Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 12 
Uchwała Nr XL/353/18
 
  Uchwała Nr XL/353/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 19 lipca 2018 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Dźwierzuty
 
Na podstawie art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), Rada Gminy w Dźwierzutach  uchwala, co następuje:
§ 1.
 1. Wyraża się zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, położonego  przy Ośrodku Wypoczynkowym „Kulka“, na działce o numerze geodezyjnym 290 – jezioro Łęsk obręb Nowe Kiejkuty, gm. Dźwierzuty, na wysokości działki nr 3086/3 obręb Nowe Kiejkuty o długości linii brzegowej 20 mb.
 2. Organizatorem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jest Biuro Podróży „Szarpie Travel“ Sp. z o. o. Sp. K. ul. Mickiewicza 17/2, 10-508 Olsztyn.
 3. Określa się sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, obejmujący okres od 29.07.2018 r. do 27.08.2018 r.
§ 2.
Szczegółową lokalizację miejsca, o którym mowa w § 1 ust. 1 określa załącznik graficzny   do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 29 lipca 2018 r.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 

 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) Rada Gminy może wyrazić w drodze uchwały, będącej aktem prawa miejscowego, zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Na podstawie art. 39 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy do Wójta Gminy Dźwierzuty wpłynął wniosek  Biura Podróży „Szarpie Travel“ Sp. z o. o. Sp. K. ul. Mickiewicza 17/2, 10-508 Olsztyn, o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, położonego przy Ośrodku Wypoczynkowym „Kulka“, obręb Nowe Kiejkuty,  gm. Dźwierzuty. Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska.
W związku z  powyższym Rada Gminy Dźwierzuty postanawia jak w sentencji niniejszej uchwały.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-07-19 11:57
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-20 11:57
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-20 11:58
Uchwała Nr XL/352/18
Uchwała Nr XL/352/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 19 lipca 2018 r.
 
w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XXXIX/341/18 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach.
 
 
Na podstawie art. 229 pkt 3 i art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1
W związku ze skargą złożoną przez mieszkańca Gminy Dźwierzuty w dniu 02 lipca 2018 r. na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach podtrzymuje się stanowisko wyrażone w uchwale XXXIX/341/18 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach.
 
§ 2
Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Dźwierzuty do powiadomienia skarżącego o sposobie
załatwienia skargi.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
Uzasadnienie
 
Mieszkaniec Gminy Dźwierzuty w dniu z dnia 02 maja 2018 r. wniósł skargę na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach złożoną przez mieszkańca Gminy Dźwierzuty.
Pismem z dnia 02 maja 2018 r. Skarżący zarzuca, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dźwierzutach (dalej GOPS) przewlekle prowadzi postępowanie związane ze złożonym przez Niego oświadczeniem z dnia 28 marca 2018 r. Wskazuje także na nieodpowiednie traktowanie Jego osoby przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach.  Skarga została rozpatrzona na XXXIX Sesji w dniu 21 czerwca 2018 r. Rada Gminy Dźwierzuty podjęła uchwałę Nr XXXIX/341/18, w której uznała skargę za bezzasadną, o czym skarżący został pisemnie poinformowany.
W dniu 02 lipca 2018 r. skarżący ponowił skargę na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach. Skarży się na sposób rozpatrywania skarg, oświadczeń  i wniosków przez GOPS w Dźwierzutach. Stwierdził, iż nie otrzymuje odpowiedzi na składane wnioski.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2018  r. po rozpatrzeniu skargi uznała, iż przedstawione przez skarżącego zarzuty zawarte w skardze z dnia 02 lipca 2018 r. nie stanowią nowych okoliczności w sprawie skargi rozpatrzonej przez Radę uchwałą Nr XXXIX/341/18. W takim przypadku zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ właściwy do rozpatrzenia skargi może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.
 
W związku z powyższym, mając na uwadze art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Rada Gminy Dźwierzuty postanawia podtrzymać stanowisko wyrażone w uchwale Nr XXXIX/341/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-07-19 11:51
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-20 11:51
Uchwała Nr XL/351/18
Uchwała Nr XL/351/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 19 lipca 2018 r.
 
w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XXXIX/340/18 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty.
 
 
Na podstawie art. 229 pkt 3 i art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1
W związku ze skargą złożoną przez mieszkańca Gminy Dźwierzuty w dniu 04 lipca 2018 r. na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty podtrzymuje się stanowisko wyrażone w uchwale XXXIX/340/18 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty.
 
§ 2
Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Dźwierzuty do powiadomienia skarżącego o sposobie
załatwienia skargi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
Uzasadnienie
 
Mieszkaniec Gminy Dźwierzuty w dniu 02 i 17 maja 2018 r. wniósł skargę na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty dotyczącą nieprawidłowości jakie mają miejsce w jednej z miejscowości w gminie Dźwierzuty i dotyczą zatruwania środowiska. Skarga została rozpatrzona na XXXIX Sesji w dniu 21 czerwca 2018 r. Rada Gminy Dźwierzuty podjęła uchwałę Nr XXXIX/340/18, w której uznała skargę za bezzasadną, o czym skarżący został pisemnie poinformowany.
 
W dniu 04 lipca 2018 r. skarżący ponowił skargę na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty. Stwierdził, iż nie otrzymał odpowiedzi, czy wdrożono jakiekolwiek procedury w związku z jego zgłoszeniem.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2018  r. po rozpatrzeniu skargi uznała, iż przedstawione przez skarżącego zarzuty zawarte w skardze z dnia 04 lipca 2018 r. nie stanowią nowych okoliczności w sprawie skargi rozpatrzonej przez Radę uchwałą Nr XXXIX/340/18. W takim przypadku zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ właściwy do rozpatrzenia skargi może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.
 
W związku z powyższym, mając na uwadze art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Rada Gminy Dźwierzuty postanawia podtrzymać stanowisko wyrażone w uchwale Nr XXXIX/340/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-07-19 11:49
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-20 11:49
Uchwała Nr XL/350/18
Uchwała Nr XL/350/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 19 lipca 2018 r.

 w sprawie planu pracy Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury oraz Opieki Zdrowotnej Rady Gminy Dźwierzuty na II półrocze 2018 roku.
 
 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się plan pracy Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury oraz Opieki Zdrowotnej Rady Gminy  Dźwierzuty na  II  półrocze 2018 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.     
§ 2.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 

 
Załącznik
do Uchwały Nr XL/350/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 19 ipca 2018 r.  
                                                                                                                    
Sierpień
 1. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2018/2019 (posiedzenie wyjazdowe),
 2. Sprawy różne.
 
Wrzesień
 1. Informacja nt. przyznawanej Nagrody Wójta w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty.
 2. Fundusz sołecki – stan realizacji za 2017 rok.
 3. Informacja nt. planów związanych z zagospodarowaniem budynku po byłej Szkole Podstawowej w Dźwierzutach.
 4. Sprawy różne. 
 
Październik
 1. Informacja nt. imprez i wydarzeń kulturalnych w Gminie (Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach i Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach).
 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – działania (m.in. zajęcia prowadzone na świetlicach).
 3. Stan świetlic wiejskich (m.in. działania podejmowane na świetlicach, wykorzystanie funduszu sołeckiego, plany). 
 4. Sprawy różne.
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-07-19 11:46
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-20 11:47
Uchwała Nr XL/349/18
Uchwała Nr XL/349/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 19 lipca 2018 r.
 
w sprawie planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Dźwierzuty na II półrocze 2018 roku.
 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy  Dźwierzuty na  II  półrocze 2018 roku, stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.      
 
§ 2.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 

 
Załącznik
do Uchwały Nr XL/349/18
Rady Gminy Dźwierzuty 
z dnia 19 lipca 2018 r.           
                                                                                                                     
Wrzesień
 1. Wykaz inwestycji zrealizowanych w latach 2015-2018 (m.in. nazwa zadania, kwota).
 2. Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę w latach 2015-2018.
 3. Sprawy różne.
Październik
 1. Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dźwierzutach od powołania do września 2018 r. (koszty, przychody, zatrudnienie).
 2. Rozliczenie funduszu soleckiego za 2017 rok.
 3. Sprawy różne.
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-07-19 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-20 11:41
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-20 11:42
Uchwała Nr XL/348/18
Uchwała Nr XL/348/18
Rady Gminy Dźwierzuty 
z dnia 19 lipca 2018 r.
 
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dźwierzuty na II półrocze 2018 roku.
 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Zatwierdza się plan pracy  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  Dźwierzuty na  II  półrocze 2018 roku, stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.      
 
§ 2.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek

 
 
 
Załącznik
do Uchwały Nr XL/348/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 19 lipca 2018 r.                                                                                                                                 
Sierpień
 1. Sprawozdanie w wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku.
 2. Stan faktyczny i plany dotyczące zaopatrzenia Gminy w wodę, kanalizacja.
 3. Informacja nt. sytuacji mieszkaniowej w Gminie (m.in. ilość mieszkań, stan zadłużenia, dodatki mieszkaniowe).
 4. Sprawy różne.
Wrzesień
 1. Informacja na temat ściągalności podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2018 roku.
 2. Zapoznanie się z realizacją inwestycji gminnych w 2018 roku.
 3. Sprawy różne.
Październik
 1. Informacja o pozyskanych środkach finansowych z zewnątrz (m.in. na jakie cele) w okresie III kwartałów 2018 roku.
 2. Analiza i realizacja spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę w okresie kadencji (m.in. w jakiej wysokości, na jakie cele).  
 3. Sprawy różne.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-07-19 11:38
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-20 11:38
Uchwała Nr XL/347/18
 
Uchwała Nr XL/347/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 19 lipca 2018 r.
 
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dźwierzuty oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dźwierzuty miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 35.
 
§ 2
 
Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 15.
 
§ 3
 
Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 35.
 
§ 4
 
Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 10.
 
§ 5
 
Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 30.
 
§ 6
 
Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 10.
 
§ 7
 
 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dźwierzuty nie mogą być usytuowane na terenie:
 
 1. obiektów sportowych,
 2. plaż i kąpielisk,
 3. obiektów kultu religijnego,
 4. podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych,
 5. Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach,
 6. Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach.
 
 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 25 metrów od granicy terenu obiektów wymienionych w ust. 1 lit a, c oraz terenu szkół i innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych oraz  opiekuńczych.
 2. Odległość określoną w ust. 2 mierzy się od wejścia lub wyjścia z terenu chronionego do wejścia do punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, najkrótszą drogą dojścia ciągiem dróg publicznych, którą możliwe jest dotarcie do punktu.
 
§ 8
 
Traci moc:
 
 1. Uchwała Nr VI/53/03 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu  (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 2. Uchwała Nr XIII/114/04 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 25 marca 2004 r. o zmianie uchwały Nr VI/53/03 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu  (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 3. Uchwała Nr IN/84/11 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/53/03 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 24 kwietnia 2003 r., w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
§ 9
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
 
§ 10
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 

 
Uzasadnienie
 
            W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Z 2018 r. poz. 310), na mocy której rada gminy ma obowiązek ustalić w drodze uchwały maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Dotychczasowe uchwały zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych uchwał, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy.
 
            W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dźwierzuty oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dźwierzuty miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Maksymalne liczby zezwoleń  zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały określone odrębnie dla poszczególnych rodzajów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.
Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: "Maksymalna liczba zezwoleń, o której mowa w ust. 1, usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania  i spożywania napojów alkoholowych oraz godziny sprzedaży napojów alkoholowych uwzględniają postanowienia gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych".
 
Sytuacja w tym względzie jest następująca:
      
Opis ustalenia Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Nowa Uchwała
Maksymalna liczba zezwoleń >4,5%  poza m-cem / w mcsu zapis 50 / 10
efekt 2x50=100/2x10=20
35+30/10+10
65 / 20
Usytuowanie miejsc sprzedaży nie określa określa
Usytuowanie miejsc podawania  napojów alkoholowych nie określa określa
Usytuowanie miejsc spożywania napojów alkoholowych nie określa określa
Godziny sprzedaży napojów alkoholowych nie określa nie określa
 
Zdaniem przygotowujących projekt uchwały ilości zezwoleń są optymalne dla zapewnienia zasady równości wobec prawa zarówno podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, jak i tych które zamierzają tą działalność podjąć w przyszłości.
Jak wynika z powyższej tabeli proponowana w uchwale liczba zezwoleń na konsumpcję napojów alkoholowych spełnia wymóg formalny – jest zgodna z przyjętym gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Dźwierzuty na 2018 rok.
 
Stosownie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy przed podjęciem niniejszej uchwały zasięgnęła opinii jednostek pomocniczych gminy na zasadach określonych w art. 89 ustawy o samorządzie gminnym.

Zestawienie opinii jednostek pomocniczych załączono do projektu uchwały.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-07-19 11:34
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-20 11:34
Uchwała Nr XL/346/18
Uchwała Nr XL/346/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 19 lipca 2018 r.
 
w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Dźwierzuty
 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym    (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 19 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r.
1152 ) uchwala się, co następuje:
§ 1
Przekazuje się do zaopiniowania organowi regulacyjnemu tj. Dyrektorowi Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Białymstoku projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Dźwierzuty, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Zawiadamia się Zakład Gospodarki Komunalnej w Dźwierzutach o przekazaniu projektu do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, o którym mowa w § 1.
 
§ 3
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do dokonania czynności, o których mowa w § 1 i 2.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek

Załączniki:

PROJEKT-zał. reg. woda. Typ pliku: doc 70.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-07-19 11:30
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-20 11:30
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-20 11:31
Uchwała Nr XL/345/18
Uchwała Nr XL/345/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 19 lipca 2018 r.
 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dźwierzuty
 
            Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1073 ze zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1
Przystępuje się do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dźwierzuty”.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-07-19 11:29
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-20 11:29
Uchwała Nr XL/344/18
Uchwała Nr XL/344/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 19 lipca 2018 r. 
 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2018 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.)
 
 Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXIV/283/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
 
 1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o  68.175,07 zł,
 
dochody budżetu po zmianach :                                     29.897.480,12 zł,
                   z tego : dochody bieżące w wysokości :         27.289.199,38 zł
                    dochody majątkowe w wysokości        2.608.280,74 zł.
 
 1. W § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o  99.201,58 zł,
 
wydatki budżetu po zmianach :                                      31.832.250,58 zł,
                   z tego : wydatki bieżące w wysokości :         26.668.864,06 zł
                    wydatki majątkowe w wysokości :     5.163.386,52 zł.
 
 1. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie :
„Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 4.534.304,75 zł, zgodnie zzałącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:
 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.236.608,86 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 2 ust.4 otrzymuje brzmienie :
Dochody i wydatki związane z realizacją :
 1. zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r., stanowią załącznik nr 6, do niniejszej uchwały,
 2. zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2018r., stanowią załącznik nr 6A, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 3 otrzymuje brzmienie :
„Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.934.770,46 zł, zostanie pokryty:
 1. przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie  542.758,20 zł,
 2. wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.392.012,26 zł.”
 
 1. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Przychody budżetu w wysokości 3.357.523,95 zł, rozchody w wysokości 1.422.753,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  600 000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu w kwocie  542.758,20 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  w kwocie  1.422.753,49 zł”.
 
 1. § 10 otrzymuje brzmienie:
„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały”.
 
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXIV/283/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2018 r., pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
      2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-07-19 11:27
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-20 11:27
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-20 11:27
Uchwała Nr XL/343/18
Uchwała Nr XL/343/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 19 lipca 2018 r.

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty
na lata 2018– 2028 podjętej uchwałą  Nr XXXIV/282/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.)
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dźwierzuty na lata 2018–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3
Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXIV/282/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2018 – 2028, pozostają bez zmian.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany w Statucie Gminy.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-07-19 11:24
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-20 11:24
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-20 11:25
Uchwała Nr XXXIX/342/18
Uchwała Nr XXXIX/342/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dźwierzuty jako partnera do wspólnej realizacji z Fundacją Inicjatyw Nieformalnej Edukacji w Olsztynie – partnerem wiodącym projektu
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§1
 
Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Dźwierzuty jako partnera, do wspólnej realizacji z  Fundacją Inicjatyw Nieformalnej Edukacji w Olsztynie – partnerem wiodącym projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 11: Włączenie społeczne, Działanie 11.01: Aktywne włączenie, w tym z myślą  o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie: 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe. 
 
§2
 
Na realizację projektu, o którym mowa w § 1 w części dotyczącej zadań realizowanych przez  Gminę Dźwierzuty jako partnera projektu, zostaną zabezpieczone środki finansowe w budżecie gminy na 2018 r.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
UZASADNIENIE
 
Projekt pod nazwą  ,,Mój cel – lepsza przyszłość w Gminie Dźwierzuty” będzie realizowany od                  01-08-2018 do 31-07-2019. W projekcie będzie uczestniczyć 23 osoby – z tego: 17 kobiet                        i 6 mężczyzn. Całkowity koszt projektu wynosi 413 982,95 zł – w tym wkład własny wynosi:  20 700,00 zł ( 4 600,00 zł w 2018 r. i 16 100,00 zł w 2019 r.). Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 23 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i wykluczenia społecznego, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty, w tym osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy, poprzez objęcie  ich w okresie od 01-08-2018 r. Do 31-07-2019 r. usługami aktywnej integracji społecznej i edukacyjnej, prowadzącymi do podjęcia zatrudnienia przez co najmniej 20% uczestników (5 osób).
W ramach projektu będą następujące zadania: indywidualna ścieżka reintegracji, indywidualne zajęcia aktywizujące, grupowe zajęcia aktywizujące.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-06-28 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:43
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:44
Uchwała Nr XXXIX/341/18
Uchwała Nr XXXIX/341/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach
 
Na podstawie at. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn.zm.) uchwala się,  co następuje:
 
§ 1
Po rozpatrzeniu skargi Skarżącego z dnia 02 maja 2018 r. na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach, Rada Gminy Dźwierzuty, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie zarzutów podniesionych w skardze, uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Dźwierzuty do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
Załącznik
do Uchwały Nr XXXIX/341/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
UZASADNIENIE
Dnia 15 czerwca 2018 r. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę z dnia 02 maja 2018 r.                             na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach złożoną przez mieszkańca Gminy Dźwierzuty.
            Pismem z dnia 02 maja 2018 r. Skarżący zarzuca, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej         w Dźwierzutach (dalej GOPS) przewlekle prowadzi postępowanie związane ze złożonym przez Niego oświadczeniem z dnia 28 marca 2018 r. Wskazuje także na nieodpowiednie traktowanie Jego osoby przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach.  
Pismem z dnia 22 maja 2018 r. Przewodniczący Rady Gminy Dźwierzuty w związku z § 8 załącznika Nr 6 do Statutu Gminy uchwalonego uchwałą Nr IV/26/03 Rady Gminy   w Dźwierzutach z dnia 21 lutego 2003 r. (Dz. U. Woj. Warm. - Maz. z 2003 r. Nr 36, poz. 510 z późn. zm.) przekazał, zgodnie z właściwością, skargę do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dźwierzuty. Z treści przedmiotowej skargi wynika, że jej autor zarzuca Kierownikowi i pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach (dalej GOPS), iż ten nie podjął żadnych czynności, na które Skarżący wskazywał w złożonym oświadczeniu z dnia 28.03.2018 r.
            Jak wynika z wyjaśnień Pani Kierownik GOPS i zgromadzonego materiału na temat postępowania w przedmiotowej sprawie, Skarżący nie złożył żadnego wniosku o wszczęcie postępowania. Jednocześnie w złożonym oświadczeniu nie zawarto informacji pozwalających na wszczęcie postępowania z urzędu. Jeżeli chodzi o zarzuty skierowane do pracownika GOPS odnoszące się do jego zachowania tj. braku obiektywizmu, poniżania i ubliżania Skarżącemu w związku  z pełnieniem obowiązków pracowniczych, ocenione zostały one jako bezzasadne. Niemniej jednak została przeprowadzona z pracownikiem rozmowa motywująca do bezwzględnego przestrzegania zasad obsługi interesantów określonych w Kodeksie Etyki Pracownika Urzędu Gminy w Dźwierzutach. 
W związku z powyższym skargę na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach, uznaje się za nieuzasadnioną.  
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-06-21 09:39
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:39
Uchwała Nr XXXIX/340/18
Uchwała Nr XXXIX/340/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty.
 
Na podstawie at. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Po rozpatrzeniu skargi Skarżącego z dnia 02 maja 2018 r. na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty, Rada Gminy Dźwierzuty, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie zarzutów podniesionych w skardze, uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Dźwierzuty do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 

 
Załącznik
do Uchwały Nr XXXIX/340/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
UZASADNIENIE
Dnia 15 czerwca 2018 r. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę z dnia 02 maja 2018 r. na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty złożoną przez mieszkańca Gminy Dźwierzuty.
Pismem z dnia 02 maja 2018 r. i 17 maja 2018 r. Skarżący zarzuca, że Gmina Dźwierzuty nie reaguje na jego oświadczenie w sprawie zatruwania środowiska na terenie jednej z miejscowości w Gminie Dźwierzuty. Swoje zarzuty kieruje także do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wojewoda Warmińsko-Mazurski pismem z dnia 13 czerwca 2018 r. znak BW-I.1411.7.2018 oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pismem z dnia 12 czerwca 2018 r. przekazał skargę, zgodnie z właściwością, do rozpatrzenia Radzie Gminy Dźwierzuty.  
            W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy Dźwierzuty pismami z dnia 22 maja 2018 r. oraz 14 czerwca 2018 r. zgodnie z § 8 załącznika Nr 6 do Statutu Gminy uchwalonego uchwałą Nr IV/26/03 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 21 lutego 2003 r. (Dz. U. Woj. Warm. - Maz. z 2003 r. Nr 36, poz. 510 z późn. zm.) przekazał, zgodnie z właściwością, skargę do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dźwierzuty. 
            Z treści przedmiotowej skargi wynika, że jej autor zarzuca opieszałość w działaniu Gminy Dźwierzuty w związku z odpowiedzią na oświadczenie, które złożył 28 marca 2018 r. Skarżący wskazuje, że w jednej z posesji na terenie Gminy Dźwierzuty dochodzi do zatruwania wód gruntowych. 
            Jak wynika z wyjaśnień Wójt Gminy Dźwierzuty, radcy prawnego obsługującego Gminę Dźwierzuty, pracownika Urzędu Gminy oraz zgromadzonego materiału, zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie. Dodać należy, że zgodnie z zapisami Kodeksu postępowania administracyjnego Skarżący nie wypełnia przesłanek pozwalających na uznanie go stroną postępowania, dlatego nie może być informowany o jego przebiegu.
Należy także nadmienić, że nie było możliwe wystosowanie odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Skarżącego dnia 28 marca 2018 r. z uwagi na to, że nie wskazano w nim żadnego adresu do korespondencji.    
W związku z powyższym skargę na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty uznaje się za nieuzasadnioną.  
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-06-21 09:31
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:32
Uchwała Nr XXXIX/339/18
                                   Uchwała Nr XXXIX/339/18                                   
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Dźwierzuty
 
Na podstawie art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1. Wyraża się zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, położonego  na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Kulka“, na działce o numerze geodezyjnym 290 – jezioro Łęsk, obręb Nowe Kiejkuty, gm. Dźwierzuty, na wysokości działki nr 3086/3 obręb Nowe Kiejkuty, o długości linii brzegowej 24 mb.
2. Organizatorem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jest Biuro Podróży „Szarpie Travel“ Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 17/2, 10-508 Olsztyn.
3. Określa się sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, obejmujący okres od 29.06.2018 r. do 28.07.2018 r.
§ 2.
Szczegółową lokalizację miejsca, o którym mowa w § 1 ust. 1 określa załącznik graficzny  do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 29 czerwca 2018 r.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) Rada Gminy może wyrazić w drodze uchwały, będącej aktem prawa miejscowego, zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Na podstawie art. 39 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy do Wójta Gminy Dźwierzuty wpłynął wniosek  Biura Podróży „Szarpie Travel“ Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 17/2, 10-508 Olsztyn, o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, położonego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Kulka“, obręb Nowe Kiejkuty, gm. Dźwierzuty. W związku z  powyższym Rada Gminy Dźwierzuty postanawia jak w sentencji niniejszej uchwały.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-06-21 09:28
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:28
Uchwała Nr XXXIX/338/18
Uchwała Nr XXXIX/338/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wielbark

Na podstawie art. 10 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Udziela się z budżetu Gminy Dźwierzuty na 2018 rok pomocy finansowej dla Gminy Wielbark w formie dotacji celowej w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dożynki Powiatowe 2018”. 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany w statucie Gminy.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-06-21 09:25
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:25
Uchwała Nr XXXIX/337/18
Uchwała Nr XXXIX/337/18
Rady Gminy Dźwierzuty
 z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy  Dźwierzuty.
 
 
            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 936) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Ustala  się następujące wynagrodzenie Wójta Gminy  Dźwierzuty:
 
1/ wynagrodzenie zasadnicze w wysokości zł 4 700,00
 
2/ dodatek funkcyjny w kwocie zł 1 900,00
 
3/ dodatek specjalny w kwocie zł 2 070,00
 
             
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dźwierzuty.                                              
§ 3
 
Traci moc uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie                  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dźwierzuty.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 01 lipca 2018 r.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek   
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
Na podstawie Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 936), wynagrodzenie               zasadnicze wójta, burmistrza w gminie do 15 tys. mieszkańców nie może być wyższe niż 4 700,00 zł. W związku z tym, że dotychczasowe wynagrodzenie zasadnicze Wójta Gminy Dźwierzuty jest wyższe od wynagrodzenia minimalnego określonego dla wójta, burmistrza w gminie do 15 tys. mieszkańców, istnieje konieczność dokonania jego obniżenia.
 
Wyszczególnienie Wynagrodzenie zasadnicze Dodatek funkcyjny
(maksymalna kwota                dodatku – kwota w zł)
wójt, burmistrz w gminie:
do 15 tys. mieszkańców
(wg rozporządzenia z 2018 r.)
 
 
3 400 zł – 4700 zł
 
1 900 zł
 
 
Wójt Gminy Dźwierzuty                 (aktualnie)
 
 
5 000 zł
 
1 900 zł
 
 
 
Wójtowi przysługuje dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych (w zakresie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) od dnia 01 lipca 2018 roku.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-06-21 09:22
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:22
Uchwała Nr XXXIX/336/18
Uchwała Nr XXXIX/336/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r. 
 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2018 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.)
 
 Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXIV/283/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
 
 1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o  172.520,24 zł,
 
dochody budżetu po zmianach :                                     29.739.677,58 zł,
                   z tego : dochody bieżące w wysokości :         27.174.776,88 zł
                    dochody majątkowe w wysokości        2.564.900,70 zł.
 
 1. W § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o  460.156,74 zł,
 
wydatki budżetu po zmianach :                                      31.643.421,53 zł,
                   z tego : wydatki bieżące w wysokości :         26.488.035,01 zł
                    wydatki majątkowe w wysokości :     5.155.386,52 zł.
 
 1. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie :
„Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 4.526.304,75 zł, zgodnie zzałącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:
 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.208.488,86 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 2 ust.4 otrzymuje brzmienie :
Dochody i wydatki związane z realizacją :
 1. zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r., stanowią załącznik nr 6, do niniejszej uchwały,
 2. zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2018r., stanowią załącznik nr 6A, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 3 otrzymuje brzmienie :
„Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.903.743,95 zł, zostanie pokryty:
 1. przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie  511.731,69 zł,
 2. wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.392.012,26 zł.”
 
 1. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Przychody budżetu w wysokości 3.326.497,44 zł, rozchody w wysokości 1.422.753,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  600 000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu w kwocie  511.731,69 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  w kwocie  1.422.753,49 zł”.
 
 1. § 10 otrzymuje brzmienie:
„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały”.
 
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXIV/283/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2018 r., pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
      2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-06-21 09:19
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:19
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:19
Uchwała Nr XXXIX/335/18
Uchwała Nr XXXIX/335/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r.

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty
na lata 2018– 2028 podjętej uchwałą  Nr XXXIV/282/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.)
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dźwierzuty na lata 2018–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3
Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXIV/282/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2018 – 2028, pozostają bez zmian.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany w Statucie Gminy.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-06-21 09:16
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:16
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:17
Uchwała Nr XXXIX/334/18
Uchwała Nr XXXIX/334/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dźwierzuty absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2017 rok.
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 i art. 28a ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) po zapoznaniu się ze:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za 2017 rok,
2) sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2017 rok,
3) informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Dźwierzuty,
4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu  wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i wnioskiem w sprawie absolutorium,
6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o wniosku Komisji Rewizyjnej
 
Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1
Udziela się Wójtowi Gminy Dźwierzuty absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.           
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
U z a s a d n i e n i e  
do Uchwały Nr XXXIX/334/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
            Wójt Gminy Dźwierzuty przedstawiła dnia 15 marca 2018 r., Radzie Gminy Dźwierzuty sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za 2017 rok, które zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania.
            Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Uchwałą RIO.VIII-0120-230/18 z dnia 10 kwietnia 2018 r. wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu  z wykonania  budżetu za 2017 rok.
            Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dźwierzuty na posiedzeniu w dniu 09 maja 2018 r. rozpatrzyła:
1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za 2017 rok,
2) sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 rok,
3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dźwierzuty,
4) opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu   wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i zwróciła się z wnioskiem do Rady Gminy Dźwierzuty o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dźwierzuty za 2017 rok.
            Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dźwierzuty za rok 2017 z tytułu wykonania budżetu i Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dźwierzuty  o wykonaniu budżetu gminy za 2017 rok zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej                 w Olsztynie. Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej wniosek Komisji Rewizyjnej został zaopiniowany pozytywnie.
            Wobec powyższego podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dźwierzuty za rok 2017 jest w pełni uzasadnione.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-06-21 09:14
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:14
Uchwała Nr XXXIX/333/18
 
Uchwała Nr XXXIX/333/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
             w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Dźwierzuty za 2017 r.
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1.
 Zatwierdza się skonsolidowany bilans Gminy Dźwierzuty sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.           
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-06-21 09:11
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:11
Uchwała Nr XXXIX/332/18
Uchwała Nr XXXIX/332/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem      z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za 2017 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077);

Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1.
Po rozpatrzeniu, zatwierdza się:
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za 2017 r.
 2. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r. składające się z:
 1. bilansu z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty,
 2. łącznego bilansu jednostek budżetowych Gminy Dźwierzuty,
 3. łącznego rachunku zysków i strat,
 4. łącznego zestawienia zmian w funduszu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany w Statucie Gminy.

 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-06-21 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:08
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:08
Uchwała Nr XXXVIII/331/18
Uchwała Nr XXXVIII/331/18
Rady Gminy Dźwierzuty
  z dnia 27 kwietnia 2018 r.
 
w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Dźwierzuty.
 
Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 681 z późn. zm.), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1.
 1. Wyraża się zgodę na przejęcie przez Gminę Dźwierzuty w 2018 roku, w drodze porozumienia zadania zleconego przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego, dotyczącego obowiązku bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Dźwierzuty.
 2. Wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w ramach otrzymanych na ten cel środków finansowych.
 1. Upoważnia się Wójta Gminy Dźwierzuty do zawarcia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim porozumienia, którego treść określa załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
          
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 681 z późn. zm.) Wojewoda może w drodze porozumienia, powierzyć jednostce samorządu terytorialnego obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie przejmie tego obowiązku bezpłatnie.
Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2234 z późn. zm.) powierzenie następuje na podstawie porozumienia Wojewody z Organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego. Porozumienie, wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, podlega ogłoszeniu   w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki przedstawił projekt porozumienia, który uwzględnia finansowanie zadań dotyczących prowadzenia w 2018 roku spraw związanych z bieżącym utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Dźwierzuty, przewidując dotację celową w wysokości 6.000,00 zł., która pozwoli na utrzymanie tych obiektów na względnym poziomie. Zawarcie porozumienia, a tym samym przekazanie gminie wspomnianej dotacji wymaga podjęcia przez Radę Gminy Dźwierzuty uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Dźwierzuty.

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-04-27 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-04-30 10:52
Uchwała Nr XXXVIII/330/18
Uchwała Nr XXXVIII/330/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
 
w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty.
 
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.200.2018 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
z dnia 14 maja 2018 r. stwierdzam nieważność załącznika do w części dotyczącej: § 5 oraz uregulowania odnoszące się do Komisji ds. Rozpatrywania wniosków, zawarte we wniosku o przyznanie przez Wójta Gminy Dźwierzuty nagrody dla uzdolnionych uczniów (załączniku nr 1 do Regulaminu).

 


Na podstawie art. 90t  ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
W ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty przyznawana jest Nagroda Wójta Gminy Dźwierzuty, zwana dalej „nagrodą”.
 
§ 2.
 
Warunki i tryb przyznawania nagród określa regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3.
 
Traci moc uchwała Nr XIV/113/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty.
 
§ 4.
 
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
UZASADNIENIE
 
      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) przewiduje możliwość wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
      W dniu 11 sierpnia 2015 r. Rada Gminy Dźwierzuty podjęła uchwałę Nr IX/60/15 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty, oraz uchwałę Nr XXXVIII/329/18 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty.
W przypadku podjęcia takiego programu, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty jest obowiązany zabezpieczyć środki                          w budżecie gminy na ten cel oraz określić warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz formy i zakres tej pomocy.
Środki na wsparcie edukacji uzdolnionych dzieci – zabezpieczono w budżecie na rok 2018.
Warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz formy i zakres tej pomocy określi Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, który będzie podstawą do  działania Komisji ds. Rozpatrywania Wniosków która dokona oceny wniosków w sprawie przydziału nagród, określi ich ilość, dokona ich rozdziału, określi wysokość i szczegółowo uzasadni przydział nagrody odrębnie dla każdego złożonego wniosku.
 
      W związku z powyższym podjęcie uchwały staje się zasadne.
 
 
 
Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/330/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
 
 
Regulamin przyznawania Nagród Wójta Gminy Dźwierzuty
 
§ 1.
 
 1. Celem przyznawania nagród jest promowanie w środowisku uczniów, którzy za swoje najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie jak najwyższych wyników w nauce lub  sporcie.
 2. Nagroda jest formą wyróżnienia, docenienia i podziękowania za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności.
 3. Nagradzanie uzdolnionych uczniów jest promocją szkoły w środowisku lokalnym oraz czynnikiem wzmacniającym wzrost motywacji wśród nauczycieli do pracy z uczniami zdolnymi.
§ 2.
 
 1. Niniejszy regulamin określa zasady i kryteria przyznawania nagród pieniężnych lub rzeczowych.
 2. Nagrody finansowane są z budżetu Gminy Dźwierzuty oraz mogą być fundowane przez sponsorów.
 3. O nagrody mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkali na terenie Gminy Dźwierzuty.
 4. Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia uzyskane w danym roku szkolnym.
 
§ 3.
 
Nagrody mogą być przyznane za:
 1.  Osiągnięcia w nauce:
 1. uczniom, którzy uzyskali wysoki wynik – co najmniej 95% na:
- na egzaminie ósmoklasisty od 2019 r.
- na egzaminie gimnazjalnym do 2019 r.
 1. uczniom klas III szkół podstawowych, którzy na „Trzecioteściku” uzyskali 100%,
 2. uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadpodstawowych, którzy uzyskali w nauce średnią ocen co najmniej 5,5 i więcej.
 1.  Osiągnięcia w sporcie:
 1. od I do V miejsca na etapach wojewódzkich (indywidualnie),
 2. od I do X miejsca na etapach ogólnopolskich (indywidualnie).
 3. reprezentacja województwa w sportach drużynowych.
 1. Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach:
 1. uczniom, którzy uzyskali tytuł finalisty lub laureata przedmiotowego konkursu na etapie wojewódzkim,
 2. za uzyskany tytuł laureata lub uzyskanie miejsca od I do X w konkursach ogólnopolskich,
 3. za zajęcie od I do III miejsca w innych konkursach na etapach wojewódzkich.
 1. Raz w ciągu roku szkolnego, Wójt Gminy Dźwierzuty może z własnej inicjatywy nagradzać Nagrodą Specjalną jednego ucznia.
 
§ 4.
 
 1. Wnioski (załącznik nr 1 do regulaminu) o przyznanie nagrody mogą składać:
 1. dyrektorzy szkół po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
 2. organizacje i instytucje kulturalno-oświatowe oraz sportowe.
 3. rodzice uczniów lub opiekunowie prawni.
 1. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Dźwierzutach w ciągu 7 dni po zakończeniu roku szkolnego, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nagroda dla ucznia uzdolnionego”.
 2. Rozpatrywane będą jedynie wnioski złożone w terminie, prawidłowo wypełnione i kompletne.
 3. Wręczenie nagród nastąpi w ostatnim tygodniu sierpnia danego roku szkolnego.
 
§ 5.
 
 1. Nagrody i ich wysokość ustala na podstawie złożonych wniosków Komisja ds. Rozpatrywania Wniosków, powołana przez Wójta Gminy Dźwierzuty.
 2. W skład Komisji ds. Rozpatrywania Wniosków wchodzą:
 1. powołany przez Wójta pracownik Urzędy Gminy,
 2. przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury,
 3. po jednym przedstawicielu placówki, wytypowanym przez dyrektora danej szkoły,
 4. przedstawiciel Rady Gminy Dźwierzuty.
 1. Członkowie Komisji ze swojego składu wybierają przewodniczącego, który kieruje jej pracą.
 2. Do zadań Komisji należy:
 1. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody lub jednorazowego stypendium,
 2. podejmowanie decyzji zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy jej członków,
 3. sporządzanie protokołu z posiedzenia, który zawiera imiona i nazwiska nagrodzonych oraz pozostałych kandydatów, a także wysokość przyznanych nagród.
 1. W sprawach spornych decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
 2. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
 
§ 6.
 
 1. Indywidualna wysokość nagród uzależniona jest od rangi osiągniętego wyniku, kwoty ustalonej na ten cel w budżecie gminy na dany rok i liczby uczniów spełniających warunki wymienione w § 3.   
 2. W przypadku, gdy wysokość środków nie zabezpiecza w pełni potrzeb, świadczenia przyznawane są w pierwszej kolejności uczniom, którzy uzyskali najwyższe osiągnięcia naukowe. W następnej kolejności osiągnięcia artystyczne i sportowe.
 3. W przypadku osiągnięcia przez ucznia w danym roku szkolnym dwóch lub kilku wysokich wyników naukowych, artystycznych lub sportowych przyznaje się jedną nagrodę za najlepszy z osiągniętych wyników.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu
przyznawania Nagród
Wójta Gminy Dźwierzuty
 
 
WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEZ WÓJTA GMINY DŹWIERZUTY NAGRODY                        DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW
Wnioskuję o przyznanie nagrody Wójta Gminy Dźwierzuty dla :
…………………………………………………………………………………………………  (nazwisko i imię ucznia)
Klasa………………………………..
Data urodzenia……………………………………
Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
Informacje o szczególnych osiągnięciach w roku szkolnym …………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pieczątka instytucji                                                      ………………………………………….
Pieczątka i podpis dyrektora placówki bądź przedstawiciela organizacji, instytucji kulturalno-oświatowej
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyznawania nagrody Wójta Gminy Dźwierzuty- zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.                     o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 
………………………………………………….
Podpis rodziców lub opiekunów prawnych ucznia
Uzasadnienie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpisy Komisji ds. Rozpatrywania wniosków:
 
 1. …………………………………………
 2. …………………………………………
 3. …………………………………………
 4. …………………………………………
 5. …………………………………………
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-04-27 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-04-30 10:48
Uchwała Nr XXXVIII/329/18
 
Uchwała Nr XXXVIII/329/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
 
 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym              (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz  art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1.
 
Zmianie ulega załącznik do uchwały Nr IX/60/15 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży  z terenu Gminy Dźwierzuty który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2198 z późn. zm.) umożliwia wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w drodze tworzenia programów regionalnych lub lokalnych. Na tej podstawie Rada Gminy Dźwierzuty postanowiła podjąć uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty
Gmina Dźwierzuty wspierając uzdolnione dzieci i młodzież, pomoże im w uzyskaniu wiedzy  i umiejętności w procesie rozwoju edukacyjnego. W przyszłości uczniowie wyróżniający się wysoką średnią będą wykorzystywać zdobytą wiedzę promując przez to Gminę Dźwierzuty.
Zakłada się, że realizacja Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty przyniesie efekty przede wszystkim dla uczniów, ale też i dla szkół oraz całej gminy. Wpłynie na rozwój kreatywności, umiejętności oraz wzrost motywacji uczniów.
Zmiana w załączniku do uchwały spowodowana jest powiększeniem grona adresatów programu.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.
 
Załącznik
do uchwały Nr XXXVIII/329/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
 
 
LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY DŹWIERZUTY
 
 
 1. Wstęp
            Troska o rozwój dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej jest wyrazem świadomości  i poczucia odpowiedzialności za społeczeństwo. Osiągnięcia osób zdolnych są motorem rozwoju  w każdej dziedzinie życia.  Z tego właśnie powodu społeczeństwo powinno dbać o zapewnienie utalentowanym uczniom i młodzieży odpowiednich warunków do rozwoju i kształcenia uzdolnień. Ludzie o wszechstronnym wykształceniu, dla których praca jest odkrywaną i pogłębianą przez lata pasją, mają szanse na osiągnięcie sukcesu i wniesienie wkładu w rozwój społeczności lokalnej, w której żyją.
Szeroko rozumiane wsparcie uczniów wybitnie uzdolnionych, winno być jednym  z priorytetów każdego samorządu, dla którego dobro człowieka i chęć stworzenia najlepszych możliwości dla jego rozwoju jest najważniejsze.
Opracowanie, przyjęcie i realizacja Programu pozwoli wspierać edukację młodych mieszkańców naszej gminy, wykazujących uzdolnienia naukowe, sportowe i artystyczne.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, pragniemy motywować dzieci i młodzież do rozwoju i wzrostu aspiracji m.in. przez przyznawanie nagród oraz stypendiów.
Dzięki temu nasi stypendyści, będą pozytywnym wzorcem dla środowiska oraz wzmocnione zostanie poczucie własnej wartości w społeczności naszej gminy.
 
 1. Cele programu.
 
Celem programu jest:
 1. motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem wiedzy,
 2. stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej,
 3. zachęcanie do udziału  w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, artystycznych  i sportowych,
 4. zwiększanie aspiracji edukacyjnych i aktywności wśród uczniów,
 5. motywowanie rodziców i opiekunów do wspierania edukacji uzdolnionych uczniów,
 6. promowanie uzdolnionych uczniów.
 
 1. Adresaci programu
 
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkali na terenie Gminy Dźwierzuty.
 
 1.  Działania objęte programem oraz formy jego realizacji.
 
 1. Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Dźwierzuty obejmuje następujące działania:
 1. praca z uczniem uzdolnionym,
 2. współpraca z rodzicami ucznia uzdolnionego,
 3. promowanie uczniów uzdolnionych,
 4. nagradzanie uczniów uzdolnionych.
 1. Formy wsparcia oferowane w programie:
 
                        - w odniesieniu do pracy z uczniem uzdolnionym
 1. rozpoznanie uzdolnień ucznia,
 2. aktywizowanie, motywowanie oraz pomoc w rozwoju uzdolnień,
 3. udział ucznia w kołach zainteresowań,
 4. zachęcanie uczniów do wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w konkursach i olimpiadach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
 
            - w odniesieniu do promowania uczniów uzdolnionych
a.  eksponowanie osiągnięć uczniów w: gablotach, kronikach, siedzibie szkoły do   
     której uczęszcza uczeń,
b.  zbieranie i zamieszczanie informacji o sukcesach uczniów na stronie internetowej   
     szkół oraz na stronie internetowej Gminy Dźwierzuty,
c. nominowanie do nagród i stypendiów,
d. prezentowanie osiągnięć uczniów podczas spotkań z rodzicami, władzami
    lokalnymi, mieszkańcami,
 
                        -   w odniesieniu do współpracy z rodzicami
            a. spotkania z rodzicami uczniów uzdolnionych z nauczycielami, pedagogami
                 szkolnymi,
 
                        - w odniesieniu do nagradzania uczniów uzdolnionych
            a. przyznawanie przez Wójta Gminy Dźwierzuty nagród w postaci: dyplomów, listów  
                gratulacyjnych, nagród w formie rzeczowej lub pieniężnej, jednorazowych
                stypendiów.
 
 1. Spodziewane efekty
 
 1. Realizacja możliwości indywidualnego rozwoju pasji i zainteresowań ucznia.
 2. Wzrost aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży.
 3. Wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, olimpiad.
 4. Zwiększenie motywacji nauczycieli do indywidualnego procesu nauczania oraz podnoszenia swoich kwalifikacji celem sprostania nowym oczekiwaniom i potrzebom uczniów uzdolnionych.
 5. Zwiększenie zaangażowania rodziców w edukację dzieci i młodzieży.
 6. Wzrost zaangażowania w działaniach na rzecz środowiska lokalnego.
 7. Promocja Gminy Dźwierzuty w powiecie, województwie i kraju.
 
 1. Finansowanie programu
 
Realizacja Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty odbywać się będzie w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Dźwierzuty oraz od sponsorów.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-04-27 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-04-30 10:43
Uchwała Nr XXXVIII/328/18
Uchwała Nr  XXXVIII/328/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu ) do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r.   poz. 121 z późn. zm.) – Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dźwierzutach w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych,  stanowiących własność Gminy Dźwierzuty, o łącznej wartości 457.645,00 zł (słownie czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych 00/100 gr), zgodnie z poniższą tabelą:
 
L.p. Nr działki Obręb geodezyjny Powierzchnia działki w m² Opis nieruchomości Księga wieczysta
1 694/7 Dźwierzuty 5071 Działka zabudowana składająca się z :
 1. budynku warsztatu o pow. użytkowej  319,5 m²;
 2. budynku magazynu o pow. użytkowej  209,9 m²;
 3. lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej  38,2 m²;
 4. budynku gospodarczego nr 1, o pow. użytkowej  2,4 m² ;
 5. budynku gospodarczego nr 2, o pow. użytkowej  44,1 m²;
 6. wiaty o pow. użytkowej 108,2 m²;
 7. rampy – myjni o pow. użytkowej  23,8 m²;
 8. placu utwardzonego o pow. użytkowej  1689 m² .
OL1S/00018758/3
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
do uchwały Nr XXXVIII/328/18
Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 
             Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Dźwierzutach jest spółką prawa handlowego, która została zawiązana w celu prowadzenia działalności komunalnej, w szczególności w zakresie doprowadzania wody i oczyszczania ścieków oraz gospodarki odpadami na terenie Gminy Dźwierzuty.
Celem realizowania zadań własnych gminy, wskazane jest zatem przekazanie Spółce, stanowiącej własność gminy, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 694/7 o pow. 5071 m², położonej w Dźwierzutach, objętej księgą wieczystą o Nr OLS1S/00018758/3, składającej się z :
 1. budynku warsztatu o pow. użytkowej 319,5 m²;
 2. budynku magazynu o pow. użytkowej 209,9 m²;
 3. lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 38,2 m²;
 4. budynku gospodarczego nr 1, o pow. użytkowej 2,4 m² ;
 5. budynku gospodarczego nr 2, o pow. użytkowej 44,1 m²;
 6. wiaty o pow. użytkowej 108,2 m²;
 7. rampy – myjni o pow. użytkowej 23,8 m²;
 8. placu utwardzonego o pow. użytkowej 1689 m²,
użytkowanej dotychczas przez Spółkę na podstawie umowy użyczenia do celów prowadzenia działalności oraz jako miejsce jej siedziby.
Podkreślić należy, że wniesienie ww. aportu w postaci nieruchomości jest związane z zakończeniem prac nad utworzeniem ww. spółki i wyposażeniem jej w niezbędny majątek umożliwiający jej funkcjonowanie.
            Poprzez wniesienie przedmiotowej nieruchomości zwiększony zostanie kapitał spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi przez utworzenie nowych udziałów w spółce, które zostaną objęte w całości przez Gminę Dźwierzuty, będącą jedynym wspólnikiem Spółki.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) „do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości”.
Rada Gminy dnia 25 października 2016r. podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy Dźwierzuty udziałów lub akcji Gminy Dźwierzuty w spółkach prawa handlowego,  w  której stwierdzono, że wniesienie aportu o wartości powyżej 150 tysięcy netto, wymaga zgody Rady Gminy Dźwierzuty.  
W powyższym przypadku wartość nieruchomości została oszacowana w wysokości 457.645,00 zł i wynika  z operatu szacunkowego, sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego Mieczysława Maruszko.
 
            W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest zasadne.
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-04-27 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-04-30 10:36
Uchwała nr XXXVIII/327/18
Uchwała nr XXXVIII/327/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/286/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szczycieńskiego
 
Na podstawie art. 10 ust. 2, w związku z art. 18 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§1
 
W uchwale nr XXXIV/286/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szczycieńskiego §1 ust.1, otrzymuje brzmienie:
 
„Gmina Dźwierzuty udziela pomocy finansowej dla Powiatu Szczycieńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą: „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec na terenie Gminy Dźwierzuty”, zaplanowanego do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w wysokości 125.081,77 zł.”
 
§2
 
Pozostałe postanowienia uchwały XXXIV/286/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szczycieńskiego, pozostają bez zmian.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-04-27 14:22
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-04-30 10:23
Uchwała Nr XXXVIII/326/18
Uchwała Nr  XXXVIII/326/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szczycieńskiego
 

Na podstawie art. 10 ust. 1, w związku z art. 18 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
 1. Gmina Dźwierzuty udziela pomocy finansowej dla Powiatu Szczycieńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań pod nazwą:
 1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym - Dźwierzuty od km 6+650 do km 9+600 na terenie gminy Dźwierzuty”, w wysokości 200.000,00 zł;
 2. „Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Rogale”, w wysokości 100.000,00 zł.
 1. Pomoc finansowa, o której mowa w ust.1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Dźwierzuty na 2018 r.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany w statucie Gminy.
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-04-27 14:20
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-04-30 10:20
Uchwała Nr XXXVIII/325/18
Uchwała Nr XXXVIII/325/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 kwietnia 2018 r. 
 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2018 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077)
 
 Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXIV/283/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
 
 1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zmniejszeniu o  3.545.891,52 zł,
 
dochody budżetu po zmianach :                                     29.523.416,34 zł,
                   z tego : dochody bieżące w wysokości :         27.074.083,41 zł
                    dochody majątkowe w wysokości        2.449.332,93 zł.
 
 1. W § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zmniejszeniu  o  4.280.384,06 zł,
 
wydatki budżetu po zmianach :                                      31.139.523,79 zł,
                   z tego : wydatki bieżące w wysokości :         26.390.119,65 zł
                    wydatki majątkowe w wysokości :     4.749.404,14 zł.
 
 1. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie :
„Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 4.120.322,37 zł, zgodnie zzałącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie :
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości  2.204.588,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 2 ust.4 otrzymuje brzmienie :
Dochody i wydatki związane z realizacją :
 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r., stanowią załącznik nr 5, do niniejszej uchwały,
 2. zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r., stanowią załącznik nr 6, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 3 otrzymuje brzmienie :
„Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.616.107,45 zł, zostanie pokryty:
 1. przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie  224.095,19 zł,
 2. wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.392.012,26 zł.”
 
 1. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Przychody budżetu w wysokości 3.038.860,94 zł, rozchody w wysokości 1.422.753,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  600 000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu w kwocie  224.095,19 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  w kwocie  1.422.753,49 zł”.
 
 1. § 6 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody w kwocie  115 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie  146 700,00 zł, w tym na:
 1. realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie  129 700,00 zł,
 2. realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie  17 000,00 zł”.
 
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXIV/283/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2018 r., pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
      2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-04-27 14:16
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-04-30 10:16
Uchwała XXXVIII/324/18
Uchwała XXXVIII/324/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty
na lata 2018– 2028 podjętej uchwałą  Nr XXXIV/282/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.)
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dźwierzuty na lata 2018–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3
Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXIV/282/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2018 – 2028, pozostają bez zmian.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany w Statucie Gminy.
 
 

 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-04-27 14:12
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-04-30 10:12
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 21 lipca 2018r. 06:17:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.