Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 10 
UCHWAŁA Nr XXXIII/281/17
UCHWAŁA Nr XXXIII/281/17
RADY GMINY DŹWIERZUTY

z dnia 20 listopada 2017 r.
 
w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dźwierzuty
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 29 ust. 2 pkt 1, art.133 ust. 2-3 w związku z art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:

§ 1.
Określa się zasady i kryteria rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest  Gmina Dźwierzuty:
1)  do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców kandydatów  zamieszkałych w tym obwodzie;
2)  kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli publiczna szkoła podstawowa  nadal dysponuje wolnymi miejscami;
3)  w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria uwzględniające zapewnienie realizacji potrzeb kandydata i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, tj.:
a)  kandydat  posiada rodzeństwo uczące się w publicznej szkole podstawowej, w którym ubiega się o przyjęcie – 10 pkt,
b)  publiczna szkoła podstawowa znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica – 10 pkt,
c)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 10 pkt,
d)  niepełnosprawność kandydata – 10 pkt,
e) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 10 pkt,
4)  spełnienie kryterium zawarte w punkcie 3 lit. a potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu  jednostki;
5)  spełnieniem kryterium zawartego w punkcie 3 lit. b jest dokument potwierdzający miejsce pracy rodzica (zaświadczenie o zatrudnieniu);
6) spełnieniem kryterium zawartego w punkcie 3 lit. c jest oświadczenie rodzica o samotnym   wychowywaniu kandydata;
 7) spełnieniem kryterium zawartego w punkcie  3 lit. d  jest orzeczenie o niepełnosprawności;
8) spełnieniem kryterium zawartego w pkt. 3 lit. e jest wyrok sądu w sprawie przyznania pieczy zastępczej nad kandydatem lub  postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
 
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XXVI/229/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dźwierzuty.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander  Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-11-20 10:56
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-11-28 10:56
Uchwała Nr XXXIII/280/17
Uchwała Nr XXXIII/280/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 listopada 2017 r.
 
w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dźwierzuty, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 29 ust. 2 pkt 1, art.131 ust. 4 i ust. 6  w związku                        z art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)  Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się kryteria naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dźwierzuty, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów zgodnie z załącznikiem do uchwały.
 
§ 2.
Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów, o których mowa w § 1 obowiązują również w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, z wyłączeniem kryterium 4.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 4.
Traci moc uchwała Nr XXVI/228/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dźwierzuty, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/280/17
Rady Gminy w Dźwierzutach
z dnia 20 listopada 2017 r.
 
 
Lp.        Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
 
1.
 
 
Rodzeństwo dziecka
kontynuującego wychowanie
przedszkolne w tym samym
przedszkolu.
30  
Oświadczenie rodzica o kontynuowaniu wychowania  przedszkolnego przez pozostałe dzieci
 
2.
 
 Przedszkole/oddział    
przedszkolny znajduje się najbliżej
miejsca zamieszkania kandydata.
30  
Na podstawie informacji umieszczonej we wniosku o przyjęcie do przedszkola.
3. Dziecko obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego, pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym. 30 Dokument poświadczający zatrudnienie                  (od każdego z rodziców): zaświadczenie                   z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym, zaświadczenie z UG   o prowadzeniu gospodarstwa rolnego itp./ zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów,
 
 
 
4.
 
 
Czas pobytu dziecka w przedszkolu
powyżej 5 godzin dziennie-
kryterium dotyczące tylko
przedszkoli
20 Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie
 
 
 
UZASADNIENIE
 
do Uchwały Nr XXXIII/280/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 listopada 2017 r.
 
W myśl art. 131 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie danej gminy.
 
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w oddziale przedszkolny, lub                   w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe posiadające jednakową wartość:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
             
Zgodnie z treścią art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole, oddział przedszkolny  nadal dysponuje wolnymi miejscami organ prowadzący zobowiązany jest określić kryteria (nie więcej niż 6), które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  i przyznać każdemu kryterium określoną liczbę punktów. Mogą one mieć różna wagę. Rada gminy określa również dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia. Kryteria te wraz z liczbą punktów zostały określone w załączniku do niniejszej uchwały.
Podjęcie niniejszej uchwały w miejsce uchylanej uchwały Nr XXVI/228/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest  Gmina Dźwierzuty, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów wiąże się z tym, że art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) regulował stan przejściowy dotyczący roku szkolnego 2017/2018. Podjęcie uchwały na podstawie ww. przepisu prawa było obligatoryjnym zadaniem gminy.
W przedmiotowej uchwale dostosowano podstawę prawną zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym. W związku z powyższym przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-11-20 10:21
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-11-27 10:21
Uchwała Nr XXXIII/279/17
Uchwała Nr  XXXIII/279/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 listopada 2017 r.
 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2018 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. (M.P. poz. 958) przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego  z kwoty 52,49 zł do 49,00 zł za 1dt.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy Dźwierzuty.
 
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego  i obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku.
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-11-20 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-11-20 10:07
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-11-27 10:08
Uchwała Nr XXXIII/278/17
Uchwała Nr XXXIII/278/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 listopada 2017 r.
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 5 ust 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785) w związku z pkt 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. poz. 800) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Stawki podatku od nieruchomości wynoszą :
 
I. od budynków lub ich części za 1 m2 powierzchni użytkowej:
 
 1. mieszkalnych – 0,70 zł
 
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 15,70 zł  
 
 1. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,59 zł 
 
 1. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł
 
 1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,87 zł, z wyjątkiem:  
                                                                           
 1. gospodarczych,  położonych w obrębie posesji wraz z mieszkaniem lub budynkiem mieszkalnym - 4,85 zł  w tym:
 • za pierwsze 20 metrów kwadratowych łącznej powierzchni posiadanych budynków wymienionych w punkcie a - 4,85 zł
 • za każdy kolejny metr kwadratowy powyżej 20 metrów kwadratowych łącznej powierzchni posiadanych budynków gospodarczych wymienionych w punkcie a - 0,18 zł
 
 1. gospodarczych, zajętych na działalność rolniczą, opodatkowanych łącznie z gospodarstwem rolnym, położonych  na gruntach nie będących użytkami rolnymi - 0,18 zł
 
 1.  budynków letniskowych - 7,77 zł
 
II. od  budowli - 2% wartości  określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust. 3-7 ww. ustawy                                                                      o podatkach i opłatach lokalnych
 
 
 
 
 
III. od gruntów:
 
 1. związanych z prowadzeniem  działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków - 0,65 zł od 1m2 powierzchni
 
 1. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior                i zbiorników sztucznych - 4,63 zł od 1 ha powierzchni
 
 1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł od 1m2 powierzchni,                             z wyjątkiem:  
                                 
 1. zajętych na prowadzenie działalności rolniczej zgodnie z art. 1a , ust 1, pkt 6 ww. ustawy                   o podatkach i opłatach lokalnych - 0,12 zł od 1m2 powierzchni,
 
 1. letniskowych - 0,48 zł od 1m2 powierzchni,
 
 1. sklasyfikowanych geodezyjnie symbolem dr (drogi) - 0,11 zł od 1m2 powierzchni,
 
 1. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1m2 powierzchni.
 
§ 2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, grunty i budowle zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.
        
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 4
Traci moc uchwała Rady Gminy Dźwierzuty nr XXI/184/16 z dnia  29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r. poz. 4831)
 
§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego                    i obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku.
 
                                                                                                         
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-11-20 10:05
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-11-20 10:05
Uchwała Nr XXXIII/277/17
Uchwała Nr  XXXIII/277/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 listopada 2017 r.
 
 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/222/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 27 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szczycieńskiego
 
 
Na podstawie art. 10 ust. 1, w związku z art. 18 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870  późn. zm.), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1
W uchwale nr XXVI/222/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 27 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szczycieńskiego §1 ust.1 pkt b, otrzymuje brzmienie:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym – Dźwierzuty od km 9+600 do km 14+215”, w wysokości625.457,12 zł.
 
§ 2
Pozostałe postanowienia uchwały XXVI/222/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 27 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szczycieńskiego, pozostają bez zmian.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany w statucie Gminy.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-11-20 10:03
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-11-20 10:03
Uchwała Nr XXXIII/276/17
Uchwała Nr XXXIII/276/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 listopada 2017 r. 
 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2017 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.)
 
 Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXIII/199/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
 
 1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zmniejszeniu o  1.112.566,63 zł,
 
dochody budżetu po zmianach :                                     28.602.504,54 zł,
                   z tego : dochody bieżące w wysokości :         27.972.356,99 zł
                    dochody majątkowe w wysokości          630.147,55 zł.
 
 1. W § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zmniejszeniu  o  1.007.556,77 zł,
 
wydatki budżetu po zmianach :                                      30.925.534,58 zł,
                   z tego : wydatki bieżące w wysokości :         26.631.770,21 zł
                    wydatki majątkowe w wysokości :     4.293.764,37 zł.
 
 1. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie :
„Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 3.566.307,25 zł, zgodnie zzałącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:
 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 723.172,02 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 2 ust.4 otrzymuje brzmienie:
„Dochody i wydatki związane z realizacją :
 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami”, stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
 2. zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.” , stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 
 1. § 3 otrzymuje brzmienie :
„Deficyt budżetu gminy w kwocie  2.323.030,04 zł, zostanie pokryty:
 1. przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie  606.107,29 zł,
 2. wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.716.922,75 zł.”
 
 1. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Przychody budżetu w wysokości 3.549.482,35 zł, rozchody w wysokości 1.226.452,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  600 000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu w kwocie  606.107,29 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  w kwocie  1.226.452,31 zł.”
 
 
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXIII/199/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2017 r., pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
      2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2017-11-20 10:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-11-20 10:00
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-11-27 10:01
Uchwała Nr XXXIII/275/17
Uchwała Nr XXXIII/275/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 listopada 2017 r.

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty
na lata 2017– 2027 podjętej uchwałą  Nr XXIII/198/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

 
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dźwierzuty na lata 2017–2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3
Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXIII/198/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2017 – 2027, pozostają bez zmian.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany w Statucie Gminy.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2017-11-20 09:59
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-11-20 09:58
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-11-27 09:59
Uchwała Nr XXXII/274/17
 
Uchwała Nr XXXII/274/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 października 2017 r.
 
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dźwierzuty na lata 2018-2021”
 
Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 18 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się do realizacji „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dźwierzuty na lata 2018-2021” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
§ 3.
Traci moc Uchwała Nr XXVII/189/05 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 15 grudnia 2005 r. r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Dźwierzuty na lata  2005-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2015.
§ 4.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 Uzasadnienie do przyjęcia dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dźwierzuty na lata 2018-2021”
 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dźwierzuty na lata 2018-2021 został opracowany zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), uwzględniając część strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” dotyczących ochrony środowiska. Jest on podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska na terenie gminy. Zawiera cele i zadania, które powinna realizować gmina w celu ochrony środowiska w swoich granicach administracyjnych.
Podstawowym celem sporządzania i uchwalania Programu Ochrony Środowiska (POŚ) jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych.
POŚ stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem, spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu JST.
Zakres i stopień szczegółowości Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dźwierzuty na lata 2018-2021 wynika z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) i został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (pismo z dnia 12 czerwca 2017 r., znak: WOOŚ.411.75.2017.MT) oraz Warmińsko-Mazurskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym (pismo  z dnia 9 czerwca 2017 r., znak: ZNS.9022.5.74.2017.Z). Projekt POŚ wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko został również poddany opiniowaniu przez ww. organy.
Wójt Gminy Dźwierzuty, zgodnie z art. 39 ww. ustawy, zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w opracowywaniu POŚ i Prognozy podczas konsultacji społecznych. W terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości obwieszczenia o rozpoczęciu procesu opiniowania społecznego przedmiotowych dokumentów tj. od 18 sierpnia 2017 r.,  nie wniesiono uwag i wniosków do projektów POŚ i Prognozy.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-10-27 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-11-06 09:49
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-11-06 09:49
Uchwała Nr XXXII/273/17
Uchwała Nr XXXII/273/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 października 2017 r.
 
w sprawie wyrażenia opinii uznania lasów położonych na terenie Gminy Dźwierzuty za ochronne.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach    (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.) - Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1.
Opiniuje się negatywnie wniosek Nadleśnictwa Wipsowo w sprawie uznania za ochronne lasów  o powierzchni 76,92 ha, położonych na terenie Gminy Dźwierzuty.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 

                                                            
UZASADNIENIE
 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Wipsowo wnioskiem znak: NZ.6004.1.6.2017 z dnia 05.09.2017 r. (wpłynął do Urzędu 06.09.2017 r.) zwrócił się do Rady Gminy Dźwierzuty z prośbą o uznanie lasów, położonych na terenie Gminy Dźwierzuty o powierzchni 76,92 ha za ochronne. Do wniosku załączono wykaz lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne wraz z mapą przeglądową projektowanych lasów ochronnych.
We wniosku podano następujące uzasadnienie:
 1. cel uznania - zachowanie lasów wydzielonych jako poligon badawczy dla celów naukowych,
 2. skutki społeczne – ograniczenie użytkowania lasów wpłynie korzystnie na zachowanie typowych dla Nadleśnictwa gleb leśnych,
 3. skutki przyrodnicze – zwiększenie różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych.
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 788           z późn. zm.) za lasy szczególnie chronione, zwane dalej "lasami ochronnymi", mogą być uznane lasy, które:
 1. chronią glebę przed zmywaniem lub wyjałowieniem, powstrzymują usuwanie się ziemi, obrywanie się skał lub lawin;
 2. chronią zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, regulują stosunki hydrologiczne  w zlewni oraz na obszarach wododziałów;
 3. ograniczają powstawanie lub rozprzestrzenianie się lotnych piasków;
 4. są trwale uszkodzone na skutek działalności przemysłu;
 5. stanowią drzewostany nasienne lub ostoje zwierząt i stanowiska roślin podlegających ochronie gatunkowej;
 6. mają szczególne znaczenie przyrodniczo-naukowe lub dla obronności i bezpieczeństwa Państwa;
 7. są położone:
  1. w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców,
  2. w strefach ochronnych uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych,
  3. w strefie górnej granicy lasów.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o lasach Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze decyzji, uznaje las za ochronny lub pozbawia go tego charakteru, na wniosek Dyrektora Generalnego, zaopiniowany przez Radę Gminy. Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy  Rada Gminy powinna wyrazić opinię w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia o jej wyrażenie. W razie upływu tego terminu uważa się, że Rada Gminy nie zgłasza zastrzeżeń.
Rada Gminy Dźwierzuty postanowiła negatywnie zaopiniować wniosek Nadleśnictwa Wipsowo, o uznanie za ochronne lasów o ogólnej powierzchni 76,92 ha, położonych na terenie Gminy Dźwierzuty, wymienionych w wykazie załączonym do wniosku z dnia 05.09.2017 r.
Zdaniem Rady Gminy Dźwierzuty w przypadku uznania tych lasów za ochronne może  spowodować ograniczenie dostępności lasów ze względów ochrony przyrody. Może to prowadzić do zmniejszenia liczby turystów na terenie gminy, co niesie za sobą zmniejszenie dochodów mieszkańców gminy.
Po uznaniu lasów za ochronne mogą pojawić się inne skutki dla mieszkańców tj. brak możliwości budowy i rozbudowy infrastruktury, ograniczenia rozwoju. Zmniejszenia dochodów mieszkańców z powodu braku pracy, gdyż mogą wystąpić ograniczenia w pozyskaniu drewna  lub ograniczenie zbioru  płodów runa leśnego, co nie tylko może mieć bezpośredni, ale i pośredni wpływ na dochody mieszkańców okolicznych miejscowości. Pośredni wpływ wiązać się może z ograniczoną turystyką, w której turyści zbierają runo leśne.
Należy się również liczyć z faktem, że w perspektywie lat mogą się pojawić inne negatywne skutki dla mieszkańców po uznaniu lasów za ochronne.
W związku z tym podjęcie uchwały, wyrażającej negatywną opinię jest zasadne.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłHanna Kulesz-Krupska - Podinspektor ds. Budownictwa i Architerktury2017-10-27 09:46
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-11-06 09:46
Uchwała Nr XXXII/272/17
Uchwała Nr XXXII/272/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 października 2017 r.
 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) w związku z  art. 117 ust. 4  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 60 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
Stwierdza się przekształcenie sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Linowie z siedzibą w Linowie 40, 12-120 Dźwierzuty, z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnią szkołę podstawową:
 1. nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Linowie;
 2. siedziba szkoły: Linowo 40, 12-120 Dźwierzuty;
 3.  obwód Szkoły Podstawowej w Linowie obejmuje miejscowości: Linowo, Dąbrowa, Nowe Kiejkuty, Stankowo.
 
§ 2.
Stwierdza się przekształcenie sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rumach z siedzibą  w Rumach 19, 12-120 Dźwierzuty, z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnią szkołę podstawową:
 1. nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Rumach;
 2. siedziba szkoły: Rumy 19, 12-120 Dźwierzuty;
 3.  obwód Szkoły Podstawowej w Rumach obejmuje miejscowości: Rumy, Rusek Mały, Mycielin, Julianowo, Sąpłaty.
 
§ 3.
Stwierdza się przekształcenie sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bogumiła Linki  w Dźwierzutach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach  z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 1, 12-120 Dźwierzuty, z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnią szkołę podstawową:
 1. nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. B. Linki w Dźwierzutach;
 2. siedziba szkoły: ul. Sienkiewicza 1, 12-120 Dźwierzuty;
 3.  obwód Szkoły Podstawowej im. Bogumiła Linki w Dźwierzutach obejmuje  miejscowości: Dźwierzuty, Olszewski, Jabłonka, Małszewko, Budy, Szczepankowo, Gisiel, Augustowo, Targowska Wola, Mirowo, Łupowo.
 
 
§ 4.
Stwierdza się przekształcenie sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Orzynach wchodzącej  w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach z siedzibą  w Orzynach 34, 12-120 Dźwierzuty, z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnią szkołę podstawową:
 1. nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Orzynach;
 2. siedziba szkoły: Orzyny 34, 12-120 Dźwierzuty;
 3. obwód Szkoły Podstawowej w Orzynach obejmuje miejscowości: Orzyny, Miętkie, Targowo, Jeleniowo, Rów, Kulka, Zimna Woda.
 
§ 5.
Stwierdza się przekształcenie sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kałęczynie z siedzibą   w Kałęczynie 17, 12-120 Dźwierzuty, z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnią szkołę podstawową:
 1. nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Kałęczynie;
 2. siedziba szkoły: Kałęczyn 17, 12-120 Dźwierzuty;
 3. obwód Szkoły Podstawowej w Kałęczynie obejmuje miejscowości: Kałęczyn, Targowska Wólka, Rańsk, Grądy, Rogale, Popowa Wola, Śledzie, Rutkowo, Grodziska, Zalesie.
 
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-10-27 09:43
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-11-06 09:43
Uchwała Nr XXXII/271/17
Uchwała Nr XXXII/271/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 października 2017 r. 
 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2017 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.)
 
 Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXIII/199/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
 
 1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu  448.739,31 zł,
 
dochody budżetu po zmianach :                                     29.715.071,17 zł,
                   z tego : dochody bieżące w wysokości :         27.962.602,99 zł
                    dochody majątkowe w wysokości :     1.752.468,18 zł.
 
 1. W § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu  o  683.709,59 zł,
 
wydatki budżetu po zmianach :                                      31.933.091,35 zł,
                   z tego : wydatki bieżące w wysokości :         26.632.053,97 zł
                    wydatki majątkowe w wysokości :     5.301.037,38 zł.
 
 1. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie :
„Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 4.608.019,82 zł, zgodnie zzałącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 2 ust.4 otrzymuje brzmienie:
„Dochody i wydatki związane z realizacją :
 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami”, stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
 
 1. § 3 otrzymuje brzmienie :
„Deficyt budżetu gminy w kwocie  2.218.020,18 zł, zostanie pokryty:
 1. przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie  501.097,43 zł,
 2. wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.716.922,75 zł.”
 
 1. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Przychody budżetu w wysokości 3.444.472,49 zł, rozchody w wysokości 1.226.452,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  600 000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu w kwocie  501.097,43  zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  w kwocie  1.226.452,31 zł.”
 
 1. § 10 otrzymuje brzmienie:
„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały”.
 
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXIII/199/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2017 r., pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
      2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2017-10-27 09:37
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-11-06 09:37
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-11-06 09:40
Uchwała Nr XXXII/270/17
Uchwała Nr XXXII/270/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 października 2017 r.

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty
na lata 2017– 2027 podjętej uchwałą  Nr XXIII/198/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

 
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dźwierzuty na lata 2017–2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3
Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXIII/198/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2017 – 2027, pozostają bez zmian.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany w Statucie Gminy.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2017-10-27 09:34
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-11-06 09:34
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-11-06 09:35
Uchwała Nr XXXI/269/17
Uchwała Nr XXXI/269/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 września 2017 r.
 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie geodezyjnym Łupowo oraz w miejscowości Laurentowo.
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu    i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
 
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek leżących w obrębie geodezyjnym Łupowo oraz w miejscowości Laurentowo.
 1. Granice obszaru objętego uchwałą przedstawione zostały na załączniku graficznym oznaczonym numerem 1.
 2. Uzasadnienie uchwały oraz analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu stanowią załącznik nr 2 uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXI/269/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 września 2017 r.
 
Obszar opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Łupowo oraz miejscowości Laurentowo
 
 
[ mapa z zaznaczonym obszarem ]
 
 
 
– granica opracowania
 
 

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/269/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 września 2017 r.
 
Uzasadnienie
 
            Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym obejmuje cały obręb geodezyjny Łupowo oraz całą miejscowość Laurentowo. Sporządzenie planu miejscowego ma na celu ujednolicenie zasad dotyczących zabudowy w kontekście ochrony ładu przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska oraz zabytków.
 
Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu
 
            Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dźwierzuty wyznacza w proponowanym obszarze między innymi tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, terenów rozwoju funkcji mieszkalno–usługowej czy tereny lasów, jednocześnie umożliwiając ich rozwój. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma na celu ujednolicenie zasad związanych z rozwojem wyżej wymienionych funkcji i ograniczenie niekontrolowanego rozwoju, które w konsekwencji mogłyby naruszyć zasady ochrony ładu przestrzennego, o których mowa  w ustawie z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Prace nad planem będą prowadzone zgodnie z art. 17 i zakresem określonym w art. 15 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Opracowany plan nie będzie naruszał studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dźwierzuty uchwalonego uchwałą Nr XIV/122/2000 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 7.07.2000 r. Dokonana przez Wójta Gminy analiza pozwoliła jednoznacznie określić odpowiedni obszar i powziąć decyzję o zasadności opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Łupowo oraz miejscowości Laurentowo.
            Uwzględniając powyższe, korzystając z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uznano za zasadne sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego obszaru. Podjęta uchwała stanowi wyraz woli Rady Gminy względem kształtowania przestrzeni na terenie gminy. Sporządzenie miejscowego planu wpisuje się we władztwo planistyczne gminy i jest przejawem racjonalnego gospodarowania przestrzenią gminy.
            Przyjąć zatem należy, że niniejsza uchwała czyni zadość zarówno oczekiwaniom społeczności lokalnej jak również obowiązującym przepisom prawnym.
 

Załączniki:

załącznik graficzny MPZP Typ pliku: pdf 416.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-09-28 08:57
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-10-03 08:57
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-10-03 08:58
Uchwała Nr XXXI/268/17
Uchwała Nr XXXI/268/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 września 2017 r.
 
w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie publicznego domu opieki społecznej na terenie części działki nr ewidencyjny 30/36 w obrębie geodezyjnym Rańsk, gmina Dźwierzuty planowanej do realizacji w obszarze zespołu przyrodniczo–krajobrazowego „Rzeka Babant  i Jezioro Białe”
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 446 ze zm.), art. 21 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami  w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2011, Nr 291, poz.1707 ze zm.), art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.), § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Nr 23 Wojewody Warmińsko–Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie zespołu przyrodniczo–krajobrazowego „Rzeka Babant i Jezioro Białe” (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2007 r. Nr 122, poz. 1700 ze zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1
 
Uzgadnia się realizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie publicznego domu opieki społecznej na terenie części działki nr ewidencyjny 30/36 w obrębie geodezyjnym Rańsk, gmina Dźwierzuty planowanej do realizacji w obszarze zespołu przyrodniczo–krajobrazowego „Rzeka Babant i Jezioro Białe” utworzonego na podstawie rozporządzenia Nr 23 Wojewody Warmińsko–Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2007 r.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
Uzasadnienie
 
Inwestycja celu publicznego polegająca na budowie publicznego domu opieki społecznej na terenie części działki nr ewidencyjny 30/36 w obrębie geodezyjnym Rańsk, gmina Dźwierzuty będzie realizowana na obszarze zespołu przyrodniczo–krajobrazowego „Rzeka Babant i Jezioro Białe” utworzonego rozporządzeniem Nr 23 Wojewody Warmińsko–Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2007 r.
Na terenie w/w zespołu przyrodniczo–krajobrazowego obowiązują następujące zakazy:
 1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru;
 2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych  z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
 3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
 4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
 5. likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
 6. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
 7. zmiany sposobu użytkowania ziemi;
 8. wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
 9. umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk     i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych  z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
 10. umieszczania tablic reklamowych.
Zakazy te stoją w sprzeczności z planowaną do realizacji inwestycją. Jednakże w/w zakazy nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody – Radą Gminy Dźwierzuty. Dokonanie pozytywnego uzgodnienia realizacji przedmiotowej inwestycji przez Radę Gminy Dźwierzuty jest warunkiem wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.
Realizacja planowanej inwestycji jest możliwa w miejscu wyznaczonym w projekcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – znak sprawy RI–PPA.6733.9.2017. Działka nr 30/36, obręb Rańsk, znajduje się na obrzeżach gminy Dźwierzuty, przy drodze wojewódzkiej nr 600 łączącej miasta powiatowe Szczytno i Mrągowo. Za zlokalizowaniem przedsięwzięcia na tym terenie przemawia niewielkie oddalenie od dużych miast oraz brak konfliktu z istniejącym zagospodarowaniem terenu. Ponadto działka nr 30/36 ma powierzchnię ok. 43 ha, co pozwala na umiejętne zagospodarowanie obszaru. Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przewiduje podłączenie obiektu do wszystkich możliwych istniejących sieci. Osoby mieszkające w publicznym domu opieki będą korzystały przede wszystkim z walorów widokowych oraz świeżego powietrza bez potencjalnej możliwości oddziaływania na nie.
Uregulowanie sytuacji na terenie działki nr 30/36 spowoduje odpowiedzialne zagospodarowanie obszaru z możliwością kontroli prowadzonych prac i późniejszego korzystania z tego terenu.  Utworzenie takiej jednostki na terenie gminy spowoduje przyciąganie bezpośrednio zainteresowanych do publicznego domu opieki, ale też ich znajomych i rodziny na tereny gminy, co wpłynie na korzystny rozwój całej gminy.
Jednocześnie rozważono ewentualność lokalizacji publicznego domu opieki społecznej w innym miejscu.
 
Stwierdzono, że usytuowanie publicznego domu opieki społecznej w innym miejscu jest niemożliwe, ponieważ działka nr 30/36 jest jedyną należącą do inwestora na terenie gminy Dźwierzuty. Uzyskanie innej działki o podobnej wielkości, możliwym uzbrojeniu czy potencjale inwestycyjnym jest niemożliwe bez ponoszenia znacznych kosztów i prawdopodobieństwa ingerencji w środowisko. Inwestycja celu publicznego  o tym charakterze jest pożądana nie tylko przez lokalną społeczność – powstaną nowe miejsca pracy, ale również przez społeczeństwo, które się starzeje. W konsekwencji ulokowanie obiektu w innym położeniu jest niemożliwe. Nie ma więc możliwości wyboru alternatywnego rozwiązania ze względu na dużo większe koszty realizacji inwestycji, gorszą lokalizację czy możliwą ingerencję w środowisko.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-09-28 08:51
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-10-03 08:51
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-10-03 08:54
Uchwała Nr XXXI/267/17

Uchwała Nr XXXI/267/17

Rady Gminy Dźwierzuty

z dnia 28 września 2017 roku

 

w sprawie utworzenia przez Gminę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „f” ustawy z dnia 8 marca o 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 827)

 

Rada Gminy Dźwierzuty uchwala co następuje:

§ 1

 1. Tworzy się jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dźwierzutach.

 2. Gmina Dźwierzuty obejmuje w Spółce 100 % udziałów.

 3. Spółka utworzona jest na czas nieoznaczony.

 4. Środki przeznaczone na kapitał zakładowy Spółki zostaną pokryte ze środków budżetu Gminy Dźwierzuty oraz jej majątku.

 

§ 2

 1. Celem utworzenia Spółki jest wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie m.in. gospodarki wodno-ściekowej, dostarczania energii cieplnej do budynków mieszkaniowych i użytkowych, oraz zadań poza sferę użyteczności publicznej, w obszarze niezaspokojonych potrzeb wspólnoty samorządowej, ważnych dla rozwoju gminy szczegółowo określonych w akcie założycielskim spółki.

 2. Spółka może również prowadzić działalność z zakresu innych zadań niż określone w § 2 ust. 1 uchwały oraz świadczyć usługi zgodnie z aktem założycielskim spółki.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Przewodniczący Rady Gminy

 /-/ Arkadiusz Aleksander Nosek

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-09-28 08:51
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-10-03 08:51
Uchwała Nr XXXI/266/17
Uchwała Nr XXXI/266/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 września 2017 r.
 
 
w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do 1 m3 wody dla miejscowości Rogale
 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.      (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 328 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 1. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Dźwierzuty do ceny 1 m3 wody, dostarczanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Biskupcu Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 26, 11-300 Biskupiec dla miejscowości Rogale w gminie Dźwierzuty dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 2. Dopłata, o której mowa w ust. 1 wynosi 1,28 zł +VAT do każdego m3 wody.
 
§ 2.
Dopłata, o której mowa w § 1 przekazywana będzie na rachunek bankowy Zakładu Wodociągów                     i Kanalizacji Kazimierz Skonieczny ul. Marii Konopnickiej 66/1, 12-100 Szczytno na podstawie faktury według ilości dostarczonej wody, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.
Tracą moc:
 1. uchwała Nr VII/44/15 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do 1 m3 wody dla miejscowości Rogale;
 2. uchwała Nr XII/87/15 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/44/15 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do 1 m3 wody dla miejscowości Rogale.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
Uzasadnienie
 
            Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.)  Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu.
Do miejscowości Rogale woda dostarczana jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji w Biskupcu Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 26, 11-300 Biskupiec w cenie 3,64 zł/m3 netto, (3,93 zł/m3 brutto).
W związku z tym, że różnica pomiędzy ceną wody obowiązującą w Gminie Dźwierzuty (2,36 zł/m3 netto, 2,55 zł/m3 brutto) a ceną wody dostarczanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji w Biskupcu Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 26, 11-300 Biskupiec wynosi 1,28 zł/m3 netto, różnica ta, dla indywidualnych odbiorców gospodarstw domowych, zostanie sfinansowana  z budżetu gminy.
Faktyczne zużycie wody będzie rozliczone wg wskazań licznika głównego.
 
 
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-09-28 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-10-03 08:48
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-10-03 08:49
Uchwała Nr XXXI/265/17
Uchwała Nr XXXI/265/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 września 2017 r.
 
 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dziemiany
 
 
Na podstawie art. 10 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z  póżn. zm.), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Udziela się z budżetu Gminy Dźwierzuty na 2017 rok pomocy finansowej dla Gminy Dziemiany w formie dotacji celowej w kwocie 6.000,00 zł (słownie: sześć tysiące złotych), z przeznaczeniem na likwidację skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, jakie miały miejsce w miesiącu sierpniu 2017 roku.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany w statucie Gminy.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-09-28 08:46
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-10-03 08:46
Uchwała nr XXXI/264/17
Uchwała nr XXXI/264/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 września 2017r.
 
w sprawie zaciągnięcia kredytu
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§1
 
Postanawia się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 300 000,00 zł (słownie jeden milion trzysta tysięcy złotych 00/100 groszy), z okresem spłaty do  31 grudnia 2027 roku, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
 
§2
 
 1. Źródłem pokrycia spłaty kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne Gminy z tytułu podatków lokalnych oraz z udziałów w podatkach dochodowych.
 2. Szczegółowe warunki dotyczące kredytu określi umowa zawarta z bankiem.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2017-09-28 08:44
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-10-03 08:44
Uchwała Nr XXXI/263/17
Uchwała Nr XXXI/263/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 września 2017 r. 
 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2017 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.)
 
 Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXIII/199/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
 
 1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu  o  463.622,69 zł,
 
dochody budżetu po zmianach :                                     28.879.465,89 zł,
                   z tego : dochody bieżące w wysokości :         27.146.864,14 zł
                    dochody majątkowe w wysokości :     1.732.601,75 zł.
 
 1. W § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu  o  391.214,54 zł,
 
wydatki budżetu po zmianach :                                      30.862.515,79 zł,
                   z tego : wydatki bieżące w wysokości :         25.565.537,41 zł
                    wydatki majątkowe w wysokości :     5.296.978,38 zł.
 
 1. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie :
„Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 4.603.960,82 zł, zgodnie zzałącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 2 ust.4 otrzymuje brzmienie:
„Dochody i wydatki związane z realizacją :
 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami”, stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
 2. zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.” , stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 
 1. § 3 otrzymuje brzmienie :
„Deficyt budżetu gminy w kwocie  1.983.049,90 zł, zostanie pokryty:
 1. przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie  266.127,15 zł,
 2. wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.716.922,75 zł.”
 
 1. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Przychody budżetu w wysokości 3.209.502,21 zł, rozchody w wysokości 1.226.452,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:
 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  600 000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu w kwocie  266.127,15 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  w kwocie  1.226.452,31 zł.”
 
 
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXIII/199/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2017 r., pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
      2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2017-09-28 08:41
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-10-03 08:41
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-10-03 08:42
Uchwała Nr XXXI/262/17
Uchwała Nr XXXI/262/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 września 2017 r.

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty
na lata 2017– 2027 podjętej uchwałą  Nr XXIII/198/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

 
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dźwierzuty na lata 2017–2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3
Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXIII/198/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2017 – 2027, pozostają bez zmian.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany w Statucie Gminy.

 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2017-09-28 08:33
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-10-03 08:33
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-10-03 08:40
Uchwała Nr XXX/261/17
Uchwała Nr XXX/261/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 lipca 2017 r.
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. Nr 446 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§1.
 
Po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty złożonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową SASEK, ul. Szczycieńska 26A, 12-120 Dźwierzuty, zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Gminy uznaje skargę za nieuzasadnioną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2.
 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Dźwierzuty do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz   z załącznikiem.
 
§3.
 
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXX/261/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 lipca 2017 r.
                                                                                     
 
UZASADNIENIE
 
            Dnia 26 lipca 2017 r. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę Spółdzielni Mieszkaniowej „Sasek”, ul. Szczycieńska 26A, 12-120 Dźwierzuty dotyczącą działalności Wójta Gminy Dźwierzuty w przedmiocie niezałatwienia sprawy polegającej na nieustawieniu bramek do gry w piłkę nożną na istniejącym boisku, położonym na działce nr 531/1 obręb Dźwierzuty, będącej własnością Gminy.
            Z treści przedmiotowej skargi wynika, że jej autor zarzuca Wójtowi, iż ten mimo wielokrotnych próśb Spółdzielni Mieszkaniowej „Sasek” nie ustawił bramek do gry w piłkę nożną na istniejącym boisku położonym na działce nr 531/1 obręb Dźwierzuty, będącej własnością Gminy Dźwierzuty.
            Należy zaznaczyć, że prośbę ustawienia bramek do piłki nożnej na w/w boisku była rozpatrywana przez Urząd Gminy w Dźwierzutach i uznana za złożoną sprawę.
Rozpatrując sprawę stwierdzono, że na wnioskowanej działce nie istnieje boisko w rozumieniu przepisów prawa, a wolnej przestrzeni nie należy traktować jako boiska i aby ustawić bramki należy w pierwszej kolejności wyznaczyć obszar oraz określić charakter boiska, zaprojektować piłko chwyty, ogrodzenie dla bezpieczeństwa użytkowników i mieszkańców.    
Ponadto stwierdzono, że między innymi na działkę nr 531/1 Wójt Gminy na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Sasek” wydał w dniu 13.03.2017 r. decyzję o warunkach zabudowy na inwestycję polegającą na budowie odciągów stalowych celem wzmocnienia konstrukcji trzonu komina. Pismami z dnia 08.05.2017 r. oraz 16.06.2017 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sasek” została poinformowana, że z uwagi na planowane przez Spółdzielnię prace budowlane związane ze wzmocnieniem trzonu komina może powstać konieczność przebudowy istniejącego placu zabaw, aby wynieść urządzenia ze strefy oddziaływania przedsięwzięcia na bezpieczną odległość lub powstanie konieczność zmiany zagospodarowania całego placu.   
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sasek” w/w prace budowlane powinna wykonać do dnia 31.07.2017 r. jak wynika z decyzji z dnia 13.04.2017 r. nakazu nałożonego na Spółdzielnię Mieszkaniową „Sasek” przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczytnie.
Należy podkreślić, że wydatkowanie środków publicznych odbywać się winno zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych, na podstawie uchwały budżetowej oraz zmiany tej uchwały.      
 
Stąd też Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sasek” nie posiada kompetencji, aby narzucić Wójtowi wykonanie zadania, które nie wpisuje się w plan finansowy Gminy.
W wyniku przyjętych wyjaśnień Komisja Rewizyjna uznała zarzuty skargi za bezzasadne.
W związku z powyższym skargę na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty, uznaje się za nieuzasadnioną.  
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-07-28 15:12
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-08-07 15:12
Uchwała Nr XXX/260/17
Uchwała Nr XXX/260/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 lipca 2017 r.
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. Nr 446 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§1.
Po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty złożonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową SASEK ul. Szczycieńska 26A, 12-120 Dźwierzuty, zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Gminy uznaje skargę za nieuzasadnioną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Dźwierzuty do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz  z załącznikiem.
 
§3.
 
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXX/260/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 lipca 2017 r.
 
UZASADNIENIE
 
            Dnia 26 lipca 2017 r. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę Spółdzielni Mieszkaniowej „Sasek”, ul. Szczycieńska 26A, 12-120 Dźwierzuty dotyczącą działalności Wójta Gminy Dźwierzuty w przedmiocie niezałatwienia sprawy polegającej na ustawieniu znaków zakazu na działkach 973/2  i 975/2 obręb Dźwierzuty, będących własnością Gminy.
            Z treści przedmiotowej skargi wynika, że jej autor zarzuca Wójtowi, iż ten mimo złożonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Sasek” wniosku podyktowanego względami bezpieczeństwa, z uwagi na blokowanie przez parkujące tam samochody dojazdu do wymienionych bloków pojazdów uprzywilejowanych, nie zlecił ustawienia znaków zakazu.
            Należy zaznaczyć, że pismo Spółdzielni Mieszkaniowej „Sasek” wpisało się w działania Urzędu Gminy, w związku z  przewidywaną potrzebą uregulowania organizacji ruchu w obrębie ulic położonych na działkach nr 974/1, 975/2, 973/2, co wiązało się także z przebudową drogi wewnętrznej wraz z parkingiem, miejscami postojowymi, dojazdem do świetlicy i zapewnieniem bezkolizyjności dojazdu pojazdów uprzywilejowanych.
            Na dzień podjęcia przedmiotowej uchwały został wyłoniony wykonawca projektu przebudowy gminnej drogi wewnętrznej na potrzeby dojazdu i dojścia do świetlicy gminnej oraz miejsc postojowych na działkach nr 974/1, 975/2, 973/2. Zlecono także wykonanie map do celów projektowych.
            Należy zauważyć, że ustawienie znaków jako rozwiązanie tymczasowe wymaga nakładów na projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz na zakup i ustawienie znaków.  
            Każde zadanie inwestycyjne podlega planowaniu w budżecie gminy i jako takie może być realizowane zgodnie z obowiązującą procedurą w tym zakresie.
W wyniku przyjętych  wyjaśnień Komisja Rewizyjna uznała zarzuty skargi za bezzasadne.
W związku z powyższym skargę na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty, uznaje się za nieuzasadnioną.  
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-07-28 15:08
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-08-07 15:08
Uchwała Nr XXX/259/17
Uchwała Nr XXX/259/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 lipca 2017 r.
 
w sprawie wystąpienia Gminy Dźwierzuty ze stowarzyszenia „Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Szczycieńskiego”.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1  pkt 10 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
 
§ 1.
Wyraża się zgodę na wystąpienie Gminy Dźwierzuty ze stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego”.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-07-28 15:02
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-08-07 15:03
Uchwała Nr XXX/258/17
Uchwała Nr XXX/258/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 lipca 2017 r.
 
w sprawie planu pracy Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury oraz Opieki Zdrowotnej Rady Gminy Dźwierzuty na II półrocze 2017 roku.
 
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się plan pracy KomisjiOświaty i Wychowania, Kultury oraz Opieki Zdrowotnej Rady Gminy Dźwierzuty na II półrocze 2017 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.        
§ 2
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/258/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 lipca 2017 r.
 
Sierpień
 1. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2017/2018 oraz informacja nt. dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Dźwierzuty.
 2. Stan techniczny Gminnych obiektów sportowych (m.in. sala gimnastyczna w Orzynach).
 3. Informacja nt. przyznawania Nagrody Wójta Gminy Dźwierzuty dla uczniów zdolnych.
 4. Fundusz sołecki – stan realizacji.
 5. Sprawy różne.

Wrzesień 
 1. Oświata w Gminie, a reforma – stan faktyczny po zmianach.
 2. Informacja nt. budowy ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec, na terenie Gminy Dźwierzuty– stan realizacji.
 3. Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach – informacja o stanie realizacji.
 4. Sprawy różne.

Październik
 1. Organizacja zajęć w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkołach
  na terenie Gminy Dźwierzuty (m.in. zapotrzebowanie, godziny).
 2. Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Dźwierzuty – stan przygotowania do zimy, sprawozdania  z działalności jednostek.
 3. Informacja odnośnie pracy doraźnej Komisji do opracowania zmian Statutu Rady Gminy Dźwierzuty.
 4. Sprawy różne.

Listopad
 1. Informacja nt. budżetu jednostek oświatowych gminy Dźwierzuty na lata 2017/2018.
 2. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach (Gminny Program Wspierania Rodzin, program 500+, Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych).
 
Grudzień
 1. Informacja na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Dźwierzuty
  i LGD - zrealizowane działania, współpraca.
 2. Informacja nt. realizacji programu bezdomności zwierząt w Gminie Dźwierzuty.
 3. Przygotowanie Sprawozdania z pracy Komisji.
 4. Opracowanie planu pracy na I półrocze 2018 roku.
 5. Sprawy różne.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-07-28 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-08-07 15:00
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-08-07 15:01
Uchwała Nr XXX/257/17
Uchwała Nr XXX/257/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 lipca 2017 r.

w sprawie planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Dźwierzuty na II półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2016 r., poz. 446 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Dźwierzuty na II półrocze 2017 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.       
§ 2.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                        
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek


Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/257/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 lipca 2017 r

                                                                                                           
Wrzesień
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za I półrocze 2017 roku
 2. Analiza płatności kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Dźwierzuty.
 3. Sprawy różne
Październik
 1. Propozycje stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2018 rok.
 2. Informacja nt. kosztów utrzymania Rady Gminy Dźwierzuty za 2016 rok po zmianie stawek diet dla Radnych. 
 3. Koszty poniesione przez Gminę Dźwierzuty na utrzymanie świetlic wiejskich
  za pierwsze półrocze 2017 r.. 
 4. Sprawy różne.
Listopad
 1. Omówienie projektu budżetu Gminy Dźwierzuty na 2018 rok.
 2. Informacja nt. pozyskiwania funduszy unijnych na inwestycje gminne za 2017 rok i na lata kolejne.   
 3. Sprawy różne.
 
Grudzień
 1. Informacja nt. realizacji zadań przez Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Dźwierzutach za 2017 rok.
 2. Podsumowanie działalności Komisji Budżetowej za 2017 rok, przygotowanie sprawozdania.
 3. Opracowanie planu pracy na I półrocze 2018 r.
 4. Sprawy różne.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-07-28 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-08-07 14:51
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-08-07 14:54
Uchwała Nr XXX/256/17
Uchwała Nr XXX/256/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 lipca 2017 r.
 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3-3d ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) Rada Gminy Dźwierzuty, po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych, uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dźwierzuty i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:
 1. rodzaje i ilość odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 2.  częstotliwość ich odbierania;
 3. sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 
§ 2.
 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą następujące frakcje:
 1. zmieszane odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, będą odbierane, co najmniej dwa razy w miesiącu;
 2. selektywnie zebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, będą odbierane, co najmniej jeden raz w miesiącu.
 2.   W drodze selektywnej zbiórki wydziela się następujące frakcje odpadów :
 1. papier i tektury (odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe z papier i tektury);
 2. szkło (odpady opakowaniowe ze szkła);
 3. metale (odpady metali, w tym opakowaniowe z metali);
 4. tworzywa sztuczne (odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych);
 5. odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
 1. Niezależnie od prowadzonej zbiórki odpadów, wyodrębnieniu ze strumienia odpadów komunalnych podlegają:
 1. przeterminowane leki i chemikalia,
 2.  zużyte baterie i akumulatory,
 3. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 4. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 5. odpady budowlane i rozbiórkowe,
 6. zużyte opony,
 7. odzież i tekstylia,
 8. popioły z palenisk domowych
 1. Wydzielone frakcje odpadów zbierane są w odpowiednio oznakowanych workach          foliowych lub pojemnikach:           
  1. niebieski – oznaczony napisem” Papier”- odpady z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; 
  2. żółty – oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”- odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
  3. zielony – oznaczony napisem ”Szkło” - odpady opakowaniowe ze szkła;
  4. brązowy – oznaczony napisem ”Bio”- odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
  5. szary – oznaczony napisem ”Popiół” - popiół i żużel z palenisk domowych.
 2. Pojemniki MGB 1100 l przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Dźwierzuty - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
 3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe,  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  chemikalia oraz zużyte opony, odbierane będą w ramach mobilnej zbiórki tzw. ''wystawki'', zgodnie z terminarzem wywozu nieczystości stałych,  nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 4. Przeterminowane leki składowane w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w placówkach służby zdrowia oraz aptekach na terenie Gminy Dźwierzuty, odbierane będą zgodnie z terminarzem wywozu nieczystości stałych,  nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 5. Zużyte baterie i akumulatory  składowane w punktach zbiórki zorganizowanych w placówkach oświatowych i innych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dźwierzuty, odbierane będą zgodnie z terminarzem wywozu nieczystości stałych, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 6. Odpady budowlane i rozbiórkowe, popioły i żużle zgromadzone w czarnych workach,  odbierane będą zgodnie z terminarzem wywozu nieczystości stałych, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.      
 7. Od właścicieli nieruchomości należy odebrać każdą ilość zgromadzonych odpadów komunalnych.
 
§ 3.
Po powstaniu na terenie gminy Dźwierzuty Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przekazywanie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, chemikaliów, przeterminowanych leków, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, zużytych opon, metali, tworzyw sztucznych, papieru, szkła, popiołu powstałych na terenie nieruchomości, odpadów zielonych, oraz odpadów ulegających biodegradacji będzie następowało także do tego punktu.
 
§ 4.
Zgłaszanie przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne może nastąpić ustnie lub pisemnie w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach, przy ul. Niepodległości 6, telefonicznie pod nr telefonu 89 621 12 32 lub drogą elektroniczną na adres: info@ug-dzwierzuty.pl
 
§ 5.
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 6.
Traci moc uchwała Rady Gminy Dźwierzuty Nr XXVIII/247/17 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-07-28 14:47
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-08-07 14:47
Uchwała Nr XXX/255/17
Uchwała Nr XXX/255/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 lipca 2017 r. 
 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2017 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.)
 
 Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXIII/199/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
 
 1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu  o  140.897,98 zł,
 
dochody budżetu po zmianach :                                     28.449.152,20 zł,
                   z tego : dochody bieżące w wysokości :        26.805.956,37 zł
                    dochody majątkowe w wysokości :     1.643.195,83 zł.
 
 1. W § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu  o  419.664,39 zł,
 
wydatki budżetu po zmianach :                                      30.504.610,25 zł,
                   z tego : wydatki bieżące w wysokości :         25.630.555,55 zł
                    wydatki majątkowe w wysokości :     4.874.054,70 zł.
 
 1. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie :
„Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 4.331.037,14 zł, zgodnie zzałącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 2 ust.4 otrzymuje brzmienie:
„Dochody i wydatki związane z realizacją :
 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami”, stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
 2. zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.” , stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 
 1. § 3 otrzymuje brzmienie :
„Deficyt budżetu gminy w kwocie  2.055.458,05 zł, zostanie pokryty:
 1. przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie  338.535,30 zł,
 2. wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.716.922,75 zł.”
 
 1. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Przychody budżetu w wysokości 3.281.910,36 zł, rozchody w wysokości 1.226.452,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 10 otrzymuje brzmienie:
„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały”.
 
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXIII/199/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2017 r., pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
      2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2017-07-28 14:43
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-08-07 14:43
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-08-07 14:44
Uchwała Nr XXX/254/17
Uchwała Nr XXX/254/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 lipca 2017 r.

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty
na lata 2017– 2027 podjętej uchwałą  Nr XXIII/198/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dźwierzuty na lata 2017–2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3
Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXIII/198/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2017 – 2027, pozostają bez zmian.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany w Statucie Gminy.
 
 

 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2017-07-28 14:40
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-08-07 14:40
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-08-07 14:41
Uchwała Nr XXIX/253/17
Uchwała Nr XXIX/253/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 czerwca 2017 r.
 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pasym
 
Na podstawie art. 10 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z  póżn. zm.), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Udziela się z budżetu Gminy Dźwierzuty na 2017 rok pomocy finansowej dla Gminy Pasym w formie dotacji celowej w kwocie 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych), z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dożynki Powiatowe 2017”. 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany w statucie Gminy.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2017-06-22 14:38
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-08-07 14:38
Uchwała Nr XXIX/252/17
Uchwała Nr XXIX/252/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 czerwca 2017 r. 
 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2017 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.)
 
 Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXIII/199/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
 
 1. W § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu  o  88.000,00 zł,
 
wydatki budżetu po zmianach :                                      30.033.045,58 zł,
                   z tego : wydatki bieżące w wysokości :         25.412.792,18 zł
                    wydatki majątkowe w wysokości :     4.620.253,40 zł.
 
 1. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie :
„Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 4.016.286,23 zł, zgodnie zzałącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:
 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.813.146,61 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 3 otrzymuje brzmienie :
„Deficyt budżetu gminy w kwocie i 1.776.691,64, zostanie pokryty:
 1. przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie  59.768,89 zł,
 2. wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.716.922,75 zł.”
 
 1. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Przychody budżetu w wysokości 3.003.143,95 zł, rozchody w wysokości 1.226.452,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 10 otrzymuje brzmienie:
„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały”.
 
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXIII/199/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2017 r., pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
      2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2017-06-22 14:35
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-08-07 14:36
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-08-07 14:36
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 14 grudnia 2017r. 05:12:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.