Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy
1. Nazwa sprawy:
 
            Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy.
 
2. Podstawa prawna:
 
 • Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 576);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz.U. z 2000 r. Nr 18, poz. 234 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 z późniejszymi zmianami)
3. Wymagane wnioski:
            Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej regulaminu strzelnicy.
4. Załączniki do wniosku:


            Projekt regulaminu strzelnicy w 2 egzemplarzach wraz z:
* planem graficznym strzelnicy;
* wzorem książki rejestru pobytu na strzelnicy;
* wykazem sygnałów alarmowych;
* Informacją o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy 
   medycznej;
* planem graficznym strzelnicy.
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia osoby prowadzącej strzelanie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego (oryginał do wglądu).
 • Kserokopia decyzji o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania (oryginał do wglądu).
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wys. 10 zł.
 
5. Opłaty:
           
            Opłata skarbowa od wydania decyzji – 10,00 zł
 
 
6. Forma załatwienia:
            Wydanie decyzji administracyjnej – zatwierdzenie regulaminu strzelnicy.
 
7. Termin załatwienia:
            W ciągu miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku.
 
8. Tryb odwoławczy:
            Od decyzji o odmowie wydania zezwolenia przysługuje prawo wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który decyzję wydał, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 
9. Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:
            Nie dotyczy
 
10. Załatwianie sprawy elektronicznie:
            Nie dotyczy.
 
11. Miejsce załatwienia sprawy:
 
            12-120 Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6 pok. 23
            stanowisko Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju
 
12. Klauzula informacyjna:
 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Dźwierzuty jest Gmina Dźwierzuty z siedzibą w Dźwierzutach (12-120) ul. Niepodległości 6.
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. 2 Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej.
Każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
 
 
13. Informacje dodatkowe dla interesanta:
 
 • procedura nie dotyczy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Biura Ochrony Rządu.
 • Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów należy okazać do wglądu oryginały. Wójt może wezwać wnioskodawców/cę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.
 • Wnioskodawca ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
a) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w pkt. 7 lub przepisach szczególnych, ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 §1 k.p.a.,
b) postępowanie prowadzone jest dłużej niż jest niezbędne do załatwienia sprawy. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tutejszego organu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.
 
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Wniosek o zatwierdzenie regulaminu Plik txt 7.16 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłMariusz Woźniak - Sekretarz Gminy2018-02-13
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-02-13 14:36
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-02-13 14:36
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 17 grudnia 2018r. 20:21:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.