Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
O g ł o s z e n i e - Ogłaszam pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Dźwierzuty, składającej się z działki nr 922/2 o pow. 0,2492 ha, Kw nr OL1S/00000739/5
Dźwierzuty, dn. 23.04.2018 r.

Nasz znak:
RI-GN.6840.6.2018                                                                                    
                                                              O g ł o s z e n i e

Ogłaszam pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej  położonej w obrębie Dźwierzuty, składającej się z działki nr 922/2 o pow. 0,2492 ha,  Kw nr OL1S/00000739/5.  

Teren na którym znajdują się przedmiotowe działki nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, sklasyfikowany jako RIIIb. W obowiązującym obecnie „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminyDźwierzuty” zatwierdzonym uchwałą nr XIV/122/2000 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 7 lipca 2000 roku, przedmiotowa działka leży na terenach rozwoju funkcji mieszkalno – usługowej.
Działka położona jest w „strefie preferencyjnej”miejscowości Dźwierzuty w strefie zabudowymieszkaniowo – usługowej. Otoczenie stanowią działki zabudowane budownictwem mieszkaniowym orazgrunty użytkowane rolniczo. Nieruchomość graniczy od strony zachodniej z dojazdową drogą publiczna urządzoną, od strony wschodniejz gruntami użytkowanymi rolniczo, od pozostałychstron z gruntami zabudowy mieszkaniowej. Kształt działki regularny, wydłużony teren z niewielkim spadkiemw kierunku zachodnim. Nieruchomość z podstawową infrastrukturąkomunalna w zasięgu oddziaływania z możliwością do podłączenia
Nieruchomość objęta wymienioną wyżej księgą nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.
Nieruchomość nie podlega podatkowi Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca2004 roku (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1221).
Cena wg rzeczoznawcy 34.290 zł.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 34.770 zł.
Wadium w wysokości 3.500 zł należy wpłacić na konto BS Szczytno O. Dźwierzuty nr 98 8838 1044 2007 0400 0101 0005.Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy Dźwierzuty najpóźniej  28.05.2018 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty które wpłacą wadium w podanej wysokości w gotówce na rachunek Gminy Dźwierzuty w Banku Spółdzielczym Szczytno Oddział Dźwierzuty nr 98 8838 1044 2007 0400 0101 0005 w terminie do dnia 28.05.2018 r. z oznaczeniem numeru działki. .

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku reprezentantów osób prawnych z dowodem wpłaty wadium należy przedłożyć wyciąg z rejestru przedsiębiorców z KRS (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem).

Przed przystąpieniem do przetargu uczestniczące w przetargu osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia oświadczenia, o wyrażeniu zgody przez współmałżonka niebiorącego udziału w przetargu na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu (art.37 ustawy z dnia 25.02.1964r . kodeks rodzinny i opiekuńczy – Dz. U. Nr 9, poz.59 ze zm.)

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osoba ustalona na nabywcę, ponosi koszty notarialne i sądowe związane ze spisaniem umowy notarialnej.

Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dźwierzuty, pokój nr 24, tel. (89) 621-04-01

Cudzoziemcy zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2004 r. Nr 167, poz. 1758). Cudzoziemcy winni okazać promesę lub zezwolenie w przypadku wygrania przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Przetarg odbędzie się w dniu  01.06.2018 r. (piątek)  Urzędzie Gminy w Dźwierzutach przy ul. Niepodległości 6  o godz. 900 .
Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Uwaga: Gmina Dźwierzuty sprzedaje powyższą nieruchomość zgodnie z wyrysem i wypisem z mapy ewidencyjnej wydanym przez Starostwo Powiatowe w Szczytnie. Wobec powyższego kupujący zostanie zobowiązany w akcie notarialnym do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wskaże inna powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą do składania oświadczeń w tym zakresie.
Należność za nabywaną nieruchomość po pomniejszeniu o wpłacone wadium należy wpłacić na konto Gminy Dźwierzuty w BS Szczytno Nr 49 8838-1044-2007-0400-0101-0014 najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.
Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń we wsi Dźwierzuty,  w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gminadzwierzuty.pl), na okres co najmniej 30 dni  tj. od dnia 27.04.2018 r. do 27.05.2018 r. włącznie.
                                                                                             


 
Wójt
(-) Marianna Bogusława Szydlik
                        
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłMałgorzata Chełstowska - Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami2018-05-07
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-05-07 10:07
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 10 grudnia 2018r. 23:30:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.