STRONY INTERNETOWE - GMINA DŹWIERZUTY

 

Szkoła Podstawowa im. Bogumiła Linki w Dźwierzutach

http://www.spdzwierzuty.pl

Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Klenczona w Dźwierzutach

http://www.pgdzwierzuty.pl

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dźwierzutach

http://www.goksirdzwierzuty.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach

http://www.wbp.olsztyn.pl/~gpbdzwierzuty/

 

INNE

Gminny Klub Sportowy "Dźwierzuty"

http://gksdzwierzuty.futbolowo.pl

 

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZYTNIE

http://www.powiat.szczytno.pl

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/


WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Ostróda CWOP

www.cwop.ostroda.pl

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ESWIP

www.eswip.pl

Regionalny Ośrodek EFS w Olsztynie

www.efs.warmia.mazury.pl


SERWISY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego 

www.pozytek.gov.pl 
Aktualności z zakresu prawa, sprawozdawczość organizacji pożytku publicznego, wolontariat, ekonomia społeczna, ogłoszenia konkursów i  wyników z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO), informacje dotyczące środków unijnych dostępnych dla NGO.


Ministerstwo Sprawiedliwości
www.ms.gov.pl
Zawiera m.in. aktualną bazę organizacji, które otrzymały status pożytku publicznego. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.nfosigw.gov.pl

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
www.kprm.gov.pl
Zawiera m.in. dokumenty rządowe, projekty ustaw, adresy internetowe i  pocztowe ministerstw, urzędów centralnych oraz urzędów wojewódzkich i  powiatowych.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
www.uw.olsztyn.pl  lub  www.bip.uw.olsztyn.pl
 
Kuratorium Oświaty w Olszynie
www.ko.olsztyn.pl
 
Wojewódzki Urząd Pracy
www.up.gov.pl
 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie
http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/121/Regionalny_Osrodek_Polityki_Spolecznej/
 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
www.filantropia.org.pl
 
Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga 
www.kronenberg.org.pl
 
Fundacja Banku Zachodniego WBK SA
www.bzwbk.pl

Fundacja Edukacja dla Demokracji
www.edudemo.org.pl
 
Fundacja EkoFundusz 
www.ekofundusz.org.pl

Fundacja Forda
www.fordfound.org (strona w języku angielskim)

Fundacja Grupy TP

www.fundacjagrupytp.pl

Fundacja im. Friedricha Eberta
www.feswar.org.pl

Fundacja im. Konrada Adenauera
www.kas.pl

Fundacja im. Roberta Boscha
www.bosch-stiftung.de (strona w języku niemieckim)

Fundacja im. Stefana Batorego 

www.batory.org.pl

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier”
http://fpbb.pl/

Fundacja J&S Pro Bono Poloniae
www.jsprobono.pl

Fundacja Konkurs Pro Publico Bono
www.propublicobono.pl

Fundacja Motta
www.mott.org (strona w języku angielskim)

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej 
www.fnp.org.pl

Fundacja Nasza Ziemia
www.naszaziemia.pl

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 
www.epce.org.pl

Fundacja „Polsat”
www.fundacjapolsat.pl

Fundacja PZU
www.pzu.pl/?nodeid=196

Fundacja Wspomagania Wsi 
www.fww.org.pl

Fundacja Wspólna Droga 
www.unitedway.org.pl

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 
www.fwpn.org.pl

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)
www.pozytek.gov.pl 

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

www.visegradfund.org(strona w języku angielskim)

Milieukontakt Oost-Europa 
www.milieukontakt.nl(strona w języku angielskim)

Narodowa Agencja Programu „Młodzież w Działaniu”
www.mlodziez.org.pl

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 
www.pcyf.org.pl

Polska Fundacja im. Roberta Schumana 
www.schuman.org.pl

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 
www.pafw.pl

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
www.dpjw.org


FUNDUSZE POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ

Fundusze strukturalne UE
www.funduszestrukturalne.gov.pl

Europejski Fundusz Społeczny
www.efs.gov.pl

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych (FOP)
www.funduszngo.pl

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
www.eog.gov.pl