Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Wyniki przetargów:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek oświatowych Gminy Dźwierzuty.
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 25-07-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271/8/2016
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę oleju opałowego lekkiego dla jednostek oświatowych Gminy Dźwierzuty.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1 złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe Tracom Sp. Z o.o.             11-700 Mrągowo  ul. Przemysłowa 11 
cena zaoferowana w tej ofercie wynosi : 164820,00 zł. upust 6,54%, termin dostawy 1 dzień.
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 1. Wykluczono jednego Wykonawcę: FALCO Mazurkiewicz, Gwiazda Sp.j. 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28, nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. art.24, ust. 2 pkt 4 ustawy.      
 
 1. Odrzucono jedną ofertę.  Ofertę wykluczonego Wykonawcy uważa się za odrzuconą.
 
 1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga -  98 %
                                 Termin dostawy, waga -  2%
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium
1
Liczba pkt
w kryterium
2
Razem
Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe Tracom Sp. Z o.o.                    11-700 Mrągowo  ul. Przemysłowa 11 98,00 2,00 100,00
       
 
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.     
 
 
Z  poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie nr 606452-N-2017 z dnia 2017-10-24 r. Gmina Dźwierzuty: Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 1.300.000,00 zł
    Dźwierzuty dn. 13.11.2017 r.
Znak sprawy: RI-ZP.271.10.2017
 
WYKONAWCY
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
  
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „ Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 1.300.000,00 zł”
 
  
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą, w przedmiotowym postepowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez:
 
SGB-BANK S.A.
Szarych Szeregów 23a
60-462 Poznań,
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postepowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
 1. Kryterium nr 1: cena brutto – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2: termin uruchomienia transzy kredytu – 40 pkt
 
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 182 151,33 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden zł 33/100) i jest ceną najniższą. Ponadto Wykonawca zaoferował uruchomienia transzy kredytu w terminie 1 dnia.
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym w:
 1. Kryterium nr 1 – cena brutto – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2 – termin uruchomienia transzy kredytu – 40 pkt
 
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postepowaniu zostały złożone niżej wymienione oferty i przyznano następującą punktację:
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty
max 60 pkt
Termin wykonania
max 30 pkt
 
Suma  pkt.
max 100 pkt
1 SGB-Bank S.A.
Szarych Szeregów 23a
60-462 Poznań
182 151,33 zł
60,00 pkt
1
40,00 pkt
 
100,00 pkt
2
 
Bank Spółdzielczy w Szczytnie,
Ul. Łomżyńska 20
12-100 Szczytno
249 937,71 zł
43,73 pkt
1
40,00 pkt
 
83,73 pkt
Ponadto Zamawiający informuje, że żaden Wykonawca nie został wykluczony z postepowania o udzielenie zamówienia.
 
Z poważaniem
Z up. WÓJTA
/-/            
Mariusz Woźniak
SEKRETARZ GMINY
 
Generuj PDF
ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018.
 
Znak sprawy: RI-ZP.702.8.2017                                                  Dźwierzuty, dnia 14.11.2017 r.
 
                                                                                        Uczestnicy zapytania ofertowego
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:  odśnieżanie drog gminnych w sezonie zimowym 2017/2018
 
 
Działając na podstawie regulaminu wewnętrznego informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
Wybrano jako najkorzystniejszą:
 
Część 1: PAW-ROL Paweł Sztymelski Targowo 52 12-120 Dźwierzuty – cena: 150 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Targowo, Targowska Wola, Grodziska, Rutkowo, Rogale
Część 2: PAW-ROL Paweł Sztymelski Targowo 52 12-120 Dźwierzuty – cena: 150 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Zalesie, Kałęczyn, Julka, Babięta, Zimna Woda,Rańsk, Jeleniowo.
Część 3: PAW-ROL Paweł Sztymelski Targowo 52 12-120 Dźwierzuty – cena: 150 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Nowe Kiejkuty, Orżyny, Kolonia Miętkie
 Część 4: Usługi Transportowe Sebastian Osojca Rumy 105, 12-120 Dźwierzuty za cenę 120,00 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Rumy, Dąb, Gisiel, Szczepankowo, Sąpłaty, Łupowo.
Część 5: - dla części nie złożono zadnej oferty, w związku z powyzszym Zamawiajacy unieważnia przedmiotowa część zamówienia.
Trasa: Linowo,. Dąbrowa, Stankowo, Olszewki, Jabłonka.
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrani Wykonawcy przedstawili poprawne oferty za najniższą cenę dla poszczególnych częsci.
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %
                                          
 
WÓJT               
/-/                    
Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2017/2018 dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach
    Dźwierzuty dn. 17.10.2017
Znak sprawy: RI-ZP.271.9.2017
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2017/2018 dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach
 
 
 
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiajacy, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówienm publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą, w przedmiotowym postepowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta ner 2 złozona przez:
BOSS19 Sp. z o.o.,
ul. Młodkowskiego 40A
11-700 Mrągowo,
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył oferte nr 2, spełnia warunki udziału w postepowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w moferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
 1. Kryterium nr 1: cena brutto [P1] – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2: termin wykonania [P2] – 30 pkt
 3. Kryterium nr 3: Kary umowne [P3] – 10 pkt
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 173 565,48 zł brutto (słownie:sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 48/100) i jest ceną najniższą. Ponadto Wykonawca zaoferował termin wykonania do 24 godzin oraz 2% kary umownej za nieterminowa dostawę oleju.
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym w:
 1. Kryterium nr 1 – cena brutto – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2 – termin wykonania – 30 pkt
 3. Kryterium nr 3: Kary umowne – 10 pkt
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postepowaniu zostały zlozone niżej wymienione oferty i przyznano nastepujacą punktację:
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty Termin wykonania Kary umowne  
Suma  pkt.
1 Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe TRACOM Spółka z o.o.
11-700 Mrągowo
ul. Przemysłowa 11
 
173 936,40 zł
59,87 pkt
do 24 h
30 pkt
2%
10 pkt
 
99,87 pkt
2
 
Boss19 Sp. z o.o.
ul. Młodkowskiego 40A
11-700 Mrągowo
173 565,48 zł
60,00 pkt
do 24 h
30 pkt
2%
10 pkt
 
100,00 pkt
3 FALCO Mazurkiewicz, Gwiazda Sp. j.
ul. Pstrowskiego 28
10-602 Olsztyn
175 592,34 zł
59,31
do 48 h
20 pkt
0,5%
0 pkt
79,31 pkt
 
Ponadto Zamawiajacy informuje, że żaden Wykonawca nie został wykluczony z postepowania o udzielenie zamówienia.
 
WÓJT
   /-/
Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Gmina Dźwierzuty: Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2017/2018 dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach
Znak sprawy: RI-ZP.271.8. 2017
                                                                                                                     Dźwierzuty, 19.09.2017 r.
                                                                                        
 
                                        Wykonawcy
 
                                                                                                                          
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
  
Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) informuję, że prowadzone przez: Gminę Dźwierzuty
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:  Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2017/2018 dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie :
 W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, zgodnie z art.93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 
WÓJT               
                      /-/                   
Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
GMINA DŹWIERZUTY Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie gorących posiłków w ramach prowadzonego dożywiania dzieci ze szkół i przedszkoli gminy Dźwierzuty w roku szkolnym 2017/2018.
    Dźwierzuty dn. 17.08.2017
Znak sprawy: ZP-271.7.2017
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego dla zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą” oraz na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Dźwierzuty nr 67/2017 z dnia 04.08.2017 r w sprawie regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach pn.: „Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie gorących posiłków w ramach prowadzonego dożywiania dzieci ze szkół i przedszkoli gminy Dźwierzuty w roku szkolnym 2017/2018.”
 
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą , w przedmiotowym postepowaniu została uznana i wybrana oferta ner 1 złożona przez:
 
Stołówkę „Miś”
Gołyś Teresa
ul. Sienkiewicza 2a
12-120 Dźwierzuty
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postepowaniu i wymagania zawarte w Ogłoszeniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) dalej zwane „ogłoszeniem o zamówieniu”, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w ogłoszeniu:
 1. Kryterium nr 1: cena [C] – 70 pkt
 2. Kryterium nr 2: liczba pracowników według stanu na dzień składania ofert [Z] – 30 pkt
 
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 325 800,00 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset zł 00/100). Ponadto Wykonawca przedstawił liczbę pracowników według stanu na dzień składania ofert, tj. 3 osoby zatrudnione na umowę o pracę.
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym w:
 
Kryterium nr 1: cena [C] – 70 pkt
Kryterium nr 2: liczba pracowników według stanu na dzień składania ofert [Z] – 30 pkt
 
Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postepowaniu została złożona tylko jedna oferta.
 
WÓJT                     
/-/                        
Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla Gminy
    Dźwierzuty dn. 10.08.2017 r.
Znak sprawy: ZP-271.6.2017
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  Dostawę fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla Gminy Dźwierzuty
 
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą , w przedmiotowym postepowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta ner 1 złożona przez:
INTERHANDLER Sp. z o.o.
ul. Wapienna 6
87-100 Toruń,
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postepowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
 1. Kryterium nr 1: cena brutto oferty [P1] – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2: okres gwarancji [G] – 20 pkt
 3. Kryterium nr 3: czas reakcji serwisu – 10 pkt
 4. Kryterium nr 4: termin wykonania – 10 pkt
 
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 429 270,00 zł brutto (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt 00/100). Ponadto Wykonawca zaoferował: okres gwarancji – 3 lata, czas reakcji serwisu 24 godz., i wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 80 punktów, w tym w:
Kryterium nr 1: cena brutto oferty [P1] – 60 pkt
Kryterium nr 2: okres gwarancji [G] – 0 pkt
Kryterium nr 3: czas reakcji serwisu – 10 pkt
Kryterium nr 4: termin wykonania – 10 pkt
 
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postepowaniu została złożona tylko jedna oferta oraz że nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
WÓJT               
/-/                  
Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Wynajem pojazdów wraz z kierowcami w celu przewozu uczniów gimnazjum w Dźwierzutach po zajęciach w ramach projektu „W pogoni za wiedzą”
Generuj PDF
ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych w Gminie Dźwierzuty w 2017 roku
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Dźwierzuty dn. 30.06.2017
Znak sprawy: ZP-271.5.2017
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  Przebudowę drogi gminnej nr 195036N do Stankowa
 
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiajacy, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówienm publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą , w przedmiotowym postepowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta ner 2 złozona przez:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.,
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki,
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył oferte nr 2, spełnia warunki udziału w postepowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w moferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
 1. Kryterium nr 1: Cena [C] – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2: Okres gwarancji [G] – 40 pkt
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 437 438,71 zł brutto (słownie:czterysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 71/100) i jest ceną najniższą. Ponadto Wykonawca zaoferował pisemną gwarancję na okres 8 lat.
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym w:
 1. Kryterium nr 1 – Cena – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2 – Okres gwarancji – 40 pkt
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postepowaniu zostały zlozone niżej wymienione oferty i przyznano nastepujacą punktację:
Nr oferty Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie KRYTERIUM „Cena”
liczba punktów w kryterium [C]
KRYTERIUM „Cena”
liczba punktów w kryterium [C]
Łączna liczba punktów
PŁ= C + G
1 STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
49,20 0 49,20
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.,
05-300 Mińsk Mazowiecki,
ul. Kolejowa 28
60,00 40,00 100,00
 
Ponadto Zamawiajacy informuje, że żaden Wykonawca nie został wykluczony z postepowania o udzielenie zamówienia.
 
Wójt Gminy
/-/
Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Budowa studni głębinowej SW-2 wraz z rurociągiem tłocznym wody surowej ze studni SW-2 oraz przyłączem elektroenergetycznym w Orzynach, w ramach zadania „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dźwierzuty" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamawiający Gmina Dźwierzuty
                                                                                                                     Dźwierzuty, 15.05.2016 r.
                                                                                        
 
                                                                                       Wszyscy Wykonawcy
 
                                                                                                                          
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) informuję, że prowadzone przez: Gminę Dźwierzuty
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:  Budowę studni głębinowej SW-2 wraz z rurociągiem tłocznym wody surowej ze studni SW-2 oraz przyłączem elektroenergetycznym w Orzynach, w ramach zadania „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dźwierzuty" w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie :
 W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, zgodnie z art.93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
 
 
 
                                                                                    WÓJT GMINY DŹWIERZUTY
                                                                                   /-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
Generuj PDF
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY DŹWIERZUTY
Generuj PDF
ZAPROSZENIE (zapytanie ofertowe) - Odwóz dzieci po zajęciach w ramach projektu „ W pogoni za wiedzą” dla Gimnazjum w Dźwierzutach.


Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6,  12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 17-02-2017


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
 Znak sprawy: ZP.271.2.1.2017
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:  Odwóz dzieci po zajęciach w ramach projektu „ W pogoni za wiedzą”  dla Gimnazjum w Dźwierzutach współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020     
 
Działając na podstawie regulaminu wewnętrznego informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
Wybrano jako najkorzystniejszą:
Ofertę złożoną przez: Bus- Kom PKS sp z o.o. z siedzibą w  12-100 Szczytno,                           
ul. Piłsudskiego 30
cena zaoferowana wynosi : 5,00 zł. brutto za 1 km.
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %
                                         
 
Z poważaniem
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
Ogłoszenie - Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotowych, w tym pracowni informatycznych do Gimnazjum w Dźwierzutach
                                                                              
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 08-02-2017


                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271.2.2017
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:     Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotowych, w tym pracowni informatycznych do Gimnazjum w Dźwierzutach.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
Część 1 postępowania:
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 8 złożoną przez firmę: NOVUM Sp.z o.o. Sp.K. 12-100 Szczytno, ul. Chrobrego 1  za cenę 48.542,06 PLN, okres gwarancji 36 m-cy, termin realizacji 2 tyg.
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najwyższą ilość punktów.
 1. Nie wkluczono żadnego Wykonawcy :  
 2. Odrzucono 2 oferty
 3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
Ocena ofert:
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   60 %
                                             okres gwarancji - 20 %
                                             termin realizacji - 20 %
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium I
Liczba pkt
w kryterium II
Liczba pkt
w kryterium III
Suma punktów
NOVUM Sp.z o.o. Sp.K. 12-100 Szczytno, ul. Chrobrego 1 45,08 pkt 15 pkt      15 pkt      75,08
Nowa Szkoła Sp.z o.o.   90-248 Łódź, ul. POW 25 54,53 pkt 20 pkt      0 pkt       74,53
 
Część 2 postępowania:
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 7 złożoną przez firmę: Ogólnopolska Grupa IT Danuta Walczak, 10-72 Olsztyn, ul. Armii Krajowej 3/161  za cenę 129.597,20 PLN, okres gwarancji 37 m-cy, termin realizacji 1 tyg.
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najwyższą ilość punktów.
 1.       Nie wkluczono żadnego Wykonawcy : 
 2. Odrzucono 2 oferty
 3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
Ocena ofert:
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   60 %
                                             okres gwarancji - 20 %
                                             termin realizacji - 20 %
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium I
Liczba pkt
w kryterium II
Liczba pkt
w kryterium III
Suma punktów
Ogólnopolska Grupa IT Danuta Walczak, 10-72 Olsztyn, ul. Armii Krajowej 3/161 59,11 pkt 20 pkt      20 pkt  
99,11
PHU „BMS” Sp.j. Z.Bielecki 82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 22 49,28 pkt 20 pkt 20 pkt  
89,28
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy PZP.        
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.
 
 
               Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty.
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 24-01-2017


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271.1.2017
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 2 złożoną przez firmę: PPHU EKO s.c. Roman i Współwłaściciele ul. Myśliwska 2i,  11-300 Biskupiec  za cenę 309.587,98 PLN, krotność odbioru odpadów wielkogabarytowych 6, termin płatności faktur 30 dni
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najwyższą ilość punktów.
 1. Wkluczono 1 Wykonawcę :  
 2. Odrzucono 1 ofertę
 3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   60 %
                              krotność odbioru odpadów wielkogabarytowych - 20 %
                              termin płatności faktur  - 20 %
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium I
Liczba pkt
w kryterium II
Liczba pkt
w kryterium III
Suma punktów
Zakład Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki ul. Młodkowskiego 2A, 11-700 Mrągowo 49,15 pkt  
20,00 pkt
 
 
20,00 pkt
 
89,15
PPHU EKO s.c. Roman i Współwłaściciele ul. Myśliwska 2i, 11-300 Biskupiec  
60,00  pkt
 
20,00 pkt
     
20,00 pkt.
 
100,00
Konsorcjum firm: Remondis Olsztyn Sp.z o.o. Sp.K.- Lider ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn
Remondis Mrągowo Sp.z o.o. – Partner ul. Lubelska 5, 11-700 Mrągowo
    56,09 pkt 20,00 pkt  
  20,00 pkt
 
        96,09
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma
 
Z  poważaniem
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
 
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane na Przebudowę drogi gminnej nr 195058N Kałęczyn - Zalesie
                                                                                                       Dźwierzuty 13-12-2016r.
 
Znak sprawy: ZP-271.9.2016
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. ) przekazuje poniżej informacje,
o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Otwarcie ofert na: Przebudowę drogi gminnej nr 195058N Kałęczyn - Zalesie
 odbyło się w dniu 13/12/2016 o godz. 10:30.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 483.413,44 PLN brutto.
Oferty złożyli:
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty Długość okresu gwarancji Czas reakcji zamówienia
1 STRABAG Sp. z o.o.
Ul. Parzewska 10,
05-800 Pruszków
475.250,03 60 m-cy      
 2 m-ce
2 Skanska S.A.
Ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
473.141,73 60 m-cy  
1 m-c
3 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki
341.923,47 60 m-cy  
 
1 m-c
4 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Ostrada Sp. z o.o. ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka 390.000,00 60 m-cy  
1,5  m-ca
 
PRZYPOMINAMY Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z ww. oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
 
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 05-01-2017


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271.9.2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowę drogi gminnej nr 195058N Kałęczyn - Zalesie
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 3 złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki za cenę 341.923,47 PLN, długość okresu gwarancji 60 m-cy, czas reakcji zamówienia 1 m-c.
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najwyższą ilość punktów.
 1. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy
 2. Nie odrzucono żadnej oferty
 3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   60 %
                              długość okresu gwarancji - 20 %
                                czas reakcji zamówienia - 20 %
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium I
Liczba pkt
w kryterium II
Liczba pkt
w kryterium III
Suma punktów
STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzewska 10,
05-800 Pruszków
43,17 20 0 63,17
Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
43,36 20 20 83,36
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki
60 20 20 100
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Ostrada Sp. z o.o. ul. Lokalna 52,6 20 10 82,60
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma
 
Z  poważaniem
                                                                                   /-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy na Zakup sprzętu komunalnego kompaktowego z oprzyrządowaniem
                                                                Dźwierzuty 08-12-2016r.
 
Znak sprawy: ZP-271.10.2016
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. ) przekazuje poniżej informacje,
o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Otwarcie ofert na:  Zakup sprzętu komunalnego kompaktowego z oprzyrządowaniem odbyło się w dniu 08/12/2016 o godz. 12:00.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 230.000,00 PLN brutto.
Oferty złożyli:
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty Termin
wykonania
Czas reakcji serwisu
1 TECHPOM Sp. z o.o. Krzywonoś 21,
06-516 Szydło
229.641,00 2 tygodnie            
         24 godziny
 
 
 
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 14-12-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271.10.2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
 1. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup sprzętu komunalnego kompaktowego z oprzyrządowaniem
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1 złożoną przez firmę: TECHPOM Sp. z o.o. Krzywonoś 21,   06-516 Szydło    za cenę 229.641,00 zł. termin  wykonania zamówienia 2 tygodnie, czas reakcji serwisu 24 godziny.
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najwyższą ilość punktów.
 1. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy
 2. Nie odrzucono żadnej oferty
 3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   60 %
                             czas reakcji serwisu waga - 10 %
                                             termin realizacji - 30 %
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium I
Liczba pkt
w kryterium II
Liczba pkt
w kryterium III
Suma punktów
TECHPOM Sp. z o.o. Krzywonoś 21,   06-516 Szydło 60 10 30 100
         
         
         
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma
 
Z  poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik

Generuj PDF
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Gmina Dźwierzuty prosi o złożenie oferty cenowej na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017.
Dźwierzuty, dnia 02.11.2016 r.
 

 
INFORMACJA
 
 
            Gmina Dźwierzuty informuje, że w wyniku postępowania na: Odśnieżanie dróg Gminnych, zostały wybrane następujące oferty:
 
Część 1: PAW-ROL Paweł Sztymelski Targowo 52 12-120 Dźwierzuty – cena: 130 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Jabłonka, Targowo, Targowska Wola, Grodziska.
 
Część 2: PAW-ROL Paweł Sztymelski Targowo 52 12-120 Dźwierzuty – cena: 130 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Zalesie, Kałęczyn, Julka, Babięta, Zimna Woda, Jeleniowo.
 
Część 3: Andrzej Marszałek Orzyny 57, 12-120 Dźwierzuty za cenę 145,00 zł. brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Nowe Kiejkuty, Orżyny, Kolonia Miętkie
 
Część 4: Usługi Transportowe Irena Osojca Rumy 105 za cenę 100,00 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Rumy, Dąb, Gisiel, Szczepankowo, Sąpłaty.
 
Część 5: Jakub Marszałek ul. Sienkiewicza 10, 12-120 Dźwierzuty za cenę 145,00 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Linowo,. Dąbrowa, Stankowo, Olszewka
 
 
                                                                             Wójt Gminy
                                                            /-/ Marianna Bogusława Szydlik
                                                                
 
Generuj PDF
GMINA DŹWIERZUTY ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA: Zakup urn wyborczych przezroczystych - spełniających wymogi aktualnych przepisów.
 
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 26-07-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
 Znak sprawy: SG.2711.3.2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:    Zakup urn wyborczych przezroczystych - spełniających wymogi aktualnych przepisów.  
 
Działając na podstawie regulaminu wewnętrznego informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
Wybrano jako najkorzystniejszą:
Ofertę złożoną przez: Key Company Sp.z o.o. 15-522 Białystok – Zaścianki, ul. Usługowa 4
za cenę 5442,75 z okresem gwarancji 60 m-cy, z referencjami.
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę oraz najwyższą ilość pkt. 94,67.
 
Kryteria oceny i ich znaczenie:
Kryterium 1 cena brutto – 85% ceny,
Kryterium 2 wiedza i doświadczenie – 5%, ( minimum 1 referencja )
Kryterium 3 gwarancja – 5%, ( minimum 36 miesięcy )
Kryterium 4 ocena estetyki i jakości wykonania – 5%.
                                           
 
 
 Z  poważaniem
  Z up. Wójta
Mariusz Woźniak
Sekretarz Gminy
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zakup biletów miesięcznych dla dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie gminy Dźwierzuty wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018
                                                                              
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 13-07-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271/7/2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Transport  dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie gminy Dźwierzuty wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r poz. 2164 ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejsze:
Dla cz. 1 ofertę nr 2 złożoną przez firmę: Bus- Kom PKS sp z o.o. ul. Piłsudskiego 30, 12-100 Szczytno  za cenę -  58240,00 zł.
Dla cz. 2 ofertę nr 3 złożoną przez firmę: Bus- Kom PKS sp z o.o. ul. Piłsudskiego 30, 12-100 Szczytno  za cenę -  69300,00 zł.
Dla cz. 3 ofertę nr 4 złożoną przez firmę: Bus- Kom PKS sp z o.o. ul. Piłsudskiego 30, 12-100 Szczytno  za cenę -  82160,00 zł.
Dla cz. 4 ofertę nr 5 złożoną przez firmę: Bus- Kom PKS sp z o.o. ul. Piłsudskiego 30, 12-100 Szczytno  za cenę -  81130,00 zł.
Dla cz. 7 ofertę nr 8 złożoną przez firmę: Bus- Kom PKS sp z o.o. ul. Piłsudskiego 30, 12-100 Szczytno  za cenę -  74800,00 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
Części  5 i 6  zamówienia zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164).
 
Uzasadnienie :
 W postępowaniu wszystkie  oferty  złożone na części 5 i 6 przekraczają kwoty , które Zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający  przeznacza dla  cz. 5 - 48.389,62 zł. i dla  cz. 6 -  24194,81zł. Natomiast najtańsze oferty to cz  5 -  69700,00 zł. i 6 cz. 67197,60 zł.
 1. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy
 2. Nie odrzucono żadnej oferty
 3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   90 %
                                                   średni (arytmetyczny) wiek pojazdów  – 10%
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium I
Liczba pkt
w kryterium II
Suma punktów
PKS Mrągowo sp. z o.o., 11-700 Mrągowo  cz.1 bilet 82,08 57,02 4,63 61,65
PKS Mrągowo sp. z o.o. cz.2   bilet 72,36 68,41 9,77 78,18
PKS Mrągowo sp. z o.o. cz.3    bilet  61,56 76,02 9,90 85,92
PKS Mrągowo sp. z o.o. cz.4    bilet  62,64 43,82 10,00 53,82
PKS Mrągowo sp. z o.o. cz.5     bilet 113,40 81,35 9,11 90,46
PKS Mrągowo sp. z o.o. cz.6    bilet 197,64 90,00 5,94 95,94
PKS Mrągowo sp. z o.o. cz.7     bilet  70,20 70,51 7,92 78,43
Bus- Kom PKS sp z o.o. ul. Piłsudskiego 30, 12-100 Szczytno  cz. 1          bilet 52,00 90,00 10,00 100,00
Bus- Kom PKS sp z o.o. cz.2       bilet 55,00 90,00 10,00 100,00
Bus- Kom PKS sp z o.o. cz.3       bilet 52,00    90,00 10,00 100,00
Bus- Kom PKS sp z o.o. cz.4       bilet 30,50 90,00 9,97 99,97
Bus- Kom PKS sp z o.o. cz.5       bilet 102,50 90,00 10,00 100,00
Bus- Kom PKS sp z o.o. cz.6       bilet 220,00 80,85 10,00 90,85
Bus- Kom PKS sp z o.o. cz.7       bilet 55,00 90,00 10,00 100,00
Wan – Bus Sławomir Wanowicz   Tylkowo 44  cz.1 bilet 84,45 55,42 3,94 59,36
Wan – Bus Sławomir Wanowicz     cz. 2 bilet  77,40 63,95 5,84 69,79
Wan – Bus Sławomir Wanowicz     cz.3 bilet  74,20 63,07 5,92 68,09
Wan – Bus Sławomir Wanowicz     cz.4 bilet  47,20 58,16 5,99 64,15
Wan – Bus Sławomir Wanowicz     cz.5 bilet   137,00 67,34 5,44 72,78
Wan – Bus Sławomir Wanowicz     cz.6 bilet    228,00 86,84 3,55 90,39
Wan – Bus Sławomir Wanowicz     cz.7 bilet    74,00 66,89 4,73 71,62
 
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
 
Z  poważaniem
 /-/ Marianna Bogusława Szydlik
 

 
 

 
 
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane NR OGŁOSZENIA 125914 -2016 Z DNIA 18-05-2016 Przebudowa drogi gminnej nr 195054N na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 600 do wsi Grądy dz. Nr 39 obr. 13 Rańsk, gmina Dźwierzuty
                                                                              
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 14-06-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271.5.2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
 1. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej nr 195054N na odcinku od drogi wojew. Nr 600 do wsi Grądy dz. Nr 39 obr. 13 Rańsk, gmina Dźwierzuty
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 4 złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp.z o.o. ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka za cenę  164.533,58 PLN i okres gwarancji 60 m-cy
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najwyższą ilość punktów.
 1. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy
 2. Nie odrzucono żadnej oferty
 3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   95 %
                                                   Gwarancja, waga  – 5%
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium I
Liczba pkt
w kryterium II
Suma punktów
Przedsiębiorstwo Budowy dróg i Mostów Sp.z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki 75,80 2,5 78,30
Strabag  Sp.z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków 73,29 1,5 74,79
Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa 91,44 2,92 94,36
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp.z o.o. ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka 95,00 2,5 97,50
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
 
                                                                                             
Z  poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
 
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zakup pojazdów pożarniczych dla OSP Targowo i OSP Rańsk
Gmina Dźwierzuty
ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 04-05-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271.4.2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup pojazdów pożarniczych dla OSP Targowo i OSP Rańsk  
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.2164 ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1 złożoną przez firmę: Auto-Kris Krzysztof Pitek ul. Sienkiewicza 20c, 32-400 Myślenice 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 1. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 2. Nie odrzucono żadnej oferty,
 3.  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
Kryteria oceny i ich znaczenie:
Kryterium I - cena, waga –   97 %
Kryterium II - długość okresu gwarancji, waga – 3%
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium
1
Liczba pkt
w kryterium
2
Suma pkt.
Auto-Kris Krzysztof Pitek ul. Sienkiewicza 20c, 32-400 Myślenice  97 0,75 97,75
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
 
Z  poważaniem

Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
GMINA DŹWIERZUTY ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA: Wykonanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych w Gminie Dźwierzuty w 2016 roku
 
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 04-04-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
 Znak sprawy: RI-KZP.702.2.2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:  Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w Gminie Dźwierzuty w 2016 roku
 
Działając na podstawie regulaminu wewnętrznego informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
Wybrano jako najkorzystniejszą:
Ofertę złożoną przez firmę: POI Sp z o.o.,  spółka kamandytowa,   ul. Wojska Polskiego 119,  73-110 Stargard Szczeciński,   LIDER Konsorcjum
cena zaoferowana w tej ofercie wynosi : 2 207,85 zł.
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %
                                           
 
 Z  poważaniem
 
              Wójt Gminy
Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Dokończenie budowy parku wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonego w m. Dźwierzuty, dz. nr 679/3,420,684.
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 22-03-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271.3.2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dokończenie budowy parku wraz z  infrastrukturą towarzyszącą położonego w m. Dźwierzuty, dz. nr 679/3,420,684.
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.2164 ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 2 złożoną przez firmę: Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych Sp. j. W. Olszewski, D. Zagożdżon Nowe Gizewo 9, 12-100 Szczytno
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 1. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 2. Nie odrzucono żadnej oferty,
 3.  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie:
Kryterium I - cena, waga –   95 %
Kryterium II - długość okresu gwarancji, waga – 5%
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
 
 
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium
1
Liczba pkt
w kryterium
2
Suma pkt.
Janusz Suchecki MONTER, Grodziska 6/2, 12-120 Dźwierzuty 88,68 2,5 91,18
Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych Sp. j. W.Olszewski, D.Zagożdżon Nowe Gizewo 9, 12-100 Szczytno 95,00  
4,00
99,00
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

                                                                                                      Z  poważaniem

                                                                                                          Wójt Gminy
                                                                                           /-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
Generuj PDF
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY DŹWIERZUTY
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Dźwierzuty
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 17-02-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271.2.2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Dźwierzuty.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. Nr.113 poz. 2164 ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 8 złożoną przez firmę: Novum S.A. ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa   - 329722,38 PLN
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 1. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 2. Nie odrzucono żadnej oferty,
 3.  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie:
Kryterium I - Cena, waga –   98 %
Kryterium II -  Termin płatności, waga – 2%
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium 1
Liczba pkt
w kryterium 2
Suma pkt
Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60,                30-417 Kraków 95,47 0 95,47
Energie2 Sp. z o.o. ul. Agnieszki 5/1, 40-110 Katowice  93,29 2 95,29
ENERGA Obrót S.A. al. Grunwaldzka 472,                  80-309 Gdańsk 93,61 2 95,61
PGE Obrót S.A. ul. 8-ego marca 6, 35-959 Rzeszów                            97,34 2 99,34
Multimedia Polska Energia Sp. z o.o. ul. Wendy 7/9,          81-341 Gdynia   92,60 2 94,60
GREEN S.A.   ul. Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław                             92,26 2 94,26
ENEA S.A. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań                                  88,41 2 90,41
Novum S.A. ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa 98,00 2 100
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
 
Z  poważaniem
 
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty.
                                                                              
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 15-01-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271.1.2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr.113 poz. 759 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 2 złożoną przez firmę: PPHU EKO S.C. Roman i Współwłaściele 11-300 Biskupiec ul. Chrobrego 26     - 346.800,00 PLN
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 1. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 2. Nie odrzucono żadnej oferty,
 3.  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie:
Kryterium I - Cena, waga –   95 %
Kryterium II -  Ilość (częstotliwość) zbiórek mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z tzw. objazdowej zbiórki odpadów w czasie trwania zamówienia, waga – 5%
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
 
 
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium
Cena ofertowa
Remondis Olsztyn Sp. Z o.o. 10-522 Olsztyn, ul. Partyzantów 3 79,94 439344,00
PPHU EKO S.C. Roman i Współwłaściciele 11-300 Biskupiec ul. Chrobrego 26 100,00 346800,00
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
Z  poważaniem
 
 
                                                                                                Wójt Gminy Dźwierzuty
 
                                                                                           /-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generuj PDF
Zaproszenie do składania oferta na Konserwacje Oświetlenia Drogowego w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2018
Generuj PDF
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Gmina Dźwierzuty prosi o złożenie oferty cenowej na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2015/2016
Dźwierzuty, dnia 06.11.2015 r.
 
 
 
INFORMACJA
 
 
            Gmina Dźwierzuty informuje, że w wyniku postępowania na: Odśnieżanie dróg Gminnych, zostały wybrane następujące oferty:
 
Część 1:TOW-DI Arkadiusz Ejsmont Szymanowo 36 za cenę 102,60 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Jabłonka, Targowo, Targowska Wola, Grodziska oraz .
 
Część 2: PAW-ROL Paweł Sztymelski Targowo 52 12-120 Dźwierzuty – cena: 130 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Zalesie, Kałęczyn, Julka, Babięta, Zimna Woda, Jeleniowo.
 
Część 3: Andrzej Marszałek Orzyny 57, 12-120 Dźwierzuty za cenę 150,00 zł. brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Nowe Kiejkuty, Orżyny, Kolonia Miętkie
 
Część 4: TOW-DI Arkadiusz Ejsmont Szymanowo 36 za cenę 100,44 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Rumy, Dąb, Gisiel, Szczepankowo, Sąpłaty.
 
Część 5: Jakub Marszałek ul. Sienkiewicza 10, 12-120 Dźwierzuty za cenę 150,00 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Linowo,. Dąbrowa, Stankowo, Olszewka
 
 
                                                                             Wójt Gminy
                                                            /-/ Marianna Bogusława Szydlik
                                                                
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek oświatowych Gminy Dźwierzuty Numer ogłoszenia: 134421 - 2015; data zamieszczenia: 11.09.2015

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 25-09-2015
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/7/2015

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę oleju opałowego lekkiego dla jednostek oświatowych Gminy Dźwierzuty.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 3 złożoną przez firmę: FALCO Mazurkiewicz, Gwiazda Sp.j. 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi : 164737,59 zł. upust 6,10%

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

 1. Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       

 

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

 

 1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

 

Ocena ofert:

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga -  90 %

                  Upust z ceny producenta, waga -  10%

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

1

Liczba pkt

w kryterium

2

Razem

Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe Tracom Sp. Z o.o.                    11-700 Mrągowo  ul. Przemysłowa 11

89,59

9,31

98,90

„ Naftomax” Sp.z o.o.Tyrowo 1A, 14-100 Ostróda    

88,67

7,69

96,36

FALCO Mazurkiewicz, Gwiazda Sp.j. 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28

90

10

100

BOSS19 Sp. Z o.o.   11-700 Mrągowo   ul. Młodkowskiego 40A

89,96

9,93

99,89

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.     

 

 

Z  poważaniem

 

  Wójt Gminy

                                                                                 /-/ Marianna Bogusława Szydlik

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Budowa sieci wodociągowej Kałęczyn-Rańsk Numer ogłoszenia: 93863 - 2015; data zamieszczenia: 25.06.2015

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 20-07-2015

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/5/2015

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa sieci wodociągowej Kałęczyn-Rańsk

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I.Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 14 złożoną przez firmę: Zakład Usług Wodno- Melioracyjnych S.j. W. Olszewski, D. Zagożdzon 12-100 Szczytno, Nowe Gizewo 9, za  cenę -  121.847,00 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

II.Nie wykluczono żadnego Wykonawcy

III.Nie odrzucono żadnej oferty

IV.Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

Ocena ofert:

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   90 %

                                            Termin wykonania zamówienia  – 10%

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium I

Liczba pkt

w kryterium II

Suma punktów

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” Ryszard Zieja 18-400 Łomża, ul. Fabryczna 9

69,03

10

79,03

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „ Wodrol-Olsztyn” 11-001 Dywity, ul. Spółdzielcza 23

88,91

10

98,91

Pracownia Usług Inżynierskich Przygoda Tomasz 12-200 Pisz, ul. Konopnickiej 6/3

65,78

5

70,78

ELABUD” Usługi Budowlane Ryszard Witkiewicz 11-001 Dywity, Spręcowo 6

61,52

5

66,52

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Mel-Kan” Sp. z o.o. 86-300 Grudziądz, ul. Ossowskiego 26

65,30

10

75,360

Roboty Ziemne Mirosław Majka 11-042 Jonkowo, ul. Hanowskiego 26/3

60,89

-

60,89

Gras Energia Remigiusz Gostkowski 82-300 Elbląg,                             ul. Strażnicza 1

51,00

10

61,00

Zakład Usługowy „Eko-Wod” Michał Czarnecki 11-400 Kętrzyn, ul. Wilanowska 21

87,21

10

97,21

Przedsiębiorstwo Usługowe „ Janbar”S.C. Baran Waldemar, Jankowski Mirosław 11-100 Lidzbark Warm., ul. Olsztyńska 10

65,21

10

75,21

Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Sp. z o.o. 14-200 Iława, ul. Usługowa 8 

60,73

1

61,73

„Masz-Bud” Piotr Chmielewski 11-500 Giżycko,                                   ul. Przemysłowa 3

52,43

5

57,43

Usługi Budowlano-Instalacyjne Piotr Pachucki 11-300 Biskupiec, ul. Sikorskiego 6

48,04

10

58,04

Firma OSBUD Janusz Osiecki 12-220 Ruciane-Nida,                   Onufryjewo 1B

50,79

10

60,79

Zakład Usług Wodno- Melioracyjnych S.j. W. Olszewski, D. Zagożdzon 12-100 Szczytno, Nowe Gizewo 9

90

10

100

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Hydrotech” Bernrd Zbigniew Krajewski 18-400 Stara Łomża przy szosie, ul. Słoneczna 17

73,56

10

83,56

Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

Z  poważaniem

                                                                                   /-/ Marianna Bogusława Szydlik

 

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Transport dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie gminy Dźwierzuty wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w roku szkolnym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 152194 - 2015; data zamieszczenia: 23.06.2015

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 06-07-2015
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/4/2015

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Transport  dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie gminy Dźwierzuty wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w roku szkolnym 2015/2016

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 3 złożoną przez firmę: PKS Mrągowo Sp. z o.o. ul. Giżycka 7, 11-700 Mrągowo za cenę -  230.358,80  zł.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

 1. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy
 2. Nie odrzucono żadnej oferty
 3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

 

Ocena ofert:

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   90 %

                                                  czas podstawienia autobusu zastępczego – 10%

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium I

Liczba pkt

w kryterium II

Suma punktów

Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób s.c B. Czaplicka, K. Czaplicki ul. Makowska 108 06-300 Przasnysz

 

78,26

 

0,00

 

78,26

Bus-Kom Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 30, 12-100 Szczytno

70,56

0,00

70,56

PKS Mrągowo Sp. z o.o. ul. Giżycka 7, 11-700 Mrągowo

90,00

10,00

100,00

Wan-Bus Sławomir Wanowicz Tylkowo 44, 12-130 Pasym

78,32

       3,33

81,65

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

 

 

 

Z  poważaniem

                                                                                   /-/ Marianna Bogusława Szydlik

 

Generuj PDF
ZAPROSZENIE do składania ofert - USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY DŹWIERZUTY

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

Gmina Dźwierzuty

 

Ul. Niepodległości 6

 

12-120 Dźwierzuty

 

tel. (89)621 12 32 fax (89)621 12 33

 

strona internetowa: www.bip.gminadzwierzuty.pl

 

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl

Dźwierzuty, dnia 19-06-

2015

 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/2/2015

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu

nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Zamawiającego

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 6 złożoną przez firmę: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” ul. 1 Maja 13,

10-117 Olsztyn

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi : dla cz. 1 (majątek) – 77.904,00 zł. dla cz. 2 (komunikacja) – 21.510,00 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę z największą ilością punktów za wszystkie kryteria oceny ofert.

II. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

Ocena ofert:

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga - 80 %

zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 20 %

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Część 1 majątek

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

Liczba pkt

Liczba pkt

Suma pkt

adres wykonawcy

w kryterium 1

w kryterium 2

 

 

 

 

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska S.A. Oddział

 

 

 

Poznań Al. Niepodległości 2, 61-856 Poznań

57,82

20

77,82

 

 

 

 

 

Concordia Polska TUW Oddział Olsztyn Al.

64,82

 

 

 

13,33

78,15

Piłsudskiego 32, 10-578 Olsztyn

 

 

 

 

 

Inter Risk TU S.A. Vienna Insurence Group Oddział

72,65

 

 

 

13,39

85,98

Olsztyn ul. Kajki 3, 10-546 Olsztyn

 

 

 

 

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro

80,00

 

 

 

20,00

100,00

Regionalne w Olsztynie ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

 

 

 

 

 

Część 2 komunikacja

 

 

Liczba pkt

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

Liczba pkt

w kryterium 2

 

adres wykonawcy

w kryterium 1

 

 

 

 

 

 

Concordia Polska TUW Oddział Olsztyn Al.

71,91

 

 

 

7,27

79,18

Piłsudskiego 32, 10-578 Olsztyn

 

 

 

 

 

UNIQA TU S.A. Przedstawiciel w Warszawie ul.

56,35

 

 

 

3,64

59,39

Komorska 29/33, 04-161 Warszawa

 

 

 

 

 

Compensa TU S.A. Vienna Insurence Group Oddział w

60,39

 

 

 

20,00

80,39

Suwałkach ul. Noniewicza 85 C, 16-400 Suwałki

 

 

 

 

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro

80,00

 

 

 

12,67

92,67

Regionalne w Olsztynie ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

 

 

 

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.

Z poważaniem

/-/ Marianna Bogusława Szydlik

Wójt Gminy

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup oleju napędowego do pojazdów Gminy Dźwierzuty.

 

Generuj PDF
GMINA DŹWIERZUTY ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA: Wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach należących do zasobów Gminy Dźwierzuty.

 

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 01-04-2015
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

 Znak sprawy: RI-KZP.702.3.2015

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:  Wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach należących do zasobów Gminy Dźwierzuty.

 

Działając na podstawie regulaminu wewnętrznego informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

Wybrano jako najkorzystniejszą:

Ofertę złożoną przez firmę: TECH HEATING Jacek Puch ul. Ostrołęcka 66b, 07-402 Białobiel

 

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi : 3690,00 zł.

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

 

 

 Z  poważaniem

 

          Wójt Gminy

Marianna Bogusława Szydlik

Generuj PDF
GMINA DŹWIERZUTY - ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA: Wykonanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych w Gminie Dźwierzuty w 2015 roku

 

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 01-04-2015
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

 Znak sprawy: RI-KZP.702.4.2015

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:  Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w Gminie Dźwierzuty w 2015 roku

 

Działając na podstawie regulaminu wewnętrznego informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

Wybrano jako najkorzystniejszą:

Ofertę złożoną przez firmę: Bułak & Syn BUDOWNICTWO Maciej Bułak ul. Chrobrego 6a/4,                                 15-057 Białystok

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi : 2 531,75 zł.

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

                                           

 Z  poważaniem

 

          Wójt Gminy

Marianna Bogusława Szydlik

Generuj PDF
ZAPROSZENIE (zapytanie cenowe): GMINA DŹWIERZUTY ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA: Wywóz nieczystości płynnych w 2015 roku z terenu Gminy Dźwierzuty.

Dźwierzuty, dnia 25.02.2015 r.

 

INFORMACJA

 

 

            Gmina Dźwierzuty informuje, że w wyniku postępowania na wykonywanie usług wywozu nieczystości płynnych

 

 została wybrana oferta firmy:

 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

                   Leszek Kalinowski

                  ul. Niepodległości 11

                   12-120 Dźwierzuty

 

Za cenę 10,80 zł. netto za 1 m³ ścieków

 

Wójt Gminy

Marianna Bogusława Szydlik

Generuj PDF
Gmina Dźwierzuty ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA: Wykonanie usług kominiarskich dla Gminy Dźwierzuty w roku 2015.

Dźwierzuty, dnia 05.02.2015r.

 

INFORMACJA

            Gmina Dźwierzuty informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Usługi Kominiarskie w budynkach należących do Gminy Dźwierzuty, została wybrana najtańsza oferta:

 

 1. Spółdzielnia Kominiarz Andrzej Wilczek, ul. Polna 2 12-100 Szczytno

Cena: Przeglądy okresowe stanu  technicznego przewodów kominowych 150 zł za 1 obiekt. 

           Okresowe czyszczenie przewodów kominowych 10 zł za 1 przewód

 

Wójt Gminy

mgr Marianna Bogusława Szydlik

Generuj PDF
ZAPROSZENIE do składania ofert (zapytanie cenowe)- Wybór banku do obsługi budżetu Gminy Dźwierzuty w okresie 01.01.2015r. do 31.12.2017r.

Generuj PDF
Zaproszenie do złożenia oferty Gmina Dźwierzuty prosi o złożenie oferty cenowej na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015.

Dźwierzuty, dnia 13.11.2014 r.

 

 

 

INFORMACJA

 

 

            Gmina Dźwierzuty informuje, że w wyniku postępowania na: Odśnieżanie dróg Gminnych, zostały wybrane następujące oferty:

 

Część 1: PAW-ROL Paweł Sztymelski Targowo 52 12-120 Dźwierzuty za cenę 130,00 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.

Trasa: Jabłonka, Targowo, Targowska Wola, Grodziska oraz .

 

Część 2: Gospodarstwo Rolne w Rogalach, Stanisław Bruchwałd Rogale 1/1, 12-120 Dźwierzuty – cena: 140 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.

Trasa: Zalesie, Kałęczyn, Julka, Babięta, Zimna Woda, Jeleniowo.

 

Część 3: Euro-Beef Jonatan Deptuła ul. Niepodległości 36, 12-120 Dźwierzuty za cenę 150,00 zł. brutto za 1 godzinę odśnieżania.

Trasa: Nowe Kiejkuty, Orżyny, Kolonia Miętkie

 

Część 4: Gospodarstwo Rolne Irena Osojca Rumy 105 12-120 Dźwierzuty za cenę 100,00 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.

Trasa: Rumy, Dąb, Gisiel, Szczepankowo, Sąpłaty.

 

Część 5: Jarosław Pichal Linowo 43, 12-120 Dźwierzuty za cenę 140,00 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.

Trasa: Linowo,. Dąbrowa, Stankowo, Olszewka

 

Wójt Gminy

mgr inz. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zakup wraz z dostawą węgla kamiennego dla jednostek oświatowych Gminy Dźwierzuty i Urzędu Gminy Dźwierzuty na sezon grzewczy 2014/2015 Numer ogłoszenia: 187979 - 2014; data zamieszczenia: 03.09.2014

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 22-09-2014
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/14/2014

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup wraz z dostawą węgla kamiennego dla jednostek oświatowych Gminy Dźwierzuty i Urzędu Gminy Dźwierzuty na sezon grzewczy 2014/2015

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr.113 poz. 759 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 6 złożoną przez firmę: PPHU OSCAR Grzegorz Kuś 12-100 Szczytno ul. Krzywa 1          za cenę   78.941,40  zł.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

 1. Wykluczono 1 Wykonawcę :  Balt Coal Sp. z o.o. 11-200 Bartoszyce ul. Konopnickiej 2A,

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4. Wykonawca nie uzupełnił brakujących dokumentów, w związku z tym nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 1. Odrzucono 1 ofertę : Balt Coal Sp. z o.o. 11-200 Bartoszyce ul. Konopnickiej 2A,

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 uzasadnienie jak wyżej.

 1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

 

Ocena ofert:

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

Cena ofertowa

PTSB Transbud EŁK Sp z o.o. 19-300 Ełk ul. Łukasiewicza 1

92,78

85.081,56

PHU Kazimierz Florczyk 18-500 Kolno, ul. Polna 16

80,93

97.546,38

PHU Kazimierz Przestrzelski 11-015 Olsztynek ul. Jagiełły 9

88,28

89.421,00

PHU EKO-WIN dr Ryszard Krzykowski 99-300 Bedlno, Wola Kałkowa 29

99,61

79.253,82

PPHU OSCAR Grzegorz Kuś 12-100 Szczytno ul. Krzywa 1

100,00

78.941,40

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy PZP.    

 

 

Z  poważaniem

Wójt Gminy

mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek oświatowych Gminy Dźwierzuty

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 04-09-2014
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/12/2014

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę oleju opałowego lekkiego dla jednostek oświatowych Gminy Dźwierzuty.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 2   złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe Tracom Sp. Z o.o.                    11-700 Mrągowo  ul. Przemysłowa 11

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi :  249.882,46 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

II.Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       

 

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

 

IV.Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

 

Ocena ofert:

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga -  90 %

                  Upust z ceny producenta, waga -  10%

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

1

Liczba pkt

w kryterium

2

Razem

„ Naftomax” Sp.z o.o.Tyrowo 1A, 14-100 Ostróda    

88,92

9,88

98,80

Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe Tracom Sp. Z o.o.                    11-700 Mrągowo  ul. Przemysłowa 11

90,00

     10,00

100,00

BOSS19 Sp. Z o.o.   11-700 Mrągowo   ul. Młodkowskiego 40A

88,66

8,86

97,52

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.     

 

 

Z  poważaniem

mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi: Usługa udzielenia kredytu długoterminowego do kwoty 1 300 615,40 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek..

                                                                               

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 21-07-2014
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/10/2014

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługa udzielenia kredytu długoterminowego do kwoty 1 300 615,40 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.                                                                  

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.        Wybrano jako najkorzystniejszą:

Ofertę nr 2 SGB-Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań  za cenę  260.115,06 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

II.   Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.      

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

Ocena ofert:

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

Cena ofertowa

Getin Noble Bank S.A. Centrala ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa

89,93

289.231,85

SGB-Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań 

100

260.115,06

Bank Spółdzielczy w Szczytnie  ul. Łomżyńska 20 12-100 Szczytno  

86,09

302.132,56

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.     

 

Z  poważaniem

 

Wójt Gminy Dźwierzuty

Mgr inż. Czesław Wierzuk

 

 

 

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Transport dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie gminy Dźwierzuty wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w roku szkolnym 2014/2015

                                                                               

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 07-07-2014
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/9/2014

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Transport  dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie gminy Dźwierzuty wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w roku szkolnym 2014/2015

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.        Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 3 złożoną przez firmę: PKS Mrągowo Sp. z o.o. ul. Giżycka 7, 11-700 Mrągowo za cenę -  276.738,80  zł.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

II.     Nie wykluczono żadnego Wykonawcy

III.  Nie odrzucono żadnej oferty

IV.  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

 

Ocena ofert:

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

Cena ofertowa

Przewozy Pasażerskie  Arkadiusz Gietek  ul. Spacerowa 3, 12-200 Pisz

66,98

413.181,60

Bus-Kom Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 30, 12-100 Szczytno

86,49

319.963,80

PKS Mrągowo Sp. z o.o. ul. Giżycka 7, 11-700 Mrągowo

100

276.738,80

Wan-Bus Sławomir Wanowicz Tylkowo 44, 12-130 Pasym

97,9

282.666,80

Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób s.c B. Czaplicka, K. Czaplicki ul. Makowska 108 06-300 Przasnysz

59,60

464.360,00

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

 

 

 

Z  poważaniem

mgr inż. Czesław Wierzuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generuj PDF
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA: Wykonanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych w Gminie Dźwierzuty w 2014 roku

 

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 01-07-2014
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

 Znak sprawy: GKM.3.2014

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:  Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w Gminie Dźwierzuty w 2014 roku

 

Działając na podstawie regulaminu wewnętrznego informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

Wybrano jako najkorzystniejszą:

Ofertę złożoną przez firmę: SG Nadzorowanie, Kierowanie, Prowadzenie Robót Budowlanych Sławomir Gonera ul. Jeleniogórska 45/5, 80-180 Gdańsk

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi : 3800,00 zł.

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

                                           

 

 

 

 Z  poważaniem

 

Wójt Gminy Dźwierzuty

mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Przebudowa części drogi gminnej o nr ewidencyjnym 178/2 obręb Nowe Kiejkuty gm. Dźwierzuty. Numer ogłoszenia: 122877 - 2014; data zamieszczenia: 06.06.2014

                                                                               

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 30-06-2014
 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/8/2014

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa części drogi gminnej o nr ewidencyjnym 178/2 obręb Nowe Kiejkuty gm. Dźwierzuty.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.        Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę:  Skanska S.A.  ul. Gen. Józefa Zajączka 9  01-518 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

II.     Nie wykluczono żadnego Wykonawcy,

III.  Nie odrzucono żadnej oferty,

IV.   Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

 

Ocena ofert:

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

Cena ofertowa

Skanska S.A.  ul. Gen. Józefa Zajączka 9,  01-518 Warszawa

100,00

188.156,89

Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy PZP.   

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

Z  poważaniem

 

 

 

                                                                               

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 30-06-2014
 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/8/2014

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa części drogi gminnej o nr ewidencyjnym 178/2 obręb Nowe Kiejkuty gm. Dźwierzuty.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.        Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę:  Skanska S.A.  ul. Gen. Józefa Zajączka 9  01-518 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

II.     Nie wykluczono żadnego Wykonawcy,

III.  Nie odrzucono żadnej oferty,

IV.   Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

 

Ocena ofert:

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

Cena ofertowa

Skanska S.A.  ul. Gen. Józefa Zajączka 9,  01-518 Warszawa

100,00

188.156,89

Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy PZP.   

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

Z  poważaniem

mgr inż. Czesław Wierzuk

 

 

 

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty. Numer ogłoszenia: 121581 - 2014; data zamieszczenia: 05.06.2014

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 13-06-2014
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/7/2014

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr.113 poz. 759 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.        Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę: PPHU EKO S.C. Roman i Współwłaściele 11-300 Biskupiec ul. Chrobrego 26     - 529.100,01 PLN

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

II.     Nie wykluczono żadnego Wykonawcy,

III.  Nie odrzucono żadnej oferty,

IV.   Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

 

Ocena ofert:

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

Cena ofertowa

PPHU EKO S.C. Roman i Współwłaściele 11-300 Biskupiec ul. Chrobrego 26

100,00

529.100,01

 

 

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

Z  poważaniem

mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty. Numer ogłoszenia: 112907 - 2014; data zamieszczenia: 27.05.2014

 

Zamawiający Gmina Dźwierzuty

                                                                                                  Dźwierzuty, 05-06-2014

                                                                                        

 

                                        Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

 

                                                                                                                          

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.) informuję, że prowadzone przez:  Gminę Dźwierzuty

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty.  w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie :

 W postępowaniu została złożona dwie  oferty z ceną  przekraczającą kwotę , którą Zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynoszącą  529.186,75  zł. brutto, zgodnie z art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.) Zamawiający unieważnia w/w przetarg.

 

                                                                                        Wójt Gminy

mgr inż. Czesław Wierzuk

 

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dźwierzuty w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 23-05-2014
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/4/2014

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizację oddziałów przedszkolnych w Gminie Dźwierzuty

w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS

 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.        Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 2 złożoną przez firmę: NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński Grom 36, 12-130 Pasym  za cenę  105.858,00 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

II.     Nie wykluczono żadnego Wykonawcy

III.  Nie odrzucono żadnej oferty

IV.  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

 

Ocena ofert:

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

Cena ofertowa

MAXMED Marcin Murzyn ul. Pomorska 49, 84-252 Orle

62,81

284.632,33

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński               Grom 36, 12-130 Pasym 

100,00

105.858,00

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

 

 

 

Z  poważaniem

mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Rozbudowa Kanalizacji Sanitarnej i Budowa Grupowych, Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w m. Stankowo Numer ogłoszenia: 92307 - 2014; data zamieszczenia: 29.04.2014

                                                                               

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 21-05-2014
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/3/2014

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę Kanalizacji Sanitarnej i Budowę Grupowych, Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w m. Stankowo

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. 907 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.        Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 2 złożoną przez firmę: Zakład Usług  Wodno -Melioracyjnych Sp.j W.Olszewski, D.Zagożdżon Nowe Gizewo 9, 12-100 Szczytno  za cenę 549.258,34 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

II.     Nie wykluczono żadnego Wykonawcy

III.  Odrzucono  ofertę  Konsorcjum: Leader BB Grupa Sp. z o.o. ul. Orla 3, 27-400 Ostrowiec Św

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2013r., 907 z późn. zm.) oferta niezgodna z SIWZ.

IV.  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

 

Ocena ofert:

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

Cena ofertowa

Zakład Usług  Wodno -Melioracyjnych Sp.j W.Olszewski, D.Zagożdżon Nowe Gizewo 9, 12-100 Szczytno

100

549.258,34

 

 

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

 

 

 

Z  poważaniem

mgr inż. Czesław Wierzuk

 

 

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Budowa amfiteatru wraz z parkiem i infrastrukturą towarzyszącą położonego w centrum wsi gminnej Dźwierzuty Numer ogłoszenia: 65517 - 2014; data zamieszczenia: 27.03.2014

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                                                                Dźwierzuty, dnia 28-04-2014
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/2/2014

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa amfiteatru wraz z parkiem i infrastrukturą towarzyszącą położonego w centrum wsi gminnej Dźwierzuty

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr.113 poz. 759 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.        Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę: Inwest – Serwis Zakład Usług Inwestycyjnych ul. Polna 19 10-086 Olsztyn za cenę -  847.470,00 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

II.     Nie wykluczono żadnego Wykonawcy

III.  Nie odrzucono żadnej oferty

IV.  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

 

Ocena ofert:

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

Cena ofertowa

Inwest – Serwis Zakład Usług Inwestycyjnych                                                ul. Polna 19 10-086 Olsztyn

100

847.470,00

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński               Grom 36, 12-130 Pasym 

92,14

919.800,64

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

 

 

 

Z  poważaniem

mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi GOPS Dźwierzuty: Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla uczestników projektu pt. Od bierności do aktywności Numer ogłoszenia: 56921 - 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

             

 

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej

w Dźwierzutach

12-120 Dźwierzuty

ul. Niepodległości 6

www.bip.gminadzwierzuty.pl

                                                                                                                                                             Dźwierzuty, dnia 07-04-2014
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

GOPS-271/1/2013

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla uczestników projektu pt. ”Od bierności do aktywności”

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.        Wybrano jako najkorzystniejszą:

Dla części I ofertę nr 2 złożoną przez firmę:   Placówka Kształcenia Zawodowego AL.-BIT ul. Żeromskiego 9a 12-100 Szczytno    - cz 1 - 44 715,00

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

Dla części II ofertę nr 3 złożoną przez firmę:  Ośrodek Szkolenia Kierowców L-Wit K. Klonowski ul. Polska 8a 12-100 Szczytno   –  14 085,50

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

II.     Nie wykluczono żadnego  Wykonawcy:

    

III. Odrzucono 1 ofertę:  DLA KADR.PL Sp z o.o. ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa

Firma złożyła ofertę na część  I, ale tylko na 3 z 6 kursów. Zamawiający napisał, że przedmiot zamówienia składa się z 2 części na które można składać odrębne oferty dlatego zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2  ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) Zamawiający odrzucił powyższą ofertę.

 

IV.   Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

 

Ocena ofert:

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

Cena ofertowa

Placówka Kształcenia Zawodowego AL.-BIT ul. Żeromskiego 9a 12-100 Szczytno dla części 1

100

44 715,00

Ośrodek Szkolenia Kierowców L-Wit K. Klonowski ul. Polska 8a 12-100 Szczytno dla części 2

100

14 085,50

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Szczytnie   ul. Chrobrego 4 12-100 Szczytno dla części 1

78,71

56 812,00

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   

 

 

              Z  poważaniem

 

.                                                                                                    PO Kierownika

                                                                                        Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

                                                                                                     Dźwierzutach

                                                                                                   /-/ Krystyna Furtak

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Dźwierzuty

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                             Dźwierzuty, dnia 04-03-2014
 

 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/1/2014

 

 

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Dźwierzuty.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z2013r. poz. 907 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 7złożoną przez firmę:PGE Obrót S.A. ul. 8-ego marca 6 35-959 Rzeszów                    za cenę    358 226,88 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

 1. Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

 

 1. Nie odrzucono żadnej  oferty.

 

IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

Ocena ofert:

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

Cena ofertowa

TradeaSp.zo.o. al. Kościuszki 27/4, 42-202 Częstochowa                        

91,78

- 390 305,10

PKP Energetyka S.A. Pion Sprzedaży ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa  

92,74

- 386 275,94

GREEN S.A.   ul. Prosta 32 00-838 Warszawa

96,34

- 371 848,35

ENERGA Obrót S.A. al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk

93,43

- 383 399,66

ENEA S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań                                                 

95,60

- 374 701,89

Tauron Sprzedaż Sp.z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków                   

95,11

- 376 625,87  

PGE Obrót S.A. ul. 8-ego marca 6 35-959 Rzeszów

100,00

- 358 226,88

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy PZP.           

 

 

Z  poważaniem

                                                                           Wójt Gminy Dźwierzuty

                                                                              Mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
ZAPROSZENIE (zapytanie cenowe) URZĄD GMINY DŹWIERZUTY ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA: ZAKUP URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO (KSERO, DRUKARKA, SKANER)

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy na Zakup oleju napędowego do pojazdów Gminy Dźwierzuty Numer ogłoszenia: 481316 - 2013

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 06-12-2013
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/18/2013

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu       nieograniczonego na: Zakup oleju napędowego do pojazdów Gminy Dźwierzuty

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r poz. 907 ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.       Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 2 złożoną przez firmę: Stacja Paliw s.j. Szekand A.Dąbkowski i Z.Dąbkowski 12-120 Dwierzuty ul. Szczycieńska 12B

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi : 107.060,00 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

II.    Wykluczono 1 Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe Tracom Sp. Z o.o. 11-700 Mrągowo  ul. Przemysłowa 11

Uzasadnienie: Na podstawie art.24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.     

III. Odrzucono 1 ofertę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe Tracom Sp. Z o.o. 11-700 Mrągowo

ul. Przemysłowa 11  zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

   

IV.   Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

Ocena ofert:

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga -  100 %

                 

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba punktów

 

BOSS19 Sp. Z o.o.   11-700 Mrągowo   ul. Młodkowskiego 40A

98,38

Stacja Paliw s.j. Szekand A.Dąbkowski i Z.Dąbkowski 12-120 Dwierzuty ul. Szczycieńska 12B

100,00

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   

 

 

Z  poważaniem

 

Wójt Gminy Dźwierzuty

Mgr inż. Czesław Wierzuk

 

Generuj PDF
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Gmina Dźwierzuty prosi o złożenie oferty cenowej na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2013/2014.

Dźwierzuty, dnia 5.12.2013 r.

 

 

 

INFORMACJA

 

 

            Gmina Dźwierzuty informuje, że w wyniku postępowania na: Odśnieżanie dróg Gminnych, zostały wybrane następujące oferty:

 

Część 1 i 3: Rol-Mark Usługo Rolniczo-Leśne Marek Sałkowski 12-130 Pasym za cenę 129,60 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.

Trasa: Jabłonka, Targowo, Targowska Wola, Grodziska oraz Nowe Kiejkuty, Orżyny, Kolonia Miętkie.

 

Część 2: Gospodarstwo Rolne w Rogalach, Stanisław Bruchwałd Rogale 1/1, 12-120 Dźwierzuty – cena: 140 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.

Trasa: Zalesie, Kałęczyn, Julka, Babięta, Zimna Woda, Jeleniowo.

 

Część 4: TOW-DI Arkadiusz Ejsmont Szymanowo 36, 11-731 Sorkwity za cenę 111,24 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania

Trasa: Rumy, Dąb, Gisiel, Szczepankowo, Sąpłaty.

 

Część 5: Jarosław Pichal Linowo 43, 12-120 Dźwierzuty za cenę 134,00 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.

Trasa: Linowo,. Dąbrowa, Stankowo, Olszewka

 

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy na Zakup oleju napędowego do pojazdów Gminy Dźwierzuty

 

Zamawiający Gmina Dźwierzuty

                                                                                                                                                                      Dźwierzuty, 15-11-2013

                                                                                        

 

                                        Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

 

                                                                                                                          

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zm.) informuję, że prowadzone przez:  Gminę Dźwierzuty

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup oleju napędowego do pojazdów Gminy Dźwierzuty  w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie :

 W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta z ceną (108.328,56 zł.) przekraczającą kwotę, którą Zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (108 090,20  zł.), zgodnie z art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Zamawiający unieważnia w/w przetarg.

 

Wójt Gminy

                                                                               mgr inż. Czesław Wierzuk

 

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dźwierzuty: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek oświatowych Gminy Dźwierzuty

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 26-09-2013
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/16/2013

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę oleju opałowego lekkiego dla jednostek oświatowych Gminy Dźwierzuty.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r poz. 907 ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.       Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 2   złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe Tracom Sp. Z o.o.                    11-700 Mrągowo  ul. Przemysłowa 11

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi : 280.460,00 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

II.    Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       

 

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

 

IV.   Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

 

Ocena ofert:

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga -  90 %

                  Upust z ceny producenta, waga -  10%

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

1

Liczba pkt

w kryterium

2

Razem

BOSS19 Sp. Z o.o.   11-700 Mrągowo   ul. Młodkowskiego 40A

90,00

9,90

99,90

Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe Tracom Sp. Z o.o.                    11-700 Mrągowo  ul. Przemysłowa 11

90,00

     10,00

100,00

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   

 

 

Z  poważaniem

Wójt Gminy

mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dźwierzuty: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek oświatowych Gminy Dźwierzuty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na :                                     

Dostawę oleju opałowego lekkiego dla jednostek oświatowych Gminy Dźwierzuty

 

Komisja Przetargowa
w m.
ZP-271/15/2013

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907) Gmina Dźwierzuty zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na : Dostawę oleju opałowego lekkiego dla jednostek oświatowych Gminy Dźwierzuty zostało unieważnione.


UZASADNIENIE

Przepis art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazuje unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 


                                                                                      Z poważaniem

                                                                                      Wójt Gminy Dźwierzuty

                                                                                      mgr inż. Czesław Wierzuk    

 

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dźwierzuty: Zakup wraz z dostawą węgla kamiennego dla jednostek oświatowych Gminy Dźwierzuty i Urzędu Gminy Dźwierzuty na sezon grzewczy 2013/2014

                                                                               

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 09-09-2013
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/14/2013

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup wraz z dostawą węgla kamiennego dla jednostek oświatowych Gminy Dźwierzuty i Urzędu Gminy Dźwierzuty na sezon grzewczy 2013/2014

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr.113 poz. 759 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.        Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 7 złożoną przez firmę: PPHU OSCAR Grzegorz Kuś 12-100 Szczytno ul. Krzywa 1          za cenę   73.510,95 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

II.     Wykluczono 1 Wykonawcę :  Węglopol Sp. z o.o. 11-200 Bartoszyce ul. Konopnickiej 2A,

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4. Wykonawca nie uzupełnił brakujących dokumentów, w związku z tym nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

III.  Odrzucono 1 ofertę : Węglopol Sp. z o.o. 11-200 Bartoszyce ul. Konopnickiej 2A,

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 uzasadnienie jak wyżej.

IV.  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

 

Ocena ofert:

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

Cena ofertowa

WARMIAK 11-100 Lidzbark Warmiński, Sarnowo 5

88,20

83.343,57

PHU Kazimierz Florczyk 18-500 Kolno, ul. Polna 16

82,93

88.644,87

PTH IMAGE 43-186 Orzesze-Gardawice ul. Dojazdowa 53

75,13

97.848,96

PHU EKO-WIN dr Ryszard Krzykowski 99-300 Bedlno, Wola Kałkowa 29

96,09

76.502,31

PHU Kazimierz Przestrzelski 11-015 Olsztynek ul. Jagiełły 9

94,33

77.932,80

PPHU OSCAR Grzegorz Kuś 12-100 Szczytno ul. Krzywa 1

100,00

73.510,95

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   

 

 

Z  poważaniem

Wójt Gminy

mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na świadczenie usług – prowadzenie nadzoru budowlanego nad zadaniem „Budowa budynku sali gimnastycznej w Orzynach, gm. Dźwierzuty”

 

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 03-09-2013
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

 Znak sprawy: IG.5540/01/2013

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:   Świadczenie usług – prowadzenie nadzoru budowlanego nad zadaniem „Budowa budynku sali gimnastycznej w Orzynach, gm. Dźwierzuty”.

 

Działając na podstawie regulaminu wewnętrznego informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

Wybrano jako najkorzystniejszą:

Ofertę złożoną przez firmę: Zakład Usług Projektowych, Geodezyjnych i Kartograficznych ,,ROBiN”

                                            Nowe Gizewo 125 12-100 Szczytno -

Zakład Projektowania, Wykonawstwa i Nadzoru Instalacji Sanitarnych Kazimierz Ciborowski 12-100 Szczytno, ul. 1-go Maja 40F

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

                                           

 

 

 

 Z  poważaniem

 

Wójt Gminy Dźwierzuty

Mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: DOSTAWE MATERIAŁÓW DO WYKONANIA POKRYCIA DACHOWEGO

 

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 13-08-2013
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

 Znak sprawy: I.7013.1.2013

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:   Dostawa materiałów do wykonania pokrycia dachowego.

 

Działając na podstawie regulaminu wewnętrznego informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

Wybrano jako najkorzystniejszą:

Ofertę złożoną przez firmę: Dom-Bud Miłosz Milewski ul. Biała 27, 10-138 Olsztyn

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi : 13 573,56 zł.

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

                                           

 Z  poważaniem

 

Wójt Gminy Dźwierzuty

Mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: Dokończenie budowy sali gimnastycznej w Orzynach.

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 13-08-2013
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/13/2013

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dokończenie budowy sali gimnastycznej w Orzynach.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr.113 poz. 759 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.        Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 2 złożoną przez firmę:  Monster S.C. Piotr Roskosz, Krzysztof Sobota ul. Słoneczna 19, 10-709 Olsztyn za cenę  -  1.645.952,20 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

II.     Nie wykluczono żadnego Wykonawcy

III.  Nie odrzucono żadnej oferty

IV.  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

 

Ocena ofert:

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

Cena ofertowa

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ALMA Piotr Sokołowski ul. Łukasiewicza 3,19-300 Ełk

69,72

2.360.977,57 zł.

Monster S.C. Piotr Roskosz, Krzysztof Sobota ul. Słoneczna 19,    10-709 Olsztyn

100

1.645.952,20 zł.

Usługi Budowlano-Instalacyjne  Piotr Pachucki 11-300 Biskupiec   ul. Sikorskiego 6

85,77

1.919.057,67 zł.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   

 

 

Z  poważaniem

mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Transport dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dźwierzuty do szkół w Szczytnie rok szkolny 2013/2014

                                                                               

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 26-07-2013
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/12/2013

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Transport  dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dźwierzuty do szkół w Szczytnie rok szkolny 2013/2014                                                            

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr.113 poz. 759 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.        Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę: Transport Medyczny i Przewóz Osób Małgorzata Flisiak              12-100 Szczytno ul. Bartna Strona 40

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi 103.950,00 zł.                                                                                       

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

II.   Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.      

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

 

Ocena ofert:

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

 

 

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

Cena ofertowa

Transport Medyczny i Przewóz Osób Małgorzata Flisiak   12-100 Szczytno ul. Bartna Strona 40

100

103.950,00

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   

 

Z  poważaniem

mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Remont budynku zlokalizowanego na działce nr 978 w Dźwierzutach

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                                                                  Dźwierzuty, dnia 22-07-2013
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/11/2013

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku zlokalizowanego na działce nr 978 w Dźwierzutach

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr.113 poz. 759 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.        Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę: Waldemar Iciak FHU Okno-Dach ul. 1 Maja 23/7,  12-100 Szczytno za cenę 193 911,10 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

II.     Nie wykluczono żadnego Wykonawcy

III.  Nie odrzucono żadnej oferty

IV.  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

 

Ocena ofert:

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

Cena ofertowa

Waldemar Iciak FHU Okno-Dach ul. 1 Maja 23/7,  12-100 Szczytno

100

193 911,10

Zelbo Szczytno Bedra-Gołąb S.J. ul. Polna 14, 12-100 Szczytno

89,91

215 683,73

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   

 

 

Z  poważaniem

mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: Usługę udzielenia kredytu długoterminowego do kwoty 1 962 044,84 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

                                                                               

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 16-07-2013
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/10/2013

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługę udzielenia kredytu długoterminowego do kwoty 1 962 044,84 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego  oraz  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr.113 poz. 759 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.        Wybrano jako najkorzystniejszą:

Bank Spółdzielczy w Szczytnie  ul. Łomżyńska 20 12-100 Szczytno   za cenę 549 299,50   zł.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

II.   Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.      

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

Ocena ofert:

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

Cena ofertowa

Bank Spółdzielczy w Szczytnie  ul. Łomżyńska 20 12-100 Szczytno  

100

549 299,50  

Getin Noble Bank S.A. Centrala ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa

92,84

591 648,92

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   

 

Z  poważaniem

 

Wójt Gminy Dźwierzuty

Mgr inż. Czesław Wierzuk

 

 

 

Generuj PDF
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: Wykonanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych w Gminie Dźwierzuty w 2013 roku

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 18-07-2013
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

 Znak sprawy: GKM.702.1.2013

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:  Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w Gminie Dźwierzuty w 2013roku

 

Działając na podstawie regulaminu wewnętrznego informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

Wybrano jako najkorzystniejszą:

Ofertę złożoną przez firmę: Dor-Dom ul. Wiśniowa 15 81-029 Gdynia

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi : 3244,30 zł.

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

                                           

 

 

 

 Z  poważaniem

 

Wójt Gminy Dźwierzuty

mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
Zapytanie cenowe - Dostawa materiałów do wykonania pokrycia dachowego

W związku z wpłynięciem tylko 1 oferty na dotyczące w/w zapytania unieważnia się zapytanie cenowe z dn. 25.07.2013 r.

 

Wójt Gminy 

mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
ZAPROSZENIE (zapytanie cenowe) na DEMONTAŻ, PALETOWANIE, TRANSPORT, UTYLIZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY DŹWIERZUTY

Generuj PDF
Transport dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie gminy Dźwierzuty wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w roku szkolnym 2013/2014

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 14-06-2013
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/8/2013

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Transport dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie gminy Dźwierzuty wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w roku szkolnym 2013/2014                                        

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr.113 poz. 759 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.        Wybrano jako najkorzystniejszą:

Dla cz I,II,III,IV,V:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę: Bus-Kom PKS Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 30 12-100 Szczytno –

ceny zaoferowane w tej ofercie wynoszą:                                                                                               Cz I – 86.856,00 zł.

Cz II – 81.312,00 zł.

Cz III – 85.932,00 zł.

Cz IV – 123.816,00 zł.

Cz V – 127.512,00 zł.

Dla cz VI:

ofertę nr 2 złożoną przez firmę: Wan-Bus Sławomir Wanowicz Tylkowo 44 12-130 Pasym –

       Cz VI – 64.248,80 zł.

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

II.   Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.      

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

 

Ocena ofert:

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

Cena ofertowa

Bus-Kom PKS Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 30 12-100 Szczytno

Cz I – 100,00

Cz II – 100,00

Cz III – 100,00

Cz IV – 100,00

Cz V – 100,00

Cz VI –  85,14

Cz I – 86.856,00 zł.

Cz II – 81.312,00 zł.

Cz III – 85.932,00 zł.

Cz IV – 123.816,00 zł.

Cz V – 127.512,00 zł.

Cz VI – 75.460,00 zł.  

Wan-Bus Sławomir Wanowicz Tylkowo 44 12-130 Pasym

Cz I – 75,40

Cz II – 70,23

Cz III – 70,23

Cz IV – 91,70

Cz V – 98,13

Cz VI – 100,00  

Cz I – 115.187,60 zł.

Cz II – 115.772,80 zł.

Cz III – 122.350,80 zł.

Cz IV – 135.018,40 zł.

Cz V – 129.940,80 zł.

Cz VI – 64.248,80 zł

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

 

Z  poważaniem

Wójt Gminy

mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 13-05-2013
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/7/2013

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dźwierzuty.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr.113 poz. 759 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 3 złożoną przez firmę: PPHU EKO S.C. Roman i Współwłaściele 11-300 Biskupiec ul. Chrobrego 26     - 411.456,36

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

 1. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 2. Nie odrzucono żadnej oferty,
 3.  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

 

Ocena ofert:

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

 

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

Cena ofertowa

Remondis Mrągowo Sp.z o.o. 11-700 Mrągowo ul. Lubelska 5

63,98

643.067,64

MPK Sp. z o.o.      07-401 Ostrołęka ul. Kołobrzeska 5

61,06

673.894,32

PPHU EKO S.C. Roman i Współwłaściele 11-300 Biskupiec ul. Chrobrego 26

100,00

411.456,36

 

 

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   

 

Z  poważaniem

 

Wójt Gminy

mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

 

 

 

 

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 23-04-2013
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/6/2013

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dokończenie budowy kanalizacji na terenie Gminy Dźwierzuty.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr.113 poz. 759 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.        Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 5 złożoną przez firmę: Zakład Usług  Wodno -Melioracyjnych Sp.j W. Olszewski, D. Zagożdżon Nowe Gizewo 9, 12-100 Szczytno   za cenę  4199732,78 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

II.     Wykluczono 1 Wykonawcę: Przedsiębiorstwo EKOLOBUD S.A. ul. Przytorowa 9, 16-400 Suwałki zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp   

III.  Odrzucono 1 ofertę: Przedsiębiorstwo EKOLOBUD S.A. ul. Przytorowa 9, 16-400 Suwałki    

zgodnie z art.89 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp

IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

 

Ocena ofert:

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

Cena ofertowa

PPUH Mel-Kan Sp.z o.o. ul. Ossowskiego 26, 86-300 Grudziądz

63,27

6638155,14

PE ELTOR Sp.z o.o. ul. Smoleńska 17, 85-833 Bydgoszcz

69,00

6086449,69

PI PRESS S.A. ul. Piaskowa 7, 16-400 Suwałki  lider konsorcjum

72,51

5792256,52

Zakład Usług  Wodno -Melioracyjnych Sp.j W.Olszewski, D.Zagożdżon Nowe Gizewo 9, 12-100 Szczytno

100,00

4199732,78

 

 

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

 

Z  poważaniem

Wójt Gminy

mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przeprowadzenie usług szkoleniowych i warsztatów dla GOPS w Dźwierzutach w ramach projektu -Od bierności do aktywności

 

                                                                                                   

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej

w Dźwierzutach

12-120 Dźwierzuty

ul. Niepodległości 6

www.bip.gminadzwierzuty.pl

                                                                                                                                                         Dźwierzuty, dnia 19-03-2013
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

GOPS-271/1/2013

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i warsztatów dla GOPS w Dźwierzutach w ramach projektu „Od bierności do aktywności”

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr.113 poz. 759 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.        Wybrano jako najkorzystniejszą:

Dla części I ofertę nr 5 złożoną przez firmę:   Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Szczytnie ul. Chrobrego 4 12-100 Szczytno -  50 927,00

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

Dla części II ofertę nr 4 złożoną przez firmę:  Ośrodek Szkolenia Kierowców L-Wit K. Klonowski ul. Polska 8a 12-100 Szczytno   – 15 950,00

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

II.     Wykluczono trzech  Wykonawców:

1) Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp z o.o. Ul. Artyleryjska 3k 10-165  Olsztyn, zgodnie z art. 24 ust.2 pkt. 4  ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Wykonawca nie uzupełnił brakujących dokumentów na potwierdzenie, że spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2)  Placówka Kształcenia Zawodowego AL.-BIT ul. Żeromskiego 9a 12-100 Szczytno, zgodnie z art. 24 ust.2 pkt. 4  ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)   Wykonawca nie uzupełnił brakujących dokumentów na potwierdzenie, że spełniają warunki udziału w postępowaniu.

3) SunSnow & More Sp.z o.o. ul. Chopina 58 70-450 Szczecin, zgodnie z art. 24 ust.2 pkt. 4  ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)   Wykonawca nie uzupełnił brakujących dokumentów na potwierdzenie, że spełniają warunki udziału w postępowaniu

    

III. Odrzucono trzy oferty:  zgodnie z art. 24 ust 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

IV.   Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

 

Ocena ofert:

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

Cena ofertowa

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Szczytnie   ul. Chrobrego 4 12-100 Szczytno dla części 1

100

50 927,00

Ośrodek Szkolenia Kierowców L-Wit K. Klonowski ul. Polska 8a 12-100 Szczytno dla części 2

100

15 950,00

 

 

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   

 

 

Z  poważaniem

 

                                                               p.o. Kierownik GOPS

                                                               w Dźwierzutach

                                                                  mgr Krystyna Furtak  

Generuj PDF
Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Dźwierzuty.

 

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                             Dźwierzuty, dnia 13-03-2013
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/3/2013

 

 

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Dźwierzuty.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr.113 poz. 759 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.       Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę:   GREEN S.A.   ul. Prosta 32 00-838 Warszawa                                          za cenę  160 339,35 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

II.    Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       

 

III. Nie odrzucono żadnej  oferty.

 

IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

Ocena ofert:

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

Cena ofertowa

GREEN S.A.   ul. Prosta 32 00-838 Warszawa

100

     160 339,35

ENERGA Obrót S.A. al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk

98,26

     163 185,63

PGE Obrót S.A. ul. 8-ego marca 6 35-959 Rzeszów

96,43

     166 283,97

PGNiG S.A. ul. Kasprzaka 25 01-224 Warszawa

99,11

161774,64

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.          

 

 

                                                                                                     Z  poważaniem

                                                                           Wójt Gminy Dźwierzuty

                                                                              mgr inż. Czesław Wierzuk 

Generuj PDF
Zapytanie ofertowe na wykonanie nowego kosztorysu inwestorskiego na dokończenie budowy kanalizacji

 

 

 

 

 

 

Projekt Nr WND-RPWM.06.01.02-28-014/10

pn.:

 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno –ściekowej w Rejonie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Dźwierzuty”

współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Znak postępowania: ZP.271.4.2013

Postępowanie nie podlega  ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000  euro  (art.4 pkt 8 ustawy).

 

Zamawiający Gmina Dźwierzuty informuję, że prowadzone postępowanie  na wykonanie nowego kosztorysu inwestorskiego na dokończenie budowy kanalizacji na terenie Gminy zostaje unieważnione.

Powodem unieważnienia jest niemożliwa do usunięcia wada w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

 

Wójt Gminy

mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
Zapytanie ofertowe nr 2/GKM/2013

 

Dźwierzuty, dnia 11.02.2013r.

 

 

 

INFORMACJA

 

            Gmina Dźwierzuty informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Usługi Kominiarskie w budynkach należących do Gminy Dźwierzuty, została wybrana najtańsza oferta:

 

 1. Spółdzielnia Kominiarz Andrzej Wilczek, ul. Polna 2 12-100 Szczytno

Cena: Przeglądy okresowe stanu  technicznego przewodów kominowych 150 zł za 1 obiekt. 

           Okresowe czyszczenie przewodów kominowych 10 zł za 1 przewód

 

 

                                                                                                            Wójt

                                                                                              mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)

 

 

 

 

 

 

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6A

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 13-02-2013
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/1/2013

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania pod nazwą-  Przebudowa                       i rozbudowa istniejącej oczyszczalni na działce nr ew. 415/3 obręb Dźwierzuty,                                   gmina Dźwierzuty

 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr.113 poz. 759 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.        Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 4 złożoną przez firmę:   Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane INSPEC Sp. z o.o. ul. 1 Maja 6 10-118 Olsztyn za cenę  46125,00 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

II.     Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       

 

III. Odrzucono 1 ofertę: BPI Szczytno Biuro Projektowo Inwestycyjne Adam Wardęcki ul. Osuchowskiego 15 12-100 Szczytno  zgodnie z art. 90 ust.3  ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Oferta zawiera rażąco niską cenę.

 

IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

 

Ocena ofert:

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

Cena ofertowa

PPUH VITARO Jędrzejczyk Wojciech Dziepółć 3 97-500 Radomsko

94,94

48 585,00

WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o. ul. Kuklińskiego 3b 07-410 Ostrołęka

81,36

56 696,00

Powiernictwo Kordek Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek ul. Gdańska 47/31 84-230 Rumia

39,06

118 080,00

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane INSPEC Sp. z o.o. ul. 1 Maja 6 10-118 Olsztyn

100,00

46 125,00

GROTNMIJ Polska Sp. z o.o. ul. Ziębicka 35 60-164 Poznań

56,55

81 560,07

Wojwewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. ul. Dąbrowszczaków 39 10-542 Olsztyn

79,79

57 810,00

 

 

Z  poważaniem

Wójt Gminy

mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
Zaproszenie (zapytanie cenowe)

 

 

 
Znak sprawy: BP.2212.1.2013                                                                                                 Dźwierzuty, dnia 30.01.2013 r.
 
 
Unieważnienie zapytania ofertowego
dotyczącego Sporządzania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy Dźwierzuty
 
                   Urząd Gminy Dźwierzuty unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 21.01.2013 r. dotyczące Sporządzania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy Dźwierzuty
                  Zamawiający informuję, że zapytanie ofertowe na niniejsze zadanie zostaje unieważnione z uwagi, iż postepowanie obarczone było wadą w zakresie szczegółowego przedmiotu zamówienia.
 
Wójt Gminy
mgr inż. Czesław Wierzuk

 

 

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 28-12-2012
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/20/2012

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Transport  dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie gminy Dźwierzuty wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w roku szkolnym 2012/2013

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr.113 poz. 759 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.       Wybrano jako najkorzystniejszą:

Część I i II ofertę nr 2 złożoną przez firmę: Wan-Bus Sławomir Wanowicz Tylkowo 44 12-130 Pasym        ceny zaoferowane w tej ofercie wynoszą: cz I – 54.752,00 zł.  cz II – 63.997,92

Część III  ofertę nr 1 złożoną przez firmę: BUS-KOM PKS Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 30 12-100 Szczytno  cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 53.592,00 zł.

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrani Wykonawcy przedstawili poprawne oferty, Zamawiający zwiększa kwoty przeznaczone na części I i II.

II.    Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       

 

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

 

IV. Ocena ofert:   Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

 

                                                   

Z  poważaniem

Wójt Gminy Dźwierzuty

mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
Zapytanie ofertowe - Projekt Nr WND-RPWM.06.01.02-28-014/10

 

 

Gmina Dźwierzuty                                                                                       

Ul. Niepodległości 6                                                                                  Dźwierzuty 31-12-2012

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

                                                                                    Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

SG.271.2.2012

 

 

W postępowaniu  na wykonanie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego

ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

wybrana została najtańsza oferta Stowarzyszenia Skarbników Samorządowych Warmii i

Mazur  w Szczytnie ul. Staszica 46 za cenę 1900,00 brutto.

 

 

                                                                                   Zamawiający

                                 Wójt Gminy Dźwierzuty

                                  mgr inż. Czesław Wierzuk

 

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Generuj PDF
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:

W odpowiedzi na ofertę otrzymaną dnia 14.12.2012 r. uprzejmie informuję, że najkorzystniejszą propozycję dotyczącą opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Dźwierzuty przedstawiła firma PPHU EKO Roman i Współwłaściciele, ul. Chrobrego 26, 11-300 Biskupiec.

 

Wójt Gminy

mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

Uprzejmie informuję, że po porównaniu cen zaproponowanych przez innych oferentów najkorzystniejszą propozycję dotyczącą konserwacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Dźwierzuty przedstawiła firma ZELBO SZCZYTNO Bedra – Gołąb Sp. J., ul. Polna 14, 12-100 Szczytno.

  

Wójt Gminy

mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
Zaproszenie (zapytanie cenowe)

Gmina Dźwierzuty informuję, że w związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym "Sporządzenia wniosków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" została wybrana najkorzystniejsza oferta firmy Piotr Hebda, ul. Dąbrowskiego 2, 72-210 Dobra na łączną kwotę 1750,00 zł.

Wójt Gminy

mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dźwierzuty, dn. 06.12.2012 r.

 

INFORMACJA

 

               Gmina Dźwierzuty informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania cenowego na "Odśnieżanie dróg gminnych" zostały wybranę następuję oferty:

1) Gosodarstwo Rolne w Rogalach, Stanisław Bruchwałd, Rogale 1/1 12-120 Dźwierzuty

trasa: Zalesie, Kałęczyn, Julka, Babięta, Zimna Woda, Jeleniowo - cena: 140,00 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.

2) TOW-DI Arkadiusz Ejsmont Szymanowo 36, 11-731 Sorkwity

trasa: Rumy, Dąb, Gisiel, Szczepankowo, Sąpłaty - cena 99,90 zł brutto za godzinę odśnieżania

3) Jarosław Pichal - Linowo 43, 12-120 Dźwierzuty 

trasa: Linowo, Dąbrowa, Stankowo, Olszewka - cena 140 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania

4) RED-MAX Stefan Redigg Klebark Wielki 63, 10-687 Olsztyn

trasa: Jabłonka, Targowo, Targowska Wola, Grodziska, Nowe Kiejkuty, Orżyny, Kolonia Miętkie - cena 140 zł brutto za jedną godzinę odśnieżania ciągnikiem FASTRAC 200KM, oraz 162 zł brutto za 1 godzine odśnieżania ciągnikiem ZETOR z dmuchawą do śniegu.

 

Zatwierdzam:

Wójt Gminy

mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)

 

 

                                                                               

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 22-11-2012
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/18/2012

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni na działce nr ew. 415/3 obręb Dźwierzuty, gmina Dźwierzuty

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr.113 poz. 759 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.       Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 5 złożoną przez firmę:  Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A. ul. Piaskowa 7              16-400 Suwałki  za cenę  4.078.889,10zł.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

II.    Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       

 

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

 

IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

 

Ocena ofert:

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

Cena ofertowa

Firma Gutkowski Gutkowski Jan ul. 17 Stycznia 64-100 Leszno

87,84

4.643.702,65

Ecol-Unicon Sp. z o.o. ul. Równa 2 80-067 Gdańsk 

80,88

5.043.274,60

PBH Z.Niziński ul. Serocka 11a 07-200 Wyszków

79,19

5.151.090,24

PPM Montech Sp. z o.o. Łuszczów Drugi 108 20-258 Lublin

88,28

4.620.435,80

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A. ul. Piaskowa 7              16-400 Suwałki

100

4.078.889,10

Elstar-Bio Sp. z o.o. ul. Topolowa 27 62-571 Stare Miasto

74,34

5.487.000,00

Konsorcjum firm: Lider ZTS Techsan Grzegorz Gudecki                  Gutkowo 52 11-041 Olsztyn

90,71

4.496.693,04

Przedsiębiorstwo Ekolobud S.A. ul. Przytorowa 9 16-400 Suwałki

84,04

4.853.581,40

PBI Sanmel Sp. z o.o. ul. Świerkowa 3 87-300 Brodnica

75,18

5.425.673,10  

 

                                                   

Z  poważaniem

Wójt Gminy

mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
Zapytanie cenowe na WYKONANIE MIEJSCOWEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO

Informuję, że w wyniku zapytania ofertowego na wykonanie miejscowego oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa, gm. Dźwierzuty tj. dostawę i montaż dwóch kompletnych słupów oświetleniowych wraz z niezbędną infrastrukturą, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZELBO Szczytno Bedra Gołąb 12-100 Szczytno, ul. Polna 14.

Wójt Gminy

mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek oświatowych Gminy Dźwierzuty.

 

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.ug-dzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 25-09-2012
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/17/2012

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę oleju opałowego lekkiego dla jednostek oświatowych Gminy Dźwierzuty.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr.113 poz. 759 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.       Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1   złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe Tracom Sp. Z o.o.                    11-700 Mrągowo  ul. Przemysłowa 11

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi : 285.640,00 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

II.    Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       

 

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

 

IV.   Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

 

Ocena ofert:

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

1

Razem

Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe Tracom Sp. Z o.o.                    11-700 Mrągowo  ul. Przemysłowa 11

100

100

 

 

Z  poważaniem

 

Wójt Gminy Dźwierzuty

mgr inż. Czesław Wierzuk    

Generuj PDF
Zakup wraz z dostawą węgla kamiennego dla jednostek oświatowych Gminy Dźwierzuty i Urzędu Gminy Dźwierzuty na sezon grzewczy 2012/2013

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 26-09-2012
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/16/2012

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup wraz z dostawą węgla kamiennego dla jednostek oświatowych Gminy Dźwierzuty i Urzędu Gminy Dźwierzuty na sezon grzewczy 2012/2013

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr.113 poz. 759 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 2 złożoną przez firmę: PHU EKO-WIN dr Ryszard Krzykowski 99-300 Bedlno, Wola Kałkowa 29

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi :  101.349,54 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

 1. Wykluczono 1 Wykonawcę :       

 

 1. Odrzucono 1 ofertę.

 

 1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

 

Ocena ofert:

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

 

cena

Węglopol Sp. z o.o. 11-200 Bartoszyce ul. Konopnickiej 2A

92,90

109.091,16

PHU EKO-WIN dr Ryszard Krzykowski 99-300 Bedlno, Wola Kałkowa 29

100

101.349,54

PHU Kazimierz Przestrzelski 11-015 Olsztynek ul. Jagiełły 9

93,45

108.458,00

PPHU OSCAR Grzegorz Kuś 12-100 Szczytno ul. Krzywa 1

95,99

105.580,74

PTH IMAGE 43-186 Orzesze-Gardawice ul. Dojazdowa 53

82,43

122.955,72

Skład Opału Katarzyna Matuła 12-100 Szczytno ul. Polna

88,77

114.168,60

 

 

Z  poważaniem

 

Wójt Gminy Dźwierzuty

mgr inż. Czesław Wierzuk   

Generuj PDF
Zaproszenie (zapytanie cenowe) na Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Dźwierzuty oraz aktualizacja gminnej ewidencji zabytków Gminy

                                                                                    Dźwierzuty, dnia  17.09.2012r.

Znak sprawy :  BP.2212.6.2012

 

N O T A T K A

dotycząca zapytania cenowego

w sprawie dokonania zamówienia do kwoty 14 000 euro

 

Zgodnie z art. 4 ust.  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.),

ustawy nie stosuje się

W celu zamówienia

Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Dźwierzuty oraz aktualizacja gminnej ewidencji zabytków Gminy Dźwierzuty

przeprowadzono zapytanie cenowe.  

 

Wartość szacunkowa zamówienia w zł wynosi 20 000 zł  = 4 975,62 euro

Wartość w euro została przeliczona wg średniego kursu złotego, zgodnie z rozporządzeniem wydatnym na podstawie art. 35, ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)

 

W celu realizacji ww. zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro, w dniu  31.08.2012 r., zaproszono do złożenia ofert wyszczególnionych poniżej wykonawców, poprzez: wysłanie formularza oferty pocztą/doręczenie oferty przez pracownika Urzędu/wysłanie oferty pocztą e-mail oraz poprzez zamieszczenie oferty na stronie internetowej :

 

lp.

Nazwa wykonawcy

adres wykonawcy

uwagi

1

Centrum Archeologicznych Badań Ratowniczych

ul. Czajcza 4/6

61-546 Poznań

 

2

Zespół Autorski + Włodzimierz Dopierała

ul. 11 Listopada 16/1

62-510 Konin

 

3

Piotr Najmajer

al. Niepodległości 803a

81-810 Sopot

 

 

W terminie do dnia 10.09.2012  do godz. 15.00 doręczone zostały poniższe oferty:

 

lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Karty gminnej ewidencji zabytków (409 kart)

„Program opieki nad zabytkami”

uwagi

 

Cena całościowa

1

Centrum Archeologicznych Badań Ratowniczych

ul. Czajcza 4/6

61-546 Poznań

17,50 zł

5000 zł

cena jednostkowa usługi x ilość kart adresowych do sporządzenia

 

12 157,50 zł

2

Piotr Najmajer

al. Niepodległości 803a

81-810 Sopot

22,50 zł brutto (dla każdej karty powyżej 300-20zł)

4 500 zł

W zależności od ilości obiektów

 

12 680 zł

3

Tabelaopert.pl

Sp. z o.o.,

ul. Dywizjonu 303 129B

01-470 Warszawa

2 152,50 zł

4 243,50 zł

 

 

6 396 zł

4

Arteca Jan Szuliński

ul. Konopnacka 21 lok.38

03-428 Warszawa

15 000 zł netto

18 450 zł brutto

 

18 450 zł

5

Kamil Grzyb

ul. Kolibrowa 16

86-200 Chełmno

12 000 zł

12 000 zł

 

 

24 000 zł

6

Eco-Art. Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

29,52 zł

9 594 zł

cena jednostkowa usługi x ilość kart adresowych do sporządzenia

 

21 667,68 zł

7

WGS84 Polska,

Sp. z o.o.

ul. Białostocka 22 lok. 30

03-741 Warszawa

36,90 zł

10 578 zł

cena jednostkowa usługi x ilość kart adresowych do sporządzenia

 

25 670,10 zł

8

MW Projekt Mateusz Wrześniewski

ul. Sierakowskiego 16/4

64-000 Kościan

13 950 zł

4 950 zł

 

 

18 900 zł

 

 

Zastosowano następujące kryterium wyboru : Najniższa cena.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym :

 

Tabelaopert.pl Sp. z o.o.,

ul. Dywizjonu 303 129B

01-470 Warszawa

 

cena brutto 6 396,00 zł

Sporządził : PODINSPEKTOR ds. budownictwa i architektury,

        mgr Agnieszka Cąkała

 

Zatwierdzam:

Wójt Gminy

mgr inż. Czesław Wierzuk

 

BIP- strona internetowa

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zakup i dostawę materiałów dydaktycznych w ramach projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III

 

 

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 11-09-2012
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/14/2012

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

1.      Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: : Zakup i dostawę materiałów dydaktycznych w ramach projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Dźwierzuty

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr.113 poz. 759 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.       Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 2 złożoną przez firmę:  NOWUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński Grom 36 12-130 Pasym – 99.855,00

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

II.    Nie wykluczono żadnego  Wykonawcy.     

 

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

 

IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

 

Ocena ofert:

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

Cena ofertowa

  Nowa Szkoła ul. POW 25 90-248 Łódź    

99,97

99.882,00

  NOWUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński     Grom 36 12-130 Pasym

100

99.855,00

 

                                                   

Z  poważaniem

Wójt Gminy Dźwierzuty

mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
ZAPROSZENIE (zapytanie ofertowe)

 

Gmina Dźwierzuty                                                                                       

Ul. Niepodległości 6                                                                                  Dźwierzuty 12-09-2012

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

 

    Uczestnicy postępowania

         o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/15/2012

 

Wykaz oferentów zakwalifikowanych do wykonania usługi edukacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dźwierzutach realizowanej w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III”

Nazwisko

Imię

rodzaj zajęć

cena

ilość godzin

Myszko-Wierzuk

Dorota

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji społecznej

50,00

30

Nosek

Małgorzata

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

50,00

30

Pękała

Zofia

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

50,00

 

30

Roman

Małgorzata

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

50,00

60

Wnuk

Elżbieta

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

50,00

30

Wnuk

Elżbieta

 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

44,00

30

Zyśk

Marzena

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

50,00

30

Zyśk

Marzena

 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

40,00

30

 

Wykaz oferentów zakwalifikowanych do wykonania usługi edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Kałęczynie realizowanej w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania                  i wychowania w klasach I-III”

Nazwisko

Imię

rodzaj zajęć

cana

ilość godzin

Drózd

Anna

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy

40,00

60

Samsel

Iwona

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności językowych - język angielski

40,00

60

Siwek

Anita

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

35,00

60

Staszewska

Jolanta

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji społecznej

50,00

30

 

Wybór oferty na zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych i gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy w szkole podstawowej w Kałęczynie są w trakcie uzgodnień, wynik będzie podany do wiadomości niezwłocznie.

Wykaz oferentów zakwalifikowanych do wykonania usługi edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Rumach  realizowanej w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III”

Nazwisko

Imię

rodzaj zajęć

cena

ilość godzin

Orzoł

Alina

Zajęcia rozwijajace zainteresowania artystyczne - plastyczno-teatralne

 

48,00

30

Fabiańska

Hanna

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

48,00

 

30

Drężek

Joanna

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

48,00

30

Winiarek

Ewa

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy

50,00

60

 

Zatwierdzam:

Wójt Gminy

mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)

 

 

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 03-09-2012
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/13/2012

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę chodników w miejscowościach Jabłonka, Łupowo i Olszewki

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr.113 poz. 759 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.       Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 5 złożoną przez firmę:  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe  POLBET Elżbieta Mieczkowska  Szczechy Wielkie 15  12-200 Pisz – 150 910,32 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

II.    Wykluczono 1 Wykonawcę.  Ofertę nr 2 ze względu na brak złożenia wadium .    

 

III. Odrzucono 1 ofertę.

 

IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

 

Ocena ofert:

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

Cena ofertowa

Konsorcjum firm: Lider Grupa Firm BUDBAUM mosty i drogi Sp.z o.o. ul. Północna 27A 16-400 Suwałki

72,51

208 138,66

Przedsiębiorstwo- Produkcyjno-Usługowe Termobud Sp.z o.o.                 ul. Hozjusza 1a 11-041 Olsztyn

60,31

250 229,96

PUDiZ Sp. z o.o. ul. Jarocka 21 10-699 Olsztyn

92,26

163 568,41

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Bio-Sta S.C. Lachman & Górski ul. Szkolna 4/8 11-700 Mrągowo

72,69

207 599,83

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe  POLBET Elżbieta Mieczkowska  Szczechy Wielkie 15  12-200 Pisz

100

150 910,32

Zakład Handlowy KASIA H.Wasilewski Silice 5 11-030 Purda

79,42

190 008,55

Zakład Drogowo-Budowlany Mieczysław Ejdys ul. Staszica 40 12-100 Szczytno

75,03

201 137,02

 

                                                   

Z  poważaniem

 

Wójt

mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)

 

 

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                                                             Dźwierzuty, dnia 28-08-2012
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/14/2012

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Transport  dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dźwierzuty do szkół w Szczytnie rok szkolny 2012/2013

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr.113 poz. 759 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.       Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 2 złożoną przez firmę: Wan-Bus Sławomir Wanowicz Tylkowo 44 12-130 Pasym        cena zaoferowana w tej ofercie wynosi : 308 281,60 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

II.    Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       

 

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

 

IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

 

Ocena ofert:

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

Cena ofertowa

PKS Mrągowo Sp z o.o. ul. Giżycka 7 11-700 Mrągowo

93,35

330 206,80

Wan-Bus Sławomir Wanowicz Tylkowo 44 12-130 Pasym

100

308 281,60

 

 

Z  poważaniem

Wójt Gminy Dźwierzuty

mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Transport dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie gminy Dźwierzuty

 

 

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 14-08-2012
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/12/2012

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Transport  dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dźwierzuty do szkół w Szczytnie rok szkolny 2012/2013

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr.113 poz. 759 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

Część I zamówienia:

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2010  Nr 113 poz. 759 ze zm.) informuję, że prowadzone przez Gminę Dźwierzuty

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Transport  dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie gminy Dźwierzuty wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w roku szkolnym 2012/2013 oraz  z dzierżawą autobusu gminnego Część I w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.

Uzasadnienie :

 W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta z ceną ( 328 878,00,00 zł.) przekraczającą kwotę , którą Zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (308 340,00  zł.), zgodnie z art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2010  Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający unieważnia część I w/w przetargu.

 

Część II

I.       Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 2 złożoną przez firmę: PPHU Agrokompleks Orżyny Dariusz Lepczak                         12-120 Dźwierzuty Orżyny 61      cena zaoferowana w tej ofercie wynosi : 242 708,40 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

II.    Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       

 

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

 

IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

 

Ocena ofert:

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

Cena ofertowa

Wan-Bus Sławomir Wanowicz Tylkowo 44 12-130 Pasym

77,77

312 067,80

PPHU Agrokompleks Orżyny Dariusz Lepczak 12-120 Dźwierzuty Orżyny 61

100

242 708,40

 

 

Z  poważaniem

 

Wójt Gminy Dźwierzuty

mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) na Transport dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dźwierzuty

 

 

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 08-08-2012
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/11/2012

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Transport  dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dźwierzuty do szkół w Szczytnie rok szkolny 2012/2013

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr.113 poz. 759 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.       Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1   złożoną przez firmę: Transport Medyczny i Przewóz Osób M. Flisiak 12-100 Szczytni ul. Bartna Strona 40

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi : 103 488,00 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

II.    Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       

 

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

 

IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

 

Ocena ofert:

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

Cena ofertowa

Transport Medyczny i Przewóz Osób M. Flisiak 12-100 Szczytni ul. Bartna Strona 40

100

103 488,00

 

 

 

 

 

Z  poważaniem

 

Wójt Gminy Dźwierzuty

mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
ZAPROSZENIE (zapytanie cenowe)

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

            W wyniku przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę postepowania dotyczącego „Zakupu i dostawy trzech  pomp głębinowych”, informuję, że wybrano ofertę firmy P.H GAMA Sp. j. M&R Łukaszewscy i wspólnicy 62-020 Swarzędz, ul. Skryta 8 na kwotę 18786,71 zł brutto.

 

Wójt

/-/ mgr inż. Czesław Wierzuk

 

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) na Transport dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie gmin
Zamawiający Gmina Dźwierzuty
Dźwierzuty, 31-07-2012
Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.) informuję, że prowadzone przez: Gminę Dźwierzuty
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Transport dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie gminy Dźwierzuty wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w roku szkolnym 2012/2013 oraz z dzierżawą autobusu gminnego w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.
Uzasadnienie :
W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta z ceną ( 641 223,00 zł.) przekraczającą kwotę , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (528 897,60 zł.), zgodnie z art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający unieważnia w/w przetarg.
 
Wójt Gminy
mgr inż. Czesław Wierzuk
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) na Modernizację świetlic w Nowych Kiejkutach i Miętkich

 

 

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.ug-dzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 20-07-2012
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/8/2012

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  Modernizację świetlic wiejskich w Nowych Kiejkutach i Miętkich.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych        (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr.113 poz. 759 ze zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.           Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1   złożoną przez firmę: Eko-Invest Sp. z o.o. al. Piłsudskiego 69A 10-449 Olsztyn 

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi :  69.772,24zł.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

II.                Wykluczono 1 Wykonawcę.

III.       Odrzucono 1 ofertę.

 

IV.        Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych       ofertom podlegającym ocenie.

 

Ocena ofert:

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

 

 

Lp

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

 

 

1

Eko-Invest Sp. z o.o. al. Piłsudskiego 69A 10-449 Olsztyn

100,00

2

Usługi Budowlano-Instalacyjne  Piotr Pachucki ul. Sikorskiego 6 11-300 Biskupiec

71,39

3

PBiH Budohad Dariusz Hadziewicz ul. Kwiatowa 2/15 11-400 Kętrzyn

69,30

4

Zakład Elektryczny Fabian Perkowski ul. Okrężna 34 11-300 Biskupiec

69,61

5

PHU Szysz-Bud Tadeusz Szyszka Korpele 24 12-100 Szczytno

88,29

6

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Andrzej Suliński ul. Zientary-Malewskiej 2a 10-302 Olsztyn

65,34

7

Zakład Remontowo-Budowlany Kawiecki ul. Zientary-Malewskiej 2 11-300 Biskupiec

68,19

8

MIRO Usługi Budowlane i Handel Mirosław Kozłowski ul. Mazurska 7 12-130 Pasym

81,53

 

 

Z  poważaniem

Wójt Gminy

mgr inż. Czesław Wierzuk

 

 


 

Zamawiający Gmina Dźwierzuty

Nasz znak: ZP-271/8/2012                                                                  Dźwierzuty, 06-11-2012

                                                                                        

 

                                       

 

                                                                                                                          

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2010  Nr 113 poz. 759 ze zm.) informuję, że prowadzone przez:  Gminę Dźwierzuty

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na   Modernizację świetlic wiejskich w Nowych Kiejkutach i Miętkich  w trybie  przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie :

W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający umieścił zapisy:

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt/program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 -Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju- w ramach działania -Odnowa i Rozwój Wsi- objętego PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

W związku z tym zapisem i faktem nie otrzymania dofinansowania, zgodnie z art.93 ust.1a pkt 1 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2010  Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający unieważnia w/w przetarg.

Za tym też idzie odstąpienie od umowy zgodnie z art. 145 ust 1.

 

 

                                                                                                 Wójt Gminy Dźwierzuty

                                                                          Mgr. inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) na

 

 

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32 fax (89)621 12 33

strona internetowa: www.ug-dzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl

 


Dźwierzuty, dn. 22.06.2012


 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/7/2012

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr.113 poz. 759 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 3 złożoną przez firmę: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Olsztynie ul. 1 Maja 13, VIII p. 10-117 Olsztyn

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi : 143 070,00 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

 1. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

   

  II Odrzucono jedną ofertę.

 

III Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.


 

Ocena ofert:

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga – 85 %

Klauzule, waga – 15%

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

 

 

Lp

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Łączna ilość punktów kryterium A+B

 

1

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Oddział w Gdańsku ul. Targ Drzewny, 3/7, 80-886 Gdańsk

76,87

2

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Olsztynie, ul.1 Maja 13, VIII p. 10-117 Olsztyn

97,09

3

Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Regionalny w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 38A, 10-601 Olsztyn

87,48

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

 

Z poważaniem

WÓJT GMINY

mgr inż. Czesław Wierzuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generuj PDF
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (zapytanie cenowe)

W wyniku roztrzygnięcia zapytania o cenę dotyczącego "Wykonania okresowych kontroli obiektów budowlanych w Gminie Dźwierzuty w 2012 roku", uprzejmię informujęże wybrano ofertę:

"Temal" Przemysław Jułga

ul. Chwytowo 12/7

85-223 Bydgoszcz

za kwotę 5.952,00 zł brutto

 

Wójt Gminy 

mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
Zaproszenie (zapytanie cenowe)

 

W związku z zapytaniem dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na świadczenie usług – remont cząstkowy dróg gminnych – uzupełnianie ubytków 360m2  masą asfaltową na terenie Gminy Dźwierzuty, uprzejmie informuję, że została wybrana oferta:

 

PUDiZ Sp. Z o.o.

         Ul. Jarocka 21

10 – 699 Olsztyn

 

 

Oferta opiewa na kwotę 44 352,00zł brutto, tj. 123,20 zł brutto za 1m2

 

Wójt Gminy

mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) na

 

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.ug-dzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 15-06-2012
 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/6/2012

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  Budowa parku wraz z budową amfiteatru i budynku szaletu publicznego oraz obiektów przeznaczonych na poprawę życia mieszkańców w miejscowości Dźwierzuty etap I

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr.113 poz. 759 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 3   złożoną przez firmę: Usługi Budowlano-Instalacyjne  Piotr Pachucki ul. Sikorskiego 6 11-300 Biskupiec 

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi : 180.808,09 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.

 1. Nie wykluczono żadnego  Wykonawcy.       

 

 1. Nie odrzucono żadnej oferty.

 

 1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

 

Ocena ofert:

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

                                           

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

 

 

Lp

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

 

 

1

Akwedukt Budownictwo Wodne,Ogólne i Komunalne Kazimierz Sadowski ul. Wolności 20D/2         11-700 Mrągowo

78,77

2

Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych Spółka Jawna W. Olszewski, D. Zagożdżon Nowe Gizewo 9 12-100 Szczytno

98,48

3

Usługi Budowlano-Instalacyjne  Piotr Pachucki ul. Sikorskiego 6 11-300 Biskupiec

100,00

 

 

Z  poważaniem

 

           Wójt Gminy

mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)

 

Gmina Dźwierzuty

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33

strona internetowa:  www.ug-dzwierzuty.pl

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 31-05-2012

 

 

                                                                                        Uczestnicy postępowania

                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-271/5/2012

 

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługę udzielenia kredytu długoterminowy na finansowanie planowanego  deficytu    budżetu Gminy Dźwierzuty.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr.113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.         Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę: Bank Spółdzielczy w Szczytnie

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi : 1 110 418,07    zł.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: najniższa cena .

Zgodnie z kryterium  wyboru ofert: oferta firmy 1. otrzymała największą liczbę punktów - 100.

 

II.      Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       

 

 

III.  Nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

Ocena ofert:

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

1

Razem

Bank Spółdzielczy w Szczytnie  ul. Łomżyńska 20 12-100 Szczytno

100

100

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Olsztyn                      ul. Pieniężnego 19 10-003 Olsztyn

96,74

96,74

 

 

Z  poważaniem

 

Czesław Wierzuk Wójt Gminy

(podpis kierownika Zamawiającego)

 

 

Generuj PDF
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 /2012 na realizację warsztatów i doradztwa dla beneficjentów projektu „Od bierności do aktywności”

 

 

Nr sprawy: GOPS 271.5.2012   

                                                      

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach;

12-l20 Dźwierzuty ul. Niepodległości 6,

działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz,U. z 2010 r. nr 113, poz.759)

z a w i a d a m i a, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego nr 1/2012 z dnia 8.05.2012 r.

na usługi szkoleniowe polegające na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia: „Kurs prawa jazdy” dla 22  beneficjentów (wyłonionych spośród podopiecznych GOPS) projektu „ Od bierności do aktywności”  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

Ośrodek Szkolenia Kierowców L-WIT Konrad Klonowski, ul. Polska 8A, 12-100 Szczytno.

 

      U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż  w toku postępowania wpłynęła jedna oferta  - od niniejszego Wykonawcy, która spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca nie został wykluczony z postępowania, oferta nie została odrzucona, cena oferty 28 512,00  zł brutto nie przekracza kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień Publicznych umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5  dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

                                                                                              PO Kierownika

                                                                                              Krystyna Furtak

Generuj PDF
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (zapytanie cenowe)

 

Uprzejmię informuję, że w drodze zapytania o cenę na "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dźwierzuty" została wybrana oferta Firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe "POL-TROM" Nowak Mieczysław, Nowak Sławomir, Kaplityny, 11-010 Barczewo.

 

Wójt Gminy 

mgr inż. Czesław Wierzuk

Generuj PDF
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 19 listopada 2017r. 22:48:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.