Wiadomości http://bip.ug-dzwierzuty.pl/ Z A W I A D O M I E N I E - na dzień 27 kwietnia 2018 roku zwołana została XXXVIII sesja Rady Gminy Dźwierzuty obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6 początek sesji godzina 10:00 Thu, 26 Apr 2018 10:51:48 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-172 ... Usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem gruntu Thu, 26 Apr 2018 08:12:24 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-233 Usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem gruntu. Wymagane dokumenty Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów występuje posiadacz nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem do wniosku dołącza zgodę...... Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów Thu, 26 Apr 2018 07:46:15 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-229 Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów Wymagane dokumenty : Wniosek o nabycie nieruchomości (Druk do pobrania - patrz nizej) Opłaty : Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej Miejsce złożenia dokumentów : Sekretariat Urzędu...... Nabywanie przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości Thu, 26 Apr 2018 07:44:21 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-229 Nabywanie przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości Wymagane dokumenty : 1. Wniosek. Opłaty : wolny  od opłaty skarbowej Miejsce złożenia dokumentów : Sekretariat Urzędu Gminy Termin i sposób załatwienia sprawy : 1. Termin załatwienia...... Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 52/2018 Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 25 kwietnia 2018 rokuw sprawie informacji o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów i wskaźniku zwiększającym na 2018r. w szkołach prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty Thu, 26 Apr 2018 07:43:38 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na gruntach stanowiących własność gminy Thu, 26 Apr 2018 07:35:09 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-229 Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na gruntach stanowiących własność gminy Dotyczy : 1. Uaktualnienia naliczeń opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd w związku ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego, umową darowizny...... Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach Gminy Dźwierzuty w drodze bezprzetargowej Thu, 26 Apr 2018 07:33:40 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-229 Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach Gminy Dźwierzuty w drodze bezprzetargowej Dotyczy : 1. Darowizny nieruchomości oraz wnoszenia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółek (aport). 2. Sprzedaży nieruchomości na rzecz...... Użyczenie nieruchomości Thu, 26 Apr 2018 07:31:55 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-229 Przygotowanie umów użyczenia Wymagane dokumenty : Osoby ubiegające się o użyczenie nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek wskazując teren, na załączonej mapie geodezyjnej. Opłaty : 1.wniosek wolny od opłaty skarbowej. Miejsce złożenia dokumentów : Sekretariat...... Prawo pierwokupu Thu, 26 Apr 2018 07:30:05 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-229 Prawo pierwokupu Wymagane dokumenty : Umowa notarialna - warunkowej umowy sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej /uprzednio nabytej od Skarbu Państwa lub Gminy / położonej na terenie gminy. Opłaty: Wniosek wolny od opłaty skarbowej Miejsce złożenia dokumentów...... Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości Thu, 26 Apr 2018 07:28:10 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-229 Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości Wymagane dokumenty : 1. Wniosek osoby lub osób (jeżeli nieruchomość objęta jest współwłasnością) posiadających tytuł prawny do nieruchomości. (Druk do pobrania - patrz niżej) 2. Dokument stwierdzający tytuł prawny...... Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy Thu, 26 Apr 2018 07:13:15 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-229 Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy Wymagane dokumenty : 1. Wniosek sporządzony własnoręcznie przez wnioskodawcę określający powierzchnię i położenie gruntu mającego być przedmiotem dzierżawy jak również jego przeznaczenie. Opłaty : Od wniosków nie...... Informacja - dnia 4 maja 2018 r. (piątek) Urząd Gminy Dźwierzuty będzie nieczynny Tue, 24 Apr 2018 07:57:18 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 51/2018 Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za I kwartał 2018 roku. Mon, 23 Apr 2018 14:01:45 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-447 ... I N F O R M A C J A o wyniku przetargu z dnia 05.04.2018 roku Mon, 23 Apr 2018 08:37:41 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-257 ... Uchwała Nr XXXVII/320/18 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dźwierzuty w 2018 roku Mon, 23 Apr 2018 08:30:17 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-398 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty o niezałatwieniu sprawy w terminie - dot. postepowania w sprawie wydania decyzji o środowi. uwarunk. na realizację przeds. polegajacego na budowie Biogazowni o mocy ponad 13 MW Mon, 23 Apr 2018 08:26:29 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty o wydaniu decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20 kwietnia 2018 r. (RI-PPA 6733.1.2018) Fri, 20 Apr 2018 08:21:22 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Zarządzenie nr 49/2018 Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoła Podstawowej w Rumach Mon, 16 Apr 2018 12:11:17 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-104 ... Zarządzenie nr 48/2018 Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoła Podstawowej w Linowie Mon, 16 Apr 2018 12:09:21 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-104 ... W Y K A Z z dnia 10 kwietnia 2018 r. (RI-GN.6840.14.2018) Mon, 16 Apr 2018 08:54:33 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-212 ... Informacja o wyniku przetargu z dnia 5.04.2018 Mon, 16 Apr 2018 08:49:48 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-257 ... ZARZĄDZENIE NR 47.2018 z dn.03.04.2018 r. w sprawie uzupełnienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za 2017 rok Thu, 12 Apr 2018 13:05:28 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-408 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty o wydaniu decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10 kwietnia 2018 r. (RI-PPA 6733.2.2018) Thu, 12 Apr 2018 07:00:46 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Wójta Gminy Dźwierzuty Mon, 09 Apr 2018 10:37:38 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-399 ... Sołectwa Gminy Dźwierzuty Mon, 09 Apr 2018 09:05:27 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-145 ... OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Gmina Dźwierzuty: Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dźwierzuty” w ramach Osi Priorytetowej 5 – „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”, Działania 5.2 – „Gospodarka... Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdPrzetargi-cmPokaz-207 ...