Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na czas zastępstwa
na stanowisku do spraw zamówień publicznych
w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach
 
Kandydat powinien spełniać następujące kryteria – wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie lub innego państwa Unii Europejskiej, obywatelstwo innego państwa zgodnie, z którym przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. wykształcenie wyższe.
 
Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
 1. preferowane osoby z wyższym wykształceniem i stażem pracy w administracji,
 2. znajomość przepisów prawa tj. ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks Postępowania  Administracyjnego, o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych,
 3. znajomość zadań, organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 4. komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, kreatywność, sumienność, dokładność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków,
 5. znajomość obsługi komputera, znajomość pakietu biurowego oraz podstawowych programów operacyjnych, posługiwanie się internetem i pocztą elektroniczną,
 6. znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Gminy,
 7. wysoka kultura osobista.
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. sporządzanie planów zamówień publicznych w oparciu o wnioski z poszczególnych stanowisk pracy urzędu oraz podległych jednostek organizacyjnych,
 2. przyjmowanie zleceń z indywidualnych stanowisk pracy na przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 3. przygotowywanie projektu zarządzeń Wójta Gminy w sprawach dotyczących zamówień publicznych,
 4. przygotowywanie i przeprowadzanie zleconych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego poprzez uczestnictwo w komisjach przetargowych, publikacja ogłoszeń, prowadzenie dokumentacji postępowania, zawiadamianie o wynikach postępowania,
 5. udzielanie wyjaśnień pracownikom przy opracowywaniu projektów dokumentów do postępowań w sprawie zamówień publicznych realizowanych przez Urząd Gminy,
 6. wydawanie i przyjmowanie dokumentów przetargowych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
 7. prowadzenie rejestru zamówień publicznych, protestów i odwołań,
 8. prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych,
 9. prowadzenie spraw i koordynacja działań w zakresie udzielania przez Urząd Gminy zamówień nie objętych ustawą prawo zamówień publicznych, rozliczanie zamówień publicznych,
 10. organizowanie ogrzewania obiektów gminnych, mieszkań komunalnych i budynku administracyjnego Urzędu Gminy, w szczególności poprzez zaopatrywanie w opał mieszkań komunalnych i budynku administracyjnego Urzędu Gminy, organizowanie przetargów na dostawę opału zgodnie z zasadami ustawy prawo zamówień publicznych oraz nadzorowanie jego dostaw pod względem terminowości, jakości i ilości,
 11. realizacja zadań na stanowisku ds. gospodarki komunalnej w  szczególności w zakresie:
 1. zawierania umów najmu i dzierżawy z użytkownikami lokali mieszkalnych i użytkowych, naliczanie czynszów, świadczeń oraz innych należności i zobowiązań od najemców i dzierżawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami zawartych umów,
 2. sporządzania decyzji administracyjnych w sprawie zmian wysokości czynszów, świadczeń i innych należności i zobowiązań od najemców i dzierżawców,
 3. sporządzania planów remontów bieżących i kapitalnych, zlecanie  ich  wykonania oraz organizowanie i dokonywanie odbioru zleconych i wykonanych robót,
 4. prowadzenie egzekucji w sprawach lokalowych,
 1. przekazywanie pracownikowi odpowiedzialnemu za zamieszczanie w BIP informacji i ich aktualizacji w zakresie realizowanych zadań,
 2. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta lub kierownika referatu.
 
Warunki pracy na danym stanowisku:

Umowa na czas zastępstwa pracownika. Wymiar czasu pracy pełny etat 2) praca biurowa, w tym przy obsłudze monitora ekranowego, II piętro (brak windy), wyjazdy służbowe w teren i poza teren gminy, w tym: delegacje i szkolenia, godziny pracy : poniedziałek   od 8.00 – 16.00 i wtorek – piątek – od 7.00 – 15.00.
 
Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum  vitae,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów ,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,
 7. oświadczenie o treści: ”Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych, nie byłam(em) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 8. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych",
 9. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 
Dodatkowe informacje:
Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 6 listopada r. do godz. 15.00 w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: "ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na czas zastępstwa na stanowisko do spraw zamówień publicznych” w Sekretariacie Urzędu Gminy pokój Nr 13, lub przesłać listem poleconym na adres Urząd Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji o naborze udziela Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Agnieszka Śladowska  nr tel. (89)6211261.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
 
 Dźwierzuty dnia 2017-10-18                           
 
 
 
Wójt Gminy
/-/  Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłEwa Krajewska - Pracownik stanowiska ds. Kadr i Ewidencji Ludności2017-10-18
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-10-18 13:25
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-10-27 08:45
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 19 listopada 2017r. 22:43:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.