Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 12 
Uchwała Nr XXXVIII/331/18
Uchwała Nr XXXVIII/331/18
Rady Gminy Dźwierzuty
  z dnia 27 kwietnia 2018 r.
 
w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Dźwierzuty.
 
Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 681 z późn. zm.), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1.
 1. Wyraża się zgodę na przejęcie przez Gminę Dźwierzuty w 2018 roku, w drodze porozumienia zadania zleconego przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego, dotyczącego obowiązku bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Dźwierzuty.
 2. Wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w ramach otrzymanych na ten cel środków finansowych.
 1. Upoważnia się Wójta Gminy Dźwierzuty do zawarcia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim porozumienia, którego treść określa załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
          
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 681 z późn. zm.) Wojewoda może w drodze porozumienia, powierzyć jednostce samorządu terytorialnego obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie przejmie tego obowiązku bezpłatnie.
Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2234 z późn. zm.) powierzenie następuje na podstawie porozumienia Wojewody z Organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego. Porozumienie, wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, podlega ogłoszeniu   w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki przedstawił projekt porozumienia, który uwzględnia finansowanie zadań dotyczących prowadzenia w 2018 roku spraw związanych z bieżącym utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Dźwierzuty, przewidując dotację celową w wysokości 6.000,00 zł., która pozwoli na utrzymanie tych obiektów na względnym poziomie. Zawarcie porozumienia, a tym samym przekazanie gminie wspomnianej dotacji wymaga podjęcia przez Radę Gminy Dźwierzuty uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Dźwierzuty.

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-04-27 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-04-30 10:52
Uchwała Nr XXXVIII/330/18
Uchwała Nr XXXVIII/330/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
 
w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty.
 
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.200.2018 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
z dnia 14 maja 2018 r. stwierdzam nieważność załącznika do w części dotyczącej: § 5 oraz uregulowania odnoszące się do Komisji ds. Rozpatrywania wniosków, zawarte we wniosku o przyznanie przez Wójta Gminy Dźwierzuty nagrody dla uzdolnionych uczniów (załączniku nr 1 do Regulaminu).

 


Na podstawie art. 90t  ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
W ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty przyznawana jest Nagroda Wójta Gminy Dźwierzuty, zwana dalej „nagrodą”.
 
§ 2.
 
Warunki i tryb przyznawania nagród określa regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3.
 
Traci moc uchwała Nr XIV/113/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty.
 
§ 4.
 
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
UZASADNIENIE
 
      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) przewiduje możliwość wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
      W dniu 11 sierpnia 2015 r. Rada Gminy Dźwierzuty podjęła uchwałę Nr IX/60/15 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty, oraz uchwałę Nr XXXVIII/329/18 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty.
W przypadku podjęcia takiego programu, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty jest obowiązany zabezpieczyć środki                          w budżecie gminy na ten cel oraz określić warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz formy i zakres tej pomocy.
Środki na wsparcie edukacji uzdolnionych dzieci – zabezpieczono w budżecie na rok 2018.
Warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz formy i zakres tej pomocy określi Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, który będzie podstawą do  działania Komisji ds. Rozpatrywania Wniosków która dokona oceny wniosków w sprawie przydziału nagród, określi ich ilość, dokona ich rozdziału, określi wysokość i szczegółowo uzasadni przydział nagrody odrębnie dla każdego złożonego wniosku.
 
      W związku z powyższym podjęcie uchwały staje się zasadne.
 
 
 
Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/330/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
 
 
Regulamin przyznawania Nagród Wójta Gminy Dźwierzuty
 
§ 1.
 
 1. Celem przyznawania nagród jest promowanie w środowisku uczniów, którzy za swoje najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie jak najwyższych wyników w nauce lub  sporcie.
 2. Nagroda jest formą wyróżnienia, docenienia i podziękowania za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności.
 3. Nagradzanie uzdolnionych uczniów jest promocją szkoły w środowisku lokalnym oraz czynnikiem wzmacniającym wzrost motywacji wśród nauczycieli do pracy z uczniami zdolnymi.
§ 2.
 
 1. Niniejszy regulamin określa zasady i kryteria przyznawania nagród pieniężnych lub rzeczowych.
 2. Nagrody finansowane są z budżetu Gminy Dźwierzuty oraz mogą być fundowane przez sponsorów.
 3. O nagrody mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkali na terenie Gminy Dźwierzuty.
 4. Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia uzyskane w danym roku szkolnym.
 
§ 3.
 
Nagrody mogą być przyznane za:
 1.  Osiągnięcia w nauce:
 1. uczniom, którzy uzyskali wysoki wynik – co najmniej 95% na:
- na egzaminie ósmoklasisty od 2019 r.
- na egzaminie gimnazjalnym do 2019 r.
 1. uczniom klas III szkół podstawowych, którzy na „Trzecioteściku” uzyskali 100%,
 2. uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadpodstawowych, którzy uzyskali w nauce średnią ocen co najmniej 5,5 i więcej.
 1.  Osiągnięcia w sporcie:
 1. od I do V miejsca na etapach wojewódzkich (indywidualnie),
 2. od I do X miejsca na etapach ogólnopolskich (indywidualnie).
 3. reprezentacja województwa w sportach drużynowych.
 1. Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach:
 1. uczniom, którzy uzyskali tytuł finalisty lub laureata przedmiotowego konkursu na etapie wojewódzkim,
 2. za uzyskany tytuł laureata lub uzyskanie miejsca od I do X w konkursach ogólnopolskich,
 3. za zajęcie od I do III miejsca w innych konkursach na etapach wojewódzkich.
 1. Raz w ciągu roku szkolnego, Wójt Gminy Dźwierzuty może z własnej inicjatywy nagradzać Nagrodą Specjalną jednego ucznia.
 
§ 4.
 
 1. Wnioski (załącznik nr 1 do regulaminu) o przyznanie nagrody mogą składać:
 1. dyrektorzy szkół po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
 2. organizacje i instytucje kulturalno-oświatowe oraz sportowe.
 3. rodzice uczniów lub opiekunowie prawni.
 1. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Dźwierzutach w ciągu 7 dni po zakończeniu roku szkolnego, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nagroda dla ucznia uzdolnionego”.
 2. Rozpatrywane będą jedynie wnioski złożone w terminie, prawidłowo wypełnione i kompletne.
 3. Wręczenie nagród nastąpi w ostatnim tygodniu sierpnia danego roku szkolnego.
 
§ 5.
 
 1. Nagrody i ich wysokość ustala na podstawie złożonych wniosków Komisja ds. Rozpatrywania Wniosków, powołana przez Wójta Gminy Dźwierzuty.
 2. W skład Komisji ds. Rozpatrywania Wniosków wchodzą:
 1. powołany przez Wójta pracownik Urzędy Gminy,
 2. przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury,
 3. po jednym przedstawicielu placówki, wytypowanym przez dyrektora danej szkoły,
 4. przedstawiciel Rady Gminy Dźwierzuty.
 1. Członkowie Komisji ze swojego składu wybierają przewodniczącego, który kieruje jej pracą.
 2. Do zadań Komisji należy:
 1. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody lub jednorazowego stypendium,
 2. podejmowanie decyzji zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy jej członków,
 3. sporządzanie protokołu z posiedzenia, który zawiera imiona i nazwiska nagrodzonych oraz pozostałych kandydatów, a także wysokość przyznanych nagród.
 1. W sprawach spornych decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
 2. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
 
§ 6.
 
 1. Indywidualna wysokość nagród uzależniona jest od rangi osiągniętego wyniku, kwoty ustalonej na ten cel w budżecie gminy na dany rok i liczby uczniów spełniających warunki wymienione w § 3.   
 2. W przypadku, gdy wysokość środków nie zabezpiecza w pełni potrzeb, świadczenia przyznawane są w pierwszej kolejności uczniom, którzy uzyskali najwyższe osiągnięcia naukowe. W następnej kolejności osiągnięcia artystyczne i sportowe.
 3. W przypadku osiągnięcia przez ucznia w danym roku szkolnym dwóch lub kilku wysokich wyników naukowych, artystycznych lub sportowych przyznaje się jedną nagrodę za najlepszy z osiągniętych wyników.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu
przyznawania Nagród
Wójta Gminy Dźwierzuty
 
 
WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEZ WÓJTA GMINY DŹWIERZUTY NAGRODY                        DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW
Wnioskuję o przyznanie nagrody Wójta Gminy Dźwierzuty dla :
…………………………………………………………………………………………………  (nazwisko i imię ucznia)
Klasa………………………………..
Data urodzenia……………………………………
Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
Informacje o szczególnych osiągnięciach w roku szkolnym …………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pieczątka instytucji                                                      ………………………………………….
Pieczątka i podpis dyrektora placówki bądź przedstawiciela organizacji, instytucji kulturalno-oświatowej
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyznawania nagrody Wójta Gminy Dźwierzuty- zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.                     o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 
………………………………………………….
Podpis rodziców lub opiekunów prawnych ucznia
Uzasadnienie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpisy Komisji ds. Rozpatrywania wniosków:
 
 1. …………………………………………
 2. …………………………………………
 3. …………………………………………
 4. …………………………………………
 5. …………………………………………
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-04-27 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-04-30 10:48
Uchwała Nr XXXVIII/329/18
 
Uchwała Nr XXXVIII/329/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
 
 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym              (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz  art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1.
 
Zmianie ulega załącznik do uchwały Nr IX/60/15 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży  z terenu Gminy Dźwierzuty który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2198 z późn. zm.) umożliwia wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w drodze tworzenia programów regionalnych lub lokalnych. Na tej podstawie Rada Gminy Dźwierzuty postanowiła podjąć uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty
Gmina Dźwierzuty wspierając uzdolnione dzieci i młodzież, pomoże im w uzyskaniu wiedzy  i umiejętności w procesie rozwoju edukacyjnego. W przyszłości uczniowie wyróżniający się wysoką średnią będą wykorzystywać zdobytą wiedzę promując przez to Gminę Dźwierzuty.
Zakłada się, że realizacja Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty przyniesie efekty przede wszystkim dla uczniów, ale też i dla szkół oraz całej gminy. Wpłynie na rozwój kreatywności, umiejętności oraz wzrost motywacji uczniów.
Zmiana w załączniku do uchwały spowodowana jest powiększeniem grona adresatów programu.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.
 
Załącznik
do uchwały Nr XXXVIII/329/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
 
 
LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY DŹWIERZUTY
 
 
 1. Wstęp
            Troska o rozwój dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej jest wyrazem świadomości  i poczucia odpowiedzialności za społeczeństwo. Osiągnięcia osób zdolnych są motorem rozwoju  w każdej dziedzinie życia.  Z tego właśnie powodu społeczeństwo powinno dbać o zapewnienie utalentowanym uczniom i młodzieży odpowiednich warunków do rozwoju i kształcenia uzdolnień. Ludzie o wszechstronnym wykształceniu, dla których praca jest odkrywaną i pogłębianą przez lata pasją, mają szanse na osiągnięcie sukcesu i wniesienie wkładu w rozwój społeczności lokalnej, w której żyją.
Szeroko rozumiane wsparcie uczniów wybitnie uzdolnionych, winno być jednym  z priorytetów każdego samorządu, dla którego dobro człowieka i chęć stworzenia najlepszych możliwości dla jego rozwoju jest najważniejsze.
Opracowanie, przyjęcie i realizacja Programu pozwoli wspierać edukację młodych mieszkańców naszej gminy, wykazujących uzdolnienia naukowe, sportowe i artystyczne.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, pragniemy motywować dzieci i młodzież do rozwoju i wzrostu aspiracji m.in. przez przyznawanie nagród oraz stypendiów.
Dzięki temu nasi stypendyści, będą pozytywnym wzorcem dla środowiska oraz wzmocnione zostanie poczucie własnej wartości w społeczności naszej gminy.
 
 1. Cele programu.
 
Celem programu jest:
 1. motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem wiedzy,
 2. stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej,
 3. zachęcanie do udziału  w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, artystycznych  i sportowych,
 4. zwiększanie aspiracji edukacyjnych i aktywności wśród uczniów,
 5. motywowanie rodziców i opiekunów do wspierania edukacji uzdolnionych uczniów,
 6. promowanie uzdolnionych uczniów.
 
 1. Adresaci programu
 
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkali na terenie Gminy Dźwierzuty.
 
 1.  Działania objęte programem oraz formy jego realizacji.
 
 1. Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Dźwierzuty obejmuje następujące działania:
 1. praca z uczniem uzdolnionym,
 2. współpraca z rodzicami ucznia uzdolnionego,
 3. promowanie uczniów uzdolnionych,
 4. nagradzanie uczniów uzdolnionych.
 1. Formy wsparcia oferowane w programie:
 
                        - w odniesieniu do pracy z uczniem uzdolnionym
 1. rozpoznanie uzdolnień ucznia,
 2. aktywizowanie, motywowanie oraz pomoc w rozwoju uzdolnień,
 3. udział ucznia w kołach zainteresowań,
 4. zachęcanie uczniów do wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w konkursach i olimpiadach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
 
            - w odniesieniu do promowania uczniów uzdolnionych
a.  eksponowanie osiągnięć uczniów w: gablotach, kronikach, siedzibie szkoły do   
     której uczęszcza uczeń,
b.  zbieranie i zamieszczanie informacji o sukcesach uczniów na stronie internetowej   
     szkół oraz na stronie internetowej Gminy Dźwierzuty,
c. nominowanie do nagród i stypendiów,
d. prezentowanie osiągnięć uczniów podczas spotkań z rodzicami, władzami
    lokalnymi, mieszkańcami,
 
                        -   w odniesieniu do współpracy z rodzicami
            a. spotkania z rodzicami uczniów uzdolnionych z nauczycielami, pedagogami
                 szkolnymi,
 
                        - w odniesieniu do nagradzania uczniów uzdolnionych
            a. przyznawanie przez Wójta Gminy Dźwierzuty nagród w postaci: dyplomów, listów  
                gratulacyjnych, nagród w formie rzeczowej lub pieniężnej, jednorazowych
                stypendiów.
 
 1. Spodziewane efekty
 
 1. Realizacja możliwości indywidualnego rozwoju pasji i zainteresowań ucznia.
 2. Wzrost aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży.
 3. Wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, olimpiad.
 4. Zwiększenie motywacji nauczycieli do indywidualnego procesu nauczania oraz podnoszenia swoich kwalifikacji celem sprostania nowym oczekiwaniom i potrzebom uczniów uzdolnionych.
 5. Zwiększenie zaangażowania rodziców w edukację dzieci i młodzieży.
 6. Wzrost zaangażowania w działaniach na rzecz środowiska lokalnego.
 7. Promocja Gminy Dźwierzuty w powiecie, województwie i kraju.
 
 1. Finansowanie programu
 
Realizacja Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty odbywać się będzie w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Dźwierzuty oraz od sponsorów.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-04-27 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-04-30 10:43
Uchwała Nr XXXVIII/328/18
Uchwała Nr  XXXVIII/328/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu ) do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r.   poz. 121 z późn. zm.) – Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dźwierzutach w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych,  stanowiących własność Gminy Dźwierzuty, o łącznej wartości 457.645,00 zł (słownie czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych 00/100 gr), zgodnie z poniższą tabelą:
 
L.p. Nr działki Obręb geodezyjny Powierzchnia działki w m² Opis nieruchomości Księga wieczysta
1 694/7 Dźwierzuty 5071 Działka zabudowana składająca się z :
 1. budynku warsztatu o pow. użytkowej  319,5 m²;
 2. budynku magazynu o pow. użytkowej  209,9 m²;
 3. lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej  38,2 m²;
 4. budynku gospodarczego nr 1, o pow. użytkowej  2,4 m² ;
 5. budynku gospodarczego nr 2, o pow. użytkowej  44,1 m²;
 6. wiaty o pow. użytkowej 108,2 m²;
 7. rampy – myjni o pow. użytkowej  23,8 m²;
 8. placu utwardzonego o pow. użytkowej  1689 m² .
OL1S/00018758/3
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
do uchwały Nr XXXVIII/328/18
Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 
             Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Dźwierzutach jest spółką prawa handlowego, która została zawiązana w celu prowadzenia działalności komunalnej, w szczególności w zakresie doprowadzania wody i oczyszczania ścieków oraz gospodarki odpadami na terenie Gminy Dźwierzuty.
Celem realizowania zadań własnych gminy, wskazane jest zatem przekazanie Spółce, stanowiącej własność gminy, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 694/7 o pow. 5071 m², położonej w Dźwierzutach, objętej księgą wieczystą o Nr OLS1S/00018758/3, składającej się z :
 1. budynku warsztatu o pow. użytkowej 319,5 m²;
 2. budynku magazynu o pow. użytkowej 209,9 m²;
 3. lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 38,2 m²;
 4. budynku gospodarczego nr 1, o pow. użytkowej 2,4 m² ;
 5. budynku gospodarczego nr 2, o pow. użytkowej 44,1 m²;
 6. wiaty o pow. użytkowej 108,2 m²;
 7. rampy – myjni o pow. użytkowej 23,8 m²;
 8. placu utwardzonego o pow. użytkowej 1689 m²,
użytkowanej dotychczas przez Spółkę na podstawie umowy użyczenia do celów prowadzenia działalności oraz jako miejsce jej siedziby.
Podkreślić należy, że wniesienie ww. aportu w postaci nieruchomości jest związane z zakończeniem prac nad utworzeniem ww. spółki i wyposażeniem jej w niezbędny majątek umożliwiający jej funkcjonowanie.
            Poprzez wniesienie przedmiotowej nieruchomości zwiększony zostanie kapitał spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi przez utworzenie nowych udziałów w spółce, które zostaną objęte w całości przez Gminę Dźwierzuty, będącą jedynym wspólnikiem Spółki.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) „do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości”.
Rada Gminy dnia 25 października 2016r. podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy Dźwierzuty udziałów lub akcji Gminy Dźwierzuty w spółkach prawa handlowego,  w  której stwierdzono, że wniesienie aportu o wartości powyżej 150 tysięcy netto, wymaga zgody Rady Gminy Dźwierzuty.  
W powyższym przypadku wartość nieruchomości została oszacowana w wysokości 457.645,00 zł i wynika  z operatu szacunkowego, sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego Mieczysława Maruszko.
 
            W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest zasadne.
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-04-27 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-04-30 10:36
Uchwała nr XXXVIII/327/18
Uchwała nr XXXVIII/327/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/286/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szczycieńskiego
 
Na podstawie art. 10 ust. 2, w związku z art. 18 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§1
 
W uchwale nr XXXIV/286/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szczycieńskiego §1 ust.1, otrzymuje brzmienie:
 
„Gmina Dźwierzuty udziela pomocy finansowej dla Powiatu Szczycieńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą: „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec na terenie Gminy Dźwierzuty”, zaplanowanego do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w wysokości 125.081,77 zł.”
 
§2
 
Pozostałe postanowienia uchwały XXXIV/286/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szczycieńskiego, pozostają bez zmian.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-04-27 14:22
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-04-30 10:23
Uchwała Nr XXXVIII/326/18
Uchwała Nr  XXXVIII/326/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szczycieńskiego
 

Na podstawie art. 10 ust. 1, w związku z art. 18 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
 1. Gmina Dźwierzuty udziela pomocy finansowej dla Powiatu Szczycieńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań pod nazwą:
 1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym - Dźwierzuty od km 6+650 do km 9+600 na terenie gminy Dźwierzuty”, w wysokości 200.000,00 zł;
 2. „Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Rogale”, w wysokości 100.000,00 zł.
 1. Pomoc finansowa, o której mowa w ust.1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Dźwierzuty na 2018 r.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany w statucie Gminy.
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-04-27 14:20
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-04-30 10:20
Uchwała Nr XXXVIII/325/18
Uchwała Nr XXXVIII/325/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 kwietnia 2018 r. 
 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2018 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077)
 
 Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXIV/283/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
 
 1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zmniejszeniu o  3.545.891,52 zł,
 
dochody budżetu po zmianach :                                     29.523.416,34 zł,
                   z tego : dochody bieżące w wysokości :         27.074.083,41 zł
                    dochody majątkowe w wysokości        2.449.332,93 zł.
 
 1. W § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zmniejszeniu  o  4.280.384,06 zł,
 
wydatki budżetu po zmianach :                                      31.139.523,79 zł,
                   z tego : wydatki bieżące w wysokości :         26.390.119,65 zł
                    wydatki majątkowe w wysokości :     4.749.404,14 zł.
 
 1. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie :
„Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 4.120.322,37 zł, zgodnie zzałącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie :
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości  2.204.588,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 2 ust.4 otrzymuje brzmienie :
Dochody i wydatki związane z realizacją :
 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r., stanowią załącznik nr 5, do niniejszej uchwały,
 2. zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r., stanowią załącznik nr 6, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 3 otrzymuje brzmienie :
„Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.616.107,45 zł, zostanie pokryty:
 1. przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie  224.095,19 zł,
 2. wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.392.012,26 zł.”
 
 1. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Przychody budżetu w wysokości 3.038.860,94 zł, rozchody w wysokości 1.422.753,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  600 000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu w kwocie  224.095,19 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  w kwocie  1.422.753,49 zł”.
 
 1. § 6 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody w kwocie  115 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie  146 700,00 zł, w tym na:
 1. realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie  129 700,00 zł,
 2. realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie  17 000,00 zł”.
 
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXIV/283/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2018 r., pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
      2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-04-27 14:16
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-04-30 10:16
Uchwała XXXVIII/324/18
Uchwała XXXVIII/324/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty
na lata 2018– 2028 podjętej uchwałą  Nr XXXIV/282/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.)
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dźwierzuty na lata 2018–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3
Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXIV/282/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2018 – 2028, pozostają bez zmian.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany w Statucie Gminy.
 
 

 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-04-27 14:12
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-04-30 10:12
Uchwała Nr I N/323/18
Uchwała Nr I N/323/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 04 kwietnia 2018 r.
 
w sprawie podziału Gminy Dźwierzuty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania  i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 130) w związku z art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 15 z późn. zm.) Rada Gminy Dźwierzuty działając na wniosek Wójta Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje: 
 
§ 1
Dokonuje się podziału Gminy Dźwierzuty na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
 
§ 2
Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik                 
nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 4
Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.
§ 5
Na ustalenia Rady Gminy Dźwierzuty w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie,  co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Olsztynie w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.
 
 
§ 6
Traci moc uchwała Nr XXXVII/312/18 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dźwierzuty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-04-04 13:31
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-04-04 13:31
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-04-04 13:34
Uchwała Nr XXXVII/322/18

Uchwała Nr XXXVII/322/18

Rady Gminy Dźwierzuty

z dnia 22 marca 2018

 

w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Dźwierzuty na 2018 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.)oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 783 ze zm.), ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2237 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020, Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się gminny program przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Dźwierzuty na 2018 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek

 


 

Załącznik

do Uchwały nr XXXVII/322/18

Rady Gminy Dźwierzuty

z dnia 22 marca 2018 r.

 

 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

NA ROK 2018 NA TERENIE GMINY DŹWIERZUTY

 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 stanowi szczegółowe przedstawienie działań do realizacji przez Gminę Dźwierzuty w oparciu o Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 783 ze zm.), a także określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania narkotyków. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii jest kontynuacją zadań i kierunków podjętych w latach poprzednich.

 

WSTĘP

 

Problemem wieku XX i XXI stała się w naszej cywilizacji narkomania. Wcześniej zjawisko narkomanii nie miało takiego powszechnego wymiaru ani skutków o tak poważnych konsekwencjach. W chwili obecnej borykamy się nie tylko z problemami zdrowotnymi jakie niesie za sobą uzależnienie od narkotyków, ale także z ogromem problemów społecznych.

Problem narkomanii to problem społeczny dotykający wszystkich środowisk, często związany jest z innym uzależnieniem w tym przede wszystkim alkoholizmem. W ostatnich latach znacznie wzrosło wśród młodzieży zainteresowanie wszelkimi środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i innymi środkami ogólnie nazywanymi narkotykami, które są dla nich najprostszym sposobem na oderwanie od rzeczywistości, dobrą zabawą, zabiciem nudy, chwilowym zapomnieniem o kłopotach, problemach na jakie napotykają, wchodząc w dorosłe życie.

Mając świadomość istniejących zagrożeń, należy podjąć wszelkie działania, zwłaszcza profilaktyczne, zmierzające do ograniczenia rozpowszechniania narkotyków. Najskuteczniej problemy społeczne są rozwiązywane na szczeblu lokalnym, gdzie działające instytucje czy organizacje są w stanie trafnie określić charakter istniejącego problemu, jego skalę oraz podjąć adekwatne środki zaradcze. Narkomania nie jest zjawiskiem jednorodnym. Jest problemem zdrowotnym, ponieważ niesie za sobą poważne ryzyko dla zdrowia publicznego, szczególnie w kontekście chorób infekcyjnych tj. HIV, żółtaczka, choroby weneryczne. Stanowi również problem prawny czy kulturowy. Jednak narkomania to przede wszystkim kwestia społeczna. Przyjmowanie substancji psychoaktywnych może doprowadzić do uzależnienia, które powoduje wykluczenie społeczne, przyczynia się do przestępczości, bezrobocia, bezdomności, prostytucji i ubóstwa. Narkomania to choroba, która dotyka wszystkie grupy społeczne, niezależnie od wieku, wykształcenia czy też statusu materialnego. Zjawisko używania narkotyków ma z reguły także określone negatywne konsekwencje dla najbliższego otoczenia oraz zakłóca prawidłowe funkcjonowanie całego społeczeństwa, prowadząc do szeregu szkód i kosztów. Dlatego też stosowanie narkotyków nie może być kwestią, która jest obojętna społecznie.

Narkomania to nadużywanie środków psychoaktywnych, czyli narkotyków, do których zalicza się naturalne czy syntetyczne substancje oddziaływające na ośrodkowy układ nerwowy, powoduje m.in. zmiany świadomości, percepcji czy nastroju. Zjawisko narkomanii ma charakter procesu, czyli postępuje, ewoluuje i odznacza się zróżnicowaną dynamiką. Narkomania to nie tylko subkultura, ale również moda narkotykowa, która przebiega zgodnie z zachodzącymi w niej trendami. Młodzi ludzie swobodnie dokonują wyborów między dostępnymi używkami czyli alkoholem, narkotykami czy nikotyną. Moda na zażywanie narkotyków wzrasta. Powszechność narkotyków była głównie problemem miast, natomiast obecnie sięga terenów wiejskich. Substancje psychoaktywne mogą być dostępne w szkołach, na imprezach, dyskotekach oraz środowisku rówieśniczym. Istotne jest, aby zapobiegać zjawisku narkomanii poprzez uświadamianie, jakie ryzyko niesie za sobą sięganie po narkotyki. Odpowiednio do stopnia ryzyka profilaktyka powinna być prowadzona na trzech poziomach tj.

 1. Profilaktyka pierwszorzędowa, która jest adresowana do grupy niskiego ryzyka, są to działania prewencyjne, obejmujące szerokie i nie zdiagnozowane populacje poprzez promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji.

 2. Profilaktyka drugorzędowa, która jest adresowana do grupy podwyższonego ryzyka, celem jest ograniczanie głębokości i czasu trwania dysfunkcji, umożliwienie wycofania się z zachowań ryzykownych.

 3. Profilaktyka trzeciorzędowa, która jest adresowana do grupy wysokiego ryzyka, czyli przeciwdziałanie pogłębiania się procesu chorobowego, umożliwienie powrotu do normalnego życia w społeczeństwie.

Substancje psychoaktywne:

 • wpływają na centralny układ nerwowy,

 • wpływają na organizm człowieka powodując w różnym stopniu zmiany psychiczne (np. euforię, zmieniony odbiór rzeczywistości, iluzje, omamy, zaburzenia pamięci) oraz fizyczne (np. wzrost ciśnienia, przyspieszenie tętna, pobudzenie).

 

 

Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo – wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności poprzez :

 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii (art. 19 pkt. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii),

 2. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem,

 3. Udzielenie rodzinom, w której występują problemy narkomanii pomocy psychologicznej i prawnej,

 4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,

 5. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu narkomanii,

 6. Udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystanie pracy socjalnej i kontraktu socjalnego

DIAGNOZA ZJAWISKA NIKOTYNIZMU I NARKOMANII

Skuteczność podjętych działań profilaktycznych w istotnym stopniu będzie zależała od ich jakości. Niezbędne jest zatem zdobycie odpowiedniej wiedzy na temat zagrożeń, jakimi podlegają mieszkańcy gminy oraz sposobów przeciwdziałania ich skutkom.

Badania na terenie Gminy Dźwierzuty zostały przeprowadzone w październiku 2017 r. przez firmę Oficyna Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Badania te przeprowadzono wśród czterech grup społecznych: dorosłych mieszkańców gminy, uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz sprzedawców. W badaniach łącznie wzięło udział 309 osób (dorośli mieszkańcy – 80 osób, uczniowie – 214, sprzedawcy – 15 osób).

 

 

 

1. PROBLEM NIKOTYNOWY I NARKOTYKOWY Z PERSPEKTYWY DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW

W badaniu diagnozującym problemy społeczne na terenie Gminy Dźwierzuty, wzięło udział 80 mieszkańców. Spośród badanych 48% stanowiły kobiety, 53% mężczyźni. Najliczniejszą część badanej społeczności stanowiły osoby w wieku 19-29 lat (30%) oraz 30-40 lat (24%). Ankietowani w wieku 41-50 lat tworzyli grupę 20% badanych, zaś 16% respondentów znajdowało się między 51 a 60 rokiem życia. 10% badanej populacji miało więcej niż 61 lat. Spośród badanych 18% posiada wykształcenie wyższe, a 26% średnie lub pomaturalne. Z deklaracji 33% respondentów wynika, że zdobyli wykształcenie zawodowe, a 24% podstawowe. Zdecydowana większość badanych jest żonata (25%), zaś 21% jest kawalerem. 18% respondentów jest zamężna, 16% panną, a 6% po rozwodzie. Wdową/wdowcem jest 5% badanych, a kobiet rozwiedzionych – 4%. Z analizy struktury badanej społeczności, wynika, że 38% pracuje w prywatnych przedsiębiorstwach. Własną działalność gospodarczą prowadzi 13% respondentów, zaś 28% ankietowanych pozostaje bez pracy. Na emeryturze lub rencie przebywa 6% osób, natomiast w instytucjach publicznych pracuje 9%. Z rolnictwa utrzymuje się 8% ankietowanych. Jako dobrą ocenia swoją sytuację materialną 31% badanych, a 8% określa ją jako bardzo dobrą. 30% mieszkańców Gminy Dźwierzuty ani dobrze, ani źle nie ocenia swojej sytuacji materialnej, zaś 23% twierdzi, że ich sytuacja jest zła lub bardzo zła (9%).

Celem przeprowadzonych badań było poznanie opinii oraz doświadczeń respondentów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i tytoniu.

Część mieszkańców Gminy Dźwierzuty – 59% deklaruje, że nigdy nie paliło papierosów, zaś 29% twierdzi, że 6 razy w tygodniu lub codziennie pali papierosy. Od 2 do 5 razy w tygodniu sięga po papierosy 3 % ankietowanych, raz w tygodniu – 1%. Kilka razy w tygodniu po wyroby tytoniowe sięga 4% badanych, a 4% kilka razy w miesiącu. 5% pali papierosy kilka razy w roku. Spośród osób, które zdeklarowały się jako palące mniej niż 5 wypala 9% badanych, 21% pali od 6 do 15 sztuk dziennie. 21% sięga po 16-25 papierosów dziennie, 26 – 35 sztuk wypala 3% badanych. Powyżej 35 papierosów w ciągu dnia wypala 3% respondentów, 26% nie jest w stanie dokładnie określić dokładnej liczby wypalanych papierosów dziennie, 18% respondentów nie pali każdego dnia.

Badani na pytanie o motywacje do podjęcia palenia papierosów podali, że jest to dla nich czynność relaksująca i sprawiająca przyjemność (14%). 26% ankietowanych palenie papierosów uznało za zwyczaj. 11% kierowało się chęcią dobrej zabawy. W sytuacjach stresowych po papierosa sięga 26% mieszkańców, 6% badanych nie podało konkretnego powodu, a 5% respondentów pali w sytuacjach stresowych. Jak wynika z analizy danych, palenie papierosów jest zwyczajem palaczy oraz stanowi dla nich źródło przyjemności.

Następnie zapytano ankietowanych o sytuację, w których najczęściej sięgają po papierosa. Badani w głównej mierze palą papierosy w sytuacjach stresowych (37%). Ankietowani jako sytuację w której palą wskazali, że robią to dla przyjemności (23%). W towarzystwie pali 9% badanej społeczności, 14% łączy je z alkoholem, a 3% ankietowanych nie potrafiło wskazać konkretnej sytuacji. 14% przyznało, iż pali ze znudzenia i dla zabicia czasu. Z powyższych danych wynika, że respondenci nikotyzują się przede wszystkim w sytuacjach stresowych oraz dla przyjemności.

Ankietowani na pytanie dotyczące próby rzucenia palenia, wielu z nich wskazało, że nigdy nie podejmowała takich prób (44%). W porównaniu do osób, które raz miały taką próbę lecz nieskuteczną (15%), bądź kilkukrotnie im się to nie udało (26%), liczba osób nie podejmujących się zwalczania jest bardzo duża. Tylko 15% badanych nie mających za sobą dotychczas próby rzucenia palenia deklaruje taki zamiar. Uzależnienie od nikotyny jest jednym z najsilniejszych uzależnień od środków psychoaktywnych. Usiłowanie rozstania się z nałogiem często kończą się niepowodzeniem, co zniechęca palaczy do podejmowania kolejnych kroków.

Kolejnym pytaniem z zakresu palenia papierosów było zapytanie o ocenę szkodliwości ich nadużywania dla zdrowia. Ankietowani odpowiedzieli, że palenie papierosów jest szkodliwe (26%), a 48% uznało je za bardzo szkodliwe. Wskazuje to na świadomość palaczy, że mają do czynienia ze substancją szkodzącą ich zdrowiu i przynoszącą spustoszenie w organizmie. 23% badanych odpowiedziało, że palenie papierosów jest w małym stopniu szkodliwe dla zdrowia, natomiast jako nieszkodliwe uznało je 4% badanych. Świadomość palaczy na temat destrukcyjnego wpływu palenia papierosów na zdrowie jest duża, a nie podejmowanie działań zmierzających do zaprzestania używania świadczy o sile uzależnienia.

Mieszkańcy gminy zostali zapytani o częstotliwość zażywania narkotyków. Zdecydowana większość opowiedziała się za tym, że ich nie spożywa (84%). Kilka razy w roku narkotyki bierze 8% badanych. 3% mieszkańców sięga po nie kilka razy w miesiącu. 1% deklaruje, że spożywa narkotyki raz w tygodniu, natomiast 2-5 razy na tydzień sięga po nie 3%. 6 razy w tygodniu lub codziennie sięga 3 % badanych. Wynik należy brać z marginesem błędu, ponieważ wielu ankietowanych może nie chcieć się przyznać do faktu używania narkotyków, ponieważ są one nielegalne.

Wśród osób, które zadeklarowały się, że zażywają narkotyki, najczęściej sięgają po marihuanę (67%), a w następnej kolejności po amfetaminę (44%). Doświadczenie ze środkami nasennymi ma 28% badanych, kolejne 28% brało sterydy, zaś grzyby halucynogenne zażywało 22% respondentów. Kolejne 22% ankietowanych spożywało dopalacze. 17% kokainę i ekstazy, zaś LSD sięgało 11% badanej populacji.

Mieszkańcy Gminy Dźwierzuty poproszeni o podanie powodu z jakiego sięgali po narkotyki odpowiedzieli, że kierowali się chęcią lepszej zabawy (57%) oraz chcieli zapomnieć o problemach (21%). 21% uległo wpływowi znajomych, natomiast 14% badanych chciało w ten sposób załagodzić stres. Według deklaracji 14% mieszkańców bierze substancje psychoaktywne bez konkretnego powodu, oraz chce zmniejszyć objawy kaca (14%). Kolejne 14% badanych podało inne powody, bliżej ich nie określając.

Na pytanie dotyczące możliwości pozyskania narkotyków na terenie zamieszkiwanej miejscowości, respondenci odpowiedzieli, że nie wiedzą gdzie mogliby je kupić (70%). Mieszkańcy społeczności twierdzą, że jest trudny dostęp do środków psychoaktywnych (8%), natomiast 11% respondentów nie miałoby problemów, aby je pozyskać. Dla 11% badanych narkotyki są całkowicie niedostępne.

Ankietowani w pytaniu o możliwość pozyskania dopalaczy na terenie miejsca zamieszkania, mieli ocenić czy istnieją trudności w ich zdobyciu. 9% badanych, twierdzi, że pozyskanie dopalaczy jest łatwe, natomiast trudno dostępne są w opinii kolejnych 9%. Tylko 15% mieszkańców uważa, że dopalacze w ich miejscu zamieszkania są całkowicie niedostępne. Część badanej społeczności (68%) nie potrafi ocenić, czy można pozyskać dopalacze na terenie gminy. W odniesieniu do wcześniejszego pytania, poproszono respondentów o wskazanie, gdzie w swojej miejscowości mogą nabyć narkotyki lub dopalacze. 85% mieszkańców odpowiedziało, że nie zna takich miejsc. Wynikać to może z obawy o poniesienie konsekwencji prawnych przez siebie, bądź z obawy przed osobami rozprowadzającymi substancje psychoaktywne. Pozostali mieszkańcy uważają, że środki można dostać na osiedlu (5%), na dyskotece (4%) w centrum miejscowości (8%) lub w siłowni (1%). 1% badanych twierdzi, że można je pozyskać na uczelni.

Zdecydowana większość mieszkańców Gminy Dźwierzuty stwierdziła, że jest przeciwna stosowaniu narkotyków (61%), zaś 9% twierdzi, iż powinno zachować zdrowy rozsądek, aby nie popaść w nałóg. 6% respondentów uważa, że człowiek ma prawo sięgać po narkotyki, to jego decyzja, natomiast 9% ankietowanych jest zdania, iż wszystko jest dla ludzi. 15% nie ma zdania na ten temat.

W opinii respondentów, osoba z problemem narkotykowym to chory człowiek (66%) i ktoś kto ma zły wpływ na innych (9%). Dla 1% narkoman jest obciążeniem społecznym, zaś 5% to ktoś komu nie powiodło się w życiu. 13% badanych osobę z problemem narkotykowym uważa za człowieka nieszczęśliwego, dla 3% to awanturnik i chuligan, a 5% twierdzi, iż jest osobą z dużą wrażliwością. 5% narkomana uważa za przestępcę, a 3% za dziwaka.

Następnie respondenci mieli za zadanie ocenić czy zgadzają się z wymienionymi stwierdzeniami. Miało to na celu zbadanie ich przekonań na temat narkotyków i dopalaczy, które powszechnie funkcjonują w społeczeństwie. Z przekonaniem, że przychodzenie do pracy pod wpływem narkotyków lub dopalaczy nie ma nic złego nie zgodziło się 76% badanych, nie wiem odpowiedziało 19%, a zgodziło się z tym 5% ankietowanych. 64% mieszkańców nie zgodziło się z twierdzeniem, że posiadanie narkotyków nie powinno być karalne. Kolejnym z twierdzeń jest, że dopalacze są bezpieczną alternatywą dla narkotyków, 69% mieszkańców badanej społeczności nie popiera tego przekonania, a 24% odpowiedziało, że nie wie. Ze stwierdzeniem: okazjonalne zażywanie narkotyków nie prowadzi do uzależnienia nie zgodziło się 56% badanych, 26% nie ma zdania na ten temat, a 18% uznaje je za prawdziwe. Kolejnym przekonaniem funkcjonującym w społeczeństwie jest, że marihuana nie powinna być klasyfikowana jako narkotyk, gdzie 50% ankietowanych jest odmiennego zdania i nie zgadza się z tym twierdzeniem, 29% nie ma zdania, a 21% w pełni zgadza się z przekonaniem. 68% mieszkańców nie zgadza się ze stwierdzeniem, że wszystkie narkotyki są bezpieczne o ile używa się ich odpowiednio, a 21% nie ma zdania.

 

2. PROBLEM NIKOTYNOWY I NARKOTYKOWY Z PERSPEKTYWY DZIECI

W badaniu ankietowym na terenie Gminy Dźwierzuty wzięło udział 214 uczniów, gdzie 40% próby stanowili chłopcy, a 60% dziewczęta. Wśród badanych uczniów, najliczniejszą grupą byli uczniowie klasy VI (28%), następnie z V klasy szkoły podstawowej (26%) i VII (26%). 20% badanych było uczniami klas IV. Najliczniejszą grupę badanych stanowiły dzieci w przedziale wiekowym 11-12 lat (47%), a następnie uczniowie między 9 a 10 rokiem życia (26%) i 13 a 14 (26%). Tylko 1% badanych pomiędzy 15 a 16 rokiem życia.

Na początku zapytano uczniów czy ich rówieśnicy palą papierosy. Negująco na to pytanie odpowiedziało 34% respondentów, a 38% nie ma wiedzy na ten temat. 28% ankietowanych potwierdziło, że rówieśnicy sięgają po papierosy. Uczniowie zapytani o swoje doświadczenia związane z paleniem papierosów, 90% badanych odpowiedziało, że nigdy ich nie paliło. 4% społeczności uczniowskiej 1-2 razy w życiu zdarzyło się palić papierosy, 3-5 razy 1% respondentów, natomiast między 6-9 razy sięgnęło po wyroby tytoniowe 1% ankietowanych. 20-39 razy po wyroby tytoniowe sięgnął 1% badanych, zaś 40 i więcej razy – 4%. W ciągu ostatnich 30 dni, 76% uczniów wypaliło mniej niż 1 papierosa na tydzień. Natomiast 18% respondentów twierdzi, że paliło 1-5 papierosów dziennie, zaś 6% badanych twierdzi, że wypala więcej niż 20 papierosów na dzień.

Uczniowie zostali zapytani o to, czy zdarzyło im się kiedykolwiek zażywać narkotyki. Zdecydowana większość respondentów przeczy temu, aby spożywali środki psychoaktywne. 3% badanych miał z nimi styczność.

Kolejne pytanie było skierowane do osób, które odpowiedziały, że próbowały narkotyków. Zapytano dzieci o wiek pierwszego spożycia narkotyków. Inicjację narkotykową 36% przeżyło mając mniej niż 8 lat. Kolejno między 8 a 10 rokiem spróbowało ich 9% respondentów, a 55% miało 11-13 lat. Spośród uczniów mających inicjację narkotykową za sobą, 45% zażywało marihuanę, 18% kokainę. Pozostałe 27% badanych wskazało na inne, bliżej nie określone substancje.

Na pytanie o źródło pozyskania substancji psychoaktywnych, uczniowie odpowiedzieli, że dostali je od kolegi/koleżanki (13%), bądź brali w grupie przyjaciół (13%). 6% twierdzi, że narkotyki zabrali z domu bez wiedzy rodziców. Zdecydowana większość (69%) twierdzi, że nie wie skąd pozyskali substancje psychoaktywne.

 

Uczniowie zapytani o motywy sięgania po narkotyki/dopalacze, w zdecydowanej większości odpowiedzieli, że zrobili to dla zabawy (40%) oraz wskazali na zwyczaj (40%). 10% bierze substancje psychoaktywne dla przyjemności i relaksu. Inne, bliżej nie określone powody wskazało 10% badanych. Uczniowie, po narkotyki/dopalacze sięgali u kolegi, koleżanki (30%) lub pod sklepem (30%). Pozostali badani wskazali, że substancje psychoaktywne brali w barze/klubie (20%), w domu (10%) i na terenie szkoły (10%). Kolejne 10% respondentów wskazało na inne miejsca, bliżej nie określone przez nich.

Osoby, które miały kontakt z narkotykami, zostały zapytane o przykre doświadczenia z nimi związane. 36% respondentów wskazało na pogorszenie się relacji koleżeńskich, 27% podało, iż mieli problemy w rodzinie, 36% ankietowanych podało inne, bliżej nie określone przykrości. Kolejne pytanie skierowane do uczniów dotyczyło wiedzy ich rodziców na temat zażywania narkotyków przez dzieci. 79% respondentów stwierdziło, że ich rodzice nie wiedzą o spożywaniu przez nich substancji psychoaktywnych. Tylko 21% rodziców wie o inicjacji narkotykowej/dopalaczowej swojego dziecka. Jest to niepokojący fakt, mogący świadczyć o braku zainteresowania ze strony rodziców życiem ich dzieci. Niepokojący jest fakt, że 50% rodziców nie zareagowało na wieść, że ich dziecko bierze narkotyki/dopalacze. Kolejne 13% przeprowadziło z dziećmi rozmowę, zaś 38% szukało pomocy u specjalisty. Na pytanie o stosunek rodziców do zażywania przez nieletnich narkotyków, prawie połowa (47%) badanych stwierdziła, że rodzice starają się chronić swoje dzieci, natomiast 45% respondentów uważa, że rodzice ogólnie nie reagują na fakt zażywania narkotyków przez nieletnich, a 9% twierdzi, że udają, ze tego nie widzą. Większość uczniów (69%) nie wie, czy zdobycie narkotyków w swojej miejscowości jest możliwe. 28% ankietowanych uważa, że trudno pozyskać narkotyki, a 4% twierdzi, że łatwo je zdobyć. Podobnie jak w poprzednim pytaniu dotyczącym dostępu do narkotyków, dopalacze w miejscu zamieszkania respondentów są trudno dostępne dla 28% uczniów, natomiast łatwy dostęp zadeklarował 1% badanych. 70% respondentów nie potrafi ocenić stopnia dostępności dopalaczy w ich miejscowości. Zdecydowana większość badanej populacji uczniów (91%), twierdzi, że nie zna miejsc, gdzie można pozyskać narkotyki lub dopalacze w swojej miejscowości. 4% wskazało na inne, bliżej przez nich nieokreślone miejsca, zaś 2% uważa, że narkotyki lub dopalacze można kupić w dyskotece (1%), w szkole (1%), w centrum miejscowości (1%). 3% badanych podało, że można je nabyć na osiedlu.

Uczniowie zapytani o motywy sięgania przez rówieśników po alkohol, narkotyki, dopalacze lub papierosy stwierdzili, że kieruje nimi ciekawość (56%) oraz chęć zaimponowania innym (44%). Za poszukiwaniem wrażeń opowiedziało się 21% badanych, świętowaniem okazji – 14%, zaś na obawę przed odrzuceniem wskazało 15% ankietowanych. Inne, bliżej nie określone motywy podało 7% populacji uczniowskiej.

W opinii 85% uczniów, zażywanie narkotyków jest zdecydowanie szkodliwe. Raczej szkodliwe jest dla 7% badanych, zaś raczej nieszkodliwe – dla 4%, zdecydowanie nieszkodliwe – 1%. nie miało zdania na ten temat 3% badanych. Za szkodliwością dopalaczy zdecydowanie opowiedziało się 87% uczniów, a raczej szkodliwe są w opinii 5% badanych. Tylko 42% uważa, że dopalacze raczej nie są szkodliwe, 1%- zdecydowanie nieszkodliwe, a 1% ankietowanych nie ma zdania na ten temat.

Według ankietowanych negatywnymi konsekwencjami związanymi z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych mogą być zaburzenia zdrowia fizycznego i psychicznego (59%), pogorszenie lub zerwanie relacji rodzinnych (41%), a także obniżenie efektywności w nauce (31%). Innymi konsekwencjami są kłopoty finansowe (26%), wysokie koszty leczenia (25%). 9% uczniów uważa, że nie występują negatywne konsekwencje nadużywania środków psychoaktywnych, zaś 3% podało inne problemy, bliżej ich nie określając. Aż 26% nie ma wiedzy na temat tego, jakie skutki może przynieść uzależnienie od alkoholu, narkotyków, dopalaczy i palenia papierosów.

Jak wynika z danych, uczniowie wiedzę dotyczącą narkotyków i dopalaczy czerpią głównie z telewizji i Internetu (42%). 22% wiedzę na ich temat zdobywa w szkole. 15% od rodziny, 7% ankietowanych informacje o narkotykach i dopalaczach pozyskuje od znajomych. Aż 15% badanych wskazało na inne źródła.

Na temat szkodliwości środków psychoaktywnych najczęściej rozmawiali z uczniami nauczyciele (50%) oraz rodzice (57%). Aż 15% respondentów twierdzi, że nikt z nimi nie rozmawiał, zaś 10% samemu pozyskuje wiedzę na ten temat. 10% ankietowanych rozmawiało na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych z pedagogiem lub psychologiem szkolnym, dla 7% koledzy/koleżanki stanowili źródło informacji. 15% wskazało na inne osoby, lecz nie wskazali konkretnie to to był.

Uczniowie w sytuacji problemowej wynikającej z używania substancji psychoaktywnych zwróciliby się o pomoc w pierwszej kolejności do rodziców bądź opiekunów (70%). nauczycieli poprosiłoby o pomoc 31% badanych, natomiast kolegę/koleżankę 13%. Do Policji zwróciłoby się o pomoc 20% ankietowanych. Niewielką popularnością cieszy się Ośrodek Interwencji Kryzysowej (4%), Urząd Gminy (4%) oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (8%). Na telefon zaufania wskazało 15% społeczności uczniowskiej. Aż 20% badanych, nie wie, gdzie w razie problemów wynikających ze spożywania środków psychoaktywnych mogłoby się udać po pomoc.

 

3. PROBLEM NIKOTYNOWY I NARKOTYKOWY Z PERSPEKTYWY MŁODZIEŻY

W badaniu ankietowym na terenie Gminy Dźwierzuty wzięło udział 77 uczniów, gdzie 43% próby stanowiły dziewczęta, 57% chłopcy. Prawie połowa uczęszczała do III klasy szkoły gimnazjalnej (49%), zaś 47% do klasy II gimnazjum. Pozostałe 4% uczęszcza do dawnej I gimnazjum, teraźniejsza VII klasa szkoły podstawowej. 79% badanych było między 14 a 15 rokiem życia, natomiast 16% miało 16-17 lat. Miedzy 18 a 20 rokiem życia było 5% badanych.

Na początku zapytano uczniów czy ich rówieśnicy palą papierosy. Negująco na to pytanie odpowiedziało tylko 4% respondentów, a 6% nie ma wiedzy na ten temat. 90% ankietowanych potwierdziło, że rówieśnicy sięgają po papierosy. Gimnazjaliści zapytani o swoje doświadczenia związane z paleniem papierosów, 73% badanych odpowiedziało, że nigdy ich nie paliło. 12% społeczności uczniowskiej 1-2 razy w życiu zdarzyło się palić papierosy, 3-5 razy 7% respondentów, natomiast między 6-9 razy sięgnęło po wyroby tytoniowe 2% ankietowanych. Aż 20-39 razy paliło 2% populacji uczniów, zaś 40 i więcej 4%. W ciągu ostatnich 30 dni, 51% uczniów wypaliło mniej niż 1 papierosa na tydzień. Natomiast 14% respondentów twierdzi, że paliło mniej niż 1 papierosa dziennie, między 1 a 5 wypaliło 19% badanych. 6-10 papierosów paliło na dzień 8% badanych, 11-20 papierosów sięgnęło 5% ankietowanych, a więcej niż 20 – 3%.

Uczniowie zostali zapytani o to, czy zdarzyło im się kiedykolwiek zażywać narkotyki. Zdecydowana większość respondentów przeczy temu, aby spożywali środki psychoaktywne. Aż 13% badanych miał z nimi styczność.

Kolejne pytanie było skierowane do osób, które odpowiedziały, że próbowały narkotyków. Zapytano młodzież o wiek pierwszego spożycia narkotyków. Inicjację narkotykową 8% gimnazjalistów przeżyło mając mniej niż 8 lat, kolejne 8% miało wówczas 8 – 10 lat, a 83% badanych było między 14 a 16 rokiem życia. 77 % uczniów sięgało po marihuanę, 8% po amfetaminę. Na inne narkotyki wskazało 15% ankietowanych.

Na pytanie o źródło pozyskania narkotyków, uczniowie odpowiedzieli, że brali je wspólnie w grupie przyjaciół (29%). Pozostali gimnazjaliści uważają, że kupili narkotyki od kogoś znanego ze słyszenia, lecz nieosobiście (14%), zaś inni dostali je od takiej osoby znanej ze słyszenia, ale nieosobiście (7%). Inni uważają, że dostali od kolegi/koleżanki (7%), od starszego rodzeństwa (21%). Większość (36%) twierdzi, iż nie wie od kogo je pozyskało.

Na chęć dobrej zabawy wskazało 46% ankietowanych, a przyjemność i relaksację jako motyw zażywania substancji psychoaktywnych podało 46% uczniów. Kolejne 8% w ten sposób chciało zaimponować w towarzystwie, a 31% podało inne motywy.

Substancje psychoaktywne młodzież najczęściej zażywała u kolegi/koleżanki (36%) lub w domu (21%). Pozostali ankietowani wskazali na sklep (7%) i inne miejsca (57%). Jako konsekwencje zażywania narkotyków 20% uczniów wskazało na pogorszenie relacji koleżeńskich. Zdecydowana większość, 80% wskazała na inne konsekwencje, bliżej ich nie określając. Niepokojący jest fakt, że większość rodziców uczniów nie wie, iż ich dzieci sięgają po narkotyki. 82% badanych wskazało, że rodzice nie mają pojęcia o zażywaniu przez nich środków psychoaktywnych. Rodzice, którzy wiedzą o zażywaniu narkotyków /dopalaczy 40% z nich nic nie zrobiło z tą informacją, kolejne 40% wyznaczyło karę, a 20% przeprowadziło rozmowę. Na inne reakcje rodziców wskazało 40% uczniów.

Na pytanie o stosunek rodziców do zażywania przez nieletnich narkotyków, większość (62%) badanych stwierdziła, że rodzice starają się chronić swoje dzieci przed nimi, natomiast 40% respondentów uważa, że szukają pomocy u specjalisty. Według 16% gimnazjalistów rodzice szukają pomocy u rodziny, a 21% jest zdania, że proszą o interwencję szkołę. 12 % ankietowanych uważa, że rodzice w ogóle nie reagują na fakt zażywania narkotyków przez nieletnich, a 4% twierdzi, że udają, że tego nie widzą.

Większość uczniów (57%) nie wie, czy zdobycie narkotyków w swojej miejscowości jest możliwe. 26% ankietowanych uważa, że trudno pozyskać narkotyki, a 17% twierdzi, że łatwo je zdobyć. Podobnie jak w poprzednim pytaniu dotyczącym dostępu do narkotyków, dopalacze w miejscu zamieszkania respondentów są trudno dostępne dla 32% uczniów, zaś na łatwy dostęp wskazało 12% badanych. 56% respondentów nie potrafi ocenić stopnia dostępności dopalaczy w ich miejscowości. Zdecydowana większość gimnazjalistów nie zna miejsc, gdzie można kupić narkotyki lub dopalacze (77%). Inni badani wskazali na takie miejsca jak: osiedle (3%), centrum miejscowości (4%), szkołę (8%), dyskotekę (4%) i siłownię (1%). Inne miejsca, bliżej nie określone przez uczniów podało 8% badanych.

Gimnazjaliści zapytani o motywy sięgania przez rówieśników po alkohol, narkotyki, dopalacze lub papierosy stwierdzili, że kieruje nimi chęć zaimponowania innym (45%) oraz ciekawość (58%). Za poszukiwaniem wrażeń opowiedziało się 39% badanych, świętowaniem okazji – 34%. Na obawę przed odrzuceniem wskazało 23% ankietowanych. Inne, bliżej nie określone motywy podało 12% populacji uczniowskiej.

W opinii 60% uczniów, zażywanie narkotyków jest zdecydowanie szkodliwe. Raczej szkodliwe jest dla 14% badanych, zaś raczej nieszkodliwe – dla 8%, a zdecydowanie nie szkodliwe dla 3% respondentów. Nie miało zdania na ten temat 16% badanych. Za szkodliwością dopalaczy zdecydowanie opowiedziało się 74% uczniów, a raczej szkodliwe są w opinii 14% badanych. 1% gimnazjalistów uważa, że dopalacze raczej nie są szkodliwe, a 3% ankietowanych twierdzi, iż nie są one szkodliwe. 8% respondentów nie ma zdania na ten temat.

Konsekwencjami wynikającymi z zażywania środków psychoaktywnych, picia alkoholu i palenia papierosów w opinii uczniów mogą być: zaburzenia zdrowia fizycznego i psychicznego (60%), pogorszenie lub zerwanie relacji rodzinnych (42%), obniżenie efektywności w nauce (31%). W dalszej kolejności respondenci wymieniali kłopoty finansowe (32%) i wysokie koszty leczenia (29%). 8% gimnazjalistów podało inne konsekwencje zachowań ryzykownych, natomiast 9% twierdzi, iż nie występują negatywne następstwa używania środków psychoaktywnych. Aż 19% nie ma wiedzy na temat.

Jak wynika z danych, uczniowie wiedzę dotyczącą narkotyków i dopalaczy czerpią głównie z telewizji i Internetu (58%). 49% wiedzę na ich temat zdobywa w szkole. 17% od rodziny, a 36% ankietowanych informacje o narkotykach i dopalaczach pozyskuje od znajomych. 6% badanych wskazało na inne źródła. Na temat szkodliwości środków psychoaktywnych najczęściej rozmawiali z uczniami nauczyciele (61%) oraz rodzice (35%). 22% wskazało na pedagoga/psychologa szkolnego, natomiast 19% respondentów twierdzi, że nikt z nimi nie rozmawiał, kolejne 19% samemu pozyskuje wiedzę na ten temat. Dla 13% koledzy/koleżanki stanowili źródło informacji, 13% wskazało na inne osoby. Uczniowie w sytuacji problemowej wynikającej z używania substancji psychoaktywnych zwróciliby się o pomoc w pierwszej kolejności do rodziców bądź opiekunów (62%). Nauczycieli poprosiłoby o pomoc 22% badanych, natomiast kolegę/koleżankę 26%. Do Policji zwróciłoby się o pomoc 12% ankietowanych, a na telefon zaufania wskazało 8% społeczności uczniowskiej. Do psychologa udałoby się 16% uczniów, zaś do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poszłoby 4% ankietowanych. 3% respondentów wskazało na Urząd Gminy. Aż 16% badanych, nie wie, gdzie w razie problemów wynikających ze spożywania środków psychoaktywnych mogłoby się udać po pomoc, a 5% wskazało na inne osoby.

 

4. PROBLEM UZALEŻNIEŃ W GMINIE

W badaniu diagnozującym problemy społeczne w Gminie Dźwierzuty wzięło udział 15 sprzedawców, 14 kobiet i 1 mężczyzna. Wśród badanych największą grupę stanowili respondenci w wieku 41 - 60 lat (6 osób). Między 26 a 40 rokiem życia było 5 sprzedawców, zaś poniżej 25 lat miały 3 osoby, a więcej niż 61 lat – 1 osoba. Między rokiem a 5 lat w punkcie sprzedaży alkoholu pracuje 5 osób, natomiast ze stażem pracy 6-10 przebadanych było 3 respondentów. 5 osób pracuje między 11 a 20 lat, zaś powyżej 21 lat - 2 ekspedientów. Pracownicy punktu sprzedaży stanowili najliczniejszą grupę respondentów – 13 osób. Spośród badanych 2 osoby były właścicielami sklepów.

Sprzedawcy alkoholu podczas ankietowania byli pytani głównie o problemy alkoholowe dotyczące mieszkańców gminy. Jednak pojawiły się również pytania dotyczące wyrobów tytoniowych. Sprzedaż wyrobów tytoniowych jest czynem niezgodnym z prawem. Jednak 6 sprzedawców uważa, że w Gminie Dźwierzuty rzadko zdarza się, aby produkty te sprzedawano osobom nieletnim, zaś 2 osoby podają, że takie sytuacja mają miejsce czasami. 7 osób twierdzi, że nie są sprzedawane papierosy osobom poniżej 18 roku życia. W Gminie Dźwierzuty, sprzedawcom nigdy nie zdarzyło się podać wyrobów tytoniowych osobom, które nie ukończyły 18 roku życia 15 osób).

Podsumowując rozważania na temat związany z paleniem przez młodzież papierosów, oraz zażywaniem narkotyków czy dopalaczy należy stwierdzić, że papierosy nadal stanowią problem, który jest kumulowany przez narkotyki. Badani uczniowie najczęściej sięgają po papierosa w okresie przejściowym ze szkoły podstawowej do gimnazjum. Podobnie jest z sięganiem po narkotyki. Warto podkreślić, że badani uczniowie zazwyczaj są motywowani przez swoich kolegów lub koleżanki. Dotyczy to wszystkich sfer, zarówno palenia papierosów, jak również zażywania narkotyków i dopalaczy. Z przeprowadzonych badań wśród gimnazjalistów wynika, że młodzi ludzie częściej wskazują, że „ktoś coś robi” niż sami się przyznają do tego, że np. palą papierosy lub zażywają narkotyki. Poza tym warto zastanowić się nad problemem dostępności papierosów, narkotyków i dopalaczy przez badaną młodzież. Zgodnie z deklaracjami badani nie mają dużych problemów ze zdobyciem papierosów czy też narkotyków, mimo tego, że sprzedaż papierosów osobom do 18 roku życia jest w Polsce zabroniona. Odnosząc się do zagadnienia skutków jakie może wywołać uzależnienie od papierosów, narkotyków bądź też innych środków odurzających np. dopalaczy należy jednocześnie dołożyć wszelkich starań w celu edukacji młodzieży o negatywnych skutkach palenia papierosów i zażywania narkotyków oraz dopalaczy z jednoczesnym edukowaniem osób dorosłych, które mogą być gwarantem przestrzegania prawa. Edukowanie to mogłoby się odbywać zarówno w postaci otwartych wykładów, warsztatów, spotkań z młodzieżą, ale też poprzez opracowanie kampanii społecznych mających na celu, nie tyle edukację w zakresie profilaktyki ale, co wydaje się być ważniejsze, uwrażliwienie opinii publicznej na fakt, że problemy związane z paleniem papierosów i zażywaniem narkotyków i dopalaczy nie zniknęły z życia młodego człowieka, a są nieodłącznym elementem procesu dorastania przynajmniej dla części z nich.

 

Wnioski wynikające z przeprowadzonych badań:

Dzięki badaniom uzyskano informację o najczęściej stosowanych przez uczniów używkach. Stwierdzono, że młodzież sięga po nie w związku z problemami i kłopotami w życiu osobistym, chęcią zaimponowania innym, chęcią poprawy samopoczucia, a także to, że koledzy zażywają. Często inspiracją do sięgania po używki jest środowisko rówieśnicze. Badania wskazały również, że wśród dzieci i młodzieży są osoby, które potrafią preferować zdrowy styl życia, mają świadomość, że uzależnienia szkodzą zdrowiu i nie boją się odmawiać w sytuacjach zagrożenia.

Z przeprowadzonych badań wynika, że:

 • istnieje niebezpieczeństwo próbowania narkotyków i papierosów przez młodzież,

 • istnieje ryzyko namowy ze strony innych na użycie środków odurzających,

 • miejsca szczególnej dostępności narkotyków to szkoła, dyskoteka, (środowisko rówieśnicze),

 • szeroki wachlarz narastających problemów związanych ze stosowaniem narkotyków doświadczanych przez młodzież tj. wyśmiewanie i groźby ze strony innych, a także problemy i kłopoty w życiu osobistym,


 


 


 

Analizując badania przeprowadzone na terenie Gminy Dźwierzuty można wyciągnąć następujące wnioski:

 • Niepokojący jest fakt, że w Gminie Dźwierzuty występuje dość szeroki problem nikotynowy,

 • Z przedstawionych danych wynika, że wielu dorosłych mieszkańców gminy ma za sobą inicjację narkotykową,

 • Istotny problem w Gminie Dźwierzuty stanowi palenie papierosów przez dzieci i młodzież,

 • Z zebranych danych wynika, że kilku uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum ma za sobą inicjację narkotykową,

 • Część mieszkańców gminy nie wie czy profilaktyka w gminie jest skuteczna oraz gdzie mogą skorzystać z pomocy,

 • Wiedza nieletnich dotycząca miejsc, gdzie w razie problemów wynikających ze spożycia narkotyków mogą otrzymać pomoc jest niewielka,

 • Niepokojący jest fakt, że w Gminie Dźwierzuty można zakupić narkotyki,

 

Diagnoza problemów społecznych ukazała skalę problemów uzależnień społecznych na terenie gminy. Działania badawcze doprowadziły do zidentyfikowania problemów uzależnień wśród różnych grup (dzieci, młodzież, dorosłych mieszkańców, sprzedawców). Przeprowadzone badania zidentyfikowały przyczyny i czynniki wywołujące sytuacje problemowe, określiły skalę i zakres problemów uzależnień oraz zidentyfikowały skutki występujących problemów.

Aby rozwiązać istniejące problemy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powinna podjąć szereg działań w celu wyjaśnienia sytuacji problemowej i złagodzenia jej skutków.

Ważnym działaniem ze strony komisji będzie przeprowadzenie różnorodnych kampanii profilaktycznych dotyczącej negatywnych skutków nadużywania narkotyków, nikotyny i dopalaczy kierowanych do różnych grup społecznych, zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Istotne jest kontynuowanie prowadzonych działań profilaktycznych i edukacyjnych na terenie gminy, które obejmują wszystkie grupy mieszkańców. Należy podkreślić, że skuteczne rozwiązywanie problemów narkomanii zależy nie tylko od podmiotów i instytucji, które działają w tym zakresie, lecz także od społeczności lokalnej. Działania powinny polegać przede wszystkim na dostarczaniu informacji o możliwych formach poszukiwania pomocy oraz funkcjonujących w tym zakresie instytucjach. Istotnym działaniem jest również przeszkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy oraz nauczycieli ze szkół z terenu gminy zajmującymi się profilaktyką w szkole, ponieważ ważne jest zwrócenie szczególnej uwagi na wsparcie kadry pracującej w instytucjach pomocowych, szczególnie w zakresie rozwijania ich kompetencji i umiejętności w zakresie nowoczesnych form pomocy pracy z rodzinami borykającymi się z problemem uzależnienia od narkotyków i innych środków psychoaktywnych. Profesjonalna pomoc pomoże zmniejszyć skutki związane z występowaniem problemu narkotykowego na poziomie społeczności lokalnej. Inną formą działań korzystnie wpływających na poprawę skuteczności i efektywności prowadzonych działań profilaktycznych jest inicjowanie współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze uzależnień, oprócz podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadry specjalistów, rekomenduje się również angażowanie tych podmiotów w prowadzone kampanie społeczne i działalności edukacyjne na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom. Należy także wprowadzić do szkół programy rekomendowane tj. fantastyczne możliwości, Program Domowych Detektywów itd. Również ważne jest przeprowadzenie działań informacyjnych dotyczących podwyższenia świadomości dzieci i młodzieży na temat instytucji pomocowych oraz uwrażliwienie rodziców poprzez działania edukacyjne na problem narkotykowy wśród dzieci i młodzieży poprzez przeprowadzanie zajęć z zakresu szkodliwości narkotyków. Działania profilaktyczne na terenie gminy powinny mieć charakter długofalowy i różnorodny. Zdecydowanie korzystnym działaniem jest edukowanie mieszkańców poprzez różnego rodzaju akcje ulotkowe lub plakatowe. Specjalistycznym wsparciem powinni zostać objęci mieszkańcy oraz rodziny borykające się z problemem narkotykowym. Dostęp do różnorodnych zajęć na terenie gminy, umożliwiłby pozytywną organizację czasu wolnego mieszkańców. Należy także pamiętać o zapewnieniu łatwego dostępu do źródeł informacji, przeznaczonych dla osób szukających wsparcia, dotkniętych problemem uzależnia lub przemocy.

Istnieją czynniki ryzyka tkwiące w środowisku, rodzinach uczniów i samych uczniach. Są to ubóstwo, bezrobocie, dysfunkcje, przyzwolenie rodziców na zapalenie papierosa przez ich dzieci. Dla około połowy uczniów zasady domowe mogą nie być jasno określone. Ryzykiem może być duża ilość czasu spędzanego przez dzieci przy komputerze, grach komputerowych, grach na telefonie komórkowym. Ponadto korzystanie z internetu może być niekorzystnym źródłem wiedzy o narkotykach i dopalaczach. Duży wpływ na opinie uczniów o środkach psychoaktywnych ma również przekaz medialny, szczególnie telewizja. Inne czynniki to niewielka wiedza respondentów o osobach i instytucjach niosących pomoc w zakresie uzależnień.

Jednym z zadań, jakie powinno być realizowane w ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii jest udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin z problemami uzależnień. W ramach budowania lokalnego systemu pomocy dzieciom z tychże rodzin ważnym elementem jest realizacja różnorodnych działań w tym m.in. prowadzenie świetlic realizujących programy profilaktyczne z elementami socjoterapii. Zadania związane z udzielaniem pomocy dzieciom z problemami uzależnień powinny stać się priorytetem w ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Większość osób intuicyjnie czuje, że profilaktyka ma sens. Potwierdzeniem jest chętnie przytaczane stwierdzenie, że "lepiej zapobiegać niż leczyć". Chcemy stosować profilaktykę w odniesieniu do własnego zdrowia, bo jest ono dla nas ważne. Tak samo istotne powinno być działanie na rzecz zdrowia psychicznego oraz fizycznego dzieci i młodzieży. Jakiekolwiek zaniechanie jest tu nie do usprawiedliwienia. Trzeba wszelkimi środkami pomagać, a czasem także ratować dzieci i młodzież, by nie zagubiły się w otaczającym ich świecie. Skuteczność podjętych działa profilaktycznych w istotnym stopniu będzie zależała od ich jakości. Niezbędne jest zatem zdobycie odpowiedniej wiedzy na temat zagrożeń, jakim podlegają dzieci oraz sposobów przeciwdziałania ich skutkom.

W związku z powyższym na rok 2018 zaplanowano dalszą działalność grup profilaktycznych z elementami socjoterapii. W związku z tym, iż odczuwa się duże zainteresowanie dotychczasowymi zajęciami profilaktycznymi z elementami socjoterapii planuje się ponownie zorganizować te zajęcia w większości sołectw.

Ze sprawozdań prowadzących zajęcia wynika, że dzieci i młodzież chętnie w nich uczestniczą i przychodzą punktualnie. Najchętniej biorą udział w zajęciach plastycznych, sportowych i wycieczkach. Dzieci i młodzież podczas zajęć mogą porozmawiać na różne tematy oraz mają możliwość spotkania. Zajęcia uczą aktywnego działania w grupie, współpracy, sprzyjają odreagowaniu napięcia, uczą nawiązywania przyjaźni. W grupie uczęszczającej na zajęcia dostrzegalne są rezultaty tj. zmniejszenie poziomu agresji, wzrost umiejętności panowania nad emocjami, wzrost umiejętności przygotowywania posiłków i wykonywania prac porządkowych, wzrost wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania i zagrożeń używania substancji psychoaktywnych, zwiększenie poczucia odpowiedzialności za swoje zachowanie, rozwinięcie poczucia estetyki i kreatywności, wzrost zaufania do siebie i dorosłych, nabycie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem oraz nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów. Na dotychczasowe zajęcia profilaktyczne z elementami socjoterapii zgłaszała się dość duża ilość dzieci i młodzieży chętnych do brania udziału. Według prowadzących praca wychowawcza i socjoterapeutyczna powinna być w dalszym ciągu organizowana z zachowaniem systematyczności.

CELE PROGRAMU

 1. Kreowanie lokalnej polityki przeciwdziałania narkomanii służącej zwiększeniu aktualnych i zapobieganiu nowych problemów narkomanii,

 2. Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, przeciwdziałanie przemocy domowej,

 3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy prawnej,

 4. Zmniejszenie degradacji zdrowotnej, społecznej i ekonomicznej osób oraz rodzin ponoszących skutki nadużywania narkotyków,

 5. Tworzenie warunków do przeprowadzenia zadań z zakresu profilaktyki skierowanej głównie do dzieci i młodzieży,

 6. Prowadzenie szerokiej profilaktyki wśród rodziców,

 7. Działalność wychowawcza i informacyjna w zakresie rozwiązywania problemów związanych z narkomanią,

 8. Zwiększanie efektywności działań profilaktycznych prowadzonych w szkołach i placówkach systemu oświaty, ośrodku kultury, parafii, sołectwach,

 9. Ograniczenie ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży związanych z używaniem narkotyków i innych środków psychoaktywnych,

 10. Ograniczenie szkód zdrowotnych spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych,

 11. Działalność wychowawcza i informacyjna w zakresie rozwiązywania problemów związanych z narkomanią.

ZADANIA Z ZAKRESU GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

 

I. Zwiększenie liczby osób zajmujących się realizowaniem działań profilaktycznych.

 1. Prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób realizujących zadania profilaktyczne obejmujące problematykę narkomanii, a w szczególności dla pracowników szkół, placówek oświatowych, pomocy społecznej, policji i innych grup podejmujących działania profilaktyczne,

 2. Organizowanie szkoleń w celu doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą dotyczących wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz umiejętności i podejmowania interwencji profilaktycznej,

 3. Zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów programów profilaktycznych,

 4. Kursy i szkolenia dla przedstawicieli samorządu lokalnego oraz pracowników samorządowych zajmujących się problemami narkomanii.

 5. Dofinansowywanie szkoleń, kursów dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne z elementami socjoterapii.

 

II. Rozwijanie i popieranie działalności informacyjnej, edukacyjnej zapobiegawczej, szkoleniowej i prawnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, a w szczególności dzieci i młodzieży. Poradnictwo i organizacja pomocy społecznej.

 1. Podniesienie wiedzy społeczeństwa z zakresu narkomanii. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w zapobieganiu narkomanii - wsparcie działalności organizacji pozarządowych i osób fizycznych,

 2. Organizowanie i finansowanie warsztatów, prelekcji, pogadanek,

 3. Realizacja programów profilaktycznych, informacyjnych, terapeutycznych, spektakli teatralnych i warsztatów o tematyce profilaktycznej dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy,

 4. Podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat zapobiegania narkomanii, postaw rodzicielskich – współpraca z placówkami oświatowymi,

 5. Udzielanie rodzinom z problemami narkomanii pomocy psychologicznej, prawnej, informacyjnej,

 6. Szerzenie informacji na temat problemu narkomanii za pomocą ulotek, wykorzystanie strony internetowej Gminy oraz współpraca z instytucjami zajmującymi się problematyką,

 7. Upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych, interwencyjnych, pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych,

 8. Prowadzenie zajęć profilaktycznych z elementami socjoterapii,

 9. Finansowanie kolonii profilaktycznych, jako elementu oddziaływań profilaktycznych,

 10. Wspomaganie prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,

 11. Prowadzenie konkursów na temat używania substancji psychoaktywnych,

 12. Pogłębianie wiedzy na temat środków psychoaktywnych,

 13. Prowadzenie grup wsparcia, zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i eksperymentujących ze środkami psychotropowymi i ich rodzin,

 14. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, zajmującego się informacją, pomocą prawną oraz pierwszą interwencją w problemach narkotykowych,

 15. Kształtowanie świadomości zdrowotnej i motywacji do dbania o zdrowie u dzieci i młodzieży szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki używania substancji psychoaktywnych i ich negatywnych następstw,

 16. Umożliwienie dzieciom i młodzieży twórczego, pozytywnego zagospodarowania czasu wolnego poprzez rozwój zainteresowań pod kierunkiem instruktorów i wychowawców poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i imprez profilaktycznych,

 17. Wspieranie działalności kulturowej i sportowej prowadzonej w połączeniu z profilaktyką uzależnień,

 18. Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo – wychowawczych pracujących na rzecz dzieci i młodzieży.

 19. Prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych, adresowanych do różnych grup docelowych, a w szczególności do dzieci, młodzieży, rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających i substancji psychoaktywnych, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może doprowadzić do uzależnienia,

 20. Prowadzanie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających ze stosowania narkotyków przez dzieci i młodzież (wywiadówki profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne, program edukacyjno – interwencyjny "Szkoła dla rodziców", finansowanie materiałów niezbędnych do prowadzenia rekomendowanych programów profilaktycznych w szkołach , kampanie profilaktyczne),

III. Diagnozowanie i badanie zjawisk związanych z używaniem narkotyków:

 1. Monitorowanie poziomu i struktury spożycia oraz dostępności narkotyków,

 2. Rozpoznawanie i diagnozowanie środowiska – ankietowanie dzieci i młodzieży w zakresie problematyki uzależnień i jej rozmiarów w placówkach oświatowych,

 3. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie badań dotyczących problemów wynikających z używania narkotyków (diagnoza problemów społecznych, ewaluacja zachowań ryzykownych w szkołach na terenie gminy),

IV Udzielanie rodzinom w którym występuje problem uzależnienia - pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:

 1. Wspomaganie działalności świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i wiejskich,

 2. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym oraz dofinansowanie różnych form zajęć sportowo – rekreacyjnych i edukacyjnych,

 3. Dofinansowywanie zajęć i programów socjoterapeutycznych oraz profilaktycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi lub przemocą w rodzinie,

 4. Organizowanie i dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy alkoholowe i przemoc w rodzinie,

 5. Organizowanie i finansowanie warsztatów, prelekcji i pogadanek,

 

Realizatorzy i partnerzy w realizacji Programu Zapobiegania Narkomanii:

 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

 3. Punkt Konsultacyjno – Informacyjny przy UG w Dźwierzutach,

 4. Placówki oświatowe,

 5. Służba zdrowia,

 6. Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach,

 7. Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach,

 8. Biblioteki (publiczna i szkolne)

 9. Parafie (Targowo, Dźwierzuty)

 10. Grupy w ramach zajęć profilaktycznych z elementami socjoterapii,

 11. Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie,

 12. Urząd Gminy w Dźwierzutach,

 13. Organizacje pozarządowe.

Spodziewane efekty:

 • Zwiększenie świadomości społecznej nt. środków odurzających i psychoaktywnych,

 • Promocja zdrowego stylu życia, wolnego od używek,

 • Przygotowanie nauczycieli i pedagogów do prowadzenie programów profilaktycznych,

 • Zmniejszenie ryzyka związanego z używaniem środków odurzających,

 • Diagnoza problemów z związanych ze zjawiskiem narkomanii,

 • Ograniczenie dostępności środków odurzających,

 • Podniesienie wiedzy dzieci i młodzieży na temat uzależnień oraz korzystania z profesjonalnych ofert profilaktyki,

 • Zwiększenie możliwości korzystania z profesjonalnych form pomocy dla osób uzależnionych.

ZASADY FINANSOWANIA ORAZ SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

Program może ulec modyfikacji w trakcie jego realizacji ze względu na zmianę potrzeb społecznych wynikających z diagnozy problemu oraz w przypadku zmian zapisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Narkomanii stanowi część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz jest uzupełnieniem zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dźwierzuty. Zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach.

Głównym źródłem finansowania programu są środki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dźwierzutach. (Finansowanie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu będzie dokonywane z rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez prowadzących sprzedaż podmioty gospodarcze.)

Za merytoryczną i formalną prawidłowość wydatkowania środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych odpowiedzialny jest Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Upoważnia się Przewodniczącego do występowania do Wójta Gminy Dźwierzuty z wnioskiem o przeniesienie środków finansowych pomiędzy zadaniami i paragrafami wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dźwierzuty.

 

 

 

 

 

Program został opracowany w oparciu o:

 1. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 783 ze zm.)

 2. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. Z 2017 poz. 2237 ze zm.)

 3. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. ).

 4. Informacje z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach.

 5. Diagnozę Problemów Społecznych przeprowadzoną w miesiącu październiku 2017 r. na terenie Gminy Dźwierzuty przez firmę Oficyna Profilaktyczna z Krakowa.

 

Opracowanie:

Wioletta Wacławska – Sekretarz GKRPA

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-03-22 09:16
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-03-29 09:16
Uchwała Nr XXXVII/321/18
Uchwała Nr XXXVII/321/18

Rady Gminy Dźwierzuty

z dnia 22 marca 2018 r.
 

w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Dźwierzuty na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 41 ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 487 ze zm.), ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2237 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020, Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na terenie gminy Dźwierzuty na 2018 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Aleksander Nosek

 


 

Załącznik

do Uchwały Nr XXXVII/321/18

Rady Gminy Dźwierzuty

z dnia 22 marca 2018 r.

 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

I

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NA ROK 2018 NA TERENIE GMINY DŹWIERZUTY

 

 

WPROWADZENIE

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 stanowi zestawienie działań do realizacji przez Gminę Dźwierzuty w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 487 ze zm.), a także określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest kontynuacją zadań i kierunków podjętych w latach poprzednich.

Podstawowym celem i założeniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zapobieganie powstawaniu i rozszerzaniu się zjawiska patologii społecznej w szczególności nadużywania alkoholu i przemocy domowej oraz zmniejszenie rozmiarów aktualnie występujących zagrożeń w tej mierze. W zakresie przeciwdziałania alkoholizmu nadrzędnym celem w społeczności gminnej jest promocja zdrowia poprzez zmniejszenie liczby osób uzależnionych i nadużywających alkoholu. Należy uświadomić mieszkańcom Gminy skutki jakie niesie za sobą uzależnienie. Celem priorytetowym jest wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia poprzez zwiększenie ilości osób podejmujących leczenie we wczesnej fazie choroby alkoholowej.

Spośród wielu problemów społecznych, jakie występują w naszej gminie, problemy związane z nadużywaniem alkoholu mają szczególne znaczenie. Jest to problem tym poważniejszy, że większość osób nadużywających alkoholu czy uzależnionych od alkoholu nie chce podejmować leczenia, a wielu nie jest świadoma, że już dawno przekroczyła próg nieszkodliwego używania substancji.

Spożywanie alkoholu ma istotny wpływ na funkcjonowanie rodziny, zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek jak i rodzin, a ich konsekwencje dotyczą nie tylko osób uzależnionych, ale wpływają na ogół populacji. Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych, takich jak zakłócenie bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie. Codzienne obserwacje, a także doniesienia prasowe i telewizyjne pokazują, że u źródeł wielu tragicznych zdarzeń poruszających opinię publiczną znajduje się alkohol. Wypadek spowodowany przez nietrzeźwego kierowcę, nastolatki spacerujące po mieście z alkoholem w ręku, dziecko pobite przez pijanego rodzica – to tylko niektóre z problemów, gdzie w tle znajduje się alkohol. Ważnym zadaniem jest pomoc rodzinom, które są dotknięte problemem alkoholizmu. Pomagać, to przede wszystkim zapobiegać, czyli edukować, uświadamiać i wskazywać alternatywne formy spędzania wolnego czasu oraz radzenia sobie z konfliktami i trudnymi sytuacjami. Ważne jest to, aby wspierać młodzież w kształtowaniu prawidłowych postaw, aby stroniła od substancji uzależniających, uczenie mówienia "nie" w sytuacji gdy młody człowiek poddany jest presji otoczenia.

Zgubne skutki nadmiernego spożywania alkoholu:

 • alkohol jest przyczyną występowania około 200 różnego typu chorób, w tym niektórych nowotworów,

 • alkohol jest trzecią co do częstości przyczyną zgonów na świecie (z powodu urazów, wypadków, samobójstw i chorób),

 • istnieje wysoka zależność pomiędzy uzależnieniami od alkoholu, a bezrobociem, niższym statusem socjoekonomicznym, niskim poziomem wykształcenia, wypadkami i przemocą interpersonalną.

 

I. DIAGNOZA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH W GMINIE

 

Alkohol jest przyczyną wielu problemów społecznych, rodzinnych, zwłaszcza takich jak przemoc domowa, rozpad rodziny, rozwody, zaburzenia zachowań. Nadmierne spożywanie alkoholu w wielu przypadkach prowadzi do trwałego zerwania więzi małżeńskich i jest przyczyną rozwodów. Osoby, które spożywają nadmiernie alkohol są zazwyczaj sprawcami przemocy w rodzinie. Nadużywanie alkoholu często skutkuje występowaniem negatywnych zjawisk: przemocy (również w rodzinie), rozpadu więzi rodzinnych i zaniedbywanie dzieci. Dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo są najczęściej zaniedbywane przez rodziców, pozostawione same sobie, mają słabe wyniki w nauce, są rozchwiane emocjonalnie, przejawiają agresywne zachowania. Dzieci wychowujące się w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym żyją w stanie chronicznego napięcia i stresu. Mają też problemy z przystosowaniem do środowiska zewnętrznego, czują się gorsze, bezwartościowe, nie potrafią zaufać i nawiązywać satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. Brak stałej opieki ze strony rodziców oraz możliwości alternatywnych form spędzania wolnego czasu to główne przyczyny nieprawidłowości, które w skutkach mogą prowadzić do wystąpienia uzależnień.

Diagnoza problemów społecznych na terenie Gminy Dźwierzuty została przeprowadzona w miesiącu październiku 2017 r. przez firmę Oficyna Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dźwierzutach. Badania te przeprowadzono wśród czterech grup społecznych: dorosłych mieszkańców gminy, uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz sprzedawców. W badaniach łącznie wzięło udział 309 osób (dorośli mieszkańcy – 80 osób, uczniowie – 214, sprzedawcy – 15 osób). Ponadto dokonano analizy problemu alkoholowego na terenie gminy na podstawie sprawozdań z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach 2013 - 2017.

 

1. PROBLEM ALKOHOLOWY Z WŚRÓD DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW

Skala problemów alkoholowych zależy w znacznej mierze od postaw społeczeństwa wobec alkoholu, wiedzy na temat zagrożeń wynikających z picia alkoholu, a także wielkości spożycia napojów alkoholowych. Aby zmierzyć się z problemami alkoholowymi na terenie gminy warto jest ich skalę i specyfikę poddać dokładnej diagnozie.

W badaniu diagnozującym problemy społeczne na terenie Gminy Dźwierzuty, wzięło udział 80 mieszkańców. Spośród badanych 48% stanowiły kobiety, 53% mężczyźni. Najliczniejszą część badanej społeczności stanowiły osoby w wieku 19-29 lat (30%) oraz 30-40 lat (24%). Ankietowani w wieku 41-50 lat tworzyli grupę 20% badanych, zaś 16% respondentów znajdowało się między 51 a 60 rokiem życia. 10% badanej populacji miało więcej niż 61 lat. Spośród badanych 18% posiada wykształcenie wyższe, a 26% średnie lub pomaturalne. Z deklaracji 33% respondentów wynika, że zdobyli wykształcenie zawodowe, a 24% podstawowe. Zdecydowana większość badanych jest żonata (25%), zaś 21% jest kawalerem, 18% respondentów jest zamężna, 16% panną, a 6% po rozwodzie. Wdową/wdowcem jest 5% badanych, a kobiet rozwiedzionych – 4%. Z analizy struktury badanej społeczności, wynika, że 38% pracuje w prywatnych przedsiębiorstwach. Własną działalność gospodarczą prowadzi 13% respondentów, zaś 28% ankietowanych pozostaje bez pracy. Na emeryturze lub rencie przebywa 6% osób, natomiast w instytucjach publicznych pracuje 9%. Z rolnictwa utrzymuje się 8% ankietowanych. Jako dobrą ocenia swoją sytuację materialną 31% badanych, a 8% określa ją jako bardzo dobrą. 30% mieszkańców Gminy Dźwierzuty ani dobrze, ani źle nie ocenia swojej sytuacji materialnej, zaś 23% twierdzi, że ich sytuacja jest zła lub bardzo zła (9%).

Celem określenia skali problemu alkoholizmu w Gminie Dźwierzuty, poproszono dorosłych mieszkańców o oszacowanie jak często piją alkohol. Spośród ankietowanych 30% deklaruje, że w ogóle nie pije alkoholu, zaś 33% badanych pije napoje alkoholowe kilka razy w roku. 23% respondentów sięga po alkohol kilka razy w miesiącu, a 11 % kilka razy w tygodniu. Codziennie po alkohol sięga 4% badanych mieszkańców. Wśród osób, które przyznały się, że spożywają alkohol, najpopularniejszym napojem jest piwo (36%), natomiast 22% badanych pije wódkę i 22% wino. Dużą popularnością cieszą się nalewki (14%), zaś nieco rzadziej mieszkańcy gminy sięgają po likiery (3%) i inne alkohole (12%).

W diagnozie alkoholizmu, obok częstotliwości spożywanych trunków, istotnym wskaźnikiem tego problemu są także dzienne porcje spożywania alkoholu. Spożycie alkoholu opisywać można w gramach wypitego alkoholu lub też posługując się miarą porcji standardowej. Przyjmuje się, że w Europie porcja taka zawiera zwykle 10g czystego alkoholu. Porcja standardowa alkoholu (tzn. 10g czystego alkoholu, 100% alkoholu) zawarta jest w ok. 250 ml piwa o mocy 5%, w ok. 100 ml wina o mocy 12% oraz w ok. 30 ml. wódki o mocy 40%. Jak wynika z odpowiedzi respondentów, 59% wypija zwykle 1-2 jednostki alkoholu, 20% ankietowanych 3-4 porcje, a 10% badanych deklaruje spożycie 5-7 porcji dziennie. 8% dorosłych mieszkańców gminy przyznaje, ze wypija w granicach 8-10 porcji, a 4% spożywa 11-13 porcji alkoholu i więcej.

Mieszkańcy gminy zostali również zapytani z jakich powodów sięgają po alkohol. Większość respondentów odpowiedziało, że pije dla towarzystwa (32%). Niepokojący wydaje się fakt, że 9% badanych spożywa napoje wysokoprocentowe bez konkretnego powodu, natomiast 25% ze względu na chęć lepszej zabawy. Część badanej społeczności pije alkohol aby załagodzić stres (11%). Dzięki alkoholowi o problemach chce zapomnieć 13% badanych, aby zmniejszyć objawy kaca napoju wysokoprocentowego używa 7% respondentów, a z nudy pije 2% mieszkańców, 9% badanej populacji podaje inne, bliżej nie określone powody.

Respondenci najczęściej spożywają alkohol u znajomych (32%) i w domu (32%). Część ankietowanych decyduje się na picie napojów wysokoprocentowych w pubie/restauracji (16%), a 11% pod sklepem. Na świeżym powietrzu napoje alkoholowe spożywa 7% badanych. Inne miejsca, bliżej nie określone wskazało 2% mieszkańców gminy.

Interesująca zdaje się być także kwestia wykonywania obowiązków w pracy pod wpływem alkoholu. 59% mieszkańców nigdy nie pracowało w stanie odurzenia alkoholowego, jednakże 25% badanych przyznało, że rzadko zdarza im się pracować pod wpływem alkoholu, a 11% czasami podejmowało się pracy. Zatrważającym jest fakt, że często po spożyciu alkoholu pracy podejmuje się 2% badanych mieszkańców gminy, bardzo często 4%. Z danych wynika, że aż 41% badanych wykonywało swoje obowiązki w pracy pod wpływem alkohol, co wskazuje na nieprzestrzeganie elementarnych przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, co grozi utratą zdrowia lub życia. Z deklaracji mieszkańców Gminy Dźwierzuty wynika, że 53% badanych nigdy nie prowadziło pojazdu pod wpływem alkoholu, zaś 30% deklaruje, że nie ma prawa jazdy. 13% badanej populacji raz zdarzyło się być kierowcą samochodu po spożyciu napoju wysokoprocentowego, natomiast 3% twierdzi, że zdarza się to im sporadycznie. 3% ankietowanych często wsiada za kierownicę pojazdu w stanie nietrzeźwości. Dorośli mieszkańcy Gminy Dźwierzuty na pytanie, czy zostali zatrzymani za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu 14% zadeklarowało, że zostali zatrzymani przez organ porządkowy, natomiast 86 % z nich, że nigdy im się to nie zdarzyło. Przyznanie się do prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu jest drażliwą kwestią, dlatego respondenci nie są chętni do takich deklaracji. W takim przypadku warto zapytać badanych o to, czy zdarzyło się im być świadkiem sytuacji, w której ktoś prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. Okazuje się, że 41% respondentów było świadkami takiej sytuacji (15% rzadko, 18% czasami, 6% często, a bardzo często 3%). 59% badanej populacji twierdzi, że nigdy nie widzieli osoby nietrzeźwej prowadzącej samochód. W oszacowaniu skali prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, pomocna może okazać się opinia respondentów na temat częstości występowania tego zjawiska. Według 51% badanych mieszkańców, sytuacje takie nigdy nie mają miejsca. 20% uznaje, że zdarzają się rzadko, 16%, że czasami. Aż 9% respondentów uznaje, że sytuacja jazdy po alkoholu ma miejsce często, a 4% ankietowanych twierdzi, że bardzo często.

Na terenie Gminy Dźwierzuty, w opinii mieszkańców znajduje się dużo punktów sprzedaży alkoholu (20%), natomiast dla 30% ta liczba jest wystarczająca. 29% badanych uważa, że sklepów z alkoholem jest za dużo, zaś dla 8% jest ich za mało. 14% ankietowanych nie ma wiedzy na temat ilości punktów z napojami wysokoprocentowymi występującymi na obszarze gminy.

Interesująca wydaje się kwestia poglądu badanej społeczności na szkodliwość picia alkoholu w ciąży. 81% badanych zauważa, iż ma ono negatywny wpływ na rozwój dziecka. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że 4% mieszkańców gminy nie zdaje sobie sprawy ze szkodliwości picia alkoholu w ciąży. Znaczące jest, że 15% ankietowanych deklaruje brak wiedzy na temat szkodliwości picia napojów wysokoprocentowych w ciąży. Jak wygląda kwestia picia alkoholu przez kobiety w ciąży na terenie Gminy Dźwierzuty? Większość badanych nigdy nie widziała kobiety ciężarnej spożywającej napoje wysokoprocentowe (59%). Jednak aż 18% ankietowanych widziało pijące kobiety w ciąży, a 24% nie potrafiło określić, czy spotkało się z taką sytuacją.

W diagnozie problemu alkoholizmu na terenie gminy pomocna może okazać się opinia dotycząca jego skali. 26% badanych zauważa, iż spożycie alkoholu w gminie wzrasta, 29% uznaje je za stałe. 41% nie ma zdania, zaś 4% stwierdza, że spożycie maleje.

W profilaktyce uzależnień pomocne może okazać się poznanie stanu wiedzy mieszkańców na temat picia alkoholu oraz osób go spożywających. 76% badanych nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że nie ma nic złego w przychodzeniu do pracy na kacu, a 10% badanych nie ma zdania na ten temat. 31% respondentów uznaje, że alkohol w piwie jest mniej szkodliwy niż w wódce. 56% osób nie zgodziło się z tym stwierdzeniem, 13% nie ma wiedzy na ten temat. Badani mieszkańcy gminy zauważają, że osoba, która ma problem alkoholowy nie koniecznie musi pić codziennie (51%), 34 % respondentów uważa, że osoba z problemem alkoholowym spożywa napoje wysokoprocentowe każdego dnia, a 15% nie umie tego stwierdzić. 45% ankietowanych nie zgodziło się z twierdzeniem, że alkoholizm jest dziedziczony, natomiast 38% uznaje, że geny mogą mieć znaczenie w kwestii uzależnienia alkoholowego. Należy zaznaczyć, że badani mieszkańcy gminy zauważają, iż nawet okazjonalne spożywanie alkoholu może uzależniać (41%), 44% badanych uznało, że picie napojów wysokoprocentowych jedynie od czasu do czasu nie uzależnia. 66% badanych nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że alkohol jest dobrym lekarstwem na sen. Aż 19% badanych uznaje alkohol za skuteczny środek w walce z bezsennością.

Podejście mieszkańców Gminy Dźwierzuty do kwestii spożywania alkoholu jest zróżnicowane. 28% badanych mieszkańców stwierdza, iż powinno zachować się umiar, 35% uznaje, że "wszystko jest dla ludzi". 10% jest całkowicie przeciwna spożywaniu alkoholu, a 18% respondentów wstrzymało się od głosu.

Dla większości badanej społeczności, człowiek z problemem alkoholowym jest osobą chorą (61%), zaś 11% mieszkańców twierdzi, że jest to osoba mającą zły wpływ na innych. 15% wskazało, że jest to człowiek nieszczęśliwy, będąc również obciążeniem dla społeczeństwa (4%). Alkoholik dla 11% respondentów jest awanturnikiem i chuliganem, a 3 % ma go za przestępcę. 4% populacji mieszkańców osobę uzależnioną od alkoholu uważa za osobę o dużej wrażliwości, 3% za kogoś komu nie powiodło się w życiu, zaś 1% ma za dziwaka wyróżniającego się wyglądem.

Z przeprowadzonych badań wynika, że na terenie Gminy Dźwierzuty problem alkoholowy jest dość powszechny. Alkoholizm postrzegany jest jako jedno z ważniejszych zagrożeń wśród społeczności. Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad 200 rodzajów chorób i urazów wiąże się z jego spożywaniem. Choroby występujące na tle używania alkoholu to przede wszystkim: zapalenie wątroby, marskość wątroby, alkoholowe zespoły psychoorganiczne, zapalenie trzustki, przewlekłe psychozy alkoholowe, zespół Wernickiego - Krosakowa, napady drgawkowe, polineuropatia obwodowa, zaburzenia umysłowe i psychiczne, zaburzenia żołądkowe – jelitowe, nowotwory, choroby układu sercowo – naczyniowego, zaburzenia immunologiczne, choroby układu kostno – szkieletowego, dysfunkcje układu rozrodczego, szkody prenatalne. Coroczne z przyczyn bezpośrednio i pośrednio związanych z używaniem alkoholu umiera w Polsce około dziesięć tysięcy osób, z czego połowa przypada na zgony spowodowane bezpośrednio piciem alkoholu.

Pomoc dla osób uzależnionych i nadużywających alkoholu polegać powinna zarówno na prowadzeniu edukacyjnych programów profilaktycznych wśród różnych grup społecznych oraz szerzeniu świadomości wśród społeczeństwa, polegającym na propagowaniu ograniczonego spożycia alkoholu, a także na szerokim informowaniu o zgubnych skutkach spożywania alkoholu – patologiach społecznych, rujnacji zdrowia psychicznego i fizycznego, trudnościach, jakich przysparza leczenie alkoholizmu.

Osoby uzależnione i wyrządzające swoim piciem poważne szkody społeczne, a niechcące dobrowolnie poddać się leczeniu odwykowemu mogą być zgłoszone do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu wszczęcia procedury sądowej zobowiązującej do leczenia.

 

 

 

 

Tabela nr 1

Liczba zleceń przeprowadzenia badania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i liczba wniosków skierowanych do Sądu o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego w Gminie Dźwierzuty w latach 2013 – 2017

Rok

Liczba zleceń przeprowadzenia badania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych lekarzy.

Liczba wniosków skierowanych do Sądu w celu orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego.

2013

7

9

2014

21

11

2015

14

13

2016

18

14

2017

17

12

 

Szkody wynikające w rodzinach z problemem alkoholowym ponoszą przede wszystkim dzieci. Życie w rodzinie w której nadużywany jest alkohol często wiąże się z niskim statusem socjoekonomicznym, chronicznym stresem, znacznie ograniczonymi możliwościami zdobywania wykształcenia i kariery zawodowej. Dzieci wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym często wymagają specjalistycznej terapii (także w życiu dorosłym).

 

Tabela nr 2

Liczba środowisk z problemami alkoholowymi objętych pomocą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach w latach 2013 -2017

Rok

Liczba środowisk

2013

77

2014

82

2015

90

2016

80

2017

88

 

 

W rodzinach z problemem alkoholowym tj, w takich, w których co najmniej jedna osoba pije w sposób szkodliwy żyje 3 - 4 miliony osób, w tym 1,5- 2 mln dzieci, 2, 5 mln osób nadużywających alkohol, 700 - 900 tysięcy osób uzależnionych. Wśród najważniejszych konsekwencji życia w rodzinie w której istnieje problem alkoholowy wyróżnia się szkody:

 • fizyczne,

 • psychosomatyczne,

 • psychologiczne,

 • emocjonalne,

 • psychospołeczne.

 

Jak wynika z badań Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, co najmniej w 66% rodzin z problemem alkoholowym dochodzi do aktów przemocy.

 

Tabela nr 3

Liczba założonych Niebieskich Kart na terenie Gminy Dźwierzuty.

Rok

Ilość założonych Niebieskich Kart

2013

46

2014

39

2015

45

2016

24

2017

17

 

 

Tabela nr 4

Ilość porad terapeutycznych udzielonych w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjno w Dźwierzutach w latach 2013 -2017

Rok

Uzależnieni

Współuzależnieni

Ofiary przemocy

Sprawcy przemocy

DDA

Łącznie

przyjętych

2013

118

44

16

3

8

189

2014

115

38

13

1

7

174

2015

132

39

15

0

2

188

2016

176

42

10

0

6

234

2017

116

37

15

2

7

177

 

Kilka osób w czasie spotkań zostało zmotywowanych do podjęcia terapii na Oddziale Terapeutycznym w Olsztynie, które zostały skierowane po uprzednim ustaleniu terminu z Kierownikiem Oddziału Terapeutycznego. Konsultacje i wsparcie terapeutyczne cieszy się dużym zainteresowaniem ponieważ klientów Punktu z reguły nie stać na dojazdy do pobliskiego Szczytna by skorzystać z porady terapeutycznej. Obecna oferta Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego stała się bardziej interdyscyplinarna, a jego zadaniem jest zdiagnozowanie problemów całej rodziny i zaplanowanie pomocy dla wszystkich jej członków.

 

 

 

Tabela nr 5

Ilość porad prawnych udzielonych w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjno w Dźwierzutach

w latach 2013 – 2017

Rok

Uzależnieni

Współuzależnieni

Ofiary przemocy

Sprawcy przemocy

Inne

Łącznie

przyjętych

2013

12

63

29

2

28

134

2014

15

38

47

10

60

160

2015

3

16

13

Brak danych

Brak danych

32

2016

0

32

18

0

0

50

2017

1

30

22

0

0

53

 

Tabela nr 6

Posiedzenia komisji – liczba rozpatrzonych spraw

 

Lp.

Posiedzenia Komisji

2013

2014

2015

2016

2017

1

Liczba posiedzeń komisji

14

12

14

17

15

2

Liczba rozpatrzonych spraw skierowanych do GKRPA

109

84

82

60

44

 

 

2. PROBLEM ALKOHOLOWY Z PERSPEKTYWY DZIECI

Znaczną grupą ryzyka w zakresie używania alkoholu stanowią młodzi ludzie. Spożywanie alkoholu jest rozpowszechnionym zachowaniem ryzykownym wśród osób niepełnoletnich, które doprowadza do upośledzenia czynności poznawczych tj. zdolności koncentracji uwagi, zapamiętywania. Konsumpcja alkoholu powoduje również podejmowanie zachowań ryzykownych, które są groźne dla życia i zdrowia. Spożywanie alkoholu przez polskich nastolatków kształtuje się na średnim poziomie w porównaniu z resztą Europy. Około 30% nastolatków przyznaje się do regularnego spożywania alkoholu.

 

Działania alkoholu na młode osoby:

 • co 4 zabójstwo dokonane przez młodych ludzi było spowodowane stanem upojenia alkoholowego,

 • młodzi ludzie znacznie szybciej się uzależniają,

 • zakłóca procesy rozwojowe,

 • zwiększa podejmowanie zachowań ryzykownych groźnych dla życia i wpływa negatywnie na ich czynności poznawcze – koncentrację uwagi, zapamiętywanie,

 • może powodować spowolnienie wzrostu i zaburzenia,

 • powoduje problemy emocjonalne.

 

Skuteczność podjętych działań profilaktycznych w istotnym stopniu będzie zależała od ich jakości. Niezbędnym było zatem zdobycie odpowiedniej wiedzy na temat zagrożeń, jakimi podlegają dzieci oraz sposobów przeciwdziałania ich skutkom.

W badaniu ankietowym na terenie Gminy Dźwierzuty wzięło udział 214 uczniów, gdzie 40% próby stanowili chłopcy, a 60% dziewczęta. Wśród badanych uczniów, najliczniejszą grupą byli uczniowie klasy VI (28%), następnie z V klasy szkoły podstawowej (26%) i VII (26%). 20% badanych było uczniami klas IV. Najliczniejszą grupę badanych stanowiły dzieci w przedziale wiekowym 11-12 lat (47%), a następnie uczniowie między 9 a 10 rokiem życia (26%) i 13 a 14 (26%). Tylko 1% badanych pomiędzy 15 a 16 rokiem życia.

Uczniowie zapytani o to, czy ich rówieśnicy piją alkohol twierdząco odpowiedziało 12% respondentów. 53% ankietowanych uważa, że ich koledzy/koleżanki nie piją alkoholu, a 36% nie mają wiedzy na ten temat. Aż 15 % uczniów szkoły podstawowej ma za sobą inicjację alkoholową. Nigdy alkoholu nie piło 85% badanych. Na pytanie w jakim wieku spożywałeś alkohol, aż 22% badanych odpowiedziało, że miało wówczas mniej niż 8 lat. 16% respondentów piło napoje alkoholowe pomiędzy 8 a 10 rokiem życia, a 63% między 11 a 13. Uczniowie sięgający po alkohol najczęściej wybierają piwo (77%), następnie wódkę (23%). Po wino sięga 29% badanych, jak również po likiery i nalewki 6%. Inne, bliżej nie określone alkohole wybiera 16% respondentów. Pojedynczy epizod alkoholowy zdarzył się 52% badanym uczniom, 24% dwa razy. Wielokrotnie upiło się alkoholem 24% nieletnich respondentów. Po raz pierwszy uczniowie sięgali po alkohol podczas uroczystości rodzinnej (38%), lub na podwórku ze znajomymi (28%). 17% deklaruje, że piło po raz pierwszy napój alkoholowy pod nieobecność rodziców w domu, kolejne 17% pod nieobecność rodziców w domu i na dyskotece (17%). W czasie imprezy towarzyskiej inicjację alkoholową przeszło 14 % badanych. Na inne, bliżej nie określone okoliczności wskazało 17% badanych.

 

Spośród uczniów pijących alkohol, przykre doświadczenia miało 6% badanych. Wiązały się z problemami finansowymi (3%) i innymi bliżej nie określonymi przez badanych (3%). 94 % respondentów deklaruje, że nie mieli przykrych doświadczeń wynikających ze spożywania alkoholu.

53 % respondentów deklaruje, że rodzice wiedzą o spożywaniu przez nich alkoholu. Pozostałe 47% twierdzi, iż ich rodzice nie mają wiedzy na ten temat. Rodzice, którzy wiedzą, że ich dzieci piją alkohol, aż 44 % z nich nic nie zrobiło z tym faktem. 37% deklaruje, że rodzice prowadzili z nimi rozmowę, 4% twierdzi, że szukali pomocy u specjalisty, zaś 7% zdenerwowało się i wyznaczyło im karę. W opinii połowy respondentów, rodzice zareagowali w inny sposób, bliżej przez nich nie określony (7%) .

W rodzinach 15% respondentów znajduje się osoba, która nadużywa alkoholu. U 85% badanych nie występuje w rodzinie problem alkoholowy. Odnosząc się do poprzedniego pytania, 35% badanych wskazało, ze ojciec nadużywa alkoholu, 19% wskazało dziadka. W 14% rodzin, osobą z problemem alkoholowym jest matka, 5% babcia. 16% wskazało brata, 3% ankietowanych odpowiedziało, że problem z alkoholem ma siostra. 41 % respondentów wskazało, że alkoholu nadużywa inna osoba.

Uczniowie zapytani o dostępność alkoholu dla osób niepełnoletnich, twierdzą, że jego zdobycie w miejscu zamieszkania jest łatwe (12%). Przeciwnego zdania jest 20% badanej populacji, zaś 68% nie ma zdania na ten temat. W opinie uczniów dzieciom alkohol kupują starsi koledzy/koleżanki (26%), bądź podkradają rodzicom w domu (7%). W skrajnych przypadkach nieletni proszą obcych ludzi pod sklepem o zakup napoju wysokoprocentowego (7%) lub sami sobie kupują (9%). Aż 69% badanych odpowiedziało, że nie wie skąd pozyskuje alkohol.

Dzieci jako konsekwencję nadużywania alkoholu wskazali przede wszystkim na problem w kontaktach z ludźmi (35%), zaburzenia i choroby (31%), przemoc wobec bliskich (32%) oraz problemy finansowe (30%). W dalszej kolejności znalazła się odpowiedź, że jedną z konsekwencji jest obecność alkoholu we krwi (25%) oraz inne, bliżej nie określone problemy (3%). Aż 38% badanych nie ma wiedzy w tym temacie, i nie potrafiło określić konsekwencji wynikających z nadużywania napojów wysokoprocentowych.

 

3. PROBLEM ALKOHOLOWY Z PERSPEKTYWY MŁODZIEŻY

Na pytanie, kiedy w przypadku konsumpcji alkoholu przez młodzież możemy mówić o nadużywaniu, odpowiedź brzmi: zawsze. Alkohol jest dla ludzi, ale dla zdrowych i dorosłych. Jerzy Melibruda w broszurce pt. "Tajemice ETOH" pisze: "Zdaniem lekarzy i psychologów istnieje bardzo poważne uzasadnienia do tych ograniczeń. Nawet niewielkie ilości alkoholu, niegroźne dla dorosłych, mogą uszkadzać procesy rozwojowe dzieci i młodzieży. Dotyczy to nie tylko rozwoju biologicznego, ale również procesów związanych z uczeniem się i zapamiętywaniem oraz rozwojem uczuciowym. Gdy człowiek ma kilkanaście lat budują się fundamenty jego umysłu i osobowości. Metaforycznie można powiedzieć, że alkohol wypłukuje cement z tych fundamentów. W młodości powstaje mapa orientacyjna dla dalszej drogi życia – oszołomienie alkoholem dostarcza fałszywych informacji i drogowskazów. Jest to czas gdy człowiek odkrywa różne barwy uczuć- alkohol zamazuje różnorodność i bogactwo tęczy autentycznych przeżyć. Młody człowiek uczy się wiązać swoje przyjemne stany z alkoholem, a nie z konkretnymi wydarzeniami życiowymi i w ten sposób oddala się od rzeczywistości,. Młodzi ludzi zamiast odkrywać prawdę o sobie i życiu w naturalnych i autentycznych doświadczeniach osobistych uczą się pośpiesznego i złudnego manipulowania własnymi uczuciami i umysłem". Wielkość spożycia alkoholu przez młodych ludzi zdeterminuje w przyszłości ogólny stan zdrowia społeczeństwa. Alkohol zaburza zdolność uczenia się, w związku z czym zbyt wczesne rozpoczynanie picia staje się bardzo często przyczyną trudności i niepowodzeń w nauce. Wywołując w sposób sztuczny stany emocjonalne alkohol powoduje hamowanie rozwoju emocjonalnego i opóźnienie dojrzewania nastolatków. Picie alkoholu przez młodych ludzi powoduje także bezpośrednie szkody indywidualne i społeczne. Jest ono przyczyną ryzykownych zachowań. Jak pokazują dane statystyczne, wzrasta liczba nieletnich sprawców, a także nieletnich ofiar przestępstw. W związku ze słabo ukształtowaną strukturą układu nerwowego młodzi ludzie cechują się słabszą tolerancją na alkohol. Powoduje to, iż nawet niewielkie dawki mogą wywołać niekontrolowane zachowania. Krótsza jest także droga do uzależnienia się. Spożywanie alkoholu przez młodzież przyczynia się do nasilenia zachowań aspołecznych, osłabia hamulce moralne, pobudza agresję. Alkohol jest główną przyczyną zgonów i inwalidztwa wśród młodych. Coraz częściej uczniowie widziani są w stanie nietrzeźwym, trafiają do izb wytrzeźwień. W związku z powyższym bardzo ważne jest podejmowanie działań profilaktycznych kierowanych do młodzieży.

Skuteczność podjętych działań profilaktycznych w istotnym stopniu będzie zależała od ich jakości. Niezbędnym było zatem zdobycie odpowiedniej wiedzy na temat zagrożeń, jakimi podlega młodzież oraz sposobów przeciwdziałania ich skutkom.

W badaniu ankietowym na terenie Gminy Dźwierzuty wzięło udział 77 uczniów, gdzie 43% próby stanowiły dziewczęta, 57% chłopcy. Prawie połowa uczęszczała do III klasy szkoły gimnazjalnej (49%), zaś 47% do klasy II gimnazjum. Pozostałe 4% uczęszcza do dawnej I gimnazjum, teraźniejsza VII klasa szkoły podstawowej. 79% badanych było między 14 a 15 rokiem życia, natomiast 16% miało 16-17 lat. Miedzy 18 a 20 rokiem życia było 5% badanych.

Uczniowie zapytani o to, czy ich rówieśnicy piją alkohol twierdząco odpowiedziało aż 79% respondentów. 10% ankietowanych uważa, że ich koledzy/koleżanki nie piją alkoholu, a 10 % nie mają wiedzy na ten temat.

Następnie respondenci zostali zapytani o częstotliwość picia alkoholu. W ciągu swojego życia nigdy nie spożywało alkoholu 29% uczniów, natomiast 1-2 razy deklaruje 17% badanych, 3-4 razy zdarzyło się 9% ankietowanych, 9% piło od 6 do 9 razy w życiu. Aż 10-19 razy piło 13% społeczności uczniowskiej, 12% twierdzi, że około 20-39 razy piło w swym życiu alkohol. Aż 12% badanych robiło to ponad 40 razy. W ciągu 12 miesięcy 36% uczniów nie piło alkoholu. 14 % z nich deklaruje, że robiło to 1-2 razy w okresie ostatniego roku, natomiast 19% uczniów twierdzi, że piło między 3-5. 8% uważa, że zdarzyło się im od 6 do 9 razy, 10-19 razy spożywało alkohol 9% ankietowanych. Między 20 a 39 razy 8% badanych piło napoje alkoholowe, natomiast 40 razy i więcej zdarzyło się to 5% populacji uczniowskiej. W ciągu ostatnich 30 dni kontaktu z alkoholem nie miało 60% uczniów, a 1-2 razy próbowało alkoholu 18 %. Kolejne 9% badanych piło alkohol 3-5 razy. W ciągu ostatnich 30 dni zdarzyło się spożywać alkohol 6-9 razy 5% badanych, natomiast 3% twierdzi, że w ciągu ostatniego miesiąca piło 10-19 razy. 3% populacji konsumowało alkohol 20-39 razy, natomiast 40 i więcej w przeciągu 30 dni nie piło 3 % uczniów.

Kolejne pytanie było związane z poprzednim i brzmiało: Ile razy (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się upić napojem alkoholowym, tzn. piwem, winem lub wódką? W całym swoim życiu 51% uczniów nigdy się nie upiło alkoholem, 23% upiło się 1-2. 6% społeczności uczniowskiej zdarzyło się od 3 do 5 razy, 6-9 razy – 12% ankietowanych upiło się, a 3% między 10 a 19 razy. 20-39 incydent upicia się przytrafił się 4% gimnazjalistów. W granicach 40 i więcej razy zdarzyło się to 1% badanych. W ciągu 12 miesięcy 60% badanych nie piło alkoholu, 1-2 razy zdarzyło się 23% uczniów, 9% respondentów 3-5 razy spożywało trunek. Między 6 a 9 razy upiło się 3% gimnazjalistów, 10-19 razy – 1%, tak jak 20-39 razy (1%). 40 i więcej upiło się 1 % respondentów. W ciągu ostatnich 30 dni nie upiło się 78% respondentów, natomiast 1-2 razy deklaruje 13%. Między 3 a 5 razy upiło 5 % badanych, 3% - 6-9 razy. 1% uczniów opowiedziało się, że zdarzyło im się upić 40 razy i więcej.

Na pytanie w jakim wieku spożywałeś alkohol po raz pierwszy, 30% badanych odpowiedziało, że nie pije alkoholu. Poniżej 10 lat, inicjację alkoholową przeszło 10% populacji uczniowskiej, natomiast między 10 a 12 rokiem życia – 17%. 34% respondentów piło napoje alkoholowe pomiędzy 13 a 14 rokiem, zaś 9% przeszło inicjację w wieku 15-17 lat.

Uczniowie sięgający po alkohol najczęściej wybierają piwo (74%), następnie wódkę (39%) i szampana (24%). Po wino sięga 17% badanych, likiery i nalewki 7 %, a po alkopopy – 4% uczniów. Inne, bliżej nie określone alkohole wybiera 17% respondentów.

Młodzież gimnazjalna zapytana o motywy sięgania po alkohol, odpowiedziała, że piją z ciekawości (24%). 39% ankietowanych deklaruje, że spożywa alkohol dla towarzystwa, a 44% respondentów stwierdziło, że pije ponieważ chce lepiej się bawić. 15% pije bez podania konkretnego powodu, kolejne 15% ankietowanych twierdzi, że lubi smak alkoholu, 7% sięga po alkohol pod wpływem znajomych, a 22% chce zapomnieć o problemach. Respondenci jako powód sięgania po napoje alkoholowe podali, że w ten sposób chcą złagodzić stres (7%), jak również aby złagodzić objawy zatrucia alkoholowego (6%) oraz z nudów (15%). Inne powody podało 20% ankietowanych.

Spośród uczniów pijących alkohol, przykre doświadczenia miało 21% badanych. Wiązały się z problemami w rodzinie (10%), pogorszeniem się relacji koleżeńskich (4%) i innymi, bliżej nie określonymi przez uczniów (12%). 79% respondentów deklaruje, że nie mieli przykrych doświadczeń wynikających ze spożywania alkoholu.

W zdecydowanej większości, rodzice uczniów nie mają wiedzy, że ich dzieci spożywają alkohol (72%). Tylko 28% ma świadomość, że ich pociechy są po inicjacji alkoholowej. Rodzice, którzy wiedzą, że ich dzieci piją alkohol, aż 40 % z nich nic nie zrobiło z tym faktem. 44% rodziców prowadziło rozmowę z dziećmi, zaś 20% zdenerwowało się i wyznaczyło im karę. W opinii 4% respondentów, rodzice zareagowali w inny sposób, bliżej przez nich nie określony.

W rodzinach 12% respondentów znajduje się osoba, która nadużywa alkoholu. U 88% badanych nie występuje w rodzinie problem alkoholowy. Odnosząc się do poprzedniego pytania, 47% badanych wskazało, ze ojciec nadużywa alkoholu, 27% wskazało dziadka, 7% na babkę. W 13% rodzin, osobą z problemem alkoholowym jest siostra i brat (13%). Co piąty ankietowany wskazał inną osobę.

Uczniowie zapytani o możliwość zdobycia przez młodzież alkoholu w najbliższej okolicy, większość (47%) stwierdziła, że kupują starsi koledzy. 43% deklaruje, że nie mają wiedzy na ten temat, zaś 12 % podkrada rodzicom lub sami sobie kupują (16%). Aż 18% prosi obcych ludzi pod sklepem o zakup.

Młodzież jako konsekwencję nadużywania alkoholu wskazała na problemy finansowe (49%), zaburzenia i choroby (40%) i przemoc wobec bliskich (39%). Kolejne 35% wskazało na problemy w kontaktach z ludźmi. W dalszej kolejności znalazła się odpowiedź, że jedną z konsekwencji jest obecność alkoholu we krwi (26%). Inne, bliżej nie określone skutki występują według 6% ankietowanych. Aż 23% badanych nie ma wiedzy w tym temacie, i nie potrafiło określić konsekwencji wynikających z nadużywania napojów wysokoprocentowych.

Spożywanie alkoholu przez dzieci i młodzież może powodować różne problemy zdrowotne, wychowawcze, a także społeczne, które bez odpowiedniej profilaktyki, będą przybierały na sile. Spożywanie alkoholu przez osoby niepełnoletnie upośledza czynności poznawcze: koncentrację uwagi, zapamiętywanie, uczenie się, rozwój kontroli emocjonalnej. Prowadzi do podejmowania zachowań ryzykownych, groźnych dla życia i zdrowia, zakłóca proces rozwojowy, może również powodować spowolnienie wzrostu i zaburzenia hormonalne.

Zdarza się, że problem pogłębiają dorośli, którzy przyzwalają dzieciom na spożywanie alkoholu. Uczniowie często podkreślają, że pierwszym alkoholem poczęstowali ich rodzice. Nie bez znaczenia pozostaje fakt przysłowiowej lampki szampana w noc sylwestrową. Być może staje się to przyzwoleniem dla młodych, wchodzących w życie ludzi. Odnosząc się do zagadnienia skutków jakie może wywołać nadmierne spożycie alkoholu należy jednocześnie dołożyć wszelkich starań w celu edukacji młodzieży o negatywnych skutkach picia alkoholu z jednoczesnym edukowaniem rodziców. Młodzież w zdecydowanej większości sięga po napoje alkoholowe przed pełnoletnością. Jest to zjawisko niepokojące nie tylko ze względu na szkody zdrowotne, ale również z uwagi na nieprzestrzeganie norm prawnych, które zabraniają sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim.

Istnieją czynniki ryzyka tkwiące w środowisku, rodzinach uczniów i samych uczniach. Są to ubóstwo, bezrobocie, dysfunkcje, przyzwolenie rodziców na napicie się alkoholu przez ich dzieci. Dla około połowy uczniów zasady domowe mogą nie być jasno określone. Ryzykiem może być duża ilość czasu spędzanego przez dzieci przy komputerze, grach komputerowych, grach na telefonie komórkowym. Ponadto korzystanie z internetu może być niekorzystnym źródłem wiedzy o alkoholu i środkach odurzających. Duży wpływ na opinie uczniów o środkach psychoaktywnych ma również przekaz medialny, szczególnie telewizja. Do przyczyn występowania zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży można między innymi zaliczyć: problemy materialne, utrzymujące się bezrobocie rodziców, trudny start młodzieży w samodzielne życie, niewystarczające środki finansowe instytucji wychowawczych, wzrost dostępności alkoholu i substancji psychoaktywnych, brak pozytywnych wzorów i ideałów, poczucie pustki, nudy, niepokoju, wpływ mediów, reklamy, patologie życia rodzinnego, niekorzystny wpływ grup rówieśniczych.

W działaniach profilaktycznych zwraca się szczególną uwagę na młodzież używającą alkoholu. Programy terapii dla młodzieży nie mogą opierać się na tych samych założeniach, co programy terapii dla dorosłych, tym bardziej, że większość młodych ludzi, którzy piją alkohol nie są osobami uzależnionymi. Młodzież wymaga innego podejścia, uwzględnienia w profilaktyce faktu używania różnych substancji psychoaktywnych, specyfiki wieku rozwojowego, konstruktywnego zagospodarowania wolnego czasu, uczestniczenia w grupach rówieśniczych. Rozwiązywanie problemów społecznych zarówno wśród dorosłych, jak i młodzieży oraz podejmowanie działań zapobiegających ich występowaniu, jest jednym z najważniejszych zadań każdej Gminy.

Jednym z zadań, jakie powinno być realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. W ramach budowania lokalnego systemu pomocy dzieciom z tychże rodzin ważnym elementem jest realizacja różnorodnych działań w tym m.in. prowadzenie świetlic realizujących programy profilaktyczne z elementami socjoterapii. Zadania związane z udzielaniem pomocy dzieciom z problemem alkoholowym powinny stać się priorytetem w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Większość osób intuicyjnie czuje, że profilaktyka ma sens. Potwierdzeniem jest chętnie przytaczane stwierdzenie, że "lepiej zapobiegać niż leczyć". Chcemy stosować profilaktykę w odniesieniu do własnego zdrowia, bo jest ono dla nas ważne. Tak samo istotne powinno być działanie na rzecz zdrowia psychicznego oraz fizycznego dzieci i młodzieży. Jakiekolwiek zaniechanie jest tu nie do usprawiedliwienia. Trzeba wszelkimi środkami pomagać, a czasem także ratować dzieci i młodzież, by nie zagubiły się w otaczającym ich świecie. Skuteczność podjętych działa profilaktycznych w istotnym stopniu będzie zależała od ich jakości. Niezbędne było zatem zdobycie odpowiedniej wiedzy na temat zagrożeń, jakim podlegają dzieci oraz sposobów przeciwdziałania ich skutkom.

W związku z powyższym na rok 2018 zaplanowano dalszą działalność grup profilaktycznych z elementami socjoterapii. W związku z tym, iż odczuwa się duże zainteresowanie dotychczasowymi zajęciami profilaktycznymi z elementami socjoterapii planuje się ponownie zorganizować te zajęcia w większości sołectw.

Ze sprawozdań prowadzących zajęcia wynika, że dzieci i młodzież chętnie w nich uczestniczą i przychodzą punktualnie. Najchętniej biorą udział w zajęciach plastycznych, sportowych i wycieczkach. Dzieci i młodzież podczas zajęć mogą porozmawiać na różne tematy oraz mają możliwość spotkania. Zajęcia uczą aktywnego działania w grupie, współpracy, sprzyjają odreagowaniu napięcia, uczą nawiązywania przyjaźni. W grupie uczęszczającej na zajęcia dostrzegalne są rezultaty tj. zmniejszenie poziomu agresji, wzrost umiejętności panowania nad emocjami, wzrost umiejętności przygotowywania posiłków i wykonywania prac porządkowych, wzrost wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania i zagrożeń używania substancji psychoaktywnych, zwiększenie poczucia odpowiedzialności za swoje zachowanie, rozwinięcie poczucia estetyki i kreatywności, wzrost zaufania do siebie i dorosłych, nabycie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem oraz nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów. Na dotychczasowe zajęcia profilaktyczne z elementami socjoterapii zgłaszała się dość duża ilość dzieci i młodzieży chętnych do brania udziału. Według prowadzących praca wychowawcza i socjoterapeutyczna powinna być w dalszym ciągu organizowana z zachowaniem systematyczności.

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych badań należy wskazać zapotrzebowanie na edukację rodziców, podejmowanie akcji profilaktycznych oraz prowadzenie zajęć o tematyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży - w tym nauka postaw asertywnych, zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych, promowanie zdrowego stylu życia, zainteresowań, hobby, prowadzenie zajęć sportowych, pogłębianie świadomości społecznej o szkodliwości spożywania alkoholu i innych środków uzależniających.

 

4. PROBLEM UZALEŻNIEŃ W GMINIE

W badaniu diagnozującym problemy społeczne w Gminie Dźwierzuty wzięło udział 15 sprzedawców, 14 kobiet i 1 mężczyzna. Ich wiedza jest niezwykle cenna ze względu na fakt, iż na co dzień spotykają się z osobami kupującymi napoje alkoholowe, w związku z tym są w stanie ocenić skalę problemu alkoholowego w gminie, ale również scharakteryzować grupę zagrożoną najbardziej problemem uzależnień alkoholowych. Wśród badanych największą grupę stanowili respondenci w wieku 41 - 60 lat (6 osób). Między 26 a 40 rokiem życia było 5 sprzedawców, zaś poniżej 25 lat miały 3 osoby, a więcej niż 61 lat – 1 osoba. Między rokiem a 5 lat w punkcie sprzedaży alkoholu pracuje 5 osób, natomiast ze stażem pracy 6-10 przebadanych było 3 respondentów. 5 osób pracuje między 11 a 20 lat, zaś powyżej 21 lat - 2 ekspedientów. Pracownicy punktu sprzedaży stanowili najliczniejszą grupę respondentów – 13 osób. Spośród badanych 2 osoby były właścicielami sklepów. Większość sprzedawców zadeklarowało, że było przeszkolonych przez pracodawcę na temat odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu. Jedna osoba nie pamięta tego zdarzenia.

W pierwszym pytaniu sprzedawców poproszono o oszacowanie skali spożycia alkoholu w Gminie Dźwierzuty na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jak wynika z udzielanych odpowiedzi, 2/3 ankietowanych (10 osób) uważa, że spożycie alkoholu utrzymuje się na stałym poziomie. 3 sprzedawców sądzi jednak, iż spożycie alkoholu w ostatnich latach maleje, a 2 osoby twierdzą, że obecnie wzrasta podaż alkoholu.

Następnie ankietowany zapytano, czy ich zdaniem alkohol w gminie sprzedawany jest osobom niepełnoletnim. Co istotne, 10 ankietowanych sprzedawców uznało, że nigdy nie dochodzi do takiej sytuacji. Jednak 4 osoby sądzą, że zdarza się to rzadko, 1 osoba uważa, że takie sytuacje mają miejsce czasami. Większości sprzedawców zdarzyło się, że osoba niepełnoletnia chciała kupić alkohol w obsługiwanych przez nich punkcie – 5 sprzedawcom przydarzyło się to wiele razy, zaś 7 raz lub kilka razy. 3 ankietowanych przyznało, że nigdy nie mieli takiej sytuacji. 14 ekspedientów twierdzi, że nigdy nie podali alkoholu osobie nieletniej. Jednej osobie zdarzyło się to raz lub kilka razy.

Jak wynika z deklaracji sprzedawców, wszyscy sprawdzają dowód tożsamości w przypadku wątpliwości co do pełnoletności osoby kupującej alkohol. 6 badanych wielokrotnie prosiło o dowód osobisty. 8 respondentów za każdym razem sprawdza dokument tożsamości, kiedy mają wątpliwości co do pełnoletności nabywcy alkoholu, a raz lub kilka razy zdarzyło się to jednemu badanemu.

Jak wynika z udzielonych odpowiedzi większość sprzedawców sądzi, iż w gminie zdarza się, że mieszkańcy wsiadają za kierownicę pojazdu pod wpływem alkohol. 3 sprzedawców uważa, że takie sytuacje zdarzają się rzadko, 2 osoby wskazały odpowiedź czasami, kolejne 2 – często oraz bardzo często. 6 sprzedawców twierdzi, ze nigdy nie dochodzi do takich sytuacji w Gminie Dźwierzuty.

Sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym, podobnie jak sprzedaż osobom niepełnoletnim jest niezgodna z prawem. Jednak nie wszyscy ankietowani stosują się do tych przepisów – tylko 5 sprzedawców uważa, że w gminie nie sprzedaje się alkoholu osobom nietrzeźwym, zaś 4 osoby uważają, że takie sytuacje zdarzają się rzadko. 6 sprzedawców wskazało odpowiedź czasami. Zdecydowana większość badanych twierdzi, że nie sprzedają napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym (11 respondentów). 3 osobom zdarzało się podać napoje wysokoprocentowe nietrzeźwym klientom raz lub kilka razy, a 1 osoba robiła to wiele razy.

Czujność dorosłych klientów sklepu na terenie Gminy Dźwierzuty jest wysoka, na co wskazuje podejmowanie przez nich interwencji w sprawie sprawdzają wieku kupującego alkohol. 4 badanych deklaruje, że bardzo rzadko mieszkańcy reagują podczas próby zakupu napoju wysokoprocentowego przez osobę wyglądającą na niepełnoletnią, zaś czasami dochodzi do takiej sytuacji według 3 badanych. W opinii 8 respondentów, nie dochodzi do takich sytuacji.

Następnie ankietowanych zapytano, czy zdarza im się, aby klienci spożywali alkohol na terenie sklepu lub w jego najbliższej okolicy. Jedynie 7 sprzedawców przyznało, że takie sytuacje nie przytrafiły się nigdy. 4 osobom zdarza się, że rzadko, 2 sprzedawcom czasami, zaś 1 osobie zdarzają się one często lub bardzo często.

Ekspedientom w punktach sprzedaży alkoholu rzadko zdarza się podawać alkohol nieletnim, którzy deklarują, że jest on dla rodziców (1 osoba). Według deklaracji sprzedawców, 14 osób nigdy nie dopuściło się sprzedaży alkoholu dziecku.

3 respondentom zdarzyło się wezwać policję do punktu sprzedaży alkoholu z powodu zakłócenia porządku przez osobę znajdującą się pod wpływem alkoholu. 12 osób deklaruje, że nigdy nie mieli takiej sytuacji.

Prawie połowa badanych (7 osób) deklaruje, że zna ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Bardzo dobrze ją zna 2 sprzedawców, kolejne 2 osoby deklarują, że średnio ją znają. Aż 3 ekspedientów podaje, że nie zna ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Przed rozpoczęciem pracy w punkcie sprzedaży alkoholu, każda osoba powinna przejść szkolenie, które przygotowuje ich do pracy. Niestety jedynie 10 sprzedawców przyznało, iż odbyło takie szkolenie, zaś 3 osoby nie pamiętają, czy brały udział w szkoleniu, 2 sprzedawców przyznało, iż nigdy nie była szkolona z odpowiedzialnej sprzedaży. Zdecydowana większość osób – 13 sprzedawców uważa, iż szkolenie z odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu jest potrzebne. 2 osoby nie określiły się jednoznacznie na ten temat.

Zgodnie z wspomnianą wcześniej ustawą, w przypadku gdy klient znajduje się pod wpływem alkoholu, sprzedawca ma prawo odmówić mu sprzedaży napojów wysokoprocentowych. 4 sprzedawców przyznało, iż bardzo często zdarzają im się takie sytuacje kiedy nie podają alkoholu osobie będącej pod jego wpływem, 4 ankietowanym przytrafiają się one często, kolejnym 4 czasami, a 3 rzadko. Zdaniem 7 sprzedawców utrata zezwolenia na sprzedaż alkoholu w przypadku, gdy sprzedawca nie stosuje się do ustawy jest uzasadnioną karą. Za zbyt surową karę uważa to 8 ekspedientów.

Administracyjne i prawne organizacje dostępności alkoholu, koncesjonowanie jego produkcji i sprzedaży jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi ograniczenia zakresu problemów alkoholowych. Nadal duży zasięg ma zjawisko sprzedaży alkoholu nieletnim. Warto zaznaczyć, że w polityce wobec alkoholu chodzi o tworzenie takich regulacji prawnych, które nie będą tylko karały sprzedawców za sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim, ale także zapobiegały temu zjawisku np. poprzez działania edukacyjne.

W 2015 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała nieodpłatne szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych - "Aspekty prawne kontroli" podczas którego nawiązano również do zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz wskazano jak skutecznie odmówić sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym oraz jakich dokumentów żądać celem upewnienia się czy osoba kupująca alkohol jest pełnoletnia. Wskazano również jakie sankcje grożą za sprzedaż alkoholu osobie nieletniej. Na rok 2018 zaplanowano kolejne szkolenie dla właścicieli punktów sprzedaży alkoholu i ich pracowników, celem poinformowania sprzedawców o konsekwencjach prawnych, moralnych i społecznych wynikających z nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu.

W roku 2017 przeprowadzono kontrole w 8 punktach sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Dźwierzuty. W czasie kontroli nie zaobserwowano rażącego naruszenia prawa przez osoby handlujące alkoholem. W niektórych punktach stwierdzono takie nieprawidłowości jak brak wyodrębnionych stoisk do sprzedaży alkoholu. W związku z powyższym zobowiązano podmioty do wyodrębnienia takich stoisk oraz pouczono podmiot z przepisów prawa wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Podczas przeprowadzonych kontroli przypominano również sprzedającym o sankcjach grożących za sprzedaż alkoholu osobie nieletniej i nietrzeźwej. Na rok 2018 zaplanowano kolejne działania przy współpracy ze sprzedawcami napojów alkoholowych tj. szkolenia, rozdysponowanie materiałów edukacyjnych, kontrole punktów sprzedaży.

 

Tabela nr 7

Kontrola punktów sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Dźwierzuty w latach 2013 – 2017

 

Rok

Liczba kontrolowanych punktów sprzedaży

2013

7

2014

16

2015

2

2016

8

2017

9

 

Dostępność terytorialna (czyli gęstość sieci sprzedaży), godzinowa i cenowa alkoholu bezpośrednio wpływa na poziom jego konsumpcji i wielkość problemów zdrowotnych i społecznych, a relacje te są przedmiotem badań zarówno w Polsce jak i w świecie. Alkohol nie jest takim samym towarem jak inne towary i nie podlega zasadom wolnego rynku. Przykładem środków reglamentacyjnych jest m.in. limitowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych, wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i pobieranie opłat, ograniczenia dotyczące reklamy, zakaz sprzedaży osobom nieletnim, procedura zobowiązania do leczenia odwykowego, zasady usytuowania punktów sprzedaży alkoholu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 8

 

Ilość limitowanych punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu na terenie Gminy Dźwierzuty w latach 2013-2017

 

Lp.

Punkty sprzedaży napojów alkoholowych

2013

2014

2015

2016

2017

1

Przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

50

50

50

50

50

2

Przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

10

10

10

10

10

 

Tabela nr 9

Wielkość i struktura sprzedaży alkoholu w latach 2013-2017

Lp

Punkty sprzedaży napojów alkoholowych

2013

2014

2015

2016

2017

Sklepy

Punkty gastrono-miczne

Sklepy

Punkty gastrono-miczne

Sklepy

Punkty gastrono-miczne

Sklepy

Punkty gastrono-miczne

Sklepy

Punkty gastrono-miczne

1

Alkohole do 4,5 % oraz piwo

32

4

32

5

29

5

28

6

28

6

2

Alkohole powyżej 4,5%

do 18 %

27

0

28

2

26

2

25

3

26

3

3

Powyżej

18 % alkoholu

21

1

20

1

19

1

19

1

21

2

 

Tabela nr 10

Wydane postanowienia na sprzedaż alkoholu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dźwierzutach w latach 2013 -2017

Rok

Liczba postanowień

2013

27

2014

26

2015

33

2016

13

2017

3

 

 

Analizując badania przeprowadzone na terenie Gminy Dźwierzuty można wyciągnąć następujące wnioski:

 • Niepokojącym zjawiskiem wśród mieszkańców Gminy Dźwierzuty jest przekroczenie spożycia dziennej standardowej porcji alkoholu,

 • Niepokojący jest fakt podejmowania pracy pod wpływem alkoholu,

 • Istotny problem w Gminie Dźwierzuty stanowi prowadzenie pojazdów przez osoby pod wpływem alkoholu,

 • Z zebranych opracowań i danych wynika, że osoby niepełnoletnie i pod wpływem alkoholu mogą kupić alkohol na terenie gminy,

 • Z przedstawionych danych wynika, że część mieszkańców gminy było świadkami spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży,

 • Z zebranych danych wynika, że jest wielu uczniów niepełnoletnich, którzy mają za sobą inicjację alkoholową,

 • Część mieszkańców gminy nie wie czy profilaktyka w gminie jest skuteczna oraz gdzie mogą skorzystać z pomocy,

 • Wiedza nieletnich dotycząca miejsc, gdzie w razie problemów wynikających ze spożycia alkoholu mogą otrzymać pomoc jest niewielka,

 • Część rodziców, którzy mają wiedzę, że ich dziecko spożywa alkohol nie zareagowało na ten fakt,

 • W Gminie Dźwierzuty liczba zleceń przeprowadzenia badania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz liczba wniosków kierowanych do Sądu o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego w latach 2015 - 2017 utrzymuje się na podobnym poziomie,

 • Liczba środowisk z problemem alkoholowym objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach w latach 2013 -2017 nie uległa znacznej zmianie,

 • Na terenie Gminy Dźwierzuty w ostatnich latach spadła liczba założonych Niebieskich Kart,

 • Mieszkańcy Gminy Dźwierzuty wykazują zainteresowanie do korzystania z porad prawnych i terapeutycznych w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym,

 

Diagnoza problemów społecznych ukazała skalę problemów uzależnień społecznych na terenie gminy. Działania badawcze doprowadziły do zidentyfikowania problemów uzależnień wśród różnych grup (dzieci, młodzież, dorosłych mieszkańców, sprzedawców). Przeprowadzone badania zidentyfikowały przyczyny i czynniki wywołujące sytuacje problemowe, określiły skalę i zakres problemów uzależnień oraz zidentyfikowały skutki występujących problemów.

Aby rozwiązać istniejące problemy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powinna podjąć szereg działań w celu wyjaśnienia sytuacji problemowej i złagodzenia jej skutków.

Ważnym działaniem ze strony komisji będzie przeprowadzenie różnorodnych kampanii profilaktycznych dotyczącej negatywnych skutków nadużywania alkoholu kierowanych do różnych grup społecznych, zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych, do sprzedawców alkoholu, kobiet w ciąży i kierowców. Istotne jest kontynuowanie prowadzonych działań profilaktycznych i edukacyjnych na terenie gminy, które obejmują wszystkie grupy mieszkańców. Należy podkreślić, że skuteczne rozwiązywanie problemów alkoholizmu zależy nie tylko od podmiotów i instytucji, które działają w tym zakresie, lecz także od społeczności lokalnej. Działania powinny polegać przede wszystkim na dostarczaniu informacji o możliwych formach poszukiwania pomocy oraz funkcjonujących w tym zakresie instytucjach. Kolejnym działaniem ze strony komisji powinno być zorganizowanie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych i przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży alkoholu. Istotnym działaniem jest również przeszkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy oraz nauczycieli ze szkół z terenu gminy zajmującymi się profilaktyką w szkole, ponieważ ważne jest zwrócenie szczególnej uwagi na wsparcie kadry pracującej w instytucjach pomocowych, szczególnie w zakresie rozwijania ich kompetencji i umiejętności w zakresie nowoczesnych form pomocy pracy z rodzinami borykającymi się z problemem uzależnienia od alkoholu. Profesjonalna pomoc pomoże zmniejszyć skutki związane z występowaniem problemu alkoholowego w rodzinie na poziomie społeczności lokalnej. Inną formą działań korzystnie wpływających na poprawę skuteczności i efektywności prowadzonych działań profilaktycznych jest inicjowanie współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze uzależnień, oprócz podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadry specjalistów, rekomenduje się również angażowanie tych podmiotów w prowadzone kampanie społeczne i działalności edukacyjnej na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom. Należy także wprowadzić do szkół programy rekomendowane tj. Fantastyczne możliwości, Program Domowych Detektywów itd. Również ważne jest przeprowadzenie działań informacyjnych dotyczących podwyższenia świadomości dzieci i młodzieży na temat instytucji pomocowych oraz uwrażliwienie rodziców poprzez działania edukacyjne na problem alkoholowy wśród dzieci i młodzieży poprzez przeprowadzanie zajęć z zakresu szkodliwości alkoholu. Działania profilaktyczne na terenie gminy powinny mieć charakter długofalowy i różnorodny. Zdecydowanie korzystnym działaniem jest edukowanie mieszkańców poprzez różnego rodzaju akcje ulotkowe lub plakatowe. Specjalistycznym wsparciem powinni zostać objęci mieszkańcy oraz rodziny borykające się z problemem alkoholowym. Alkoholizm oraz przemoc domowa to jedne z najważniejszych problemów społecznych, które dotykają gminę w opinii jej mieszkańców. Rodzinom z problemem alkoholowym powinny zostać zaproponowane warsztaty oraz spotkania, podczas których mogliby uzyskać wsparcie i wzmacniać swój autorytet wychowawczy pod okiem psychologów. Z kolei na terenie gminy może zostać przeprowadzona lokalna kampania uwrażliwiająca na szkodliwość alkoholu oraz zachęcająca do ograniczenia jego nadmiernego spożycia. Dostęp do różnorodnych zajęć na terenie gminy, umożliwiłby pozytywną organizację czasu wolnego mieszkańców. Należy także pamiętać o zapewnieniu łatwego dostępu do źródeł informacji, przeznaczonych dla osób szukających wsparcia, dotkniętych problemem uzależnia lub przemocy.

 

II. DIAGNOZA ZASOBÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ I TERAPEUTYCZNEJ

Na terenie Gminy Dźwierzuty nie istnieje samodzielna placówka odwykowa. Mieszkańcy Gminy mogą korzystać z porad i terapii w Przychodni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie, Oddziału Odwykowego Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku.

Gmina Dźwierzuty nie posiada przeszkolonej kadry w zakresie terapii uzależnień, jednakże mieszkańcy Gminy Dźwierzuty korzystają z fachowych porad w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Osób Uzależnionych i Współuzależnionych przy Urzędzie Gminy, gdzie dyżury pełni certyfikowany instruktor terapii uzależnień ze Szczytna w każdy poniedziałek miesiąca oraz radca prawny w każdy czwartek miesiąca. Instruktor terapii uzależnień ze Szczytna prowadzi również grupę wsparcia dla osób uzależnionych w każdą środę miesiąca. Z kolei osoby z przygotowaniem pedagogicznym prowadzą zajęcia profilaktyczne z elementami socjoterapii w wybranych szkołach i świetlicach wiejskich na terenie gminy.

W 2017 r. został zorganizowany również program interwencyjny Szkoła dla rodziców, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Ze względu na chęć uczestnictwa mieszkańców Gminy Dźwierzuty w powyższym przedsięwzięciu zaplanowano również takie działania w roku 2018 r.

W Gminie Dźwierzuty w roku 2017 r. funkcjonowały:

a) Grupa wsparcia dla osób uzależnionych i dla dorosłych dzieci alkoholików w Dźwierzutach – spotkania odbywały się raz w tygodniu (środa).

b) Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Osób Uzależnionych i Współuzależnionych – dyżury instruktora terapeuty uzależnień pełnione raz w tygodniu (poniedziałek) oraz porady prawne – dyżury radcy prawnego pełnione raz w tygodniu (czwartek).

c) Zajęcia profilaktyczne z elementami socjoterapii :

 • Świetlica Wiejska w Miętkich (lipiec – listopad 2017)

 • Świetlica Wiejska w Jeleniowie (lipiec – listopad 2017)

 • Świetlica Wiejska w Targowie (lipiec – listopad 2017)

 • Świetlica Wiejska w Grodziskach (lipiec – listopad 2017)

d) Program profilaktyczno - interwencyjny "Szkoła dla rodziców"

 

 

 

 

 

EDYCJA PIERWSZA:

Data

Temat

Liczba osób uczestniczących

Liczba godzin

Koszt

17.08.2017 r.

1. Poznanie się

2. Granice

3. Uczucia

8

7

980,00

18.08.2017 r.

1. Zachęcenie dziecka do współpracy

2. Kary

8

7

980,00

19.08.2017 r.

1. Rozwiązywanie problemów i konfliktów

2. Zachęcanie dziecka do samodzielności.

3. Podsumowanie

8

7

980,00

 

EDYCJA DRUGA:

Data

Temat

Liczba osób uczestniczących

Liczba godzin

Koszt

05.11.2017 r.

Praca nad poczuciem własnej wartości.

10

6

840,00

11.11.2017 r.

Praca nad umacnianiem pozytywnych cech.

9

6

840,00

12.11.2017 r.

Zmiana z myślenia z negatywnego na pozytywne.

11

6

840,00

 

III. CELE PROGRAMU

Podstawowym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest profilaktyka uzależnień, czyli zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych, ograniczanie rozmiarów już istniejących problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. Ponadto warto wspomnieć, że suma szkód powodowanych przez osoby nieuzależnione jest często większa niż suma szkód powodowanych przez alkoholików. Inaczej mówiąc, najwięcej problemów związanych z alkoholem powodują osoby nieuzależnione od alkoholu i to one stanowią największą grupę w społeczeństwie. A to z kolei oznacza, że celem działań podejmowanych przez Gmina Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dźwierzutach jest zmniejszenie problemów powodowanych przez alkohol w całej populacji gminy, a nie tylko w grupie podwyższonego ryzyka (chodź prawdą jest, że najbardziej narażone na wystąpienie szkód są osoby pijące najwięcej). Innymi słowy, działania podejmowane przez gminę Dźwierzuty na rzecz ograniczenia szkód powodowanych przez alkohol skierowane będą do wszystkich mieszkańców – również tych niepijących. Będą skierowane do osób dorosłych, ale i do nastolatków, do kierowców i do kobiet w ciąży, do sprzedawców alkoholu i do dzieci. Mylące może być pojmowanie problemów alkoholowych w kategoriach patologii społecznej i marginesu społecznego. Polityka wobec alkoholu, dotyczy całej populacji, a nie tylko stosunkowo wąskiej, w porównaniu z całą gminą, grupy osób uzależnionych.

Cele programu będą realizowane poprzez:

 1. Priorytetowe traktowanie działań i decyzji służących profilaktyce uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 2. Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych na terenie Gminy Dźwierzuty.

 3. Podejmowanie działań mających na celu zmianę zachowań i postaw społecznych mieszkańców w sytuacjach związanych ze spożywaniem napojów alkoholowych.

 4. Podejmowanie działań profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży, w celu opóźnienia inicjacji alkoholowej.

 5. Utrwalenie postaw abstynenckich w środowisku dzieci i młodzieży w zakresie szkód wynikających ze spożywania alkoholu,

 6. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych.

 7. Ochrona rodziny przed przemocą.

 8. Zmniejszanie przypadków naruszania prawa w obrocie napojami alkoholowymi.

 9. Prowadzenia działań w kierunku integracji osób uzależnionych.

 10. Promowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

 11. Podejmowanie inicjatyw dotyczących problemów rodziny, w tym włączenie w obchody Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

 12. Zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu.

 13. Wspieranie działań profilaktycznych prowadzonych w placówkach oświatowych.

 14. Podnoszenie kwalifikacji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wśród osób pracujących na rzecz środowiska lokalnego.

 15. Zwiększenie oferty alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

 16. Monitorowanie działań profilaktycznych podejmowanych na terenie gminy.

 17. Zmniejszanie negatywnych skutków zaniedbywania dzieci, zapobieganie powstawaniu problemów uzależnień i przemocy domowej.

 

IV. GŁÓWNE STRATEGIE I DZIAŁANIA (zgodne z Narodowym Programem Zdrowia)

 

1. Rozwijanie edukacji:

 • prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych, dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i ich otoczenia,

 • prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież (wywiadówki profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne, program edukacyjno – interwencyjny "Szkoła dla rodziców", finansowanie materiałów niezbędnych do prowadzenia rekomendowanych programów profilaktycznych w szkołach, kampanie profilaktyczne),

 • prowadzenie działań edukacyjnych poprzez edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, a w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych,

 • upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym,

 • upowszechnianie wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży (kampanie profilaktyczne, ulotki)

 • informowanie o problemach i szkodach oraz zachowaniach ryzykownych związanych z spożywaniem alkoholu, konsekwencjach tych zachowań, a także metodach leczenia i zapobiegania szkodom zdrowotnym i społecznym w tym zakresie.

 • promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji,

 • organizowanie zajęć profilaktycznych z elementami socjoterapii,

 • zwiększanie świadomości społecznej na temat zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu – rozpowszechnianie informacji o działaniach profilaktycznych i terapeutycznych na terenie gminy,

 

2. Zwiększenie dostępności i jakości szkolonych środowiskowych programów profilaktycznych z uwzględnieniem programów zaadresowanych do:

 • rodziców w zakresie podnoszenia ich kompetencji wychowawczych w zakresie zagrożeń i konsekwencji używania środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży, w tym "szkoła dla rodziców",

 • sprzedawców w zakresie odpowiedzialności prawnej i etycznej związanej z handlem alkoholem.

 • nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień oraz finansowanie uzyskania certyfikatu do prowadzenia rekomendowanych programów profilaktycznych przez nauczycieli tj. Fantastyczne Możliwości, Program Domowych Detektywów, Archipelag Skarbów, Przyjaciele Zippiego oraz wszystkich innych programów znajdujących się w bazie programów rekomendowanych,

 

 

 

3. Szkolenie profesjonalistów w zakresie nowoczesnych metod rozwiązywania problemów alkoholowych.

 • Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu, w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy (konferencje, szkolenia, warsztaty),

 • Udział pedagogów, nauczycieli, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków zespołów interdyscyplinarnych w szkoleniach, seminariach i konferencjach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 • Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych oddziaływań profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym (konferencje, szkolenia, warsztaty),

 • Szkolenia dla różnych grup zawodowych realizowane przez uprawnione do tego instytucje i specjalistów, w zależności od potrzeb,

 • dofinansowywanie szkoleń i kursów w zakresie pracy socjoterapeutycznej dla pedagogów i nauczycieli oraz dofinansowywanie szkoleń, kursów dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne z elementami socjoterapii

 

4. Diagnozowanie i badanie zjawisk związanych z używaniem alkoholu:

 • monitorowanie poziomu i struktury spożycia oraz dostępności alkoholu,

 • rozpoznawanie i diagnozowanie środowiska – ankietowanie dzieci i młodzieży w zakresie problematyki uzależnień i jej rozmiarów w placówkach oświatowych,

 • inicjowanie, wspieranie i prowadzenie badań dotyczących problemów wynikających z używania alkoholu, w tym przemocy w rodzinie (diagnoza problemów społecznych, ewaluacja zachowań ryzykownych w szkołach na terenie gminy),

 

5. Podejmowanie działań i czynności zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego wobec osób nadużywających alkoholu i powodujących rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, systematycznie zakłócających spokój i porządek publiczny, a w szczególności:

 • przeprowadzanie rozmów motywujących z osobami mającymi problem z nadużywaniem alkoholu do podjęcia leczenia,

 • współpraca z rodzinami osób mającymi problem alkoholowy (rozmowy motywujące, rozmowy wspierające, działania informacyjne itp.)

 • analiza akt osób nadużywających spożywanie alkoholu,

 • współpraca z instruktorem terapii uzależnień, który udziela porad w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym przy UG Dźwierzuty,

 • zlecanie badań i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

 • kierowanie wniosków do sądu o wszczęcie postepowania w zakresie orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego,

 • kierowanie wniosków do sądu o wszczęcie postepowania w zakresie orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego z dozorem kuratora,

 • kierowanie wniosków do sądu o wgląd w sytuację rodziny,

 • uczestniczenie w pracach zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 

6. Zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin poprzez:

 • informowanie osób uzależnionych o istniejących placówkach ambulatoryjnych i ośrodkach terapeutycznych,

 • pomoc osobom uzależnionym w szybkim podjęciu leczenia (kierowanie, motywowanie, edukacja, wspieranie psychiczne, porady prawne, porady terapeutyczne),

 • wspieranie i rozwijanie istniejącego Gminnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego celem szerokiej dostępności do profesjonalnej pomocy terapeutycznej i prawnej oraz psychologicznej,

 • pomoc dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym oraz dotkniętym przemocą w ramach prac Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego,

 • działania zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania leczeniu, w tym kierowanie na leczenie odwykowe i finansowanie badań w tym zakresie.

 • udzielenie wsparcia i pomocy osobom po zakończeniu terapii odwykowej oraz ich rodzinom poprzez prowadzenie zajęć w grupie wsparcia

 • bieżąca współpraca z poradniami i ośrodkami leczenia odwykowego oraz Sądem Rejonowym w Szczytnie – III Wydział Rodzinny i Nieletnich,

 • dalsze prowadzenie zajęć profilaktycznych z elementami socjoterapii w świetlicach wiejskich na terenie gminy (zatrudnienie osoby prowadzącej, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć),

 • zwiększenie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym (porady dla osób współuzależnionych, DDA)

 • zwiększenie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym,

 

7. Udzielenie rodzinom w którym występują problemy alkoholowe - pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:

 • wspomaganie działalności świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i wiejskich,

 • organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym oraz dofinansowanie różnych form zajęć sportowo – rekreacyjnych i edukacyjnych,

 • dofinansowywanie zajęć i programów socjoterapeutycznych oraz profilaktycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi lub przemocą w rodzinie,

 • organizowanie i dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy alkoholowe i przemoc w rodzinie,

 • organizowanie i finansowanie warsztatów, prelekcji i pogadanek,

 • pomoc prawna dla osób współuzależnionych i dotkniętych przemocą w ramach prac Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego,

 

 

8. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym w zakresie procedury “Niebieska Karta”

 • organizowanie i finansowanie dla przedstawicieli służb i instytucji działających na rzecz ochrony rodzin przed przemocą szkoleń obejmujących zagadnienia dotyczące specyfiki zjawiska przemocy w rodzinie, konsekwencji doznawania przemoc w rodzinie, funkcjonowania osób doznających przemocy i stosujących przemoc,

 • organizowanie i finansowanie szkoleń i warsztatów przygotowujących do kontaktu z członkami rodzin z problemem alkoholowym, w którym dochodzi do przemocy, a także pozwalających na analizę osobistych postaw wobec ofiar i sprawców przemocy, a także przekonań na temat zjawiska przemocy w rodzinie,

 • organizowanie i finansowanie szkoleń i konferencji dotyczących obowiązujących procedur (w tym procedury "Niebieskiej Karty") i współpracy służb działających na rzecz zatrzymania przemocy i poprawy sytuacji w rodzinie.

 • Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym,

 • upowszechnianie informacji nt. lokalnej oferty pomocy dla członków rodzin z problemem przemocy, w szczególności z problemem alkoholowym np. poprzez kampanie i ulotki,

 • prowadzenie lokalnych kampanii informacyjnych i edukacyjnych na temat zjawiska przemocy w rodzinie, w tym przemoc wobec dzieci.

 • organizowanie spotkań, pikników, festynów dla rodzin, dotyczących wychowania dzieci bez przemocy, alkoholu, dopalaczy i innych używek,

 

9. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dzieci i młodzieży poprzez:

 • promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież m.in. dofinansowywanie działań młodzieżowych; klubów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych oraz sportowych działań pozalekcyjnych,

 • finansowanie kolonii profilaktycznych, jako elementy oddziaływań profilaktycznych,

 • wspieranie placówek oświatowych w działaniach wpisanych w szkolny program profilaktyczny,

 • współudział w organizowaniu lokalnych imprez profilaktycznych w szczególny sposób eksponujących “zdrowy styl życia”,

 • włączanie się w organizowanie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży poprzez dofinansowywanie wycieczek i kolonii na których realizowane są programy profilaktyczne i edukacyjne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy wśród rówieśników lub podejmowane są inne działania o charakterze profilaktycznym,

 • zakup materiałów edukacyjnych i innych niezbędnych do prowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień,

 • doposażenie świetlic w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych jako elementu oddziaływań profilaktycznych,

 • udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych,

 • włączenie się w organizowanie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie działalności świetlic wiejskich,

 • realizacja programów profilaktycznych, informacyjnych, terapeutycznych, spektakli teatralnych i warsztatów o tematyce profilaktycznej dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy,

 • wspieranie i finansowanie zajęć profilaktycznych z elementami socjoterapii w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży,

 

10. Kontrolowanie punktów sprzedaży alkoholu i podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13-15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez :

 • prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych, dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i ich otoczenia poprzez szkolenia dla sprzedawców,

 • kontrolowanie zasad prowadzenia sprzedaży alkoholu oraz szczególna ochrona ludzi młodych przed wpływem działań marketingowych,

 • zapewnienie skutecznego przestrzegania prawa w zakresie produkcji, dystrybucji reklamy i promocji oraz spożywania napojów alkoholowych,

 • podejmowanie działań interwencyjnych wobec podmiotów prowadzących promocję i reklamę napojów alkoholowych, a w szczególności reklamę skierowaną do młodzieży,

 • systematyczne kontrolowanie dostępności alkoholu, a w szczególności w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz podniesienie efektywności egzekwowania prawa w przypadku naruszenia zasad obrotu alkoholami oraz handlu poza legalną siecią punktów sprzedaży.

 • prowadzenie systematycznych działań kontrolnych i interwencyjnych przez członków GKRPA w punktach sprzedaży alkoholu w zakresie posiadania aktualnych zezwoleń i opłat na sprzedaż napojów alkoholowych,

 • nasilenie kontroli przedsiębiorców pod kątem prawidłowości oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,

 • opiniowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

 • dostarczenie właścicielom punktów sprzedaży alkoholu kompletu przepisów dotyczących zasad związanych z obrotem alkoholu np. w formie ulotek

 

11. Wspomaganie działalności instytucji i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych

 • upowszechnianie i wspieranie oraz dofinansowanie różnorodnych form spędzania wolnego czasu i innych imprez,

 • włączenie się w akcje na rzecz promocji zdrowia, prowadzone przez szkoły, ośrodek kultury, parafie, rady sołeckie na terenie Gminy Dźwierzuty,

 • podejmowanie innych działań wynikających z bieżącej analizy sytuacji.

 

Inicjatorem działań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwana dalej Komisją, natomiast podmiotem odpowiedzialnym za realizację Gminnego Programu na rok 2018 jest Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dźwierzutach.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dźwierzutach w celu realizacji programu będzie podejmowała współpracę z:

 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dźwierzutach,

 • Poradnią Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie,

 • Punktem Konsultacyjno – Informacyjnym przy UG w Dźwierzutach (pomoc terapeutyczna, pomoc prawna),

 • Radą Gminy Dźwierzuty,

 • Sądem Rejonowym w Szczytnie,

 • Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej,

 • Placówkami Oświatowymi na terenie Gminy Dźwierzuty,

 • Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dźwierzutach,

 • Gminną Biblioteką Publiczną w Dźwierzutach

 • Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

 • Komendą Powiatową Policji w Szczytnie,

 • Prokuraturą Rejonową w Szczytnie,

 • Parafiami na terenie Gminy Dźwierzuty,

 • Sołectwami,

 • OSP

 

Celem działań podejmowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dźwierzutach oraz współpracującymi z nią instytucjami jest zmniejszenie różnych problemów powodowanych przez alkohol w całej populacji, a nie tylko w grupie podwyższonego ryzyka (choć prawdą jest, że najbardziej narażone na występowanie szkód są osoby pijące najwięcej). Innymi słowy, działania podejmowane przez gminę na rzecz ograniczenia szkód powodowanych przez alkohol skierowane będą do wszystkich mieszkańców – również tych niepijących. Będą skierowane do osób dorosłych i do nastolatków, do kierowców i do pracodawców, do kobiet w ciąży, do sprzedawców napojów alkoholowych i do nauczycieli itp.

 

 

VI. OCZEKIWANE EFEKTY

 

1. Zwiększenie odsetka osób zobowiązanych do leczenia odwykowego.

2. Zwiększenie ilości kursów, szkoleń na temat problemów i szkód, zachowań ryzykownych związanych z piciem i nadużywaniem alkoholu.

3. Podniesienie kompetencji nauczycieli, rodziców – udział w/w w organizowanych szkoleniach, konferencjach i warsztatach.

4. Podniesienie wiedzy dzieci i młodzieży na temat uzależnień oraz korzystania z profesjonalnych ofert profilaktyki.

5. Wskazanie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu bez używek, zdrowego stylu życia.

6. Podniesienie zakresu wiedzy liderów społeczeństw lokalnych, instytucji oświatowych, społecznych w zakresie metod rozwiązywania problemów alkoholowych.

7. Zwiększenie możliwości korzystania z profesjonalnych form pomocy dla osób uzależnionych.

 

 

VII. WYTYCZNE DO DZIAŁANIA

 

  1. Kontrole sklepów mogą być prowadzone przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wytypowanych pracowników Urzędu Gminy z udziałem policjanta.

  2. Czynności kontrolne dokonuje się wyłącznie w obecności kontrolowanego, osoby zastępującej kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej. Kontrolowany ma obowiązek umożliwić dokonanie kontroli.

  3. Z czynności kontrolnych powinien zostać sporządzony protokół. Protokół należy sporządzić w trakcie przeprowadzanej kontroli, który podpisują członkowie zespołu kontrolującego oraz właściciel punktu sprzedaży napojów alkoholowych lub osoba przez niego upoważniona obecna w czasie kontroli.

  4. Zespół kontrolujący sprawdza czy przestrzegane są przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie zakazu spożywania alkoholu w sklepie i na terenie przyległym do sklepu, czy w punkcie sprzedaży alkoholu widnieją informacje o szkodliwości alkoholu, o zakazie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na kredyt lub pod zastaw, osobom do lat 18-tu oraz osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się stanie nietrzeźwości; czy przestrzegane są warunki sprzedaży alkoholu określone w ustawie; czy punkt posiada aktualne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych; czy w terminie dokonano opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; czy prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych jest zgodne z posiadanym zezwoleniem; czy przedsiębiorca posiada tytuł prawny do lokalu; czy przedsiębiorca zaopatruje się u producentów posiadających odpowiednie zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych; czy prawidłowo wydzielono stoisko na sprzedaż alkoholu; czy reklama i promocja napojów alkoholowych ma odpowiednią formę i spełnia warunki określone w art. 131 ust. 1; czy przestrzegany jest zakaz sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim i osobom nietrzeźwym; czy prawidłowe są dane w oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,

  5. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach.

  6. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz podejmowanych zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonuje Gminny Program Zapobiegania Narkomanii, stanowiący odrębny dokument.

  7. Zasady działalności komisji oraz zadania Przewodniczącego, Sekretarza i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są określone w Regulaminie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  8. W przypadku nieobecności Przewodniczącego wyznacza on Sekretarza lub innego członka komisji do pełnienia jego obowiązków.

  9. Upoważnia się Przewodniczącego Komisji do występowania do Wójta Gminy z wnioskami o przeniesienie środków finansowych pomiędzy zadaniami i paragrafami wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  10. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedkłada Radzie Gminy roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  11. Wójt Gminy – w oparciu o projekt Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – przedkłada Radzie Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok następny.

 

VIII. ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU:

 1. Finansowanie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu będzie dokonywane z rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez prowadzących sprzedaż podmioty gospodarcze.

 2. Środki finansowe zebrane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w danym roku budżetowym, zostaną przeznaczone w następnym roku budżetowym na realizację programu.

 

IX.ZASADY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH:

a) Za udział w posiedzeniach komisji, kontrolach sklepów, rozmowach z osobami kierowanymi na leczenie oraz innych pracach komisji, członkowi Gminnej Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 150,00 zł (brutto),

b) Członkowi Gminnej Komisji przysługuje tylko jedno wynagrodzenie w danym dniu, bez względu na liczbę posiedzeń,

c) Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia stanowi podpisana lista obecności z posiedzenia Komisji.

d) Sekretarzowi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1 000,00 zł (brutto).

 

Program może ulec modyfikacji w trakcie jego realizacji ze względu na zmianę potrzeb społecznych wynikających z diagnozy problemu oraz w przypadku zmiany zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi bądź innych aktów prawnych.

 

Program został opracowany w oparciu o:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 847)

3. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2237 ze zm. )

4. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. ).

5. Informacje z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach.

6. Diagnozę Problemów Społecznych przeprowadzoną w miesiącu październiku 2017 r. na terenie Gminy Dźwierzuty przez firmę Oficyna Profilaktyczna z Krakowa

 

 

Opracowanie:

Sekretarz GKRPA – Wioletta Wacławska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-03-22 09:13
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-03-29 09:13
Uchwała Nr XXXVII/320/18
Uchwała Nr XXXVII/320/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z   dnia 22 marca 2018 r.
 
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dźwierzuty w 2018 roku
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1840) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1.
            W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dźwierzuty w 2018 r. oraz sposób realizacji niniejszego programu, który stanowi załącznik  do niniejszej uchwały.
§ 2.
            Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
§ 3.
     Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego .
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 

 
 
UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1840) nakłada obowiązek na Radę Gminy, określania każdego roku, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt.
Niniejszy program obejmuje:
 1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
 2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
 3. odławianie bezdomnych zwierząt;
 4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
 5. poszukiwanie właścicieli  dla bezdomnych zwierząt;
 6. usypanie ślepych miotów;
 7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
 8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych  z udziałem zwierząt.
            Opracowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dźwierzuty na rok 2018, pozwoli na stopniowe zmniejszenie populacji bezdomnych psów i kotów oraz polepszeniu warunków życia bezdomnym zwierząt. Wprowadzenie programu zapewni zwierzętom, które cierpią w wyniku zdarzeń drogowych niezwłoczną pomoc lekarza weterynarii, a zwierzętom gospodarczym, które z różnych przyczyn utracą dotychczasowe schronienie zagwarantuje zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym. Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi     oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dźwierzuty w 2018 roku został wysłany do zaopiniowania do podmiotów, o których mowa w art. 11a,  pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1840), t.j.:
 1. Powiatowego Inspektora Weterynarii, ul. Korczaka 1, 12-100 Szczytno;
 2. Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami, ul. Łomżyńska 6, 12-100 Szczytno;
 3. Kołu Łowieckiemu ”Jeleń” ul. Bartna Strona 17, 12-100 Szczytno;
 4. Kołu Łowieckiemu „Ryś” ul. Szczycieńska 26/2, 12-120 Dźwierzuty;
 5. Kołu Łowieckiemu „Knieja” Rudka 1, 12-100 Szczytno;
 6. Kołu Łowieckiemu „Czajka” ul. Polna 10, 11-300 Biskupiec;
 7. Fundacji na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli obywatelskiej „LEX NOVA” ul. Mickiewicza 12, 37-300 Leżajsk.
 
           
 
 

 
Załącznik
do Uchwały Nr XXXVII/320/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 marca 2018 r.
Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Dźwierzuty w 2018 r.
 
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Program określa opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, sposób zapobiegania ich bezdomności oraz wysokość środków finansowych na realizację programu. Program ma zastosowanie                      do zwierząt bezdomnych oraz kotów wolnożyjących.
§ 2.
 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
 1. Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Dźwierzuty;
 2. Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Dźwierzuty;
 3. Wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dźwierzuty;
 4. Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1840);
 5. Schronisku, należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt bezdomnych, z którym aktualnie Gmina ma podpisaną umowę w sprawie odbioru bezdomnych zwierząt;
 6. Programie, należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dźwierzuty w 2018 r.”
 
Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 3.
 1. Celem Programu jest:
 1. poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Dźwierzuty, poprzez wyłapywania bezdomnych zwierząt;
 2. zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt;
 3. zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczenie zwierząt domowych w schronisku dla zwierząt, a zwierząt gospodarskich w wyznaczonym gospodarstwie rolnym, a także zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na wypadek następstw zdarzeń drogowych;
 4. poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 5. zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami.
 
Rozdział 3
SPOSOBY REALIZACJI CELÓW PROGRAMU
§ 4.
 1. W celu rozwiązania problemu bezdomności psów i kotów na terenie gminy przewiduje się współpracę z osobami i instytucjami zajmującymi się opieką nad bezdomnymi zwierzętami.
 2. Jako podstawowe formy współpracy zakłada się:
 1. prowadzenie wspólnych akcji zmierzających do zapewnienia opieki nad bezdomnymi psami i kotami;
 2. wymianę informacji o porzuconych oraz źle traktowanych zwierzętach w celu dochodzenia od ich właścicieli należytej opieki nad posiadanymi zwierzętami;
 3. współpracę ze społecznymi opiekunami wolno żyjących kotów w zakresie ograniczania ich rozrodczości;
 1. Edukacja społeczeństwa Gminy Dźwierzuty z zakresu ochrony zwierząt, humanitarnego ich traktowania oraz sposobów zapobiegania ich bezdomności odbywać się będzie poprzez:
 1. włączenie nauczycieli (przedszkola i szkoły) do propagowania treści programowych w dziedzinie ochrony zwierząt, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, promowanie prawidłowych postaw zachowań w stosunku  do zwierząt;
 2. organizowanie wspólnie z placówkami oświatowymi, kulturalnymi konkursów, spotkań edukacyjnych i innych form edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Dźwierzuty na temat humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania ich bezdomności, praw i obowiązków wynikających z faktu posiadania zwierzęcia.
 1. Zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym oraz opieki dla zwierząt z terenu gminy   Dźwierzuty:
 1. na terenie Gminy odławianie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter stały
  w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń, dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa.
 2.  zgłoszenia dotyczące zwierząt  przebywających na terenie ogólnie dostępnym
  w obrębie Gminy, co do których istnieje przypuszczenie że są bezdomne, będzie przyjmować pracownik Urzędu zatrudniony na stanowisku właściwym do spraw ochrony środowiska, który podejmie działania zmierzające do ustalenia właściciela zwierzęcia lub opiekuna zwierząt.
 3.  w przypadku nie ustalenia właściciela bądź opiekuna  zwierzęcia, pracownik Urzędu zatrudniony na stanowisku właściwym do spraw ochrony środowiska podejmie działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia i umieszczenia go w schronisku  dla zwierząt.
 4. odławianie prowadzone będzie atestowanymi urządzeniami, niestwarzającymi zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt. W razie konieczności podczas odłowu bezdomnych zwierząt zostanie zapewniona im pomoc weterynaryjna. Odłowione zwierzęta trafią do Schroniska dla zwierząt "Nadzieja" w Napierkach 53, 13-111 Janowiec Kościelny, z którym Gmina Dźwierzuty ma podpisaną umowę, gdzie zapewnione będzie właściwe żywienie, optymalne warunki bytowe oraz opieka weterynaryjna;
 5. zapewnienie pomieszczenia dla bezdomnych zwierząt gospodarskich - na mocy umowy, którą Gmina Dźwierzuty zawarła z Panem Zdzisławem Kowalskim prowadzącym gospodarstwo rolne w miejscowości Miętkie 46, 12-120 Dźwierzuty,
 6. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych   z udziałem zwierząt - na mocy umowy, którą Gmina Dźwierzuty zawarła   z Gabinetem Weterynaryjnym Wiesław Danowski, ul. Szczycieńska 16 A 12-120 Dźwierzuty.     
Rozdział 4
POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 5.
 1. Gmina będzie prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez:
 1. prowadzenie akcji adopcyjnych bezdomnych zwierząt, odłowionych z terenu gminy tj. umieszczenie zdjęć i informacji dotyczących odłowionych zwierząt na stronie internetowej gminy, oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu;
 2. promowanie adopcji zwierząt bezdomnych ze schroniska: http://gminadzwierzuty.pl/zwierzetadoadopcji
 3. współpracę z organizacjami społecznymi, prowadzącymi akcje adopcyjne                        i promocyjne.
Rozdział 5
OPIEKA NAD WOLNOŻYJĄCYMI KOTAMI
§ 6.
 1.  Opiekę nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Urząd poprzez:
     1) ustaleniu miejsca, w których przebywają koty wolno żyjące;
     2) sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi realizowane jest przy współpracy
          z organizacjami społecznymi, których celem jest ochrona zwierząt, poprzez:
a) zakup i wydawanie karmy głównie w sezonie jesienno-zimowym;
           b) finansowanie kastracji i sterylizacji wolno żyjących kotów;
           c) zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej
           Zlecanie i monitorowanie realizacji tych usług będzie sprawował pracownik Urzędu Gminy zatrudniony na stanowisku właściwym do spraw ochrony środowiska.
Rozdział 6
OBLIGATORYJNA STERYLIZACJA ALBO KASTRACJA ZWIERZĄT  W SCHRONISKACH DLA ZWIERZĄT
§ 7.
Schronisko dla zwierząt "Nadzieja" w Napierkach 53, 13-111 Janowiec Kościelny przed przekazaniem do adopcji zwierząt, przeprowadzać będzie obligatoryjne zabiegi kastracji  i sterylizacji zwierząt bezdomnych, przyjętych do schroniska z wyjątkiem tych, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania zabiegów w ramach obowiązującej umowy.
 
Rozdział 7
USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW
§ 8.
 1. Urząd pokrywa koszty uśpienia ślepych miotów psów lub kotów bezdomnych  z terenu Gminy Dźwierzuty.
 2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust.1:
 1. uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właściciela
 2.   zabieg uśpienia na zasadach określonych w pkt.1), przeprowadzony będzie   w Przychodni Weterynaryjnej "RYŚ" Joanna Rozbicka ul. Leyka 29, 12-100 Szczytno.
 3. zlecanie i monitorowanie realizacji tych usług będzie sprawował pracownik Urzędu Gminy zatrudniony na stanowisku właściwym do spraw ochrony środowiska,  we współpracy z lekarzem weterynarii.
Rozdział 8
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 9.
 1. Finansowanie realizacji zadań, wynikających z ustawy o ochronie zwierząt  i objętych niniejszym programem, następuje ze środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Dźwierzuty na dany rok budżetowy.
 2. W 2018 r. w budżecie Gminy Dźwierzuty na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są środki finansowe  w kwocie 17.000 zł. Kwota przeznaczona jest  na pokrycie kosztów związanych z:
   1)  zapewnieniem bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku oraz wskazanym   gospodarstwie rolnym;
   2) usługami weterynaryjnymi objętymi programem;
   3) zakupem niezbędnych środków przeznaczonych do realizacji zadań, wynikających   z programu.
 3. Wydatkowanie środków finansowych, przeznaczonych na realizację Programu, będzie się odbywało w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane z realizacją Programu.
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-03-22 09:10
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-03-29 09:10
Uchwała Nr XXXVII/319/18
Uchwała Nr XXXVII/319/18
Rady Gminy Dźwierzuty

z dnia 22 marca 2018 r.
 
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Olszewki
 
Na podstawie § 48 ust. 3 uchwały Nr IV/26/03 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie statutu gminy (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 36, poz. 510  z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
Zarządza się przeprowadzenie wyborów sołtysa w sołectwie Olszewki.
§ 2.
 
Upoważnia się Wójta Gminy do określenia terminu wyborów, ich organizacji i nadzorowania
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-03-22 09:06
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-03-29 09:06
Uchwała Nr XXXVII/318/18
Uchwała Nr XXXVII/318/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 marca 2018 r.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/213/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do 1 m3 wody dla miejscowości Rusek Mały

 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) i art. 24 ust 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. 328 ) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1.
W uchwale Nr XXV/213/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 23 lutego 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
            § 2 otrzymuje brzmienie
               „ Dopłata o której mowa w § 1 przekazywana będzie na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Sienkiewicza 19, 12-120 Dźwierzuty na podstawie faktury według ilości dostarczonej wody, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.”
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-03-22 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-03-29 09:04
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-03-29 09:05
Uchwała Nr XXXVII/317/18
Uchwała Nr XXXVII/317/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 marca 2018 r.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/266/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do 1 m3 wody dla miejscowości Rogale
 
      Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) i art. 24 ust 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. 328 ) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XXXI/266/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 28 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
            § 2 otrzymuje brzmienie
 „ Dopłata o której mowa w § 1 przekazywana będzie na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Sienkiewicza 19, 12-120 Dźwierzuty na podstawie faktury według ilości dostarczonej wody, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.”
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-03-22 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-03-29 09:02
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-03-29 09:03
Uchwała Nr XXXVII/316/18
Uchwała Nr XXXVII/316/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 marca 2018 r.
 
w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.), art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289   z późn. zm.), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1.
Zarządza się pobór w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2.
Na inkasentów poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyznacza się sołtysów sołectw z terenu Gminy Dźwierzuty z zastrzeżeniem §3.
§ 3.
Na inkasenta poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sołectwie Nowe Kiejkuty wyznacza się Śliwińską Justynę – członka Rady Sołeckiej Sołectwa Nowe Kiejkuty.
§ 4.
Pobraną opłatę, o której mowa w §1, inkasent zobowiązany jest wpłacić w terminie trzech dni roboczych po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa wpłata opłaty powinna nastąpić.
§ 5.
Za czynności określone w §1, inkasentom przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 7,5%, liczone od zainkasowanych kwot opłaty.
§ 6.
Traci moc uchwała Rady Gminy Dźwierzuty Nr XXVII/237/17 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
                                                                                              
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-03-22 09:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-03-29 09:00
Uchwała Nr XXXVII/315/18
Uchwała Nr XXXVII/315/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 marca 2018 r.
 
 
w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1821); art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Zarządza się na terenie Gminy Dźwierzuty pobór w drodze inkasa od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego oraz od nieruchomości.
 
§ 2.
Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1, w sołectwach Gminy Dźwierzuty ustala się sołtysów tych sołectw, z zastrzeżeniem §3.
 
§ 3.
Na inkasenta podatków, o których mowa w § 1, w sołectwie Nowe Kiejkuty ustala się Śliwińską Justynę – członka Rady Sołeckiej Sołectwa Nowe Kiejkuty.
 
§ 4.
Za czynności określone w § 1 inkasentom ustalonym w § 2 i §3 przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% od zainkasowanych kwot.
 
§ 5.
Termin rozliczenia się inkasentów z zainkasowanych kwot podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości upływa w terminie trzech dni roboczych następujących po upływie ustawowych terminów płatności poszczególnych podatków.
 
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 7.
Traci moc uchwała Nr XXVII/236/17 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-03-22 08:57
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-03-29 08:57
Uchwała Nr XXXVII/314/18
Uchwała Nr XXXVII/314/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 marca 2018 r.


w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
 
Rozstrzygniecie nadzorcze nr PN.4131.169.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r., nieważność uchwały Nr XXXVII/314/18 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 22 marca 2018 r. w części dotyczącej: w § 2: ust. 1 w zakresie sformułowania „zadeklarowana”, ust. 2 i ust. 3 oraz § 3.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 52 ust 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Dźwierzuty zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie.
 
§ 2.
 
 1. Ustala się wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), w prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w wysokości 1,00 zł (jeden złotych) za każdą zadeklarowana godzinę pobytu dziecka ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w godzinach pracy przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
 2. Opłatę za świadczenia, o których mowa w  ust. 1 wnosi się miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc z góry.
 3. Wysokość miesięcznej opłaty ustala się jako iloczyn liczby godzin korzystania przez dziecko  z wychowania przedszkolnego zadeklarowanych przez rodzica (opiekuna prawnego) w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie i obowiązującej stawki godzinowej.
 
§ 3.
 
 1. Miesięczna opłata, o której mowa w § 2 ust. 3, ulega pomniejszeniu w przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, proporcjonalnie do ilości dni roboczych w danym miesiącu, za każdy dzień nieobecności dziecka.
 2. Zwrot opłaty z przyczyn określonych w ust. 1, następuje przez obniżenie jej wysokości w następnym miesiącu.
 3. W przypadku miesiąca kończącego korzystanie z wychowania przedszkolnego nadpłata podlega zwrotowi.
 
§ 4.
 
Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.
 
 
§ 5.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 6.
 
Traci moc uchwała Nr XXIV/208/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu i określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty.
 
§ 7.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
do Uchwały Nr XXXVII/314/18 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 22 marca 2018 r.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz.2203), która wprowadza m.in. regulacje dotyczące wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Na mocy art. 80 pkt 3 tej ustawy z dniem jej wejścia w życie uchylony został rozdział 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198). W związku z uchyleniem rozdziału 2 przestał obowiązywać  art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. "a" i pkt 2. Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Z powyższego wynika, iż podjęcie uchwały jest zasadne.
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-03-22 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-03-29 08:55
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-04-26 14:13
Uchwała Nr XXXVII/311/18
Uchwała Nr XXXVII/311/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 marca 2018 r.
 
w sprawie rozpatrzenia protestu Pana Artura Święcickiego
 
Na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Sołectwa Olszewki, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Dźwierzuty Nr IV/27/03 z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie nadania statutów sołectwom, Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Po rozpoznaniu protestu Pana Artura Święcickiego z dnia 26.02.2018 r. w związku z podjęciem przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Olszewki w dniu 24.02.2018 r. uchwały o odwołaniu go z funkcji sołtysa Sołectwa Olszewki, Rada Gminy Dźwierzuty nie znalazła uzasadnienia do uchylenia wymienionej uchwały.
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                                        
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-03-22 08:53
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-03-29 08:53
Uchwała Nr XXXVII/310/18
Uchwała Nr XXXVII/310/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 marca 2018 r.
 
w sprawie ustalenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysa
 
Na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 1. Ustala się dietę w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego   w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  (Dz.U. z 2017 r., poz. 847).
 2. Podstawą wypłaty diety dla sołtysa jest udział w sesji Rady Gminy potwierdzony podpisem na liście obecności bądź udział w pracach Komisji Rady Gminy w charakterze osoby zaproszonej potwierdzony podpisem na liście osób zaproszonych.
 3. Sołtysi pełniący funkcję radnego Rady Gminy Dźwierzuty również otrzymują dietę w wysokości ustalonej w ust. 1.
 4. W przypadku pełnienia funkcji sołtysa w okresie krótszym niż miesiąc wysokość diety zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji przyjmując, że miesiąc liczy 30 dni.
 
§ 2.
 1. Sołtys otrzymuje dietę za każdy dzień, w którym brał udział w posiedzeniach określonych     w §1 ust. 2.
 2. W razie zbiegu posiedzeń w tym samym dniu sołtys otrzymuje tylko jedną dietę, bez względu na to, w ilu posiedzeniach uczestniczył.
 3. Wypłaty diety dokonuje się przelewem na konto wskazane przez sołtysa w ciągu 14 dni od posiedzenia na podstawie podpisanej listy obecności.
 
§ 3.
 1. Ustala się zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wyjazdem podjętym w celu realizacji zadań wynikających z pełnionej funkcji.
 2. Przez podróż służbową należy rozumieć pełnienie obowiązków służbowych poza terytorium Gminy Dźwierzuty.
 3. Środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej określa Wójt Gminy w poleceniu wyjazdu służbowego.
 4. Zwrot kosztów podróży obejmuje cenę biletu określonego środka transportu i winien być udokumentowany biletem.
 5. Na wniosek sołtysa Wójt Gminy może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy. W takim przypadku sołtysowi przysługuje zwrot kosztów podróży wg stawek za 1 km przebiegu określonych                                 w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).
 6. Rozliczenie kosztów podróży przez sołtysa musi być dokonane w ciągu 14 dni od dnia zakończenia podróży służbowej. 
 
§ 4.
Traci moc uchwała:
 1. Nr V/41/03 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysa;
 2. Nr XXXIV/308/14 z dnia 4 lipca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/41/03 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysa.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 6.
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.
 
 
 
                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                       Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-03-22 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-03-29 08:52
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-04-03 16:44
Uchwała nr XXXVII/309/18
Uchwała nr XXXVII/309/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 marca 2018 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dźwierzuty jako partnera do wspólnej realizacji  z  Fundacją Inicjatyw Nieformalnej Edukacji w Olsztynie – partnerem wiodącym projektu
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§1
 
Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Dźwierzuty jako partnera, do wspólnej realizacji  z  Fundacją Inicjatyw Nieformalnej Edukacji w Olsztynie – partnerem wiodącym projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. 
 
§2
 
Na realizację projektu o którym mowa w § 1, w części dotyczącej zadań realizowanych przez  Gminę Dźwierzuty jako partnera projektu, zostaną zabezpieczone środki finansowe w budżecie  gminy na 2018r.
 
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-03-22 08:50
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-03-29 08:50
Uchwała Nr XXXVII/308/18
Uchwała Nr XXXVII/308/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 marca 2018 r.
 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Dźwierzuty lub przez osoby fizyczne oraz w sprawie trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.  z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203),  Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Dźwierzuty lub przez osoby fizyczne oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.
 
§ 2.
 
1. Dotacji udziela się na wniosek osób prowadzących podmioty oświatowe, o których mowa w § 1, zwanych dalej organem prowadzącym, zawierający:
 1. dane dotyczące organu prowadzącego;
 2. dane dotyczące podmiotu oświatowego, na prowadzenie którego ma być udzielona dotacja;
 3. planowaną liczbę uczniów/wychowanków, w tym niepełnosprawnych, objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi i kształceniem specjalnym;
 4. przewidywaną liczbę uczniów pochodzących z poza terenu Gminy Dźwierzuty, uczęszczających do prowadzonego przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego;
 5. numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja.
2. Wniosek, o którym mowa w ust.1, składany jest do Wójta Gminy Dźwierzuty w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.  
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Organ prowadzący zgłasza wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.
 
§ 3.
 
1. Organ prowadzący, uprawniony do otrzymania dotacji, składa do 10-go dnia każdego miesiąca do Wójta Gminy Dźwierzuty informację.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera:
 1. aktualną liczbę uczniów według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia informacji, w tym liczbę uczniów niepełnosprawnych z określeniem rodzaju niepełnosprawności, uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 2. przewidywaną liczbę uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w tym liczbę uczniów niepełnosprawnych z określeniem niepełnosprawności, uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz uczestników  zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 3. przewidywaną liczbę uczniów uczęszczających do prowadzonego przedszkola/oddziału przedszkolnego/innej formy wychowania przedszkolnego, pochodzących z terenu innej gminy.
3. Wzór informacji, o której mowa w ust.2, określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Organ prowadzący zobowiązany jest do złożenia korekty informacji, o której mowa w ust. 1, zwiększającej lub zmniejszającej liczbę uczniów, niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania liczby uczniów będącej podstawą do naliczenia dotacji.
5. Miesięczna kwota dotacji za poprzedni miesiąc obliczana jest na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem korekt, o których mowa w ust. 4 i wypłacana na rachunek bankowy organu prowadzącego szkołę, wskazany we wniosku.
§ 4.
 
1. Organ prowadzący zobowiązany jest do przekazywania Wójtowi Gminy Dźwierzuty pisemnego rozliczenia przyznanej dotacji za okresy:
 1. od stycznia do grudnia roku, w którym udzielono dotacji – w terminie do 15 stycznia następnego roku,
 2. do dnia zaprzestania działalności – w terminie do 15-go dnia po zaprzestaniu działalności.
2. W rozliczeniu dotacji należy podać:
 1. dane dotyczące dotowanej szkoły;
 2. jakiego okresu dotyczy rozliczenie;
 3. kwotę dotacji otrzymanej, wykorzystanej, niewykorzystanej (do zwrotu);
 4. liczbę uczniów/wychowanków dotowanej szkoły/przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego, w tym objętych kształceniem specjalnym, wczesnym wspomaganiem rozwoju i zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, od początku do końca okresu rozliczeniowego;
 5. rodzaje i kwoty wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji.
3. Wzór rozliczenia dotacji, o której mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Otrzymane dotacje w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, podlegają zwrotowi w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku budżetowego.
5. Wójt Gminy Dźwierzuty  ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.
 
§ 5.
 
1. Wójtowi Gminy Dźwierzuty przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania oraz wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Dźwierzuty.
2. Kontrola, o której mowa w ust.1, obejmuje:
 1. zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji oraz w miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji – na podstawie m.in. dokumentacji przebiegu nauczania,  względnie innych dokumentów, pozwalających na zweryfikowanie liczby uczniów, w tym także   opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 2. prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wykorzystanie dotacji – na podstawie dokumentacji finansowo - księgowej, dotyczącej pobranych dotacji.
3. Kontrolę, o której mowa w ust.1, przeprowadzają osoby upoważnione przez Wójta Gminy Dźwierzuty.
4. Imienne upoważnienie musi zawierać:
 1. numer upoważnienia;
 2. podstawę prawną przeprowadzenia kontroli;
 3. imiona i nazwiska kontrolujących;
 4. nazwę i adres kontrolowanego;
 5. miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych;
 6. zakres kontroli;
 7. datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli.
5. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, Wójt Gminy Dźwierzuty lub osoba przez Wójta upoważniona zawiadamia podmiot kontrolowany, w formie pisemnej, co najmniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia kontroli.
6. Na czas trwania kontroli podmiot kontrolowany, obowiązany jest do udostępnienia wszelkiej dokumentacji dotyczącej przedmiotu kontroli.
 
§ 6.
 
1. Z przeprowadzonej kontroli, sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz, za pokwitowaniem przekazuje się osobie reprezentującej podmiot kontrolowany.
2. Protokół kontroli powinien zawierać:
 1. nazwę kontrolowanego podmiotu i jego adres;
 2. wskazanie osoby prowadzącej kontrolowany podmiot;
 3. imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę;
 4. datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
 5. określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;
 6. imiona i nazwiska osób reprezentujących kontrolowany podmiot;
 7. opis dokonanych ustaleń faktycznych;
 8. opis ewentualnych nieprawidłowości i ich skutków;
 9. opis dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych ustaleń;
 10.  informację o sporządzonych załącznikach (dokumentach lub ich kopiach);
 11. dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację o doręczeniu jednego egzemplarza osobie reprezentującej podmiot kontrolowany;
 12.  podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela kontrolowanego podmiotu.
3. Jeżeli osoba reprezentująca kontrolowany podmiot odmawia podpisania protokołu, kontrolerzy dokonują adnotację w protokole o odmowie jego podpisania i jego przyczynach.
4. Odmowa, o której mowa w ust. 3, nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w trybie określonym w odrębnych przepisach.
5. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu osobie reprezentującej kontrolowany podmiot.
6. Osoba reprezentująca kontrolowany podmiot może zgłosić Wójtowi Gminy Dźwierzuty w terminie 7 dni
od otrzymania protokołu, pisemne wyjaśnienia dotyczące ustaleń zawartych w protokole.
 
§ 7.
 
1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli uchybień, które nie mają bezpośredniego wpływu na prawo do dotacji lub jej wysokość, Wójt Gminy Dźwierzuty kieruje do podmiotu kontrolowanego wystąpienie pokontrolne, zawierające zalecenia pokontrolne.
2. Kontrolowany podmiot jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, poinformować  o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
3. Do wystąpienia pokontrolnego, o którym mowa w ust. 1, kontrolowany podmiot może wnieść zastrzeżenia, które składa do Wójta Gminy Dźwierzuty w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
4. Podstawą zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznym lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym.
5.O wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń, Wójt Gminy Dźwierzuty powiadamia pisemnie podmiot kontrolowany, w terminie 14 dni od daty otrzymania zastrzeżeń.
 
§ 8.
 
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 9.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
 
                                              
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 

 
U z a s a d n i e n i e
do  uchwały Nr XXXVII/308/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 marca 2018 r.
 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Dźwierzuty lub przez osoby fizyczne oraz w sprawie trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
            Z dniem 1 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r., poz. 2203).  Nowa ustawa,  uchyla rozdziały 7 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w zakresie przepisów dotyczących udzielania i rozliczania dotacji oświatowych.
W miejsce uchylonych przepisów, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy rozdziału 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, które zobowiązują między innymi organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego do podjęcia nowych uchwał, określających tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji, stosownie do sentencji niniejszej uchwały.
 
 

Załączniki:

Załączniki nr 1,2,3 Typ pliku: doc 95.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-03-22 08:44
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-03-29 08:44
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-03-29 08:48
Uchwała Nr XXXVII/307/18
Uchwała Nr XXXVII/307/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 marca 2018 r. 
 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2018 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077)
 
 Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXIV/283/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
 
 1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zmniejszeniu o  760.907,00 zł,
 
dochody budżetu po zmianach :                                     33.061.515,86 zł,
                   z tego : dochody bieżące w wysokości :         26.415.697,50 zł
                    dochody majątkowe w wysokości        6.645.818,36 zł.
 
 1. W § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu  o  233.827,00 zł,
 
wydatki budżetu po zmianach :                                      35.412.115,85 zł,
                   z tego : wydatki bieżące w wysokości :         25.807.053,74 zł
                    wydatki majątkowe w wysokości :     9.605.062,11 zł.
 
 1. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie :
„Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 8.972.773,11 zł, zgodnie zzałącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 3 otrzymuje brzmienie :
„Deficyt budżetu gminy w kwocie 2.350.599,99 zł, zostanie pokryty:
 1. przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie  958.587,73 zł,
 2. wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.392.012,26 zł.”
 
 1. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Przychody budżetu w wysokości 3.773.353,48 zł, rozchody w wysokości 1.422.753,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  600 000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu w kwocie  958.587,73 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  w kwocie  1.422.753,49 zł”.
 
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXIV/283/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2018 r., pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
      2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-03-22 08:38
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-03-29 08:38
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-03-29 08:39
Uchwała XXXVII/306/18
Uchwała XXXVII/306/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 marca 2018 r.

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty
na lata 2018– 2028 podjętej uchwałą  Nr XXXIV/282/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.

 
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.)
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dźwierzuty na lata 2018–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3
Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXIV/282/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2018 – 2028, pozostają bez zmian.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany w Statucie Gminy.

 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-03-22 08:36
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-03-29 08:36
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-03-29 08:37
Uchwała Nr XXXVII/313/18
Uchwała Nr XXXVII/313/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 marca 2018 r.
 
w sprawie podziału Gminy Dźwierzuty na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania  i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 130) w związku z art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 15 z późn. zm.)  Rada Gminy Dźwierzuty działając na wniosek Wójta Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje: 
 
§ 1
Dokonuje się podziału Gminy Dźwierzuty na 5 stałych obwodów głosowania.
 
§ 2
Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 4
Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.
 
§ 5
Na ustalenia Rady Gminy Dźwierzuty w sprawach podziały Gminy Dźwierzuty na stałe obwody głosowania wyborcom, w liczbie, co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Olsztynie w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.
 
 
 
§ 6
Tracą moc uchwały:
 1. Nr XIX/159/12 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Dźwierzuty na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 2. Nr XXVI/231/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Dźwierzuty na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 
§ 7
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 

 
UZASADNIENIE
 
            Przedstawiony projekt podziału Gminy Dźwierzuty na stałe obwody głosowania opracowany został zgodnie z  zasadami tworzenia obwodów wyborczych, które wynikają z ustawy z dnia 5 stycznia 2012 r. – Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 15, Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) w związku z art. 13 oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w  celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130).                               
art. 12 - w wyborach głosowanie przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy. Podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek Wójta.
 Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 mieszkańców. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód może obejmować mniejszą liczbę mieszkańców.
Rada gminy, tworząc obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.
Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest zasadne.
 
 

Załączniki:

załącznik - podzial na obwody 2018 Typ pliku: pdf 194.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-03-22 14:36
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-03-23 14:36
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-03-23 14:39
Uchwała Nr XXXVII/312/18
Uchwała Nr XXXVII/312/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 marca 2018 r.
 
w sprawie podziału Gminy Dźwierzuty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania   i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 130) w związku z art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 15 z późn. zm.)                             Rada Gminy Dźwierzuty działając na wniosek Wójta Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje: 
 
§ 1
Dokonuje się podziału Gminy Dźwierzuty na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
 
§ 2
Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik  nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 4
Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.
§ 5
Na ustalenia Rady Gminy Dźwierzuty w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie, co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Olsztynie w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.
 
 
§ 6
Tracą moc uchwały:
 1. Nr XIX/158/12 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Dźwierzuty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
 2. Nr XXXI/279/14 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 10 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę  w sprawie podziału gminy Dźwierzuty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 3. Nr XXVI/230/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę  w sprawie podziału gminy Dźwierzuty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów, oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 
§ 7
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
 
UZASADNIENIE
            Dnia 31 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy zmieniające Kodeks Wyborczy (ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 130). Zgodnie z art. 12 ust. 1 w/w ustawy Rada gminy dokona podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy  (t.j. do dnia 31 marca 2018 r.). Przy ustalania podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze.
Zgodnie z art. 418 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców wybiera się  1 radnego .
Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest zasadne.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-03-22 14:29
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-03-23 14:29
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-03-23 14:31
Uchwała Nr XXXVI/305/18
Uchwała Nr XXXVI/305/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 14 lutego 2018 r. 
 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2018 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077)
 
 Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXIV/283/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
 
 1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o  221.001,79 zł,
 
dochody budżetu po zmianach :                                     33.835.613,86 zł,
                   z tego : dochody bieżące w wysokości :         27.189.795,50 zł
                    dochody majątkowe w wysokości        6.645.818,36 zł.
 
 1. W § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu  o  482.634,00 zł,
 
wydatki budżetu po zmianach :                                      35.191.479,85 zł,
                   z tego : wydatki bieżące w wysokości :         25.592.890,05 zł
                    wydatki majątkowe w wysokości :     9.598.589,80 zł.
 
 1. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie :
„Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 8.966.300,80 zł, zgodnie zzałącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:
 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.129.539,60 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 3 otrzymuje brzmienie :
„Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.355.865,99 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego.”
 
 1. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Przychody budżetu w wysokości 2.778.619,48 zł, rozchody w wysokości 1.422.753,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  600 000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu w kwocie  1.355.865,99 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  w kwocie  1.422.753,49 zł”.
 
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXIV/283/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2018 r., pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
      2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-02-16 12:22
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-02-14 12:22
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-02-16 12:22
Uchwała XXXVI/304/18
Uchwała XXXVI/304/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 14 lutego 2018 r.

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty
na lata 2018– 2028 podjętej uchwałą  Nr XXXIV/282/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.

 
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.)
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dźwierzuty na lata 2018–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3
Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXIV/282/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2018 – 2028, pozostają bez zmian.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany w Statucie Gminy.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-02-14 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-02-14 12:19
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-02-16 12:21
UCHWAŁA Nr XXXV/303/18
UCHWAŁA Nr XXXV/303/18
RADY GMINY DŹWIERZUTY
z dnia 12 stycznia  2018 r.
 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dźwierzuty
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 20 ust.1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), Rada Gminy Dźwierzuty po stwierdzeniu, że uchwała nie narusza obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dźwierzuty, uchwala, co następuje: 
§ 1. 
 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dźwierzuty zwany dalej „planem”.
 2. Przedmiot i granice planu określa Uchwała Nr XI/81/15 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dźwierzuty, zmieniona uchwałą Nr XXII/195/165 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 16 grudnia 2016 r.
Dział I

USTALENIA OGÓLNE

Rozdział 1

Zakres obowiązywania i zawartość planu

§ 2. 
 1. Plan uchwalono po wykonaniu  strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko.
 2. Integralne części uchwały:
 1. rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
 2. rozpatrzenie uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
 3. rozstrzygnięcia w sprawie sposobu realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.
§ 3. 
 1. Plan zawiera ustalenia dotyczące:
  1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
  2. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
  3. zasad ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu;
  4. zasady kształtowania krajobrazu;
  5. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej;
  6. wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
  7. parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określonych poprzez:
  8. linie zabudowy,
  9. wskaźniki intensywności zabudowy,
  10. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działek lub terenu,
  11. gabaryty i wysokość projektowanej zabudowy,
  12. określenie geometrii dachu,
  13. minimalny, procentowy wskaźnik udziału powierzchni biologicznie czynnych,
  14. zasad i warunków scalania i  podziału nieruchomości;
  15. zasad budowy, rozbudowy i modernizacji systemów infrastruktury technicznej i  komunikacji;
  16. sposobów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;
  17. obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń i rekultywacji.
 2. Na terenie objętym planem nie wyznaczono terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów usuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.
 3. Dopuszcza się podziały, scalenia nieruchomości, regulacje granic, rozgraniczenia, wydzielenie nieruchomości dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, sieci uzbrojenia terenu, dróg, terenów publicznych,  obiektów usługowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 4. Nie wyznacza się granic terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości w rozumieniu art. 15 ust.3 i  art. 22  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 5. Ustalenia  zasad  i warunków scalania i podziałów nieruchomości dotyczą nowej zabudowy lokalizowanej na terenach niezabudowanych.
 6. Dopuszcza się piwnice, podpiwniczenia budynków, kondygnacje podziemne.
 7. Określone w planie kąty nachylenia połaci i wskaźniki geometrii dachu nie dotyczą, jeżeli nie wynika to z zapisów planu, istniejących i projektowanych obiektów dobudowanych, tymczasowych, małej architektury, połaci dachów mansardowych, jednospadowych, pulpitowych, stropodachów, naczółków, lukarn, ryzalitów, zadaszenia wejść, ganków, garaży, obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z gospodarką rolną, wiat, magazynów, zabudowy przy granicy działki, instalacji i urządzeń, hal, obiektów produkcyjnych, obiektów i budowli sportowych, obiektów sakralnych, urządzeń wodnych, oczyszczalni ścieków, zaopatrzenia w wodę.
 8. Nie określa się parametrów i wskaźników zabudowy dla dopuszczonych ustaleniami planu obiektów budowlanych i urządzeń technicznych infrastruktury technicznej, sieci uzbrojenia terenu, obiektów energetyki, sieci technicznych, instalacji, urządzeń technicznych, obiektów małej architektury, obiektów sakralnych, masztów antenowych, budowli i obiektów rolniczych, sportowych, urządzeń wodnych, obiektów hydrotechnicznych, budowli obronnych, ochronnych, pomników, części budowlanych urządzeń technicznych, obiektów produkcyjnych, oczyszczalni ścieków, obiektów zaopatrzenia w wodę.
§ 4. 
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
 1. dachu stromym- należy przez to rozumieć dach wielospadowy z ukształtowaną kalenicą (kalenicami), o minimalnym kącie nachylenia połaci 20 stopni lub dach mansardowy; maksymalny kąt nachylenia połaci dachów mansardowych- 80 stopni;
 2. nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie określające najmniejszą dopuszczalną odległość najbliższej zewnętrznej ściany budynków od ulicy, ciągu pieszego, terenu zieleni publicznej, wnętrza osiedlowego lub innych obiektów, nieprzekraczalna linia zabudowy dotyczy wszystkich elementów planowanej zabudowy jako całości techniczno-użytkowej;
 3. obiektach usługowych - należy przez to rozumieć obiekty budowlane i lokale wykorzystywane dla funkcji usług, działalności gospodarczej, w tym lokale użytkowe, budynki użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, biura, lokale i pomieszczenia socjalne, pomieszczenia na pobyt okresowy, czasowy i stały ludzi;
 4. przeznaczeniu dopuszczalnym, fakultatywnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie towarzyszące na określonym obszarze lub będące uzupełnieniem przeznaczenia podstawowego;
 5. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, wynikające z funkcji dominującej na określonym obszarze;
 6. rysunku planu - należy przez to rozumieć część graficzną planu wykonaną na mapie w skali 1:2000, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
 7. terenie - rozumie się przez to teren o określonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem (literami lub literami i cyframi);
 8. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Dźwierzuty w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - o ile z treści przepisu nie wynika inaczej.
§ 5. 
Rysunek planu ustala:
 1. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 2. granice opracowania;
 3. przeznaczenie terenów oznaczone na rysunku planu symbolem wyrażonym literami lub literami i numerem wyróżniającym;
 4. linie zabudowy.
 

Rozdział 2

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów obszaru  objętego planem.

§ 6. 
Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
 1. zabudowy mieszkaniowo-usługowej - oznaczonych na rysunku planu symbolem MNU;
 2. zabudowy usługowej-oznaczone na rysunku planu symbolem U;
 3. zabudowy techniczno-produkcyjnej, obiektów produkcyjnych, składów magazynów, zabudowy usługowej  - oznaczonych na rysunku planu symbolem PU;
 4. rolnicze - oznaczone na rysunku planu symbolem R;
 5. dróg wewnętrznych - oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW;
 6. dróg publicznych - oznaczonych na rysunku planu symbolami KDG, KDD i KDL;
 7. linii kolejowej - oznaczone na rysunku symbolem TK;
 8. wód powierzchniowych- oznaczone na rysunku planu symbolem WS;
 9. infrastruktury technicznej, wodociągów, ujęć wody- oznaczone na rysunku planu symbolem W;
 10. cmentarzy - oznaczonych na rysunku planu symbolem ZC;
 11. ogrodów działkowych - oznaczonych na rysunku planu symbolem ZD;
 12. lasy - oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL;
 13. zieleni - oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP.

 

Rozdział 3

Ustalenia ogólne w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§ 7. 
Elementy i cechy zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 1. tradycja budowlana regionu i miejscowości, historyczne zagospodarowanie miejscowości, sposób zabudowy poszczególnych parcel;
 2. historyczne linie zabudowy i sytuowanie obiektów względem drogi;
 3. gabaryty zabudowy historycznej, wysokość zabudowy, kształt i proporcje brył, kierunek kalenicy, geometria dachów, rodzaj pokrycia dachu, detal architektoniczny, sposoby opracowania elewacji;
 4. tradycyjna zabudowa siedliskowa w zakresie gabarytów, formy architektonicznej, stosowanych materiałów budowlanych;
 5. historyczny układ dróg, ciągów pieszych;
 1. aleje przydrożne, szpalery pojedyncze drzew, zabytkowe zespoły zieleni, storodrzewia, zieleń wysoka związana z historycznymi siedliskami;
 2. trwałe użytki zielone, naturalne zbiorowiska roślinne, torfowiska, tereny bagienne, obszary wodnobłotne, sieci połączeń przyrodniczych stanowiące  korytarze ekologiczne;
 3. koryto i dolina kanału Dźwierzuckiego, tereny wód powierzchniowych śródlądowych, zbiorniki wodne, oczka wodne z terenami zieleni buforowej;
 4. zieleń wiejska, zespoły zadrzewień śródpolnych;
 5. gleby organiczne;
 6. grunty rolne i leśne zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 8. 
 1. Elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 1. obwodnica wsi Dźwierzuty w ciągu drogi krajowej, układ komunikacyjny, zjazdy z dróg  publicznych;
 2. trasy i ścieżki rowerowe;
 3. obiekty obsługi sportów wodnych, turystyki, obiekty i urządzenia tras i szlaków turystycznych;
 4. budowa urządzeń wodnych, obiektów małej architektury, urządzeń budowlanych związanych wodami powierzchniowymi;
 5. wydzielenie i przeznaczenie terenów na cele związane z realizacją obiektów inwestycji infrastrukturalnych, inwestycji służących wykonywaniu zadań własnych gminy w szczególności w zakresie mieszkań zasobu gminnego, socjalnych, sportu i rekreacji, edukacji, kultury;
 6. dostęp do wód publicznych,
 7. place i miejsca postojowe w przestrzeni publicznej;
 8. zagospodarowanie układów przestrzeni publicznej;
 9. projektowana zabudowa  mieszkaniowo-usługowa;
 10. tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, usługowej;
 11. zespoły  małej architektury;
 12. miejsca instalacji i warunki  ekspozycji  nośników reklamowych;
 13.  zespoły zieleni urządzonej;
 14. obiekty infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu, zaopatrzenia w wodę, gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami;
 15. strefy buforowe wokół zbiorników wodnych w postaci pasów zadrzewień i zakrzewień;
 16. sieci gazociągów;
 17. system dystrybucji gazu;
 18. obiekty infrastruktury energetyki;
 19. zaopatrzenie w energię, zagospodarowanie istniejących źródeł energii odnawialnej, biomasy, biopłynów, biogazu, wodnej, geotermicznej, geotermalnej,  energii wiatru, energii słonecznej;
 20. linie elektroenergetyczne, sieci energetyczne zasilające obiekty budowlane i oświetlenie miejsc publicznych.
  1. Określenie ograniczeń, nakazów  i  zakazów w zagospodarowaniu terenów:
 1. obszar objęty planem znajduje się w strefach ograniczonej wysokości zabudowy lotniczych urządzeń naziemnych: pomocy nawigacyjnej nr rej.NAV/N/B/1177/0/2016; pomocy nawigacyjnej nr rej. NAV/M/B/1043/1/2008; ograniczenia zabudowy: wysokość całkowita nie może przekraczać 220 m nad poziomem morza (wartość nie uwzględnia ukształtowania terenu ani istniejącej wysokiej zabudowy na terenie objętym planem);
 2. teren objęty planem znajduje się w zasięgu udokumentowanych wód podziemnych w granicach obszaru ochronnego zbiornika wód podziemnych GZWP Olsztyn nr 213. Obowiązuje ochrona zbiornika zgodnie z przepisami odrębnymi;
 3. projektowane zagospodarowanie nie może przyczynić się do pogorszenia stanu jednolitych części wód  powierzchniowych i podziemnych oraz wpłynąć negatywnie na utrzymanie i osiągnięcie celów środowiskowych ustalonych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza środkowej Wisły;
 4. na terenach zabudowy usługowej i techniczno-produkcyjnej ustala się wprowadzenie zieleni izolacyjnej pełniącej funkcje ekranów akustycznych oraz filtrów aerosanitarnych;
 1. tereny działalności usługowej, produkcyjnej, składowej, magazynowej, działalności wytwórczej, rzemieślniczej w przypadku sąsiedztwa z terenami mieszkaniowymi i przestrzeniami publicznymi powinny być oddzielone, ogrodzeniem pełnym lub pasem zieleni izolacyjnej wielowarstwowej, w sposób zapobiegający wykraczaniu uciążliwości poza granice działki w szczególności ze względu na wytwarzany hałas, wibracje, drażniące wonie lub światło o dużym natężeniu, lub ze względu na rodzaj tej działalności - jeśli mógłby on obniżać jakość terenów otaczających;
 2. zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności gospodarczej powinien być ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, znajdujące się na nim pomieszczenia na pobyt ludzi powinny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami;
 3. na terenach zainwestowanych wskazane jest lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu, w tym sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, wodociągowych, sanitarnych, deszczowych jako doziemnych, w wydzielonych pasach technicznych, w liniach rozgraniczających dróg i innych ciągów komunikacyjnych;
 4. ustala się linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, brak linii zabudowy oznacza ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w stosunku do drogi (w odniesieniu do jej klasy technicznej), ściany lasu, linii kolejowej, cmentarzy, wód powierzchniowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 5. dopuszcza się ustalenie przez zarządcę lub właściciela sieci energetycznej i obiektów energetyki stref ochronnych, wyznaczenie pasów technologicznych, stref eksploatacyjnych i ochrony funkcyjnej  zgodnie z przepisami odrębnymi;
 6. dopuszcza się ustanowienie ograniczeń w użytkowaniu terenów dla linii i obiektów elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 7. dopuszcza się ustanowienie ograniczeń w użytkowaniu terenów i stref kontrolowanych dla gazociągów, urządzeń i obiektów sieci gazowniczych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 8. zakazuje się stosowania agresywnej, kontrastowej kolorystyki elewacji i dachów budynków, odbiegającej  od kolorów w obiektach historycznych;
 9. do nasad należy używać gatunków rodzimych, zgodnych geograficznie i siedliskowo;
 10. należy dążyć do ograniczenia powierzchni szczelnych poprzez stosowanie do pokrywania terenów materiałów  ograniczających odpływ wody;
 11. grodzenie działek powinno przebiegać zgodnie z granicami ewidencyjnymi, w przypadku gdy działka graniczy z korytem cieku należy zapewnić co najmniej 1,5m strefę swobodnego dostępu do wód publicznych, obowiązuje zakaz grodzenia nieruchomości do linii brzegu rowów i wód publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 12. ustala się zakaz sytuowania ogrodzeń w odległościach mniejszych niż 1,5 m od korony cieków, rowów melioracyjnych;
 13. w przypadku uszkodzenia urządzeń melioracji (rowów melioracyjnych i sieci drenarskiej) w trakcie prowadzenia robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do doprowadzenia urządzeń melioracyjnych na terenie budowy do pełnej sprawności;
 14. ustala się zakaz umieszczania reklam emitujących światło pulsujące (w tym typu LED);
 15. tereny zainwestowania należy uzbrajać równolegle w sieć kanalizacji wodociągowej i sanitarnej;
 16. ustala się zakaz nawożenia osadami ściekowymi, zakaz utrzymywania otwartych rowów i zbiorników ściekowych, zakaz wylewania gnojowicy z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
 17. ustala się zakaz lokalizacji wysypisk, składów odpadów, substancji niebezpiecznych, obiektów i urządzeń przetwarzania odpadów;
 18. ustala się zakaz wznoszenia obiektów budowlanych uniemożliwiających lub utrudniających ludziom i  dziko występującym zwierzętom dostęp do wód publicznych za wyjątkiem obiektów służących gospodarce wodnej, bezpieczeństwu powszechnemu i obronności, turystyce wodnej, sportu i rekreacji,  dopuszczonych ustaleniami planu;
 19. zaleca się przestrzeganie w gospodarce rolniczej zasad biotechniki zapewniając wydolność środowiska naturalnego, odnawialność zasobów przyrodniczych, trwałość świata roślinnego i zwierzęcego oraz różnorodność i indywidualność przyrody i krajobrazu;
 20. obowiązuje ograniczanie działań powodujących obniżenia poziomu wód podziemnych;
 21. zakazy zabudowy i ograniczenia zagospodarowania terenów wynikające z ustaleń obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dźwierzuty: powierzchnia gospodarstwa rolnego dająca możliwość lokalizacji nowej zabudowy mieszkalno-usługowej powinna być nie mniejsza niż 3 ha;
 22. na obszarze objętym planem mogą wystąpić przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu od drogi krajowej nr 57. W celu zapewnienia normatywnych warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na pobyt stały ludzi, należy w ramach inwestycji zastosować odpowiednie środki techniczno-przestrzenne chroniące przed ponadnormatywnym hałasem drogowym;
 23. obiekty budowlane, urządzenia infrastruktury technicznej powinny być sytuowane w odległości co najmniej 10m. licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 57, dopuszcza się odstępstwa zgodnie z przepisami odrębnymi;
 24. wszystkie elementy budynków (schody, pochylnie dla osób niepełnosprawnych, balkony, wykusze) należy sytuować poza nieprzekraczalną linia zabudowy od strony drogi krajowej nr 57, dopuszcza się odstępstwa zgodnie z przepisami odrębnymi.
 

Rozdział 4

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.

§ 9. 
 1. Ustala się ochronę:
  1. istniejącego ujęcia wody ze strefą ochrony bezpośredniej na terenie działki nr 693/2 zgodnie z przepisami odrębnymi;
  2. koryta i doliny kanału Dźwierzuckiego z zachowaniem w stanie niezmiennym zgodnie z przepisami odrębnymi;
  3. lasów i zadrzewień, terenów rolniczych, wód powierzchniowych.
 2. Ustala się zachowanie i ochronę torfowisk, zabagnień, oczek wodnych, obszarów wodno-błotnych.
 3. Na terenie objętym planem obowiązuje:
 1. ochrona ekosystemów leśnych, nieleśnych ekosystemów lądowych, ekosystemów wodnych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. zakaz zabudowy i zalesień na terenie siedlisk i stanowisk podlegających ochronie;
 3. zakaz budowy wolnostojących na poziomie terenu masztów telefonii komórkowej;
 4. zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli służą innym celom niż ochrona przyrody, zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych, potrzeby ochrony przeciwpowodziowej, przeciwosuwiskowej, racjonalna gospodarka wodna, inwestycje celu publicznego;
 5. zachowanie i utrwalenie sieci połączeń przyrodniczych stanowiących korytarze ekologiczne.
 1. Wody deszczowe i roztopowe należy zagospodarować w granicach działek, na terenach szczelnie utwardzonych ująć w system kanalizacji deszczowej z urządzeniami podczyszczającymi.
 2. Zaleca się stosowanie rozwiązań, które pozwolą na zatrzymanie wód pochodzących z opadów w miejscu ich powstania poprzez budowę zbiorników oraz ograniczanie powierzchni szczelnych, stosowanie materiałów ograniczających odpływ wody.
§ 10. 
W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:
 1. ochronę akustyczną terenów zgodnie z przepisami odrębnymi; dopuszczalne poziomy hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi jak dla terenów faktycznie zagospodarowanych;
 2. ochronę i pozostawienie w stanie naturalnym terenów podmokłych, wodno-błotnych, oczek wodnych, ekosystemów wodnych, leśnych, naturalnych zbiorowisk roślinnych;
 3. ochronę istniejących cieków wodnych z zapewnieniem budowy przepustów pod drogami;
 4. ochronę wód i gleby przed zanieczyszczeniem w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej i działalności gospodarczej;
 5. zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gleby;
 6. dopuszcza się rolnicze wykorzystanie ścieków;
 7. zachowanie stref ochronnych przy brzegach zbiorników wodnych i cieków zagospodarowanych trwałą zielenią;
 8. zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z przepisami odrębnymi, ustala się obowiązek segregacji odpadów i selektywnej zbiórki;
 9. zachowanie powierzchni biologicznie czynnej dla terenów zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu;
 10. zakaz lokalizacji urządzeń wodochłonnych, jeśli ich zapotrzebowanie na wodę mogłoby naruszyć równowagę lokalnych zasobów wodnych;
 11. ochronę nasadzeń alejowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 12. dopuszcza się wycinanie pojedynczych drzew, starodrzewia, renowację sanitarną, jeżeli wymaga tego ich stan zdrowotny, wymogi bezpieczeństwa, warunki ochrony terenów, plany zagospodarowania terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 13. dopuszcza się budowę urządzeń wodnych, zbiorników wodnych, systemów retencji, obiektów energetyki, studni, stawów, rowów melioracyjnych, wykorzystanie wód powierzchniowych i podziemnych do celów gospodarczych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 14. dopuszcza się zalesienie terenów zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 11. 
Zasady kształtowania krajobrazu:
 1. zagospodarowanie wiejskich przestrzeni publicznych należy prowadzić w sposób podkreślający ich funkcję i rangę w przestrzeni wsi, poprzez tworzenie przestrzeni dla pieszych, wiejskich placów, skwerów, terenów sportu i rekreacji;
 2. ograniczanie rozprzestrzeniania w krajobrazie elementów destrukcyjnych np. nadmiar ozdób, detalu architektonicznego, szyldów;
 3. komponowanie zieleni wiejskiej w oparciu o rodzime gatunki roślin, z utrzymaniem dominacji zieleni wysokiej nad zabudową, utrzymanie i przywracanie tradycyjnych form zieleni wiejskiej, ogródków przydomowych;
 4. ochrona zachowanych obiektów i obszarów zabytkowych, obiektów małej architektury, wraz z ich otoczeniem oraz przywracanie im utraconych warto­ści historycznych, architektonicznych i krajobrazowych;
 5. stosowanie zasady niepierwszoplanowości podczas wprowadzania nowych elementów do krajobrazu wiejskiego;
 6. zachowanie tradycyjnych dominant kraj­obrazowych- sylwet kościołów, zieleni wysokiej;
 7. utrzymanie cech tradycyjnej architektury lokalnej, w tym formy i skali obiektów, kolorystyki, rodzimych materiałów budowlanych, rodzaju ogrodzenia, lokalizacji obiektów ;
 8. utrzymywanie czytelności historycznych układów zabudowy wraz z zielenią towarzyszącą, ciekami i zbiornikami wodnymi;
 9. zachowanie zwartego charakteru zabudowy i przeciwdziałanie jej rozpraszaniu, utrzymanie dominacji terenów otwartych nad terenami zabudowanymi;
 10. kreowanie nowych rozwiązań przestrzennych w środowisku, zniszczonym i zdegradowanym.
 
§ 12. 
W zakresie  ochrony krajobrazu  kulturowego ustala się:
 1. utrzymanie charakterystycznych cech architektonicznych obszaru uwidocznionych w zabudowie historycznej i utrwalenie jej w obiektach istniejących, modernizowanych i nowoprojektowanych;
 2. w odniesieniu do nowej zabudowy obowiązuje zasada dostosowania do sąsiadujących obiektów  historycznych o tej samej funkcji pod względem gabarytów, wysokości, kształtu i proporcji bryły, kierunku kalenicy, geometrii dachu, rodzaju pokrycia dachu, formy architektonicznej, detalu architektonicznego, sposobów opracowania elewacji, materiałów budowlanych;
 3. w obiektach adaptowanych, remontowanych, przebudowywanych, w nowej zabudowie należy stosować materiały budowlane nawiązujące do stosowanych w zabudowie historycznej i zabytkowej, np. cegła, kamień, tynki o fakturze tynków tradycyjnych, drewno, dachówka ceramiczna w odcieniach czerwieni i brązu lub materiały o podobnym wyglądzie (dachówkopodobne). Dopuszcza się pokrycia dachów w odcieniach grafitowych;
 4. lokalizację nowej zabudowy należy wyznaczać z uwzględnieniem historycznego zagospodarowania miejscowości, sposobu zabudowy poszczególnych parcel, w sposób wynikający z lokalnych uwarunkowań przestrzennych, dostosowując do historycznych  linii zabudowy i sytuowania obiektów względem drogi;
 5. zabudowę siedliskową należy projektować w nawiązaniu tradycyjnej zabudowy siedliskowej w zakresie gabarytów, formy architektonicznej, stosowanych materiałów budowlanych;
 6. w obrębach zabudowy zagrodowej należy zachowywać i kontynuować specyfikę miejscowego i tradycyjnego budownictwa oraz skupiać budynki w zespoły zagrodowe;
 7. zakaz lokalizowania zabudowy o gabarytach dominujących w stosunku do zabudowy historycznej;
 8. zakaz stosowania dominant wysokościowych w zabudowie mieszkaniowej;
 9. ochronę historycznych nasadzeń alejowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 10. ochronę naturalnego i kulturowego ukształtowania terenu.
 

Rozdział 5

Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej

§ 13. 
 1. Ustala się ochronę:
 1. obiektów i obszarów ujętych w rejestrze i ewidencji zabytków;
 2. zabytków architektury, zachowanej zabytkowej struktury architektoniczno-przestrzennej, historycznych form zagospodarowania, zabytkowego drzewostanu, zespołów zieleni, historycznych elementów małej architektury, ogrodzeń, urządzeń budowlanych;
 3. historycznych układów zabudowy;
 4. obszarów z historyczną i tradycyjną zabudową wsi;
 5. obiektów tradycyjnego budownictwa murowanego, historycznych domów mieszkalnych, budynków gospodarczych;
 6. ukształtowania terenu, historycznej zieleni wysokiej, układu i struktury dróg dojazdowych, nasadzeń alejowych;
 7. ewidencyjnej alei przydrożnej w ciągu drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty-Targowo (ul. Sienkiewicza);
 8. zespołu pastorówki obejmującego: budynek mieszkalny, 2 budynki gospodarcze, starą szkołę, ogrody, dojazd (teren oznaczony symbolem U.1);
 9. zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Polnej (zidlungów);
 10. zespół szkoły z lat 20-tych XX w. przy ul.Sienkiewicza, obejmujący budynek szkoły, budynek mieszkalny dla nauczycieli z otoczeniem (teren oznaczony symbolem U.7);
 11. układ przestrzenny wsi na planie owalnicy, rozbudowanej w wielodrożnicę z układem drogowym i charakterem zabudowy;
 12. zabytków archeologicznych.

2.Ustalenia planu dotyczące strefy ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego na planie owalnicy:

 1. ustala się strefę ochrony konserwatorskiej zespołu ruralistycznego w układzie owalnicowym, zasięg strefy określa rysunek planu;
 2. ochronie podlegają: tereny zieleni wolne od zabudowy w dolinie kanału Dźwierzuckiego; plan historycznej wsi w układzie owalnicowym, zasadniczy układ drogowy;
 3. w obrębach zabudowy zagrodowej należy zachowywać i kontynuować specyfikę tradycyjnego budownictwa;
 4. obejmuje się ochroną zachowane podziały własności w obrębie historycznego układu ruralistycznego, należy zachować strukturę historycznego podziału własności, ustala się nakaz ich uczytelnienia poprzez wprowadzanie nasadzeń granicznych i grodzeń.

3.W zakresie ochrony historycznych nasadzeń alejowych ustala się:

1)obowiązuje ochrona nasadzeń zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)utrzymanie istniejącego układu kompozycyjnego nasadzeń i składu roślinnego; nakaz ochrony i uzupełniania historycznych nasadzeń;

3)ustala się zasadę kompensacji w sytuacji konieczności usunięcia drzew;

4)nowe nasadzenia powinny być dostosowane (lub zgodne gatunkowo) do występujących w szpalerze.

4.Obiekty ujęty w rejestrze zabytków WKZ (stan na dzień sporządzenia projektu planu):

 1. kościół parafialny. p.w. Świętej Trójcy, ul. Kościelna 7, 1880 - 83, nr rej.: 3466 z 16.03.2000 r.
 2. kościół ewangelicki, ul. Pasymska, 1 poł. XVI, 1695, nr rej.: 142 (D/23) z 1.09.1949 oraz  1107 z 10.04.1968 r.
 3. cmentarz  kościelny, nr rej.: j.w.
 4. cmentarz rzym.- kat., 2 poł. XIX, nr rej.: 3908 z 29.01.1968 r.
 5. dom parafialny, ul. Pasymska 22, XVIII, nr rej.: 1108 z 10.04.1968 r.

6)magazyn, ul. Kajki 4, 6, 1910, nr rej.: A – 1652 z 27.12.1999 r.

5.Obiekty zabytkowe wpisane do ewidencji zabytków WKZ (stan na dzień sporządzenia projektu planu):

 1. do dnia sporządzenia projektu planu nie ustanowiono gminnej ewidencji zabytków;
 2. budynek mieszkalny ul.Grunwaldzka 5;
 3. budynek mieszkalny ul.Grunwaldzka 8;
 4. budynek mieszkalny ul.Grunwaldzka 9;
 5. budynek mieszkalny ul.Grunwaldzka 12;
 6. budynek gospodarczy ul.Grunwaldzka 13;
 7. budynek mieszkalny ul.Niepodległości 3;
 8. budynek mieszkalny ul.Niepodległości 7;
 9. budynek mieszkalny ul.Niepodległości 9;
 10. budynek mieszkalny ul.Niepodległości 10;
 11. budynek mieszkalny ul.Niepodległości 13;
 12. budynek poczty ul.Niepodległości 7
 13. budynek mieszkalny ul.Niepodległości 18;
 14. budynek mieszkalny ul.Niepodległości 20;
 15. 2 budynki gospodarcze ul.Niepodległości 20
 16. budynek mieszkalny ul.Niepodległości 25;
 17. budynek mieszkalny ul.Pasymska 4;
 18. budynek mieszkalny ul.Pasymska 7;
 19. budynek mieszkalny ul.Pasymska 9;
 20. budynek mieszkalny ul.Pasymska 18;
 21. budynek gospodarczy ul.Pasymska 22;
 22. pastorówka ul.Pasymska 22;
 23. budynek szkoły, obecnie przedszkole ul.Pasymska 26;
 24. budynek mieszkalny ul.Pasymska 28;
 25. budynek mieszkalny ul.Piaskowa 1;
 26. budynek mieszkalny ul.Piaskowa 3;
 27. budynek mieszkalny ul.Polna 2;
 28. szkoła ul.Sienkiewicza 1;
 29. budynek gospodarczy ul.Sienkiewicza 1;
 30. budynek mieszkalny ul.Sienkiewicza 6;
 31. budynek mieszkalny ul.Sienkiewicza 7;
 32. budynek mieszkalny ul.Szczycieńska 7;
 33. budynek mieszkalny ul.Szczycieńska 8;
 34. budynek mieszkalny ul.Szczycieńska 10;
 35. budynek Policji ul.Szczycieńska 15;
 36. budynek mieszkalny ul.Szczycieńska 25;
 37. budynek mieszkalny ul.Szczycieńska 26;
 38. budynek mieszkalny ul.Szczycieńska 28;
 39. budynek mieszkalny ul.Szczycieńska 33;
 40. budynek mieszkalny ul.Szczycieńska 35;
 41. budynek mieszkalny ul.Szczycieńska 37;
 42. dworzec kolejowy, obecnie budynek mieszkalny ul.Szczycieńska 41;
 43. budynek mieszkalny ul.Szczycieńska 45;
 44. budynek mieszkalny ul. Strażacka 3-5
 45. zabytkowa aleja przydrożna, ul. Sienkiewicza, droga powiatowa nr 1496N Dźwierzuty-Targowo.

6.Ustalenia w odniesieniu do obszarów i obiektów zabytkowych:

 1. obowiązuje ochrona zachowanej zabytkowej struktury architektoniczno-przestrzennej oraz historycznego krajobrazu kulturowego z widokami na historyczne ośrodki wiejskie, historyczną zieleń, parki, cmentarze, aleje przydrożne;
 2. obowiązuje ochrona układu dróg, placów, sposobu zabudowy i zależności przestrzennych;
 3. w obiektach historycznych ochronie podlega kształt i rodzaj dachów, artykulacja i sposób opracowania elewacji, rodzaj i forma stolarki  otworowej;
 4. ustala się zakaz dokonywania zmian w budynkach historycznych, mogących doprowadzić do utraty wartości zabytkowej (wyburzenia, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki i odbudowy);
 5. ustala się zakaz zmian kształtu dachów i historycznego pokrycia dachowego np. typu blachodachówka;
 6. zakaz zmian w obrębie elewacji z wyłączeniem prac adaptacyjnych dokonanych na podstawie wytycznych konserwatorskich i badań naukowych i konserwatorskich;
 7. zakaz zewnętrznej termoizolacji budynków historycznych (np. stosowania wełny mineralnej, styropianu);
 8. adaptacja istniejących obiektów do nowej funkcji może nastąpić pod warunkiem utrzymania ich historycznego charakteru;
 9. remonty budynków historycznych należy prowadzić z wykorzystaniem historycznych materiałów i technik budowlanych;
 10. reklamy powinny nawiązywać wyglądem i konstrukcją do reklam historycznych; dopuszcza się szyldy umieszczane na ogrodzeniach i elewacjach budynków; urządzenia techniczne na elewacjach budynków historycznych powinny być jak najmniejsze, ujednolicone kolorystycznie z elewacją, postuluje się umieszczanie urządzeń na elewacji tylnej lub bocznej;
 11. zagospodarowanie na cele użytkowe zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków wymaga posiadania przez jego właściciela lub posiadacza: dokumentacji konserwatorskiej określającej stan zachowania zabytku i możliwości jego adaptacji z uwzględnieniem historycznej funkcji i wartości zabytku; programu prac konserwatorskich określającego zakres i sposób prowadzenia prac, materiały i technologie; programu zagospodarowania zabytku z otoczeniem oraz dalszego korzystania z zabytku, z uwzględnieniem jego wartości.
  1. Ustalenia w odniesieniu do historycznych parków i cmentarzy:
 1. w obrębie cmentarza obowiązuje ochrona układu przestrzennego, układu kwater, alei; obowiązuje ochrona zabytkowego drzewostanu, historycznych nagrobków, elementów małej architektury, ogrodzenia;
 2. zakazuje się zmian historycznego układu przestrzennego, alei, kwater, zabytkowych nagrobków, likwidacji elementów zabytkowej małej architektury;
 3. w obrębie zabytkowych parków obowiązuje ochrona układu przestrzennego, historycznego zagospodarowania,
 4. wszelkie prace inwestycyjne dotyczące zabytkowych parków i cmentarzy należy poprzedzić właściwą dokumentacją konserwatorską, prowadząca do określenia uwarunkowań historycznych i możliwości użytkowania;
 5. wszelkie prace prowadzone w obrębie historycznych parków i cmentarzy należy uzgodnić z WKZ.

8.Ustalenia w zakresie planowanej nowej działalności inwestycyjnej na obszarach objętych ochroną konserwatorską:

 1. ustala się zachowanie i kontynuację historycznych układów zabudowy wraz z siecią dróg i istniejącą zielenią wysoką;
 2. obowiązuje ochrona istniejących obiektów zabytkowych;
 3. obowiązuje  nawiązanie nową zabudową do zabudowy historycznej;
 4. obowiązuje zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania ulic i placów;
 5. postuluje się przebudowę obiektów dysharmonijnych;
 6. obowiązuje stosowanie tradycyjnych technik i materiałów budowlanych;
 7. parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy oraz zagospodarowania winny zapewniać ciągłość architektury lokalnej, powinny uwzględniać historyczne elementy podlegające ochronie np. linie zabudowy, skala zabudowy, sposób lokalizacji i rozmieszczenia budynków, forma i gabaryty budynków architektury tradycyjnej i miejscowej, geometria i pokrycie dachów, nachylenie połaci dachowych z wyjątkiem budynków produkcyjnych, usługowych, składowych, rodzaj stosowanych lokalnie materiałów budowlanych, stolarki otworowej, tradycyjnego dla regionu detalu budowlanego, zdobnictwa ciesielskiego, stolarskiego, kowalskiego.

9.Ustalenia planu w odniesieniu do zabytków archeologicznych:

 1. w przypadku realizowania inwestycji na obszarze stanowiska archeologicznego, znajdującego się w ewidencji zabytków AZP (ewidencja zabytków archeologicznych - Archeologiczne Zwierciadło Polski), prace ziemne należy poprzedzić weryfikacyjnymi sondażowymi badaniami archeologicznymi; ich wyniki pozwolą na ustalenie zajęcie stanowiska konserwatorskiego do zagospodarowania terenu;
 2. na stanowiskach archeologicznych o własnej formie terenowej i wpisanych do rejestru zabytków zakazuje się inwestycji budowlanych i działalności rolniczej, winny one pozostać nieużytkami;
 3. inwestycje liniowe powinny być prowadzone pod nadzorem archeologicznym;
 4. w przypadku braku ewidencji AZP należy wykonać rozpoznanie powierzchniowe przed realizacją inwestycji;
 5. obowiązują strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych (stanowisk archeologicznych) zgodnie z rysunkiem planu dokumentacją stanowiska.
 

Rozdział 6

Ogólne ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 14. 
Ustala się następujące wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych:
 1. na terenie objętym planem dopuszcza się budowę, instalacje obiektów małej architektury zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. obiekty tymczasowe nie mogą odbiegać od stylu okolicznej zabudowy, ich kubatura nie może dominować nad istniejącymi obiektami;
 3. po rozbiórce obiektu tymczasowego teren należy zrekultywować;
 4. dopuszcza się lokalizowanie urządzeń technicznych i instalacji;
 5. dopuszcza się wydzielenie i realizację dróg publicznych, ciągów pieszych, dróg wewnętrznych, serwisowych, ścieżek rowerowych, terenów zieleni, terenów i obiektów sportu i rekreacji, terenów i obiektów użyteczności publicznej, innych terenów stanowiących przestrzenie publiczne zgodnie z przepisami odrębnymi;
 6. przy podziałach nieruchomości nakazuje się ich wydzielenie w sposób zapewniający samodzielne funkcjonowanie, kształtowanie przestrzeni otwartych, publicznych, dojazdów, układu komunikacyjnego, placów postojowych, ochrony przeciwpożarowej, zieleni, lokalizację sieci i obiektów uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej, lokalizację pasów technologicznych, technicznych dla sieci uzbrojenia terenu,  linii energetycznych średniego i niskiego napięcia, oświetlenia ulicznego, sieci telekomunikacyjnych.
 

Rozdział 7

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 15. 
Układ komunikacyjny na terenie planu miejscowego stanowią:
1)  drogi:
 1. droga krajowa nr 57 klasy G (droga główna),
 2. drogi lokalne,
 3. drogi dojazdowe,
 4. drogi wewnętrzne,
  1. ciągi piesze, drogi dojazdowe na terenach rolnych i leśnych, ciągi pieszo-jezdne;
  2. linia kolejowa.
§ 16. 
Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego:
 1. Ustala się zapewnienie dojazdu do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę z istniejących dróg, dopuszcza się zapewnienie dojazdu poprzez układ dróg wewnętrznych, dróg dojazdowych na terenach rolnych lub leśnych, ciągów pieszo-jezdnych i połączeń komunikacyjnych z terenami sąsiednimi.
 2. Na terenie objętym planem dopuszcza się budowę, wytyczenie i usytuowanie dróg publicznych, wewnętrznych, serwisowych, ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, tras rowerowych, obiektów i urządzeń układu komunikacyjnego, realizację parkingów, miejsc postojowych na wydzielonych pasach zgodnie z przepisami odrębnymi.
 3. Ilość miejsc do parkowania:
  1. dla obiektów usługowych, produkcyjnych - minimum 1 miejsce parkingowe na 100 mkw. powierzchni, minimum 1 miejsce na 1 obiekt;
  2. dla terenów rekreacji i sportu - minimum 5  miejsc na 100 użytkowników;
  3. minimum 1 miejsce parkingowe na jedno mieszkanie;
  4. stanowiska w miejscach przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową: minimum 1 stanowisko, jeżeli liczba stanowisk wynosi 6-15, minimum 2 stanowiska, jeżeli liczba stanowisk wynosi 16-40, 3 stanowiska - jeżeli liczba stanowisk wynosi od 41-100, 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli liczba stanowisk wynosi więcej niż 100, realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi.
 4. Szerokości minimalne ścieżek rowerowych - 1,5 m dla ścieżki jednokierunkowej oraz 2,0 m dla ścieżki dwukierunkowej, dopuszcza się odstępstwa zgodnie z przepisami odrębnymi i warunkami zagospodarowania terenu.
 5. Minimalne szerokości w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych i serwisowych-6 m, dróg publicznych 10 m. dopuszcza się odstępstwa zgodnie z przepisami odrębnymi; dla potrzeb obwodnicy miejscowości Dźwierzuty należy utrzymać rezerwę terenu o szerokości minimum 40m.
 6. Ustala się obowiązek zapewnienia dojazdu do terenów rolnych lub leśnych położonych poza granicami terenów określonych liniami rozgraniczającymi.
 7. Utrzymuje się istniejące zjazdy na drogi publiczne.
 8. Dopuszcza się budowy, przebudowy, rozbudowy, remonty dróg, zmiany układów komunikacyjnych, lokalizację i budowę skrzyżowań, zjazdów, zmiany przebiegu dróg, wprowadzenie zmiany kategorii, klas i parametrów dróg zgodnie z przepisami odrębnymi.
 9. Dopuszcza się budowy, przebudowy, rozbudowy, remonty obiektów linii kolejowej zgodnie z przepisami odrębnymi.
 10. Warunki powiązań układu komunikacyjnego na terenie objętym planem z układem zewnętrznym określają  zarządcy dróg.
 11. Projektowane urządzenia sieci infrastruktury technicznej należy lokalizować poza pasem drogi krajowej, przejścia należy projektować prostopadle do osi drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 12. Obsługę komunikacyjną terenów przyległych do drogi krajowej należy projektować poprzez układ dróg lokalnych, bez nowych podłączeń do drogi krajowej.
 13. Obsługa  ruchu z terenów przyległych do pasa projektowanej drogi GP (klasa drogi - droga główna ruchu przyśpieszonego) może być realizowana poprzez inne drogi publiczne i drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy zlokalizowane poza pasem drogi GP.
 14. Przy modernizacji, rozbudowie i budowie nowych dróg ciągów jezdnych i pieszych należy przewidzieć pasy techniczne dla sieci uzbrojenia terenu, urządzeń technicznych, w tym sieci telekomunikacyjnych, linii energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz oświetlenia ulicznego.
 15. Ustala się obowiązek zapewnienia dojazdu i dostępu do terenów dla jednostek ratowniczo-gaśniczych i innych służb zgodnie z przepisami odrębnymi.
 16. Ustala się obowiązek zapewnienia operatorom urządzeń i sieci technicznych dostępu i dojazdu do obiektów i urządzeń technicznych.
§ 17. 
Ustalenia dotyczące zasad uzbrojenia terenu:
 1. Ustala się obowiązek zgłaszania do właściwej jednostki wojska lokalizacji i budowy wszelkich obiektów o wysokości powyżej 50 m n.p.t.
 2. Ustala się obowiązek oznakowania oraz zgłaszania do Urzędu Lotnictwa Cywilnego obiektów o wysokości równej i większej niż 100 m nad poziomem terenu ze względu na zapewnienie warunków bezpieczeństwa ruchu statków powietrznych.
 3. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
 1. budowę sieci wodociągowych w zależności od potrzeb;
 2. dopuszcza się budowę nowych ujęć wody, stacji uzdatniania i hydroforni;
 3. dla terenów nie objętych systemem wodociągów i terenów o zabudowie rozproszonej do czasu realizacji  sieci wodociągowej, dopuszcza się indywidualne zaopatrzenie w wodę zgodnie z przepisami odrębnymi.
  1. W zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków ustala się:
 1. zagospodarowanie ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi dla ustanowionej aglomeracji Dźwierzuty;
 2. realizacje gospodarki ściekowej w oparciu o zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej;
 3. dopuszcza się budowę i rozbudowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków;
 4. ustala się obowiązek oczyszczania ścieków i wód z powierzchni utwardzonych placów, tras komunikacyjnych z zanieczyszczeń, zawiesin i substancji ropopochodnych w granicach własnych lokalizacji;
 5. ustala się obowiązek podczyszczania ścieków przed ich wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej, jeżeli parametry tych ścieków mogą zakłócić funkcjonowanie oczyszczalni ścieków;
 6. obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych oraz technologicznych do wód powierzchniowych i gleby;
 7. dopuszcza się rolnicze wykorzystanie ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi.
  1. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się:
  2. ustala się zakaz odprowadzania i kierowania wód opadowych z terenów objętych planem do systemu odwodnienia drogi krajowej;
  3. dopuszcza się budowę i rozbudowę  sieci  kanalizacji deszczowej;
  4. odprowadzanie wód opadowych do projektowanych kolektorów deszczowych;
  5. zakaz zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej własności oraz takiego kształtowania działki, które spowoduje odprowadzanie wód opadowych bezpośrednio do wód powierzchniowych;
  6. dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych na terenie nieruchomości.
  7. W zakresie usuwania odpadów stałych ustala się:
  8. zasadę wywozu odpadów stałych z obszaru objętego planem sposobem zorganizowanym na wyznaczony dla tych potrzeb teren składowania odpadów;
  9. obowiązek selektywnej zbiórki i segregacji odpadów, obowiązek wyposażenia posesji w urządzenia i miejsca umożliwiające segregację odpadów;
  10. usuwanie odpadów i substancji niebezpiecznych zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie;
  11. zagospodarowanie mas ziemnych, które mogą powstać w trakcie inwestycji zgodnie z przepisami odrębnymi.
  12. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:
 1. jako preferowane zaopatrzenie w ciepło ustala się indywidualne systemy oparte na nieuciążliwych dla otoczenia źródła energii: gaz, energię elektryczną, drewno, olej opałowy o niskiej zawartości siarki, odnawialne źródła energii, energię słoneczną, wodną, wiatru, zasoby energii geotermalnej i geotermicznej, energię biomasy, biogazów, biopaliw, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. dopuszcza się systemy ogrzewania zasilane z kotłowni lokalnych;
 3. dopuszcza się budowę sieci ciepłowniczej, węzłów ciepłowniczych, lokalnych kotłowni, ciepłowni, zasilanie obiektów w energię cieplną z zewnętrznych sieci ciepłowniczych.
  1. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
 1. zasilenie z sieci gazowej odbiorników gazowych zgodnie z warunkami technicznymi i ekonomicznymi ustalonymi z zarządcą sieci gazowej;
 2. wykorzystanie gazu propan-butan butlowego i w zbiornikach, biogazów, do celów gospodarczych i zaopatrzenia w energię cieplną;
 3. dopuszcza się lokalizację i budowę obiektów sprzedaży i dystrybucji gazu na terenie objętym planem zgodnie z przepisami odrębnymi;
 4. dopuszcza się budowę sieci gazowych i gazociągów tranzytowych, magistralnych, rozdzielczych, przyłączy gazowych, stacji redukcyjnych, instalacji uzyskiwania i sieci biogazów,  innych obiektów i urządzeń  sieci gazowniczej na terenie objętym planem zgodnie z przepisami odrębnymi.
  1. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
  2. zachowanie i adaptację istniejących napowietrznych linii energetycznych wysokiego napięcia, średniego napięcia i niskich napięć;
  3. zachowanie i adaptację istniejących stacji rozdzielczych, transformatorowych, transformatorowo-rozdzielczych;
  4. rozbudowa systemu zaopatrzenia w energię elektryczną polegać będzie na rehabilitacji, odbudowie, przebudowie, modernizacji istniejących oraz budowie nowych linii energetycznych, a także na rehabilitacji, odbudowie, przebudowie, modernizacji, wymianie istniejących oraz budowie nowych stacji transformatorowych, rozdzielczych i transformatorowo-rozdzielczych;
  5. dopuszcza się stosowanie linii elektroenergetycznych napowietrznych na podbudowie słupowej oraz stacji w wykonaniu słupowym;
 5. dopuszcza się stosowanie linii elektroenergetycznych kablowych;
 6. przy projektowaniu nowych dróg, ciągów pieszych i jezdnych należy przewidzieć pasy techniczne dla urządzeń energetycznych;
 7. dopuszcza się zbliżenia i skrzyżowania z liniami energetycznymi zgodnie z przepisami  odrębnymi;
 8. na terenach objętych planem dopuszcza się lokalizację linii elektroenergetycznych, stacji transformatorowych, rozdzielczych i transformatorowo-rozdzielczych;
 9. dopuszcza się budowę lokalnych, rozproszonych źródeł wytwarzania energii elektrycznej w tym opartych o źródła odnawialne, wykorzystujące zasoby niskoemisyjne, biogazów, biomasy, energii wodnej, słonecznej, wiatru, geotermalnej, geotermicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;
 10. strefy ochronne związane z ograniczeniami w zabudowie i zagospodarowaniu terenów w związku z eksploatacją tych urządzeń powinny zawierać się w granicach terenów, gdzie dopuszcza się lokalizację obiektów, oraz terenów, do których inwestor posiada tytuł prawny, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 11. szczegółowe projekty zagospodarowania terenów powinny przewidywać rezerwację miejsc i terenu dla lokalizacji infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia terenu;
 12. zapewnienie prowadzenia eksploatacji obiektów i linii energetycznych z możliwością dojazdu ciężkim sprzętem;
 13. dopuszcza się prowadzenie sieci energetycznych kablowych i napowietrznych równolegle do ciągów komunikacyjnych i w  pasach technicznych dla sieci uzbrojenia terenu;
 14. na terenach zainwestowanych wskazane jest prowadzenie linii energetycznych jako kablowych ulokowanych w pasach technicznych w liniach rozgraniczających dróg;
 15. dopuszcza się wydzielenie nieruchomości dla obiektów energetyki zgodnie z przepisami odrębnymi;
 16. dopuszcza się lokalizacje obiektów kubaturowych energetyki np. stacji transformatorowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 17. nie ustala się parametrów kształtowania zabudowy dla obiektów energetyki.
  1. W zakresie telekomunikacji ustala się:
 1. dopuszcza się lokalizacje sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. dopuszcza się lokalizacje urządzeń radiowych systemów telekomunikacyjnych i informatycznych;
 3. dopuszcza się remonty, przebudowy, rozbudowy, wymianę, lokalizacje nowych obiektów sieci telekomunikacyjnych.

 

Rozdział 8

Ustalenia dotyczące tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

§ 18. 
 1. Nie ustala się tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów.
 2. Nie wyznacza się terminów tymczasowego wykorzystania terenów.

 

Rozdział 9

Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej

§ 19. 
 1. Dopuszcza się dokonanie rehabilitacji, rewitalizacji, rewaloryzacji zabudowy i infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. Planowane działania mogą obejmować rehabilitację istniejących obiektów, modernizację lub budowę dróg, placów, parkingów, chodników, oświetlenia ulicznego, obiektów usługowych, budynków, sieci infrastruktury technicznej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, zaopatrzenia w energię.
 3. Zasady ochrony obszarów określono w  rozdziale 4 i 5 planu.
 4. Zasady modernizacji i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala rozdział 7 planu.
 5. Parametry dotyczące zabudowy oraz zasady zagospodarowania terenów ustalono w dziale II planu w opisie wyznaczonych terenów.

 

Dział II

Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia terenów i zasad ich zagospodarowania

§ 20. 

 Karta terenów oznaczonych symbolem MNU i numerami wyróżniającymi od 1 do 11

 1. Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowa usługowa, dopuszcza się obiekty usługowe, obiekty małej architektury, urządzenia budowlane, obiekty i urządzenia sieci uzbrojenia terenu, tereny infrastruktury technicznej, tereny komunikacji, tereny zieleni.
 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków określa § 13 planu;
 2. dopuszcza się roboty budowlane, budowy, przebudowy obiektów budowlanych;
 3. zabudowa może podlegać rozbudowie, przebudowie, remontom, nadbudowie, rozbiórce, odbudowie, adaptacjom i zmianom sposobu użytkowania budynków i pomieszczeń;
 4. tereny dostępu do wód publicznych: MNU.1; dopuszcza się urządzenia wodne, obiekty hydrotechniczne, należy zapewnić strefę swobodnego dostępu do wód publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi; obowiązuje zakaz grodzenia nieruchomości do linii brzegu wód publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 5. dopuszcza się budynki mieszkalne;
 6. dopuszcza się obiekty zabudowy zagrodowej, budowle i urządzenia rolnicze;
 7. dopuszcza się zabudowę budynkami wolnostojącymi, dobudowanymi, zespołem budynków;
 8. powierzchnia lokali usługowych może przekroczyć 50 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego;
 9. funkcje usługowe, działalności gospodarczej, można realizować w pomieszczeniach, lokalach, obiektach dobudowanych, wolnostojących;
 10. na terenach MNU.1,2,3,4,5 w centrum wsi preferuje się rozwój zabudowy pierzejowej;
 11. obowiązuje ochrona akustyczna jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 12. dopuszcza się usytuowanie zabudowy w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki.
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 1. linie zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu, w nawiązaniu do zabudowy istniejącej;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 3,6;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 70 %;
 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 10%;
 6. maksymalna wysokość zabudowy - 12 m, do 3 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się poddasze użytkowe; na terenach MNU.1,2,3,4,5 - 12 m, do 2 kondygnacji i poddasze użytkowe;
 7. geometria dachów- dachy strome, kąt nachylenia połaci 20-45 stopni; na terenach MNU.1,2,3,4,5 kąt nachylenia połaci 40-45 stopni;
 8. dopuszcza się stosowanie dachów płaskich, jednospadowych, dachów  o nachyleniu połaci do 20 stopni;
 9. dopuszcza się stosowanie dachów naczółkowych, lukarn, ryzalitów, wykuszy, ganków.
  1. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 1. dopuszcza się dokonanie podziału i scaleń nieruchomości;
 2. minimalna szerokość frontu działki -6,0 m;
 3. minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej - 200 mkw, dla zabudowy pierzejowej (MNU.1,2,3,4,5) -140 mkw;
 4. kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 70-120 stopni.
  1. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %.
§ 21. 

 Karta terenów oznaczonych symbolem MNU i numerami wyróżniającymi od 12 do 33

 1. Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowa usługowa, dopuszcza się obiekty usługowe, magazynów, budynki mieszkalne, obiekty małej architektury, urządzenia budowlane, obiekty i urządzenia sieci uzbrojenia terenu, tereny infrastruktury technicznej, tereny komunikacji, tereny sportu i rekreacji, tereny zieleni.
 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków określa § 13 planu;
 2. dopuszcza się roboty budowlane, budowy, przebudowy obiektów budowlanych;
 3. zabudowa może podlegać rozbudowie, przebudowie, remontom, nadbudowie, rozbiórce, odbudowie, adaptacjom i zmianom sposobu użytkowania budynków i pomieszczeń;
 4. dopuszcza się wydzielenie terenu dz. nr 731 na cele związane z realizacją obiektów służących wykonywaniu zadań własnych gminy w szczególności porządku, edukacji, kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
 5. dopuszcza się użytkowanie rolnicze terenów, obiekty zabudowy zagrodowej, budowle i urządzenia rolnicze;
 6. dopuszcza się zabudowę budynkami wolnostojącymi, dobudowanymi, zespołem budynków;
 7. powierzchnia lokali usługowych może przekroczyć 50 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego;
 8. funkcje usługowe, działalności gospodarczej, można realizować w pomieszczeniach, lokalach, obiektach dobudowanych, wolnostojących;
 9. obowiązuje ochrona akustyczna jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 10. na terenach oznaczonych symbolem MNU.14,16,17,18,19 dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; dopuszcza się lokalizacje usług nieuciążliwych w istniejących lokalach użytkowych; ustala się zakaz lokalizacji zabudowy usługowej, magazynów;
 11. na terenach MNU.30,31 preferuje się rozwój zabudowy pierzejowej;
 12. dopuszcza się usytuowanie zabudowy w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki.
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 1. linie zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu, w nawiązaniu do zabudowy istniejącej;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 3,4;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 60 %, dla terenów MN,U.26,27,29- 80%;
 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 20%, dla terenów MN,U.26,27,29 - 10%;
 6. maksymalna wysokość zabudowy - 12 m, do 3 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się poddasze użytkowe; na terenach MNU.30,31 - 12 m, do 2 kondygnacji i poddasze użytkowe;
 7. geometria dachów- dachy strome, dwuspadowe, kąt nachylenia połaci 20-45 stopni;
 8. dopuszcza się stosowanie dachów płaskich, jednospadowych, dachów  o nachyleniu połaci do 20 stopni; dopuszcza się stosowanie dachów naczółkowych, lukarn, ryzalitów, wykuszy, ganków.
  1. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 1. dopuszcza się dokonanie podziału i scaleń nieruchomości;
 2. minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej - 1000 mkw., dla zabudowy pierzejowej na terenach MNU.30,31-140 mkw.;
 3. minimalna szerokość frontu działki – 6 m;
 4. kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 70-120 stopni.
  1. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %.
§ 22. 

Karta terenów oznaczonych symbolem MNU.34,35

 1. Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowa usługowa, dopuszcza się obiekty usługowe, budynki mieszkalne, obiekty małej architektury, urządzenia budowlane, obiekty i urządzenia sieci uzbrojenia terenu, tereny infrastruktury technicznej, tereny komunikacji, parkingów, tereny zieleni.
 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. dopuszcza się roboty budowlane, budowy, przebudowy obiektów budowlanych;
 2. zabudowa może podlegać rozbudowie, przebudowie, remontom, nadbudowie, rozbiórce, odbudowie, adaptacjom i zmianom sposobu użytkowania budynków i pomieszczeń;
 3. na terenie dz. nr 776 dopuszcza się lokalizację zajazdu, hotelu, parkingu dla pojazdów ciężarowych;
 4. dopuszcza się użytkowanie rolnicze terenu, obiekty zabudowy zagrodowej, budowle i urządzenia rolnicze;
 5. dopuszcza się budynki garaży i budynki gospodarcze;
 6. dopuszcza się zabudowę budynkami wolnostojącymi, dobudowanymi, zespołem budynków;
 7. powierzchnia lokali usługowych może przekroczyć 50 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego;
 8. funkcje usługowe, działalności gospodarczej, można realizować w pomieszczeniach, lokalach, obiektach dobudowanych, wolnostojących;
 9. obowiązuje ochrona akustyczna jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 10. dopuszcza się usytuowanie zabudowy w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki.
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 1. linie zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 4,0;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 60 %;
 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 20 %; minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni wydzielonej działki dla budynków garaży i gospodarczych-0 %
 6. maksymalna wysokość zabudowy - 15 m, do 4 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się poddasze użytkowe;
 7. geometria dachów- dachy strome, kąt nachylenia połaci 20-45 stopni; dopuszcza się stosowanie dachów naczółkowych, lukarn, ryzalitów; dopuszcza się dachy płaskie, dachy jednospadowe, dachy o nachyleniu połaci do 20 stopni.
  1. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 1. dopuszcza się dokonanie podziału i scaleń nieruchomości;
 2. minimalna szerokość frontu działki -10,0 m.; minimalna szerokość frontu działki wydzielonej dla budynków garaży i gospodarczych - 3,0 m.;
 3. minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej - 200 mkw.; minimalna powierzchnia działki wydzielonej dla budynków garaży i gospodarczych-15 mkw.;
 4. kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 70-120 stopni.
  1. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %.  
§ 23. 

Karta terenów U.1,2

 1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: lokalizacja obiektów usługowych, obiektów małej architektury,  obiektów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu, tereny komunikacji, parkingów, tereny infrastruktury technicznej, zieleni, rekreacji.
 1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
  1. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków określa § 13 planu;
  2. ustala się ochronę ekspozycji kościołów;
  3. ustala się ochronę zespołu pastorówki na terenie U.1 obejmującego: budynek mieszkalny, 2 budynki gospodarcze, starą szkołę, ogrody, dojazd;
  4. dopuszcza się roboty budowlane, budowy, przebudowy obiektów budowlanych;
  5. zabudowa może podlegać, rozbudowie, przebudowie, remontom, nadbudowie, rozbiórce, odbudowie, adaptacjom i zmianom sposobu użytkowania budynków i pomieszczeń;
  6. dopuszcza się funkcje mieszkaniowe, budynki mieszkalne, gospodarcze i garażowe, obiekty związane z działalnością gospodarczą;
  7. dopuszcza się usytuowanie zabudowy w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki.
 2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 1. linie zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 2,8;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 30 %;
 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej-30 %;
 6. maksymalna wysokość zabudowy (nie dotyczy obiektu kościoła) - 11 m, 2 kondygnacje nadziemne, dopuszcza się poddasze użytkowe;
 7. geometria dachów (nie dotyczy obiektu kościoła)- dachy strome, dwuspadowe lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci 20-45 stopni; dopuszcza się dachy naczółkowe, lukarny, ryzality.
 1. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości- zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.
§ 24. 
 Karta terenów oznaczonych symbolem U.3
 1. Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy usługowej.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: lokalizacja obiektów usługowych, obiektów małej architektury, obiektów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu, obiektów liniowych, tereny infrastruktury technicznej, zieleni, komunikacji, parkingi.
 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. dopuszcza się roboty budowlane, budowy, przebudowy obiektów budowlanych;
 2. zabudowa może podlegać rozbiórce, odbudowie, rozbudowie, remontom, nadbudowie, adaptacjom i zmianom sposobu użytkowania budynków i pomieszczeń.
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 1. linie zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 4,5;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 70 %;
 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 10 %;
 6. maksymalna wysokość zabudowy - 15 m, do 4 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się poddasze użytkowe;
 7. geometria dachów- dachy strome, dopuszcza się dachy płaskie, dachy o nachyleniu połaci do 20 stopni.
  1. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 1. dopuszcza się dokonanie podziału i scaleń nieruchomości;
 2. minimalna szerokość frontu działki -10,0 m;
 3. minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej - 600 mkw.;
 4. kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 70-120 stopni.
  1. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 1 %.
§ 25. 

 Karta terenów oznaczonych symbolem U.4,5,6

 1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: tereny infrastruktury technicznej, komunikacji, tereny składów, magazynów, dopuszcza się obiekty usługowe, obiekty działalności gospodarczej, obiekty i urządzenia sieci uzbrojenia terenu, małej architektury, tereny zieleni. 
 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. obowiązuje ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków określa § 13 planu;
 2. tereny dostępu do wód publicznych: U.6; dopuszcza się urządzenia wodne, obiekty hydrotechniczne, należy zapewnić strefę swobodnego dostępu do wód publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi; obowiązuje zakaz grodzenia nieruchomości do linii brzegu wód publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 3. dopuszcza się roboty budowlane, budowy, przebudowy obiektów budowlanych;
 4. dopuszcza się rozbudowy, remonty, rozbiórki, odbudowę, nadbudowę zabudowy, adaptacje i zmiany sposobu użytkowania budynków i pomieszczeń;
 5. dopuszcza się funkcje mieszkaniowe w pomieszczeniach mieszkalnych, mieszkaniach, budynkach mieszkalnych;
 6. zabudowa może być lokalizowana w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej zgodnie z przepisami odrębnymi..
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 1. linie zabudowy- zgodnie z przepisami odrębnymi;
 1. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 3,8;
 3. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 80 %, teren U.6 - do 40%;
 4. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- teren U.4 - 10 %, teren U.5 - nie ustala się, teren U.6 - 20%;
 5. maksymalna wysokość zabudowy - do 12 m, do 3 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się poddasze użytkowe;
 6. geometria dachów- dachy dwuspadowe lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci 12-45 stopni, dopuszcza się dachy płaskie i dachy o nachyleniu połaci do 12 stopni;
 7. dopuszcza się stosowanie dachów naczółkowych, lukarn, ryzalitów, wykuszy, ganków.
  1. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 1. dopuszcza się dokonanie podziału i scaleń nieruchomości;
 2. minimalna szerokość frontu działki -10,0 m;
 3. minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej: 400 mkw., teren U.5 – nie ustala się;
 4. kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 70-120 stopni.
  1. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %.
 
 
§ 26. 
Karta terenów oznaczonych symbolem U.7
 1. Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy usługowej.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: tereny usług oświaty, tereny sportu i rekreacji, dopuszcza się obiekty usługowe, obiekty małej architektury, obiekty i urządzenia sieci uzbrojenia terenu, tereny infrastruktury technicznej, tereny komunikacji.
 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków określa § 13 planu;
 2. ustala się ochronę ekspozycji obiektów zabytkowych;
 3. dopuszcza się roboty budowlane, budowy, przebudowy obiektów budowlanych;
 4. zabudowa może podlegać rozbiórce, odbudowie, rozbudowie, remontom, nadbudowie, adaptacjom i zmianom sposobu użytkowania budynków i pomieszczeń;
 5. dopuszcza się zabudowę budynkami wolnostojącymi, dobudowanymi, zespołem budynków;
 6. dopuszcza się pomieszczenia mieszkalne, mieszkania, budynki mieszkalne;
 7. dopuszcza się usytuowanie zabudowy w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki.
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 1. linie zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 4,3;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 60 %;
 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 20 %;
 6. maksymalna wysokość zabudowy - 16 m, do 4 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się poddasze użytkowe;
 7. geometria dachów- dachy dowolne, dwuspadowe lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci 12-45 stopni, dopuszcza się dachy płaskie i dachy o nachyleniu połaci do 12 stopni.
  1. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 1. dopuszcza się dokonanie podziału i scaleń nieruchomości;
 2. minimalna szerokość frontu działki -10,0 m;
 3. minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej - 600 mkw.;
 4. kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 70-120 stopni.
  1. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.
§ 27. 
 Karta terenów oznaczonych symbolem U.8
 1. Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy usługowej.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: stacja dystrybucji paliw, obiekty obsługi pojazdów, parking, dopuszcza się obiekty usługowe, obiekty małej architektury, obiekty i urządzenia sieci uzbrojenia terenu, tereny infrastruktury technicznej, tereny komunikacji.
 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. dopuszcza się roboty budowlane, budowy, przebudowy obiektów budowlanych;
 2. zabudowa może podlegać rozbiórce, odbudowie, rozbudowie, remontom, nadbudowie, adaptacjom i zmianom sposobu użytkowania budynków i pomieszczeń;
 3. dopuszcza się funkcje mieszkaniowe;
 4. dopuszcza się usytuowanie zabudowy w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki.
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 1. linie zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 3,8;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 80 %;
 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 10 %;
 6. maksymalna wysokość zabudowy - 12 m, do 3 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się poddasze użytkowe;
 7. geometria dachów – dachy strome, kąt nachylenia połaci 12-45 stopni, dopuszcza się dachy płaskie i dachy o nachyleniu połaci do 12 stopni.
  1. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 1. dopuszcza się dokonanie podziału i scaleń nieruchomości;
 2. minimalna szerokość frontu działki -10,0 m;
 3. minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej - 600 mkw.;
 4. kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 70-120 stopni.
  1. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %.łaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.
§ 28. 
 Karta terenów oznaczonych symbolem U.9
 1. Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy usługowej, obiekty straży pożarnej.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: plac targowy, lokalizacja hali targowej, lokalizacja obiektów usługowych, obiektów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu, małej architektury, tereny infrastruktury technicznej, tereny komunikacji, parkingów.
 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. dopuszcza się roboty budowlane, budowy, przebudowy obiektów budowlanych;
 2. zabudowa może podlegać rozbiórce, odbudowie, rozbudowie, remontom, nadbudowie, adaptacjom i zmianom sposobu użytkowania budynków i pomieszczeń;
 3. dopuszcza się lokalizację lądowiska dla helikopterów;
 4. dopuszcza się usytuowanie zabudowy w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki.
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 1. linie zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 4,0;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 70 %;
 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 10 %;
 6. maksymalna wysokość zabudowy - 16 m, do 3 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się poddasze użytkowe;
 7. geometria dachów- dachy dowolne, dwuspadowe lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci 12-45 stopni, dopuszcza się dachy płaskie, dachy o nachyleniu połaci do 12 stopni.
  1. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 1. dopuszcza się dokonanie podziału i scaleń nieruchomości;
 2. minimalna szerokość frontu działki -10,0 m;
 3. minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej - 600 mkw.;
 4. kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 70-120 stopni.
  1. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %.
§ 29. 
Karta terenów oznaczonych symbolem U.10
 1. Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy usługowej.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: lokalizacja obiektów usługowych, obiektów małej architektury, obiektów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu, tereny infrastruktury technicznej, tereny komunikacji.
 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. dopuszcza się roboty budowlane, budowy, przebudowy obiektów budowlanych;
 2. zabudowa może podlegać rozbiórce, odbudowie, rozbudowie, remontom, nadbudowie, adaptacjom i zmianom sposobu użytkowania budynków i pomieszczeń;
 3. dopuszcza się funkcje mieszkaniowe;
 4. dopuszcza się obiekty zabudowy zagrodowej;
 5. dopuszcza się usytuowanie zabudowy w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki.
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 1. linie zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 3,4;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 60 %;
 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 20 %;
 6. maksymalna wysokość zabudowy - 12 m, do 3 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się poddasze użytkowe;
 7. geometria dachów- dachy strome, kąt nachylenia połaci 20-45 stopni, dopuszcza się dachy płaskie i dachy o nachyleniu połaci do 12 stopni; dopuszcza się naczółki, lukarny, ryzality.
  1. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 1. dopuszcza się dokonanie podziału i scaleń nieruchomości;
 2. minimalna szerokość frontu działki -10,0 m;
 3. minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej - 600 mkw.;
 4. kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 70-120 stopni.
  1. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.
§ 30. 

Karta terenów oznaczonych symbolem PU i numerem wyróżniającym

 1. Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, obiektów produkcyjnych, składów magazynów, zabudowy usługowej.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: dopuszcza się obiekty usługowe, obiekty sieci uzbrojenia terenu, obiekty liniowe, tereny infrastruktury technicznej, tereny komunikacji,  placów postojowych, tereny zieleni.
 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. dopuszcza się roboty budowlane, budowy, przebudowy obiektów budowlanych;
 2. zabudowa może podlegać rozbiórce, odbudowie, rozbudowie, remontom, nadbudowie, adaptacjom i zmianom sposobu użytkowania budynków i pomieszczeń;
 3. dopuszcza się funkcje mieszkaniowe i lokalizacje budynków mieszkalnych na terenach PU.1,2;
 4. ustala się zakaz lokalizacji składów otwartych materiałów sypkich;
 5. zabudowa może być lokalizowana w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej zgodnie z przepisami odrębnymi. 
 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 1. linie zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 3,6;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 70 %;
 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 10 %;
 6. maksymalna wysokość zabudowy - do 15 m, do 3 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się poddasze użytkowe;
 7. geometria dachów- dachy dowolne, dwuspadowe lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci 12-45 stopni, dopuszcza się dachy płaskie, stropodachy, dachy o kącie nachylenia połaci do 12 stopni.
  1. Dopuszcza się dokonanie podziałów i scaleń geodezyjnych  terenu zgodnie z przepisami odrębnymi.
  2. Minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej - 600 mkw., minimalna szerokość frontu działki-10,0 m, kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 70-120 stopni.
  3. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %. 
§ 31. 
 Karta terenów oznaczonych symbolem R i numerem wyróżniającym
 1. Przeznaczenie terenów: tereny użytkowane rolniczo, tereny rolnicze.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: tereny komunikacji, dopuszcza się obiekty i urządzenia sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych, obiekty liniowe, obiekty budowlane i urządzenia techniczne gospodarki leśnej, tereny zieleni, tereny infrastruktury technicznej.
 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
  1. lokalizacja zabudowy zagrodowej, budynków mieszkalnych, budynków i urządzeń służących produkcji rolniczej, przetwórstwa rolno-spożywczego, obiektów usługowych, agroturystycznych, obiektów małej architektury, obiektów i urządzeń związanych z działalnością gospodarczą;
  2. lokalizacja obiektów i urządzeń turystycznych, obiektów sportu i rekreacji, obsługi ruchu turystycznego;
  3. zabudowa może podlegać rozbudowie, remontom, nadbudowie, rozbiórce, odbudowie, przebudowie;
  4. dopuszcza się zalesienia terenu zgodnie z przepisami odrębnymi;
  5. obowiązuje ochrona historycznych nasadzeń alejowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
  6. dopuszcza się usytuowanie zabudowy w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki zgodnie z przepisami odrębnymi;
  7. ograniczenia lokalizacji zabudowy wynikające z polityki przestrzennej gminy określa § 8, ust.2, pkt 24.
 4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla zabudowy zagrodowej:
 1. linie zabudowy- zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 1,4;
 4. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 30%;
 5. maksymalna wysokość zabudowy - 11 m, dopuszcza się poddasze użytkowe;
 6. dachy dwuspadowe, kąt nachylenia połaci 12 do 45 stopni.
 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynków mieszkalnych:
  1. maksymalna wysokość zabudowy - 9 m, 2 kondygnacje nadziemne, dopuszcza się poddasze użytkowe;
  2. dachy dwuspadowe lub wielospadowe,  kąt nachylenia połaci 20 do 45 stopni, dopuszcza się dachy o nachyleniu połaci do 20 stopni.
 2. Dopuszcza się podziały geodezyjne i scalenia nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi.
 3. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.
§ 32. 
Karta terenów oznaczonych symbolem KDG.1
 1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna główna.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne dla terenu drogi KDG.1- sieci i obiekty infrastruktury technicznej związane z utrzymaniem i obsługą ruchu drogowego.
 3. Minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających- 25 m.
 4. Dopuszcza się korekty linii rozgraniczających funkcji drogi oraz niezbędne korekty przebiegu drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 5. Nieprzekraczalna linia zabudowy -  zgodnie z przepisami odrębnymi oraz:
 6. dla terenów zabudowanych     (w sąsiedztwie drogi krajowej)-  10,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
 7. poza terenami zabudowanymi (w sąsiedztwie drogi krajowej)           - 25,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
 8. zgodnie z rysunkiem planu.
  1. Nieprzekraczalna linia zabudowy dotyczy wszystkich elementów planowanej zabudowy jako całości techniczno-użytkowej, wszystkie elementy budynków (schody, pochylnie dla osób niepełnosprawnych, balkony, wykusze) należy sytuować poza nieprzekraczalną linia zabudowy od strony drogi krajowej nr 57.
  2. Na terenach zainwestowanych dopuszcza się usytuowanie obiektów w nawiązaniu do istniejącej linii zabudowy.
  3. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.
§ 33. 
Karta terenów oznaczonych symbolem KDL i numerem wyróżniającym
 1. Przeznaczenie terenów: tereny dróg publicznych lokalnych.
 2. W liniach rozgraniczających dróg KDL ustala się:
  1. zakaz realizacji obiektów budowlanych, w tym ogrodzeń - z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg i związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu;
  2. dopuszcza się lokalizacje sieci uzbrojenia terenu;
  3. utrzymuje się istniejące zjazdy z terenów.
 3. Minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających powinna wynosić 12,0 m, dopuszcza się odstępstwa zgodnie z przepisami odrębnymi.
 4. Nieprzekraczalna linia zabudowy -  zgodnie z przepisami odrębnymi oraz:
  1. dla terenów zabudowanych      -  8,0 m od krawędzi jezdni;
  2. poza terenami zabudowanymi  - 20,0 m od krawędzi jezdni;
  3. zgodnie z rysunkiem planu;
  4. na terenach zainwestowanych dopuszcza się usytuowanie obiektów w nawiązaniu do istniejącej linii zabudowy.
 5. Dopuszcza się korekty linii rozgraniczających funkcji drogi oraz niezbędne korekty przebiegu drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 6. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.  
§ 34. 
Karta terenów oznaczonych symbolem KDD i numerem wyróżniającym
 1. Przeznaczenie terenu: tereny dróg publicznych dojazdowych.
 2. W liniach rozgraniczających dróg KDD ustala się:
  1. zakaz realizacji obiektów budowlanych, ogrodzeń - z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg i związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu;
  2. dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;
  3. utrzymuje się istniejące zjazdy z terenów.
 1. Minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających powinna wynosić 10,0 m, dopuszcza się odstępstwa zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. Nieprzekraczalna linia zabudowy -  zgodnie z przepisami odrębnymi oraz:
  1. dla terenów zabudowanych    -  6,0 m od krawędzi jezdni;
  2. poza terenami zabudowanymi            - 15,0 m od krawędzi jezdni;
  3. zgodnie z rysunkiem planu;
  4. na terenach zainwestowanych dopuszcza się usytuowanie obiektów w nawiązaniu do istniejącej linii zabudowy.
 3. Dopuszcza się korekty linii rozgraniczających funkcji drogi oraz niezbędne korekty przebiegu drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 4. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.
§ 35. 
Karta terenów oznaczonych symbolem KDW i numerem wyróżniającym
 1. Przeznaczenie terenów: tereny dróg wewnętrznych, dróg dojazdowych na terenach rolnych i leśnych, ciągów pieszo-jezdnych.
 2. W liniach rozgraniczających dróg KDW ustala się:
 3. zakaz realizacji obiektów budowlanych, w tym ogrodzeń - z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg i związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu;
 4. dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu.
  1. Minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających powinna wynosić 6,0 m, dopuszcza się odstępstwa.
  2. Nieprzekraczalna linia zabudowy -  zgodnie z przepisami odrębnymi oraz:
 5. dla terenów zabudowanych     -  6,0 m od krawędzi jezdni;
 6. poza terenami zabudowanymi - 15,0 m od krawędzi jezdni;
 7. zgodnie z rysunkiem planu;
 8. na terenach zainwestowanych dopuszcza się usytuowanie obiektów w nawiązaniu do istniejącej linii zabudowy.
 1. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.
§ 36. 
Karta terenów oznaczonych symbolem TK
 1. Przeznaczenie terenów: tereny linii kolejowej.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: tereny infrastruktury technicznej, komunikacji, lokalizacja obiektów usługowych, tereny zieleni, lokalizacje obiektów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu, obiektów liniowych, tras (ścieżek) rowerowych.
 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
  1. zagospodarowanie terenu infrastruktury kolejowej zgodnie z przepisami odrębnymi;
  2. dopuszcza się budowy, przebudowy, remonty, rozbiórki obiektów, urządzeń i instalacji, adaptacje obiektów istniejących, zmiany przeznaczenia obiektów i pomieszczeń;
  3. dopuszcza się funkcje mieszkaniowe, lokalizacje budynków mieszkalnych;
  4. nie ustanawia się stref ochronnych;
  5. nieprzekraczalne linie zabudowy- zgodnie z przepisami odrębnymi;
  6. zabudowa może być lokalizowana w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki zgodnie z przepisami odrębnymi.
  7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
   1. zasada kontekstu, w nawiązaniu do obiektów istniejących;
   2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
   3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 3,6;
   4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - do 80 %;
   5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 10 %;
   6. maksymalna wysokość zabudowy – do 12 m, do 3 kondygnacji, dopuszcza się  poddasze użytkowe;
   7. geometria dachów- dachy dwuspadowe lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci 12 do 45 stopni;
   8. dopuszcza się dachy mansardowe, naczółkowe, lukarny.
  8. Dopuszcza się zmiany linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach zgodnie z przepisami odrębnymi.
  9. Dopuszcza się dokonanie podziałów i scaleń geodezyjnych  terenu zgodnie z przepisami odrębnymi.
  10. Dopuszcza się wydzielenie nieruchomości w związku z wydzieleniem własności obiektów i lokali, wydzieleniem układów komunikacyjnych, zmianą funkcji terenu zgodnie z przepisami odrębnymi.
  11. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %.
§ 37. 

Karta terenów oznaczonych symbolem W.1

 1. Przeznaczenie terenu: tereny infrastruktury technicznej, wodociągi, ujęcia wody, stacje uzdatniania wody.
 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. lokalizacja obiektów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej, obiektów usługowych, małej architektury, tereny zieleni, komunikacji;
 2. dopuszcza się budowy, przebudowy, remonty, rozbiórki obiektów, urządzeń i instalacji, adaptacje obiektów istniejących, zmiany przeznaczenia obiektów i pomieszczeń;
 3. strefa ochrony bezpośredniej – teren działki nr 693/2, warunki ochrony określają przepisy odrębne.
 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 1. nieprzekraczalne linie zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu;
  1. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
  2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 1,6;
  3. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 40 %;
  4. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 40 %;
  5. maksymalna wysokość zabudowy - do 11 m, do 3 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się poddasze użytkowe;
  6. geometria dachów- dachy dwuspadowe lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci 12-45 stopni, dopuszcza się dachy o kącie nachylenia połaci do 12 stopni.
 1. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 1. dopuszcza się dokonanie podziału i scaleń nieruchomości;
 2. minimalna szerokość frontu działki -10,0 m;
 3. minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej - 700 mkw.;
 4. kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 70-120 stopni.
 1. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.

Karta terenów oznaczonych symbolem WS

 1. Przeznaczenie terenów: tereny wód powierzchniowych śródlądowych, kanał Dźwierzucki.
 2. Dopuszcza się lokalizacje urządzeń wodnych, urządzeń technicznych, sieci uzbrojenia terenu, systemów hydrotechnicznych zgodnie z przepisami odrębnymi.
 3. Dopuszcza się przebieg przewodów linii elektroenergetycznych napowietrznych nad wodami i ciekami oraz linii kablowych pod wodami powierzchniowymi.
 4. Adaptuje się obiekty istniejące.
 5. Należy zachować w stanie niezmienionym koryto i dolinę kanału Dźwierzuckiego w granicach opracowania.
 6. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %. 
§ 39. 
Karta terenów oznaczonych symbolem ZC i numerem wyróżniającym
 1. Przeznaczenie terenu: tereny zieleni, cmentarze.
 1. Dopuszczenia w zagospodarowaniu terenu: tereny zieleni urządzonej, lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu, obiektów małej architektury, urządzeń budowlanych, tereny komunikacji, lokalizacja budynków związanych z funkcją wiodącą (kościół, kaplice, budynki gospodarcze, obiekty tymczasowe itp.).
 2. Strefy 150 m i 50 m od granic cmentarza określają przepisy odrębne.
 3. Dopuszcza się dokonanie podziałów i scaleń nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi.
 4. Ustala się ochronę ekspozycji zabytkowego kościoła.
 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków określa § 13 planu.  
 6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ((nie dotyczy obiektu kościoła):
 1. nieprzekraczalne linie zabudowy-zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. maksymalna wysokość zabudowy - 8 m, 1 kondygnacja, dopuszcza się poddasze użytkowe;
 3. dachy strome, kąt nachylenia połaci 20 do 45 stopni;
 4. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 5. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0,9;
 6. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - 60 %;
 7. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 30 %;
 8. dopuszcza się usytuowanie zabudowy w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki zgodnie z przepisami odrębnymi.
 1. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 1 %.
§ 40. 
Karta terenów oznaczonych symbolem ZD.1
 1. Przeznaczenie terenów - tereny ogrodów działkowych.
 2. Przeznaczenie podstawowe - tereny rodzinnych ogrodów działkowych, funkcja urządzeń użyteczności publicznej, służąca zaspokajaniu potrzeb wypoczynkowych, rekreacyjnych, socjalnych poprzez możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby. 
 3. Przeznaczenie dopuszczalne - tereny zieleni, sportu i rekreacji, tereny infrastruktury technicznej, wód powierzchniowych, lokalizacja obiektów małej architektury, obiektów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu,  budynków rekreacji indywidualnej, urządzeń, budynków i budowli przeznaczonych do wspólnego korzystania przez użytkujących działki, tereny komunikacji, tereny placów  postojowych, parkingów.
 4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu i zakazy zabudowy, ustala się zakaz:
  1. realizacji funkcji mieszkaniowych pobytu stałego;
  2. zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej własności oraz takiego kształtowania działki, które spowoduje odprowadzanie wód opadowych bezpośrednio do wód powierzchniowych;
  3. zakaz hodowli zwierząt gospodarczych.
 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 6. dopuszcza się roboty budowlane, budowy, przebudowy obiektów budowlanych;
 7. zabudowa może podlegać remontom, przebudowom, nadbudowie, adaptacjom i zmianom sposobu użytkowania budynków i pomieszczeń;
 8. zabudowa może być lokalizowana w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki zgodnie z przepisami odrębnymi.
 9. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się zakaz przekraczania dopuszczalnych poziomów natężenia hałasu ustalonych dla terenów zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej.
 10. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
  1. linie zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu;
  2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0,9;
  3. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - do 50 %;
  4. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 30 %;
  5. geometria dachu budynków wspólnego korzystania - dachy strome o kącie nachylenia połaci dachowych 20 do 45 stopni;
  6. wysokość zabudowy budynków wspólnego korzystania- do 9m., do 2 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się poddasze użytkowe;
  7. maksymalna wysokość obiektów zabudowy gospodarczej, altan- 6 m przy dachach stromych, 4m przy dachach płaskich;
  8. maksymalna powierzchnia zabudowy altan - do 35 mkw.;
  9. geometria dachu - dachy strome, kąt nachylenia połaci dachowych 20 do 45 stopni;
  10. dopuszcza się stosowanie dachów płaskich, dachów o kącie nachylenia  połaci  dachów do 20 stopni.
 11. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
  1. dopuszcza się dokonanie podziałów i scaleń nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi;
  2. minimalna szerokość frontu działki 10 m.;
  3. minimalna powierzchnia wydzielonej działki-200 mkw.;
  4. kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 70-120 stopni.
 12. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %.
§ 41. 
Karta terenów oznaczonych symbolem ZL
 1. Przeznaczenie terenów: tereny zieleni, lasy.
 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. tereny komunikacji, lokalizacja obiektów małej architektury, urządzeń infrastruktury technicznej, sieci uzbrojenia terenu, obiektów liniowych, tereny infrastruktury technicznej;
 2. lokalizacja obiektów budowlanych i urządzeń technicznych gospodarki leśnej, zabudowy zagrodowej;
 3. zabudowa może podlegać rozbiórce, odbudowie, remontom, rozbudowie, nadbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń i budynków;
 4. dopuszcza się lokalizację urządzeń turystycznych (np. pole biwakowe, wieża widokowa, obiekty wystawowe, edukacyjne, ścieżki dydaktyczne, miejsca widokowe);
 5. dopuszcza się lokalizację parkingu, placów postojowych z urządzeniami technicznymi zgodnie z przepisami odrębnymi;
 6. zabudowa może być lokalizowana w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki zgodnie z przepisami odrębnymi.
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  2. nieprzekraczalne linie zabudowy-zgodnie z przepisami odrębnymi;
  3. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
  4. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0,9;
  5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 25%;
  6. maksymalna wysokość zabudowy - 9 m, 2 kondygnacje, dopuszcza się poddasze użytkowe;
  7. geometria dachów- dachy strome, dwuspadowe, kąt nachylenia połaci 20 do 45 stopni.
  8. Dopuszcza się dokonanie podziałów i scaleń nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi.
  9. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.
§ 42. 
Karta terenów oznaczonych symbolem ZP.1
 1. Przeznaczenie terenów: tereny zieleni urządzonej.
 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. lokalizacja obiektów małej architektury, obiektów usługowych, tereny komunikacji, tereny infrastruktury technicznej, lokalizacja sieci uzbrojenia terenu, obiektów liniowych;
 2. tereny wód powierzchniowych, sportu, rekreacji, lokalizacja parkingów;
 3. dopuszcza się wydzielenie terenu na cele związane z realizacją obiektów służących wykonywaniu zadań własnych gminy w szczególności utrzymania czystości, porządku, urządzeń sanitarnych, edukacji, kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  2. nieprzekraczalne linie zabudowy-zgodnie z przepisami odrębnymi;
  3. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
  4. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0,8;
  5. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 20 %;
  6. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 50 %;
  7. maksymalna wysokość zabudowy - 9 m, 2 kondygnacje, dopuszcza się poddasze użytkowe;
  8. geometria dachów - dachy strome, dwuspadowe,  kąt nachylenia połaci 20 do 45 stopni.
  9. Dopuszcza się dokonanie podziałów i scaleń nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi.
  10. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.
§ 43. 
Karta terenów oznaczonych symbolem ZP.2
 1. Przeznaczenie terenów: tereny zieleni.
 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. tereny dostępu do publicznych wód powierzchniowych, tereny wód powierzchniowych;
 2. należy zapewnić strefę swobodnego dostępu do wód publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi; obowiązuje zakaz grodzenia nieruchomości do linii brzegu wód publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 3. dopuszcza się urządzenia wodne, obiekty hydrotechniczne;
 4. lokalizacja obiektów sportu, rekreacji, małej architektury, parkingu;
 5. tereny komunikacji, tereny infrastruktury technicznej, lokalizacja obiektów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu, obiektów liniowych;
 6. zabudowa może być lokalizowana w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki zgodnie z przepisami odrębnymi.
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 1. nieprzekraczalne linie zabudowy-zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0,5;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 30 %;
 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 50  %;
 6. maksymalna wysokość zabudowy - 6 m, 1 kondygnacja, dopuszcza się poddasze użytkowe;
 7. geometria dachów - dachy strome, dwuspadowe, kąt nachylenia połaci 20 do 45 stopni.
  1. Dopuszcza się dokonanie podziałów i scaleń nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi.
  2. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.  
§ 44. 
Karta terenów oznaczonych symbolem ZP.3,4
 1. Przeznaczenie terenów: tereny zieleni.
 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. tereny dostępu do publicznych wód powierzchniowych, tereny wód powierzchniowych, stawów;
 2. należy zachować w stanie niezmienionym koryto i dolinę kanału Dźwierzuckiego;
 3. należy zapewnić strefę swobodnego dostępu do wód publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi; obowiązuje zakaz grodzenia nieruchomości do linii brzegu wód publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 4. dopuszcza się urządzenia wodne, obiekty hydrotechniczne, użytkowanie rolnicze terenu;
 5. dopuszcza się tereny komunikacji, tereny infrastruktury technicznej, lokalizację obiektów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu, obiektów i urządzeń rolniczych, obiektów małej architektury, obiektów liniowych.
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 1. nieprzekraczalne linie zabudowy-zgodnie z przepisami odrębnymi; dopuszcza się rozbudowy obiektów istniejących;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - nie ustala się;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – nie ustala się;
 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- nie ustala się;
 6. maksymalna wysokość zabudowy – 6 m, 1 kondygnacja;
 7. geometria dachów - dachy strome, kąt nachylenia połaci 20 do 45 stopni.
  1. Dopuszcza się dokonanie podziałów i scaleń nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi.
  2. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.
Dział III

Ustalenia końcowe

§ 45. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Dźwierzuty.
 
 
Przewodniczący  Rady Gminy
 Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 


Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Dźwierzuty Nr XXXV/303/18
 z dnia 12 stycznia 2018 r.
 
Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dźwierzuty
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) Rada Gminy Dźwierzuty, rozstrzyga, co następuje:
 1. Uwaga numer 1 w wykazie uwag nieuwzględnionych, data wpływu 02.11.2017 r. pozostaje nieuwzględniona.
 2. Uwaga numer 2 w wykazie uwag nieuwzględnionych, data wpływu 09.11.2017 r. pozostaje nieuwzględniona.
 3. Uwaga numer 3 w wykazie uwag nieuwzględnionych, data wpływu 15.11.2017 r. pozostaje nieuwzględniona.
 4. Uwaga numer 4 w wykazie uwag nieuwzględnionych, data wpływu 20.11.2017 r. pozostaje nieuwzględniona.
 5. Uwaga numer 5 w wykazie uwag nieuwzględnionych, data wpływu 20.11.2017 r. pozostaje nieuwzględniona.
 6. Uwaga numer 6 w wykazie uwag nieuwzględnionych, data wpływu 28.11.2017 r. w części 2 pozostaje nieuwzględniona.
 7. Uwaga numer 7 w wykazie uwag nieuwzględnionych, data wpływu 29.11.2017 r. pozostaje nieuwzględniona.
 
 
Przewodniczący  Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Dźwierzuty Nr .XXXV/303/18
z dnia 12 stycznia 2018 r.
 
                                                                                                                                                     
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dźwierzuty inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy Dźwierzuty oraz zasadach ich finansowania
 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) Rada Gminy Dźwierzuty, rozstrzyga, co następuje:
 
 1.  Zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dźwierzuty, będą realizowane zgodnie z obowiązującym Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Dźwierzuty, przyjętymi przez gminę zadaniami inwestycyjnymi i programami inwestycji wieloletnich.
 2.  Inwestycje należące do zadań własnych gminy będą finansowane na następujących zasadach:
 • finansowanie z budżetu gminy,
 • wykorzystanie środków z funduszy ochrony środowiska,
 • finansowane ze środków innych instytucji i funduszy UE,
 • w ramach programów inwestycyjnych krajowych i międzynarodowych,
 • finansowanie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • finansowanie z innych źródeł zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
 
Przewodniczący  Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 

 
Dźwierzuty 12 stycznia 2018 r
.
Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Gminy Dźwierzuty w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dźwierzuty
 
Uzasadnienie do uchwały sporządzono na podstawie par. 12 ust. 19 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr.164,  poz.1587, z dnia 19 września 2003 r.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.).
 
I.  Uzasadnienie do projektu uchwały na podstawie par. 12 ust. 19 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr.164,  poz.1587, z dnia 19 września 2003 r.)
 1. Projekt planu miejscowego wykonano zgodnie z Uchwałą Nr XI/81/15 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dźwierzuty, zmienioną uchwałą Nr XXII/195/165 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 16 grudnia 2016 r.
 2. Materiały planistyczne sporządzone na podstawie przepisów odrębnych, wykorzystywane na potrzeby projektu planu były aktualne na dzień przystąpienia do sporządzania projektu planu.
 3. Materiały planistyczne sporządzone na potrzeby projektu planu miejscowego były aktualne na dzień przekazania projektu planu do opiniowania i uzgodnień.
 4. Projekt planu miejscowego wykonano zgodnie z warunkami art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 5. Wykonano kolejno czynności ustalone w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, między innymi:
  • zamieszczono ogłoszenie  w prasie o  podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu  i  procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko określając termin składania wniosków,
  • zawiadomiono instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania projektu planu miejscowego,
  • sporządzono prognozę skutków finansowych ustaleń projektu planu,
  • sporządzono prognozę oddziaływania projektu planu na środowisko,
  • uzyskano opinie i uzgodnienia wymagane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z warunkami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
  • wprowadzono zmiany wynikające z uzyskanych opinii i uzgodnień,
  • nie zachodziła potrzeba uzyskania zgody Marszałka Województwa na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolne i nieleśne,
  • nie zachodziła potrzeba uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy III na cele nierolne,
  • projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożono do publicznego wglądu,
  • zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami,
  • w wyznaczonym terminie do projektu planu miejscowego złożono uwagi,
  • w wyznaczonym terminie rozpatrzono uwagi,
  • wprowadzono zmiany do projektu wynikające z rozpatrzenia uwag,
  • w zakresie niezbędnym ponowiono uzgodnienia,
  • projekt planu miejscowego z wykazem uwag nieuwzględnionych został przekazany Radzie Gminy Dźwierzuty.
 6. Projekt zmiany planu wykonano nie naruszając ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dźwierzuty.
 7. Projekt planu został sporządzony przez osoby posiadające wymagane uprawnienia zawodowe.
 8. Wykonanie czynności określonych w art.17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym udokumentowano poprzez sporządzenie dokumentacji prac planistycznych zgodnie z par.12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego.
 9. Wykonano procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z warunkami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
 10. W projekcie planu nie wyznacza się granic terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości w rozumieniu art. 15 i 22  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nie prognozuje się nakładów na dokonanie przez Gminę zakupu nieruchomości oraz dokonania podziałów i scaleń nieruchomości.
 11. W projekcie planu miejscowego nie zapisano inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
 
II. Uzasadnienie na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)
 
 1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni.
 
Projekt zmiany planu uwzględnia wymagania określone w art. 1 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.):
 • wymagania  ładu przestrzennego poprzez określenie: linii rozgraniczających tereny, linii zabudowy, przeznaczenia terenów, wskaźników zagospodarowania terenów, parametrów kształtowania zabudowy, stosowanych materiałów budowlanych ograniczeń w zagospodarowaniu terenów, zakazów, nakazów,
 • walory architektoniczne i krajobrazowe: sporządzony plan miejscowy określa zasady zagospodarowania terenów kształtujące i chroniące walory architektoniczne i krajobrazowe obszaru i otoczenia,
 • wymagania ochrony środowiska, gospodarowania wodami, ochrony gruntów rolnych i leśnych: uwzględniono poprzez ustalenie zasad ochrony gruntów, powietrza, wód, zieleni, lasów, terenów rozlewisk, terenów podmokłych. Plan uwzględnia położenie obszaru w odniesieniu do jednolitych części wód powierzchniowych, zlewni środkowej Wisły, położenie w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 213 Olsztyn. Na potrzeby projektu planu sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko, z której wynika, że realizacja planu nie spowoduje powstania szczególnych zagrożeń dla środowiska a prognozowany wpływ wynikający z jego realizacji, będzie miał lokalny i dopuszczalny charakter. Ustalenia planu w zakresie ochrony środowiska zostały określone, zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe instytucje,
 • wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: określono obiekty zabytkowe ujęte w rejestrze zabytków i w ewidencji zabytków, ustalono zasady ochrony obiektów zabytkowych, zabytkowych parków i cmentarzy, ustalono zasady realizacji inwestycji, zasady kształtowania zabudowy z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych, ustalono strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych,
 • wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia: określono zasady ochrony środowiska oraz ustalenia w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych, zabudowy usługowej,
 • walory ekonomiczne przestrzeni: uwzględniono uwarunkowania środowiskowe terenu, istniejące zagospodarowanie, wyposażenie techniczne, zapotrzebowanie na nowe tereny budowlane,
 • prawo własności: wyznaczono linie rozgraniczające uwzględniając granice nieruchomości, ustalono odpowiednio zasady realizacji inwestycji celu publicznego,
 • potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa: uwzględniono uwarunkowania wynikające z wniosków Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego., określono warunki strefy ograniczonej wysokości zabudowy lotniczych urządzeń naziemnych,
 • potrzeby interesu publicznego: przeznaczono tereny pod usługi publiczne, tereny sportu i rekreacji, drogi, ciągi piesze i pieszo-jezdne, parki i tereny zieleni urządzonej,
 • potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej:określono zasady budowy i modernizacji sieci infrastruktury technicznej i komunikacji,
W trakcie opracowania projektu zapewniono udział społeczeństwa w pracach, zachowano jawność i przejrzystość procedur planistycznych. Umożliwiono dostęp do dokumentacji planistycznej. Udzielano wyjaśnień i przekazywano informacje o pracach projektowych. Ustalając przeznaczenie terenu i zasady zagospodarowania uwzględniono interesy prywatne i interes publiczny. Rozpatrzono zgłoszone wnioski i uwagi.
Uwzględniono potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilości  i jakości wody  dla zaopatrzenia ludności. Ustala się wykorzystanie istniejącej gminnej sieci wodociągowej zapewniającej odpowiednią ilość i jakość wody do celów zaopatrzenia ludności.
Dla wszystkich terenów ustalono zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania. Teren objęty planem ma odpowiednią obsługę komunikacyjną. Lokalizacja nowej zabudowy planowana jest na nieruchomościach zabudowanych, na terenach przeznaczonych do zainwestowania w dawnych planach miejscowych, na terenach z ustalonymi warunkami zagospodarowania oraz na terenach określonych w obowiązującym studium. 
W projekcie planu nie ustala się linii rozgraniczających dla nowych dróg i ciągów pieszo-jezdnych. Struktury przestrzenne kształtowane są z uwzględnieniem dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego. Projektowana i istniejące zabudowa jest lokalizowana w sposób umożliwiający mieszkańcom wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu. Istniejące i proponowane rozwiązania przestrzenne zapewniają i ułatwiają  przemieszczanie się pieszych, rowerzystów oraz korzystających z dróg publicznych i wewnętrznych.
Nowa zabudowa jest lokalizowana i planowana na obszarach zwartej zabudowy wsi, o wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostek osadniczych w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. poz. 1612 oraz z 2005 r. poz. 141).
Planowana zabudowa uzupełnia zabudowę istniejącą. Obszary planowanego zainwestowania są w odpowiednim stopniu przygotowane do zabudowy. Obszary planu charakteryzują się odpowiednim dostępem do sieci komunikacyjnej poprzez: drogi publiczne, drogi wewnętrzne, ścieżki rowerowe, możliwość korzystania z transportu wodnego, kolejowego i lotniczego. 
Na terenie objętym planem obowiązują zasady zagospodarowania ustanowionej aglomeracji Dźwierzuty. Tereny objęte zmianami planu i tereny w sąsiedztwie wyposażone są w sieci wodociągowe. Funkcjonuje sprawny, sprawdzony i bezpieczny system gminnej gospodarki ściekami i odpadami. Teren jest obsługiwany przez operatorów sieci elektroenergetycznej. Zaopatrzenie w gaz dla celów domowych jest realizowane odpowiednio do zapotrzebowania. Brak sieci ciepłowniczej jest spowodowany wysokimi (w porównaniu z dostępnymi źródłami ciepła i energii) cenami oferowanymi przez dostawców. Usługi operatorów sieci telekomunikacyjnych są adekwatne dla istniejącej i  planowanej zabudowy.
 
 1. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz datą uchwały Rady Gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2.
 
Rada Gminy Dźwierzuty w bieżącej kadencji nie podjęła uchwały o w sprawie aktualności studium i planów miejscowych. W przypadku obowiązującego planu miejscowego, uznano, że jego postanowienia są nieaktualne w części dotyczącej możliwości realizacji planowanych inwestycji i uwzględnienia złożonych wniosków. Wójt Gminy Dźwierzuty i Rada Gminy Dźwierzuty  podjęli działania, o których mowa w  art. 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Wójt Gminy Dźwierzuty wykonał analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami obowiązującego studium. Na tej podstawie ustalono niezbędny zakres prac planistycznych.
 
 1. Wpływ ustaleń projektu planu miejscowego na finanse publiczne, w tym budżet gminy.
   
Wpływ ustaleń projektu planu miejscowego na finanse publiczne, w tym budżet gminy, określa sporządzona na podstawie projektu zmiany planu prognoza jego skutków finansowych. W projekcie planu miejscowego nie zapisano inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. Uchwalenie planu nie skutkuje koniecznością realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej obciążających budżet gminy ponad kwoty już określone w planach rozwoju i planach zadań inwestycyjnych gminy.
 Projekt planu nie lokalizuje obiektów budowlanych, urządzeń technicznych, obiektów liniowych i nie wprowadza ustaleń, których funkcjonowanie może powodować negatywne skutki dla budżetu gminy. Większość zadań inwestycyjnych gminy wynika z planów przyjętych w latach poprzednich. Zadania inwestycyjne należące do zadań własnych Gminy powinny być skoordynowane z zadaniami realizowanymi przez Powiat Szczytno, Zarząd Województwa, GDDKiA oraz inne podmioty. Realizacja inwestycji z zakresu komunikacji powinna następować w kolejnych latach, proporcjonalnie do zasięgu inwestycji na wyznaczonych terenach. Projekt planu umożliwia dostęp do drogi publicznej z każdej nieruchomości na terenach przeznaczonych pod inwestycje bez obowiązku natychmiastowego uruchamiania inwestycji drogowych. Infrastruktura sieci energetycznej i gazowej na terenach przeznaczonych do zainwestowania będzie budowana zgodnie z warunkami technicznymi operatorów sieci bez konieczności angażowania środków budżetu Gminy. Koszty podziałów, scaleń i innych czynności związanych z drogami wewnętrznymi, drogami dojazdowymi na terenach rolnych, ciągami pieszo-jezdnymi nie muszą obciążać budżetu gminy.
 Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy za skutki podejmowanych działań planistycznych wynika z ustaleń art. 36 i art. 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy art. 36 ust. 1, ust. 3 oraz 37 ust. 1 wiążą odpowiedzialność odszkodowawczą tylko ze szkodą spowodowaną zmianą przeznaczenia terenu. Odpowiedzialność odszkodowawcza nie może być ustalana w wyniku działania innych kategorii ustaleń planu. W prognozie nie ustala się skutków finansowych roszczeń wysuwanych na podstawie innych przepisów i uwarunkowań np. roszczeń i rekompensat odszkodowawczych na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, ustawy prawo ochrony środowiska.
 
 

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-01-12 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-17 09:57
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-17 10:20
UCHWAŁA Nr XXXV/302/18
 
UCHWAŁA Nr XXXV/302/18
RADY GMINY DŹWIERZUTY
z dnia 12 stycznia 2018 r.
 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Popowa Wola

Nieważność uchwały w całości – Rozstrzygnięcie Nadzorcze
Nr PN.4131.88.2018 z dnia 19 lutego 2018 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), Rada Gminy Dźwierzuty po stwierdzeniu, że uchwała nie narusza obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dźwierzuty, uchwala, co następuje: 
 
§ 1. 
 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Popowa Wola zwany dalej „planem”.
 2. Przedmiot i granice planu określa Uchwała Nr XI/80/15 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Popowa Wola.
Dział I

USTALENIA OGÓLNE

Rozdział 1

Zakres obowiązywania i zawartość planu

§ 2. 
 1. Plan uchwalono po wykonaniu  strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko.
 2. Integralne części uchwały:
 1. rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
 2. rozpatrzenie uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
 3. rozstrzygnięcia w sprawie sposobu realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.
§ 3. 
 1. Plan zawiera ustalenia dotyczące:
  1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
  2. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
  3. zasad ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu;
  4. zasady kształtowania krajobrazu:
  5. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej;
  6. wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
  7. parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu  określonych  poprzez:
  8. linie zabudowy,
  9. wskaźniki intensywności zabudowy,
  10. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działek lub terenu,
  11. gabaryty i wysokość projektowanej zabudowy,
  12. określenie geometrii dachu,
  13. minimalny, procentowy wskaźnik udziału powierzchni biologicznie czynnych,
  14. zasad i warunków scalania i  podziału nieruchomości  określonych poprzez:
 1. szerokości frontów działek,
 2. powierzchni działek,
 3. kąt położenia granic w stosunku do pasa drogowego;
  1. zasad budowy, rozbudowy i modernizacji systemów infrastruktury technicznej i  komunikacji;
  2. sposobów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;
  3. obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń i rekultywacji.
 1. Na terenie objętym planem znajdują się rozpoznane złoża kopalin żwirowo-piaskowych (pospółki) Gisiel-Dymer, Gisiel, nie przeznaczone do eksploatacji. Zasięg rozpoznanych złóż określono w części graficznej planu.
 2. Na terenie objętym planem nie wyznaczono terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów usuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.
 3. Nie wyznacza się granic terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości w rozumieniu art. 15 ust.3 i  art. 22  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Dopuszcza się podziały, scalenia nieruchomości, regulacje granic, rozgraniczenia, wydzielenie nieruchomości dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, sieci uzbrojenia terenu, dróg, terenów publicznych,  obiektów usługowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 5. Ustalenia  zasad  i warunków scalania i podziałów nieruchomości dotyczą nowej zabudowy lokalizowanej na terenach niezabudowanych.
 6. Dopuszcza się piwnice, podpiwniczenia budynków, kondygnacje podziemne.
 7. Określone w planie kąty nachylenia połaci i wskaźniki geometrii dachu nie dotyczą, jeżeli nie wynika to                 z zapisów planu, istniejących i projektowanych obiektów dobudowanych, tymczasowych, małej architektury, połaci dachów mansardowych, jednospadowych, pulpitowych, stropodachów, naczółków, lukarn, ryzalitów, zadaszenia wejść, ganków, garaży, obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z gospodarką rolną, wiat, magazynów, zabudowy przy granicy działki, instalacji i urządzeń, hal, obiektów produkcyjnych, obiektów i budowli sportowych, obiektów sakralnych, urządzeń wodnych, oczyszczalni ścieków, zaopatrzenia w wodę.
 8. Nie określa się parametrów i wskaźników zabudowy dla dopuszczonych ustaleniami planu obiektów budowlanych i urządzeń technicznych infrastruktury technicznej, sieci uzbrojenia terenu, obiektów energetyki, sieci technicznych, instalacji, urządzeń technicznych, obiektów małej architektury, obiektów sakralnych, masztów antenowych, budowli rolniczych, sportowych, urządzeń wodnych, obiektów hydrotechnicznych, budowli obronnych, ochronnych, pomników, części budowlanych urządzeń technicznych, obiektów produkcyjnych, oczyszczalni ścieków, obiektów zaopatrzenia w wodę.
§ 4. 
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
 1. dachu stromym- należy przez to rozumieć dach wielospadowy z ukształtowaną kalenicą (kalenicami), o minimalnym kącie nachylenia połaci 20 stopni lub dach mansardowy;
 2. nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie określające najmniejszą dopuszczalną odległość najbliższej zewnętrznej ściany budynków od ulicy, ciągu pieszego, terenu zieleni publicznej, wnętrza osiedlowego lub innych obiektów - z pominięciem balkonów, loggii i wykuszy wysuniętych poza obrys budynku nie więcej niż 1,5 m. oraz elementów wejścia do budynku (schody, podest, daszek, pochylnia dla niepełnosprawnych);
 3. obiektach usługowych - należy przez to rozumieć obiekty budowlane i lokale wykorzystywane dla funkcji usług, w tym lokale użytkowe, budynki użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, biura, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia na pobyt okresowy, czasowy i stały ludzi;
 4. przeznaczeniu dopuszczalnym, fakultatywnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie towarzyszące na określonym obszarze lub będące uzupełnieniem przeznaczenia podstawowego;
 5. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, wynikające z funkcji dominującej na określonym obszarze;
 6. rysunku planu - należy przez to rozumieć część graficzną planu wykonaną na mapie w skali 1:2000, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
 7. terenie - rozumie się przez to teren o określonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem (literami lub literami i cyframi);
 8. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Dźwierzuty w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - o ile z treści przepisu nie wynika inaczej.
§ 5. 
Rysunek planu ustala:
 1. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 2. granice opracowania;
 3. przeznaczenie terenów oznaczone na rysunku planu symbolem wyrażonym literami lub literami i numerem wyróżniającym;
 4. linie zabudowy;
 5. oznaczenia stanowisk archeologicznych zawierające zasięg stanowisk, zasięg stref obserwacji i ochrony archeologicznej.
 

Rozdział 2

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów obszaru  objętego planem.

§ 6. 
Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
 1. zabudowy mieszkaniowo-usługowej - oznaczonych na rysunku planu symbolem MNU;
 2. zabudowy techniczno-produkcyjnej, obiektów produkcyjnych, składów magazynów, zabudowy usługowej  - oznaczonych na rysunku planu symbolem PU;
 3. zabudowy zagrodowej-oznaczonych na rysunku planu symbolem RM;
 4. rolnicze - oznaczone na rysunku planu symbolem R;
 5. dróg wewnętrznych - oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW;
 6. dróg publicznych - oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD i KDL;
 7. tereny linii kolejowej - oznaczone na rysunku symbolem TK;
 8. cmentarzy - oznaczonych na rysunku planu symbolem ZC;
 9. zieleni, lasy - oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL;
 10. zieleni urządzonej - oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP.

Rozdział 3

Ustalenia ogólne w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§ 7. 
Elementy i cechy zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 1. tradycja budowlana regionu i miejscowości, historyczne zagospodarowanie miejscowości, sposób zabudowy poszczególnych parcel;
 2. historyczne  linie zabudowy i sytuowanie obiektów względem drogi;
 3. gabaryty zabudowy historycznej, wysokość zabudowy, kształt i proporcje brył, kierunek kalenicy, geometria dachów, rodzaj pokrycia dachu, detal architektoniczny, sposoby opracowania elewacji;
 4. tradycyjna zabudowa siedliskowa w zakresie gabarytów, formy architektonicznej, stosowanych materiałów budowlanych;
 5. historyczny układ dróg, ciągów pieszych;
 1. aleje przydrożne, szpalery pojedyncze drzew, zabytkowe zespoły zieleni, storodrzewia, zieleń wysoka związana z historycznymi siedliskami;
 2. trwałe użytki zielone, naturalne zbiorowiska roślinne, torfowiska, tereny bagienne, obszary wodnobłotne, sieci połączeń przyrodniczych stanowiące  korytarze ekologiczne;
 3. tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oczka wodne z terenami zieleni buforowej;
 4. zieleń wiejska, zespoły zadrzewień śródpolnych;
 5. gleby organiczne;
 6. grunty rolne i leśne zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 8. 
 1. Elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 1. układ komunikacyjny, zjazdy z dróg  publicznych;
 2. trasy i ścieżki rowerowe;
 3. place i miejsca postojowe w przestrzeni publicznej;
 4. zagospodarowanie układów przestrzeni publicznej;
 5. projektowana zabudowa  mieszkaniowo-usługowa;
 6. tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, usługowej;
 7. zespoły  małej architektury;
 8. miejsca instalacji i warunki  ekspozycji  nośników reklamowych;
 9. obiekty i urządzenia tras i szlaków turystycznych;
 10. dostęp do wód publicznych,
 11. zespoły zieleni urządzonej;
 12. obiekty infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu, zaopatrzenia w wodę, gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami;
 13. strefy buforowe wokół zbiorników wodnych w postaci pasów zadrzewień i zakrzewień;
 14. sieci gazociągów;
 15. system dystrybucji gazu;
 16. obiekty infrastruktury energetyki;
 17. zaopatrzenie w energię, zagospodarowanie istniejących źródeł energii odnawialnej, biomasy, biopłynów, biogazu, wodnej, geotermicznej, geotermalnej,  energii wiatru, energii słonecznej;
 18. linie energetyczne, sieci energetyczne zasilające obiekty budowlane i oświetlenie miejsc publicznych.
  1. Określenie ograniczeń, nakazów  i  zakazów w zagospodarowaniu terenów:
 1. obszar znajduje się w strefach ograniczonej wysokości zabudowy lotniczych urządzeń naziemnych: planowanego radaru meteorologicznego w m. Użranki; pomocy nawigacyjnej nr rej. NAV/M/B/1043/1/2008; ograniczenia zabudowy: wysokość całkowita nie może przekraczać 220 m nad poziomem morza (wartość nie uwzględnia ukształtowania terenu ani istniejącej wysokiej zabudowy, podane ograniczenie dotyczy jedynie lokalizacji turbin wiatrowych na terenie objętym planem;
 2. część terenu objętego planem znajduje się w zasięgu udokumentowanych wód podziemnych w granicach obszaru ochronnego zbiornika wód podziemnych GZWP Olsztyn nr 213. Obowiązuje ochrona zbiornika zgodnie z przepisami odrębnymi;
 3. projektowane zagospodarowanie nie może przyczynić się do pogorszenia stanu jednolitych części wód  powierzchniowych i podziemnych oraz wpłynąć negatywnie na utrzymanie i osiągnięcie celów środowiskowych ustalonych w planach gospodarowania wodami;
 4. na terenach zabudowy usługowej i techniczno-produkcyjnej ustala się wprowadzenie zieleni izolacyjnej pełniącej funkcje ekranów akustycznych oraz filtrów aerosanitarnych;
 1. tereny działalności usługowej, produkcyjnej, składowej, magazynowej, działalności wytwórczej, rzemieślniczej w przypadku sąsiedztwa z terenami mieszkaniowymi i przestrzeniami publicznymi powinny być oddzielone, ogrodzeniem pełnym lub pasem zieleni izolacyjnej wielowarstwowej, w sposób zapobiegający wykraczaniu uciążliwości poza granice działki w szczególności ze względu na wytwarzany hałas, wibracje, drażniące wonie lub światło o dużym natężeniu, lub ze względu na rodzaj tej działalności - jeśli mógłby on obniżać jakość terenów otaczających;
 2. zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności gospodarczej powinien być ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, znajdujące się na nim pomieszczenia na pobyt ludzi powinny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami;
 3. na terenach zainwestowanych wskazane jest lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu, w tym sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, wodociągowych, sanitarnych, deszczowych jako doziemnych, w wydzielonych pasach technicznych, w liniach rozgraniczających dróg i innych ciągów komunikacyjnych;
 4. ustala się linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, brak linii zabudowy oznacza ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w stosunku do drogi (w odniesieniu do jej klasy technicznej), ściany lasu, linii kolejowej, cmentarzy, wód powierzchniowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 5. dopuszcza się ustalenie przez zarządcę lub właściciela sieci energetycznej i obiektów energetyki stref ochronnych, wyznaczenie pasów technologicznych, stref eksploatacyjnych i ochrony funkcyjnej  zgodnie z przepisami odrębnymi;
 6. dopuszcza się ustanowienie ograniczeń w użytkowaniu terenów dla linii i obiektów elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 7. dopuszcza się ustanowienie ograniczeń w użytkowaniu terenów i stref kontrolowanych dla gazociągów, urządzeń i obiektów sieci gazowniczych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 8. zakazuje się stosowania agresywnej, kontrastowej kolorystyki elewacji i dachów budynków, odbiegającej  od kolorów w obiektach historycznych;
 9. do nasad należy używać gatunków rodzimych, zgodnych geograficznie i siedliskowo;
 10. należy dążyć do ograniczenia powierzchni szczelnych poprzez stosowanie do pokrywania terenów materiałów  ograniczających odpływ wody;
 11. należy zapewnić minimum 1,5 m strefę swobodnego dostępu do wód publicznych;
 12. obowiązuje zakaz grodzenia nieruchomości do linii brzegu rowów i wód publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 13. ustala się zakaz sytuowania ogrodzeń w odległościach mniejszych niż 1,5 m od korony rowów melioracyjnych;
 14. w przypadku uszkodzenia urządzeń melioracji (rowów melioracyjnych i sieci drenarskiej) w trakcie prowadzenia robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do doprowadzenia urządzeń melioracyjnych na terenie budowy do pełnej sprawności;
 15. ustala się zakaz umieszczania reklam emitujących światło pulsujące (w tym typu LED);
 16. tereny zainwestowania należy uzbrajać równolegle w sieć kanalizacji wodociągowej i sanitarnej, indywidualne rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej można stosować na terenach zabudowy rozproszonej  i  pozbawionych możliwości włączenia do sieci;
 17. ustala się zakaz nawożenia osadami ściekowymi, zakaz utrzymywania otwartych rowów i zbiorników ściekowych, zakaz wylewania gnojowicy z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
 18. ustala się zakaz lokalizacji wysypisk, składów odpadów, substancji niebezpiecznych, obiektów i urządzeń przetwarzania odpadów;
 19. ustala się zakaz wznoszenia obiektów budowlanych uniemożliwiających lub utrudniających ludziom i  dziko występującym zwierzętom dostęp do wód publicznych za wyjątkiem obiektów służących gospodarce wodnej, bezpieczeństwu powszechnemu i obronności, turystyce wodnej, sportu i rekreacji,  dopuszczonych ustaleniami planu;
 20. ustala nakaz się przestrzegania w gospodarce rolniczej zasad biotechniki zapewniając wydolność środowiska naturalnego, odnawialność zasobów przyrodniczych, trwałość świata roślinnego i zwierzęcego oraz różnorodność i indywidualność przyrody i krajobrazu;
 21. nakaz ograniczania działań powodujących obniżenia poziomu wód podziemnych;
 22. zakazy zabudowy i ograniczenia zagospodarowania terenów wynikające z ustaleń obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dźwierzuty: na obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej obrębu geodezyjnego Popowa Wola, na zachód od linii kolejowej, dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy zagrodowej z zachowaniem odległości między sąsiednimi siedliskami min. 500 m; powierzchnia gospodarstwa rolnego dająca możliwość lokalizacji nowej zabudowy mieszkalno-usługowej powinna być nie mniejsza niż 3 ha.

Rozdział 4

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.

§ 9. 
 1. Ustala się ochronę: lasów i zadrzewień, terenów rolniczych, wód powierzchniowych.
 2. Ustala się zachowanie i ochronę torfowisk, zabagnień, oczek wodnych, obszarów wodno-błotnych.
 3. Na terenie objętym planem obowiązuje:
 1. ochrona ekosystemów leśnych, nieleśnych ekosystemów lądowych, ekosystemów wodnych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. zakaz zabudowy i zalesień na terenie siedlisk i stanowisk podlegających ochronie;
 3. zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli służą innym celom niż ochrona przyrody, zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych, potrzeby ochrony przeciwpowodziowej, przeciwosuwiskowej, racjonalna gospodarka wodna, inwestycje celu publicznego;
 4. zachowanie i utrwalenie sieci połączeń przyrodniczych stanowiących korytarze ekologiczne.
 1. Wody deszczowe i roztopowe należy zagospodarować w granicach działek, na terenach szczelnie utwardzonych ująć w system kanalizacji deszczowej z urządzeniami podczyszczającymi.
 2. Ustala się stosowanie rozwiązań, które pozwolą na zatrzymanie wód pochodzących z opadów w miejscu ich powstania poprzez budowę zbiorników oraz ograniczanie powierzchni szczelnych, stosowanie materiałów ograniczających odpływ wody.
§ 10. 
W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:
 1. ochronę akustyczną terenów zgodnie z przepisami odrębnymi; dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej jak dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej; dla terenów zabudowy zagrodowej jak dla zabudowy zagrodowej; dopuszczalne poziomy hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi jak dla terenów faktycznie zagospodarowanych; 
 2. zachowanie i ochronę kanału Dymerskiego, obszaru łąk dymerskich, terenów zlotowiska żurawi;
 3. zakaz osuszania terenu i obniżania poziomu wody na obszarze łąk dymerskich;
 4. ochronę i pozostawienie w stanie naturalnym terenów podmokłych, wodno-błotnych, oczek wodnych, ekosystemów wodnych, leśnych, naturalnych zbiorowisk roślinnych;
 5. ochronę istniejących cieków wodnych z zapewnieniem budowy przepustów pod projektowanymi drogami;
 6. ochronę wód i gleby przed zanieczyszczeniem w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej i działalności gospodarczej;
 7. zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gleby;
 8. dopuszcza się rolnicze wykorzystanie ścieków;
 9. zachowanie stref ochronnych przy brzegach zbiorników wodnych i cieków zagospodarowanych trwałą zielenią;
 10. zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z przepisami odrębnymi, ustala się obowiązek segregacji odpadów i selektywnej zbiórki;
 11. zachowanie powierzchni biologicznie czynnej dla terenów zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu;
 12. zakaz lokalizacji urządzeń wodochłonnych, jeśli ich zapotrzebowanie na wodę mogłoby naruszyć równowagę lokalnych zasobów wodnych;
 13. ochronę nasadzeń alejowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 14. dopuszcza się wycinanie pojedynczych drzew, starodrzewia, renowację sanitarną, jeżeli wymaga tego ich stan zdrowotny, wymogi bezpieczeństwa, warunki ochrony terenów, plany zagospodarowania terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 15. dopuszcza się budowę urządzeń wodnych, zbiorników wodnych, systemów retencji, obiektów energetyki, studni, stawów, rowów melioracyjnych, wykorzystanie wód powierzchniowych i podziemnych do celów gospodarczych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 16. dopuszcza się zalesienie terenów zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 11. 
Zasady kształtowania krajobrazu:
 1. zagospodarowanie wiejskich przestrzeni publicznych w sposób podkreślający ich funkcję i rangę w przestrzeni wsi, tworzenie przestrzeni dla pieszych, wiejskich placów, skwerów, terenów sportu i rekreacji;
 2. ograniczanie rozprzestrzeniania w krajobrazie elementów destrukcyjnych np. nadmiar ozdób, detalu architektonicznego, szyldów, reklam;
 3. komponowanie zieleni wiejskiej w oparciu o rodzime gatunki roślin, z utrzymaniem dominacji zieleni wysokiej nad zabudową, utrzymanie i przywracanie tradycyjnych form zieleni wiejskiej, ogródków przydomowych;
 4. ochrona zachowanych obiektów zabytkowych, w tym małej architektury, wraz z ich otoczeniem oraz przywracanie im utraconych warto­ści historycznych, architektonicznych i krajobrazowych;
 5. stosowanie zasady niepierwszoplanowości podczas wprowadzania nowych elementów do krajobrazu wiejskiego;
 6. zachowanie tradycyjnych dominant kraj­obrazowych;
 7. utrzymanie cech tradycyjnej architektury lokalnej, w tym formy i skali obiektów, kolorystyki, rodzimych materiałów budowlanych oraz rodzaju ogrodzenia;
 8. utrzymywanie czytelności historycznych układów zabudowy wraz z zielenią towarzyszącą i zbiornikami wodnymi;
 9. zachowanie zwartego charakteru zabudowy i przeciwdziałanie jej rozpraszaniu, utrzymanie dominacji terenów otwartych nad terenami zabudowanymi;
 10. kreowanie nowych rozwiązań przestrzennych w środowisku zniszczonym i zdegradowanym.
§ 12. 
W zakresie  ochrony krajobrazu  kulturowego ustala się:
 1. utrzymanie charakterystycznych cech architektonicznych obszaru uwidocznionych w zabudowie historycznej i utrwalenie jej w obiektach istniejących, modernizowanych i nowoprojektowanych;
 2. w odniesieniu do nowej zabudowy obowiązuje zasada dostosowania do sąsiadujących obiektów  historycznych o tej samej funkcji pod względem gabarytów, wysokości, kształtu i proporcji bryły, kierunku kalenicy, geometrii dachu, rodzaju pokrycia dachu, formy architektonicznej, detalu architektonicznego, sposobów opracowania elewacji, materiałów budowlanych;
 3. w obiektach adaptowanych, remontowanych, przebudowywanych, w nowej zabudowie należy stosować materiały budowlane nawiązujące do stosowanych w zabudowie historycznej i zabytkowej, np. cegła, kamień, tynki o fakturze tynków tradycyjnych, drewno, dachówka ceramiczna w odcieniach czerwieni i brązu lub materiały o podobnym wyglądzie (dachówkopodobne). Dopuszcza się pokrycia dachów w odcieniach grafitowych;
 4. lokalizację nowej zabudowy należy wyznaczać z uwzględnieniem historycznego zagospodarowania miejscowości, sposobu zabudowy poszczególnych parcel, w sposób wynikający z lokalnych uwarunkowań przestrzennych, dostosowując do historycznych  linii zabudowy i sytuowania obiektów względem drogi;
 5. zabudowę siedliskową należy projektować w nawiązaniu do tradycyjnej zabudowy siedliskowej w zakresie gabarytów, formy architektonicznej, stosowanych materiałów budowlanych;
 6. w obrębach zabudowy zagrodowej należy zachowywać i kontynuować specyfikę miejscowego i tradycyjnego budownictwa oraz skupiać budynki w zespoły zagrodowe;
 7. zakaz lokalizowania zabudowy o gabarytach dominujących w stosunku do zabudowy historycznej;
 8. zakaz stosowania dominant wysokościowych w zabudowie mieszkaniowej;
 9. ochronę historycznych nasadzeń alejowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 10. ochronę naturalnego i kulturowego ukształtowania terenu.

Rozdział 5

Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej

§ 13. 
 1. Ustala się ochronę:
 1. obiektów ujętych w rejestrze i ewidencji zabytków;
 2. zabytków architektury, zachowanej zabytkowej struktury architektoniczno-przestrzennej, historycznych form zagospodarowania, zabytkowego drzewostanu, zespołów zieleni, historycznych elementów małej architektury, ogrodzeń, urządzeń budowlanych;
 3. historycznych układów zabudowy;
 4. historycznej i tradycyjnej zabudowy wsi, obiektów tradycyjnego budownictwa murowanego, historycznych domów mieszkalnych, budynków gospodarczych;
 5. ukształtowania terenu, historycznej zieleni wysokiej, układu i struktury dróg dojazdowych, nasadzeń alejowych;
 6. zabytków archeologicznych.

2.Obiekt ujęty w rejestrze zabytków WKZ: dwór z połowy XIX w, działka nr 114/36, wpis A-3948 z 8 stycznia 1997 r.

3.Obiekty zabytkowe wpisane do ewidencji zabytków WKZ:

 1. do dnia sporządzenia projektu planu nie ustanowiono gminnej ewidencji zabytków;
 2. budynek mieszkalny Popowa Wola 11;
 3. budynek mieszkalny Popowa Wola 20;
 4. budynek mieszkalny Popowa Wola 23;
 5. budynek mieszkalny Popowa Wola 24;
 6. budynek mieszkalny Popowa Wola 25;
 7. budynek mieszkalny Popowa Wola 27;
 8. budynek mieszkalny Popowa Wola 29;
 9. budynek mieszkalny Popowa Wola 32;
 10. budynki gospodarcze chlew i obora Popowa Wola 2;
 11. budynek gospodarczy Popowa Wola 8;
 12. cmentarz ewangelicki nieczynny przy drodze do Kałęczyna;
 13. cmentarz ewangelicki nieczynny przy stacji kolejowej;
 14. budynek mieszkalny Rutkowo 2;
 15. budynek mieszkalny Rutkowo 6;
 16. budynek mieszkalny Rutkowo 11;
 17. budynek mieszkalny Rutkowo 15;
 18. budynek mieszkalny Rutkowo 16;
 19. budynek mieszkalny Rutkowo 18;
 20. budynek mieszkalny Rutkowo 24;
 21. budynek mieszkalny Rutkowo 25;
 22. budynek mieszkalny Rutkowo 26;
 23. dworzec kolejowy;
 24. budynek gospodarczy Rutkowo 4.

4.Ustalenia w odniesieniu do obszarów i obiektów zabytkowych:

 1. obowiązuje ochrona zachowanej zabytkowej struktury architektoniczno-przestrzennej oraz historycznego krajobrazu kulturowego z widokami na historyczne ośrodki wiejskie, historyczną zieleń, parki, cmentarze, aleje przydrożne;
 2. obowiązuje ochrona układu dróg, placów, sposobu zabudowy i zależności przestrzennych;
 3. w obiektach historycznych ochronie podlega kształt i rodzaj dachów, artykulacja i sposób opracowania elewacji, rodzaj i forma stolarki  otworowej;
 4. ustala się zakaz dokonywania zmian w budynkach historycznych, mogących doprowadzić do utraty wartości zabytkowej (wyburzenia, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki i odbudowy);
 5. ustala się zakaz zmian kształtu dachów i historycznego pokrycia dachowego np. typu blachodachówka;
 6. zakaz zmian w obrębie elewacji z wyłączeniem prac adaptacyjnych dokonanych na podstawie wytycznych konserwatorskich i badań naukowych i konserwatorskich;
 7. zakaz zewnętrznej termoizolacji budynków historycznych (np. stosowania wełny mineralnej, styropianu);
 8. adaptacja istniejących obiektów do nowej funkcji może nastąpić pod warunkiem utrzymania ich historycznego charakteru;
 9. remonty budynków historycznych należy prowadzić z wykorzystaniem historycznych materiałów i technik budowlanych;
 10. reklamy powinny nawiązywać wyglądem i konstrukcją do reklam historycznych; dopuszcza się szyldy umieszczane na ogrodzeniach i elewacjach budynków; urządzenia techniczne na elewacjach budynków historycznych powinny być jak najmniejsze, ujednolicone kolorystycznie z elewacją, postuluje się umieszczanie urządzeń na elewacji tylnej lub bocznej;
 11. zagospodarowanie na cele użytkowe zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków wymaga posiadania przez jego właściciela lub posiadacza: dokumentacji konserwatorskiej określającej stan zachowania zabytku i możliwości jego adaptacji z uwzględnieniem historycznej funkcji i wartości zabytku; programu prac konserwatorskich określającego zakres i sposób prowadzenia prac, materiały i technologie; programu zagospodarowania zabytku z otoczeniem oraz dalszego korzystania z zabytku, z uwzględnieniem jego wartości.
  1. Ustalenia w odniesieniu do historycznych parków i cmentarzy:
 1. w obrębie cmentarza obowiązuje ochrona układu przestrzennego, układu kwater, alei; obowiązuje ochrona zabytkowego drzewostanu, historycznych nagrobków, elementów małej architektury, ogrodzenia;
 2. zakazuje się zmian historycznego układu przestrzennego, alei, kwater, zabytkowych nagrobków, likwidacji elementów zabytkowej małej architektury;
 3. w obrębie zabytkowych parków obowiązuje ochrona układu przestrzennego, historycznego zagospodarowania,
 4. wszelkie prace inwestycyjne dotyczące zabytkowych parków i cmentarzy należy poprzedzić właściwą dokumentacją konserwatorską, prowadząca do określenia uwarunkowań historycznych i możliwości użytkowania.

6.Ustalenia w zakresie planowanej nowej działalności inwestycyjnej na obszarach objętych ochroną konserwatorską:

 1. ustala się zachowanie i kontynuację historycznych układów zabudowy wraz z siecią dróg i istniejącą zielenią wysoką;
 2. obowiązuje ochrona istniejących obiektów zabytkowych;
 3. nawiązanie nową zabudową do zabudowy historycznej;
 4. zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania ulic i placów;
 5. przebudowa obiektów dysharmonijnych;
 6. stosowanie tradycyjnych technik i materiałów budowlanych;
 7. parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy oraz zagospodarowania winny zapewniać ciągłość architektury lokalnej, powinny uwzględniać historyczne elementy podlegające ochronie np. linie zabudowy, skala zabudowy, sposób lokalizacji i rozmieszczenia budynków, forma i gabaryty budynków architektury tradycyjnej i miejscowej, geometria i pokrycie dachów, nachylenie połaci dachowych z wyjątkiem budynków produkcyjnych, usługowych, składowych, rodzaj stosowanych lokalnie materiałów budowlanych, stolarki otworowej, tradycyjnego dla regionu detalu budowlanego, zdobnictwa ciesielskiego, stolarskiego, kowalskiego.

7.Ustalenia planu w odniesieniu do zabytków archeologicznych:

 1. w przypadku realizowania inwestycji na obszarze stanowiska archeologicznego, znajdującego się w ewidencji zabytków AZP, prace ziemne należy poprzedzić weryfikacyjnymi sondażowymi badaniami archeologicznymi; ich wyniki pozwolą na ustalenie zajęcie stanowiska konserwatorskiego do zagospodarowania terenu;
 2. na stanowiskach archeologicznych o własnej formie terenowej i wpisanych do rejestru zabytków zakazuje się inwestycji budowlanych i działalności rolniczej, winny one pozostać nieużytkami;
 3. inwestycje liniowe powinny być prowadzone pod nadzorem archeologicznym;
 4. w przypadku braku ewidencji AZP należy wykonać rozpoznanie powierzchniowe przed realizacją inwestycji;
 5. obowiązują strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych (stanowisk archeologicznych) zgodnie z rysunkiem planu i dokumentacją stanowiska.

Rozdział 6

Ogólne ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 14. 
Ustala się następujące wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych:
 1. na terenie objętym planem dopuszcza się budowę, instalacje obiektów małej architektury zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. obiekty tymczasowe nie mogą odbiegać od stylu okolicznej zabudowy, ich kubatura nie może dominować nad istniejącymi obiektami;
 3. po rozbiórce obiektu tymczasowego teren należy zrekultywować;
 4. dopuszcza się lokalizowanie urządzeń technicznych i instalacji;
 5. dopuszcza się wydzielenie i realizację dróg publicznych, ciągów pieszych, dróg wewnętrznych, serwisowych, ścieżek rowerowych, terenów zieleni, terenów i obiektów sportu i rekreacji, terenów i obiektów użyteczności publicznej, innych terenów stanowiących przestrzenie publiczne zgodnie z przepisami odrębnymi;
 6. przy podziałach nieruchomości nakazuje się ich wydzielenie w sposób zapewniający samodzielne funkcjonowanie, kształtowanie przestrzeni otwartych, publicznych, dojazdów, układu komunikacyjnego, placów postojowych, ochrony przeciwpożarowej, zieleni, lokalizację sieci i obiektów uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej, lokalizację pasów technologicznych, technicznych dla sieci uzbrojenia terenu,  linii energetycznych średniego i niskiego napięcia, oświetlenia ulicznego, sieci telekomunikacyjnych.

Rozdział 7

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 15. 
Układ komunikacyjny na terenie planu miejscowego stanowią:
1)  drogi:
 1. droga lokalna,
 2. drogi dojazdowe,
 3. drogi wewnętrzne,
  1. ciągi piesze, drogi dojazdowe na terenach rolnych i leśnych, ciągi pieszo-jezdne;
  2. linia kolejowa.
§ 16. 
Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego:
 1. Ustala się zapewnienie dojazdu do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę z dróg KDD, KDL, dopuszcza się zapewnienie dojazdu poprzez układ dróg wewnętrznych, dróg dojazdowych na terenach rolnych lub leśnych, ciągów pieszo-jezdnych i połączeń komunikacyjnych z terenami sąsiednimi.
 2. Na terenie objętym planem dopuszcza się budowę, wytyczenie i usytuowanie dróg publicznych, wewnętrznych, serwisowych, ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, tras rowerowych, obiektów i urządzeń układu komunikacyjnego, realizację parkingów, miejsc postojowych na wydzielonych pasach zgodnie z przepisami odrębnymi.
 3. Ilość miejsc do parkowania:
  1. dla obiektów usługowych, produkcyjnych - minimum 1 miejsce parkingowe na 100 mkw. powierzchni, minimum 1 miejsce na 1 obiekt;
  2. dla terenów rekreacji i sportu - minimum 5  miejsc na 100 użytkowników;
  3. minimum 1 miejsce parkingowe na jedno mieszkanie;
  4. stanowiska w miejscach przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową: minimum 1 stanowisko, jeżeli liczba stanowisk wynosi 6-15, minimum 2 stanowiska, jeżeli liczba stanowisk wynosi 16-40, 3 stanowiska - jeżeli liczba stanowisk wynosi od 41-100, 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli liczba stanowisk wynosi więcej niż 100, realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi.
 4. Szerokości minimalne ścieżek rowerowych - 1,5 m dla ścieżki jednokierunkowej oraz 2,0 m dla ścieżki dwukierunkowej, dopuszcza się odstępstwa zgodnie z przepisami odrębnymi i warunkami zagospodarowania terenu.
 5. Ustala się obowiązek zapewnienia dojazdu do terenów rolnych lub leśnych położonych poza granicami terenów określonych liniami rozgraniczającymi.
 6. Utrzymuje się istniejące zjazdy na drogi publiczne.
 7. Utrzymuje się istniejące drogi dojazdowe do zabudowań kolonijnych i innych obiektów i urządzeń, przebiegające po terenach prywatnych z istniejącymi zjazdami na drogi publiczne.
 8. Dopuszcza się budowy, przebudowy, rozbudowy, remonty dróg, zmiany układów komunikacyjnych, lokalizację i budowę skrzyżowań, zjazdów, zmiany przebiegu dróg, wprowadzenie zmiany kategorii, klas i parametrów dróg zgodnie z przepisami odrębnymi.
 9. Dopuszcza się budowy, przebudowy, rozbudowy, remonty obiektów linii kolejowej zgodnie z przepisami odrębnymi.
 10. Warunki powiązań układu komunikacyjnego na terenie objętym planem z układem zewnętrznym określają  zarządcy dróg.
 11. Przy modernizacji, rozbudowie i budowie nowych dróg ciągów jezdnych i pieszych należy przewidzieć pasy techniczne dla sieci uzbrojenia terenu, urządzeń technicznych, w tym sieci telekomunikacyjnych, linii energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz oświetlenia ulicznego.
 12. Ustala się obowiązek zapewnienia dojazdu i dostępu do terenów dla jednostek ratowniczo-gaśniczych i innych służb zgodnie z przepisami odrębnymi.
 13. Ustala się obowiązek zapewnienia operatorom urządzeń i sieci technicznych dostępu i dojazdu do obiektów i urządzeń technicznych.
§ 17. 
Ustalenia dotyczące zasad uzbrojenia terenu:
 1. Ustala się obowiązek zgłaszania do właściwej jednostki wojska lokalizacji i budowy wszelkich obiektów o wysokości powyżej 50 m npt.
 2. Ustala się obowiązek oznakowania oraz zgłaszania do Urzędu Lotnictwa Cywilnego obiektów o wysokości równej i większej niż 100 m nad poziomem terenu ze względu na zapewnienie warunków bezpieczeństwa ruchu statków powietrznych.
 3. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
 1. budowę sieci wodociągowych w zależności od potrzeb;
 2. dopuszcza się budowę nowych ujęć wody, stacji uzdatniania i hydroforni;
 3. dla terenów nie objętych systemem wodociągów i terenów o zabudowie rozproszonej do czasu realizacji  sieci wodociągowej, dopuszcza się indywidualne zaopatrzenie w wodę zgodnie z przepisami odrębnymi.
  1. W zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków ustala się:
 1. wyposażenie terenu w systemy kanalizacji sanitarnej zbiorczej zapewniające obsługę mieszkańców w dostosowaniu do występujących potrzeb i uwarunkowań ekonomicznych, w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacyjnych nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, dopuszcza się stosowanie systemów indywidualnych, atestowanych szczelnych zbiorników bezodpływowych z nakazem ich systematycznego opróżniania;
 2. dopuszcza się budowę oczyszczalni ścieków;
 3. ustala się obowiązek oczyszczania ścieków i wód z powierzchni utwardzonych placów, tras komunikacyjnych z zanieczyszczeń, zawiesin i substancji ropopochodnych w granicach własnych lokalizacji;
 4. ustala się obowiązek podczyszczania ścieków przed ich wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej, jeżeli parametry tych ścieków mogą zakłócić funkcjonowanie oczyszczalni ścieków;
 5. obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych oraz technologicznych do wód powierzchniowych i gleby;
 6. dopuszcza się rolnicze wykorzystanie ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi.
  1. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się:
  2. dopuszcza się budowę i rozbudowę  sieci  kanalizacji deszczowej;
  3. odprowadzanie wód opadowych do projektowanych kolektorów deszczowych;
  4. zakaz zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej własności oraz takiego kształtowania działki, które spowoduje odprowadzanie wód opadowych bezpośrednio do wód powierzchniowych;
  5. dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych na terenie nieruchomości.
  6. W zakresie usuwania odpadów stałych ustala się:
  7. zagospodarowanie odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania  czystości i porządku w gminie i przepisami odrębnymi;
  8. obowiązek selektywnej zbiórki i segregacji odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi; obowiązek wyposażenia posesji w urządzenia i miejsca umożliwiające segregację odpadów;
  9. usuwanie odpadów i substancji niebezpiecznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
  10. zagospodarowanie mas ziemnych, które mogą powstać w trakcie inwestycji zgodnie z przepisami odrębnymi.
  11. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:
 1. jako preferowane zaopatrzenie w ciepło ustala się indywidualne systemy oparte na nieuciążliwych dla otoczenia źródła energii: gaz, energię elektryczną, olej opałowy o niskiej zawartości siarki, odnawialne źródła energii, energię słoneczną, wodną, wiatru, zasoby energii geotermalnej i geotermicznej, energię biomasy, biogazów, biopaliw, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. dopuszcza się systemy ogrzewania zasilane z kotłowni lokalnych;
 3. dopuszcza się budowę sieci ciepłowniczej, węzłów ciepłowniczych, lokalnych kotłowni, ciepłowni, zasilanie obiektów w energię cieplną z zewnętrznych sieci ciepłowniczych.
  1. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
 1. zasilenie z sieci gazowej odbiorników gazowych zgodnie z warunkami technicznymi i ekonomicznymi ustalonymi z zarządcą sieci gazowej;
 2. wykorzystanie gazu propan-butan butlowego i w zbiornikach, biogazów, do celów gospodarczych i zaopatrzenia w energię cieplną;
 3. dopuszcza się lokalizację i budowę obiektów sprzedaży i dystrybucji gazu na terenie objętym planem zgodnie z przepisami odrębnymi;
 4. dopuszcza się budowę sieci gazowych i gazociągów tranzytowych, magistralnych, rozdzielczych, przyłączy gazowych, stacji redukcyjnych, instalacji uzyskiwania i sieci biogazów,  innych obiektów i urządzeń  sieci gazowniczej na terenie objętym planem zgodnie z przepisami odrębnymi.
  1. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
  2. zachowanie i adaptację istniejących napowietrznych linii energetycznych wysokiego napięcia, średniego napięcia i niskich napięć;
  3. zachowanie i adaptację istniejących stacji rozdzielczych, transformatorowych, transformatorowo-rozdzielczych;
  4. rozbudowa systemu zaopatrzenia w energię elektryczną polegać będzie na rehabilitacji, odbudowie, przebudowie, modernizacji istniejących oraz budowie nowych linii energetycznych, a także na rehabilitacji, odbudowie, przebudowie, modernizacji, wymianie istniejących oraz budowie nowych stacji transformatorowych, rozdzielczych i transformatorowo-rozdzielczych;
  5. dopuszcza się budowę obiektów, urządzeń i instalacji energetyki;
  6. dopuszcza się stosowanie linii elektroenergetycznych napowietrznych na podbudowie słupowej oraz stacji w wykonaniu słupowym;
 5. dopuszcza się stosowanie linii elektroenergetycznych kablowych;
 6. przy projektowaniu nowych dróg, ciągów pieszych i jezdnych należy przewidzieć pasy techniczne dla urządzeń energetycznych;
 7. dopuszcza się zbliżenia i skrzyżowania z liniami energetycznymi zgodnie z przepisami  odrębnymi;
 8. na terenach objętych planem dopuszcza się lokalizację linii elektroenergetycznych, stacji transformatorowych, rozdzielczych i transformatorowo-rozdzielczych;
 9. szczegółowe projekty zagospodarowania terenów powinny przewidywać rezerwację miejsc i terenu dla lokalizacji infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia terenu;
 10. zapewnienie prowadzenia eksploatacji obiektów i linii energetycznych z możliwością dojazdu ciężkim sprzętem;
 11. dopuszcza się prowadzenie sieci energetycznych kablowych i napowietrznych równolegle do ciągów komunikacyjnych i w  pasach technicznych dla sieci uzbrojenia terenu;
 12. na terenach zainwestowanych wskazane jest prowadzenie linii energetycznych jako kablowych ulokowanych w pasach technicznych w liniach rozgraniczających dróg;
 13. dopuszcza się wydzielenie nieruchomości dla obiektów energetyki zgodnie z przepisami odrębnymi;
 14. dopuszcza się lokalizacje obiektów kubaturowych energetyki np. stacji transformatorowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 15. nie ustala się parametrów kształtowania zabudowy dla obiektów energetyki.
  1. W zakresie telekomunikacji ustala się:
 1. dopuszcza się lokalizacje sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. dopuszcza się lokalizacje urządzeń radiowych systemów telekomunikacyjnych i informatycznych;
 3. dopuszcza się remonty, przebudowy, rozbudowy, wymianę, lokalizacje nowych obiektów sieci telekomunikacyjnych i urządzeń stacji telefonii komórkowej;
 4. na terenach zainwestowanych wskazane jest projektowanie linii telekomunikacyjne jako podziemnych z rozprowadzeniem w terenach przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne, w wyznaczonych pasach technicznych dla sieci uzbrojenia terenu.

Rozdział 8

Ustalenia dotyczące tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

§ 18. 
 1. Nie ustala się tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów.
 2. Nie wyznacza się terminów tymczasowego wykorzystania terenów.

Rozdział 9

Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej

§ 19. 
 1. Dopuszcza się dokonanie rehabilitacji, rewitalizacji, rewaloryzacji zabudowy i infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. Planowane działania mogą obejmować rehabilitację istniejących obiektów, modernizację lub budowę dróg, placów, parkingów, chodników, oświetlenia ulicznego, obiektów usługowych, budynków, sieci infrastruktury technicznej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, zaopatrzenia w energię.
 3. Zasady ochrony obszarów określono w  rozdziale 4 i 5 planu.
 4. Zasady modernizacji i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala rozdział 7 planu.
 5. Parametry dotyczące zabudowy oraz zasady zagospodarowania terenów ustalono w dziale II planu w opisie wyznaczonych terenów.

Dział II

Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia terenów i zasad ich zagospodarowania

§ 20. 

 Karta terenów oznaczonych symbolem MNU i numerem wyróżniającym od 1 do 11

 1. Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
 2. Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 3. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: zabudowa usługowa, lokalizacja obiektów usługowych, budynków mieszkalnych, obiektów małej architektury, urządzeń budowlanych, obiektów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu, tereny infrastruktury technicznej, tereny komunikacji, tereny zieleni i wód powierzchniowych.
 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. dopuszcza się roboty budowlane, budowy, przebudowy obiektów budowlanych;
 2. zabudowa może podlegać rozbudowie, przebudowie, remontom, nadbudowie, rozbiórce, odbudowie, adaptacjom i zmianom sposobu użytkowania budynków i pomieszczeń;
 3. dopuszcza się obiekty zabudowy zagrodowej, budowle i urządzenia rolnicze;
 4. dopuszcza się zabudowę budynkami wolnostojącymi, dobudowanymi, zespołem budynków;
 5. powierzchnia lokali usługowych może przekroczyć 50 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego;
 6. funkcje usługowe, działalności gospodarczej, można realizować w pomieszczeniach, lokalach, obiektach dobudowanych, wolnostojących;
 7. obowiązuje ochrona akustyczna jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych zgodnie z przepisami odrębnymi.
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 1. linie zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu, w nawiązaniu do zabudowy istniejącej;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 2,1;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 40 %;
 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 30%;
 6. maksymalna wysokość zabudowy - 10 m, 2 kondygnacje nadziemne, dopuszcza się poddasze użytkowe;
 7. geometria dachów- dachy dwuspadowe, kąt nachylenia połaci 20-45 stopni;
 8. dopuszcza się stosowanie dachów naczółkowych, lukarn, facjat, ganków, w obiektach dobudowanych, wiatach, funkcji usług, przy granicy działek dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych.
  1. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 1. dopuszcza się dokonanie podziału i scaleń nieruchomości;
 2. minimalna szerokość frontu działki -10,0 m;
 3. minimalna powierzchnia wydzielonej działki - 800 mkw.;
 4. kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 70-120 stopni.
  1. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %.
§ 21. 

Karta terenów oznaczonych symbolem MNU.12

 1. Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, tereny zabytkowego dworu.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: lokalizacja obiektów usługowych, obiektów małej architektury, obiektów gospodarczych, wiat, urządzeń budowlanych, obiektów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu, tereny infrastruktury technicznej, tereny komunikacji, parkingi, tereny zieleni, tereny wód powierzchniowych.
 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. obowiązuje ochrona obiektu dworu wpisanego do rejestru zabytków i jego otoczenia;
 2. obowiązuje ochrona historycznego zespołu przestrzennego i reliktów założenia dworsko - parkowego;
 3. ustala się ochronę ekspozycji zabytkowego dworu;
 4. obowiązuje uzyskanie pozwolenia WKZ  na prace budowlane w budynku wpisanym do rejestru zabytków i w jego otoczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi;
 5. bryłę i formę obiektów należy kształtować w nawiązaniu do historycznego układu założenia dworskiego, historycznej zabudowy, jej gabarytów, usytuowania i formy dachu;
 6. zagospodarowanie zabytku wpisanego do rejestru zabytków wymaga posiadania przez jego właściciela lub posiadacza dokumentacji konserwatorskiej, programu prac konserwatorskich określającego zakres i sposób prowadzenia prac, materiały i technologie, programu zagospodarowania zabytku z otoczeniem oraz dalszego korzystania z zabytku, z uwzględnieniem jego wartości;
 7. dopuszcza się roboty budowlane, budowy, przebudowy obiektów budowlanych;
 8. obowiązuje ochrona akustyczna jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych zgodnie z przepisami odrębnymi.
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 1. linie zabudowy- utrzymanie linii zabudowy budynku zabytkowego dworu, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 1,9;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 20 %;
 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 40%;
 6. maksymalna wysokość zabudowy – ustala się utrzymanie gabarytów obiektu zabytkowego, wysokość obiektów małej architektury, budynków gospodarczych do 6 m, 1 kondygnacja nadziemna;
 7. geometria dachów- obowiązuje utrzymanie geometrii dachu obiektu zabytkowego, w pozostałych obiektach dachy dwuspadowe, kąt nachylenia połaci 20-45 stopni;
 8. dopuszcza się stosowanie dachów naczółkowych, lukarn, ganków.
  1. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: dopuszcza się dokonanie podziału i scaleń nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi.
  2. Obsługa komunikacyjna terenu- istniejąca droga dojazdowa na terenie MNU.5, dopuszcza się połączenia komunikacyjne z terenami sąsiednimi.
  3. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %.    
§ 22. 

Karta terenów oznaczonych symbolem PU i numerem wyróżniającym

 1. Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, obiektów produkcyjnych, składów magazynów, zabudowy usługowej.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, lokalizacja obiektów sieci uzbrojenia terenu, obiektów liniowych, urządzeń wodnych, tereny infrastruktury technicznej, zabudowa usługowa, lokalizacja obiektów usługowych, tereny komunikacji, parkingów, placów postojowych, tereny zieleni, tereny wód powierzchniowych.
 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. dopuszcza się roboty budowlane, budowy, przebudowy obiektów budowlanych;
 2. dopuszcza się sytuowanie obiektów obsługi komunikacji samochodowej (np. myjni samochodów, stacji paliw, obsługi pojazdów);
 3. zabudowa może podlegać rozbiórce, odbudowie, rozbudowie, przebudowie, remontom, nadbudowie, adaptacjom i zmianom sposobu użytkowania budynków i pomieszczeń pod warunkiem utrzymania przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego terenu;
 4. ustala się zakaz lokalizacji składów otwartych materiałów sypkich;
 5. zagospodarowanie terenu działki nr 141/46- tereny zieleni, plac zabaw, tereny sportu i rekreacji;
 6. w przypadku lokalizacji funkcji uciążliwych dla otoczenia, wprowadza się obowiązek wykonania pasa zieleni ochronnej na własnym terenie o szerokości 10 m od granic sąsiadującej zabudowy mieszkalnej oraz posadowienia ekranów akustycznych. 
 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 1. linie zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu, na terenach oznaczonych symbolem PU - nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10 m od terenów MNU;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 3,6, dla terenu PU.1-1,0;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 70 %;
 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 10 %, dla terenu PU.1- 30 %;
 6. maksymalna wysokość zabudowy - do 15 m, do 3 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się poddasze użytkowe, dla terenu PU.1 - do 10 m, do 2 kondygnacji;
 7. geometria dachów- dachy dowolne, dachy dwuspadowe lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci 12-45 stopni, dopuszcza się dachy płaskie, stropodachy, dachy o kącie nachylenia połaci do 12 stopni.
  1. Dopuszcza się dokonanie podziałów i scaleń geodezyjnych  terenu zgodnie z przepisami odrębnymi.
  2. Minimalna powierzchnia wydzielonej działki - 1000 mkw., minimalna szerokość frontu działki-15,0 m, kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 70-120 stopni.
  3. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %. 
§ 23. 

Karta terenów oznaczonych symbolem RM i numerem wyróżniającym

 1. Przeznaczenie terenów: tereny użytkowane rolniczo, zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: tereny infrastruktury technicznej, tereny komunikacji, lokalizacja obiektów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu, obiektów liniowych, urządzeń wodnych, hydrotechnicznych, tereny zieleni, tereny wód powierzchniowych.
 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
  1. dopuszcza się roboty budowlane, budowy, przebudowy obiektów budowlanych;
  2. należy zapewnić strefę swobodnego dostępu do wód publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
  3. dopuszcza się obiekty i urządzenia służące produkcji rolniczej, przetwórstwa rolno-spożywczego, budynki mieszkalne, obiekty usługowe, agroturystyczne, obiekty małej architektury, sportu i rekreacji, obiekty i urządzeń związanych z działalnością gospodarczą;
  4. obowiązuje ochrona akustyczna jak dla terenów zabudowy zagrodowej zgodnie z przepisami odrębnymi;
  5. zabudowa może podlegać rozbiórce, odbudowie, remontom, nadbudowie, rozbudowie, przebudowie,  zmianie sposobu użytkowania budynków i pomieszczeń. 
 4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 1. linie zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 1,4;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 70 %;
 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 20 %;
 6. maksymalna wysokość zabudowy - 9 m, 2 kondygnacje nadziemne, dopuszcza się poddasze użytkowe;
 7. geometria dachów - dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci 12 do 45 stopni;
 8. dopuszcza się lukarny, dachy naczółkowe, ganki.
 1. Dopuszcza się podział i scalenia nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %.  
§ 24. 
 Karta terenów oznaczonych symbolem R
 1. Przeznaczenie terenów: tereny użytkowane rolniczo, tereny rolnicze.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: zabudowa zagrodowa, tereny komunikacji, lokalizacja obiektów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych, obiektów liniowych, hydrotechnicznych, tereny zieleni, tereny infrastruktury technicznej, tereny dostępu do wód publicznych, tereny wód powierzchniowych.
 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. dopuszcza się zalesienia terenów rolniczych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. obowiązuje ochrona historycznych nasadzeń alejowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 3. dopuszcza się roboty budowlane, budowy, przebudowy obiektów budowlanych;
 4. na terenach użytkowanych rolniczo dopuszcza się obiekty i urządzenia służące produkcji rolniczej, przetwórstwa rolno-spożywczego, budynki mieszkalne, obiekty usługowe, agroturystyczne, obiekty małej architektury, sportu i rekreacji, obiekty i urządzenia związane z działalnością gospodarczą;
 5. zabudowa może podlegać rozbiórce, odbudowie, remontom, rozbudowie, nadbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń i budynków;
 6. dopuszcza się ścieżki rowerowe, wytyczenie szlaków turystycznych, lokalizację urządzeń turystycznych (np. parkingi, pola biwakowe, wieże widokowe, obiekty wystawowe, edukacyjne, ścieżki dydaktyczne, miejsca widokowe);
 7. zasady ochrony terenu zabytków archeologicznych określa § 12 planu.
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 1. nieprzekraczalne linie zabudowy-zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 1,2;
 4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - do 40 %;
 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 20 %;
 6. maksymalna wysokość zabudowy - 9 m, 2 kondygnacje nadziemne, dopuszcza się  poddasze użytkowe;
 7. geometria dachów- dwuspadowe lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci 12 do 45 stopni;
 8. dopuszcza się dachy naczółkowe, lukarny.
  1. Dopuszcza się dokonanie podziałów i scaleń nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi.
  2. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.
§ 25. 
Karta terenów oznaczonych symbolem KDL
 1. Przeznaczenie terenów: tereny dróg publicznych lokalnych.
 2. W liniach rozgraniczających dróg KDL ustala się:
  1. zakaz się realizacji obiektów budowlanych, w tym ogrodzeń - z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg i związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu;
  2. dopuszcza się lokalizacje sieci uzbrojenia terenu;
  3. utrzymuje się istniejące zjazdy z terenów.
 3. Minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających powinna wynosić 12,0 m, dopuszcza się odstępstwa zgodnie z przepisami odrębnymi.
 4. Nieprzekraczalna linia zabudowy -  zgodnie z przepisami odrębnymi oraz:
  1. dla terenów zabudowanych      -  8,0 m od krawędzi jezdni;
  2. poza terenami zabudowanymi  - 20,0 m od krawędzi jezdni;
  3. zgodnie z rysunkiem planu;
  4. na terenach zainwestowanych dopuszcza się usytuowanie obiektów w nawiązaniu do istniejącej linii zabudowy.
 5. Dopuszcza się korekty linii rozgraniczających drogi oraz niezbędne korekty przebiegu drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 6. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.  
§ 26. 
Karta terenów oznaczonych symbolem KDD i numerem wyróżniającym
 1. Przeznaczenie terenu: tereny dróg publicznych dojazdowych.
 2. W liniach rozgraniczających dróg KDD ustala się:
  1. zakazuje się realizacji obiektów budowlanych, ogrodzeń - z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg i związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu;
  2. dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;
  3. utrzymuje się istniejące zjazdy z terenów.
 3. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.
§ 27. 
Karta terenów oznaczonych symbolem KDW i numerem wyróżniającym
 1. Przeznaczenie terenów: tereny dróg wewnętrznych, dróg dojazdowych na terenach rolnych i leśnych, ciągów pieszo-jezdnych wydzielone geodezyjnie.
 2. W liniach rozgraniczających dróg KDW ustala się:
  1. zakaz realizacji obiektów budowlanych, w tym ogrodzeń - z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg i związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu;
  2. dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu.
 3. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.
§ 28. 
Karta terenów oznaczonych symbolem TK
 1. Przeznaczenie terenów: tereny linii kolejowej.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne: tereny infrastruktury technicznej, komunikacji, lokalizacja obiektów usługowych, tereny zieleni, lokalizacje obiektów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu, obiektów liniowych, tras (ścieżek) rowerowych.
 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
  1. zagospodarowanie terenu infrastruktury kolejowej zgodnie z przepisami odrębnymi;
  2. dopuszcza się budowy, przebudowy, remonty, rozbiórki obiektów, urządzeń i instalacji, adaptacje obiektów istniejących, zmiany przeznaczenia obiektów i pomieszczeń;
  3. dopuszcza się funkcje mieszkaniowe, lokalizacje budynków mieszkalnych;
  4. nie ustanawia się stref ochronnych;
  5. nieprzekraczalne linie zabudowy- zgodnie z przepisami odrębnymi.
 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  1. zasada kontekstu, w nawiązaniu do obiektów istniejących;
  2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 2,5;
  4. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - do 80 %;
  5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 10 %;
  6. maksymalna wysokość zabudowy – do 12 m, do 3 kondygnacji, dopuszcza się  poddasze użytkowe;
  7. geometria dachów- dachy dwuspadowe lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci 12 do 45 stopni;
  8. dopuszcza się dachy mansardowe, naczółkowe, lukarny.
 2. Dopuszcza się zmiany linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach zgodnie z przepisami odrębnymi.
 3. Dopuszcza się dokonanie podziałów i scaleń geodezyjnych  terenu zgodnie z przepisami odrębnymi.
 4. Dopuszcza się wydzielenie nieruchomości w związku z wydzieleniem własności obiektów i lokali, wydzieleniem układów komunikacyjnych, zmianą funkcji terenu zgodnie z przepisami odrębnymi.
 5. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %.
§ 29. 
Karta terenów oznaczonych symbolem ZC
 1. Przeznaczenie terenu: tereny zieleni, dawny cmentarz.
 1. Dopuszczenia w zagospodarowaniu terenu: tereny zieleni urządzonej, lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu, obiektów małej architektury, urządzeń budowlanych, tereny komunikacji, lokalizacja budynków związanych z funkcją wiodącą (kaplice, budynki gospodarcze, obiekty tymczasowe itp.).
 2. Strefy 150 m i 50 m od granic cmentarza określają przepisy odrębne.
 3. Dopuszcza się dokonanie podziałów i scaleń nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi.
 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
  1. ustala się strefę ochrony konserwatorskiej obszaru cmentarza w granicach nieruchomości;
  2. ustala się ochronę ukształtowania terenu;
  3. obowiązuje ochrona historycznego układu pochówków, zachowanych nagrobków, urządzeń budowlanych, zieleni wysokiej.  
 5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 1. nieprzekraczalne linie zabudowy-zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. maksymalna wysokość zabudowy - 8 m, 1 kondygnacja, dopuszcza się poddasze użytkowe;
 3. dachy strome, dwuspadowe o kącie nachylenia połaci 20 do 45 stopni;
 4. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 5. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0,9;
 6. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - 60 %;
 7. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 25 %.
 1. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 1 %.
§ 30. 
Karta terenów oznaczonych symbolem ZL
 1. Przeznaczenie terenów: tereny zieleni, lasy.
 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. tereny komunikacji, lokalizacja obiektów małej architektury, urządzeń infrastruktury technicznej, sieci uzbrojenia terenu, obiektów liniowych, urządzeń wodnych, tereny infrastruktury technicznej;
 2. lokalizacja obiektów budowlanych i urządzeń technicznych gospodarki leśnej, zabudowy zagrodowej;
 3. zabudowa może podlegać rozbiórce, odbudowie, remontom, rozbudowie, nadbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń i budynków;
 4. dopuszcza się lokalizację urządzeń turystycznych (np. parkingi, pola biwakowe, wieże widokowe, obiekty wystawowe, edukacyjne, ścieżki dydaktyczne, miejsca widokowe);
 5. na terenach przylegających do dróg publicznych dopuszcza się lokalizację parkingów, placów postojowych z urządzeniami technicznymi, obiektami obsługi ruchu turystycznego i podróżnych zgodnie z przepisami odrębnymi.
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  2. nieprzekraczalne linie zabudowy-zgodnie z przepisami odrębnymi;
  3. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
  4. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0,9;
  5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 25%;
  6. maksymalna wysokość zabudowy - 9 m, 2 kondygnacje, dopuszcza się  poddasze użytkowe;
  7. dachy strome, dwuspadowe, kąt nachylenia połaci 20 do 45 stopni.
  8. Dopuszcza się dokonanie podziałów i scaleń nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi.
  9. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 10 %.
§ 31. 
Karta terenów oznaczonych symbolem ZP.1
 1. Przeznaczenie terenów: tereny zieleni urządzonej, tereny zabytkowego założenia parkowego.
 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, dopuszczenia w zagospodarowaniu terenów:
 1. lokalizacja obiektów małej architektury, obiektów usługowych, tereny komunikacji, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, sieci uzbrojenia terenu, obiektów liniowych, urządzeń wodnych;
 2. tereny wód powierzchniowych, sportu, rekreacji, lokalizacja parkingów.
  1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  2. nieprzekraczalne linie zabudowy-zgodnie z przepisami odrębnymi;
  3. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
  4. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0,6;
  5. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 20 %;
  6. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 60 %;
  7. maksymalna wysokość zabudowy - 9 m, 2 kondygnacje, dopuszcza się poddasze użytkowe;
  8. dachy strome, dwuspadowe,  kąt nachylenia połaci 20 do 50 stopni.
  9. Dopuszcza się dokonanie podziałów i scaleń nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi.
  10. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %.
§ 32. 
Karta terenu oznaczonego symbolem ZP.2
 1. Przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej, dawny cmentarz ewangelicki.
 2. Dopuszczenia w zagospodarowaniu terenu: lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu, obiektów małej architektury, budynków gospodarczych, usługowych, urządzeń budowlanych, tereny komunikacji.
 3. Strefy 150 m i 50 m od granic cmentarza określają przepisy odrębne. Obowiązują ograniczenia dotyczące funkcji zabudowy oraz zaopatrzenia w wodą do picia i potrzeb gospodarczych wynikające z przepisów odrębnych.
 4. Dopuszcza się dokonanie podziałów i scaleń nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi.
 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obowiązuje ochrona zachowanych nagrobków, urządzeń budowlanych, zieleni wysokiej.  
 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 1. nieprzekraczalne linie zabudowy-zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. maksymalna wysokość zabudowy - 8 m, 1 kondygnacja, dopuszcza się poddasze użytkowe;
 3. dachy strome, dwuspadowe o kącie nachylenia połaci 20 do 45 stopni;
 4. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0;
 5. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0,8;
 6. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - 30 %;
 7. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej- 30 %.
 1. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %.
 
Dział III

Ustalenia końcowe

§ 33. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Dźwierzuty.
 
 
 
Przewodniczący  Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 


Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Dźwierzuty Nr XXXV/302/18
z dnia 12 stycznia 2018 r.
 
Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Popowa Wola
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) Rada Gminy Dźwierzuty, rozstrzyga, co następuje:
 1. Uwaga numer 1 w wykazie uwag nieuwzględnionych, data wpływu 21.09.2017 r. w części dotyczącej granic GZWP 213 Olsztyn pozostaje nieuwzględniona.
 2. Uwaga numer 2 w wykazie uwag nieuwzględnionych, data wpływu 27.09.2017 r. w części 1 i 2 pozostaje nieuwzględniona.
 3. Uwaga numer 3 w wykazie uwag nieuwzględnionych, data wpływu 10.10.2017 r. w części 6 pozostaje nieuwzględniona.
 
 
Przewodniczący  Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Dźwierzuty Nr XXXV/302/18
z dnia 12 stycznia 2018 r.
 
                                                                                                                                                      
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Popowa Wola inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy Dźwierzuty oraz zasadach ich finansowania
 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) Rada Gminy Dźwierzuty, rozstrzyga, co następuje:
 
 1.  Zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Popowa Wola, będą realizowane zgodnie z obowiązującym Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Dźwierzuty, przyjętymi przez gminę zadaniami inwestycyjnymi i programami inwestycji wieloletnich.
 2.  Inwestycje należące do zadań własnych gminy będą finansowane na następujących zasadach:
 • finansowanie z budżetu gminy,
 • wykorzystanie środków z funduszy ochrony środowiska,
 • finansowane ze środków innych instytucji i funduszy UE,
 • w ramach programów inwestycyjnych krajowych i międzynarodowych,
 • finansowanie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • finansowanie z innych źródeł zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
 
Przewodniczący  Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 

 

Dźwierzuty 12.01.2018 r.
 
Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Gminy Dźwierzuty w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Popowa Wola
 
Uzasadnienie do uchwały sporządzono na podstawie par. 12 ust. 19 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr.164,  poz.1587, z dnia 19 września 2003 r.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.).
 
I.  Uzasadnienie do projektu uchwały na podstawie par. 12 ust. 19 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr.164,  poz.1587, z dnia 19 września 2003 r.)
 1. Projekt planu miejscowego wykonano zgodnie z Uchwałą Nr XI/80/15 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Popowa Wola.
 2. Materiały planistyczne sporządzone na podstawie przepisów odrębnych, wykorzystywane na potrzeby projektu planu były aktualne na dzień przystąpienia do sporządzania projektu planu.
 3. Materiały planistyczne sporządzone na potrzeby projektu planu miejscowego były aktualne na dzień przekazania projektu planu do opiniowania i uzgodnień.
 4. Projekt planu miejscowego wykonano zgodnie z warunkami art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 5. Wykonano kolejno czynności ustalone w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, między innymi:
  • zamieszczono ogłoszenie  w prasie o  podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu  i  procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko określając termin składania wniosków,
  • zawiadomiono instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania projektu planu miejscowego,
  • sporządzono prognozę skutków finansowych ustaleń projektu planu,
  • sporządzono prognozę oddziaływania projektu planu na środowisko,
  • uzyskano opinie i uzgodnienia wymagane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z warunkami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
  • wprowadzono zmiany wynikające z uzyskanych opinii i uzgodnień,
  • nie zachodziła potrzeba uzyskania zgody Marszałka Województwa na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolne i nieleśne,
  • nie zachodziła potrzeba uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy III na cele nierolne,
  • projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożono do publicznego wglądu,
  • zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami,
  • w wyznaczonym terminie do projektu planu miejscowego złożono uwagi,
  • w wyznaczonym terminie rozpatrzono uwagi,
  • wprowadzono zmiany do projektu wynikające z rozpatrzenia uwag,
  • w zakresie niezbędnym ponowiono uzgodnienia,
  • projekt planu miejscowego z wykazem uwag nieuwzględnionych został przekazany Radzie Gminy Dźwierzuty.
 6. Projekt zmiany planu wykonano nie naruszając ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dźwierzuty.
 7. Projekt planu został sporządzony przez osoby posiadające wymagane uprawnienia zawodowe.
 8. Wykonanie czynności określonych w art.17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym udokumentowano poprzez sporządzenie dokumentacji prac planistycznych zgodnie z par.12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego.
 9. Wykonano procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z warunkami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
 10. W projekcie planu nie wyznacza się granic terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości w rozumieniu art. 15 i 22  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nie prognozuje się nakładów na dokonanie przez Gminę zakupu nieruchomości oraz dokonania podziałów i scaleń nieruchomości.
 11. W projekcie zmiany planu miejscowego nie zapisano inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
 
II. Uzasadnienie na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)
 
 1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni.
 
Projekt zmiany planu uwzględnia wymagania określone w art. 1 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073):
 • wymagania  ładu przestrzennego poprzez określenie: linii rozgraniczających tereny, linii zabudowy, przeznaczenia terenów, wskaźników zagospodarowania terenów, parametrów kształtowania zabudowy, stosowanych materiałów budowlanych ograniczeń w zagospodarowaniu terenów, zakazów, nakazów,
 • walory architektoniczne i krajobrazowe: sporządzony plan miejscowy określa zasady zagospodarowabia terenów kształtujące i chroniące walory architektoniczne i krajobrazowe obszaru i otoczenia,
 • wymagania ochrony środowiska, gospodarowania wodami, ochrony gruntów rolnych i leśnych: uwzględniono poprzez ustalenie zasad ochrony gruntów, powietrza, wód, zieleni, lasów, terenów rozlewisk, terenów podmokłych. Plan uwzględnia położenie obszaru w odniesieniu do jednolitych części wód powierzchniowych, zlewni Pregoły i środkowej Wisły, położenie w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 213 Olsztyn. Na potrzeby projektu planu sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko, z której wynika, że realizacja planu nie spowoduje powstania szczególnych zagrożeń dla środowiska a prognozowany wpływ wynikający z jego realizacji, będzie miał lokalny i dopuszczalny charakter. Ustalenia planu w zakresie ochrony środowiska zostały określone, zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe instytucje,
 • wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: określono obiekty zabytkowe ujęte w rejestrze zabytków i w ewidencji zabytków, ustalono zasady ochrony obiektów zabytkowych, zabytkowych parków i cmentarzy, ustalono zasady realizacji inwestycji, zasady kształtowania zabudowy z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych, ustalono strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych,
 • wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia: określono zasady ochrony środowiska oraz ustalenia w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych, zabudowy usługowej,
 • walory ekonomiczne przestrzeni: uwzględniono uwarunkowania środowiskowe terenu, istniejące zagospodarowanie, wyposażenie techniczne, zapotrzebowanie na nowe tereny budowlane,
 • prawo własności: wyznaczono linie rozgraniczające uwzględniając granice nieruchomości, ustalono odpowiednio zasady realizacji inwestycji celu publicznego,
 • potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa: uwzględniono uwarunkowania wynikające z wniosków Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, określono warunki strefy ograniczonej wysokości zabudowy lotniczych urządzeń naziemnych,
 • potrzeby interesu publicznego: przeznaczono tereny pod usługi publiczne, tereny sportu i rekreacji, drogi, ciągi piesze i pieszo-jezdne, parki i tereny zieleni urządzonej,
 • potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej:określono zasady budowy i modernizacji sieci infrastruktury technicznej i komunikacji,
W trakcie opracowania projektu zapewniono udział społeczeństwa w pracach, zachowano jawność i przejrzystość procedur planistycznych. Umożliwiono dostęp do dokumentacji planistycznej. Udzielano wyjaśnień i przekazywano informacje o pracach projektowych. Ustalając przeznaczenie terenu i zasady zagospodarowania uwzględniono interesy prywatne i interes publiczny. Rozpatrzono zgłoszone wnioski i uwagi.
Uwzględniono potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilości  i jakości wody  dla zaopatrzenia ludności. Ustala się wykorzystanie istniejącej gminnej sieci wodociągowej zapewniającej odpowiednią ilość i jakość wody do celów zaopatrzenia ludności.
Dla wszystkich terenów ustalono zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania. Teren objęty planem ma odpowiednią obsługę komunikacyjną. Lokalizacja nowej zabudowy planowana jest na na terenach przeznaczonych do zainwestowania w dawnych planach miejscowych, na terenach z ustalonymi warunkami zagospodarowania oraz na nieruchomościach zabudowanych. 
W projekcie planu nie ustala się linii rozgraniczających dla nowych dróg i ciągów pieszo-jezdnych. Struktury przestrzenne kształtowane są z uwzględnieniem dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego. Projektowana i istniejące zabudowa jest lokalizowana w sposób umożliwiający mieszkańcom wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu. Istniejące i proponowane rozwiązania przestrzenne zapewniają i ułatwiają  przemieszczanie się pieszych, rowerzystów oraz korzystających z dróg publicznych i wewnętrznych.
Nowa zabudowa jest lokalizowana i planowana na obszarach centrum wsi, o wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostek osadniczych w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. poz. 1612 oraz z 2005 r. poz. 141).
Planowana zabudowa uzupełnia zabudowę istniejącą. Obszary planowanego zainwestowania są w odpowiednim stopniu przygotowane do zabudowy. Obszary te charakteryzują się odpowiednim dostępem do sieci komunikacyjnej poprzez: drogi publiczne, drogi wewnętrzne, ścieżki rowerowe, możliwość korzystania z transportu kolejowego i lotniczego. 
Tereny objęte zmianami planu i tereny w sąsiedztwie wyposażone są w sieci wodociągowe. Funkcjonuje sprawny, sprawdzony i bezpieczny system gminnej gospodarki ściekami i odpadami. Teren jest obsługiwany przez operatorów sieci elektroenergetycznej. Zaopatrzenie w gaz dla celów domowych jest realizowane odpowiednio do zapotrzebowania. Usługi operatorów sieci telekomunikacyjnych są adekwatne dla istniejącej i  planowanej zabudowy.
 
 1. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz datą uchwały Rady Gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2.
 
Rada Gminy Dźwierzuty w bieżącej kadencji nie podjęła uchwały o w sprawie aktualności studium i planów miejscowych. W przypadku obowiązującego planu miejscowego, uznano, że jego postanowienia są nieaktualne w części dotyczącej możliwości realizacji planowanych inwestycji i uwzględnienia złożonych wniosków. Wójt Gminy Dźwierzuty i Rada Gminy Dźwierzuty podjęli działania, o których mowa w  art. 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Wójt Gminy Dźwierzuty wykonał analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami obowiązującego studium. Na tej podstawie ustalono niezbędny zakres prac planistycznych.
 
 1. Wpływ ustaleń projektu planu miejscowego na finanse publiczne, w tym budżet gminy.
Wpływ ustaleń projektu planu miejscowego na finanse publiczne, w tym budżet gminy, określa sporządzona na podstawie projektu zmiany planu prognoza jego skutków finansowych. Uchwalenie planu nie skutkuje koniecznością realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej obciążających budżet gminy ponad kwoty już określone w planach rozwoju i planach zadań inwestycyjnych gminy.
 Projekt planu nie lokalizuje obiektów budowlanych, urządzeń technicznych, obiektów liniowych i nie wprowadza ustaleń, których funkcjonowanie może powodować negatywne skutki dla budżetu gminy. Większość zadań inwestycyjnych gminy wynika z planów przyjętych w latach poprzednich. Zadania inwestycyjne należące do zadań własnych Gminy powinny być skoordynowane z zadaniami realizowanymi przez Powiat Szczytno, Zarząd Województwa oraz inne podmioty. Realizacja inwestycji z zakresu komunikacji powinna następować w kolejnych latach, proporcjonalnie do zasięgu inwestycji na wyznaczonych terenach. Projekt planu umożliwia dostęp do drogi publicznej z każdej nieruchomości na terenach przeznaczonych pod inwestycje bez obowiązku natychmiastowego uruchamiania inwestycji drogowych. Infrastruktura sieci energetycznej i gazowej na terenach przeznaczonych do zainwestowania będzie budowana zgodnie z warunkami technicznymi operatorów sieci bez konieczności angażowania środków budżetu Gminy. Koszty podziałów, scaleń i innych czynności związanych z drogami wewnętrznymi, drogami dojazdowymi na terenach rolnych, ciągami pieszo-jezdnymi nie muszą obciążać budżetu gminy.
 Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy za skutki podejmowanych działań planistycznych wynika z ustaleń art. 36 i art. 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy art. 36 ust. 1, ust. 3 oraz 37 ust. 1 wiążą odpowiedzialność odszkodowawczą tylko ze szkodą spowodowaną zmianą przeznaczenia terenu. Odpowiedzialność odszkodowawcza nie może być ustalana w wyniku działania innych kategorii ustaleń planu. W prognozie nie ustala się skutków finansowych roszczeń wysuwanych na podstawie innych przepisów i uwarunkowań np. roszczeń i rekompensat odszkodowawczych na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, ustawy prawo ochrony środowiska. 

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-01-12 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-17 09:55
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-03-09 11:40
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 23 maja 2018r. 01:29:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.