Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Wyniki przetargów:
Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi - Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty
RI-ZP-271.2.2018                                                                 Dźwierzuty, dnia 14-02-2018 r


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1 złożoną przez firmę: PPHU EKO s.c. Roman i Współwłaściciele ul. Myśliwska 2i,  11-300 Biskupiec  za cenę 52 509,60 PLN, krotność odbioru odpadów wielkogabarytowych 4, termin płatności faktur 30 dni
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najwyższą ilość punktów.
 1. Wkluczono 0 Wykonawców : 
 2. Odrzucono 2 oferty
 3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie:
 1. cena, waga –   60 %
 2. krotność odbioru odpadów wielkogabarytowych - 20 %
 3.  termin płatności faktur  - 20 %
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium I
Liczba pkt
w kryterium II
Liczba pkt
w kryterium III
Suma punktów
PPHU EKO s.c. Roman i Współwłaściciele ul. Myśliwska 2i, 11-300 Biskupiec  
60,00  pkt
 
20,00 pkt
 
20,00 pkt.
 
100,00
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W ORGANIZACJI 12-120 DŹWIERZUTY UL. SIENKIEWICZA 19 57,43 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt  
97,43
REMONDIS OLSZTYN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn 34,10 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 74,10
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.
 
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki
Dźwierzuty, dnia 12 luty 2018 r.
Nasz znak: RI-ZP.271.1.2018
 
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości  zamieszkałych na terenie Gminy Dźwierzuty
 
Na podstawie art. 67 ust. 13  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję o zawarciu umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki.
1. Zamawiający: Gmina Dźwierzuty,
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty,
NIP 745-181-20-28, REGON 510743315
Tel. 89 621 12 32 Faks. 89 621 12 33
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
 1. Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych  z nieruchomości zamieszkałych, w granicach administracyjnych Gminy Dźwierzuty z dostarczeniem ich za pośrednictwem stacji przeładunkowej w Trelkowie do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, będącej jednocześnie Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Centralnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego.
 2. Organizacja i przeprowadzenie odbierania odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego z nieruchomości w ramach „wystawek” - 4 razy do roku.
 3. Obsługę punktów aptecznych i ośrodków zdrowia w zakresie wyposażenia                             w pojemniki, odbierania i organizacji przetwarzania przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych.
Rodzaj zamówienia: usługi.
CPV:        Kod: 90500000, Nazwa: Usługi związane z odpadami;
                  Kod: 90512000, Nazwa: Usługi transportu odpadów;
                  Kod: 90513100, Nazwa: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw
domowych.
 
3. Wartość zamówienia: 266.000,00 zł brutto
 1. Nazwa i adres wykonawcy, z którym została zawarta umowa:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w organizacji
ul. Sienkiewicza 19,
12-120 Dźwierzuty;
NIP 745-184-92-09, REGON 369134559
Zamówienie zostało udzielone jednostce zależnej od Zamawiającego będącej w 100%  na kapitale Zamawiającego - Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka. z o.o. w organizacji  ul. Sienkiewicza 19, 12-120 Dźwierzuty
5. Podstawa prawna:
 Art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w związku z art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.)
6. Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: od 1 lutego 2018 r.  do 31 grudnia 2018 r.
7. Uzasadnienie:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w organizacji ul. Sienkiewicza 19, 12-120 Dźwierzuty tj. zaproszony do negocjacji Wykonawca, stanowi osobę prawną, nad którą Gmina Dźwierzuty sprawuje kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej. Ponadto 90% działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w organizacji dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę Dźwierzuty, a także nie posiada ona bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Celem ww. spółki zgodnie z jej aktem założycielskim jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej – Gminy Dźwierzuty, w zakresie usług komunalnych na rzecz społeczności lokalnej oraz samorządu terytorialnego, a przedmiotem jej działalności świadczenie usług powszechnie dostępnych w zakresie gospodarki komunalnej, w tym zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
Wskazany wyżej art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych pozwala na realizację zadania własnego gminy wskazanego w ustawie o samorządzie gminnym  w zakresie utrzymania czystości i porządku przez powołaną w tym celu spółkę. Ponadto ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek osiągnięcia określonych poziomów recyklingu i odzysku, a umożliwienie przekazania zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych swojej spółce komunalnej pozwoli na uszczelnienie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i osiągnięcie wymaganych poziomów, jak również daje możliwość bieżącej kontroli oraz poprawy jakości świadczonych usług.
 1. Informacja o terminie zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o który m mowa w art. 66 ust. 2 PZP - takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane w BZP.
 2. Termin i miejsce zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,  o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r, poz. 1579 ze zm.) - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych  w dniu 12.02.2017 r
 
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
Zaproszenie do składania ofert wynajem pojazdów wraz z kierowcami w celu przewozu uczniów gimnazjum w Dźwierzutach po zajęciach w ramach projektu „W pogoni za wiedzą”
Generuj PDF
Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia na używany średni samochód ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rumy)
 
Dźwierzuty, dnia 13.12.2017r.
                                                                                          
 
                                                                                WG ROZDZIELNIKA
 
Znak:RI-Z.271.3.2017
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Wójt Gminy Dźwierzuty zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonej oceny ofert złożonych
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04 grudnia 2017r., dokonane  zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro, obowiązującego w Urzędzie Gminy
w Dźwierzutach (Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 22 maja  2014r.), na:

Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Rumy
 została wybrana oferta złożona przez :
 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „BUDMAR”
Domaszowice 67, 25-900 Kielce

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 
Kryteria oceny: cena,  –   100 %

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postepowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.                                        
 
                                                                                                                    
                                                                                                             Z poważaniem
                                                                                                               Wójt Gminy Dźwierzuty
                                                                                                             /-/Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdzielnik:
 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „BUDMAR” Domaszowice 67, 25-900 Kielce
 2.  Strona internetowa BIP Gmina Dźwierzuty
 3. Tablica ogłoszeń
 
 
 
 
Generuj PDF
Zaproszenie do składania ofert na bankową obsługę budżetu Gminy Dźwierzuty w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2020r.
Dźwierzuty, dnia 07.12.2017r.
                                                                                          
 
                                                                                WG ROZDZIELNIKA
 
Znak:RF.271.8.2017
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

Wójt Gminy Dźwierzuty zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonej oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27 listopada 2017r., dokonane  zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro, obowiązującego w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach (Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 22 maja  2014r.), na usługę pn:

„ Bankową obsługę budżetu Gminy Dźwierzuty w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2020r.”
została wybrana oferta złożona przez :
Bank Spółdzielczy w Szczytnie, ul. Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno
Oferta ta spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, oraz uzyskała największą liczbę  punktów -100, całkowita wartość oferty 65.456,86 zł.
Informacje dotyczące nazw i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertą, znajdują się poniżej:
Lp Firma (nazwa) oraz adres oferenta Koszty obsługi bankowej wg oferty Koszty obsługi kredytu wg oferty Łączna punktacja Łączne koszty wg oferty  
 
1 Bank Spółdzielczy w Szczytnie, ul. Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno 90 10 100 65 456,86  
2 Bank Spółdzielczy w Nidzicy, ul. Mickiewicza 3, 13-100 Nidzica 51,65 9,37 61,02 76 096,39  
3 Bank Spółdzielczy w Olecku, ul. Cicha 2, 19-400 Olecko 45,31 9,24 54,55 79 253,58  
 
Rozdzielnik:
 1. Bank Spółdzielczy w Szczytnie, ul. Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno
 2. Strona internetowa BIP Gmina Dźwierzuty
 3. Tablica ogłoszeń
Generuj PDF
ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DŹWIERZUTY Rejon Nr 5 obejmuje miejscowości: Linowo, Dąbrowa, Stankowo, Olszewki, Jabłonka.
Znak sprawy: RI-ZP.702.10.2017                                                Dźwierzuty, dnia 22.11.2017 r.
 
                                                                                        Uczestnicy zapytania ofertowego
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:  odśnieżanie drog gminnych w sezonie zimowym 2017/2018 w rejonie Nr 5 obejmującym miejscowości: Linowo, Dąbrowa, Stankowo, Olszewki, Jabłonka.
 
 
Działając na podstawie regulaminu wewnętrznego informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
Wybrano jako najkorzystniejszą:
Gospodarstwo Rolne Antoni Lachowicz, Piaskowa 4, 12-120 Dźwierzuty
 
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %
                                          
 
 Z  poważaniem
WÓJT
/-/
Marianna Bogusława Szydlik
 
 
Generuj PDF
ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018.
 
Znak sprawy: RI-ZP.702.8.2017                                                  Dźwierzuty, dnia 14.11.2017 r.
 
                                                                                        Uczestnicy zapytania ofertowego
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:  odśnieżanie drog gminnych w sezonie zimowym 2017/2018
 
 
Działając na podstawie regulaminu wewnętrznego informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
Wybrano jako najkorzystniejszą:
 
Część 1: PAW-ROL Paweł Sztymelski Targowo 52 12-120 Dźwierzuty – cena: 150 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Targowo, Targowska Wola, Grodziska, Rutkowo, Rogale
Część 2: PAW-ROL Paweł Sztymelski Targowo 52 12-120 Dźwierzuty – cena: 150 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Zalesie, Kałęczyn, Julka, Babięta, Zimna Woda,Rańsk, Jeleniowo.
Część 3: PAW-ROL Paweł Sztymelski Targowo 52 12-120 Dźwierzuty – cena: 150 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Nowe Kiejkuty, Orżyny, Kolonia Miętkie
 Część 4: Usługi Transportowe Sebastian Osojca Rumy 105, 12-120 Dźwierzuty za cenę 120,00 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Rumy, Dąb, Gisiel, Szczepankowo, Sąpłaty, Łupowo.
Część 5: - dla części nie złożono zadnej oferty, w związku z powyzszym Zamawiajacy unieważnia przedmiotowa część zamówienia.
Trasa: Linowo,. Dąbrowa, Stankowo, Olszewki, Jabłonka.
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrani Wykonawcy przedstawili poprawne oferty za najniższą cenę dla poszczególnych częsci.
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %
                                          
 
WÓJT               
/-/                    
Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie nr 606452-N-2017 z dnia 2017-10-24 r. Gmina Dźwierzuty: Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 1.300.000,00 zł
    Dźwierzuty dn. 13.11.2017 r.
Znak sprawy: RI-ZP.271.10.2017
 
WYKONAWCY
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
  
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „ Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 1.300.000,00 zł”
 
  
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą, w przedmiotowym postepowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez:
 
SGB-BANK S.A.
Szarych Szeregów 23a
60-462 Poznań,
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postepowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
 1. Kryterium nr 1: cena brutto – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2: termin uruchomienia transzy kredytu – 40 pkt
 
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 182 151,33 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden zł 33/100) i jest ceną najniższą. Ponadto Wykonawca zaoferował uruchomienia transzy kredytu w terminie 1 dnia.
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym w:
 1. Kryterium nr 1 – cena brutto – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2 – termin uruchomienia transzy kredytu – 40 pkt
 
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postepowaniu zostały złożone niżej wymienione oferty i przyznano następującą punktację:
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty
max 60 pkt
Termin wykonania
max 30 pkt
 
Suma  pkt.
max 100 pkt
1 SGB-Bank S.A.
Szarych Szeregów 23a
60-462 Poznań
182 151,33 zł
60,00 pkt
1
40,00 pkt
 
100,00 pkt
2
 
Bank Spółdzielczy w Szczytnie,
Ul. Łomżyńska 20
12-100 Szczytno
249 937,71 zł
43,73 pkt
1
40,00 pkt
 
83,73 pkt
Ponadto Zamawiający informuje, że żaden Wykonawca nie został wykluczony z postepowania o udzielenie zamówienia.
 
Z poważaniem
Z up. WÓJTA
/-/            
Mariusz Woźniak
SEKRETARZ GMINY
 
Generuj PDF
Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2017/2018 dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach
    Dźwierzuty dn. 17.10.2017
Znak sprawy: RI-ZP.271.9.2017
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2017/2018 dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach
 
 
 
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiajacy, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówienm publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą, w przedmiotowym postepowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta ner 2 złozona przez:
BOSS19 Sp. z o.o.,
ul. Młodkowskiego 40A
11-700 Mrągowo,
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył oferte nr 2, spełnia warunki udziału w postepowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w moferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
 1. Kryterium nr 1: cena brutto [P1] – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2: termin wykonania [P2] – 30 pkt
 3. Kryterium nr 3: Kary umowne [P3] – 10 pkt
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 173 565,48 zł brutto (słownie:sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 48/100) i jest ceną najniższą. Ponadto Wykonawca zaoferował termin wykonania do 24 godzin oraz 2% kary umownej za nieterminowa dostawę oleju.
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym w:
 1. Kryterium nr 1 – cena brutto – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2 – termin wykonania – 30 pkt
 3. Kryterium nr 3: Kary umowne – 10 pkt
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postepowaniu zostały zlozone niżej wymienione oferty i przyznano nastepujacą punktację:
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty Termin wykonania Kary umowne  
Suma  pkt.
1 Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe TRACOM Spółka z o.o.
11-700 Mrągowo
ul. Przemysłowa 11
 
173 936,40 zł
59,87 pkt
do 24 h
30 pkt
2%
10 pkt
 
99,87 pkt
2
 
Boss19 Sp. z o.o.
ul. Młodkowskiego 40A
11-700 Mrągowo
173 565,48 zł
60,00 pkt
do 24 h
30 pkt
2%
10 pkt
 
100,00 pkt
3 FALCO Mazurkiewicz, Gwiazda Sp. j.
ul. Pstrowskiego 28
10-602 Olsztyn
175 592,34 zł
59,31
do 48 h
20 pkt
0,5%
0 pkt
79,31 pkt
 
Ponadto Zamawiajacy informuje, że żaden Wykonawca nie został wykluczony z postepowania o udzielenie zamówienia.
 
WÓJT
   /-/
Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Gmina Dźwierzuty: Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2017/2018 dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach
Znak sprawy: RI-ZP.271.8. 2017
                                                                                                                     Dźwierzuty, 19.09.2017 r.
                                                                                        
 
                                        Wykonawcy
 
                                                                                                                          
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
  
Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) informuję, że prowadzone przez: Gminę Dźwierzuty
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:  Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2017/2018 dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie :
 W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, zgodnie z art.93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 
WÓJT               
                      /-/                   
Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
GMINA DŹWIERZUTY Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie gorących posiłków w ramach prowadzonego dożywiania dzieci ze szkół i przedszkoli gminy Dźwierzuty w roku szkolnym 2017/2018.
    Dźwierzuty dn. 17.08.2017
Znak sprawy: ZP-271.7.2017
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego dla zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą” oraz na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Dźwierzuty nr 67/2017 z dnia 04.08.2017 r w sprawie regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach pn.: „Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie gorących posiłków w ramach prowadzonego dożywiania dzieci ze szkół i przedszkoli gminy Dźwierzuty w roku szkolnym 2017/2018.”
 
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą , w przedmiotowym postepowaniu została uznana i wybrana oferta ner 1 złożona przez:
 
Stołówkę „Miś”
Gołyś Teresa
ul. Sienkiewicza 2a
12-120 Dźwierzuty
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postepowaniu i wymagania zawarte w Ogłoszeniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) dalej zwane „ogłoszeniem o zamówieniu”, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w ogłoszeniu:
 1. Kryterium nr 1: cena [C] – 70 pkt
 2. Kryterium nr 2: liczba pracowników według stanu na dzień składania ofert [Z] – 30 pkt
 
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 325 800,00 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset zł 00/100). Ponadto Wykonawca przedstawił liczbę pracowników według stanu na dzień składania ofert, tj. 3 osoby zatrudnione na umowę o pracę.
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym w:
 
Kryterium nr 1: cena [C] – 70 pkt
Kryterium nr 2: liczba pracowników według stanu na dzień składania ofert [Z] – 30 pkt
 
Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postepowaniu została złożona tylko jedna oferta.
 
WÓJT                     
/-/                        
Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla Gminy
    Dźwierzuty dn. 10.08.2017 r.
Znak sprawy: ZP-271.6.2017
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  Dostawę fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla Gminy Dźwierzuty
 
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą , w przedmiotowym postepowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta ner 1 złożona przez:
INTERHANDLER Sp. z o.o.
ul. Wapienna 6
87-100 Toruń,
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postepowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
 1. Kryterium nr 1: cena brutto oferty [P1] – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2: okres gwarancji [G] – 20 pkt
 3. Kryterium nr 3: czas reakcji serwisu – 10 pkt
 4. Kryterium nr 4: termin wykonania – 10 pkt
 
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 429 270,00 zł brutto (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt 00/100). Ponadto Wykonawca zaoferował: okres gwarancji – 3 lata, czas reakcji serwisu 24 godz., i wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 80 punktów, w tym w:
Kryterium nr 1: cena brutto oferty [P1] – 60 pkt
Kryterium nr 2: okres gwarancji [G] – 0 pkt
Kryterium nr 3: czas reakcji serwisu – 10 pkt
Kryterium nr 4: termin wykonania – 10 pkt
 
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postepowaniu została złożona tylko jedna oferta oraz że nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
WÓJT               
/-/                  
Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Wynajem pojazdów wraz z kierowcami w celu przewozu uczniów gimnazjum w Dźwierzutach po zajęciach w ramach projektu „W pogoni za wiedzą”
Generuj PDF
ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych w Gminie Dźwierzuty w 2017 roku
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Dźwierzuty dn. 30.06.2017
Znak sprawy: ZP-271.5.2017
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  Przebudowę drogi gminnej nr 195036N do Stankowa
 
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiajacy, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówienm publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą , w przedmiotowym postepowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta ner 2 złozona przez:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.,
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki,
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył oferte nr 2, spełnia warunki udziału w postepowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w moferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
 1. Kryterium nr 1: Cena [C] – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2: Okres gwarancji [G] – 40 pkt
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 437 438,71 zł brutto (słownie:czterysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 71/100) i jest ceną najniższą. Ponadto Wykonawca zaoferował pisemną gwarancję na okres 8 lat.
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym w:
 1. Kryterium nr 1 – Cena – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2 – Okres gwarancji – 40 pkt
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postepowaniu zostały zlozone niżej wymienione oferty i przyznano nastepujacą punktację:
Nr oferty Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie KRYTERIUM „Cena”
liczba punktów w kryterium [C]
KRYTERIUM „Cena”
liczba punktów w kryterium [C]
Łączna liczba punktów
PŁ= C + G
1 STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
49,20 0 49,20
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.,
05-300 Mińsk Mazowiecki,
ul. Kolejowa 28
60,00 40,00 100,00
 
Ponadto Zamawiajacy informuje, że żaden Wykonawca nie został wykluczony z postepowania o udzielenie zamówienia.
 
Wójt Gminy
/-/
Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Budowa studni głębinowej SW-2 wraz z rurociągiem tłocznym wody surowej ze studni SW-2 oraz przyłączem elektroenergetycznym w Orzynach, w ramach zadania „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dźwierzuty" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamawiający Gmina Dźwierzuty
                                                                                                                     Dźwierzuty, 15.05.2016 r.
                                                                                        
 
                                                                                       Wszyscy Wykonawcy
 
                                                                                                                          
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) informuję, że prowadzone przez: Gminę Dźwierzuty
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:  Budowę studni głębinowej SW-2 wraz z rurociągiem tłocznym wody surowej ze studni SW-2 oraz przyłączem elektroenergetycznym w Orzynach, w ramach zadania „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dźwierzuty" w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie :
 W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, zgodnie z art.93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
 
 
 
                                                                                    WÓJT GMINY DŹWIERZUTY
                                                                                   /-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
Generuj PDF
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY DŹWIERZUTY
Generuj PDF
ZAPROSZENIE (zapytanie ofertowe) - Odwóz dzieci po zajęciach w ramach projektu „ W pogoni za wiedzą” dla Gimnazjum w Dźwierzutach.


Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6,  12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 17-02-2017


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
 Znak sprawy: ZP.271.2.1.2017
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:  Odwóz dzieci po zajęciach w ramach projektu „ W pogoni za wiedzą”  dla Gimnazjum w Dźwierzutach współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020     
 
Działając na podstawie regulaminu wewnętrznego informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
Wybrano jako najkorzystniejszą:
Ofertę złożoną przez: Bus- Kom PKS sp z o.o. z siedzibą w  12-100 Szczytno,                           
ul. Piłsudskiego 30
cena zaoferowana wynosi : 5,00 zł. brutto za 1 km.
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %
                                         
 
Z poważaniem
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
Ogłoszenie - Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotowych, w tym pracowni informatycznych do Gimnazjum w Dźwierzutach
                                                                              
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 08-02-2017


                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271.2.2017
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:     Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotowych, w tym pracowni informatycznych do Gimnazjum w Dźwierzutach.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
Część 1 postępowania:
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 8 złożoną przez firmę: NOVUM Sp.z o.o. Sp.K. 12-100 Szczytno, ul. Chrobrego 1  za cenę 48.542,06 PLN, okres gwarancji 36 m-cy, termin realizacji 2 tyg.
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najwyższą ilość punktów.
 1. Nie wkluczono żadnego Wykonawcy :  
 2. Odrzucono 2 oferty
 3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
Ocena ofert:
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   60 %
                                             okres gwarancji - 20 %
                                             termin realizacji - 20 %
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium I
Liczba pkt
w kryterium II
Liczba pkt
w kryterium III
Suma punktów
NOVUM Sp.z o.o. Sp.K. 12-100 Szczytno, ul. Chrobrego 1 45,08 pkt 15 pkt      15 pkt      75,08
Nowa Szkoła Sp.z o.o.   90-248 Łódź, ul. POW 25 54,53 pkt 20 pkt      0 pkt       74,53
 
Część 2 postępowania:
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 7 złożoną przez firmę: Ogólnopolska Grupa IT Danuta Walczak, 10-72 Olsztyn, ul. Armii Krajowej 3/161  za cenę 129.597,20 PLN, okres gwarancji 37 m-cy, termin realizacji 1 tyg.
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najwyższą ilość punktów.
 1.       Nie wkluczono żadnego Wykonawcy : 
 2. Odrzucono 2 oferty
 3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
Ocena ofert:
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   60 %
                                             okres gwarancji - 20 %
                                             termin realizacji - 20 %
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium I
Liczba pkt
w kryterium II
Liczba pkt
w kryterium III
Suma punktów
Ogólnopolska Grupa IT Danuta Walczak, 10-72 Olsztyn, ul. Armii Krajowej 3/161 59,11 pkt 20 pkt      20 pkt  
99,11
PHU „BMS” Sp.j. Z.Bielecki 82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 22 49,28 pkt 20 pkt 20 pkt  
89,28
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy PZP.        
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.
 
 
               Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty.
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 24-01-2017


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271.1.2017
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 2 złożoną przez firmę: PPHU EKO s.c. Roman i Współwłaściciele ul. Myśliwska 2i,  11-300 Biskupiec  za cenę 309.587,98 PLN, krotność odbioru odpadów wielkogabarytowych 6, termin płatności faktur 30 dni
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najwyższą ilość punktów.
 1. Wkluczono 1 Wykonawcę :  
 2. Odrzucono 1 ofertę
 3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   60 %
                              krotność odbioru odpadów wielkogabarytowych - 20 %
                              termin płatności faktur  - 20 %
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium I
Liczba pkt
w kryterium II
Liczba pkt
w kryterium III
Suma punktów
Zakład Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki ul. Młodkowskiego 2A, 11-700 Mrągowo 49,15 pkt  
20,00 pkt
 
 
20,00 pkt
 
89,15
PPHU EKO s.c. Roman i Współwłaściciele ul. Myśliwska 2i, 11-300 Biskupiec  
60,00  pkt
 
20,00 pkt
     
20,00 pkt.
 
100,00
Konsorcjum firm: Remondis Olsztyn Sp.z o.o. Sp.K.- Lider ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn
Remondis Mrągowo Sp.z o.o. – Partner ul. Lubelska 5, 11-700 Mrągowo
    56,09 pkt 20,00 pkt  
  20,00 pkt
 
        96,09
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma
 
Z  poważaniem
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
 
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane na Przebudowę drogi gminnej nr 195058N Kałęczyn - Zalesie
                                                                Dźwierzuty 13-12-2016r.
 
Znak sprawy: ZP-271.9.2016
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. ) przekazuje poniżej informacje,
o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Otwarcie ofert na: Przebudowę drogi gminnej nr 195058N Kałęczyn - Zalesie
 odbyło się w dniu 13/12/2016 o godz. 10:30.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 483.413,44 PLN brutto.
Oferty złożyli:
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty Długość okresu gwarancji Czas reakcji zamówienia
1 STRABAG Sp. z o.o.
Ul. Parzewska 10,
05-800 Pruszków
475.250,03 60 m-cy      
 2 m-ce
2 Skanska S.A.
Ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
473.141,73 60 m-cy  
1 m-c
3 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki
341.923,47 60 m-cy  
 
1 m-c
4 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Ostrada Sp. z o.o. ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka 390.000,00 60 m-cy  
1,5  m-ca
 
PRZYPOMINAMY Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z ww. oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
 
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy na Zakup sprzętu komunalnego kompaktowego z oprzyrządowaniem
                                                                Dźwierzuty 08-12-2016r.
 
Znak sprawy: ZP-271.10.2016
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. ) przekazuje poniżej informacje,
o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Otwarcie ofert na:  Zakup sprzętu komunalnego kompaktowego z oprzyrządowaniem odbyło się w dniu 08/12/2016 o godz. 12:00.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 230.000,00 PLN brutto.
Oferty złożyli:
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty Termin
wykonania
Czas reakcji serwisu
1 TECHPOM Sp. z o.o. Krzywonoś 21,
06-516 Szydło
229.641,00 2 tygodnie            
         24 godziny
 
 
 
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Gmina Dźwierzuty prosi o złożenie oferty cenowej na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017.
Dźwierzuty, dnia 02.11.2016 r.
 

 
INFORMACJA
 
 
            Gmina Dźwierzuty informuje, że w wyniku postępowania na: Odśnieżanie dróg Gminnych, zostały wybrane następujące oferty:
 
Część 1: PAW-ROL Paweł Sztymelski Targowo 52 12-120 Dźwierzuty – cena: 130 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Jabłonka, Targowo, Targowska Wola, Grodziska.
 
Część 2: PAW-ROL Paweł Sztymelski Targowo 52 12-120 Dźwierzuty – cena: 130 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Zalesie, Kałęczyn, Julka, Babięta, Zimna Woda, Jeleniowo.
 
Część 3: Andrzej Marszałek Orzyny 57, 12-120 Dźwierzuty za cenę 145,00 zł. brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Nowe Kiejkuty, Orżyny, Kolonia Miętkie
 
Część 4: Usługi Transportowe Irena Osojca Rumy 105 za cenę 100,00 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Rumy, Dąb, Gisiel, Szczepankowo, Sąpłaty.
 
Część 5: Jakub Marszałek ul. Sienkiewicza 10, 12-120 Dźwierzuty za cenę 145,00 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Linowo,. Dąbrowa, Stankowo, Olszewka
 
 
                                                                             Wójt Gminy
                                                            /-/ Marianna Bogusława Szydlik
                                                                
 
Generuj PDF
GMINA DŹWIERZUTY ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA: Zakup urn wyborczych przezroczystych - spełniających wymogi aktualnych przepisów.
 
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 26-07-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
 Znak sprawy: SG.2711.3.2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:    Zakup urn wyborczych przezroczystych - spełniających wymogi aktualnych przepisów.  
 
Działając na podstawie regulaminu wewnętrznego informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
Wybrano jako najkorzystniejszą:
Ofertę złożoną przez: Key Company Sp.z o.o. 15-522 Białystok – Zaścianki, ul. Usługowa 4
za cenę 5442,75 z okresem gwarancji 60 m-cy, z referencjami.
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę oraz najwyższą ilość pkt. 94,67.
 
Kryteria oceny i ich znaczenie:
Kryterium 1 cena brutto – 85% ceny,
Kryterium 2 wiedza i doświadczenie – 5%, ( minimum 1 referencja )
Kryterium 3 gwarancja – 5%, ( minimum 36 miesięcy )
Kryterium 4 ocena estetyki i jakości wykonania – 5%.
                                           
 
 
 Z  poważaniem
  Z up. Wójta
Mariusz Woźniak
Sekretarz Gminy
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek oświatowych Gminy Dźwierzuty.
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 25-07-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271/8/2016
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę oleju opałowego lekkiego dla jednostek oświatowych Gminy Dźwierzuty.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1 złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe Tracom Sp. Z o.o.             11-700 Mrągowo  ul. Przemysłowa 11 
cena zaoferowana w tej ofercie wynosi : 164820,00 zł. upust 6,54%, termin dostawy 1 dzień.
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 1. Wykluczono jednego Wykonawcę: FALCO Mazurkiewicz, Gwiazda Sp.j. 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28, nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. art.24, ust. 2 pkt 4 ustawy.      
 
 1. Odrzucono jedną ofertę.  Ofertę wykluczonego Wykonawcy uważa się za odrzuconą.
 
 1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga -  98 %
                                 Termin dostawy, waga -  2%
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium
1
Liczba pkt
w kryterium
2
Razem
Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe Tracom Sp. Z o.o.                    11-700 Mrągowo  ul. Przemysłowa 11 98,00 2,00 100,00
       
 
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.     
 
 
Z  poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zakup biletów miesięcznych dla dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie gminy Dźwierzuty wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018
                                                                              
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 13-07-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271/7/2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Transport  dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie gminy Dźwierzuty wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r poz. 2164 ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejsze:
Dla cz. 1 ofertę nr 2 złożoną przez firmę: Bus- Kom PKS sp z o.o. ul. Piłsudskiego 30, 12-100 Szczytno  za cenę -  58240,00 zł.
Dla cz. 2 ofertę nr 3 złożoną przez firmę: Bus- Kom PKS sp z o.o. ul. Piłsudskiego 30, 12-100 Szczytno  za cenę -  69300,00 zł.
Dla cz. 3 ofertę nr 4 złożoną przez firmę: Bus- Kom PKS sp z o.o. ul. Piłsudskiego 30, 12-100 Szczytno  za cenę -  82160,00 zł.
Dla cz. 4 ofertę nr 5 złożoną przez firmę: Bus- Kom PKS sp z o.o. ul. Piłsudskiego 30, 12-100 Szczytno  za cenę -  81130,00 zł.
Dla cz. 7 ofertę nr 8 złożoną przez firmę: Bus- Kom PKS sp z o.o. ul. Piłsudskiego 30, 12-100 Szczytno  za cenę -  74800,00 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
Części  5 i 6  zamówienia zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164).
 
Uzasadnienie :
 W postępowaniu wszystkie  oferty  złożone na części 5 i 6 przekraczają kwoty , które Zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający  przeznacza dla  cz. 5 - 48.389,62 zł. i dla  cz. 6 -  24194,81zł. Natomiast najtańsze oferty to cz  5 -  69700,00 zł. i 6 cz. 67197,60 zł.
 1. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy
 2. Nie odrzucono żadnej oferty
 3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   90 %
                                                   średni (arytmetyczny) wiek pojazdów  – 10%
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium I
Liczba pkt
w kryterium II
Suma punktów
PKS Mrągowo sp. z o.o., 11-700 Mrągowo  cz.1 bilet 82,08 57,02 4,63 61,65
PKS Mrągowo sp. z o.o. cz.2   bilet 72,36 68,41 9,77 78,18
PKS Mrągowo sp. z o.o. cz.3    bilet  61,56 76,02 9,90 85,92
PKS Mrągowo sp. z o.o. cz.4    bilet  62,64 43,82 10,00 53,82
PKS Mrągowo sp. z o.o. cz.5     bilet 113,40 81,35 9,11 90,46
PKS Mrągowo sp. z o.o. cz.6    bilet 197,64 90,00 5,94 95,94
PKS Mrągowo sp. z o.o. cz.7     bilet  70,20 70,51 7,92 78,43
Bus- Kom PKS sp z o.o. ul. Piłsudskiego 30, 12-100 Szczytno  cz. 1          bilet 52,00 90,00 10,00 100,00
Bus- Kom PKS sp z o.o. cz.2       bilet 55,00 90,00 10,00 100,00
Bus- Kom PKS sp z o.o. cz.3       bilet 52,00    90,00 10,00 100,00
Bus- Kom PKS sp z o.o. cz.4       bilet 30,50 90,00 9,97 99,97
Bus- Kom PKS sp z o.o. cz.5       bilet 102,50 90,00 10,00 100,00
Bus- Kom PKS sp z o.o. cz.6       bilet 220,00 80,85 10,00 90,85
Bus- Kom PKS sp z o.o. cz.7       bilet 55,00 90,00 10,00 100,00
Wan – Bus Sławomir Wanowicz   Tylkowo 44  cz.1 bilet 84,45 55,42 3,94 59,36
Wan – Bus Sławomir Wanowicz     cz. 2 bilet  77,40 63,95 5,84 69,79
Wan – Bus Sławomir Wanowicz     cz.3 bilet  74,20 63,07 5,92 68,09
Wan – Bus Sławomir Wanowicz     cz.4 bilet  47,20 58,16 5,99 64,15
Wan – Bus Sławomir Wanowicz     cz.5 bilet   137,00 67,34 5,44 72,78
Wan – Bus Sławomir Wanowicz     cz.6 bilet    228,00 86,84 3,55 90,39
Wan – Bus Sławomir Wanowicz     cz.7 bilet    74,00 66,89 4,73 71,62
 
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
 
Z  poważaniem
 /-/ Marianna Bogusława Szydlik
 

 
 

 
 
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane NR OGŁOSZENIA 125914 -2016 Z DNIA 18-05-2016 Przebudowa drogi gminnej nr 195054N na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 600 do wsi Grądy dz. Nr 39 obr. 13 Rańsk, gmina Dźwierzuty
                                                                              
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 14-06-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271.5.2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
 1. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej nr 195054N na odcinku od drogi wojew. Nr 600 do wsi Grądy dz. Nr 39 obr. 13 Rańsk, gmina Dźwierzuty
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 4 złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp.z o.o. ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka za cenę  164.533,58 PLN i okres gwarancji 60 m-cy
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najwyższą ilość punktów.
 1. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy
 2. Nie odrzucono żadnej oferty
 3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   95 %
                                                   Gwarancja, waga  – 5%
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium I
Liczba pkt
w kryterium II
Suma punktów
Przedsiębiorstwo Budowy dróg i Mostów Sp.z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki 75,80 2,5 78,30
Strabag  Sp.z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków 73,29 1,5 74,79
Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa 91,44 2,92 94,36
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp.z o.o. ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka 95,00 2,5 97,50
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
 
                                                                                             
Z  poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
 
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zakup pojazdów pożarniczych dla OSP Targowo i OSP Rańsk
Gmina Dźwierzuty
ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 04-05-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271.4.2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup pojazdów pożarniczych dla OSP Targowo i OSP Rańsk  
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.2164 ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1 złożoną przez firmę: Auto-Kris Krzysztof Pitek ul. Sienkiewicza 20c, 32-400 Myślenice 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 1. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 2. Nie odrzucono żadnej oferty,
 3.  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
Kryteria oceny i ich znaczenie:
Kryterium I - cena, waga –   97 %
Kryterium II - długość okresu gwarancji, waga – 3%
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium
1
Liczba pkt
w kryterium
2
Suma pkt.
Auto-Kris Krzysztof Pitek ul. Sienkiewicza 20c, 32-400 Myślenice  97 0,75 97,75
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
 
Z  poważaniem

Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
GMINA DŹWIERZUTY ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA: Wykonanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych w Gminie Dźwierzuty w 2016 roku
 
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 04-04-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
 Znak sprawy: RI-KZP.702.2.2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:  Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w Gminie Dźwierzuty w 2016 roku
 
Działając na podstawie regulaminu wewnętrznego informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
Wybrano jako najkorzystniejszą:
Ofertę złożoną przez firmę: POI Sp z o.o.,  spółka kamandytowa,   ul. Wojska Polskiego 119,  73-110 Stargard Szczeciński,   LIDER Konsorcjum
cena zaoferowana w tej ofercie wynosi : 2 207,85 zł.
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %
                                           
 
 Z  poważaniem
 
              Wójt Gminy
Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Dokończenie budowy parku wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonego w m. Dźwierzuty, dz. nr 679/3,420,684.
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 22-03-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271.3.2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dokończenie budowy parku wraz z  infrastrukturą towarzyszącą położonego w m. Dźwierzuty, dz. nr 679/3,420,684.
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.2164 ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 2 złożoną przez firmę: Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych Sp. j. W. Olszewski, D. Zagożdżon Nowe Gizewo 9, 12-100 Szczytno
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 1. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 2. Nie odrzucono żadnej oferty,
 3.  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie:
Kryterium I - cena, waga –   95 %
Kryterium II - długość okresu gwarancji, waga – 5%
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
 
 
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium
1
Liczba pkt
w kryterium
2
Suma pkt.
Janusz Suchecki MONTER, Grodziska 6/2, 12-120 Dźwierzuty 88,68 2,5 91,18
Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych Sp. j. W.Olszewski, D.Zagożdżon Nowe Gizewo 9, 12-100 Szczytno 95,00  
4,00
99,00
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

                                                                                                      Z  poważaniem

                                                                                                          Wójt Gminy
                                                                                           /-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
Generuj PDF
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY DŹWIERZUTY
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Dźwierzuty
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 17-02-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271.2.2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Dźwierzuty.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. Nr.113 poz. 2164 ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 8 złożoną przez firmę: Novum S.A. ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa   - 329722,38 PLN
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 1. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 2. Nie odrzucono żadnej oferty,
 3.  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie:
Kryterium I - Cena, waga –   98 %
Kryterium II -  Termin płatności, waga – 2%
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium 1
Liczba pkt
w kryterium 2
Suma pkt
Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60,                30-417 Kraków 95,47 0 95,47
Energie2 Sp. z o.o. ul. Agnieszki 5/1, 40-110 Katowice  93,29 2 95,29
ENERGA Obrót S.A. al. Grunwaldzka 472,                  80-309 Gdańsk 93,61 2 95,61
PGE Obrót S.A. ul. 8-ego marca 6, 35-959 Rzeszów                            97,34 2 99,34
Multimedia Polska Energia Sp. z o.o. ul. Wendy 7/9,          81-341 Gdynia   92,60 2 94,60
GREEN S.A.   ul. Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław                             92,26 2 94,26
ENEA S.A. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań                                  88,41 2 90,41
Novum S.A. ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa 98,00 2 100
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
 
Z  poważaniem
 
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty.
                                                                              
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 15-01-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271.1.2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr.113 poz. 759 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 2 złożoną przez firmę: PPHU EKO S.C. Roman i Współwłaściele 11-300 Biskupiec ul. Chrobrego 26     - 346.800,00 PLN
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 1. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 2. Nie odrzucono żadnej oferty,
 3.  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie:
Kryterium I - Cena, waga –   95 %
Kryterium II -  Ilość (częstotliwość) zbiórek mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z tzw. objazdowej zbiórki odpadów w czasie trwania zamówienia, waga – 5%
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
 
 
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium
Cena ofertowa
Remondis Olsztyn Sp. Z o.o. 10-522 Olsztyn, ul. Partyzantów 3 79,94 439344,00
PPHU EKO S.C. Roman i Współwłaściciele 11-300 Biskupiec ul. Chrobrego 26 100,00 346800,00
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
Z  poważaniem
 
 
                                                                                                Wójt Gminy Dźwierzuty
 
                                                                                           /-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generuj PDF
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 18 lutego 2018r. 21:18:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.