez nowych podłączeń do drogi krajowej.
 13. Obsługa  ruchu z terenów przyległych do pasa projektowanej drogi GP (klasa drogi - droga główna ruchu przyśpieszonego) może być realizowana poprzez inne drogi publiczne i drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy zlokalizowane poza pasem drogi GP.
 14. Przy modernizacji, rozbudowie i budowie nowych dróg ciągów jezdnych i pieszych należy przewidzieć pasy techniczne dla sieci uzbrojenia terenu, urządzeń technicznych, w tym sieci telekomunikacyjnych, linii energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz oświetlenia ulicznego.
 15. Ustala się obowiązek zapewnienia dojazdu i dostępu do terenów dla jednostek ratowniczo-gaśniczych i innych służb zgodnie z przepisami odrębnymi.
 16. Ustala się obowiązek zapewnienia operatorom urządzeń i sieci technicznych dostępu i dojazdu do obiektów i urządzeń technicznych.
§ 17. 
Ustalenia dotyczące zasad uzbrojenia terenu:
 1. Ustala się obowiązek zgłaszania do właściwej jednostki wojska lokalizacji i budowy wszelkich obiektów o wysokości powyżej 50 m n.p.t.
 2. Ustala się obowiązek oznakowania oraz zgłaszania do Urzędu Lotnictwa Cywilnego obiektów o wysokości równej i większej niż 100 m nad poziomem terenu ze względu na zapewnienie warunków bezpieczeństwa ruchu statków powietrznych.
 3. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
 1. budowę sieci wodociągowych w zależności od potrzeb;
 2. dopuszcza się budowę nowych ujęć wody, stacji uzdatniania i hydroforni;
 3. dla terenów nie objętych systemem wodociągów i terenów o zabudowie rozproszonej do czasu realizacji  sieci wodociągowej, dopuszcza się indywidualne zaopatrzenie w wodę zgodnie z przepisami odrębnymi.
  1. W zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków ustala się:
 1. zagospodarowanie ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi dla ustanowionej aglomeracji Dźwierzuty;
 2. realizacje gospodarki ściekowej w oparciu o zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej;
 3. dopuszcza się budowę i rozbudowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków;
 4. ustala się obowiązek oczyszczania ścieków i wód z powierzchni utwardzonych placów, tras komunikacyjnych z zanieczyszczeń, zawiesin i substancji ropopochodnych w granicach własnych lokalizacji;
 5. ustala się obowiązek podczyszczania ścieków przed ich wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej, jeżeli parametry tych ścieków mogą zakłócić funkcjonowanie oczyszczalni ścieków;
 6. obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych oraz technologicznych do wód powierzchniowych i gleby;
 7. dopuszcza się rolnicze wykorzystanie ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi.
  1. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się:
  2. ustala się zakaz odprowadzania i kierowania wód opadowych z terenów objętych planem do systemu odwodnienia drogi krajowej;
  3. dopuszcza się budowę i rozbudowę  sieci  kanalizacji deszczowej;
  4. odprowadzanie wód opadowych do projektowanych kolektorów deszczowych;
  5. zakaz zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej własności oraz takiego kształtowania działki, które spowoduje odprowadzanie wód opadowych bezpośrednio do wód powierzchniowych;
  6. dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych na terenie nieruchomości.
  7. W zakresie usuwania odpadów stałych ustala się:
  8. zasadę wywozu odpadów stałych z obszaru objętego planem sposobem zorganizowanym na wyznaczony dla tych potrzeb teren składowania odpadów;
  9. obowiązek selektywnej zbiórki i segregacji odpadów, obowiązek wyposażenia posesji w urządzenia i miejsca umożliwiające segregację odpadów;
  10. usuwanie odpadów i substancji niebezpiecznych zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie;
  11. zagospodarowanie mas ziemnych, które mogą powstać w trakcie inwestycji zgodnie z przepisami odrębnymi.
  12. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:
 1. jako preferowane zaopatrzenie w ciepło ustala się indywidualne systemy oparte na nieuciążliwych dla otoczenia źródła energii: gaz, energię elektryczną, drewno, olej opałowy o niskiej zawartości siarki, odnawialne źródła energii, energię słoneczną, wodną, wiatru, zasoby energii geotermalnej i geotermicznej, energię biomasy, biogazów, biopaliw, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. dopuszcza się systemy ogrzewania zasilane z kotłowni lokalnych;
 3. dopuszcza się budowę sieci ciepłowniczej, węzłów ciepłowniczych, lokalnych kotłowni, ciepłowni, zasilanie obiektów w energię cieplną z zewnętrznych sieci ciepłowniczych.
  1. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
 1. zasilenie z sieci gazowej odbiorników gazowych zgodnie z warunkami technicznymi i ekonomicznymi ustalonymi z zarządcą sieci gazowej;
 2. wykorzystanie gazu propan-butan butlowego i w zbiornikach, biogazów, do celów gospodarczych i zaopatrzenia w energię cieplną;
 3. dopuszcza się lokalizację i budowę obiektów sprzedaży i dystrybucji gazu na terenie objętym planem zgodnie z przepisami odrębnymi;
 4. dopuszcza się budowę sieci gazowych i gazociągów tranzytowych, magistralnych, rozdzielczych, przyłączy gazowych, stacji redukcyjnych, instalacji uzyskiwania i sieci biogazów,  innych obiektów i urządzeń  sieci gazowniczej na terenie objętym planem zgodnie z przepisami odrębnymi.
  1. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
  2. zachowanie i adaptację istniejących napowietrznych linii energetycznych wysokiego napięcia, średniego napięcia i niskich napięć;
  3. zachowanie i adaptację istniejących stacji rozdzielczych, transformatorowych, transformatorowo-rozdzielczych;
  4. rozbudowa systemu zaopatrzenia w energię elektryczną polegać będzie na rehabilitacji, odbudowie, przebudowie, modernizacji istniejących oraz budowie nowych linii energetycznych, a także na rehabilitacji, odbudowie, przebudowie, modernizacji, wymianie istniejących oraz budowie nowych stacji transformatorowych, rozdzielczych i transformatorowo-rozdzielczych;
  5. dopuszcza się stosowanie linii elektroenergetycznych napowietrznych na podbudowie słupowej oraz stacji w wykonaniu słupowym;
 5. dopuszcza się stosowanie linii elektroenergetycznych kablowych;
 6. przy projektowaniu nowych dróg, ciągów pieszych i jezdnych należy przewidzieć pasy techniczne dla urządzeń energetycznych;
 7. dopuszcza się zbliżenia i skrzyżowania z liniami energetycznymi zgodnie z przepisami  odrębnymi;
 8. na terenach objętych planem dopuszcza się lokalizację linii elektroenergetycznych, stacji transformatorowych, rozdzielczych i transformatorowo-rozdzielczych;
 9. dopuszcza się budowę lokalnych, rozproszonych źródeł wytwarzania energii elektrycznej w tym opartych o źródła odnawialne, wykorzystujące zasoby niskoemisyjne, biogazów, biomasy, energii wodnej, słonecznej, wiatru, geotermalnej, geotermicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;
 10. strefy ochronne związane z ograniczeniami w zabudowie i zagospodarowaniu terenów w związku z eksploatacją tych urządzeń powinny zawierać się w granicach terenów, gdzie dopuszcza się lokalizację obiektów, oraz terenów, do których inwestor posiada tytuł prawny, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 11. szczegółowe projekty zagospodarowania terenów powinny przewidywać rezerwację miejsc i terenu dla lokalizacji infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia terenu;
 12. zapewnienie prowadzenia eksploatacji obiektów i linii energetycznych z możliwością dojazdu ciężkim sprzętem;
 13. dopuszcza się prowadzenie sieci energetycznych kablowych i napowietrznych równolegle do ciągów komunikacyjnych i w  pasach technicznych dla sieci uzbrojenia terenu;
 14. na terenach zainwestowanych wskazane jest prowadzenie linii energetycznych jako kablowych ulokowanych w pasach technicznych w liniach rozgraniczających dróg;
 15. dopuszcza się wydzielenie nieruchomości dla obiektów energetyki zgodnie z przepisami odrębnymi;
 16. dopuszcza się lokalizacje obiektów kubaturowych energetyki np. stacji transformatorowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 17. nie ustala się parametrów kształtowania zabudowy dla obiektów energetyki.
  1. W zakresie telekomunikacji ustala się:
 1. dopuszcza się lokalizacje sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. dopuszcza się lokalizacje urządzeń radiowych systemów telekomunikacyjnych i informatycznych;
 3. dopuszcza się remonty, przebudowy, rozbudowy, wymianę, lokalizacje nowych obiektów sieci telekomunikacyjnych.

 

Rozdział 8

Ustalenia dotyczące tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

§ 18. 
 1. Nie ustala się tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów.
 2. Nie wyznacza się terminów tymczasowego wykorzystania terenów.

 

Rozdział 9

Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej

§ 19. 
 1. Dopuszcza się dokonanie rehabilitacji, rewitalizacji, rewaloryzacji zabudowy i infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. Planowane działania mogą obejmować rehabilitację istniejących obiektów, modernizację lub budowę dróg, placów, parkingów, chodników, oświetlenia ulicznego, obiektów usługowych, budynków, sieci infrastruktury technicznej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, zaopatrzenia w energię.
 3. Zasady ochrony obszarów określono w  rozdziale 4 i 5 planu.
 4. Zasady modernizacji i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala rozdział 7 planu.
 5. Parametry dotyczące zabudowy oraz zasady zagospodarowania terenów ustalono w dziale II planu w opisie wyznaczonych terenów.

 

Dział II

Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia terenów i zasad ich zagospodarowania

§ 20. 

 Karta terenów oznaczonych symbolem MNU i numerami wyróżniającymi od 1 do 11

 1. Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowa usługowa, dopuszcza się obiekty usługowe, obiekty małej architektury, urządzenia budowlane, obiekty i urządzenia sieci uzbrojenia terenu, tereny infrastruktury technicznej, tereny komunikacji, tereny zieleni.
 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków określa § 13 planu;
 2. dopuszcza się roboty budowlane, budowy, przebudowy obiektów budowlanych;
 3. zabudowa może podlegać rozbudowie, przebudowie, remontom, nadbudowie, rozbiórce, odbudowie, adaptacjom i zmianom sposobu użytkowania budynków i pomieszczeń;
 4. tereny dostępu do wód publicznych: MNU.1; dopuszcza się urządzenia wodne, obiekty hydrotechniczne, należy zapewnić strefę swobodnego dostępu do wód publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi; obowiązuje zakaz grodzenia nieruchomości do linii brzegu wód publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 5. dopuszcza się budynki mieszkalne;
 6. dopuszcza się obiekty zabudowy zagrodowej, budowle i urządzenia rolnicze;
 7. dopuszcza się zabudowę budynkami wolnostojącymi, dobudowanymi, zespołem budynków;
 8. powierzchnia lokali usługowych może przekroczyć 50 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego;
 9. funkcje usługowe, działalności gospodarczej, można realizować w pomieszczeniach, lokalach, obiektach dobudowanych, wolnostojących;
 10. na terenach MNU.1,2,3,4,5 w centrum wsi preferuje się rozwój zabudowy pierzejowej;
 11. obowiązuje ochrona akustyczna jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 12. dopuszcza się usytuowanie zabudowy w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki.
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 1. linie zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu, w nawiązaniu do zabudowy istniejącej;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 3,6;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 70 %;
 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 10%;
 6. maksymalna wysokość zabudowy - 12 m, do 3 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się poddasze użytkowe; na terenach MNU.1,2,3,4,5 - 12 m, do 2 kondygnacji i poddasze użytkowe;
 7. geometria dachów- dachy strome, kąt nachylenia połaci 20-45 stopni; na terenach MNU.1,2,3,4,5 kąt nachylenia połaci 40-45 stopni;
 8. dopuszcza się stosowanie dachów płaskich, jednospadowych, dachów  o nachyleniu połaci do 20 stopni;
 9. dopuszcza się stosowanie dachów naczółkowych, lukarn, ryzalitów, wykuszy, ganków.
  1. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 1. dopuszcza się dokonanie podziału i scaleń nieruchomości;
 2. minimalna szerokość frontu działki -6,0 m;
 3. minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej - 200 mkw, dla zabudowy pierzejowej (MNU.1,2,3,4,5) -140 mkw;
 4. kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 70-120 stopni.
  1. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %.
§ 21. 

 Karta terenów oznaczonych symbolem MNU i numerami wyróżniającymi od 12 do 33

 1. Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowa usługowa, dopuszcza się obiekty usługowe, magazynów, budynki mieszkalne, obiekty małej architektury, urządzenia budowlane, obiekty i urządzenia sieci uzbrojenia terenu, tereny infrastruktury technicznej, tereny komunikacji, tereny sportu i rekreacji, tereny zieleni.
 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków określa § 13 planu;
 2. dopuszcza się roboty budowlane, budowy, przebudowy obiektów budowlanych;
 3. zabudowa może podlegać rozbudowie, przebudowie, remontom, nadbudowie, rozbiórce, odbudowie, adaptacjom i zmianom sposobu użytkowania budynków i pomieszczeń;
 4. dopuszcza się wydzielenie terenu dz. nr 731 na cele związane z realizacją obiektów służących wykonywaniu zadań własnych gminy w szczególności porządku, edukacji, kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
 5. dopuszcza się użytkowanie rolnicze terenów, obiekty zabudowy zagrodowej, budowle i urządzenia rolnicze;
 6. dopuszcza się zabudowę budynkami wolnostojącymi, dobudowanymi, zespołem budynków;
 7. powierzchnia lokali usługowych może przekroczyć 50 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego;
 8. funkcje usługowe, działalności gospodarczej, można realizować w pomieszczeniach, lokalach, obiektach dobudowanych, wolnostojących;
 9. obowiązuje ochrona akustyczna jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 10. na terenach oznaczonych symbolem MNU.14,16,17,18,19 dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; dopuszcza się lokalizacje usług nieuciążliwych w istniejących lokalach użytkowych; ustala się zakaz lokalizacji zabudowy usługowej, magazynów;
 11. na terenach MNU.30,31 preferuje się rozwój zabudowy pierzejowej;
 12. dopuszcza się usytuowanie zabudowy w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki.
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 1. linie zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu, w nawiązaniu do zabudowy istniejącej;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 3,4;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 60 %, dla terenów MN,U.26,27,29- 80%;
 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 20%, dla terenów MN,U.26,27,29 - 10%;
 6. maksymalna wysokość zabudowy - 12 m, do 3 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się poddasze użytkowe; na terenach MNU.30,31 - 12 m, do 2 kondygnacji i poddasze użytkowe;
 7. geometria dachów- dachy strome, dwuspadowe, kąt nachylenia połaci 20-45 stopni;
 8. dopuszcza się stosowanie dachów płaskich, jednospadowych, dachów  o nachyleniu połaci do 20 stopni; dopuszcza się stosowanie dachów naczółkowych, lukarn, ryzalitów, wykuszy, ganków.
  1. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 1. dopuszcza się dokonanie podziału i scaleń nieruchomości;
 2. minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej - 1000 mkw., dla zabudowy pierzejowej na terenach MNU.30,31-140 mkw.;
 3. minimalna szerokość frontu działki – 6 m;
 4. kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 70-120 stopni.
  1. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %.
§ 22. 

Karta terenów oznaczonych symbolem MNU.34,35

 1. Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowa usługowa, dopuszcza się obiekty usługowe, budynki mieszkalne, obiekty małej architektury, urządzenia budowlane, obiekty i urządzenia sieci uzbrojenia terenu, tereny infrastruktury technicznej, tereny komunikacji, parkingów, tereny zieleni.
 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. dopuszcza się roboty budowlane, budowy, przebudowy obiektów budowlanych;
 2. zabudowa może podlegać rozbudowie, przebudowie, remontom, nadbudowie, rozbiórce, odbudowie, adaptacjom i zmianom sposobu użytkowania budynków i pomieszczeń;
 3. na terenie dz. nr 776 dopuszcza się lokalizację zajazdu, hotelu, parkingu dla pojazdów ciężarowych;
 4. dopuszcza się użytkowanie rolnicze terenu, obiekty zabudowy zagrodowej, budowle i urządzenia rolnicze;
 5. dopuszcza się budynki garaży i budynki gospodarcze;
 6. dopuszcza się zabudowę budynkami wolnostojącymi, dobudowanymi, zespołem budynków;
 7. powierzchnia lokali usługowych może przekroczyć 50 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego;
 8. funkcje usługowe, działalności gospodarczej, można realizować w pomieszczeniach, lokalach, obiektach dobudowanych, wolnostojących;
 9. obowiązuje ochrona akustyczna jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 10. dopuszcza się usytuowanie zabudowy w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki.
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 1. linie zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 4,0;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 60 %;
 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 20 %; minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni wydzielonej działki dla budynków garaży i gospodarczych-0 %
 6. maksymalna wysokość zabudowy - 15 m, do 4 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się poddasze użytkowe;
 7. geometria dachów- dachy strome, kąt nachylenia połaci 20-45 stopni; dopuszcza się stosowanie dachów naczółkowych, lukarn, ryzalitów; dopuszcza się dachy płaskie, dachy jednospadowe, dachy o nachyleniu połaci do 20 stopni.
  1. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 1. dopuszcza się dokonanie podziału i scaleń nieruchomości;
 2. minimalna szerokość frontu działki -10,0 m.; minimalna szerokość frontu działki wydzielonej dla budynków garaży i gospodarczych - 3,0 m.;
 3. minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej - 200 mkw.; minimalna powierzchnia działki wydzielonej dla budynków garaży i gospodarczych-15 mkw.;
 4. kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 70-120 stopni.
  1. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %.  
§ 23. 

Karta terenów U.1,2

 1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: lokalizacja obiektów usługowych, obiektów małej architektury,  obiektów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu, tereny komunikacji, parkingów, tereny infrastruktury technicznej, zieleni, rekreacji.
 1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
  1. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków określa § 13 planu;
  2. ustala się ochronę ekspozycji kościołów;
  3. ustala się ochronę zespołu pastorówki na terenie U.1 obejmującego: budynek mieszkalny, 2 budynki gospodarcze, starą szkołę, ogrody, dojazd;
  4. dopuszcza się roboty budowlane, budowy, przebudowy obiektów budowlanych;
  5. zabudowa może podlegać, rozbudowie, przebudowie, remontom, nadbudowie, rozbiórce, odbudowie, adaptacjom i zmianom sposobu użytkowania budynków i pomieszczeń;
  6. dopuszcza się funkcje mieszkaniowe, budynki mieszkalne, gospodarcze i garażowe, obiekty związane z działalnością gospodarczą;
  7. dopuszcza się usytuowanie zabudowy w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki.
 2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 1. linie zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 2,8;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 30 %;
 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej-30 %;
 6. maksymalna wysokość zabudowy (nie dotyczy obiektu kościoła) - 11 m, 2 kondygnacje nadziemne, dopuszcza się poddasze użytkowe;
 7. geometria dachów (nie dotyczy obiektu kościoła)- dachy strome, dwuspadowe lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci 20-45 stopni; dopuszcza się dachy naczółkowe, lukarny, ryzality.
 1. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości- zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.
§ 24. 
 Karta terenów oznaczonych symbolem U.3
 1. Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy usługowej.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: lokalizacja obiektów usługowych, obiektów małej architektury, obiektów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu, obiektów liniowych, tereny infrastruktury technicznej, zieleni, komunikacji, parkingi.
 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. dopuszcza się roboty budowlane, budowy, przebudowy obiektów budowlanych;
 2. zabudowa może podlegać rozbiórce, odbudowie, rozbudowie, remontom, nadbudowie, adaptacjom i zmianom sposobu użytkowania budynków i pomieszczeń.
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 1. linie zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 4,5;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 70 %;
 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 10 %;
 6. maksymalna wysokość zabudowy - 15 m, do 4 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się poddasze użytkowe;
 7. geometria dachów- dachy strome, dopuszcza się dachy płaskie, dachy o nachyleniu połaci do 20 stopni.
  1. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 1. dopuszcza się dokonanie podziału i scaleń nieruchomości;
 2. minimalna szerokość frontu działki -10,0 m;
 3. minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej - 600 mkw.;
 4. kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 70-120 stopni.
  1. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 1 %.
§ 25. 

 Karta terenów oznaczonych symbolem U.4,5,6

 1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: tereny infrastruktury technicznej, komunikacji, tereny składów, magazynów, dopuszcza się obiekty usługowe, obiekty działalności gospodarczej, obiekty i urządzenia sieci uzbrojenia terenu, małej architektury, tereny zieleni. 
 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. obowiązuje ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków określa § 13 planu;
 2. tereny dostępu do wód publicznych: U.6; dopuszcza się urządzenia wodne, obiekty hydrotechniczne, należy zapewnić strefę swobodnego dostępu do wód publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi; obowiązuje zakaz grodzenia nieruchomości do linii brzegu wód publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 3. dopuszcza się roboty budowlane, budowy, przebudowy obiektów budowlanych;
 4. dopuszcza się rozbudowy, remonty, rozbiórki, odbudowę, nadbudowę zabudowy, adaptacje i zmiany sposobu użytkowania budynków i pomieszczeń;
 5. dopuszcza się funkcje mieszkaniowe w pomieszczeniach mieszkalnych, mieszkaniach, budynkach mieszkalnych;
 6. zabudowa może być lokalizowana w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej zgodnie z przepisami odrębnymi..
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 1. linie zabudowy- zgodnie z przepisami odrębnymi;
 1. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 3,8;
 3. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 80 %, teren U.6 - do 40%;
 4. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- teren U.4 - 10 %, teren U.5 - nie ustala się, teren U.6 - 20%;
 5. maksymalna wysokość zabudowy - do 12 m, do 3 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się poddasze użytkowe;
 6. geometria dachów- dachy dwuspadowe lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci 12-45 stopni, dopuszcza się dachy płaskie i dachy o nachyleniu połaci do 12 stopni;
 7. dopuszcza się stosowanie dachów naczółkowych, lukarn, ryzalitów, wykuszy, ganków.
  1. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 1. dopuszcza się dokonanie podziału i scaleń nieruchomości;
 2. minimalna szerokość frontu działki -10,0 m;
 3. minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej: 400 mkw., teren U.5 – nie ustala się;
 4. kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 70-120 stopni.
  1. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %.
 
 
§ 26. 
Karta terenów oznaczonych symbolem U.7
 1. Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy usługowej.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: tereny usług oświaty, tereny sportu i rekreacji, dopuszcza się obiekty usługowe, obiekty małej architektury, obiekty i urządzenia sieci uzbrojenia terenu, tereny infrastruktury technicznej, tereny komunikacji.
 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków określa § 13 planu;
 2. ustala się ochronę ekspozycji obiektów zabytkowych;
 3. dopuszcza się roboty budowlane, budowy, przebudowy obiektów budowlanych;
 4. zabudowa może podlegać rozbiórce, odbudowie, rozbudowie, remontom, nadbudowie, adaptacjom i zmianom sposobu użytkowania budynków i pomieszczeń;
 5. dopuszcza się zabudowę budynkami wolnostojącymi, dobudowanymi, zespołem budynków;
 6. dopuszcza się pomieszczenia mieszkalne, mieszkania, budynki mieszkalne;
 7. dopuszcza się usytuowanie zabudowy w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki.
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 1. linie zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 4,3;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 60 %;
 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 20 %;
 6. maksymalna wysokość zabudowy - 16 m, do 4 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się poddasze użytkowe;
 7. geometria dachów- dachy dowolne, dwuspadowe lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci 12-45 stopni, dopuszcza się dachy płaskie i dachy o nachyleniu połaci do 12 stopni.
  1. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 1. dopuszcza się dokonanie podziału i scaleń nieruchomości;
 2. minimalna szerokość frontu działki -10,0 m;
 3. minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej - 600 mkw.;
 4. kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 70-120 stopni.
  1. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.
§ 27. 
 Karta terenów oznaczonych symbolem U.8
 1. Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy usługowej.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: stacja dystrybucji paliw, obiekty obsługi pojazdów, parking, dopuszcza się obiekty usługowe, obiekty małej architektury, obiekty i urządzenia sieci uzbrojenia terenu, tereny infrastruktury technicznej, tereny komunikacji.
 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. dopuszcza się roboty budowlane, budowy, przebudowy obiektów budowlanych;
 2. zabudowa może podlegać rozbiórce, odbudowie, rozbudowie, remontom, nadbudowie, adaptacjom i zmianom sposobu użytkowania budynków i pomieszczeń;
 3. dopuszcza się funkcje mieszkaniowe;
 4. dopuszcza się usytuowanie zabudowy w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki.
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 1. linie zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 3,8;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 80 %;
 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 10 %;
 6. maksymalna wysokość zabudowy - 12 m, do 3 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się poddasze użytkowe;
 7. geometria dachów – dachy strome, kąt nachylenia połaci 12-45 stopni, dopuszcza się dachy płaskie i dachy o nachyleniu połaci do 12 stopni.
  1. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 1. dopuszcza się dokonanie podziału i scaleń nieruchomości;
 2. minimalna szerokość frontu działki -10,0 m;
 3. minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej - 600 mkw.;
 4. kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 70-120 stopni.
  1. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %.łaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.
§ 28. 
 Karta terenów oznaczonych symbolem U.9
 1. Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy usługowej, obiekty straży pożarnej.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: plac targowy, lokalizacja hali targowej, lokalizacja obiektów usługowych, obiektów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu, małej architektury, tereny infrastruktury technicznej, tereny komunikacji, parkingów.
 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. dopuszcza się roboty budowlane, budowy, przebudowy obiektów budowlanych;
 2. zabudowa może podlegać rozbiórce, odbudowie, rozbudowie, remontom, nadbudowie, adaptacjom i zmianom sposobu użytkowania budynków i pomieszczeń;
 3. dopuszcza się lokalizację lądowiska dla helikopterów;
 4. dopuszcza się usytuowanie zabudowy w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki.
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 1. linie zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 4,0;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 70 %;
 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 10 %;
 6. maksymalna wysokość zabudowy - 16 m, do 3 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się poddasze użytkowe;
 7. geometria dachów- dachy dowolne, dwuspadowe lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci 12-45 stopni, dopuszcza się dachy płaskie, dachy o nachyleniu połaci do 12 stopni.
  1. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 1. dopuszcza się dokonanie podziału i scaleń nieruchomości;
 2. minimalna szerokość frontu działki -10,0 m;
 3. minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej - 600 mkw.;
 4. kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 70-120 stopni.
  1. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %.
§ 29. 
Karta terenów oznaczonych symbolem U.10
 1. Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy usługowej.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: lokalizacja obiektów usługowych, obiektów małej architektury, obiektów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu, tereny infrastruktury technicznej, tereny komunikacji.
 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. dopuszcza się roboty budowlane, budowy, przebudowy obiektów budowlanych;
 2. zabudowa może podlegać rozbiórce, odbudowie, rozbudowie, remontom, nadbudowie, adaptacjom i zmianom sposobu użytkowania budynków i pomieszczeń;
 3. dopuszcza się funkcje mieszkaniowe;
 4. dopuszcza się obiekty zabudowy zagrodowej;
 5. dopuszcza się usytuowanie zabudowy w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki.
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 1. linie zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 3,4;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 60 %;
 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 20 %;
 6. maksymalna wysokość zabudowy - 12 m, do 3 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się poddasze użytkowe;
 7. geometria dachów- dachy strome, kąt nachylenia połaci 20-45 stopni, dopuszcza się dachy płaskie i dachy o nachyleniu połaci do 12 stopni; dopuszcza się naczółki, lukarny, ryzality.
  1. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 1. dopuszcza się dokonanie podziału i scaleń nieruchomości;
 2. minimalna szerokość frontu działki -10,0 m;
 3. minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej - 600 mkw.;
 4. kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 70-120 stopni.
  1. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.
§ 30. 

Karta terenów oznaczonych symbolem PU i numerem wyróżniającym

 1. Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, obiektów produkcyjnych, składów magazynów, zabudowy usługowej.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: dopuszcza się obiekty usługowe, obiekty sieci uzbrojenia terenu, obiekty liniowe, tereny infrastruktury technicznej, tereny komunikacji,  placów postojowych, tereny zieleni.
 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. dopuszcza się roboty budowlane, budowy, przebudowy obiektów budowlanych;
 2. zabudowa może podlegać rozbiórce, odbudowie, rozbudowie, remontom, nadbudowie, adaptacjom i zmianom sposobu użytkowania budynków i pomieszczeń;
 3. dopuszcza się funkcje mieszkaniowe i lokalizacje budynków mieszkalnych na terenach PU.1,2;
 4. ustala się zakaz lokalizacji składów otwartych materiałów sypkich;
 5. zabudowa może być lokalizowana w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej zgodnie z przepisami odrębnymi. 
 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 1. linie zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 3,6;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 70 %;
 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 10 %;
 6. maksymalna wysokość zabudowy - do 15 m, do 3 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się poddasze użytkowe;
 7. geometria dachów- dachy dowolne, dwuspadowe lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci 12-45 stopni, dopuszcza się dachy płaskie, stropodachy, dachy o kącie nachylenia połaci do 12 stopni.
  1. Dopuszcza się dokonanie podziałów i scaleń geodezyjnych  terenu zgodnie z przepisami odrębnymi.
  2. Minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej - 600 mkw., minimalna szerokość frontu działki-10,0 m, kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 70-120 stopni.
  3. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %. 
§ 31. 
 Karta terenów oznaczonych symbolem R i numerem wyróżniającym
 1. Przeznaczenie terenów: tereny użytkowane rolniczo, tereny rolnicze.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: tereny komunikacji, dopuszcza się obiekty i urządzenia sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych, obiekty liniowe, obiekty budowlane i urządzenia techniczne gospodarki leśnej, tereny zieleni, tereny infrastruktury technicznej.
 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
  1. lokalizacja zabudowy zagrodowej, budynków mieszkalnych, budynków i urządzeń służących produkcji rolniczej, przetwórstwa rolno-spożywczego, obiektów usługowych, agroturystycznych, obiektów małej architektury, obiektów i urządzeń związanych z działalnością gospodarczą;
  2. lokalizacja obiektów i urządzeń turystycznych, obiektów sportu i rekreacji, obsługi ruchu turystycznego;
  3. zabudowa może podlegać rozbudowie, remontom, nadbudowie, rozbiórce, odbudowie, przebudowie;
  4. dopuszcza się zalesienia terenu zgodnie z przepisami odrębnymi;
  5. obowiązuje ochrona historycznych nasadzeń alejowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
  6. dopuszcza się usytuowanie zabudowy w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki zgodnie z przepisami odrębnymi;
  7. ograniczenia lokalizacji zabudowy wynikające z polityki przestrzennej gminy określa § 8, ust.2, pkt 24.
 4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla zabudowy zagrodowej:
 1. linie zabudowy- zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 1,4;
 4. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 30%;
 5. maksymalna wysokość zabudowy - 11 m, dopuszcza się poddasze użytkowe;
 6. dachy dwuspadowe, kąt nachylenia połaci 12 do 45 stopni.
 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynków mieszkalnych:
  1. maksymalna wysokość zabudowy - 9 m, 2 kondygnacje nadziemne, dopuszcza się poddasze użytkowe;
  2. dachy dwuspadowe lub wielospadowe,  kąt nachylenia połaci 20 do 45 stopni, dopuszcza się dachy o nachyleniu połaci do 20 stopni.
 2. Dopuszcza się podziały geodezyjne i scalenia nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi.
 3. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.
§ 32. 
Karta terenów oznaczonych symbolem KDG.1
 1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna główna.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne dla terenu drogi KDG.1- sieci i obiekty infrastruktury technicznej związane z utrzymaniem i obsługą ruchu drogowego.
 3. Minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających- 25 m.
 4. Dopuszcza się korekty linii rozgraniczających funkcji drogi oraz niezbędne korekty przebiegu drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 5. Nieprzekraczalna linia zabudowy -  zgodnie z przepisami odrębnymi oraz:
 6. dla terenów zabudowanych     (w sąsiedztwie drogi krajowej)-  10,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
 7. poza terenami zabudowanymi (w sąsiedztwie drogi krajowej)           - 25,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
 8. zgodnie z rysunkiem planu.
  1. Nieprzekraczalna linia zabudowy dotyczy wszystkich elementów planowanej zabudowy jako całości techniczno-użytkowej, wszystkie elementy budynków (schody, pochylnie dla osób niepełnosprawnych, balkony, wykusze) należy sytuować poza nieprzekraczalną linia zabudowy od strony drogi krajowej nr 57.
  2. Na terenach zainwestowanych dopuszcza się usytuowanie obiektów w nawiązaniu do istniejącej linii zabudowy.
  3. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.
§ 33. 
Karta terenów oznaczonych symbolem KDL i numerem wyróżniającym
 1. Przeznaczenie terenów: tereny dróg publicznych lokalnych.
 2. W liniach rozgraniczających dróg KDL ustala się:
  1. zakaz realizacji obiektów budowlanych, w tym ogrodzeń - z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg i związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu;
  2. dopuszcza się lokalizacje sieci uzbrojenia terenu;
  3. utrzymuje się istniejące zjazdy z terenów.
 3. Minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających powinna wynosić 12,0 m, dopuszcza się odstępstwa zgodnie z przepisami odrębnymi.
 4. Nieprzekraczalna linia zabudowy -  zgodnie z przepisami odrębnymi oraz:
  1. dla terenów zabudowanych      -  8,0 m od krawędzi jezdni;
  2. poza terenami zabudowanymi  - 20,0 m od krawędzi jezdni;
  3. zgodnie z rysunkiem planu;
  4. na terenach zainwestowanych dopuszcza się usytuowanie obiektów w nawiązaniu do istniejącej linii zabudowy.
 5. Dopuszcza się korekty linii rozgraniczających funkcji drogi oraz niezbędne korekty przebiegu drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 6. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.  
§ 34. 
Karta terenów oznaczonych symbolem KDD i numerem wyróżniającym
 1. Przeznaczenie terenu: tereny dróg publicznych dojazdowych.
 2. W liniach rozgraniczających dróg KDD ustala się:
  1. zakaz realizacji obiektów budowlanych, ogrodzeń - z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg i związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu;
  2. dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;
  3. utrzymuje się istniejące zjazdy z terenów.
 1. Minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających powinna wynosić 10,0 m, dopuszcza się odstępstwa zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. Nieprzekraczalna linia zabudowy -  zgodnie z przepisami odrębnymi oraz:
  1. dla terenów zabudowanych    -  6,0 m od krawędzi jezdni;
  2. poza terenami zabudowanymi            - 15,0 m od krawędzi jezdni;
  3. zgodnie z rysunkiem planu;
  4. na terenach zainwestowanych dopuszcza się usytuowanie obiektów w nawiązaniu do istniejącej linii zabudowy.
 3. Dopuszcza się korekty linii rozgraniczających funkcji drogi oraz niezbędne korekty przebiegu drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 4. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.
§ 35. 
Karta terenów oznaczonych symbolem KDW i numerem wyróżniającym
 1. Przeznaczenie terenów: tereny dróg wewnętrznych, dróg dojazdowych na terenach rolnych i leśnych, ciągów pieszo-jezdnych.
 2. W liniach rozgraniczających dróg KDW ustala się:
 3. zakaz realizacji obiektów budowlanych, w tym ogrodzeń - z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg i związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu;
 4. dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu.
  1. Minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających powinna wynosić 6,0 m, dopuszcza się odstępstwa.
  2. Nieprzekraczalna linia zabudowy -  zgodnie z przepisami odrębnymi oraz:
 5. dla terenów zabudowanych     -  6,0 m od krawędzi jezdni;
 6. poza terenami zabudowanymi - 15,0 m od krawędzi jezdni;
 7. zgodnie z rysunkiem planu;
 8. na terenach zainwestowanych dopuszcza się usytuowanie obiektów w nawiązaniu do istniejącej linii zabudowy.
 1. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.
§ 36. 
Karta terenów oznaczonych symbolem TK
 1. Przeznaczenie terenów: tereny linii kolejowej.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: tereny infrastruktury technicznej, komunikacji, lokalizacja obiektów usługowych, tereny zieleni, lokalizacje obiektów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu, obiektów liniowych, tras (ścieżek) rowerowych.
 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
  1. zagospodarowanie terenu infrastruktury kolejowej zgodnie z przepisami odrębnymi;
  2. dopuszcza się budowy, przebudowy, remonty, rozbiórki obiektów, urządzeń i instalacji, adaptacje obiektów istniejących, zmiany przeznaczenia obiektów i pomieszczeń;
  3. dopuszcza się funkcje mieszkaniowe, lokalizacje budynków mieszkalnych;
  4. nie ustanawia się stref ochronnych;
  5. nieprzekraczalne linie zabudowy- zgodnie z przepisami odrębnymi;
  6. zabudowa może być lokalizowana w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki zgodnie z przepisami odrębnymi.
  7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
   1. zasada kontekstu, w nawiązaniu do obiektów istniejących;
   2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
   3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 3,6;
   4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - do 80 %;
   5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 10 %;
   6. maksymalna wysokość zabudowy – do 12 m, do 3 kondygnacji, dopuszcza się  poddasze użytkowe;
   7. geometria dachów- dachy dwuspadowe lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci 12 do 45 stopni;
   8. dopuszcza się dachy mansardowe, naczółkowe, lukarny.
  8. Dopuszcza się zmiany linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach zgodnie z przepisami odrębnymi.
  9. Dopuszcza się dokonanie podziałów i scaleń geodezyjnych  terenu zgodnie z przepisami odrębnymi.
  10. Dopuszcza się wydzielenie nieruchomości w związku z wydzieleniem własności obiektów i lokali, wydzieleniem układów komunikacyjnych, zmianą funkcji terenu zgodnie z przepisami odrębnymi.
  11. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %.
§ 37. 

Karta terenów oznaczonych symbolem W.1

 1. Przeznaczenie terenu: tereny infrastruktury technicznej, wodociągi, ujęcia wody, stacje uzdatniania wody.
 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. lokalizacja obiektów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej, obiektów usługowych, małej architektury, tereny zieleni, komunikacji;
 2. dopuszcza się budowy, przebudowy, remonty, rozbiórki obiektów, urządzeń i instalacji, adaptacje obiektów istniejących, zmiany przeznaczenia obiektów i pomieszczeń;
 3. strefa ochrony bezpośredniej – teren działki nr 693/2, warunki ochrony określają przepisy odrębne.
 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 1. nieprzekraczalne linie zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu;
  1. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
  2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 1,6;
  3. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 40 %;
  4. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 40 %;
  5. maksymalna wysokość zabudowy - do 11 m, do 3 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się poddasze użytkowe;
  6. geometria dachów- dachy dwuspadowe lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci 12-45 stopni, dopuszcza się dachy o kącie nachylenia połaci do 12 stopni.
 1. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 1. dopuszcza się dokonanie podziału i scaleń nieruchomości;
 2. minimalna szerokość frontu działki -10,0 m;
 3. minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej - 700 mkw.;
 4. kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 70-120 stopni.
 1. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.

Karta terenów oznaczonych symbolem WS

 1. Przeznaczenie terenów: tereny wód powierzchniowych śródlądowych, kanał Dźwierzucki.
 2. Dopuszcza się lokalizacje urządzeń wodnych, urządzeń technicznych, sieci uzbrojenia terenu, systemów hydrotechnicznych zgodnie z przepisami odrębnymi.
 3. Dopuszcza się przebieg przewodów linii elektroenergetycznych napowietrznych nad wodami i ciekami oraz linii kablowych pod wodami powierzchniowymi.
 4. Adaptuje się obiekty istniejące.
 5. Należy zachować w stanie niezmienionym koryto i dolinę kanału Dźwierzuckiego w granicach opracowania.
 6. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %. 
§ 39. 
Karta terenów oznaczonych symbolem ZC i numerem wyróżniającym
 1. Przeznaczenie terenu: tereny zieleni, cmentarze.
 1. Dopuszczenia w zagospodarowaniu terenu: tereny zieleni urządzonej, lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu, obiektów małej architektury, urządzeń budowlanych, tereny komunikacji, lokalizacja budynków związanych z funkcją wiodącą (kościół, kaplice, budynki gospodarcze, obiekty tymczasowe itp.).
 2. Strefy 150 m i 50 m od granic cmentarza określają przepisy odrębne.
 3. Dopuszcza się dokonanie podziałów i scaleń nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi.
 4. Ustala się ochronę ekspozycji zabytkowego kościoła.
 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków określa § 13 planu.  
 6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ((nie dotyczy obiektu kościoła):
 1. nieprzekraczalne linie zabudowy-zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. maksymalna wysokość zabudowy - 8 m, 1 kondygnacja, dopuszcza się poddasze użytkowe;
 3. dachy strome, kąt nachylenia połaci 20 do 45 stopni;
 4. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 5. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0,9;
 6. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - 60 %;
 7. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 30 %;
 8. dopuszcza się usytuowanie zabudowy w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki zgodnie z przepisami odrębnymi.
 1. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 1 %.
§ 40. 
Karta terenów oznaczonych symbolem ZD.1
 1. Przeznaczenie terenów - tereny ogrodów działkowych.
 2. Przeznaczenie podstawowe - tereny rodzinnych ogrodów działkowych, funkcja urządzeń użyteczności publicznej, służąca zaspokajaniu potrzeb wypoczynkowych, rekreacyjnych, socjalnych poprzez możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby. 
 3. Przeznaczenie dopuszczalne - tereny zieleni, sportu i rekreacji, tereny infrastruktury technicznej, wód powierzchniowych, lokalizacja obiektów małej architektury, obiektów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu,  budynków rekreacji indywidualnej, urządzeń, budynków i budowli przeznaczonych do wspólnego korzystania przez użytkujących działki, tereny komunikacji, tereny placów  postojowych, parkingów.
 4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu i zakazy zabudowy, ustala się zakaz:
  1. realizacji funkcji mieszkaniowych pobytu stałego;
  2. zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej własności oraz takiego kształtowania działki, które spowoduje odprowadzanie wód opadowych bezpośrednio do wód powierzchniowych;
  3. zakaz hodowli zwierząt gospodarczych.
 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 6. dopuszcza się roboty budowlane, budowy, przebudowy obiektów budowlanych;
 7. zabudowa może podlegać remontom, przebudowom, nadbudowie, adaptacjom i zmianom sposobu użytkowania budynków i pomieszczeń;
 8. zabudowa może być lokalizowana w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki zgodnie z przepisami odrębnymi.
 9. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się zakaz przekraczania dopuszczalnych poziomów natężenia hałasu ustalonych dla terenów zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej.
 10. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
  1. linie zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu;
  2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0,9;
  3. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - do 50 %;
  4. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 30 %;
  5. geometria dachu budynków wspólnego korzystania - dachy strome o kącie nachylenia połaci dachowych 20 do 45 stopni;
  6. wysokość zabudowy budynków wspólnego korzystania- do 9m., do 2 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się poddasze użytkowe;
  7. maksymalna wysokość obiektów zabudowy gospodarczej, altan- 6 m przy dachach stromych, 4m przy dachach płaskich;
  8. maksymalna powierzchnia zabudowy altan - do 35 mkw.;
  9. geometria dachu - dachy strome, kąt nachylenia połaci dachowych 20 do 45 stopni;
  10. dopuszcza się stosowanie dachów płaskich, dachów o kącie nachylenia  połaci  dachów do 20 stopni.
 11. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
  1. dopuszcza się dokonanie podziałów i scaleń nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi;
  2. minimalna szerokość frontu działki 10 m.;
  3. minimalna powierzchnia wydzielonej działki-200 mkw.;
  4. kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 70-120 stopni.
 12. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %.
§ 41. 
Karta terenów oznaczonych symbolem ZL
 1. Przeznaczenie terenów: tereny zieleni, lasy.
 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. tereny komunikacji, lokalizacja obiektów małej architektury, urządzeń infrastruktury technicznej, sieci uzbrojenia terenu, obiektów liniowych, tereny infrastruktury technicznej;
 2. lokalizacja obiektów budowlanych i urządzeń technicznych gospodarki leśnej, zabudowy zagrodowej;
 3. zabudowa może podlegać rozbiórce, odbudowie, remontom, rozbudowie, nadbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń i budynków;
 4. dopuszcza się lokalizację urządzeń turystycznych (np. pole biwakowe, wieża widokowa, obiekty wystawowe, edukacyjne, ścieżki dydaktyczne, miejsca widokowe);
 5. dopuszcza się lokalizację parkingu, placów postojowych z urządzeniami technicznymi zgodnie z przepisami odrębnymi;
 6. zabudowa może być lokalizowana w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki zgodnie z przepisami odrębnymi.
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  2. nieprzekraczalne linie zabudowy-zgodnie z przepisami odrębnymi;
  3. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
  4. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0,9;
  5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 25%;
  6. maksymalna wysokość zabudowy - 9 m, 2 kondygnacje, dopuszcza się poddasze użytkowe;
  7. geometria dachów- dachy strome, dwuspadowe, kąt nachylenia połaci 20 do 45 stopni.
  8. Dopuszcza się dokonanie podziałów i scaleń nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi.
  9. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.
§ 42. 
Karta terenów oznaczonych symbolem ZP.1
 1. Przeznaczenie terenów: tereny zieleni urządzonej.
 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. lokalizacja obiektów małej architektury, obiektów usługowych, tereny komunikacji, tereny infrastruktury technicznej, lokalizacja sieci uzbrojenia terenu, obiektów liniowych;
 2. tereny wód powierzchniowych, sportu, rekreacji, lokalizacja parkingów;
 3. dopuszcza się wydzielenie terenu na cele związane z realizacją obiektów służących wykonywaniu zadań własnych gminy w szczególności utrzymania czystości, porządku, urządzeń sanitarnych, edukacji, kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  2. nieprzekraczalne linie zabudowy-zgodnie z przepisami odrębnymi;
  3. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
  4. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0,8;
  5. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 20 %;
  6. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 50 %;
  7. maksymalna wysokość zabudowy - 9 m, 2 kondygnacje, dopuszcza się poddasze użytkowe;
  8. geometria dachów - dachy strome, dwuspadowe,  kąt nachylenia połaci 20 do 45 stopni.
  9. Dopuszcza się dokonanie podziałów i scaleń nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi.
  10. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.
§ 43. 
Karta terenów oznaczonych symbolem ZP.2
 1. Przeznaczenie terenów: tereny zieleni.
 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. tereny dostępu do publicznych wód powierzchniowych, tereny wód powierzchniowych;
 2. należy zapewnić strefę swobodnego dostępu do wód publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi; obowiązuje zakaz grodzenia nieruchomości do linii brzegu wód publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 3. dopuszcza się urządzenia wodne, obiekty hydrotechniczne;
 4. lokalizacja obiektów sportu, rekreacji, małej architektury, parkingu;
 5. tereny komunikacji, tereny infrastruktury technicznej, lokalizacja obiektów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu, obiektów liniowych;
 6. zabudowa może być lokalizowana w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki zgodnie z przepisami odrębnymi.
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 1. nieprzekraczalne linie zabudowy-zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0,5;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 30 %;
 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 50  %;
 6. maksymalna wysokość zabudowy - 6 m, 1 kondygnacja, dopuszcza się poddasze użytkowe;
 7. geometria dachów - dachy strome, dwuspadowe, kąt nachylenia połaci 20 do 45 stopni.
  1. Dopuszcza się dokonanie podziałów i scaleń nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi.
  2. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.  
§ 44. 
Karta terenów oznaczonych symbolem ZP.3,4
 1. Przeznaczenie terenów: tereny zieleni.
 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. tereny dostępu do publicznych wód powierzchniowych, tereny wód powierzchniowych, stawów;
 2. należy zachować w stanie niezmienionym koryto i dolinę kanału Dźwierzuckiego;
 3. należy zapewnić strefę swobodnego dostępu do wód publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi; obowiązuje zakaz grodzenia nieruchomości do linii brzegu wód publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 4. dopuszcza się urządzenia wodne, obiekty hydrotechniczne, użytkowanie rolnicze terenu;
 5. dopuszcza się tereny komunikacji, tereny infrastruktury technicznej, lokalizację obiektów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu, obiektów i urządzeń rolniczych, obiektów małej architektury, obiektów liniowych.
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 1. nieprzekraczalne linie zabudowy-zgodnie z przepisami odrębnymi; dopuszcza się rozbudowy obiektów istniejących;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - nie ustala się;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – nie ustala się;
 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- nie ustala się;
 6. maksymalna wysokość zabudowy – 6 m, 1 kondygnacja;
 7. geometria dachów - dachy strome, kąt nachylenia połaci 20 do 45 stopni.
  1. Dopuszcza się dokonanie podziałów i scaleń nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi.
  2. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.
Dział III

Ustalenia końcowe

§ 45. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Dźwierzuty.
 
 
Przewodniczący  Rady Gminy
 Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 


Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Dźwierzuty Nr XXXV/303/18
 z dnia 12 stycznia 2018 r.
 
Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dźwierzuty
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) Rada Gminy Dźwierzuty, rozstrzyga, co następuje:
 1. Uwaga numer 1 w wykazie uwag nieuwzględnionych, data wpływu 02.11.2017 r. pozostaje nieuwzględniona.
 2. Uwaga numer 2 w wykazie uwag nieuwzględnionych, data wpływu 09.11.2017 r. pozostaje nieuwzględniona.
 3. Uwaga numer 3 w wykazie uwag nieuwzględnionych, data wpływu 15.11.2017 r. pozostaje nieuwzględniona.
 4. Uwaga numer 4 w wykazie uwag nieuwzględnionych, data wpływu 20.11.2017 r. pozostaje nieuwzględniona.
 5. Uwaga numer 5 w wykazie uwag nieuwzględnionych, data wpływu 20.11.2017 r. pozostaje nieuwzględniona.
 6. Uwaga numer 6 w wykazie uwag nieuwzględnionych, data wpływu 28.11.2017 r. w części 2 pozostaje nieuwzględniona.
 7. Uwaga numer 7 w wykazie uwag nieuwzględnionych, data wpływu 29.11.2017 r. pozostaje nieuwzględniona.
 
 
Przewodniczący  Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Dźwierzuty Nr .XXXV/303/18
z dnia 12 stycznia 2018 r.
 
                                                                                                                                                     
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dźwierzuty inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy Dźwierzuty oraz zasadach ich finansowania
 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) Rada Gminy Dźwierzuty, rozstrzyga, co następuje:
 
 1.  Zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dźwierzuty, będą realizowane zgodnie z obowiązującym Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Dźwierzuty, przyjętymi przez gminę zadaniami inwestycyjnymi i programami inwestycji wieloletnich.
 2.  Inwestycje należące do zadań własnych gminy będą finansowane na następujących zasadach:
 • finansowanie z budżetu gminy,
 • wykorzystanie środków z funduszy ochrony środowiska,
 • finansowane ze środków innych instytucji i funduszy UE,
 • w ramach programów inwestycyjnych krajowych i międzynarodowych,
 • finansowanie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • finansowanie z innych źródeł zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
 
Przewodniczący  Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 

 
Dźwierzuty 12 stycznia 2018 r
.
Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Gminy Dźwierzuty w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dźwierzuty
 
Uzasadnienie do uchwały sporządzono na podstawie par. 12 ust. 19 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr.164,  poz.1587, z dnia 19 września 2003 r.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.).
 
I.  Uzasadnienie do projektu uchwały na podstawie par. 12 ust. 19 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr.164,  poz.1587, z dnia 19 września 2003 r.)
 1. Projekt planu miejscowego wykonano zgodnie z Uchwałą Nr XI/81/15 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dźwierzuty, zmienioną uchwałą Nr XXII/195/165 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 16 grudnia 2016 r.
 2. Materiały planistyczne sporządzone na podstawie przepisów odrębnych, wykorzystywane na potrzeby projektu planu były aktualne na dzień przystąpienia do sporządzania projektu planu.
 3. Materiały planistyczne sporządzone na potrzeby projektu planu miejscowego były aktualne na dzień przekazania projektu planu do opiniowania i uzgodnień.
 4. Projekt planu miejscowego wykonano zgodnie z warunkami art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 5. Wykonano kolejno czynności ustalone w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, między innymi:
  • zamieszczono ogłoszenie  w prasie o  podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu  i  procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko określając termin składania wniosków,
  • zawiadomiono instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania projektu planu miejscowego,
  • sporządzono prognozę skutków finansowych ustaleń projektu planu,
  • sporządzono prognozę oddziaływania projektu planu na środowisko,
  • uzyskano opinie i uzgodnienia wymagane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z warunkami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
  • wprowadzono zmiany wynikające z uzyskanych opinii i uzgodnień,
  • nie zachodziła potrzeba uzyskania zgody Marszałka Województwa na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolne i nieleśne,
  • nie zachodziła potrzeba uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy III na cele nierolne,
  • projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożono do publicznego wglądu,
  • zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami,
  • w wyznaczonym terminie do projektu planu miejscowego złożono uwagi,
  • w wyznaczonym terminie rozpatrzono uwagi,
  • wprowadzono zmiany do projektu wynikające z rozpatrzenia uwag,
  • w zakresie niezbędnym ponowiono uzgodnienia,
  • projekt planu miejscowego z wykazem uwag nieuwzględnionych został przekazany Radzie Gminy Dźwierzuty.
 6. Projekt zmiany planu wykonano nie naruszając ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dźwierzuty.
 7. Projekt planu został sporządzony przez osoby posiadające wymagane uprawnienia zawodowe.
 8. Wykonanie czynności określonych w art.17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym udokumentowano poprzez sporządzenie dokumentacji prac planistycznych zgodnie z par.12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego.
 9. Wykonano procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z warunkami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
 10. W projekcie planu nie wyznacza się granic terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości w rozumieniu art. 15 i 22  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nie prognozuje się nakładów na dokonanie przez Gminę zakupu nieruchomości oraz dokonania podziałów i scaleń nieruchomości.
 11. W projekcie planu miejscowego nie zapisano inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
 
II. Uzasadnienie na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)
 
 1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni.
 
Projekt zmiany planu uwzględnia wymagania określone w art. 1 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.):
 • wymagania  ładu przestrzennego poprzez określenie: linii rozgraniczających tereny, linii zabudowy, przeznaczenia terenów, wskaźników zagospodarowania terenów, parametrów kształtowania zabudowy, stosowanych materiałów budowlanych ograniczeń w zagospodarowaniu terenów, zakazów, nakazów,
 • walory architektoniczne i krajobrazowe: sporządzony plan miejscowy określa zasady zagospodarowania terenów kształtujące i chroniące walory architektoniczne i krajobrazowe obszaru i otoczenia,
 • wymagania ochrony środowiska, gospodarowania wodami, ochrony gruntów rolnych i leśnych: uwzględniono poprzez ustalenie zasad ochrony gruntów, powietrza, wód, zieleni, lasów, terenów rozlewisk, terenów podmokłych. Plan uwzględnia położenie obszaru w odniesieniu do jednolitych części wód powierzchniowych, zlewni środkowej Wisły, położenie w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 213 Olsztyn. Na potrzeby projektu planu sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko, z której wynika, że realizacja planu nie spowoduje powstania szczególnych zagrożeń dla środowiska a prognozowany wpływ wynikający z jego realizacji, będzie miał lokalny i dopuszczalny charakter. Ustalenia planu w zakresie ochrony środowiska zostały określone, zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe instytucje,
 • wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: określono obiekty zabytkowe ujęte w rejestrze zabytków i w ewidencji zabytków, ustalono zasady ochrony obiektów zabytkowych, zabytkowych parków i cmentarzy, ustalono zasady realizacji inwestycji, zasady kształtowania zabudowy z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych, ustalono strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych,
 • wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia: określono zasady ochrony środowiska oraz ustalenia w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych, zabudowy usługowej,
 • walory ekonomiczne przestrzeni: uwzględniono uwarunkowania środowiskowe terenu, istniejące zagospodarowanie, wyposażenie techniczne, zapotrzebowanie na nowe tereny budowlane,
 • prawo własności: wyznaczono linie rozgraniczające uwzględniając granice nieruchomości, ustalono odpowiednio zasady realizacji inwestycji celu publicznego,
 • potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa: uwzględniono uwarunkowania wynikające z wniosków Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego., określono warunki strefy ograniczonej wysokości zabudowy lotniczych urządzeń naziemnych,
 • potrzeby interesu publicznego: przeznaczono tereny pod usługi publiczne, tereny sportu i rekreacji, drogi, ciągi piesze i pieszo-jezdne, parki i tereny zieleni urządzonej,
 • potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej:określono zasady budowy i modernizacji sieci infrastruktury technicznej i komunikacji,
W trakcie opracowania projektu zapewniono udział społeczeństwa w pracach, zachowano jawność i przejrzystość procedur planistycznych. Umożliwiono dostęp do dokumentacji planistycznej. Udzielano wyjaśnień i przekazywano informacje o pracach projektowych. Ustalając przeznaczenie terenu i zasady zagospodarowania uwzględniono interesy prywatne i interes publiczny. Rozpatrzono zgłoszone wnioski i uwagi.
Uwzględniono potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilości  i jakości wody  dla zaopatrzenia ludności. Ustala się wykorzystanie istniejącej gminnej sieci wodociągowej zapewniającej odpowiednią ilość i jakość wody do celów zaopatrzenia ludności.
Dla wszystkich terenów ustalono zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania. Teren objęty planem ma odpowiednią obsługę komunikacyjną. Lokalizacja nowej zabudowy planowana jest na nieruchomościach zabudowanych, na terenach przeznaczonych do zainwestowania w dawnych planach miejscowych, na terenach z ustalonymi warunkami zagospodarowania oraz na terenach określonych w obowiązującym studium. 
W projekcie planu nie ustala się linii rozgraniczających dla nowych dróg i ciągów pieszo-jezdnych. Struktury przestrzenne kształtowane są z uwzględnieniem dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego. Projektowana i istniejące zabudowa jest lokalizowana w sposób umożliwiający mieszkańcom wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu. Istniejące i proponowane rozwiązania przestrzenne zapewniają i ułatwiają  przemieszczanie się pieszych, rowerzystów oraz korzystających z dróg publicznych i wewnętrznych.
Nowa zabudowa jest lokalizowana i planowana na obszarach zwartej zabudowy wsi, o wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostek osadniczych w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. poz. 1612 oraz z 2005 r. poz. 141).
Planowana zabudowa uzupełnia zabudowę istniejącą. Obszary planowanego zainwestowania są w odpowiednim stopniu przygotowane do zabudowy. Obszary planu charakteryzują się odpowiednim dostępem do sieci komunikacyjnej poprzez: drogi publiczne, drogi wewnętrzne, ścieżki rowerowe, możliwość korzystania z transportu wodnego, kolejowego i lotniczego. 
Na terenie objętym planem obowiązują zasady zagospodarowania ustanowionej aglomeracji Dźwierzuty. Tereny objęte zmianami planu i tereny w sąsiedztwie wyposażone są w sieci wodociągowe. Funkcjonuje sprawny, sprawdzony i bezpieczny system gminnej gospodarki ściekami i odpadami. Teren jest obsługiwany przez operatorów sieci elektroenergetycznej. Zaopatrzenie w gaz dla celów domowych jest realizowane odpowiednio do zapotrzebowania. Brak sieci ciepłowniczej jest spowodowany wysokimi (w porównaniu z dostępnymi źródłami ciepła i energii) cenami oferowanymi przez dostawców. Usługi operatorów sieci telekomunikacyjnych są adekwatne dla istniejącej i  planowanej zabudowy.
 
 1. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz datą uchwały Rady Gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2.
 
Rada Gminy Dźwierzuty w bieżącej kadencji nie podjęła uchwały o w sprawie aktualności studium i planów miejscowych. W przypadku obowiązującego planu miejscowego, uznano, że jego postanowienia są nieaktualne w części dotyczącej możliwości realizacji planowanych inwestycji i uwzględnienia złożonych wniosków. Wójt Gminy Dźwierzuty i Rada Gminy Dźwierzuty  podjęli działania, o których mowa w  art. 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Wójt Gminy Dźwierzuty wykonał analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami obowiązującego studium. Na tej podstawie ustalono niezbędny zakres prac planistycznych.
 
 1. Wpływ ustaleń projektu planu miejscowego na finanse publiczne, w tym budżet gminy.
   
Wpływ ustaleń projektu planu miejscowego na finanse publiczne, w tym budżet gminy, określa sporządzona na podstawie projektu zmiany planu prognoza jego skutków finansowych. W projekcie planu miejscowego nie zapisano inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. Uchwalenie planu nie skutkuje koniecznością realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej obciążających budżet gminy ponad kwoty już określone w planach rozwoju i planach zadań inwestycyjnych gminy.
 Projekt planu nie lokalizuje obiektów budowlanych, urządzeń technicznych, obiektów liniowych i nie wprowadza ustaleń, których funkcjonowanie może powodować negatywne skutki dla budżetu gminy. Większość zadań inwestycyjnych gminy wynika z planów przyjętych w latach poprzednich. Zadania inwestycyjne należące do zadań własnych Gminy powinny być skoordynowane z zadaniami realizowanymi przez Powiat Szczytno, Zarząd Województwa, GDDKiA oraz inne podmioty. Realizacja inwestycji z zakresu komunikacji powinna następować w kolejnych latach, proporcjonalnie do zasięgu inwestycji na wyznaczonych terenach. Projekt planu umożliwia dostęp do drogi publicznej z każdej nieruchomości na terenach przeznaczonych pod inwestycje bez obowiązku natychmiastowego uruchamiania inwestycji drogowych. Infrastruktura sieci energetycznej i gazowej na terenach przeznaczonych do zainwestowania będzie budowana zgodnie z warunkami technicznymi operatorów sieci bez konieczności angażowania środków budżetu Gminy. Koszty podziałów, scaleń i innych czynności związanych z drogami wewnętrznymi, drogami dojazdowymi na terenach rolnych, ciągami pieszo-jezdnymi nie muszą obciążać budżetu gminy.
 Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy za skutki podejmowanych działań planistycznych wynika z ustaleń art. 36 i art. 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy art. 36 ust. 1, ust. 3 oraz 37 ust. 1 wiążą odpowiedzialność odszkodowawczą tylko ze szkodą spowodowaną zmianą przeznaczenia terenu. Odpowiedzialność odszkodowawcza nie może być ustalana w wyniku działania innych kategorii ustaleń planu. W prognozie nie ustala się skutków finansowych roszczeń wysuwanych na podstawie innych przepisów i uwarunkowań np. roszczeń i rekompensat odszkodowawczych na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, ustawy prawo ochrony środowiska.
 
 

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-01-12 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-17 09:57
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-17 10:20
UCHWAŁA Nr XXXV/302/18
 
UCHWAŁA Nr XXXV/302/18
RADY GMINY DŹWIERZUTY
z dnia 12 stycznia 2018 r.
 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Popowa Wola
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), Rada Gminy Dźwierzuty po stwierdzeniu, że uchwała nie narusza obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dźwierzuty, uchwala, co następuje: 
 
§ 1. 
 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Popowa Wola zwany dalej „planem”.
 2. Przedmiot i granice planu określa Uchwała Nr XI/80/15 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Popowa Wola.
Dział I

USTALENIA OGÓLNE

Rozdział 1

Zakres obowiązywania i zawartość planu

§ 2. 
 1. Plan uchwalono po wykonaniu  strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko.
 2. Integralne części uchwały:
 1. rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
 2. rozpatrzenie uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
 3. rozstrzygnięcia w sprawie sposobu realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.
§ 3. 
 1. Plan zawiera ustalenia dotyczące:
  1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
  2. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
  3. zasad ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu;
  4. zasady kształtowania krajobrazu:
  5. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej;
  6. wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
  7. parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu  określonych  poprzez:
  8. linie zabudowy,
  9. wskaźniki intensywności zabudowy,
  10. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działek lub terenu,
  11. gabaryty i wysokość projektowanej zabudowy,
  12. określenie geometrii dachu,
  13. minimalny, procentowy wskaźnik udziału powierzchni biologicznie czynnych,
  14. zasad i warunków scalania i  podziału nieruchomości  określonych poprzez:
 1. szerokości frontów działek,
 2. powierzchni działek,
 3. kąt położenia granic w stosunku do pasa drogowego;
  1. zasad budowy, rozbudowy i modernizacji systemów infrastruktury technicznej i  komunikacji;
  2. sposobów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;
  3. obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń i rekultywacji.
 1. Na terenie objętym planem znajdują się rozpoznane złoża kopalin żwirowo-piaskowych (pospółki) Gisiel-Dymer, Gisiel, nie przeznaczone do eksploatacji. Zasięg rozpoznanych złóż określono w części graficznej planu.
 2. Na terenie objętym planem nie wyznaczono terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów usuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.
 3. Nie wyznacza się granic terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości w rozumieniu art. 15 ust.3 i  art. 22  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Dopuszcza się podziały, scalenia nieruchomości, regulacje granic, rozgraniczenia, wydzielenie nieruchomości dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, sieci uzbrojenia terenu, dróg, terenów publicznych,  obiektów usługowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 5. Ustalenia  zasad  i warunków scalania i podziałów nieruchomości dotyczą nowej zabudowy lokalizowanej na terenach niezabudowanych.
 6. Dopuszcza się piwnice, podpiwniczenia budynków, kondygnacje podziemne.
 7. Określone w planie kąty nachylenia połaci i wskaźniki geometrii dachu nie dotyczą, jeżeli nie wynika to                 z zapisów planu, istniejących i projektowanych obiektów dobudowanych, tymczasowych, małej architektury, połaci dachów mansardowych, jednospadowych, pulpitowych, stropodachów, naczółków, lukarn, ryzalitów, zadaszenia wejść, ganków, garaży, obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z gospodarką rolną, wiat, magazynów, zabudowy przy granicy działki, instalacji i urządzeń, hal, obiektów produkcyjnych, obiektów i budowli sportowych, obiektów sakralnych, urządzeń wodnych, oczyszczalni ścieków, zaopatrzenia w wodę.
 8. Nie określa się parametrów i wskaźników zabudowy dla dopuszczonych ustaleniami planu obiektów budowlanych i urządzeń technicznych infrastruktury technicznej, sieci uzbrojenia terenu, obiektów energetyki, sieci technicznych, instalacji, urządzeń technicznych, obiektów małej architektury, obiektów sakralnych, masztów antenowych, budowli rolniczych, sportowych, urządzeń wodnych, obiektów hydrotechnicznych, budowli obronnych, ochronnych, pomników, części budowlanych urządzeń technicznych, obiektów produkcyjnych, oczyszczalni ścieków, obiektów zaopatrzenia w wodę.
§ 4. 
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
 1. dachu stromym- należy przez to rozumieć dach wielospadowy z ukształtowaną kalenicą (kalenicami), o minimalnym kącie nachylenia połaci 20 stopni lub dach mansardowy;
 2. nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie określające najmniejszą dopuszczalną odległość najbliższej zewnętrznej ściany budynków od ulicy, ciągu pieszego, terenu zieleni publicznej, wnętrza osiedlowego lub innych obiektów - z pominięciem balkonów, loggii i wykuszy wysuniętych poza obrys budynku nie więcej niż 1,5 m. oraz elementów wejścia do budynku (schody, podest, daszek, pochylnia dla niepełnosprawnych);
 3. obiektach usługowych - należy przez to rozumieć obiekty budowlane i lokale wykorzystywane dla funkcji usług, w tym lokale użytkowe, budynki użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, biura, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia na pobyt okresowy, czasowy i stały ludzi;
 4. przeznaczeniu dopuszczalnym, fakultatywnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie towarzyszące na określonym obszarze lub będące uzupełnieniem przeznaczenia podstawowego;
 5. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, wynikające z funkcji dominującej na określonym obszarze;
 6. rysunku planu - należy przez to rozumieć część graficzną planu wykonaną na mapie w skali 1:2000, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
 7. terenie - rozumie się przez to teren o określonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem (literami lub literami i cyframi);
 8. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Dźwierzuty w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - o ile z treści przepisu nie wynika inaczej.
§ 5. 
Rysunek planu ustala:
 1. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 2. granice opracowania;
 3. przeznaczenie terenów oznaczone na rysunku planu symbolem wyrażonym literami lub literami i numerem wyróżniającym;
 4. linie zabudowy;
 5. oznaczenia stanowisk archeologicznych zawierające zasięg stanowisk, zasięg stref obserwacji i ochrony archeologicznej.
 

Rozdział 2

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów obszaru  objętego planem.

§ 6. 
Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
 1. zabudowy mieszkaniowo-usługowej - oznaczonych na rysunku planu symbolem MNU;
 2. zabudowy techniczno-produkcyjnej, obiektów produkcyjnych, składów magazynów, zabudowy usługowej  - oznaczonych na rysunku planu symbolem PU;
 3. zabudowy zagrodowej-oznaczonych na rysunku planu symbolem RM;
 4. rolnicze - oznaczone na rysunku planu symbolem R;
 5. dróg wewnętrznych - oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW;
 6. dróg publicznych - oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD i KDL;
 7. tereny linii kolejowej - oznaczone na rysunku symbolem TK;
 8. cmentarzy - oznaczonych na rysunku planu symbolem ZC;
 9. zieleni, lasy - oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL;
 10. zieleni urządzonej - oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP.

Rozdział 3

Ustalenia ogólne w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§ 7. 
Elementy i cechy zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 1. tradycja budowlana regionu i miejscowości, historyczne zagospodarowanie miejscowości, sposób zabudowy poszczególnych parcel;
 2. historyczne  linie zabudowy i sytuowanie obiektów względem drogi;
 3. gabaryty zabudowy historycznej, wysokość zabudowy, kształt i proporcje brył, kierunek kalenicy, geometria dachów, rodzaj pokrycia dachu, detal architektoniczny, sposoby opracowania elewacji;
 4. tradycyjna zabudowa siedliskowa w zakresie gabarytów, formy architektonicznej, stosowanych materiałów budowlanych;
 5. historyczny układ dróg, ciągów pieszych;
 1. aleje przydrożne, szpalery pojedyncze drzew, zabytkowe zespoły zieleni, storodrzewia, zieleń wysoka związana z historycznymi siedliskami;
 2. trwałe użytki zielone, naturalne zbiorowiska roślinne, torfowiska, tereny bagienne, obszary wodnobłotne, sieci połączeń przyrodniczych stanowiące  korytarze ekologiczne;
 3. tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oczka wodne z terenami zieleni buforowej;
 4. zieleń wiejska, zespoły zadrzewień śródpolnych;
 5. gleby organiczne;
 6. grunty rolne i leśne zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 8. 
 1. Elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 1. układ komunikacyjny, zjazdy z dróg  publicznych;
 2. trasy i ścieżki rowerowe;
 3. place i miejsca postojowe w przestrzeni publicznej;
 4. zagospodarowanie układów przestrzeni publicznej;
 5. projektowana zabudowa  mieszkaniowo-usługowa;
 6. tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, usługowej;
 7. zespoły  małej architektury;
 8. miejsca instalacji i warunki  ekspozycji  nośników reklamowych;
 9. obiekty i urządzenia tras i szlaków turystycznych;
 10. dostęp do wód publicznych,
 11. zespoły zieleni urządzonej;
 12. obiekty infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu, zaopatrzenia w wodę, gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami;
 13. strefy buforowe wokół zbiorników wodnych w postaci pasów zadrzewień i zakrzewień;
 14. sieci gazociągów;
 15. system dystrybucji gazu;
 16. obiekty infrastruktury energetyki;
 17. zaopatrzenie w energię, zagospodarowanie istniejących źródeł energii odnawialnej, biomasy, biopłynów, biogazu, wodnej, geotermicznej, geotermalnej,  energii wiatru, energii słonecznej;
 18. linie energetyczne, sieci energetyczne zasilające obiekty budowlane i oświetlenie miejsc publicznych.
  1. Określenie ograniczeń, nakazów  i  zakazów w zagospodarowaniu terenów:
 1. obszar znajduje się w strefach ograniczonej wysokości zabudowy lotniczych urządzeń naziemnych: planowanego radaru meteorologicznego w m. Użranki; pomocy nawigacyjnej nr rej. NAV/M/B/1043/1/2008; ograniczenia zabudowy: wysokość całkowita nie może przekraczać 220 m nad poziomem morza (wartość nie uwzględnia ukształtowania terenu ani istniejącej wysokiej zabudowy, podane ograniczenie dotyczy jedynie lokalizacji turbin wiatrowych na terenie objętym planem;
 2. część terenu objętego planem znajduje się w zasięgu udokumentowanych wód podziemnych w granicach obszaru ochronnego zbiornika wód podziemnych GZWP Olsztyn nr 213. Obowiązuje ochrona zbiornika zgodnie z przepisami odrębnymi;
 3. projektowane zagospodarowanie nie może przyczynić się do pogorszenia stanu jednolitych części wód  powierzchniowych i podziemnych oraz wpłynąć negatywnie na utrzymanie i osiągnięcie celów środowiskowych ustalonych w planach gospodarowania wodami;
 4. na terenach zabudowy usługowej i techniczno-produkcyjnej ustala się wprowadzenie zieleni izolacyjnej pełniącej funkcje ekranów akustycznych oraz filtrów aerosanitarnych;
 1. tereny działalności usługowej, produkcyjnej, składowej, magazynowej, działalności wytwórczej, rzemieślniczej w przypadku sąsiedztwa z terenami mieszkaniowymi i przestrzeniami publicznymi powinny być oddzielone, ogrodzeniem pełnym lub pasem zieleni izolacyjnej wielowarstwowej, w sposób zapobiegający wykraczaniu uciążliwości poza granice działki w szczególności ze względu na wytwarzany hałas, wibracje, drażniące wonie lub światło o dużym natężeniu, lub ze względu na rodzaj tej działalności - jeśli mógłby on obniżać jakość terenów otaczających;
 2. zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności gospodarczej powinien być ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, znajdujące się na nim pomieszczenia na pobyt ludzi powinny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami;
 3. na terenach zainwestowanych wskazane jest lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu, w tym sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, wodociągowych, sanitarnych, deszczowych jako doziemnych, w wydzielonych pasach technicznych, w liniach rozgraniczających dróg i innych ciągów komunikacyjnych;
 4. ustala się linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, brak linii zabudowy oznacza ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w stosunku do drogi (w odniesieniu do jej klasy technicznej), ściany lasu, linii kolejowej, cmentarzy, wód powierzchniowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 5. dopuszcza się ustalenie przez zarządcę lub właściciela sieci energetycznej i obiektów energetyki stref ochronnych, wyznaczenie pasów technologicznych, stref eksploatacyjnych i ochrony funkcyjnej  zgodnie z przepisami odrębnymi;
 6. dopuszcza się ustanowienie ograniczeń w użytkowaniu terenów dla linii i obiektów elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 7. dopuszcza się ustanowienie ograniczeń w użytkowaniu terenów i stref kontrolowanych dla gazociągów, urządzeń i obiektów sieci gazowniczych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 8. zakazuje się stosowania agresywnej, kontrastowej kolorystyki elewacji i dachów budynków, odbiegającej  od kolorów w obiektach historycznych;
 9. do nasad należy używać gatunków rodzimych, zgodnych geograficznie i siedliskowo;
 10. należy dążyć do ograniczenia powierzchni szczelnych poprzez stosowanie do pokrywania terenów materiałów  ograniczających odpływ wody;
 11. należy zapewnić minimum 1,5 m strefę swobodnego dostępu do wód publicznych;
 12. obowiązuje zakaz grodzenia nieruchomości do linii brzegu rowów i wód publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 13. ustala się zakaz sytuowania ogrodzeń w odległościach mniejszych niż 1,5 m od korony rowów melioracyjnych;
 14. w przypadku uszkodzenia urządzeń melioracji (rowów melioracyjnych i sieci drenarskiej) w trakcie prowadzenia robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do doprowadzenia urządzeń melioracyjnych na terenie budowy do pełnej sprawności;
 15. ustala się zakaz umieszczania reklam emitujących światło pulsujące (w tym typu LED);
 16. tereny zainwestowania należy uzbrajać równolegle w sieć kanalizacji wodociągowej i sanitarnej, indywidualne rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej można stosować na terenach zabudowy rozproszonej  i  pozbawionych możliwości włączenia do sieci;
 17. ustala się zakaz nawożenia osadami ściekowymi, zakaz utrzymywania otwartych rowów i zbiorników ściekowych, zakaz wylewania gnojowicy z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
 18. ustala się zakaz lokalizacji wysypisk, składów odpadów, substancji niebezpiecznych, obiektów i urządzeń przetwarzania odpadów;
 19. ustala się zakaz wznoszenia obiektów budowlanych uniemożliwiających lub utrudniających ludziom i  dziko występującym zwierzętom dostęp do wód publicznych za wyjątkiem obiektów służących gospodarce wodnej, bezpieczeństwu powszechnemu i obronności, turystyce wodnej, sportu i rekreacji,  dopuszczonych ustaleniami planu;
 20. ustala nakaz się przestrzegania w gospodarce rolniczej zasad biotechniki zapewniając wydolność środowiska naturalnego, odnawialność zasobów przyrodniczych, trwałość świata roślinnego i zwierzęcego oraz różnorodność i indywidualność przyrody i krajobrazu;
 21. nakaz ograniczania działań powodujących obniżenia poziomu wód podziemnych;
 22. zakazy zabudowy i ograniczenia zagospodarowania terenów wynikające z ustaleń obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dźwierzuty: na obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej obrębu geodezyjnego Popowa Wola, na zachód od linii kolejowej, dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy zagrodowej z zachowaniem odległości między sąsiednimi siedliskami min. 500 m; powierzchnia gospodarstwa rolnego dająca możliwość lokalizacji nowej zabudowy mieszkalno-usługowej powinna być nie mniejsza niż 3 ha.

Rozdział 4

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.

§ 9. 
 1. Ustala się ochronę: lasów i zadrzewień, terenów rolniczych, wód powierzchniowych.
 2. Ustala się zachowanie i ochronę torfowisk, zabagnień, oczek wodnych, obszarów wodno-błotnych.
 3. Na terenie objętym planem obowiązuje:
 1. ochrona ekosystemów leśnych, nieleśnych ekosystemów lądowych, ekosystemów wodnych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. zakaz zabudowy i zalesień na terenie siedlisk i stanowisk podlegających ochronie;
 3. zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli służą innym celom niż ochrona przyrody, zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych, potrzeby ochrony przeciwpowodziowej, przeciwosuwiskowej, racjonalna gospodarka wodna, inwestycje celu publicznego;
 4. zachowanie i utrwalenie sieci połączeń przyrodniczych stanowiących korytarze ekologiczne.
 1. Wody deszczowe i roztopowe należy zagospodarować w granicach działek, na terenach szczelnie utwardzonych ująć w system kanalizacji deszczowej z urządzeniami podczyszczającymi.
 2. Ustala się stosowanie rozwiązań, które pozwolą na zatrzymanie wód pochodzących z opadów w miejscu ich powstania poprzez budowę zbiorników oraz ograniczanie powierzchni szczelnych, stosowanie materiałów ograniczających odpływ wody.
§ 10. 
W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:
 1. ochronę akustyczną terenów zgodnie z przepisami odrębnymi; dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej jak dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej; dla terenów zabudowy zagrodowej jak dla zabudowy zagrodowej; dopuszczalne poziomy hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi jak dla terenów faktycznie zagospodarowanych; 
 2. zachowanie i ochronę kanału Dymerskiego, obszaru łąk dymerskich, terenów zlotowiska żurawi;
 3. zakaz osuszania terenu i obniżania poziomu wody na obszarze łąk dymerskich;
 4. ochronę i pozostawienie w stanie naturalnym terenów podmokłych, wodno-błotnych, oczek wodnych, ekosystemów wodnych, leśnych, naturalnych zbiorowisk roślinnych;
 5. ochronę istniejących cieków wodnych z zapewnieniem budowy przepustów pod projektowanymi drogami;
 6. ochronę wód i gleby przed zanieczyszczeniem w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej i działalności gospodarczej;
 7. zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gleby;
 8. dopuszcza się rolnicze wykorzystanie ścieków;
 9. zachowanie stref ochronnych przy brzegach zbiorników wodnych i cieków zagospodarowanych trwałą zielenią;
 10. zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z przepisami odrębnymi, ustala się obowiązek segregacji odpadów i selektywnej zbiórki;
 11. zachowanie powierzchni biologicznie czynnej dla terenów zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu;
 12. zakaz lokalizacji urządzeń wodochłonnych, jeśli ich zapotrzebowanie na wodę mogłoby naruszyć równowagę lokalnych zasobów wodnych;
 13. ochronę nasadzeń alejowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 14. dopuszcza się wycinanie pojedynczych drzew, starodrzewia, renowację sanitarną, jeżeli wymaga tego ich stan zdrowotny, wymogi bezpieczeństwa, warunki ochrony terenów, plany zagospodarowania terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 15. dopuszcza się budowę urządzeń wodnych, zbiorników wodnych, systemów retencji, obiektów energetyki, studni, stawów, rowów melioracyjnych, wykorzystanie wód powierzchniowych i podziemnych do celów gospodarczych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 16. dopuszcza się zalesienie terenów zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 11. 
Zasady kształtowania krajobrazu:
 1. zagospodarowanie wiejskich przestrzeni publicznych w sposób podkreślający ich funkcję i rangę w przestrzeni wsi, tworzenie przestrzeni dla pieszych, wiejskich placów, skwerów, terenów sportu i rekreacji;
 2. ograniczanie rozprzestrzeniania w krajobrazie elementów destrukcyjnych np. nadmiar ozdób, detalu architektonicznego, szyldów, reklam;
 3. komponowanie zieleni wiejskiej w oparciu o rodzime gatunki roślin, z utrzymaniem dominacji zieleni wysokiej nad zabudową, utrzymanie i przywracanie tradycyjnych form zieleni wiejskiej, ogródków przydomowych;
 4. ochrona zachowanych obiektów zabytkowych, w tym małej architektury, wraz z ich otoczeniem oraz przywracanie im utraconych warto­ści historycznych, architektonicznych i krajobrazowych;
 5. stosowanie zasady niepierwszoplanowości podczas wprowadzania nowych elementów do krajobrazu wiejskiego;
 6. zachowanie tradycyjnych dominant kraj­obrazowych;
 7. utrzymanie cech tradycyjnej architektury lokalnej, w tym formy i skali obiektów, kolorystyki, rodzimych materiałów budowlanych oraz rodzaju ogrodzenia;
 8. utrzymywanie czytelności historycznych układów zabudowy wraz z zielenią towarzyszącą i zbiornikami wodnymi;
 9. zachowanie zwartego charakteru zabudowy i przeciwdziałanie jej rozpraszaniu, utrzymanie dominacji terenów otwartych nad terenami zabudowanymi;
 10. kreowanie nowych rozwiązań przestrzennych w środowisku zniszczonym i zdegradowanym.
§ 12. 
W zakresie  ochrony krajobrazu  kulturowego ustala się:
 1. utrzymanie charakterystycznych cech architektonicznych obszaru uwidocznionych w zabudowie historycznej i utrwalenie jej w obiektach istniejących, modernizowanych i nowoprojektowanych;
 2. w odniesieniu do nowej zabudowy obowiązuje zasada dostosowania do sąsiadujących obiektów  historycznych o tej samej funkcji pod względem gabarytów, wysokości, kształtu i proporcji bryły, kierunku kalenicy, geometrii dachu, rodzaju pokrycia dachu, formy architektonicznej, detalu architektonicznego, sposobów opracowania elewacji, materiałów budowlanych;
 3. w obiektach adaptowanych, remontowanych, przebudowywanych, w nowej zabudowie należy stosować materiały budowlane nawiązujące do stosowanych w zabudowie historycznej i zabytkowej, np. cegła, kamień, tynki o fakturze tynków tradycyjnych, drewno, dachówka ceramiczna w odcieniach czerwieni i brązu lub materiały o podobnym wyglądzie (dachówkopodobne). Dopuszcza się pokrycia dachów w odcieniach grafitowych;
 4. lokalizację nowej zabudowy należy wyznaczać z uwzględnieniem historycznego zagospodarowania miejscowości, sposobu zabudowy poszczególnych parcel, w sposób wynikający z lokalnych uwarunkowań przestrzennych, dostosowując do historycznych  linii zabudowy i sytuowania obiektów względem drogi;
 5. zabudowę siedliskową należy projektować w nawiązaniu do tradycyjnej zabudowy siedliskowej w zakresie gabarytów, formy architektonicznej, stosowanych materiałów budowlanych;
 6. w obrębach zabudowy zagrodowej należy zachowywać i kontynuować specyfikę miejscowego i tradycyjnego budownictwa oraz skupiać budynki w zespoły zagrodowe;
 7. zakaz lokalizowania zabudowy o gabarytach dominujących w stosunku do zabudowy historycznej;
 8. zakaz stosowania dominant wysokościowych w zabudowie mieszkaniowej;
 9. ochronę historycznych nasadzeń alejowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 10. ochronę naturalnego i kulturowego ukształtowania terenu.

Rozdział 5

Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej

§ 13. 
 1. Ustala się ochronę:
 1. obiektów ujętych w rejestrze i ewidencji zabytków;
 2. zabytków architektury, zachowanej zabytkowej struktury architektoniczno-przestrzennej, historycznych form zagospodarowania, zabytkowego drzewostanu, zespołów zieleni, historycznych elementów małej architektury, ogrodzeń, urządzeń budowlanych;
 3. historycznych układów zabudowy;
 4. historycznej i tradycyjnej zabudowy wsi, obiektów tradycyjnego budownictwa murowanego, historycznych domów mieszkalnych, budynków gospodarczych;
 5. ukształtowania terenu, historycznej zieleni wysokiej, układu i struktury dróg dojazdowych, nasadzeń alejowych;
 6. zabytków archeologicznych.

2.Obiekt ujęty w rejestrze zabytków WKZ: dwór z połowy XIX w, działka nr 114/36, wpis A-3948 z 8 stycznia 1997 r.

3.Obiekty zabytkowe wpisane do ewidencji zabytków WKZ:

 1. do dnia sporządzenia projektu planu nie ustanowiono gminnej ewidencji zabytków;
 2. budynek mieszkalny Popowa Wola 11;
 3. budynek mieszkalny Popowa Wola 20;
 4. budynek mieszkalny Popowa Wola 23;
 5. budynek mieszkalny Popowa Wola 24;
 6. budynek mieszkalny Popowa Wola 25;
 7. budynek mieszkalny Popowa Wola 27;
 8. budynek mieszkalny Popowa Wola 29;
 9. budynek mieszkalny Popowa Wola 32;
 10. budynki gospodarcze chlew i obora Popowa Wola 2;
 11. budynek gospodarczy Popowa Wola 8;
 12. cmentarz ewangelicki nieczynny przy drodze do Kałęczyna;
 13. cmentarz ewangelicki nieczynny przy stacji kolejowej;
 14. budynek mieszkalny Rutkowo 2;
 15. budynek mieszkalny Rutkowo 6;
 16. budynek mieszkalny Rutkowo 11;
 17. budynek mieszkalny Rutkowo 15;
 18. budynek mieszkalny Rutkowo 16;
 19. budynek mieszkalny Rutkowo 18;
 20. budynek mieszkalny Rutkowo 24;
 21. budynek mieszkalny Rutkowo 25;
 22. budynek mieszkalny Rutkowo 26;
 23. dworzec kolejowy;
 24. budynek gospodarczy Rutkowo 4.

4.Ustalenia w odniesieniu do obszarów i obiektów zabytkowych:

 1. obowiązuje ochrona zachowanej zabytkowej struktury architektoniczno-przestrzennej oraz historycznego krajobrazu kulturowego z widokami na historyczne ośrodki wiejskie, historyczną zieleń, parki, cmentarze, aleje przydrożne;
 2. obowiązuje ochrona układu dróg, placów, sposobu zabudowy i zależności przestrzennych;
 3. w obiektach historycznych ochronie podlega kształt i rodzaj dachów, artykulacja i sposób opracowania elewacji, rodzaj i forma stolarki  otworowej;
 4. ustala się zakaz dokonywania zmian w budynkach historycznych, mogących doprowadzić do utraty wartości zabytkowej (wyburzenia, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki i odbudowy);
 5. ustala się zakaz zmian kształtu dachów i historycznego pokrycia dachowego np. typu blachodachówka;
 6. zakaz zmian w obrębie elewacji z wyłączeniem prac adaptacyjnych dokonanych na podstawie wytycznych konserwatorskich i badań naukowych i konserwatorskich;
 7. zakaz zewnętrznej termoizolacji budynków historycznych (np. stosowania wełny mineralnej, styropianu);
 8. adaptacja istniejących obiektów do nowej funkcji może nastąpić pod warunkiem utrzymania ich historycznego charakteru;
 9. remonty budynków historycznych należy prowadzić z wykorzystaniem historycznych materiałów i technik budowlanych;
 10. reklamy powinny nawiązywać wyglądem i konstrukcją do reklam historycznych; dopuszcza się szyldy umieszczane na ogrodzeniach i elewacjach budynków; urządzenia techniczne na elewacjach budynków historycznych powinny być jak najmniejsze, ujednolicone kolorystycznie z elewacją, postuluje się umieszczanie urządzeń na elewacji tylnej lub bocznej;
 11. zagospodarowanie na cele użytkowe zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków wymaga posiadania przez jego właściciela lub posiadacza: dokumentacji konserwatorskiej określającej stan zachowania zabytku i możliwości jego adaptacji z uwzględnieniem historycznej funkcji i wartości zabytku; programu prac konserwatorskich określającego zakres i sposób prowadzenia prac, materiały i technologie; programu zagospodarowania zabytku z otoczeniem oraz dalszego korzystania z zabytku, z uwzględnieniem jego wartości.
  1. Ustalenia w odniesieniu do historycznych parków i cmentarzy:
 1. w obrębie cmentarza obowiązuje ochrona układu przestrzennego, układu kwater, alei; obowiązuje ochrona zabytkowego drzewostanu, historycznych nagrobków, elementów małej architektury, ogrodzenia;
 2. zakazuje się zmian historycznego układu przestrzennego, alei, kwater, zabytkowych nagrobków, likwidacji elementów zabytkowej małej architektury;
 3. w obrębie zabytkowych parków obowiązuje ochrona układu przestrzennego, historycznego zagospodarowania,
 4. wszelkie prace inwestycyjne dotyczące zabytkowych parków i cmentarzy należy poprzedzić właściwą dokumentacją konserwatorską, prowadząca do określenia uwarunkowań historycznych i możliwości użytkowania.

6.Ustalenia w zakresie planowanej nowej działalności inwestycyjnej na obszarach objętych ochroną konserwatorską:

 1. ustala się zachowanie i kontynuację historycznych układów zabudowy wraz z siecią dróg i istniejącą zielenią wysoką;
 2. obowiązuje ochrona istniejących obiektów zabytkowych;
 3. nawiązanie nową zabudową do zabudowy historycznej;
 4. zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania ulic i placów;
 5. przebudowa obiektów dysharmonijnych;
 6. stosowanie tradycyjnych technik i materiałów budowlanych;
 7. parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy oraz zagospodarowania winny zapewniać ciągłość architektury lokalnej, powinny uwzględniać historyczne elementy podlegające ochronie np. linie zabudowy, skala zabudowy, sposób lokalizacji i rozmieszczenia budynków, forma i gabaryty budynków architektury tradycyjnej i miejscowej, geometria i pokrycie dachów, nachylenie połaci dachowych z wyjątkiem budynków produkcyjnych, usługowych, składowych, rodzaj stosowanych lokalnie materiałów budowlanych, stolarki otworowej, tradycyjnego dla regionu detalu budowlanego, zdobnictwa ciesielskiego, stolarskiego, kowalskiego.

7.Ustalenia planu w odniesieniu do zabytków archeologicznych:

 1. w przypadku realizowania inwestycji na obszarze stanowiska archeologicznego, znajdującego się w ewidencji zabytków AZP, prace ziemne należy poprzedzić weryfikacyjnymi sondażowymi badaniami archeologicznymi; ich wyniki pozwolą na ustalenie zajęcie stanowiska konserwatorskiego do zagospodarowania terenu;
 2. na stanowiskach archeologicznych o własnej formie terenowej i wpisanych do rejestru zabytków zakazuje się inwestycji budowlanych i działalności rolniczej, winny one pozostać nieużytkami;
 3. inwestycje liniowe powinny być prowadzone pod nadzorem archeologicznym;
 4. w przypadku braku ewidencji AZP należy wykonać rozpoznanie powierzchniowe przed realizacją inwestycji;
 5. obowiązują strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych (stanowisk archeologicznych) zgodnie z rysunkiem planu i dokumentacją stanowiska.

Rozdział 6

Ogólne ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 14. 
Ustala się następujące wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych:
 1. na terenie objętym planem dopuszcza się budowę, instalacje obiektów małej architektury zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. obiekty tymczasowe nie mogą odbiegać od stylu okolicznej zabudowy, ich kubatura nie może dominować nad istniejącymi obiektami;
 3. po rozbiórce obiektu tymczasowego teren należy zrekultywować;
 4. dopuszcza się lokalizowanie urządzeń technicznych i instalacji;
 5. dopuszcza się wydzielenie i realizację dróg publicznych, ciągów pieszych, dróg wewnętrznych, serwisowych, ścieżek rowerowych, terenów zieleni, terenów i obiektów sportu i rekreacji, terenów i obiektów użyteczności publicznej, innych terenów stanowiących przestrzenie publiczne zgodnie z przepisami odrębnymi;
 6. przy podziałach nieruchomości nakazuje się ich wydzielenie w sposób zapewniający samodzielne funkcjonowanie, kształtowanie przestrzeni otwartych, publicznych, dojazdów, układu komunikacyjnego, placów postojowych, ochrony przeciwpożarowej, zieleni, lokalizację sieci i obiektów uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej, lokalizację pasów technologicznych, technicznych dla sieci uzbrojenia terenu,  linii energetycznych średniego i niskiego napięcia, oświetlenia ulicznego, sieci telekomunikacyjnych.

Rozdział 7

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 15. 
Układ komunikacyjny na terenie planu miejscowego stanowią:
1)  drogi:
 1. droga lokalna,
 2. drogi dojazdowe,
 3. drogi wewnętrzne,
  1. ciągi piesze, drogi dojazdowe na terenach rolnych i leśnych, ciągi pieszo-jezdne;
  2. linia kolejowa.
§ 16. 
Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego:
 1. Ustala się zapewnienie dojazdu do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę z dróg KDD, KDL, dopuszcza się zapewnienie dojazdu poprzez układ dróg wewnętrznych, dróg dojazdowych na terenach rolnych lub leśnych, ciągów pieszo-jezdnych i połączeń komunikacyjnych z terenami sąsiednimi.
 2. Na terenie objętym planem dopuszcza się budowę, wytyczenie i usytuowanie dróg publicznych, wewnętrznych, serwisowych, ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, tras rowerowych, obiektów i urządzeń układu komunikacyjnego, realizację parkingów, miejsc postojowych na wydzielonych pasach zgodnie z przepisami odrębnymi.
 3. Ilość miejsc do parkowania:
  1. dla obiektów usługowych, produkcyjnych - minimum 1 miejsce parkingowe na 100 mkw. powierzchni, minimum 1 miejsce na 1 obiekt;
  2. dla terenów rekreacji i sportu - minimum 5  miejsc na 100 użytkowników;
  3. minimum 1 miejsce parkingowe na jedno mieszkanie;
  4. stanowiska w miejscach przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową: minimum 1 stanowisko, jeżeli liczba stanowisk wynosi 6-15, minimum 2 stanowiska, jeżeli liczba stanowisk wynosi 16-40, 3 stanowiska - jeżeli liczba stanowisk wynosi od 41-100, 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli liczba stanowisk wynosi więcej niż 100, realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi.
 4. Szerokości minimalne ścieżek rowerowych - 1,5 m dla ścieżki jednokierunkowej oraz 2,0 m dla ścieżki dwukierunkowej, dopuszcza się odstępstwa zgodnie z przepisami odrębnymi i warunkami zagospodarowania terenu.
 5. Ustala się obowiązek zapewnienia dojazdu do terenów rolnych lub leśnych położonych poza granicami terenów określonych liniami rozgraniczającymi.
 6. Utrzymuje się istniejące zjazdy na drogi publiczne.
 7. Utrzymuje się istniejące drogi dojazdowe do zabudowań kolonijnych i innych obiektów i urządzeń, przebiegające po terenach prywatnych z istniejącymi zjazdami na drogi publiczne.
 8. Dopuszcza się budowy, przebudowy, rozbudowy, remonty dróg, zmiany układów komunikacyjnych, lokalizację i budowę skrzyżowań, zjazdów, zmiany przebiegu dróg, wprowadzenie zmiany kategorii, klas i parametrów dróg zgodnie z przepisami odrębnymi.
 9. Dopuszcza się budowy, przebudowy, rozbudowy, remonty obiektów linii kolejowej zgodnie z przepisami odrębnymi.
 10. Warunki powiązań układu komunikacyjnego na terenie objętym planem z układem zewnętrznym określają  zarządcy dróg.
 11. Przy modernizacji, rozbudowie i budowie nowych dróg ciągów jezdnych i pieszych należy przewidzieć pasy techniczne dla sieci uzbrojenia terenu, urządzeń technicznych, w tym sieci telekomunikacyjnych, linii energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz oświetlenia ulicznego.
 12. Ustala się obowiązek zapewnienia dojazdu i dostępu do terenów dla jednostek ratowniczo-gaśniczych i innych służb zgodnie z przepisami odrębnymi.
 13. Ustala się obowiązek zapewnienia operatorom urządzeń i sieci technicznych dostępu i dojazdu do obiektów i urządzeń technicznych.
§ 17. 
Ustalenia dotyczące zasad uzbrojenia terenu:
 1. Ustala się obowiązek zgłaszania do właściwej jednostki wojska lokalizacji i budowy wszelkich obiektów o wysokości powyżej 50 m npt.
 2. Ustala się obowiązek oznakowania oraz zgłaszania do Urzędu Lotnictwa Cywilnego obiektów o wysokości równej i większej niż 100 m nad poziomem terenu ze względu na zapewnienie warunków bezpieczeństwa ruchu statków powietrznych.
 3. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
 1. budowę sieci wodociągowych w zależności od potrzeb;
 2. dopuszcza się budowę nowych ujęć wody, stacji uzdatniania i hydroforni;
 3. dla terenów nie objętych systemem wodociągów i terenów o zabudowie rozproszonej do czasu realizacji  sieci wodociągowej, dopuszcza się indywidualne zaopatrzenie w wodę zgodnie z przepisami odrębnymi.
  1. W zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków ustala się:
 1. wyposażenie terenu w systemy kanalizacji sanitarnej zbiorczej zapewniające obsługę mieszkańców w dostosowaniu do występujących potrzeb i uwarunkowań ekonomicznych, w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacyjnych nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, dopuszcza się stosowanie systemów indywidualnych, atestowanych szczelnych zbiorników bezodpływowych z nakazem ich systematycznego opróżniania;
 2. dopuszcza się budowę oczyszczalni ścieków;
 3. ustala się obowiązek oczyszczania ścieków i wód z powierzchni utwardzonych placów, tras komunikacyjnych z zanieczyszczeń, zawiesin i substancji ropopochodnych w granicach własnych lokalizacji;
 4. ustala się obowiązek podczyszczania ścieków przed ich wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej, jeżeli parametry tych ścieków mogą zakłócić funkcjonowanie oczyszczalni ścieków;
 5. obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych oraz technologicznych do wód powierzchniowych i gleby;
 6. dopuszcza się rolnicze wykorzystanie ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi.
  1. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się:
  2. dopuszcza się budowę i rozbudowę  sieci  kanalizacji deszczowej;
  3. odprowadzanie wód opadowych do projektowanych kolektorów deszczowych;
  4. zakaz zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej własności oraz takiego kształtowania działki, które spowoduje odprowadzanie wód opadowych bezpośrednio do wód powierzchniowych;
  5. dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych na terenie nieruchomości.
  6. W zakresie usuwania odpadów stałych ustala się:
  7. zagospodarowanie odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania  czystości i porządku w gminie i przepisami odrębnymi;
  8. obowiązek selektywnej zbiórki i segregacji odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi; obowiązek wyposażenia posesji w urządzenia i miejsca umożliwiające segregację odpadów;
  9. usuwanie odpadów i substancji niebezpiecznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
  10. zagospodarowanie mas ziemnych, które mogą powstać w trakcie inwestycji zgodnie z przepisami odrębnymi.
  11. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:
 1. jako preferowane zaopatrzenie w ciepło ustala się indywidualne systemy oparte na nieuciążliwych dla otoczenia źródła energii: gaz, energię elektryczną, olej opałowy o niskiej zawartości siarki, odnawialne źródła energii, energię słoneczną, wodną, wiatru, zasoby energii geotermalnej i geotermicznej, energię biomasy, biogazów, biopaliw, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. dopuszcza się systemy ogrzewania zasilane z kotłowni lokalnych;
 3. dopuszcza się budowę sieci ciepłowniczej, węzłów ciepłowniczych, lokalnych kotłowni, ciepłowni, zasilanie obiektów w energię cieplną z zewnętrznych sieci ciepłowniczych.
  1. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
 1. zasilenie z sieci gazowej odbiorników gazowych zgodnie z warunkami technicznymi i ekonomicznymi ustalonymi z zarządcą sieci gazowej;
 2. wykorzystanie gazu propan-butan butlowego i w zbiornikach, biogazów, do celów gospodarczych i zaopatrzenia w energię cieplną;
 3. dopuszcza się lokalizację i budowę obiektów sprzedaży i dystrybucji gazu na terenie objętym planem zgodnie z przepisami odrębnymi;
 4. dopuszcza się budowę sieci gazowych i gazociągów tranzytowych, magistralnych, rozdzielczych, przyłączy gazowych, stacji redukcyjnych, instalacji uzyskiwania i sieci biogazów,  innych obiektów i urządzeń  sieci gazowniczej na terenie objętym planem zgodnie z przepisami odrębnymi.
  1. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
  2. zachowanie i adaptację istniejących napowietrznych linii energetycznych wysokiego napięcia, średniego napięcia i niskich napięć;
  3. zachowanie i adaptację istniejących stacji rozdzielczych, transformatorowych, transformatorowo-rozdzielczych;
  4. rozbudowa systemu zaopatrzenia w energię elektryczną polegać będzie na rehabilitacji, odbudowie, przebudowie, modernizacji istniejących oraz budowie nowych linii energetycznych, a także na rehabilitacji, odbudowie, przebudowie, modernizacji, wymianie istniejących oraz budowie nowych stacji transformatorowych, rozdzielczych i transformatorowo-rozdzielczych;
  5. dopuszcza się budowę obiektów, urządzeń i instalacji energetyki;
  6. dopuszcza się stosowanie linii elektroenergetycznych napowietrznych na podbudowie słupowej oraz stacji w wykonaniu słupowym;
 5. dopuszcza się stosowanie linii elektroenergetycznych kablowych;
 6. przy projektowaniu nowych dróg, ciągów pieszych i jezdnych należy przewidzieć pasy techniczne dla urządzeń energetycznych;
 7. dopuszcza się zbliżenia i skrzyżowania z liniami energetycznymi zgodnie z przepisami  odrębnymi;
 8. na terenach objętych planem dopuszcza się lokalizację linii elektroenergetycznych, stacji transformatorowych, rozdzielczych i transformatorowo-rozdzielczych;
 9. szczegółowe projekty zagospodarowania terenów powinny przewidywać rezerwację miejsc i terenu dla lokalizacji infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia terenu;
 10. zapewnienie prowadzenia eksploatacji obiektów i linii energetycznych z możliwością dojazdu ciężkim sprzętem;
 11. dopuszcza się prowadzenie sieci energetycznych kablowych i napowietrznych równolegle do ciągów komunikacyjnych i w  pasach technicznych dla sieci uzbrojenia terenu;
 12. na terenach zainwestowanych wskazane jest prowadzenie linii energetycznych jako kablowych ulokowanych w pasach technicznych w liniach rozgraniczających dróg;
 13. dopuszcza się wydzielenie nieruchomości dla obiektów energetyki zgodnie z przepisami odrębnymi;
 14. dopuszcza się lokalizacje obiektów kubaturowych energetyki np. stacji transformatorowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 15. nie ustala się parametrów kształtowania zabudowy dla obiektów energetyki.
  1. W zakresie telekomunikacji ustala się:
 1. dopuszcza się lokalizacje sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. dopuszcza się lokalizacje urządzeń radiowych systemów telekomunikacyjnych i informatycznych;
 3. dopuszcza się remonty, przebudowy, rozbudowy, wymianę, lokalizacje nowych obiektów sieci telekomunikacyjnych i urządzeń stacji telefonii komórkowej;
 4. na terenach zainwestowanych wskazane jest projektowanie linii telekomunikacyjne jako podziemnych z rozprowadzeniem w terenach przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne, w wyznaczonych pasach technicznych dla sieci uzbrojenia terenu.

Rozdział 8

Ustalenia dotyczące tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

§ 18. 
 1. Nie ustala się tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów.
 2. Nie wyznacza się terminów tymczasowego wykorzystania terenów.

Rozdział 9

Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej

§ 19. 
 1. Dopuszcza się dokonanie rehabilitacji, rewitalizacji, rewaloryzacji zabudowy i infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. Planowane działania mogą obejmować rehabilitację istniejących obiektów, modernizację lub budowę dróg, placów, parkingów, chodników, oświetlenia ulicznego, obiektów usługowych, budynków, sieci infrastruktury technicznej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, zaopatrzenia w energię.
 3. Zasady ochrony obszarów określono w  rozdziale 4 i 5 planu.
 4. Zasady modernizacji i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala rozdział 7 planu.
 5. Parametry dotyczące zabudowy oraz zasady zagospodarowania terenów ustalono w dziale II planu w opisie wyznaczonych terenów.

Dział II

Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia terenów i zasad ich zagospodarowania

§ 20. 

 Karta terenów oznaczonych symbolem MNU i numerem wyróżniającym od 1 do 11

 1. Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
 2. Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 3. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: zabudowa usługowa, lokalizacja obiektów usługowych, budynków mieszkalnych, obiektów małej architektury, urządzeń budowlanych, obiektów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu, tereny infrastruktury technicznej, tereny komunikacji, tereny zieleni i wód powierzchniowych.
 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. dopuszcza się roboty budowlane, budowy, przebudowy obiektów budowlanych;
 2. zabudowa może podlegać rozbudowie, przebudowie, remontom, nadbudowie, rozbiórce, odbudowie, adaptacjom i zmianom sposobu użytkowania budynków i pomieszczeń;
 3. dopuszcza się obiekty zabudowy zagrodowej, budowle i urządzenia rolnicze;
 4. dopuszcza się zabudowę budynkami wolnostojącymi, dobudowanymi, zespołem budynków;
 5. powierzchnia lokali usługowych może przekroczyć 50 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego;
 6. funkcje usługowe, działalności gospodarczej, można realizować w pomieszczeniach, lokalach, obiektach dobudowanych, wolnostojących;
 7. obowiązuje ochrona akustyczna jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych zgodnie z przepisami odrębnymi.
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 1. linie zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu, w nawiązaniu do zabudowy istniejącej;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 2,1;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 40 %;
 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 30%;
 6. maksymalna wysokość zabudowy - 10 m, 2 kondygnacje nadziemne, dopuszcza się poddasze użytkowe;
 7. geometria dachów- dachy dwuspadowe, kąt nachylenia połaci 20-45 stopni;
 8. dopuszcza się stosowanie dachów naczółkowych, lukarn, facjat, ganków, w obiektach dobudowanych, wiatach, funkcji usług, przy granicy działek dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych.
  1. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 1. dopuszcza się dokonanie podziału i scaleń nieruchomości;
 2. minimalna szerokość frontu działki -10,0 m;
 3. minimalna powierzchnia wydzielonej działki - 800 mkw.;
 4. kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 70-120 stopni.
  1. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %.
§ 21. 

Karta terenów oznaczonych symbolem MNU.12

 1. Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, tereny zabytkowego dworu.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: lokalizacja obiektów usługowych, obiektów małej architektury, obiektów gospodarczych, wiat, urządzeń budowlanych, obiektów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu, tereny infrastruktury technicznej, tereny komunikacji, parkingi, tereny zieleni, tereny wód powierzchniowych.
 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. obowiązuje ochrona obiektu dworu wpisanego do rejestru zabytków i jego otoczenia;
 2. obowiązuje ochrona historycznego zespołu przestrzennego i reliktów założenia dworsko - parkowego;
 3. ustala się ochronę ekspozycji zabytkowego dworu;
 4. obowiązuje uzyskanie pozwolenia WKZ  na prace budowlane w budynku wpisanym do rejestru zabytków i w jego otoczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi;
 5. bryłę i formę obiektów należy kształtować w nawiązaniu do historycznego układu założenia dworskiego, historycznej zabudowy, jej gabarytów, usytuowania i formy dachu;
 6. zagospodarowanie zabytku wpisanego do rejestru zabytków wymaga posiadania przez jego właściciela lub posiadacza dokumentacji konserwatorskiej, programu prac konserwatorskich określającego zakres i sposób prowadzenia prac, materiały i technologie, programu zagospodarowania zabytku z otoczeniem oraz dalszego korzystania z zabytku, z uwzględnieniem jego wartości;
 7. dopuszcza się roboty budowlane, budowy, przebudowy obiektów budowlanych;
 8. obowiązuje ochrona akustyczna jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych zgodnie z przepisami odrębnymi.
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 1. linie zabudowy- utrzymanie linii zabudowy budynku zabytkowego dworu, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 1,9;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 20 %;
 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 40%;
 6. maksymalna wysokość zabudowy – ustala się utrzymanie gabarytów obiektu zabytkowego, wysokość obiektów małej architektury, budynków gospodarczych do 6 m, 1 kondygnacja nadziemna;
 7. geometria dachów- obowiązuje utrzymanie geometrii dachu obiektu zabytkowego, w pozostałych obiektach dachy dwuspadowe, kąt nachylenia połaci 20-45 stopni;
 8. dopuszcza się stosowanie dachów naczółkowych, lukarn, ganków.
  1. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: dopuszcza się dokonanie podziału i scaleń nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi.
  2. Obsługa komunikacyjna terenu- istniejąca droga dojazdowa na terenie MNU.5, dopuszcza się połączenia komunikacyjne z terenami sąsiednimi.
  3. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %.    
§ 22. 

Karta terenów oznaczonych symbolem PU i numerem wyróżniającym

 1. Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, obiektów produkcyjnych, składów magazynów, zabudowy usługowej.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, lokalizacja obiektów sieci uzbrojenia terenu, obiektów liniowych, urządzeń wodnych, tereny infrastruktury technicznej, zabudowa usługowa, lokalizacja obiektów usługowych, tereny komunikacji, parkingów, placów postojowych, tereny zieleni, tereny wód powierzchniowych.
 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. dopuszcza się roboty budowlane, budowy, przebudowy obiektów budowlanych;
 2. dopuszcza się sytuowanie obiektów obsługi komunikacji samochodowej (np. myjni samochodów, stacji paliw, obsługi pojazdów);
 3. zabudowa może podlegać rozbiórce, odbudowie, rozbudowie, przebudowie, remontom, nadbudowie, adaptacjom i zmianom sposobu użytkowania budynków i pomieszczeń pod warunkiem utrzymania przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego terenu;
 4. ustala się zakaz lokalizacji składów otwartych materiałów sypkich;
 5. zagospodarowanie terenu działki nr 141/46- tereny zieleni, plac zabaw, tereny sportu i rekreacji;
 6. w przypadku lokalizacji funkcji uciążliwych dla otoczenia, wprowadza się obowiązek wykonania pasa zieleni ochronnej na własnym terenie o szerokości 10 m od granic sąsiadującej zabudowy mieszkalnej oraz posadowienia ekranów akustycznych. 
 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 1. linie zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu, na terenach oznaczonych symbolem PU - nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10 m od terenów MNU;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 3,6, dla terenu PU.1-1,0;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 70 %;
 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 10 %, dla terenu PU.1- 30 %;
 6. maksymalna wysokość zabudowy - do 15 m, do 3 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się poddasze użytkowe, dla terenu PU.1 - do 10 m, do 2 kondygnacji;
 7. geometria dachów- dachy dowolne, dachy dwuspadowe lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci 12-45 stopni, dopuszcza się dachy płaskie, stropodachy, dachy o kącie nachylenia połaci do 12 stopni.
  1. Dopuszcza się dokonanie podziałów i scaleń geodezyjnych  terenu zgodnie z przepisami odrębnymi.
  2. Minimalna powierzchnia wydzielonej działki - 1000 mkw., minimalna szerokość frontu działki-15,0 m, kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 70-120 stopni.
  3. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %. 
§ 23. 

Karta terenów oznaczonych symbolem RM i numerem wyróżniającym

 1. Przeznaczenie terenów: tereny użytkowane rolniczo, zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: tereny infrastruktury technicznej, tereny komunikacji, lokalizacja obiektów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu, obiektów liniowych, urządzeń wodnych, hydrotechnicznych, tereny zieleni, tereny wód powierzchniowych.
 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
  1. dopuszcza się roboty budowlane, budowy, przebudowy obiektów budowlanych;
  2. należy zapewnić strefę swobodnego dostępu do wód publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
  3. dopuszcza się obiekty i urządzenia służące produkcji rolniczej, przetwórstwa rolno-spożywczego, budynki mieszkalne, obiekty usługowe, agroturystyczne, obiekty małej architektury, sportu i rekreacji, obiekty i urządzeń związanych z działalnością gospodarczą;
  4. obowiązuje ochrona akustyczna jak dla terenów zabudowy zagrodowej zgodnie z przepisami odrębnymi;
  5. zabudowa może podlegać rozbiórce, odbudowie, remontom, nadbudowie, rozbudowie, przebudowie,  zmianie sposobu użytkowania budynków i pomieszczeń. 
 4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 1. linie zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 1,4;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 70 %;
 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 20 %;
 6. maksymalna wysokość zabudowy - 9 m, 2 kondygnacje nadziemne, dopuszcza się poddasze użytkowe;
 7. geometria dachów - dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci 12 do 45 stopni;
 8. dopuszcza się lukarny, dachy naczółkowe, ganki.
 1. Dopuszcza się podział i scalenia nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %.  
§ 24. 
 Karta terenów oznaczonych symbolem R
 1. Przeznaczenie terenów: tereny użytkowane rolniczo, tereny rolnicze.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: zabudowa zagrodowa, tereny komunikacji, lokalizacja obiektów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych, obiektów liniowych, hydrotechnicznych, tereny zieleni, tereny infrastruktury technicznej, tereny dostępu do wód publicznych, tereny wód powierzchniowych.
 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. dopuszcza się zalesienia terenów rolniczych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. obowiązuje ochrona historycznych nasadzeń alejowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 3. dopuszcza się roboty budowlane, budowy, przebudowy obiektów budowlanych;
 4. na terenach użytkowanych rolniczo dopuszcza się obiekty i urządzenia służące produkcji rolniczej, przetwórstwa rolno-spożywczego, budynki mieszkalne, obiekty usługowe, agroturystyczne, obiekty małej architektury, sportu i rekreacji, obiekty i urządzenia związane z działalnością gospodarczą;
 5. zabudowa może podlegać rozbiórce, odbudowie, remontom, rozbudowie, nadbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń i budynków;
 6. dopuszcza się ścieżki rowerowe, wytyczenie szlaków turystycznych, lokalizację urządzeń turystycznych (np. parkingi, pola biwakowe, wieże widokowe, obiekty wystawowe, edukacyjne, ścieżki dydaktyczne, miejsca widokowe);
 7. zasady ochrony terenu zabytków archeologicznych określa § 12 planu.
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 1. nieprzekraczalne linie zabudowy-zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 1,2;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - do 40 %;
 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 20 %;
 6. maksymalna wysokość zabudowy - 9 m, 2 kondygnacje nadziemne, dopuszcza się  poddasze użytkowe;
 7. geometria dachów- dwuspadowe lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci 12 do 45 stopni;
 8. dopuszcza się dachy naczółkowe, lukarny.
  1. Dopuszcza się dokonanie podziałów i scaleń nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi.
  2. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.
§ 25. 
Karta terenów oznaczonych symbolem KDL
 1. Przeznaczenie terenów: tereny dróg publicznych lokalnych.
 2. W liniach rozgraniczających dróg KDL ustala się:
  1. zakaz się realizacji obiektów budowlanych, w tym ogrodzeń - z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg i związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu;
  2. dopuszcza się lokalizacje sieci uzbrojenia terenu;
  3. utrzymuje się istniejące zjazdy z terenów.
 3. Minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających powinna wynosić 12,0 m, dopuszcza się odstępstwa zgodnie z przepisami odrębnymi.
 4. Nieprzekraczalna linia zabudowy -  zgodnie z przepisami odrębnymi oraz:
  1. dla terenów zabudowanych      -  8,0 m od krawędzi jezdni;
  2. poza terenami zabudowanymi  - 20,0 m od krawędzi jezdni;
  3. zgodnie z rysunkiem planu;
  4. na terenach zainwestowanych dopuszcza się usytuowanie obiektów w nawiązaniu do istniejącej linii zabudowy.
 5. Dopuszcza się korekty linii rozgraniczających drogi oraz niezbędne korekty przebiegu drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 6. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.  
§ 26. 
Karta terenów oznaczonych symbolem KDD i numerem wyróżniającym
 1. Przeznaczenie terenu: tereny dróg publicznych dojazdowych.
 2. W liniach rozgraniczających dróg KDD ustala się:
  1. zakazuje się realizacji obiektów budowlanych, ogrodzeń - z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg i związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu;
  2. dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;
  3. utrzymuje się istniejące zjazdy z terenów.
 3. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.
§ 27. 
Karta terenów oznaczonych symbolem KDW i numerem wyróżniającym
 1. Przeznaczenie terenów: tereny dróg wewnętrznych, dróg dojazdowych na terenach rolnych i leśnych, ciągów pieszo-jezdnych wydzielone geodezyjnie.
 2. W liniach rozgraniczających dróg KDW ustala się:
  1. zakaz realizacji obiektów budowlanych, w tym ogrodzeń - z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg i związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu;
  2. dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu.
 3. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.
§ 28. 
Karta terenów oznaczonych symbolem TK
 1. Przeznaczenie terenów: tereny linii kolejowej.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: tereny infrastruktury technicznej, komunikacji, lokalizacja obiektów usługowych, tereny zieleni, lokalizacje obiektów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu, obiektów liniowych, tras (ścieżek) rowerowych.
 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
  1. zagospodarowanie terenu infrastruktury kolejowej zgodnie z przepisami odrębnymi;
  2. dopuszcza się budowy, przebudowy, remonty, rozbiórki obiektów, urządzeń i instalacji, adaptacje obiektów istniejących, zmiany przeznaczenia obiektów i pomieszczeń;
  3. dopuszcza się funkcje mieszkaniowe, lokalizacje budynków mieszkalnych;
  4. nie ustanawia się stref ochronnych;
  5. nieprzekraczalne linie zabudowy- zgodnie z przepisami odrębnymi.
 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  1. zasada kontekstu, w nawiązaniu do obiektów istniejących;
  2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 2,5;
  4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - do 80 %;
  5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 10 %;
  6. maksymalna wysokość zabudowy – do 12 m, do 3 kondygnacji, dopuszcza się  poddasze użytkowe;
  7. geometria dachów- dachy dwuspadowe lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci 12 do 45 stopni;
  8. dopuszcza się dachy mansardowe, naczółkowe, lukarny.
 2. Dopuszcza się zmiany linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach zgodnie z przepisami odrębnymi.
 3. Dopuszcza się dokonanie podziałów i scaleń geodezyjnych  terenu zgodnie z przepisami odrębnymi.
 4. Dopuszcza się wydzielenie nieruchomości w związku z wydzieleniem własności obiektów i lokali, wydzieleniem układów komunikacyjnych, zmianą funkcji terenu zgodnie z przepisami odrębnymi.
 5. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %.
§ 29. 
Karta terenów oznaczonych symbolem ZC
 1. Przeznaczenie terenu: tereny zieleni, dawny cmentarz.
 1. Dopuszczenia w zagospodarowaniu terenu: tereny zieleni urządzonej, lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu, obiektów małej architektury, urządzeń budowlanych, tereny komunikacji, lokalizacja budynków związanych z funkcją wiodącą (kaplice, budynki gospodarcze, obiekty tymczasowe itp.).
 2. Strefy 150 m i 50 m od granic cmentarza określają przepisy odrębne.
 3. Dopuszcza się dokonanie podziałów i scaleń nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi.
 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
  1. ustala się strefę ochrony konserwatorskiej obszaru cmentarza w granicach nieruchomości;
  2. ustala się ochronę ukształtowania terenu;
  3. obowiązuje ochrona historycznego układu pochówków, zachowanych nagrobków, urządzeń budowlanych, zieleni wysokiej.  
 5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 1. nieprzekraczalne linie zabudowy-zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. maksymalna wysokość zabudowy - 8 m, 1 kondygnacja, dopuszcza się poddasze użytkowe;
 3. dachy strome, dwuspadowe o kącie nachylenia połaci 20 do 45 stopni;
 4. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 5. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0,9;
 6. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - 60 %;
 7. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 25 %.
 1. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 1 %.
§ 30. 
Karta terenów oznaczonych symbolem ZL
 1. Przeznaczenie terenów: tereny zieleni, lasy.
 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. tereny komunikacji, lokalizacja obiektów małej architektury, urządzeń infrastruktury technicznej, sieci uzbrojenia terenu, obiektów liniowych, urządzeń wodnych, tereny infrastruktury technicznej;
 2. lokalizacja obiektów budowlanych i urządzeń technicznych gospodarki leśnej, zabudowy zagrodowej;
 3. zabudowa może podlegać rozbiórce, odbudowie, remontom, rozbudowie, nadbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń i budynków;
 4. dopuszcza się lokalizację urządzeń turystycznych (np. parkingi, pola biwakowe, wieże widokowe, obiekty wystawowe, edukacyjne, ścieżki dydaktyczne, miejsca widokowe);
 5. na terenach przylegających do dróg publicznych dopuszcza się lokalizację parkingów, placów postojowych z urządzeniami technicznymi, obiektami obsługi ruchu turystycznego i podróżnych zgodnie z przepisami odrębnymi.
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  2. nieprzekraczalne linie zabudowy-zgodnie z przepisami odrębnymi;
  3. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
  4. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0,9;
  5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 25%;
  6. maksymalna wysokość zabudowy - 9 m, 2 kondygnacje, dopuszcza się  poddasze użytkowe;
  7. dachy strome, dwuspadowe, kąt nachylenia połaci 20 do 45 stopni.
  8. Dopuszcza się dokonanie podziałów i scaleń nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi.
  9. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.
§ 31. 
Karta terenów oznaczonych symbolem ZP.1
 1. Przeznaczenie terenów: tereny zieleni urządzonej, tereny zabytkowego założenia parkowego.
 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. lokalizacja obiektów małej architektury, obiektów usługowych, tereny komunikacji, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, sieci uzbrojenia terenu, obiektów liniowych, urządzeń wodnych;
 2. tereny wód powierzchniowych, sportu, rekreacji, lokalizacja parkingów.
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  2. nieprzekraczalne linie zabudowy-zgodnie z przepisami odrębnymi;
  3. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
  4. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0,6;
  5. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 20 %;
  6. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 60 %;
  7. maksymalna wysokość zabudowy - 9 m, 2 kondygnacje, dopuszcza się poddasze użytkowe;
  8. dachy strome, dwuspadowe,  kąt nachylenia połaci 20 do 50 stopni.
  9. Dopuszcza się dokonanie podziałów i scaleń nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi.
  10. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %.
§ 32. 
Karta terenu oznaczonego symbolem ZP.2
 1. Przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej, dawny cmentarz ewangelicki.
 2. Dopuszczenia w zagospodarowaniu terenu: lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu, obiektów małej architektury, budynków gospodarczych, usługowych, urządzeń budowlanych, tereny komunikacji.
 3. Strefy 150 m i 50 m od granic cmentarza określają przepisy odrębne. Obowiązują ograniczenia dotyczące funkcji zabudowy oraz zaopatrzenia w wodą do picia i potrzeb gospodarczych wynikające z przepisów odrębnych.
 4. Dopuszcza się dokonanie podziałów i scaleń nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi.
 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obowiązuje ochrona zachowanych nagrobków, urządzeń budowlanych, zieleni wysokiej.  
 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 1. nieprzekraczalne linie zabudowy-zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. maksymalna wysokość zabudowy - 8 m, 1 kondygnacja, dopuszcza się poddasze użytkowe;
 3. dachy strome, dwuspadowe o kącie nachylenia połaci 20 do 45 stopni;
 4. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 5. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0,8;
 6. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - 30 %;
 7. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 30 %.
 1. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %.
 
Dział III

Ustalenia końcowe

§ 33. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Dźwierzuty.
 
 
 
Przewodniczący  Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 


Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Dźwierzuty Nr XXXV/302/18
z dnia 12 stycznia 2018 r.
 
Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Popowa Wola
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) Rada Gminy Dźwierzuty, rozstrzyga, co następuje:
 1. Uwaga numer 1 w wykazie uwag nieuwzględnionych, data wpływu 21.09.2017 r. w części dotyczącej granic GZWP 213 Olsztyn pozostaje nieuwzględniona.
 2. Uwaga numer 2 w wykazie uwag nieuwzględnionych, data wpływu 27.09.2017 r. w części 1 i 2 pozostaje nieuwzględniona.
 3. Uwaga numer 3 w wykazie uwag nieuwzględnionych, data wpływu 10.10.2017 r. w części 6 pozostaje nieuwzględniona.
 
 
Przewodniczący  Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Dźwierzuty Nr XXXV/302/18
z dnia 12 stycznia 2018 r.
 
                                                                                                                                                      
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Popowa Wola inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy Dźwierzuty oraz zasadach ich finansowania
 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) Rada Gminy Dźwierzuty, rozstrzyga, co następuje:
 
 1.  Zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Popowa Wola, będą realizowane zgodnie z obowiązującym Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Dźwierzuty, przyjętymi przez gminę zadaniami inwestycyjnymi i programami inwestycji wieloletnich.
 2.  Inwestycje należące do zadań własnych gminy będą finansowane na następujących zasadach:
 • finansowanie z budżetu gminy,
 • wykorzystanie środków z funduszy ochrony środowiska,
 • finansowane ze środków innych instytucji i funduszy UE,
 • w ramach programów inwestycyjnych krajowych i międzynarodowych,
 • finansowanie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • finansowanie z innych źródeł zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
 
Przewodniczący  Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 

 

Dźwierzuty 12.01.2018 r.
 
Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Gminy Dźwierzuty w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Popowa Wola
 
Uzasadnienie do uchwały sporządzono na podstawie par. 12 ust. 19 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr.164,  poz.1587, z dnia 19 września 2003 r.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.).
 
I.  Uzasadnienie do projektu uchwały na podstawie par. 12 ust. 19 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr.164,  poz.1587, z dnia 19 września 2003 r.)
 1. Projekt planu miejscowego wykonano zgodnie z Uchwałą Nr XI/80/15 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Popowa Wola.
 2. Materiały planistyczne sporządzone na podstawie przepisów odrębnych, wykorzystywane na potrzeby projektu planu były aktualne na dzień przystąpienia do sporządzania projektu planu.
 3. Materiały planistyczne sporządzone na potrzeby projektu planu miejscowego były aktualne na dzień przekazania projektu planu do opiniowania i uzgodnień.
 4. Projekt planu miejscowego wykonano zgodnie z warunkami art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 5. Wykonano kolejno czynności ustalone w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, między innymi:
  • zamieszczono ogłoszenie  w prasie o  podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu  i  procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko określając termin składania wniosków,
  • zawiadomiono instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania projektu planu miejscowego,
  • sporządzono prognozę skutków finansowych ustaleń projektu planu,
  • sporządzono prognozę oddziaływania projektu planu na środowisko,
  • uzyskano opinie i uzgodnienia wymagane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z warunkami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
  • wprowadzono zmiany wynikające z uzyskanych opinii i uzgodnień,
  • nie zachodziła potrzeba uzyskania zgody Marszałka Województwa na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolne i nieleśne,
  • nie zachodziła potrzeba uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy III na cele nierolne,
  • projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożono do publicznego wglądu,
  • zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami,
  • w wyznaczonym terminie do projektu planu miejscowego złożono uwagi,
  • w wyznaczonym terminie rozpatrzono uwagi,
  • wprowadzono zmiany do projektu wynikające z rozpatrzenia uwag,
  • w zakresie niezbędnym ponowiono uzgodnienia,
  • projekt planu miejscowego z wykazem uwag nieuwzględnionych został przekazany Radzie Gminy Dźwierzuty.
 6. Projekt zmiany planu wykonano nie naruszając ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dźwierzuty.
 7. Projekt planu został sporządzony przez osoby posiadające wymagane uprawnienia zawodowe.
 8. Wykonanie czynności określonych w art.17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym udokumentowano poprzez sporządzenie dokumentacji prac planistycznych zgodnie z par.12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego.
 9. Wykonano procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z warunkami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
 10. W projekcie planu nie wyznacza się granic terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości w rozumieniu art. 15 i 22  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nie prognozuje się nakładów na dokonanie przez Gminę zakupu nieruchomości oraz dokonania podziałów i scaleń nieruchomości.
 11. W projekcie zmiany planu miejscowego nie zapisano inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
 
II. Uzasadnienie na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)
 
 1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni.
 
Projekt zmiany planu uwzględnia wymagania określone w art. 1 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073):
 • wymagania  ładu przestrzennego poprzez określenie: linii rozgraniczających tereny, linii zabudowy, przeznaczenia terenów, wskaźników zagospodarowania terenów, parametrów kształtowania zabudowy, stosowanych materiałów budowlanych ograniczeń w zagospodarowaniu terenów, zakazów, nakazów,
 • walory architektoniczne i krajobrazowe: sporządzony plan miejscowy określa zasady zagospodarowabia terenów kształtujące i chroniące walory architektoniczne i krajobrazowe obszaru i otoczenia,
 • wymagania ochrony środowiska, gospodarowania wodami, ochrony gruntów rolnych i leśnych: uwzględniono poprzez ustalenie zasad ochrony gruntów, powietrza, wód, zieleni, lasów, terenów rozlewisk, terenów podmokłych. Plan uwzględnia położenie obszaru w odniesieniu do jednolitych części wód powierzchniowych, zlewni Pregoły i środkowej Wisły, położenie w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 213 Olsztyn. Na potrzeby projektu planu sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko, z której wynika, że realizacja planu nie spowoduje powstania szczególnych zagrożeń dla środowiska a prognozowany wpływ wynikający z jego realizacji, będzie miał lokalny i dopuszczalny charakter. Ustalenia planu w zakresie ochrony środowiska zostały określone, zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe instytucje,
 • wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: określono obiekty zabytkowe ujęte w rejestrze zabytków i w ewidencji zabytków, ustalono zasady ochrony obiektów zabytkowych, zabytkowych parków i cmentarzy, ustalono zasady realizacji inwestycji, zasady kształtowania zabudowy z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych, ustalono strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych,
 • wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia: określono zasady ochrony środowiska oraz ustalenia w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych, zabudowy usługowej,
 • walory ekonomiczne przestrzeni: uwzględniono uwarunkowania środowiskowe terenu, istniejące zagospodarowanie, wyposażenie techniczne, zapotrzebowanie na nowe tereny budowlane,
 • prawo własności: wyznaczono linie rozgraniczające uwzględniając granice nieruchomości, ustalono odpowiednio zasady realizacji inwestycji celu publicznego,
 • potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa: uwzględniono uwarunkowania wynikające z wniosków Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, określono warunki strefy ograniczonej wysokości zabudowy lotniczych urządzeń naziemnych,
 • potrzeby interesu publicznego: przeznaczono tereny pod usługi publiczne, tereny sportu i rekreacji, drogi, ciągi piesze i pieszo-jezdne, parki i tereny zieleni urządzonej,
 • potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej:określono zasady budowy i modernizacji sieci infrastruktury technicznej i komunikacji,
W trakcie opracowania projektu zapewniono udział społeczeństwa w pracach, zachowano jawność i przejrzystość procedur planistycznych. Umożliwiono dostęp do dokumentacji planistycznej. Udzielano wyjaśnień i przekazywano informacje o pracach projektowych. Ustalając przeznaczenie terenu i zasady zagospodarowania uwzględniono interesy prywatne i interes publiczny. Rozpatrzono zgłoszone wnioski i uwagi.
Uwzględniono potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilości  i jakości wody  dla zaopatrzenia ludności. Ustala się wykorzystanie istniejącej gminnej sieci wodociągowej zapewniającej odpowiednią ilość i jakość wody do celów zaopatrzenia ludności.
Dla wszystkich terenów ustalono zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania. Teren objęty planem ma odpowiednią obsługę komunikacyjną. Lokalizacja nowej zabudowy planowana jest na na terenach przeznaczonych do zainwestowania w dawnych planach miejscowych, na terenach z ustalonymi warunkami zagospodarowania oraz na nieruchomościach zabudowanych. 
W projekcie planu nie ustala się linii rozgraniczających dla nowych dróg i ciągów pieszo-jezdnych. Struktury przestrzenne kształtowane są z uwzględnieniem dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego. Projektowana i istniejące zabudowa jest lokalizowana w sposób umożliwiający mieszkańcom wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu. Istniejące i proponowane rozwiązania przestrzenne zapewniają i ułatwiają  przemieszczanie się pieszych, rowerzystów oraz korzystających z dróg publicznych i wewnętrznych.
Nowa zabudowa jest lokalizowana i planowana na obszarach centrum wsi, o wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostek osadniczych w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. poz. 1612 oraz z 2005 r. poz. 141).
Planowana zabudowa uzupełnia zabudowę istniejącą. Obszary planowanego zainwestowania są w odpowiednim stopniu przygotowane do zabudowy. Obszary te charakteryzują się odpowiednim dostępem do sieci komunikacyjnej poprzez: drogi publiczne, drogi wewnętrzne, ścieżki rowerowe, możliwość korzystania z transportu kolejowego i lotniczego. 
Tereny objęte zmianami planu i tereny w sąsiedztwie wyposażone są w sieci wodociągowe. Funkcjonuje sprawny, sprawdzony i bezpieczny system gminnej gospodarki ściekami i odpadami. Teren jest obsługiwany przez operatorów sieci elektroenergetycznej. Zaopatrzenie w gaz dla celów domowych jest realizowane odpowiednio do zapotrzebowania. Usługi operatorów sieci telekomunikacyjnych są adekwatne dla istniejącej i  planowanej zabudowy.
 
 1. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz datą uchwały Rady Gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2.
 
Rada Gminy Dźwierzuty w bieżącej kadencji nie podjęła uchwały o w sprawie aktualności studium i planów miejscowych. W przypadku obowiązującego planu miejscowego, uznano, że jego postanowienia są nieaktualne w części dotyczącej możliwości realizacji planowanych inwestycji i uwzględnienia złożonych wniosków. Wójt Gminy Dźwierzuty i Rada Gminy Dźwierzuty podjęli działania, o których mowa w  art. 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Wójt Gminy Dźwierzuty wykonał analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami obowiązującego studium. Na tej podstawie ustalono niezbędny zakres prac planistycznych.
 
 1. Wpływ ustaleń projektu planu miejscowego na finanse publiczne, w tym budżet gminy.
Wpływ ustaleń projektu planu miejscowego na finanse publiczne, w tym budżet gminy, określa sporządzona na podstawie projektu zmiany planu prognoza jego skutków finansowych. Uchwalenie planu nie skutkuje koniecznością realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej obciążających budżet gminy ponad kwoty już określone w planach rozwoju i planach zadań inwestycyjnych gminy.
 Projekt planu nie lokalizuje obiektów budowlanych, urządzeń technicznych, obiektów liniowych i nie wprowadza ustaleń, których funkcjonowanie może powodować negatywne skutki dla budżetu gminy. Większość zadań inwestycyjnych gminy wynika z planów przyjętych w latach poprzednich. Zadania inwestycyjne należące do zadań własnych Gminy powinny być skoordynowane z zadaniami realizowanymi przez Powiat Szczytno, Zarząd Województwa oraz inne podmioty. Realizacja inwestycji z zakresu komunikacji powinna następować w kolejnych latach, proporcjonalnie do zasięgu inwestycji na wyznaczonych terenach. Projekt planu umożliwia dostęp do drogi publicznej z każdej nieruchomości na terenach przeznaczonych pod inwestycje bez obowiązku natychmiastowego uruchamiania inwestycji drogowych. Infrastruktura sieci energetycznej i gazowej na terenach przeznaczonych do zainwestowania będzie budowana zgodnie z warunkami technicznymi operatorów sieci bez konieczności angażowania środków budżetu Gminy. Koszty podziałów, scaleń i innych czynności związanych z drogami wewnętrznymi, drogami dojazdowymi na terenach rolnych, ciągami pieszo-jezdnymi nie muszą obciążać budżetu gminy.
 Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy za skutki podejmowanych działań planistycznych wynika z ustaleń art. 36 i art. 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy art. 36 ust. 1, ust. 3 oraz 37 ust. 1 wiążą odpowiedzialność odszkodowawczą tylko ze szkodą spowodowaną zmianą przeznaczenia terenu. Odpowiedzialność odszkodowawcza nie może być ustalana w wyniku działania innych kategorii ustaleń planu. W prognozie nie ustala się skutków finansowych roszczeń wysuwanych na podstawie innych przepisów i uwarunkowań np. roszczeń i rekompensat odszkodowawczych na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, ustawy prawo ochrony środowiska. 

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-01-12 09:55
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-17 09:55
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-17 10:01
Uchwała Nr XXXV/301/18
Uchwała Nr XXXV/301/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 12 stycznia 2018 r.
 
w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr ewidencyjny 122/6 w obrębie geodezyjnym Rańsk, gmina Dźwierzuty planowanej do realizacji w obszarze zespołu przyrodniczo–krajobrazowego „Rzeka Babant i Jezioro Białe”
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 21 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami   w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2011, Nr 291, poz. 1707), art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 132 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Nr 23 Wojewody Warmińsko–Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie zespołu przyrodniczo–krajobrazowego „Rzeka Babant i Jezioro Białe” (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2007 r. Nr 122, poz. 1700 ze zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala,
co następuje:
 
§ 1
 
Uzgadnia się realizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr ewidencyjny 122/6 w obrębie geodezyjnym Rańsk, gmina Dźwierzuty planowanej do realizacji w obszarze zespołu przyrodniczo–krajobrazowego „Rzeka Babant    i Jezioro Białe”  utworzonego rozporządzeniem Nr 23 Wojewody Warmińsko–Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2007 r.
 
§ 2
 
Traci moc uchwała Nr XXVII/240/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 17 maja 2017 r.
 
§ 3
 
Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
Uzasadnienie
 
Inwestycja celu publicznego polegająca na budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. na terenie działki nr ewidencyjny 122/6 w obrębie geodezyjnym Rańsk, gmina Dźwierzuty będzie realizowana na obszarze zespołu przyrodniczo–krajobrazowego „Rzeka Babant i Jezioro Białe” utworzonego rozporządzeniem Nr 23 Wojewody Warmińsko–Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2007 r.
Na terenie w/w zespołu przyrodniczo–krajobrazowego obowiązują następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych  z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz
obszarów wodno-błotnych;
6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk  i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
10) umieszczania tablic reklamowych.
Zakazy te stoją w sprzeczności z planowaną do realizacji inwestycją. Jednakże w/w zakazy nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody – Radą Gminy Dźwierzuty. Dokonanie pozytywnego uzgodnienia realizacji przedmiotowej inwestycji przez Radę Gminy Dźwierzuty jest warunkiem wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.
 
Realizacja planowanej inwestycji jest możliwa w miejscu wyznaczonym w projekcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – znak sprawy RI–PPA.6733.23.2016. Według inwestora, firmy P4 Sp. z o.o. „dzięki swej obecności wprowadza [ona] na rynek telefonii zdrową konkurencję, czego bezdyskusyjnym skutkiem jest obniżenie cen za usługi komunikacyjne. Lokalizacja planowanej wieży w obrębie Rańsk, gm. Dźwierzuty, jest uwarunkowana właściwym pokryciem danego obszaru zasięgiem i ściśle związana z budową sieci stacji bazowych ma terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Lokalizacja uzyskała aprobatę właściciela obiektu i jest przedmiotem najmu. Jednocześnie w najbliższym otoczeniu brak jest jakichkolwiek obiektów o odpowiedniej wysokości, na których inwestor mógłby zlokalizować swoje urządzenia nadawcze. Do tej pory firma P4 sp. z o.o. wybudowała na terenie województwa warmińsko-mazurskiego kilkaset stacji telefonii komórkowej. Pozostałe planowane na tym obszarze stacje są albo będą w trakcie procesów administracyjnych lub albo w trakcie budowy. Całość tworzy jednak jednolitą sieć, która dla poprawnego funkcjonowania potrzebuje wybudowania wszystkich na tym obszarze stacji bazowych.”
W związku z powyższym, inwestor podkreśla, „że brak stacji przekaźnikowej w obrębie Rańsk, gm. Dźwierzuty uniemożliwia prawidłowe skonfigurowanie budowanej w województwie warmińsko-mazurskim sieci połączeń. Dodatkowo, otrzymana z Ministerstwa (UKE) koncesja obliguje nas do pokrycia, w konkretnych ramach czasowych, sygnałem radiowym obszarów, które zostały zgłoszone jako tzw. ‘białe plamy’, to znaczy z bardzo słabym lub całkowity brakiem sygnału telefonii komórkowej. Projekt ten dotyczy likwidacji barier z wykluczeniem obszarów wiejskich (słabo zaludnionych) w kontekście cyfryzacji kraju to znaczy dostarczenia możliwości usługi Internetu oraz telefonii komórkowej na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.”
Ponadto inwestor informuje, że „obszary chronione nie stanowią przeszkody do lokalizowania przedmiotowej inwestycji celu publicznego. Rozwiązania dotyczące parków krajobrazowych zostały zawarte   w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.). Zgodnie z art.. 16 tej ustawy Park Krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Na obszarze tych parków dozwolone jest ustalenie zakazów wymienionych w art. 17 ust. 1. Jednak art. 17 ust. 2 pkt 4 stanowi z kolei, że zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą: ‘realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41) zwanej dalej inwestycją celu publicznego.’. Podobne rozwiązanie zastosowano do obszarów chronionego krajobrazu (art. 24 ust. 2 pkt 3), oraz do pomników przyrody (art. 45 ust. 2 pkt 2). Zgodnie z art. 56 ust. 1 zd. 1 u.p.z.p. nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi. Przepisy prawa nie zabraniają lokalizowania inwestycji celu publicznego w pobliżu parków krajobrazowych, wręcz przeciwnie – ochrona przyrody na ich obszarze zostaje ograniczona w stosunku do tego typu inwestycji.”
 
W oparciu o argumenty przedstawione przez inwestora można stwierdzić że przedstawiony wariant jest wariantem optymalnym i zapewniającym najkorzystniejsze warunki dla środowiska. Jego wybór uzasadniony jest zarówno pod względem możliwości lokalizacyjnych, jaki i zachowaniem równowagi pomiędzy wymaganiami inwestora do zachowania standardu usług a wymaganiami prawa o ochronie środowiska.  W związku z powyższym przedstawiona lokalizacja jest najlepszą znaną lokalizacją i brak jest rozwiązań alternatywnych.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-01-12 09:49
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-17 09:49
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-17 10:01
Uchwała Nr XXXV/300/18
Uchwała Nr XXXV/300/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 12 stycznia 2018 r.
 
w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Śledzie, gm. Dźwierzuty, na terenie działek nr ewidencyjny: 40/27, 39, 30/21, 128/14, 128/13, 128/11, 127, 3005/3, 124 i 119 w obrębie geodezyjnym Rańsk, gmina Dźwierzuty planowanej do realizacji w obszarze zespołu przyrodniczo–krajobrazowego „Rzeka Babant i Jezioro Białe”
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 21 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2011, Nr 291, poz. 1707 ze zm.), art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.), § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Nr 23 Wojewody Warmińsko–Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie zespołu przyrodniczo–krajobrazowego „Rzeka Babant i Jezioro Białe” (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2007 r. Nr 122, poz. 1700 ze zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Uzgadnia się realizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Śledzie, gm. Dźwierzuty, na terenie działek nr ewidencyjny: 40/27, 39, 30/21, 128/14, 128/13, 128/11, 127, 3005/3, 124 i 119 w obrębie geodezyjnym Rańsk, gmina Dźwierzuty planowanej do realizacji w obszarze zespołu przyrodniczo–krajobrazowego „Rzeka Babant i Jezioro Białe” utworzonego na podstawie rozporządzenia Nr 23 Wojewody Warmińsko–Mazurskiego z dnia  9 sierpnia 2007 r.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
Uzasadnienie
 
Inwestycja celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Śledzie, gm. Dźwierzuty, na terenie działek nr ewidencyjny: 40/27, 39, 30/21, 128/14, 128/13, 128/11, 127, 3005/3, 124 i 119 w obrębie geodezyjnym Rańsk, gmina Dźwierzuty będzie realizowana na obszarze zespołu przyrodniczo–krajobrazowego „Rzeka Babant i Jezioro Białe” utworzonego rozporządzeniem Nr 23 Wojewody Warmińsko–Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2007 r.
Na terenie w/w zespołu przyrodniczo–krajobrazowego obowiązują następujące zakazy:
 1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru;
 2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych  z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
 3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
 4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
 5. likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
 6. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
 7. zmiany sposobu użytkowania ziemi;
 8. wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
 9. umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk  i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych  z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
 10. umieszczania tablic reklamowych.
Zakazy te stoją w sprzeczności z planowaną do realizacji inwestycją. Jednakże w/w zakazy nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody – Radą Gminy Dźwierzuty. Dokonanie pozytywnego uzgodnienia realizacji przedmiotowej inwestycji przez Radę Gminy Dźwierzuty jest warunkiem wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.
Realizacja planowanej inwestycji jest możliwa w miejscu wyznaczonym w projekcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – znak sprawy RI–PPA.6733.16.2017. Działki nr 40/27, 39, 30/21, 128/14, 128/13, 128/11, 127, 3005/3, 124 i 119 obręb Rańsk, znajdują się na terenie gminy Dźwierzuty, przy drodze wojewódzkiej nr 600 łączącej miasta powiatowe Szczytno i Mrągowo. Za zlokalizowaniem przedsięwzięcia na tym terenie przemawia konieczność doprowadzenia sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej do gospodarstw domowych położonych w miejscowości Śledzie. Doprowadzenie sieci do mieszkańców pozwoli na racjonalne korzystanie z wód oraz uchroni ją przed zanieczyszczeniem. Budowa sieci pozwoli na odpowiednie zagospodarowanie terenu z korzyścią dla środowiska. Uregulowanie sytuacji na w/w obszarze (w miejscowości Śledzie) spowoduje odpowiedzialne zagospodarowanie obszaru z możliwością kontroli prowadzonych prac i późniejszego korzystania z tego terenu. 
Jednocześnie rozważono ewentualność lokalizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w innym miejscu.
Stwierdzono, że budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Śledzie, gm. Dźwierzuty, w innym miejscu niż na terenie działek nr ewidencyjny 40/27, 39, 30/21, 128/14, 128/13, 128/11, 127, 3005/3, 124 i 119 w obrębie geodezyjnym Rańsk, gm. Dźwierzuty jest niemożliwe. Przedstawiona trasa sieci stanowi najkorzystniejszy wariant. Zmiana przebiegu sieci jest niemożliwa bez ponoszenia znacznych kosztów i ingerencji w środowisko. Inwestycja celu publicznego o tym charakterze jest pożądana przez lokalną społeczność – nowo powstałe sieci umożliwią bezpieczne korzystanie z wód oraz bezpieczne odprowadzanie ścieków, zwłaszcza w związku z bliskim położeniem jeziora Babięty Wielkie i Babięty Małe. W konsekwencji ulokowanie obiektu w innym położeniu jest niemożliwe. Nie ma więc możliwości wyboru alternatywnego rozwiązania ze względu na dużo większe koszty realizacji inwestycji, gorszą lokalizację czy możliwą ingerencję w środowisko.
W związku z powyższym przedstawiona lokalizacja jest najlepszą znaną lokalizacją i brak jest rozwiązań alternatywnych.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-01-12 09:46
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-17 09:46
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-17 09:47
Uchwała Nr XXXV/299/18
Uchwała Nr XXXV/299/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 12 stycznia 2018 r.
 
w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Śledzie, gm. Dźwierzuty, na terenie działek nr ewidencyjny: 123/2, 122/3, 122/5, 122/6, 123/1 w obrębie geodezyjnym Rańsk, gmina Dźwierzuty planowanej do realizacji w obszarze zespołu przyrodniczo–krajobrazowego „Rzeka Babant  i Jezioro Białe”
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 21 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami  w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2011, Nr 291, poz. 1707 ze zm.), art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.), § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Nr 23 Wojewody Warmińsko–Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2007 r.  w sprawie zespołu przyrodniczo–krajobrazowego „Rzeka Babant i Jezioro Białe” (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2007 r. Nr 122, poz. 1700 ze zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1
 
Uzgadnia się realizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Śledzie, gm. Dźwierzuty, na terenie działek nr ewidencyjny: 123/2, 122/3, 122/5, 122/6, 123/1 w obrębie geodezyjnym Rańsk, gmina Dźwierzuty planowanej do realizacji w obszarze zespołu przyrodniczo–krajobrazowego „Rzeka Babant i Jezioro Białe” utworzonego na podstawie rozporządzenia Nr 23 Wojewody Warmińsko–Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2007 r.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 

 
Uzasadnienie
 
Inwestycja celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Śledzie, gm. Dźwierzuty, na terenie działek nr ewidencyjny: 123/2, 122/3, 122/5, 122/6, 123/1 w obrębie geodezyjnym Rańsk, gmina Dźwierzuty będzie realizowana na obszarze zespołu przyrodniczo–krajobrazowego „Rzeka Babant i Jezioro Białe” utworzonego rozporządzeniem Nr 23 Wojewody Warmińsko–Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2007 r.
Na terenie w/w zespołu przyrodniczo–krajobrazowego obowiązują następujące zakazy:
 1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru;
 2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
 3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
 4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
 5. likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
 6. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
 7. zmiany sposobu użytkowania ziemi;
 8. wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
 9. umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk     i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych  z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
 10. umieszczania tablic reklamowych.
Zakazy te stoją w sprzeczności z planowaną do realizacji inwestycją. Jednakże w/w zakazy nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody – Radą Gminy Dźwierzuty. Dokonanie pozytywnego uzgodnienia realizacji przedmiotowej inwestycji przez Radę Gminy Dźwierzuty jest warunkiem wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.
Realizacja planowanej inwestycji jest możliwa w miejscu wyznaczonym w projekcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – znak sprawy RI–PPA.6733.15.2017. Działki nr 123/2, 122/3, 122/5, 122/6, 123/1 obręb Rańsk, znajdują się na terenie gminy Dźwierzuty, przy drodze wojewódzkiej nr 600 łączącej miasta powiatowe Szczytno i Mrągowo. Za zlokalizowaniem przedsięwzięcia na tym terenie przemawia konieczność doprowadzenia sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej do gospodarstw domowych położonych w miejscowości Śledzie. Doprowadzenie sieci do mieszkańców pozwoli na racjonalne korzystanie z wód oraz uchroni ją przed zanieczyszczeniem. Budowa sieci pozwoli na odpowiednie zagospodarowanie terenu z korzyścią dla środowiska. Uregulowanie sytuacji na w/w obszarze (w miejscowości Śledzie) spowoduje odpowiedzialne zagospodarowanie obszaru z możliwością kontroli prowadzonych prac i późniejszego korzystania z tego terenu. 
Jednocześnie rozważono ewentualność lokalizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w innym miejscu.
Stwierdzono, że budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Śledzie, gm. Dźwierzuty, w innym miejscu niż na terenie działek nr ewidencyjny 123/2, 122/3, 122/5, 122/6, 123/1 w obrębie geodezyjnym Rańsk, gm. Dźwierzuty jest niemożliwe. Przedstawiona trasa sieci stanowi najkorzystniejszy wariant. Zmiana przebiegu sieci jest niemożliwa bez ponoszenia znacznych kosztów i ingerencji w środowisko. Inwestycja celu publicznego o tym charakterze jest pożądana przez lokalną społeczność – nowo powstałe sieci umożliwią bezpieczne korzystanie z wód oraz bezpieczne odprowadzanie ścieków, zwłaszcza w związku z bliskim położeniem jeziora Babięty Wielkie i Babięty Małe. W konsekwencji ulokowanie obiektu w innym położeniu jest niemożliwe. Nie ma więc możliwości wyboru alternatywnego rozwiązania ze względu na dużo większe koszty realizacji inwestycji, gorszą lokalizację czy możliwą ingerencję w środowisko.
W związku z powyższym przedstawiona lokalizacja jest najlepszą znaną lokalizacją i brak jest rozwiązań alternatywnych.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-01-12 09:42
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-17 09:42
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-17 09:43
Uchwała Nr XXXV/298/18
Uchwała Nr XXXV/298/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 12 stycznia 2018 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie  Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach
 
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 2 ust. 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej ( Dz. U. Z 2017 r., poz. 1769), uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1.
 
W załączniku do uchwały Nr V/46/11 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. Nr 52 z dnia 27 kwietnia 2011 r.) wprowadza się następujące zmiany:
 
 1. w § 2 po pkt 16 dodaje się pkt 16a, pkt 16b i pkt 16c w brzmieniu:
 
„16a) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 162 ze zm.);
16b)  ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 ze zm.);
16c) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860 ze zm.).”;
 
 1. w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 
„ 1. Ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń   z funduszu alimentacyjnego, prowadzenia działań dotyczących postepowania wobec dłużników alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych, reintegracji społecznej i zawodowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, zasiłków dla opiekunów, Karty Dużej Rodziny, dodatków energetycznych, wsparcia kobiet w ciąży i rodzin, świadczeń wychowawczych.”
 
§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-01-12 09:40
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-17 09:40
Uchwała Nr XXXV/297/18
Uchwała Nr XXXV/297/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 12 stycznia 2018 r.
 
w sprawie chowania zwłok i sprawiania pogrzebu przez Gminę Dźwierzuty
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. r. o samorządzie gminy  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769) i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2017 r. nr 912) uchwala się co następuje:
 
§ 1.
 
Zwłoki osób, których zgon nastąpił na obszarze Gminy Dźwierzuty – nie pochowane przez podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – chowane są przez gminę Dźwierzuty.
 
§ 2.
 1. W przypadku  zaistnienia sytuacji opisanej w §1, koszt przygotowania zwłok do pochówku, uroczystości pogrzebowej i miejsca pochówku  będzie odpowiadał kosztom uwzględniającym przyjęte miejscowo zwyczaje i standardy  z zastrzeżeniem, że ich koszt nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 100% kwoty zasiłku pogrzebowego określonego  w art. 80 ustawy  z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych   (t.j. Dz. U. z  2016 r. poz. 887 z późn. zm.).
 2. Sprawienie  pogrzebu obejmuje wydatki za  podstawowe czynności, które w danym przypadku są niezbędne do sprawienia pochówku, w szczególności:
  1. przygotowanie zwłok do pochówku, w tym umycie i ubranie,
  2. przechowywanie zwłok w chłodni lub domu pogrzebowym,
  3. zakup trumny,
  4. czynności podejmowane przez duchownego, organistę, grabarza,
  5. opłatę za miejsce na cmentarzu,
  6. przewóz zwłok,
  7. wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu znakiem wyznania zmarłego  imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia i zgonu,
  8. inne czynności wynikające ze sprawienia pogrzebu, wymagane przepisami prawa .   
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek  
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-01-12 09:37
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-17 09:37
Uchwała Nr XXXV/296/18
Uchwała Nr XXXV/296/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 12 stycznia 2018 r.
 
 
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 
           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U z 2017 r., poz. 1875 ze zm. ) w związku z art. 50 ust. 6  ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769) Rada Gminy w Dźwierzutach uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Określa się szczegółowe zasady przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze oraz tryb pobierania tych odpłatności,    a także zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
Traci moc uchwała Nr XXIV/209/17 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie  szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
                                                                                                 
                                                                                                                     
 
Załącznik
do uchwały Nr XXXV/296/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 12 stycznia 2018 r.
 
 
Szczegółowe warunki przyznawania pomocy w formie  usług  opiekuńczych i specjalistycznych usług  opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat  i  trybu ich pobierania.
 
§ 1.
 
 1. Pomoc w formie  usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,  przeznaczona jest dla osób samotnych-mieszkańców gminy Dźwierzuty, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawieni.
 2. Pomoc w formie  usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, może być również przyznana tym mieszkańcom gminy Dźwierzuty, którzy wymagają pomocy innych osób, a rodzina bądź wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
 3. W przypadku gdy we wspólnym gospodarstwie domowym istnieje konieczność zapewnienia pomocy więcej niż jednej osobie , usług opiekuńczych  i specjalistycznych   usług opiekuńczych przysługują każdej osobie oddzielnie, natomiast o charakterze gospodarczo-porządkowym uwzględniane są wspólnie.
 
§ 2.
 
 1. Zakres przyznawanych usług opiekuńczych i specjalistycznych   usług opiekuńczych określonych w decyzji administracyjnej jest uzależniony od stanu zdrowia osoby objętej usługami oraz jej sytuacji rodzinnej ustalonej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 2. Wszystkie czynności do wykonania w ramach usług opiekuńczych  i specjalistycznych   usług opiekuńczych określonych w decyzji administracyjnej, dotyczą wyłącznie osoby objętej pomocą.
 3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane  przez 7 dni  w tygodniu w zależności od potrzeb, przy czym koszt godziny usługi opiekuńczej świadczonej  w święta i dni wolne od pracy nie ulega zmianie.
 4. Potrzeba świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych   usług opiekuńczych w niedziele i święta musi być uzasadniona wnikliwą analizą sytuacji osoby ubiegającej się ze strony pracownika socjalnego i brakiem wsparcia ze strony rodziny lub innych osób.
                                     
§ 3.
 
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych  ustala się w wysokości 18,70 zł.
 
§ 4.
 
Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby objętej usługami oraz jej dochodu  lub dochodu na osobę w rodzinie.              
 
 
§ 5.
 
W przypadku, gdy dochód osoby samotnej lub samotnie gospodarującej objętej usługami lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8, ust. 1 ustawy z dnia        12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1769).
 
§ 6.
 
Osoby samotne, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy    z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769), ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości zależnej od dochodu, zgodnie z poniższą tabelą z  zastrzeżeniem § 8.
 
Dochód w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art.8, ust. 1 pkt.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2017., poz. 1769) % odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych   usług opiekuńczych
    do 100%     0,00%
pow. 100%-200%     2,00%
pow. 200%-300%     4,00%
pow. 300%-350%     6,00%
pow. 350%-400%   10,00%
pow. 400%-450%   25,00%
pow. 450%-500%   50,00%
pow. 500%-550%   80,00%
pow. 550%-600% 100,00%
 
§ 7.
 
Osoby w rodzinie, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1769), ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości zależnej od dochodu, zgodnie z poniższą tabelą z  zastrzeżeniem § 8.
 
Dochód w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art.8, ust. 1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r., poz. 1769) % odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych   usług opiekuńczych
    do 100%     0,00%
pow. 100%-200%     2,00%
pow. 200%-300%     5,00%
pow. 300%-350%   10,00%
pow. 350%-400%   20,00%
pow. 400%-450%   25,00%
pow. 450%-500%   50,00%
pow. 500%-550%   80,00%
pow. 550%-600% 100,00%
§ 8.
 
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach potwierdzających trudną sytuację życiową, rodzinną, materialną, zdrowotną, zdarzenia losowego, kosztów leczenia, kosztu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może zwolnić częściowo lub całkowicie z ponoszenia  odpłatności  za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
 2. Odpłatność za  usługi opiekuńcze  i specjalistyczne   usługi opiekuńcze wnoszona jest na konto bankowe podane w decyzji administracyjnej, do dnia 15-go każdego miesiąca. Podstawą opłat będzie faktura wystawiona za usługi opiekuńcze i specjalistyczne   usługi opiekuńcze przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach nie później niż do dnia 5 każdego miesiąca.
 
Uzasadnienie
 
     Problemy osób w podeszłym wieku, przewlekle chorych i niepełnosprawnych o niskim statusie ekonomicznym, wymagających pomocy osób drugich w codziennym funkcjonowaniu to jedna z wielu kwestii społecznych wymagających działań wspierających ze strony służb społecznych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1769) znajdują się w katalogu zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.
Naczelną zasadą tejże ustawy jest umożliwienie osobom samotnym i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Odnosząc  się do potrzeb osób i rodzin w powyższym zakresie Gmina Dźwierzuty realizuje zadania świadczenia usług opiekuńczych w środowiskach, które wymagają tego wsparcia.
        Sytuacja ekonomiczna osób korzystających z usług opiekuńczych oraz ich realne potrzeby w zakresie zabezpieczania podstawowych potrzeb bytowych, w odniesieniu do wzrastających kosztów cen i usług należy stwierdzić , że osoby o niskim statusie ekonomicznym nie radzą sobie z organizacją budżetu domowego i wymagają ustawicznego wsparcia z systemu pomocy. Osoby te, korzystając z usług opiekuńczych  zwracają się z prośbą o zwolnienie z naliczonej w decyzjach odpłatności za te usługi.
       W myśl art. 50 wyżej powołanej ustawy, w kompetencji Rady Gminy jest podejmowanie uchwały  w kwestii szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania. Podjęcie uchwały umożliwi w przypadkach uzasadnionych częściowe lub całkowite zwolnienie tych osób    z ustalonej odpłatności, jak również wyznaczy górną granicę  dochodu osobom o wysokim statusie ekonomicznym ubiegającym się o zapewnienie usług opiekuńczych, które są sobie w stanie zabezpieczyć te potrzeby we własnym zakresie.
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-01-12 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-17 09:34
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-17 09:34
Uchwała Nr XXXV/295/18
Uchwała Nr XXXV/295/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 12 stycznia 2018 r.
 
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach.

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§1.
 
Po rozpatrzeniu skargi na działalność Kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach złożonej przez Panią Danutę Idziak, zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Gminy uznaje skargę za nieuzasadnioną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2.
 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Dźwierzuty do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.
 
§3.
 
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
                                                                                                                 Załącznik
                                                                                                                 do uchwały Nr XXXV/295/18
                                                                                                                 Rady Gminy Dźwierzuty
                                                                                                                 z dnia 12 stycznia 2018 r.
 
UZASADNIENIE
 
            Dnia 10 stycznia 2018 r. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę na działalność Kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach złożoną przez Panią Danutę Idziak dotyczącej jej brata Pana Henryka Miecznikowskiego.
            Pismem z dnia 18 grudnia 2017 r. Pani Danuta Idziak wniosła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie skargę na działalność Kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach. Zgodnie z art. 231 w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2017 r., poz. 1257) skarga została przekazana Radzie Gminy Dźwierzuty.
            Pismem z dnia 29.12.2017 r. Przewodniczący Rady Gminy Dźwierzuty w związku z § 8 załącznika Nr 6 do Statutu Gminy uchwalonego uchwałą Nr IV/26/03 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 21 lutego 2003 r. (Dz. U. Woj. Warm. - Maz. z 2003 r. Nr 36,  poz. 510 z późn. zm.) przekazał, zgodnie z właściwością, skargę do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dźwierzuty. 
            Z treści przedmiotowej skargi wynika, że jej autor zarzuca Kierownikowi                                 i pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach (dalej GOPS), iż ten nie interesuje się Panem Henrykiem Miecznikowskim, który jest głuchoniemy i jego warunki życia są tragiczne. Zarzuca także, że pracownicy socjalni nie chcą przeprowadzić wywiadu środowiskowego u jej brata, ponieważ boją się wejść do mieszkania Pana Miecznikowskiego. Zarzuca także, że jej brat nie otrzymuje pomocy.
            Jak wynika z wyjaśnień Pani Kierownik i zgromadzonego materiału na temat postępowania w przedmiotowej sprawie Pan Miecznikowski ma przyznaną rentę socjalną w wysokości 724 zł, oraz 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego. Kryterium dochodowe dla osoby samotnej wynosi 634 zł. z powyższego wynika, że Pan Miecznikowski przekracza to kryterium dochodowe. Jeżeli chodzi o pomoc żywnościową, to kryterium uprawniające do jej otrzymania uległo zmianie i wynosi 1268 zł. W związku z tym Pan Miecznikowski został zakwalifikowany do jej otrzymania i taką pomoc otrzymał.
Z pism kierowanych do różnych instytucji (Policji, Prokuratury, Sądu) wynika, że GOPS robi wszystko, by temu Panu i jego rodzinie pomóc. Potwierdza to fakt, że GOPS w Dźwierzutach mając na celu zabezpieczenie dobra członków rodziny Pana Miecznikowskiego, której spokój jest zakłócany, kieruje pismo do Prokuratury Rejonowej w Szczytnie o wszczęcie postępowania. W międzyczasie do Sądu Rejonowego w Szczytnie wpływa wniosek Pani Danuty Idziak o umieszczenie jej brata w zakładzie zamkniętym. Pismem z dnia 03.10.2013 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie zawiadamia GOPS  o częściowym ubezwłasnowolnieniu Pana Henryka Miecznikowskiego i przydzieleniu mu Kuratora, który jest zobowiązany do załatwiania jego spraw. Natomiast Prokuratura Rejonowa w Szczytnie pismem z dnia 13.01.2014 r. przesyła Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. Czyniono także starania o zobowiązanie leczenia odwykowego. Z uwagi na to, że Pan Miecznikowski jest osobą głuchoniemą szpital takiego leczenia się nie podjął.
Należy także wskazać, że 24.11.2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach wysyła wniosek do Sądu Rejonowego w Szczytnie o umieszczenie Pana Henryka Miecznikowskiego w Domu Pomocy Społecznej bez jego zgody. Sprawa jest w toku, oczekują na rozstrzygniecie.   
W czasie, w którym gro instytucji załatwiało i nadal załatwia sprawy dotyczącego Pana Henryka Miecznikowskiego, Pani Danuta Idziak wznawia pisma – skargi, zażalenia zarzucając, że nic nie robią.
Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy przedstawionych dokumentów, zapoznaniem się z wyjaśnieniami Kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Komisja uznała stawiane przez Panią Danutę Idziak zarzuty za bezzasadne.
W związku z powyższym skargę na działalność Kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach, uznaje się za nieuzasadnioną.  
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-01-12 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-17 09:29
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-17 09:30
Uchwała Nr XXXV/294/18
Uchwała Nr XXXV/294/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia  12 stycznia 2018 r.
 
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dźwierzuty.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r.     o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1289 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dźwierzuty.
§ 2.
 1. Określa się następujące wymagania w zakresie wyposażenia technicznego, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:
  1. powinien posiadać pojazd lub pojazdy asenizacyjne przeznaczone do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, spełniające wymagania techniczne oraz sanitarno-porządkowe, określone w przepisach szczególnych dotyczących wymagań dla pojazdów asenizacyjnych,  w szczególności w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);
  2. wykorzystywane pojazdy powinny posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem  w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz homologacją lub ważnym zaświadczeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi;
  3. pojazdy asenizacyjne powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi poprzez umieszczenie na nich nazwy, adresu oraz numeru telefonu przedsiębiorcy;
  4. przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednią bazą transportową na terenie, której będą garażowane środki transportu, która spełnia normy bezpieczeństwa i higieny pracy przeciwpożarowe, sanitarne i ochrony środowiska;
  5. baza transportowa powinna stanowić teren ogrodzony, utwardzony, zabezpieczony przed dostępem osób postronnych;
  6. nieruchomość stanowiąca bazę transportową powinna być wyposażona w  miejsca postojowe oraz  punkt bieżącej konserwacji, napraw, miejsca do dezynfekcji i  mycia pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy transportowej;
 2. Określa się następujące wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:
 1. pojazdy służące do odbierania nieczystości ciekłych winny być czyste i regularnie odkażane;
 2. odpady powstałe podczas wykonywania we własnym zakresie prac związanych z myciem, dezynfekcją, naprawą i konserwacją pojazdów asenizacyjnych należy zagospodarować zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawnymi;
 3. odebrane od mieszkańców nieczystości ciekłe przedsiębiorca zobowiązany jest przekazywać wyłącznie do stacji zlewnych spełniających wymagania określone w § 2, § 3 i § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. z 2002 r., Nr 188 poz. 1576).
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
§ 4.
Traci moc uchwała Rady Gminy Dźwierzuty Nr XXVII/238/17 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dźwierzuty.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
                                                                                                     
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1289 z późn. zm.), Rada Gminy określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań.
W myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych   (Dz. U. z 2012 r., poz. 299), wymagania określa się w sposób precyzyjny, zrozumiały, niedyskryminujący, nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do rynku przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz zapewniający należytą ochronę zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.
W związku z  powyższym Rada Gminy Dźwierzuty postanawia jak w sentencji niniejszej uchwały.

 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-01-12 09:25
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-17 09:26
Uchwała Nr XXXV/293/18
Uchwała Nr  XXXV/293/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 12 stycznia 2018 r.
 
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Dźwierzuty na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn zm.), oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia                     2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Przyjmuje się program współpracy Gminy Dźwierzuty na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2018, zwany dalej „Programem”.
 
2. Program stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dźwierzuty oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 

 
Załącznik
do Uchwały Nr XXXV/293/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 12 stycznia 2018 r.
 
 
Program współpracy Gminy Dźwierzuty na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
1. Program określa:
 1. cel główny i cele szczegółowe Programu;
 2. zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 3. zakres przedmiotowy Programu;
 4. formy współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 5. priorytetowe zadania publiczne realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wysokość środków przeznaczona na ich realizację;
 6. okres realizacji Programu;
 7. sposób realizacji Programu;
 8. wysokość środków przeznaczanych na realizację Programu;
 9. sposób oceny realizacji Programu;
 10. informację o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji;
 11. tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
 
§ 2
 
1. Ilekroć w Programie jest mowa o:
 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe   i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
 3. Programie – należy przez to rozumieć program współpracy Gminy Dźwierzuty z organizacjami pozarządowymi na rok 2018;
 4. konkursie ofert – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, o którym mowa w art. 11 ustawy;
 5. dotacji – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077);
 6. zadaniach publicznych – należy przez to rozumieć zadania publiczne określone w przepisach art. 4 ustawy;
 7. rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie wydane na podstawie przepisów art. 19 ustawy.
 
 
Rozdział 2
 Cel główny i cele szczegółowe Programu
 
§ 3
 
 1. Celem głównym Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między Gminą Dźwierzuty i organizacjami pozarządowymi, a w efekcie skuteczniejsze i efektywniejsze definiowanie potrzeb społecznych oraz ich efektywniejsze zaspokajanie przez wspólną realizację konkretnych zadań publicznych.
 2. Celami szczegółowymi Programu są:
 1. umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;
 2. zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Gminie Dźwierzuty;
 3. poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Dźwierzuty poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;
 4. otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd;
 5. wypracowanie rocznego modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Gminą Dźwierzuty,
 
 
Rozdział 3
Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi
 
§ 4
 
 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzona jest z poszanowaniem zasad pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji                           i jawności.
 2. Zasada pomocniczości i suwerenności stron oznacza w szczególności, że Gmina Dźwierzuty respektując odrębność i suwerenność organizacji pozarządowych, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów społecznych, w tym należących do sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracuje z tymi organizacjami, a także wspiera ich działalność oraz umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonej w ustawie.
 3. Zasada partnerstwa oznacza w szczególności, że organizacje pozarządowe – na zasadach  i w formie określonej w ustawie oraz według trybu wynikającego z odrębnych przepisów – uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązania oraz wykonywaniu zadań publicznych.
 4. Zasada efektywności oznacza w szczególności, że Gmina Dźwierzuty przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji z zachowaniem wymogów określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.
 5. Zasada jawności oznacza w szczególności, że Gmina Dźwierzuty udostępnia współpracującym organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami.
 
 
 
 
Rozdział 4
 Zakres przedmiotowy Programu
 
§ 5
 
Zakres współpracy Gminy z Organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych Gminy, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy.
 
Rozdział 5
Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi
 
§ 6
 
1. Cele Programu realizowane są w szczególności przez:
 1. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków;
 2. tworzenie aktów prawa miejscowego uwzględniających stanowiska i opinie organizacji pozarządowych;
 3. wsparcie merytoryczne i finansowe działalności organizacji pozarządowych;
 4. wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie istniejących potrzeb społecznych w celu ich zdefiniowania oraz określenia możliwości i sposobu ich wspólnego zaspokojenia;
 5. wspólną realizację zadań publicznych;
 6. promocję działalności organizacji pozarządowych;
 7. rozwój i promocję wolontariatu.
 
 
Rozdział 6
Priorytetowe zadania publiczne oraz wysokość środków przeznaczona na ich realizację
 
 
§ 7
 
 1. Określa się następujące zadania publiczne realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz planowaną wysokość środków na ich realizację w roku 2018:
 
 1. Zadania z zakresu pomocy społecznej – wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
 
W ramach realizacji zadania publicznego określa się następujące zadania priorytetowe:
 
 1. Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących w Gminie Dźwierzuty do Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych.
 
 1.  Wspieranie osób niepełnosprawnych.
 
 
Rozdział 7
Okres realizacji Programu
 
§ 8
 
 1. Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 obowiązuje od dnia podjęcia programu do 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem ust. 2.
 1. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach otwartego konkursu na rok 2018.
 2. Konkursy na realizację zadań publicznych będą ogłoszone nie wcześniej niż po przyjęciu                      i przekazaniu Radzie projektu budżetu na 2018 r.
 
 
Rozdział 8
Sposób realizacji Programu
 
§ 9
 
 1. Podmiotami realizującymi Program współpracy są:
 2. Rada Gminy i jej Komisje w zakresie wytyczenia polityki społecznej i finansowej Gminy, ustalenia priorytetowych zadań w sferze współpracy z Organizacjami, oraz określenia na ten cel wysokości środków publicznych,
 3. Wójt w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej Gminy, ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, powoływania komisji konkursowej, udzielania dotacji,
 4. Komisja konkursowa w zakresie przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych zleconych organizacjom, w zakresie przekładania Wójtowi propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielanie dotacji, ich merytorycznego opiniowania, formalnej oceny, a także przedstawienia propozycji odrzucenia ofert niespełniających wymogów formalnych wynikających z ustawy lub ogłoszenia o konkursie.
 5. Pracownicy Urzędu Gminy Dźwierzutach zajmujący się m.in. współpracą z Organizacjami w zakresie utrzymywania bieżących kontaktów pomiędzy samorządem, a organizacjami, przygotowania projektu Programu współpracy, zbierania danych do aktualizacji wykazu organizacji, przygotowania i publikowania ogłoszeń o otwartych konkursach ofert, publikacji wyników otwartych konkursów ofert.
 1. Program będzie realizowany w szczególności poprzez:
 2. Zlecenie realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia,
 3. Równy dostęp do informacji oraz informowanie się o planowanych kierunkach działalności  i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków,
 4. Współpracę na zasadach: pomocniczości partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności,
 5. Promowanie działania sektora pozarządowego,
 6. Organizowanie w miarę potrzeb spotkań.
 
 
Rozdział 9
Wysokość środków planowanych na realizację Programu
 
§ 10
 
Wysokość środków finansowych planowanych na realizację Programu w 2018 roku wynosi 25 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych, 00/100). 
 
Rozdział 10
Sposób oceny realizacji Programu
 
§ 11
 
1. Ocena dokonywana jest według następujących mierników:
 1. liczba zadań publicznych objętych otwartymi konkursami ofert,
 2. liczba ofert złożonych w konkursach,
 3. liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego w tym w formie wsparcia i w formie powierzenia,
 4. liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy,
 5. łączna kwota dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych,
 6. łączna kwota dotacji niewykorzystanych przez organizacje pozarządowe i wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
 7. liczba uwag i wniosków zgłaszanych przez organizację w ramach konsultacji nad Programem oraz w czasie trwania Programu.
 
 
Rozdział 11
 Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji
 
§12
 1. Program został przygotowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XV/131/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 18.03.2016 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów rocznych lub wieloletnich programów współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 2. Wyniki konsultacji zostały upublicznione na zasadach wynikających zuchwały, o której mowa w ust.1.
 
Rozdział 12
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
 
§ 13
 
 1. Komisje konkursowe powoływane są zarządzeniami przez Wójta w celu opiniowania ofert złożonych przez organizację pozarządowe w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert.
 2. Wójt powołując komisje wskazuje jej Przewodniczącego oraz określa regulamin pracy komisji.
 3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego oraz osoby wskazane przez organizację oraz inne podmioty wyłączeniem organizacji biorących udział w konkursie.
 4. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 5. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:
1) Ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego;
2) Przygotowanie propozycji podziału środków finansowych na realizację określonego zadania w przypadku wyboru więcej niż jednej oferty przy czym ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Wójt.
3) Sporządzenie protokołu z przebiegu prac komisji.
6. Komisja rozwiązuję się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-01-12 09:07
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-17 09:07
Uchwała Nr XXXV/292/18
Uchwała Nr XXXV/292/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 12 stycznia 2018 r. 
 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2018 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077)
 
 Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXIV/283/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
 
 1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zmniejszeniu o  43.701,90 zł,
 
dochody budżetu po zmianach :                                     33.613.973,07 zł,
                   z tego : dochody bieżące w wysokości :         27.189.156,50 zł
                    dochody majątkowe w wysokości        6.424.816,57 zł.
 
 1. W § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu  o  222.755,35 zł,
 
wydatki budżetu po zmianach :                                      34.708.206,85 zł,
                   z tego : wydatki bieżące w wysokości :         25.576.617,05 zł
                    wydatki majątkowe w wysokości :     9.131.589,80 zł.
 
 1. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie :
„Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 8.499.300,80 zł, zgodnie zzałącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:
 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.129.539,60 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 3 otrzymuje brzmienie :
„Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.094.233,78 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego.”
 
 1. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Przychody budżetu w wysokości 2.516.987,27 zł, rozchody w wysokości 1.422.753,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  600 000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu w kwocie  1.094.233,78 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  w kwocie  1.422.753,49 zł”
 
 1. § 10 otrzymuje brzmienie:
„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały”.
 
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXIV/283/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2018 r., pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
      2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-01-12 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-17 09:02
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-17 09:03
Uchwała XXXV/291/18
Uchwała XXXV/291/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 12 stycznia 2018 r.

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty
na lata 2018– 2028 podjętej uchwałą  Nr XXXIV/282/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.

 
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.)
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dźwierzuty na lata 2018–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3
Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXIV/282/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2018 – 2028, pozostają bez zmian.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany w Statucie Gminy.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-01-12 08:55
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-17 08:55
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-17 08:57
UCHWAŁA Nr XXXIV/290/17
 
UCHWAŁA Nr XXXIV/290/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 grudnia 2017 r.

 
w sprawie planu pracy Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury oraz Opieki Zdrowotnej Rady Gminy Dźwierzuty na I półrocze 2018 roku.
 
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Zatwierdza się plan pracy  Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury oraz Opieki Zdrowotnej Rady Gminy  Dźwierzuty na  I  półrocze 2018 roku,  stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.     
 
§ 2.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
Załącznik
do Uchwały Nr XXXIV/290/17
Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r.

                                                                                              
Styczeń
 1. Współpraca, problemy i potrzeby organizacji kulturalnych na terenie naszej Gminy, miedzy innymi: Gminny Ośrodek Kultury, Koła Gospodyń, Gminne Koło Emerytów              i Rencistów.
 2. Komunikacja publiczna na terenie naszej Gminy (dojazd uczniów do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).
 3. Sprawy różne.
 
Luty
 1. Kalendarz imprez Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach na 2018 rok.
 2. Sprawy różne.
 
Marzec
 1. Informacja ze szkół z terenu Gminy Dźwierzuty nt. realizowanych kampanii zdrowotnych, programów profilaktycznych.
 2. Sprawy różne.
 
Kwiecień
 1. Dostępność obiektów sportowych dla mieszkańców, działania sportowe w Gminie Dźwierzuty.
 2. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach na terenie Gminy Dźwierzuty.
 3. Sprawy różne.
 
Maj
 1. Arkusze organizacyjne szkół na terenie Gminy Dźwierzuty na rok szkolny 2018/2019.
 2. Sprawy różne.
 
Czerwiec
 1. Przygotowanie do sezonu letniego; kąpieliska, place zabaw (posiedzenie wyjazdowe).
 2. Opracowanie planu pracy na II półrocze 2018 r.
 3. Sprawy różne.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-12-20 08:03
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-12-20 08:03
UCHWAŁA Nr XXXIV/289/17
 
UCHWAŁA Nr XXXIV/289/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Dźwierzuty na I półrocze 2018 rok
 


Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U.  z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Zatwierdza się plan pracy  Komisji Budżetowej Rady Gminy  Dźwierzuty na  I  półrocze  2018 roku,  stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek

                 

Załącznik
do Uchwały Nr XXXIV/289/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 grudnia 2017 r.
                                                                                                                            
Styczeń
 1. Informacja na temat nowopowstałej Spółki z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej   w Dźwierzutach z uwzględnieniem umowy spółki, planu finansowego i rzeczowego.
 2. Sprawy różne.
Luty
 1. Fundusz sołecki – plan przedsięwzięć  na 2018 rok. Rozliczenie realizacji funduszu sołeckiego za 2017 r.
 2. Sprawy różne.
Marzec
 1. Koszty poniesione przez Gminę w 2017 roku związane z realizacją prac projektowych (dot. inwestycji gminnych).
 2. Sprawy różne.
Kwiecień
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty, z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach za 2017 rok.
 2. Sprawy różne.
Maj
 1. Informacja na temat kosztów poniesionych przez Gminę w ramach wykonania badań technicznych oraz napraw gwarancyjnych sali gimnastycznej w Orzynach.
 2. Sprawy różne.
Czerwiec
 1. Informacja na temat ściągalności podatków i opłat lokalnych, umorzeń za 2017 rok.
 2. Opracowanie planu pracy na II półrocze 2018 r.
 3. Sprawy różne.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
Wytworzył2017-12-20 08:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-12-20 08:00
UCHWAŁA Nr XXXIV/288/17
 
UCHWAŁA Nr XXXIV/288/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dźwierzuty na I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U.  z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Zatwierdza się plan pracy  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  Dźwierzuty na  I  półrocze 2018 roku,  stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.      
 
§ 2.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 

Załącznik
do Uchwały Nr XXXIV/288/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 grudnia  2017 r.
 
Styczeń
 1. Informacja na temat działalności i stanu prawnego nowopowstałej Spółki z o.o.                      Zakład Gospodarki Komunalnej w Dźwierzutach.
 2. Ocena realizacji inwestycji za 2017 rok.
 3. Sprawy różne.
Luty
 1. Ocena ściągalności podatków i opłat komunalnych za 2017 rok.
 2. Informacja na temat stanu zaległości podatkowych, podejmowane czynności egzekucyjne i uzyskane z tego tytułu efekty (podatki, gospodarka odpadami, gospodarka mieszkaniowa).
 3. Informacja na temat przetargów przeprowadzonych w 2017 roku.
 4. Sprawy różne.
Marzec
 1. Kontrola napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych sali gimnastycznej w Orzynach (posiedzenie wyjazdowe).
 2. Sprawy różne.
Kwiecień
 1. Ocena stanu dróg gminnych (posiedzenie wyjazdowe).
 2. Nakłady poniesione na utrzymanie dróg w 2017 roku (m.in. materiały, sprzęt, ilość przepracowanych godzin).
 3. Sprawy różne.
 
 
Maj
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
 2. Zapoznanie się z opinią RIO w sprawie wykonania budżetu za 2017 r.
 3. Omówienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dźwierzuty za 2017 r.
 4. Sprawy różne.
Czerwiec
 1. Ocena realizacji funduszu sołeckiego za lata 2016-2017 w wybranych Sołectwach (Jabłonka, Olszewka, Stankowo, Linowo, Dąbrowa, Dźwierzuty).
 2. Opracowanie planu pracy na II półrocze 2018 r.
 3. Sprawy różne.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-12-20 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-12-20 07:53
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-12-22 07:54
Uchwała Nr XXXIV/287/17
Uchwała Nr XXXIV/287/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i rzeczowego do nowotworzonej spółki komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dźwierzutach
  
 
        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) w związku z § 3 uchwały Nr XX/173/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 25 października 2016 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy Dźwierzuty udziałów lub akcji Gminy Dźwierzuty w spółkach prawa handlowego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2016 r.,poz.4185)– Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego  w wysokości 204.000,00 zł (słownie: dwieście cztery tysiące złotych 00/100 gr) do nowotworzonej spółki komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dźwierzutach z przeznaczeniem na objęcie w całości nowo utworzonych udziałów.
 
§ 2. Wyraża się zgodę na wniesienie wkładu rzeczowego na pokrycie kapitału zakładowego o łącznej wartości 367.548,60 zł brutto ( słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 60/100 gr) do nowotworzonej spółki komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dźwierzutach z przeznaczeniem na objęcie w całości nowo utworzonych udziałów – w postaci mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Dźwierzuty, w skład którego wchodzi:
 
 1. ogrodzenie panelowe;
 2. ciągnik Pronar Zefir 85K wraz z przyczepą 2007r.pr.;
 3. samochód Volkswagen Transporter – Caravella;
 4. pług odśnieżny Pronar PUV-2800;
 5. równiarka drogowa;
 6. ciągnik rolniczy Steyer Kompakt 4085;
 7. pług odśnieżny Pronar PUV-2600;
 8. kosiarka bijakowa Pronar BBK 180M;
 9. ładowacz czołowy MT-02;
 10. posypywarka piasku PS-250.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-12-20 07:50
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-12-20 07:50
Uchwała Nr XXXIV/286/17
Uchwała Nr  XXXIV/286/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 grudnia 2017 r.
 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szczycieńskiego
 
Na podstawie art. 10 ust. 1, w związku z art. 18 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
 1. Gmina Dźwierzuty udziela pomocy finansowej dla Powiatu Szczycieńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec na terenie Gminy Dźwierzuty”, zaplanowanego do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w wysokości 128.289,00 zł.
 2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust.1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Dźwierzuty na 2018 r.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany w statucie Gminy.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2017-12-20 07:48
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-12-20 07:48
Uchwała Nr XXXIV/285/17
Uchwała Nr XXXIV/285/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 grudnia 2017 r. 
 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2017 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077)
 
 Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXIII/199/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
 
 1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o  29.905,78 zł,
 
dochody budżetu po zmianach :                                     28.715.115,32 zł,
                   z tego : dochody bieżące w wysokości :         28.203.489,77 zł
                    dochody majątkowe w wysokości          511.625,55 zł.
 
 1. W § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zmniejszeniu  o  532.427,12 zł,
 
wydatki budżetu po zmianach :                                      30.475.812,46 zł,
                   z tego : wydatki bieżące w wysokości :         26.739.573,62 zł
                    wydatki majątkowe w wysokości :     3.736.238,84 zł.
 
 1. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie :
„Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 3.008.781,72 zł, zgodnie zzałącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:
 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 584.595,49 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 3 otrzymuje brzmienie :
„Deficyt budżetu gminy w kwocie  1.760.697,14 zł, zostanie pokryty:
 1. przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie  43.774,39 zł,
 2. wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.716.922,75 zł.”
 
 1. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Przychody budżetu w wysokości 3.016.922,75 zł, rozchody w wysokości 1.256.225,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 10 otrzymuje brzmienie:
„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały”.
 
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXIII/199/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2017 r., pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
      2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek

Załączniki:

Zalącznik nr 2 Typ pliku: xls 213.50 KB
Załączniki Nr 3,4,7,9 Typ pliku: xls 120.50 KB
Załącznik nr 1 Typ pliku: xls 49.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2017-12-20 07:45
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-12-20 07:45
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-12-22 07:46
Uchwała Nr XXXIV/284/17
Uchwała Nr XXXIV/284/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 grudnia 2017 r.

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty
na lata 2017– 2027 podjętej uchwałą  Nr XXIII/198/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

 
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.)
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dźwierzuty na lata 2017–2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3
Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXIII/198/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2017 – 2027, pozostają bez zmian.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany w Statucie Gminy.
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2017-12-20 07:42
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-12-20 07:42
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-12-22 07:43
Uchwała Nr XXXIV/283/17
Uchwała Nr XXXIV/283/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 grudnia 2017r. 

 

w sprawie uchwalenia  budżetu gminy Dźwierzuty na 2018 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077)
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
 
Dochody budżetu gminy w wysokości  33 657 674,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:  
dochody bieżące w wysokości          27 189 156,50 zł,
dochody majątkowe w wysokości      6 468 518,47 zł.
 
§ 2
 
 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości  34 485 451,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:      
wydatki bieżące w wysokości        25 576 617,05 zł,
wydatki majątkowe w wysokości     8 908 834,45 zł.
 
 1. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości  8 276 545,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
  z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości  7 033 104,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 3. Dochody i wydatki związane z realizacją :
 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r., stanowią załącznik nr 5,
 2. zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r., stanowią załącznik nr 6.
 
§ 3
Deficyt budżetu gminy w wysokości 827 776,53 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 
§ 4
Przychody budżetu w kwocie  2 250 530,02 zł, rozchody w wysokości  1 422 753,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:
 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  600 000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu w kwocie  827 776,53  zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  w kwocie  1 422 753,49 zł.
 
§ 6
Ustala się dochody w kwocie  115 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie  115 000,00 zł, w tym na:
 1. realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie  108 000,00 zł,
 2. realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie  7 000,00 zł.
 
§ 7
Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 oraz art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 519 ze zm.):
 1. dochody w wysokości 6 399,00 zł,
 2. wydatki w wysokości  6 399,00 zł.
 
§ 8
Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat, o których mowa w art.6r ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1289 ze zm.) :
 1. dochody w wysokości  602 700,00 zł,
 2. wydatki w wysokości 755 111,66 zł.
 
§ 9
Wydatki budżetu na 2018 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 377 306,11 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę  377 306,11 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.
 
§ 10
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku, stanowi załącznik nr 9.
 
§ 11
 1. Rezerwa ogólna 37 800,00 zł.
 2. Rezerwa celowa wynosi 83 800,00 zł – z przeznaczeniem na zarzadzanie kryzysowe.
 
§ 12
1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:
 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
 1. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy
  o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 1. przenoszenia kwot między zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu,
 2. przenoszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia oraz składek od nich naliczonych, w granicach tego samego działu wydatków,
 3. przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,
 1. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
  w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 2. zaciągania zobowiązań:
 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2019 roku,
 1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę.
 
§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
 
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2017-12-20 07:39
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-12-20 07:39
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-12-22 07:40
Uchwała Nr XXXIV/282/17
 
Uchwała Nr XXXIV/282/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 grudnia 2017r.


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty
na lata 2018 – 2028
 
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.)
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dźwierzuty na lata 2018 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3
 1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych  w  załączniku nr 2.
 2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 4
Upoważnia Wójta do:
 1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
 2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
§ 7
Traci moc uchwała Nr XXIII/198/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2017 – 2027.

 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2017-12-20 07:33
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-12-20 07:33
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-12-22 07:33
UCHWAŁA Nr XXXIII/281/17
UCHWAŁA Nr XXXIII/281/17
RADY GMINY DŹWIERZUTY

z dnia 20 listopada 2017 r.
 
w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dźwierzuty
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 29 ust. 2 pkt 1, art.133 ust. 2-3 w związku z art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:

§ 1.
Określa się zasady i kryteria rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest  Gmina Dźwierzuty:
1)  do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców kandydatów  zamieszkałych w tym obwodzie;
2)  kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli publiczna szkoła podstawowa  nadal dysponuje wolnymi miejscami;
3)  w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria uwzględniające zapewnienie realizacji potrzeb kandydata i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, tj.:
a)  kandydat  posiada rodzeństwo uczące się w publicznej szkole podstawowej, w którym ubiega się o przyjęcie – 10 pkt,
b)  publiczna szkoła podstawowa znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica – 10 pkt,
c)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 10 pkt,
d)  niepełnosprawność kandydata – 10 pkt,
e) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 10 pkt,
4)  spełnienie kryterium zawarte w punkcie 3 lit. a potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu  jednostki;
5)  spełnieniem kryterium zawartego w punkcie 3 lit. b jest dokument potwierdzający miejsce pracy rodzica (zaświadczenie o zatrudnieniu);
6) spełnieniem kryterium zawartego w punkcie 3 lit. c jest oświadczenie rodzica o samotnym   wychowywaniu kandydata;
 7) spełnieniem kryterium zawartego w punkcie  3 lit. d  jest orzeczenie o niepełnosprawności;
8) spełnieniem kryterium zawartego w pkt. 3 lit. e jest wyrok sądu w sprawie przyznania pieczy zastępczej nad kandydatem lub  postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
 
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XXVI/229/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dźwierzuty.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander  Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-11-20 10:56
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-11-28 10:56
Uchwała Nr XXXIII/280/17
Uchwała Nr XXXIII/280/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 listopada 2017 r.
 
w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dźwierzuty, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 29 ust. 2 pkt 1, art.131 ust. 4 i ust. 6  w związku                        z art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)  Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się kryteria naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dźwierzuty, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów zgodnie z załącznikiem do uchwały.
 
§ 2.
Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów, o których mowa w § 1 obowiązują również w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, z wyłączeniem kryterium 4.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 4.
Traci moc uchwała Nr XXVI/228/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dźwierzuty, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/280/17
Rady Gminy w Dźwierzutach
z dnia 20 listopada 2017 r.
 
 
Lp.        Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
 
1.
 
 
Rodzeństwo dziecka
kontynuującego wychowanie
przedszkolne w tym samym
przedszkolu.
30  
Oświadczenie rodzica o kontynuowaniu wychowania  przedszkolnego przez pozostałe dzieci
 
2.
 
 Przedszkole/oddział    
przedszkolny znajduje się najbliżej
miejsca zamieszkania kandydata.
30  
Na podstawie informacji umieszczonej we wniosku o przyjęcie do przedszkola.
3. Dziecko obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego, pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym. 30 Dokument poświadczający zatrudnienie                  (od każdego z rodziców): zaświadczenie                   z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym, zaświadczenie z UG   o prowadzeniu gospodarstwa rolnego itp./ zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów,
 
 
 
4.
 
 
Czas pobytu dziecka w przedszkolu
powyżej 5 godzin dziennie-
kryterium dotyczące tylko
przedszkoli
20 Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie
 
 
 
UZASADNIENIE
 
do Uchwały Nr XXXIII/280/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 listopada 2017 r.
 
W myśl art. 131 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie danej gminy.
 
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w oddziale przedszkolny, lub                   w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe posiadające jednakową wartość:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
             
Zgodnie z treścią art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole, oddział przedszkolny  nadal dysponuje wolnymi miejscami organ prowadzący zobowiązany jest określić kryteria (nie więcej niż 6), które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  i przyznać każdemu kryterium określoną liczbę punktów. Mogą one mieć różna wagę. Rada gminy określa również dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia. Kryteria te wraz z liczbą punktów zostały określone w załączniku do niniejszej uchwały.
Podjęcie niniejszej uchwały w miejsce uchylanej uchwały Nr XXVI/228/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest  Gmina Dźwierzuty, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów wiąże się z tym, że art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) regulował stan przejściowy dotyczący roku szkolnego 2017/2018. Podjęcie uchwały na podstawie ww. przepisu prawa było obligatoryjnym zadaniem gminy.
W przedmiotowej uchwale dostosowano podstawę prawną zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym. W związku z powyższym przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-11-20 10:21
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-11-27 10:21
Uchwała Nr XXXIII/279/17
Uchwała Nr  XXXIII/279/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 listopada 2017 r.
 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2018 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. (M.P. poz. 958) przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego  z kwoty 52,49 zł do 49,00 zł za 1dt.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy Dźwierzuty.
 
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego  i obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku.
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-11-20 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-11-20 10:07
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-11-27 10:08
Uchwała Nr XXXIII/278/17
Uchwała Nr XXXIII/278/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 listopada 2017 r.
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 5 ust 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785) w związku z pkt 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. poz. 800) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Stawki podatku od nieruchomości wynoszą :
 
I. od budynków lub ich części za 1 m2 powierzchni użytkowej:
 
 1. mieszkalnych – 0,70 zł
 
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 15,70 zł  
 
 1. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,59 zł 
 
 1. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł
 
 1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,87 zł, z wyjątkiem:  
                                                                           
 1. gospodarczych,  położonych w obrębie posesji wraz z mieszkaniem lub budynkiem mieszkalnym - 4,85 zł  w tym:
 • za pierwsze 20 metrów kwadratowych łącznej powierzchni posiadanych budynków wymienionych w punkcie a - 4,85 zł
 • za każdy kolejny metr kwadratowy powyżej 20 metrów kwadratowych łącznej powierzchni posiadanych budynków gospodarczych wymienionych w punkcie a - 0,18 zł
 
 1. gospodarczych, zajętych na działalność rolniczą, opodatkowanych łącznie z gospodarstwem rolnym, położonych  na gruntach nie będących użytkami rolnymi - 0,18 zł
 
 1.  budynków letniskowych - 7,77 zł
 
II. od  budowli - 2% wartości  określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust. 3-7 ww. ustawy                                                                      o podatkach i opłatach lokalnych
 
 
 
 
 
III. od gruntów:
 
 1. związanych z prowadzeniem  działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków - 0,65 zł od 1m2 powierzchni
 
 1. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior                i zbiorników sztucznych - 4,63 zł od 1 ha powierzchni
 
 1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł od 1m2 powierzchni,                             z wyjątkiem:  
                                 
 1. zajętych na prowadzenie działalności rolniczej zgodnie z art. 1a , ust 1, pkt 6 ww. ustawy                   o podatkach i opłatach lokalnych - 0,12 zł od 1m2 powierzchni,
 
 1. letniskowych - 0,48 zł od 1m2 powierzchni,
 
 1. sklasyfikowanych geodezyjnie symbolem dr (drogi) - 0,11 zł od 1m2 powierzchni,
 
 1. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1m2 powierzchni.
 
§ 2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, grunty i budowle zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.
        
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 4
Traci moc uchwała Rady Gminy Dźwierzuty nr XXI/184/16 z dnia  29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r. poz. 4831)
 
§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego                    i obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku.
 
                                                                                                         
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-11-20 10:05
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-11-20 10:05
Uchwała Nr XXXIII/277/17
Uchwała Nr  XXXIII/277/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 listopada 2017 r.
 
 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/222/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 27 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szczycieńskiego
 
 
Na podstawie art. 10 ust. 1, w związku z art. 18 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870  późn. zm.), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1
W uchwale nr XXVI/222/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 27 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szczycieńskiego §1 ust.1 pkt b, otrzymuje brzmienie:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym – Dźwierzuty od km 9+600 do km 14+215”, w wysokości625.457,12 zł.
 
§ 2
Pozostałe postanowienia uchwały XXVI/222/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 27 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szczycieńskiego, pozostają bez zmian.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany w statucie Gminy.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-11-20 10:03
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-11-20 10:03
Uchwała Nr XXXIII/276/17
Uchwała Nr XXXIII/276/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 listopada 2017 r. 
 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2017 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.)
 
 Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXIII/199/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
 
 1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zmniejszeniu o  1.112.566,63 zł,
 
dochody budżetu po zmianach :                                     28.602.504,54 zł,
                   z tego : dochody bieżące w wysokości :         27.972.356,99 zł
                    dochody majątkowe w wysokości          630.147,55 zł.
 
 1. W § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zmniejszeniu  o  1.007.556,77 zł,
 
wydatki budżetu po zmianach :                                      30.925.534,58 zł,
                   z tego : wydatki bieżące w wysokości :         26.631.770,21 zł
                    wydatki majątkowe w wysokości :     4.293.764,37 zł.
 
 1. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie :
„Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 3.566.307,25 zł, zgodnie zzałącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:
 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 723.172,02 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 2 ust.4 otrzymuje brzmienie:
„Dochody i wydatki związane z realizacją :
 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami”, stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
 2. zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.” , stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 
 1. § 3 otrzymuje brzmienie :
„Deficyt budżetu gminy w kwocie  2.323.030,04 zł, zostanie pokryty:
 1. przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie  606.107,29 zł,
 2. wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.716.922,75 zł.”
 
 1. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Przychody budżetu w wysokości 3.549.482,35 zł, rozchody w wysokości 1.226.452,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  600 000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu w kwocie  606.107,29 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  w kwocie  1.226.452,31 zł.”
 
 
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXIII/199/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2017 r., pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
      2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2017-11-20 10:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-11-20 10:00
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-11-27 10:01
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 21 lutego 2018r. 11:50:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.