Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
O g ł o s z e n i e - Ogłaszam pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Dąbrowa gm. Dźwierzuty, obejmującej działkę nr 118/45 o pow. 0,1972 ha, obręb Dąbrowa >>>
Dźwierzuty, dn. 26.02.2018 r.
Nasz znak:
RI-GN.6840.4.2018
 
 O g ł o s z e n i e

Ogłaszam pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Dąbrowa gm. Dźwierzuty, obejmującej działkę nr 118/45 o pow. 0,1972  ha, obręb Dąbrowa, cena wyw. wynosi: 90.945  zł brutto, wadium  9.095 zł,

 
Nieruchomości  posiadają  Kw nr OL1S/00017193/7. Sprzedaż działki jest objęta podatkiem Vat. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny  nieruchomości wylicytowanej w przetargu.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Dźwierzuty zatwierdzonym uchwałą nr IV/17/11 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 25 lutego 2011 roku, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego nr 47, poz. 769, z dnia 18 kwietnia 2011 roku, przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem ML z przeznaczeniem pod tereny zabudowy letniskowej.Nieruchomościniezabudowane, położone blisko jeziora Sasek Wielki.Otoczenie stanowią grunty wykorzystywane letniskowo oraz jezioro.Działka gruntu położona jest od strony zachodniej wsi Dąbrowa, na jej kolonii przy jeziorze Sasek Wielki. Dąbrowa to „ mała” wieś bez podstawowych usług o walorach turystyczno – rolnych, położona około 5 km od Dźwierzut - ośrodek gminny. Do działki gruntu prowadzi droga gruntowa o zadawalającym stanie technicznym. Do drogi urządzonej Biskupiec – Szczytno dziali ją odległość około 1,5 km. Działka graniczy od strony południowejoraz zachodniejz dojazdową drogą gruntową, od pozostałych stron z nowo projektowana zabudową letniskową. Położona jest blisko linii brzegowej jeziora Sasek Wielki. Teren z dominującym spadkiem w kierunku północno – zachodnim. Działka nie użytkowana, nie zabudowana. Warunki lokalizacyjne przedmiotowej nieruchomościuznano za przeciętne ze względu naznaczne oddalenie nieruchomości od przemysłu oraz położenie w dużym kompleksie letniskowym przy jeziorze.
W/w działka znajduje się na obszarze chronionym Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego ustanowionymrozporządzeniemnr 153Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 roku.
Zakazy obowiązujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiegoreguluje § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego , które jest dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rada Gminy Dźwierzuty nie podjęła uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zgodnie z ustawą z dnia 9.10.2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1777 ze zm.).
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymii nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

Wadium w wyżej  podanej wysokości  należy wpłacić na konto BS Szczytno O. Dźwierzuty nr 98 8838 1044 2007 0400 0101 0005. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy Dźwierzuty najpóźniej 02.04.2018 roku pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty które wpłacą wadium w  gotówce na rachunek Gminy Dźwierzuty w Banku Spółdzielczym Szczytno Oddział Dźwierzuty nr 98 8838 1044 2007 0400 0101 0005 w terminie do dnia 02.04.2018 rok z oznaczeniem numeru działki. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku reprezentantów osób prawnych z dowodem wpłaty wadium należy przedłożyć wyciąg z rejestru przedsiębiorców z KRS (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem). Przed przystąpieniem do przetargu uczestniczące w przetargu osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia oświadczenia z podpisem, o wyrażeniu zgody przez współmałżonka niebiorącego udziału w przetargu na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu (art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964r . kodeks rodzinny i opiekuńczy – tekst jedn. Dz. U z 2017 r, poz. 682). Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osoba ustalona na nabywcę, ponosi koszty notarialne i sądowe związane ze spisaniem umowy notarialnej.

Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dźwierzuty, pokój nr 24, tel. (89) 621-04-11.

Cudzoziemcy zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1061 z późn. zm.). Cudzoziemcy winni okazać promesę lub zezwolenie w przypadku wygrania przetargu. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Przetarg odbędzie się w dniu 05.04.2018 r. (czwartek) w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach przy ul. Niepodległości 6  o godz. 900.
Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Uwaga: Gmina Dźwierzuty sprzedaje powyższą nieruchomość zgodnie z wyrysem i wypisem z mapy ewidencyjnej wydanym przez Starostwo Powiatowe w Szczytnie. Wobec powyższego kupujący zostanie zobowiązany w akcie notarialnym do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wskaże inna powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą do składania oświadczeń w tym zakresie.
Należność za nabywaną nieruchomość po pomniejszeniu o wpłacone wadium należy wpłacić na konto Gminy Dźwierzuty w BS Szczytno Nr 49 8838-1044-2007-0400-0101-0014 najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.
Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  UG, we wsi Dąbrowa, na stronie internetowej UG oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gminadzwierzuty.pl), na okres co najmniej 30 dni  tj. od dnia 02.03.2018 roku do 1.04.2018 r. włącznie.
                                                                                             
                                                              
 
Wójt
(-) Marianna Bogusława Szydlik
                                                                                                                            
 

 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłMałgorzata Chełstowska - Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami2018-02-26
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-03-02 09:05
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-03-02 09:06
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 17 grudnia 2018r. 20:43:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.