Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Wyniki przetargów:
Ogłoszenie nr 608580-N-2018 z dnia 2018-08-24 r. Gmina Dźwierzuty: Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dźwierzuty” w ramach Osi Priorytetowej 5 – „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”, Działania 5.2 – „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Etap II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Dźwierzuty dn. 14.09.2018 r.


RI-ZP.271.18.2018                                                                

Wszyscy Wykonawcy

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dźwierzuty”  w ramach Osi Priorytetowej 5 – „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”, Działania 5.2 – „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Etap II

 

 Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiajacy, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówienm publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą , w przedmiotowym postepowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez:

 

Hydromix Sebastian Pliszka

ul. Wielbarska 9, 12-100 Szczytno

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1 spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:

·         cena 60% - maksymalnie 60 punktów

·         Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia 40% - maksymalnie 40 punktów.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 1 180 800,00 zł brutto (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy osiemset zł 00/100) i jest ceną najniższą. Ponadto Wykonawca zaoferował skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia  o 4 tygodnie (maksymalne skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia).

Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym:

·         cena :  60 punktów

·         Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia: 40 punktów.

 

 

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postepowaniu zostały zlożone niżej wymienione oferty i przyznano nastepujacą punktację:

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Brutto

(pkt)

 

Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia

(pkt)

 

Okres gwarancji na przedmiot umowy

 

Warunki płatności

 

Razem pkt

1

Hydromix Sebastian Pliszka ul. Wielbarska 9, 12-100 Szczytno

1 180 800,00 PLN

(60 pkt)

4 tygodnie

(40 pkt)

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

 

100 pkt

 

W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert ani nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm)

 

Z poważaniem

 

Wójt Gminy Dźwierzuty

/-/

Marianna Bogusława Szydlik

Generuj PDF
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi „Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie gorących posiłków w ramach prowadzonego dożywiania dzieci ze szkół i przedszkoli gminy Dźwierzuty w roku szkolnym 2018/2019.”
Dźwierzuty dn. 27.08.2018
RI-ZP.271.17.2018
 

 
WSZYSCY WYKONAWCY
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego dla zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą” oraz na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Dźwierzuty nr 67/2017 z dnia 04.08.2017 r w sprawie regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach pn.:Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie gorących posiłków w ramach prowadzonego dożywiania dzieci ze szkół i przedszkoli gminy Dźwierzuty w roku szkolnym 2018/2019.
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą, w przedmiotowym postepowaniu została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez:
Transport Usługowy
Marek Jakubiak
Ruszajny 11A,
11-010 Barczewo
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postepowaniu i wymagania zawarte w Ogłoszeniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) dalej zwane „ogłoszeniem o zamówieniu”, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w ogłoszeniu:
 1. Kryterium nr 1: cena [C] – 80 pkt
 2. Kryterium nr 2: liczba pracowników według stanu na dzień składania ofert [Z] – 20 pkt
 
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 293 536,00 zł brutto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści sześć zł 00/100). Ponadto Wykonawca przedstawił liczbę pracowników według stanu na dzień składania ofert, tj.
5 osób zatrudnionych na umowę o pracę.
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym w:
Kryterium nr 1: cena [C] – 80 pkt
Kryterium nr 2: liczba pracowników według stanu na dzień składania ofert [Z] – 20 pkt
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postepowaniu zostały złożone niżej wymienione oferty i przyznano następującą punktację:
Nr oferty Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie KRYTERIUM „Cena”
liczba punktów w kryterium [C]
KRYTERIUM „Liczba pracowników”
liczba punktów w kryterium [Z]
Łączna liczba punktów
PŁ= C + Z
1 Transport Usługowy
Marek Jakubiak
Ruszajny 11A,
11-010 Barczewo
 
80,00 20,00 100,00
2 tStołówka „MIŚ” Teresa Gołyś
 ul. Sienkiewicza 2a,12-120 Dźwierzuty
e
 
74,13 16,00 90,13
 
Ponadto Zamawiajacy informuje, że żaden Wykonawca nie został odrzucony oraz wykluczony z postepowania o udzielenie zamówienia.
 
 
Otrzymują:
 1. adresat
 2. a/a
 
 
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
Ogłoszenie nr 596336-N-2018 z dnia 2018-07-31 r. Gmina Dźwierzuty: Przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Dźwierzuty od miejsca ich zamieszkania do placówek w Szczytnie i z powrotem, wraz z opieką na czas przewozu w roku szkolnym 2018/2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Dźwierzuty dn. 20.08.2018 r.

RI-ZP.271.15.2018                                                                     
 
 
 
 
Wszyscy Wykonawcy
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Dźwierzuty od miejsca ich zamieszkania do placówek w Szczytnie i z powrotem, wraz z opieką na czas przewozu w roku szkolnym 2018/2019”.
 
 Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiajacy, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówienm publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą , w przedmiotowym postepowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta złożona przez:
 
TRANSPORT MEDYCZNY I PRZEWÓZ OSÓB Małgorzata Flisiak ul. Bartna Strona 40, 12-100 Szczytno
 
 
Uzasadnienie wyboru: Wyżej wymieniony Wykonawca, który złożył ofertę, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
 • cena 60% - maksymalnie 60 punktów
 • czas podstawienia samochodu zastępczego 40% - maksymalnie 40 punktów.
 
 
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 134 680,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt  zł 00/100) i jest ceną najniższą. Ponadto Wykonawca zaoferował czas podstawienia samochodu zastępczego do 45 min.
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym:
 • cena :  60 punktów
 • czas podstawienia samochodu zastępczego: 40 punktów.
 
Dodatkowo do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia  08 sierpnia 2018 r. do godziny 10:00 złożono 2 oferty:
 
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena za 1 km przewozu busem  brutto pln Cena oferty (72 800 km)
Brutto pln
(pkt)
 
Czas podstawienia samochodu zastępczego
(pkt)
 
Razem uzyskanych punktów:
1 TRANSPORT MEDYCZNY I PRZEWÓZ OSÓB
Małgorzata Flisiak
 ul. Bartna Strona 40,
 12-100 Szczytno
1,85 zł 134 680,00 zł
(60 pkt)
45 min. –
(Do 45 min.)
(40 pkt)
 
100 pkt
2 EweMar – AUTO Marcin Skalmowski ul. Szrebiera 16, 82-433 Mikołajki Pom. 2,08 zł 151 424,00
(53,37 pkt)
44 min. –
(Do 45 min.)
(40 pkt)
 
93,37 pkt
 
 
 
W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert ani nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm)
 
 
Z poważaniem
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/
Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
Ogłoszenie nr 589385-N-2018 z dnia 2018-07-25 r. Gmina Dźwierzuty: Zakup biletów miesięcznych dla dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie gminy Dźwierzuty wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w roku szkolnym 2018/2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Dźwierzuty dn. 17.08.2018 r.


RI-ZP.271.14.2018

 

Wszyscy Wykonawcy

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup biletów miesięcznych dla dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie gminy Dźwierzuty wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w roku szkolnym 2018/2019. Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiajacy, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówienm publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą,

 

W przedmiotowym postępowaniu dla poszczególnych części zamówienia w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta:

 

Dla części I

Trasa nr 1 - DOWÓZ + 2 ODWOZY - ogółem 59 dzieci dowożonych do Dźwierzut, w tym dojeżdżających do Gimnazjum w Dźwierzutach – 10, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach – 49

Trasa: ok. 33 km

Proponowana trasa przejazdu: Targowska Wola (16), Gisiel (8), Augustowo (5), Dąb (8), Szczepankowo (12), 49 uczniów wysiada w Dźwierzutach, Małszewko (7), Budy (3), 10 uczniów wysiada w Dźwierzutach

Max czas dojazdu dzieci do szkoły 60 minzłożona przez:

 

Wan – Bus Sławomir Wanowicz Tylkowo 44, 12-130 Pasym

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę w części I zamówienia, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:

 • cena 60% - maksymalnie 60 punktów

 • Średni arytmetyczny wiek pojazdów 40% - maksymalnie 40 punktów.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 51 743,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści trzy zł 00/100). Ponadto Wykonawca zaoferował średni arytmetyczny wiek pojazdów 10 lat.

Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 97,47 punktów, w tym:

 • cena : 57,47 punktów

 • okres gwarancji na przedmiot umowy: 40 punktów.

 

 

Dla części II

 

Trasa nr 2 - DOWÓZ + 2 ODWOZY - ogółem przewożonych dzieci 40, w tym dowożonych do Dźwierzut – 20, Do Linowa – 20

Trasa: ok. 42 km

Proponowana trasa przejazdu: Stankowo (4), Dąbrowa (6), 10 - wysiada w Linowie, Nowe Kiejkuty (10), 10 – wysiada w Linowie, Linowo (11), Dąbrowa (4), Stankowo (5), 20 – wysiada w Dźwierzutach .

Max czas dojazdu dzieci do szkoły 60 min złożona przez:

 

EweMar – AUTO Marcin Skalmowski ul. Szrebiera 16, 82-433 Mikołajki Pom.

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę w części II zamówienia, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:

 • cena 60% - maksymalnie 60 punktów

 • Średni arytmetyczny wiek pojazdów 40% - maksymalnie 40 punktów.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 62 640,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dwa tysięce sześćset czterdzieści zł 00/100). Ponadto Wykonawca zaoferował średni arytmetyczny wiek pojazdów - 1rok.

Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 80,72 punktów, w tym:

 • cena : 40,72 punktów

 • okres gwarancji na przedmiot umowy: 40 punktów.

 

 

Dla części III:

Trasa nr 3 - DOWÓZ + 2 ODWOZY - ogółem dzieci 63 w tym dowożonych do SP Rumy – 35, do SP Dźwierzuty – 18 i Gimnazjum Dźwierzuty – 10 uczniów.

Trasa: ok 20 km długości

Proponowana trasa przejazdu: Rusek mały (10), Julianowo (14), Sąpłaty (12), 25 – wysiada w SP Rumy, Rumy kol. (11),

10 – wysiada w SP w Rumach, pozostałe 23 oraz Łupowo (5) jedzie do Dźwierzut.

Max czas dojazdu dzieci do szkoły 50 min” złożona przez:

Wan – Bus Sławomir Wanowicz Tylkowo 44, 12-130 Pasym

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę w części III zamówienia, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:

 • cena 60% - maksymalnie 60 punktów

 • Średni arytmetyczny wiek pojazdów 40% - maksymalnie 40 punktów.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 48 988,80 zł brutto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem zł 80/100). Ponadto Wykonawca zaoferował średni arytmetyczny wiek pojazdów 11 lat.

Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 98,64 punktów, w tym:

 • cena : 58,64 punktów

 • okres gwarancji na przedmiot umowy: 40 punktów.

 

Dla części IV

Trasa nr 4 - DOWÓZ + 2 ODWOZY - ogółem 116 dzieci, w tym dowożonych do Szkoła Podstawowa Dźwierzut – 12, Gimnazjum Publiczne - 19,

Szkoła Podstawowa Orzyny – 85

Trasa ok. 48 km

Proponowana trasa przejazdu: Jeleniowo (15), Rów (1), Rańsk (10), Orzyny kol. (9), 27 osób wysiada w SP w Orzynach, Miętkie (43), 38 wysiada w SP w Orzynach, Orzyny (4), Targowo (14), 31 – wysiada w Dźwierzutach, Targowo (20), 20 – wysiada w Orzynach.

Max czas dojazdu dzieci do szkoły 80 min złożona przez:

 

Wan – Bus Sławomir Wanowicz Tylkowo 44, 12-130 Pasym

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę w części IV zamówienia, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:

 • cena 60% - maksymalnie 60 punktów

 • Średni arytmetyczny wiek pojazdów 40% - maksymalnie 40 punktów.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 67 013,20 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy trzynaście zł 20/100). Ponadto Wykonawca zaoferował średni arytmetyczny wiek pojazdów 11 lat.

Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 95,51 punktów, w tym:

 • cena : 55,51 punktów

 • okres gwarancji na przedmiot umowy: 40 punktów.

 

 

Dla części V

Trasa nr 5 - DOWÓZ + 2 ODWOZY - ogółem 47 uczniów w tym 41 dzieci dowożonych do SP w Kałęczynie i 6 uczniów do Gimnazjum.

Trasa ok. 41 km

Proponowana trasa przejazdu: Targowo (1), 1 - wysiada w SP Kałęczyn, Grodziska (6), Rutkowo (13), Popowa Wola (2), Rogale (7), Grądy (11), Rańsk (2), Kałęczyn Kol. (2), Zalesie (1), 40 - wysiada SP Kałęczyn, Targowska Wólka (2), 6 – wysiada w Gimnazjum Dźwierzuty.

Max czas dojazdu dzieci do szkoły 80 min” złożona przez:

Wan – Bus Sławomir Wanowicz Tylkowo 44, 12-130 Pasym

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę w części V zamówienia, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:

 • cena 60% - maksymalnie 60 punktów

 • Średni arytmetyczny wiek pojazdów 40% - maksymalnie 40 punktów.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 50 647,20 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sześćset cztyerdzieści siedem złotych zł 20/100). Ponadto Wykonawca zaoferował średni arytmetyczny wiek pojazdów 9 lat.

Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 98,45 punktów, w tym:

 • cena : 58,45 punktów

 • okres gwarancji na przedmiot umowy: 40 punktów.

 

 

Dla części VI

Trasa nr 6 - DOWÓZ + 2 ODWOZY - ogółem 65 dzieci, w tym dowożonych do Dźwierzut 50, Orzyn 15.

Trasa ok. 36 km

Proponowana trasa przejazdu: Nowe Kiejkuty (10), Jabłonka (14), Olszewki (26), 50 - wysiadają w Dźwierzutach, Nowe Kiejkuty (11), Jabłonki (4), 15 – wysiada w Orzynach

Max czas dojazdu dzieci do szkoły 50 min” złożona przez:

 

Wan – Bus Sławomir Wanowicz Tylkowo 44, 12-130 Pasym

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę w części V zamówienia, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:

 • cena 60% - maksymalnie 60 punktów

 • Średni arytmetyczny wiek pojazdów 40% - maksymalnie 40 punktów.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 49 985,00 zł brutto (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych zł 00/100). Ponadto Wykonawca zaoferował średni arytmetyczny wiek pojazdów 11 lat.

Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym:

 • cena : 60,00 punktów

 • okres gwarancji na przedmiot umowy: 40 punktów.

 

W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert ani nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm)

 

 

Z poważaniem

 

Wójt Gminy Dźwierzuty

/-/

Marianna Bogusława Szydlik

Generuj PDF
Ogłoszenie nr 581651-N-2018 z dnia 2018-07-04 r. Gmina Dźwierzuty: Przebudowa drogi gminnej nr 195014N Rumy kol. – Gisiel OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Dźwierzuty dn. 17.08.2018

Znak sprawy: ZP-271.12.2018

 

 

WYKONAWCY

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej nr 195014N Rumy kol. – Gisiel”

Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiajacy, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówienm publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą , w przedmiotowym postepowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta nr 3 złozona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Ostrada” Sp. z o.o.

ul. Lokalna 2

07-410 Ostrołęka

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 3, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:

 1. Kryterium nr 1: Cena [C] – 60 pkt

 2. Kryterium nr 2: Okres gwarancji [G] – 40 pkt

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 344 665,00 zł brutto (słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć zł 00/100) i jest ceną najniższą. Ponadto Wykonawca zaoferował pisemną gwarancję na okres 5 lat.

Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym w:

 1. Kryterium nr 1 – Cena – 60 pkt

 2. Kryterium nr 2 – Okres gwarancji – 40 pkt

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postepowaniu zostały zlożone niżej wymienione oferty i przyznano nastepujacą punktację:

 

 

Nr oferty

Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie

KRYTERIUM „Cena”

liczba punktów w kryterium [C]

KRYTERIUM „Okres gwarancji”

liczba punktów w kryterium [G]

Łączna liczba punktów

PŁ= C + G

1

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10,

05-800 Pruszków

50,71

40,00

90,71

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Ostrada” Sp. z o.o.

ul. Lokalna 2

07-410 Ostrołęka

60,00

40,00

100,00


 

Ponadto Zamawiajacy informuje, że żaden Wykonawca nie został wykluczony z postepowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji przysługują srodki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm)

 

Z poważaniem

 

Wójt Gminy Dźwierzuty

/-/

Marianna Bogusława Szydlik

 

 

Otrzymują:

 1. Adresat

 2. a/a

Generuj PDF
Gmina Dźwierzuty Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie gorących posiłków w ramach prowadzonego dożywiania dzieci ze szkół i przedszkoli gminy Dźwierzuty w roku szkolnym 2018/2019

                                                                                                                                                      
Dźwierzuty dn. 17.08.2018 r.

 
WYKONAWCY
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
Na podstawie art. 93 ust. 1  pkt 4  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) informuję, że prowadzone przez:  Gminę Dźwierzuty
postępowanie pn: „Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie gorących posiłków w ramach prowadzonego dożywiania dzieci ze szkół i przedszkoli Gminy Dźwierzuty w roku szkolnym 2018/2019.”  w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie :
 W postępowaniu zostały złożone trzy  oferty:
Nr oferty Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty brutto [zł]
 
Kryterum społeczne: liczba pracowników wg stanu na dzień składania ofert Ilość
punktów
1 Stołówka MIŚ
Gołyś Teresa
Ul. Sienkiewicza 2a
12-120 Dźwierzuty
      316 800,00 zł 1 osoba 72,35  pkt
2 Vendi Servis sp.z o.o. z siedzibą w Łodzi,
Ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź
368 496,00 zł 5 osób 87,04 pkt
3 Transport Usługowy
Marek Jakubiak
Ruszajny 11A,
11-010 Barczewo
300 276,00 zł 2 osoby 82 pkt
 
Kryteria jakimi Zamawiający kierował się przy obliczaniu punktów w poszczególnych ofertach:
Lp. Kryterium Symbol Waga {%} Maksymalna liczba punktów w danym kryterium
1 cena C 70 70
2 Kryterium społeczne: Liczba pracowników według stanu na dzień składania ofert Z 30 30
 
Kryterium 1: „Cena”.
C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium 1, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru:
          Cmin
C = –––––––– × 70 pkt
            Cb
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Cb – cena oferty badanej
 
Kryterium 2: „Liczba pracowników według stanu na dzień składania ofert”
Z – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium 2, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru:
 
                       Zb
           Z = –––––––– × 30 pkt 
                   Z max
 
gdzie:
Zb - liczba pracowników, tj. liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wg stanu na dzień składania ofert, wynikająca z oferty badanej;
Zmax – najwyższa liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wg stanu na dzień składania ofert, spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu.
 
UWAGA 1: Przez liczbę pracowników należy rozumieć liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z ogólnej liczby osób, które będą bezpośrednio zatrudnione do realizacji przedmiotu zamówienia, co najmniej na czas jego wykonywania w zakresie gotowania i wydawania posiłków (tj. kucharz/kucharka, personel wydający posiłki, kierowca) wg stanu na dzień składania ofert.
 
UWAGA 2: W przypadku braku podania przez Wykonawcę liczby pracowników Zamawiający uzna, że Wykonawca nie oferuje bezpośredniego zatrudnienia do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy żadnych pracowników i przyzna 0 punktów w przedmiotowym kryterium.
 
 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów w określonych przez zamawiającego kryteriach.
PŁ = C + Z
gdzie:
PŁ - łączna liczba punktów
C - liczba punktów ocenianej ofercie w kryterium 1
Z - liczba punktów ocenianej ofercie w kryterium 2
 
 Oferta z najkorzystniejszym bilansem punktów, zawiera cenę 368 496,00 złotych brutto. Kwota, którą Zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi  284 400,00  zł. brutto, zgodnie z art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) Zamawiający unieważnia w/w przetarg.
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/
Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
 
 
 
Generuj PDF
GMINA DŹWIERZUTY 12-120 Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6 ZAPRASZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA: Wykonanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych w Gminie Dźwierzuty w 2018 roku
    Dźwierzuty dn. 09.08.2018 r.
             
 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
 Znak sprawy: RI-GK.7021.16.2018
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:  Wykonanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych w Gminie Dźwierzuty w 2018 roku
 
 
Działając na podstawie Zarządzenia Nr 53. Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30000 euro obowiązującego w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w terminie do dnia 07.08.2018 r w przedmiotowym postepowaniu:
 
 
lp. Nazwa i adres wykonawcy cena netto cena brutto uwagi Ilość punktów
1 Bułak&Syn BUDOWNICTWO Maciej Bułak 15-057 Białystok
 ul. B. Chrobrego 6a/4
12240,00 15055,20 dokumenty złożono zgodnie z wymaganiami zamawiającego podanymi  w zaproszeniu 24
2 POI Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji sp.z o.o., ul.Wojska Polskiego 119, 73-110 Stargard 3230,00 3972,9 dokumenty złożono zgodnie z wymaganiami zamawiającego podanymi  w zaproszeniu 93
3 Nadzorowanie, Kierowanie, Prowadzenie Robót Budowlanych Sławomir Gonera, ul. Jeleniogórska 45/5, 80-180 Gdańsk 3009,00 3701,07 dokumenty złożono zgodnie z wymaganiami zamawiającego podanymi  w zaproszeniu 100
4 Mark Invest Nieruchomości Marek Zieliński, ul. Chełmżyńska 10b, 04-247 Warszawa 12920,00 15891,6 dokumenty złożono zgodnie z wymaganiami zamawiającego podanymi  w zaproszeniu 23
5 Ramo Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa
13260,00 16309,80 dokumenty złożono zgodnie z wymaganiami zamawiającego podanymi  w zaproszeniu 23
6 Biuro Usług Inwestycyjnych Karol Gierszewski ul. Tęczowy Las 2A/49, 10-687 Bartąg 18741,46 23052,00 dokumenty złożono zgodnie z wymaganiami zamawiającego podanymi  w zaproszeniu 16
7 Raciborski Budownictwo Raciborski Łukasz, Niewodnica Korycka, ul. Makowa 1, 18-106 Turośń Kościelna 8670,00 10664,1 dokumenty złożono zgodnie z wymaganiami zamawiającego podanymi  w zaproszeniu 35
8 VARIA Mariusz Iwanowicz,
ul. Iwaszkiewicza 10-039 Olsztyn
7684,00 9451,32 dokumenty złożono zgodnie z wymaganiami zamawiającego podanymi  w zaproszeniu 39
 
Zastosowano następujące kryterium wyboru :  100% cena
 
wybrano jako najkorzystniejszą:
Ofertę złożoną przez firmę: Nadzorowanie, Kierowanie, Prowadzenie Robót Budowlanych Sławomir Gonera, ul. Jeleniogórska 45/5, 80-180 Gdańsk
 
cena zaoferowana przez Wykonawcę w ofercie wynosi : 3 701,07 zł.
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %
                                           
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/
Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
 
 
Sporządził: Monika Chodkowska (89 621 04 09)
 
Generuj PDF
Ogłoszenie nr 560710-N-2018 z dnia 2018-05-18 r. Gmina Dźwierzuty: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Dźwierzuty dn. 19.06.2018 r.
Znak sprawy: RI-ZP.271.11.2018
 
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”
 
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiajacy, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówienm publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą , w przedmiotowym postepowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta :
 1. Dla części I zamówienia „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” została wybrana oferta nr 2, którą złożyła firma -  UNIQA TU SA Przedstawicielstwo w Poznaniu 61-719, ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101.
 Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 2 w części I zamówienia, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
 1. Kryterium A: Cena  – 60 pkt;
 2. Kryterium B: Akceptacja klauzul dodatkowych  – 25 pkt;
 3. Kryterium C: Zwiększenie limitów odpowiedzialności - 15 pkt.
 
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 83 250,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt zł 00/100) i jest ceną najniższą, ponadto
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 80,05 punktów, w tym w:
1.         Kryterium A: Cena  – 60 pkt;
2.         Kryterium B: Akceptacja klauzul dodatkowych  – 13,75 pkt;
3.         Kryterium C: Zwiększenie limitów odpowiedzialności 6,3 pkt.
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu w części I zostały złożone niżej wymienione oferty i przyznano następującą punktację:
 
 
Nr oferty Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Kryterium A: Cena Kryterium B: Akceptacja klauzul dodatkowych Kryterium C: Zwiększenie limitów odpowiedzialności Łączna liczba punktów
 
1 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Olsztynie 10-117, ul. 1 Maja 13a 59,90 9,75 6,9 76,55
2 UNIQA TU SA Przedstawicielstwo w Poznaniu 61-719, ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101 60 13,75 6,3 80,05
 
 
 
 
 
 1. Dla części II zamówienia „Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego” została wybrana oferta nr 1, którą złożyła firma - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Olsztynie 10-117, ul. 1 Maja 13a.
 Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1 w części II zamówienia spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
 1. Kryterium D: Cena  – 60 pkt;
 2. Kryterium E: Akceptacja klauzul dodatkowych  – 25 pkt;
 3. Kryterium F: Zniżka za niską szkodliwość – 15 pkt.
 
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 47 667 zł (słownie: czterdzieści siediem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem  zł 00/100) i jest ceną najniższą, ponadto
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 72,50 punktów, w tym w:
1.         Kryterium D: Cena  – 60 pkt;
2.         Kryterium E: Akceptacja klauzul dodatkowych  – 12,50 pkt;
3.         Kryterium F: Zniżka za niską szkodliwość – 0 pkt.
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu w części II zostały złożone niżej wymienione oferty i przyznano następującą punktację:
 
 
Nr oferty Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Kryterium D: Cena Kryterium E: Akceptacja klauzul dodatkowych Kryterium F: Zniżka za niską szkodliwość Łączna liczba punktów
 
1 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Olsztynie 10-117, ul. 1 Maja 13a 60,00 12,50 0 72,50
 
Ponadto Zamawiajacy informuje, że żadna oferta nie została odrzucona, ani żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm)
 
Z poważaniem
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/
Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
 

 
Otrzymują:
 1. Adresat
 2. a/a
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Gmina Dźwierzuty: Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dźwierzuty” w ramach Osi Priorytetowej 5 – „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”, Działania 5.2 – „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Etap II
Generuj PDF
Ogłoszenie nr 538884-N-2018 z dnia 2018-03-30 r. Gmina Dźwierzuty: „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dźwierzuty” w ramach Osi Priorytetowej 5 – „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”, Działania 5.2 – „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Etap IIZamawiający Gmina Dźwierzuty
Dźwierzuty, 16.04.2018 r.
                                                                                        
 
Wszyscy Wykonawcy
 
                                                                                                                          
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) informuję, że prowadzone przez: Gminę Dźwierzuty
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:  „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dźwierzuty”  w ramach Osi Priorytetowej 5 – „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”, Działania 5.2 – „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Etap II
 w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie :
 W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, zgodnie z art.93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
 
                                                                                        
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
Generuj PDF
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: USŁUGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY DŹWIERZUTY.
Dźwierzuty, dnia 12 kwietnia 2018 r. 

RI-ZP.271.7.2018                                                                  
                                                                                                                                
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: USŁUGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY DŹWIERZUTY.
Zamawiający:
Gmina Dźwierzuty ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty,
NIP 745-181-20-28, REGON 510743315
Tel. 89 621 12 32 Faks. 89 621 12 33
informuje o zawarciu umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki.
 
 1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z realizacją zadań własnych gminy Dźwierzuty.
Przedmiot i zakres zamówienia obejmują:
 1. 1 Utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Dźwierzuty.
Utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych oraz terenów rekreacyjnych (aktualnie 78 terenów rekreacyjnych, tj. boisk sportowych 19, kompleksów sportowo-rekreacyjnych 1, placów zabaw i siłownie plenerowe 16, parki 2, stawy 2, parkingi i przystanki 4, plaże 8, cmentarze 11, tereny wokół świetlic 15   ).
 1. 2. Utrzymanie terenów parków i terenów zielonych w gminie Dźwierzuty.
Kompleksowe utrzymanie terenu parków i terenów zielonych położonych w Gminie Dźwierzuty w tym: prace pielęgnacyjne drzew i krzewów, wycinka i nasadzenia drzew i krzewów, wykaszanie roślinności, wywóz  i zagospodarowanie zebranych odpadów, utrzymanie ścieżek i chodniczków (parki w Dźwierzutach tj. m.in. usuwanie chwastów, kamieni, korzeni, opadłych konarów lub gałęzi drzew itp. znajdujących się na trasie ścieżki wraz z wywozem (usuwanie chwastów chemiczne, ręczne, mechaniczne), piaskowanie nawierzchni ścieżek, odtwarzanie rowków odwadniających przy ścieżkach.
 1. 3 Montaż tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz numerami porządkowymi na terenie gminy Dźwierzuty. Montaż słupków oraz dwustronnych tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz z numerami porządkowy­mi.
 2. 4 Likwidacja dzikich wysypisk powstających na terenach stanowiących własność gminy Dźwierzuty.
Usunięcie nielegalnie zgromadzonych odpadów powstałych na terenach stanowiących własność gminy Dźwierzuty tzw. „dzikich wysypisk" poprzez ich uprzątnięcie, transport oraz zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami (ok. 30 ton/ rok).
 1. 5 Odbiór i zagospodarowanie odpadów powstających podczas organizacji imprez okolicznościowych na obiektach gminnych oraz innych miejsc, stanowiących własność Gminy Dźwierzuty, wg bieżących potrzeb (ok. 10 imprez w trakcie trwania umowy).
 2. 6 Wykonanie usług związanych z bieżącym, letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych zaliczanych do kategorii dróg publicznych, dróg wewnętrznych i terenów będących własnością gminy Dźwierzuty.
Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowych usług związanych z bieżącym zimowym i letnim utrzymaniu dróg gminnych zaliczanych do kategorii dróg publicznych, dróg wewnętrznych i terenów będących własnością gminy Dźwierzuty, w szczególności:
 1. Utrzymywanie drożności rowów przydrożnych poprzez wykonywanie profilowania spadków, odmulania i czyszczenia dna wraz z odkładem lub odwozem urobku.
 2. Utrzymanie należytego stanu infrastruktury drogowej w tym m.in. przepustów, wiat przystankowych.
 3. Odprowadzania wód opadowych z dróg poprzez wykonywanie odwodnień pasa drogowego, utrzymywanie drożności przepustów drogowych, wpustów deszczowych i innych elementów.
 4. Koszenie poboczy dróg, rowów przydrożnych i innych terenów gminnych (bez placów zabaw, boisk  i terenów świetlic wiejskich) - minimum 3 pokosy traw. Terminy orientacyjne pokosów to czerwiec, lipiec i sierpień.
 5. Koszenie traw na rekreacyjnych terenach zielonych tj. stadionie, boiskach i placach zabaw, parkach  i terenach zielonych świetlic wiejskich.
 6. Wymiana, naprawa, utrzymanie w czystości i widoczności istniejącego oznakowania drogowego pionowego oraz poziomego i urządzeń bezpieczeństwa drogowego.
 7. Utrzymanie czystości wiat przystankowych i przystanków komunikacyjnych. Częstotliwość sprzątania - 1 raz na tydzień,
 8. Utrzymanie czystości pasa drogowego, w tym jezdni i chodników, rozjazdów, zatok przystankowych, parkingów - minimalna częstotliwość sprzątania 2 razy w okresie obowiązywania umowy
 9.   Opróżnianie koszów na śmieci i wywóz nieczystości stałych - 1 raz w tygodniu.
 10.   Utrzymanie, pielęgnacja i wycinka krzewów i drzew rosnących na terenach należących do Gminy.
 11. Zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych w tym: jezdni , poboczy, chodników , zatok przystankowych i postojowych na terenie gminy Dźwierzuty.
 12. Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych utwardzonych będących własnością Gminy Dźwierzuty w tym: jezdni , poboczy, chodników, zatok przystankowych i postojowych na terenie gminy Dźwierzuty.
 13. Zabezpieczanie ubytków w nawierzchni bitumicznej masą na zimno wykonywane w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych
1. 7 Roboty budowlane związane z bieżącymi, cząstkowymi naprawami dróg wewnętrznych oraz gruntowych o nawierzchni tłuczniowej.

Wykonywanie robót budowlanych zleconych przez Zamawiającego, realizowanych w ramach utrzymania gminnej infrastruktury drogowej w zakresie:
 1. Remontu cząstkowego dróg wewnętrznych utwardzonych tłuczniem kamiennym, polegającego na wyrównaniu nawierzchni, zasypaniu nierówności tłuczniem tego samego rodzaju co nawierzchnia drogi i ponownym zagęszczeniu.
 2. Utwardzenia drogi gruntowej tłuczniem kamiennym poprzez zdjęcie warstwy humusu lub gruntu rodzimego, wyrównanie terenu, ułożenie warstw tłucznia kamiennego, nawilżenie i zagęszczenie zgromadzonego materiału.
 3.  Mechaniczne wyrównywanie i profilowanie dróg równiarką oraz równanie poboczy.
 4. Dostarczanie materiału niezbędnego do uzupełniania ubytków i nierówności (załadunek, rozładunek, transport)
1. 8 Wykonanie usług związanych z bieżącym, letnim i zimowym utrzymaniem chodników gminnych będących własnością gminy Dźwierzuty lub w administrowaniu Gminy Dźwierzuty.

Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowych usług związanych z bieżącym zimowym i letnim utrzymaniem chodników gminnych, w szczególności:
 1. Cząstkowe naprawy chodników, bieżące utrzymanie czystości na chodnikach w tym niezwłoczne ich sprzątanie po organizowanych imprezach.
 2. Czyszczenie i odchwaszczanie nawierzchni chodników i przy krawężnikach, uprzątnięcie śniegu, posypywanie piaskiem chodników w czasie zimy.
1. 9 Wykonywanie innych prac naprawczych, wymagających prac ręcznych (prace remontowe, porządkowe, koszenia, wycinki drzew, nasadzeń, odśnieżanie, itp.)

 
 1. Wspólny słownik zamówień CPV:
Główny:
 1. Zarządzanie zasobem nieruchomości gminy Dźwierzuty - 70330000-3 Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy,
Dodatkowe:
 1. Utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Dźwierzuty - 50870000- 4 Usługi w zakresie napraw, i konserwacji wyposażenia placów zabaw,
 2. Utrzymanie terenów parków zabytkowych w gminie Dźwierzuty - 77313000-7 Usługi utrzymania parków,
 3. Zakup i montaż tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz numerami porządkowymi na terenie gminy Dźwierzuty - 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych,
 4. Likwidacja dzikich wysypisk powstających na terenach stanowiących własność gminy Dźwierzuty - 90000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne,
 5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty - 90512000-9 Usługi transportu odpadów,
 6. Wykonanie usług związanych z bieżącym, letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych zaliczanych do kategorii dróg publicznych, dróg wewnętrznych i terenów będących własnością gminy Dźwierzuty :
 • 45233221-4     Malowanie nawierzchni,
 • 34922100-7   Oznakowanie drogowe,
 • 45111213-4   Roboty w zakresie oczyszczania terenu,
 • 77314100-5     Usługi w zakresie trawników,
 • 90910000-9     Usługi sprzątania,
 • 45232452-5     Roboty odwadniające,
 • 45233141-9     Roboty w zakresie konserwacji dróg,
 • 77211400-6     Usługi wycinania drzew,
 • 34992200-9     Znaki drogowe,
 • 90610000-6     Usługi sprzątania i zamiatania ulic,
 • 90620000-9     Usługi odśnieżania,
 1. Roboty budowlane związane z bieżącymi, cząstkowymi naprawami dróg wewnętrznych gruntowych oraz gruntowych o nawierzchni tłuczniowej - 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg.
 1. Wartość zamówienia: 306 000,00 zł brutto (słownie: trzysta sześć tysięcy 00/100 zł)
 2. Nazwa i adres Wykonawcy, z którym została zawarta umowa:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
Ul. Sienkiewicza 19,
12-120 Dźwierzuty;
NIP 745-184-92-09, REGON 369134559.
 1. Podstawa prawna: tryb zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
 2. Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:
 • Zadania:  1.1, 1.2, od dnia 9.04.2018 r. do dnia 30.10.2018 r.,
 • Zadania:  1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 i 1.9 od dnia 9.04.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
 1. Zamawiający udzielił zamówienia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Gminy Dźwierzuty Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sienkiewicza 19, 12-120 Dźwierzuty, utworzonemu na podstawie Uchwały Nr XXXI/267/17 Rady Gminy Dźwierzuty     z dnia 28 września 2017 roku.                      
Celem spółki, zgodnie z uchwałą i aktem założycielskim spółki, jest realizacja zadań własnych gminy m.in. w zakresie dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dźwierzuty z możliwością prowadzenia innych zadań o charakterze użyteczności publicznej i innych.
Zamawiający udzielił zamówienia, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający, nad Wykonawcą, któremu udzielił zamówienia, sprawuje kontrolę prawną, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; ponad 90% działalności Wykonawcy dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego; w podmiocie będącym Wykonawcą, nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego - Gmina Dźwierzuty posiada całość udziałów spółki.
Przedmiot zamówienia należy do zadań własnych gminy, a w celu wykonania zadań własnych gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym własne spółki prawa handlowego. Udzielenie niniejszego zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, nie narusza przepisów o ochronie konkurencji. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dźwierzuty nie jest monopolistą ani nie posiada pozycji dominującej na terenie Gminy Dźwierzuty na świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia.
8. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  500063115-N-2018 dnia 22.03.2018 r.
9. Termin i miejsce zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,  o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r, poz. 1579 ze zm.) - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych  nr 500079085-N-2018 w dniu 12.04.2018 r

 
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
 
Otrzymują:                                                  
 1. Referat Inwestycji i Rozwoju,
 2. www.bip.gminadzwierzuty.pl.
 3. a/a.
 
 
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Dźwierzuty: Przebudowa i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych sali widowiskowej GOK w Dźwierzutach, zadanie realizowane w ramach „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii i rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW na lata 2014-2020.

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej nr 195024N odc. Dąbrowa kolonia – Dąbrowa.” – etap I od km 0+336 do km 1+309, obręb 0001 Dąbrowa, gmina Dźwierzuty oraz istniejących zjazdów
    Dźwierzuty dn. 22.03.2018
Znak sprawy: ZP-271.5.1.2018
 
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „Przebudowę drogi gminnej nr 195024N odc. Dąbrowa kolonia – Dąbrowa.”
– etap I od km 0+336 do km 1+309, obręb 0001 Dąbrowa, gmina Dźwierzuty oraz istniejących zjazdów
 
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiajacy, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówienm publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą , w przedmiotowym postepowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta nr 3 złozona przez:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.,
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki,
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 3, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
 1. Kryterium nr 1: Cena [C] – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2: Okres gwarancji [G] – 40 pkt
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 623 381,84 zł brutto (słownie: sześćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden zł 84/100) i jest ceną najniższą. Ponadto Wykonawca zaoferował pisemną gwarancję na okres 8 lat.
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym w:
 1. Kryterium nr 1 – Cena – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2 – Okres gwarancji – 40 pkt
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postepowaniu zostały zlozone niżej wymienione oferty i przyznano nastepujacą punktację:
 
Nr oferty Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie KRYTERIUM „Cena”
liczba punktów w kryterium [C]
KRYTERIUM „Okres gwarancji”
liczba punktów w kryterium [G]
Łączna liczba punktów
PŁ= C + G
1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Ostrada” Sp. z o.o.
ul. Lokalna 2
07-410 Ostrołęka
59,95 30,00 89,95
2 STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
51,68 20,00 71,68
3 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.,
05-300 Mińsk Mazowiecki,
ul. Kolejowa 28
60,00 40,00 100,00
 
Ponadto Zamawiajacy informuje, że żaden Wykonawca nie został wykluczony z postepowania o udzielenie zamówienia.
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują srodki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm)
 
Z poważaniem
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/
Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
 1. Adresat
 2. a/a
Generuj PDF
Wójt Gminy Dźwierzuty ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego, stanowiącego własność Gminy Dźwierzuty Koparko –ładowarka New Holland B 115,

Dźwierzuty dn. 2018-03-12


Urząd Gminy w Dźwierzutach

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

 

 

I N F O R M A C J A

o wyniku przetargu z dnia 12 marca 2018 roku
 

W dniu 12 marca 2018 roku w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność koparko-ładowarki New Holland B 115 rok produkcji 2007.

Do przetargu dopuszczono 5 osób, nie dopuszczono 0 osób.

Cena wywoławcza w/w ruchomości wynosiła 88 031,10 zł, najwyższą cenę osiągnięto w wysokości: 88 921,10 zł.

W wyniku przetargu nabywcą przedmiotu przetargu zostaje Firma „AUTO-TRANS” Krystyna Sakowicz, 07-202 Wyszków ul. Wspólna 44.


 

Wójt Gminy Dźwierzuty

/-/

Marianna Bogusława Szydlik


 

Generuj PDF
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY DŹWIERZUTY
 
Dźwierzuty, 08-03-2018
                                                                                        
                                             
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 
 
          Na podstawie art. 93 ust. 1  pkt 4  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) informuję, że prowadzone przez:  Gminę Dźwierzuty postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:  USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY DŹWIERZUTY. W trybie zapytania ofertowego zostało unieważnione.
 
 
 
Uzasadnienie :
Postępowanie unieważnia się, gdyż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.)
W przedmiotowym zapytaniu ceny ofert znacznie przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.
 
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
 /-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
Generuj PDF
Gmina Dźwierzuty: Przebudowa i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych sali widowiskowej GOK w Dźwierzutach, zadanie realizowane w ramach „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii i rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW na lata 2014-2020.
Zamawiający Gmina Dźwierzuty
 Dźwierzuty, 07-03-2018
                                                                                        
 
 Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
 
                                                                                                                          
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
Na podstawie art. 93 ust. 1  pkt 4  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) informuję, że prowadzone przez:  Gminę Dźwierzuty
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:  Przebudowa i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych sali widowiskowej GOK w Dźwierzutach, zadanie realizowane w ramach „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii i rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW na lata 2014-2020gminy Dźwierzuty.  w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie :
 W postępowaniu została złożona jedna  oferta  z ceną  przekraczającą kwotę , którą Zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynoszącą  230 489,09  zł. brutto, zgodnie z art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) Zamawiający unieważnia w/w przetarg.
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/
Marianna Bogusława Szydlik
 
 
Generuj PDF
Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi - Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty
RI-ZP-271.2.2018                                                                 Dźwierzuty, dnia 14-02-2018 r


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1 złożoną przez firmę: PPHU EKO s.c. Roman i Współwłaściciele ul. Myśliwska 2i,  11-300 Biskupiec  za cenę 52 509,60 PLN, krotność odbioru odpadów wielkogabarytowych 4, termin płatności faktur 30 dni
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najwyższą ilość punktów.
 1. Wkluczono 0 Wykonawców : 
 2. Odrzucono 2 oferty
 3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie:
 1. cena, waga –   60 %
 2. krotność odbioru odpadów wielkogabarytowych - 20 %
 3.  termin płatności faktur  - 20 %
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium I
Liczba pkt
w kryterium II
Liczba pkt
w kryterium III
Suma punktów
PPHU EKO s.c. Roman i Współwłaściciele ul. Myśliwska 2i, 11-300 Biskupiec  
60,00  pkt
 
20,00 pkt
 
20,00 pkt.
 
100,00
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W ORGANIZACJI 12-120 DŹWIERZUTY UL. SIENKIEWICZA 19 57,43 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt  
97,43
REMONDIS OLSZTYN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn 34,10 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 74,10
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.
 
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki
Dźwierzuty, dnia 12 luty 2018 r.
Nasz znak: RI-ZP.271.1.2018
 
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości  zamieszkałych na terenie Gminy Dźwierzuty
 
Na podstawie art. 67 ust. 13  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję o zawarciu umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki.
1. Zamawiający: Gmina Dźwierzuty,
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty,
NIP 745-181-20-28, REGON 510743315
Tel. 89 621 12 32 Faks. 89 621 12 33
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
 1. Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych  z nieruchomości zamieszkałych, w granicach administracyjnych Gminy Dźwierzuty z dostarczeniem ich za pośrednictwem stacji przeładunkowej w Trelkowie do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, będącej jednocześnie Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Centralnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego.
 2. Organizacja i przeprowadzenie odbierania odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego z nieruchomości w ramach „wystawek” - 4 razy do roku.
 3. Obsługę punktów aptecznych i ośrodków zdrowia w zakresie wyposażenia                             w pojemniki, odbierania i organizacji przetwarzania przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych.
Rodzaj zamówienia: usługi.
CPV:        Kod: 90500000, Nazwa: Usługi związane z odpadami;
                  Kod: 90512000, Nazwa: Usługi transportu odpadów;
                  Kod: 90513100, Nazwa: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw
domowych.
 
3. Wartość zamówienia: 266.000,00 zł brutto
 1. Nazwa i adres wykonawcy, z którym została zawarta umowa:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w organizacji
ul. Sienkiewicza 19,
12-120 Dźwierzuty;
NIP 745-184-92-09, REGON 369134559
Zamówienie zostało udzielone jednostce zależnej od Zamawiającego będącej w 100%  na kapitale Zamawiającego - Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka. z o.o. w organizacji  ul. Sienkiewicza 19, 12-120 Dźwierzuty
5. Podstawa prawna:
 Art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w związku z art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.)
6. Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: od 1 lutego 2018 r.  do 31 grudnia 2018 r.
7. Uzasadnienie:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w organizacji ul. Sienkiewicza 19, 12-120 Dźwierzuty tj. zaproszony do negocjacji Wykonawca, stanowi osobę prawną, nad którą Gmina Dźwierzuty sprawuje kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej. Ponadto 90% działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w organizacji dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę Dźwierzuty, a także nie posiada ona bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Celem ww. spółki zgodnie z jej aktem założycielskim jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej – Gminy Dźwierzuty, w zakresie usług komunalnych na rzecz społeczności lokalnej oraz samorządu terytorialnego, a przedmiotem jej działalności świadczenie usług powszechnie dostępnych w zakresie gospodarki komunalnej, w tym zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
Wskazany wyżej art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych pozwala na realizację zadania własnego gminy wskazanego w ustawie o samorządzie gminnym  w zakresie utrzymania czystości i porządku przez powołaną w tym celu spółkę. Ponadto ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek osiągnięcia określonych poziomów recyklingu i odzysku, a umożliwienie przekazania zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych swojej spółce komunalnej pozwoli na uszczelnienie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i osiągnięcie wymaganych poziomów, jak również daje możliwość bieżącej kontroli oraz poprawy jakości świadczonych usług.
 1. Informacja o terminie zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o który m mowa w art. 66 ust. 2 PZP - takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane w BZP.
 2. Termin i miejsce zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,  o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r, poz. 1579 ze zm.) - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych  w dniu 12.02.2017 r
 
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
Zaproszenie do składania ofert wynajem pojazdów wraz z kierowcami w celu przewozu uczniów gimnazjum w Dźwierzutach po zajęciach w ramach projektu „W pogoni za wiedzą”
Generuj PDF
Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia na używany średni samochód ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rumy)
 
Dźwierzuty, dnia 13.12.2017r.
                                                                                          
 
                                                                                WG ROZDZIELNIKA
 
Znak:RI-Z.271.3.2017
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Wójt Gminy Dźwierzuty zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonej oceny ofert złożonych
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04 grudnia 2017r., dokonane  zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro, obowiązującego w Urzędzie Gminy
w Dźwierzutach (Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 22 maja  2014r.), na:

Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Rumy
 została wybrana oferta złożona przez :
 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „BUDMAR”
Domaszowice 67, 25-900 Kielce

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 
Kryteria oceny: cena,  –   100 %

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postepowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.                                        
 
                                                                                                                    
                                                                                                             Z poważaniem
                                                                                                               Wójt Gminy Dźwierzuty
                                                                                                             /-/Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdzielnik:
 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „BUDMAR” Domaszowice 67, 25-900 Kielce
 2.  Strona internetowa BIP Gmina Dźwierzuty
 3. Tablica ogłoszeń
 
 
 
 
Generuj PDF
Zaproszenie do składania ofert na bankową obsługę budżetu Gminy Dźwierzuty w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2020r.
Dźwierzuty, dnia 07.12.2017r.
                                                                                          
 
                                                                                WG ROZDZIELNIKA
 
Znak:RF.271.8.2017
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

Wójt Gminy Dźwierzuty zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonej oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27 listopada 2017r., dokonane  zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro, obowiązującego w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach (Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 22 maja  2014r.), na usługę pn:

„ Bankową obsługę budżetu Gminy Dźwierzuty w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2020r.”
została wybrana oferta złożona przez :
Bank Spółdzielczy w Szczytnie, ul. Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno
Oferta ta spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, oraz uzyskała największą liczbę  punktów -100, całkowita wartość oferty 65.456,86 zł.
Informacje dotyczące nazw i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertą, znajdują się poniżej:
Lp Firma (nazwa) oraz adres oferenta Koszty obsługi bankowej wg oferty Koszty obsługi kredytu wg oferty Łączna punktacja Łączne koszty wg oferty  
 
1 Bank Spółdzielczy w Szczytnie, ul. Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno 90 10 100 65 456,86  
2 Bank Spółdzielczy w Nidzicy, ul. Mickiewicza 3, 13-100 Nidzica 51,65 9,37 61,02 76 096,39  
3 Bank Spółdzielczy w Olecku, ul. Cicha 2, 19-400 Olecko 45,31 9,24 54,55 79 253,58  
 
Rozdzielnik:
 1. Bank Spółdzielczy w Szczytnie, ul. Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno
 2. Strona internetowa BIP Gmina Dźwierzuty
 3. Tablica ogłoszeń
Generuj PDF
ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DŹWIERZUTY Rejon Nr 5 obejmuje miejscowości: Linowo, Dąbrowa, Stankowo, Olszewki, Jabłonka.
Znak sprawy: RI-ZP.702.10.2017                                                Dźwierzuty, dnia 22.11.2017 r.
 
                                                                                        Uczestnicy zapytania ofertowego
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:  odśnieżanie drog gminnych w sezonie zimowym 2017/2018 w rejonie Nr 5 obejmującym miejscowości: Linowo, Dąbrowa, Stankowo, Olszewki, Jabłonka.
 
 
Działając na podstawie regulaminu wewnętrznego informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
Wybrano jako najkorzystniejszą:
Gospodarstwo Rolne Antoni Lachowicz, Piaskowa 4, 12-120 Dźwierzuty
 
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %
                                          
 
 Z  poważaniem
WÓJT
/-/
Marianna Bogusława Szydlik
 
 
Generuj PDF
ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018.
 
Znak sprawy: RI-ZP.702.8.2017                                                  Dźwierzuty, dnia 14.11.2017 r.
 
                                                                                        Uczestnicy zapytania ofertowego
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:  odśnieżanie drog gminnych w sezonie zimowym 2017/2018
 
 
Działając na podstawie regulaminu wewnętrznego informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
Wybrano jako najkorzystniejszą:
 
Część 1: PAW-ROL Paweł Sztymelski Targowo 52 12-120 Dźwierzuty – cena: 150 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Targowo, Targowska Wola, Grodziska, Rutkowo, Rogale
Część 2: PAW-ROL Paweł Sztymelski Targowo 52 12-120 Dźwierzuty – cena: 150 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Zalesie, Kałęczyn, Julka, Babięta, Zimna Woda,Rańsk, Jeleniowo.
Część 3: PAW-ROL Paweł Sztymelski Targowo 52 12-120 Dźwierzuty – cena: 150 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Nowe Kiejkuty, Orżyny, Kolonia Miętkie
 Część 4: Usługi Transportowe Sebastian Osojca Rumy 105, 12-120 Dźwierzuty za cenę 120,00 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Rumy, Dąb, Gisiel, Szczepankowo, Sąpłaty, Łupowo.
Część 5: - dla części nie złożono zadnej oferty, w związku z powyzszym Zamawiajacy unieważnia przedmiotowa część zamówienia.
Trasa: Linowo,. Dąbrowa, Stankowo, Olszewki, Jabłonka.
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrani Wykonawcy przedstawili poprawne oferty za najniższą cenę dla poszczególnych częsci.
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %
                                          
 
WÓJT               
/-/                    
Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie nr 606452-N-2017 z dnia 2017-10-24 r. Gmina Dźwierzuty: Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 1.300.000,00 zł
    Dźwierzuty dn. 13.11.2017 r.
Znak sprawy: RI-ZP.271.10.2017
 
WYKONAWCY
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
  
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „ Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 1.300.000,00 zł”
 
  
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą, w przedmiotowym postepowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez:
 
SGB-BANK S.A.
Szarych Szeregów 23a
60-462 Poznań,
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postepowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
 1. Kryterium nr 1: cena brutto – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2: termin uruchomienia transzy kredytu – 40 pkt
 
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 182 151,33 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden zł 33/100) i jest ceną najniższą. Ponadto Wykonawca zaoferował uruchomienia transzy kredytu w terminie 1 dnia.
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym w:
 1. Kryterium nr 1 – cena brutto – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2 – termin uruchomienia transzy kredytu – 40 pkt
 
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postepowaniu zostały złożone niżej wymienione oferty i przyznano następującą punktację:
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty
max 60 pkt
Termin wykonania
max 30 pkt
 
Suma  pkt.
max 100 pkt
1 SGB-Bank S.A.
Szarych Szeregów 23a
60-462 Poznań
182 151,33 zł
60,00 pkt
1
40,00 pkt
 
100,00 pkt
2
 
Bank Spółdzielczy w Szczytnie,
Ul. Łomżyńska 20
12-100 Szczytno
249 937,71 zł
43,73 pkt
1
40,00 pkt
 
83,73 pkt
Ponadto Zamawiający informuje, że żaden Wykonawca nie został wykluczony z postepowania o udzielenie zamówienia.
 
Z poważaniem
Z up. WÓJTA
/-/            
Mariusz Woźniak
SEKRETARZ GMINY
 
Generuj PDF
Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2017/2018 dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach
    Dźwierzuty dn. 17.10.2017
Znak sprawy: RI-ZP.271.9.2017
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2017/2018 dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach
 
 
 
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiajacy, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówienm publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą, w przedmiotowym postepowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta ner 2 złozona przez:
BOSS19 Sp. z o.o.,
ul. Młodkowskiego 40A
11-700 Mrągowo,
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył oferte nr 2, spełnia warunki udziału w postepowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w moferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
 1. Kryterium nr 1: cena brutto [P1] – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2: termin wykonania [P2] – 30 pkt
 3. Kryterium nr 3: Kary umowne [P3] – 10 pkt
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 173 565,48 zł brutto (słownie:sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 48/100) i jest ceną najniższą. Ponadto Wykonawca zaoferował termin wykonania do 24 godzin oraz 2% kary umownej za nieterminowa dostawę oleju.
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym w:
 1. Kryterium nr 1 – cena brutto – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2 – termin wykonania – 30 pkt
 3. Kryterium nr 3: Kary umowne – 10 pkt
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postepowaniu zostały zlozone niżej wymienione oferty i przyznano nastepujacą punktację:
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty Termin wykonania Kary umowne  
Suma  pkt.
1 Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe TRACOM Spółka z o.o.
11-700 Mrągowo
ul. Przemysłowa 11
 
173 936,40 zł
59,87 pkt
do 24 h
30 pkt
2%
10 pkt
 
99,87 pkt
2
 
Boss19 Sp. z o.o.
ul. Młodkowskiego 40A
11-700 Mrągowo
173 565,48 zł
60,00 pkt
do 24 h
30 pkt
2%
10 pkt
 
100,00 pkt
3 FALCO Mazurkiewicz, Gwiazda Sp. j.
ul. Pstrowskiego 28
10-602 Olsztyn
175 592,34 zł
59,31
do 48 h
20 pkt
0,5%
0 pkt
79,31 pkt
 
Ponadto Zamawiajacy informuje, że żaden Wykonawca nie został wykluczony z postepowania o udzielenie zamówienia.
 
WÓJT
   /-/
Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Gmina Dźwierzuty: Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2017/2018 dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach
Znak sprawy: RI-ZP.271.8. 2017
                                                                                                                     Dźwierzuty, 19.09.2017 r.
                                                                                        
 
                                        Wykonawcy
 
                                                                                                                          
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
  
Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) informuję, że prowadzone przez: Gminę Dźwierzuty
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:  Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2017/2018 dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie :
 W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, zgodnie z art.93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 
WÓJT               
                      /-/                   
Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
GMINA DŹWIERZUTY Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie gorących posiłków w ramach prowadzonego dożywiania dzieci ze szkół i przedszkoli gminy Dźwierzuty w roku szkolnym 2017/2018.
    Dźwierzuty dn. 17.08.2017
Znak sprawy: ZP-271.7.2017
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego dla zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą” oraz na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Dźwierzuty nr 67/2017 z dnia 04.08.2017 r w sprawie regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach pn.: „Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie gorących posiłków w ramach prowadzonego dożywiania dzieci ze szkół i przedszkoli gminy Dźwierzuty w roku szkolnym 2017/2018.”
 
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą , w przedmiotowym postepowaniu została uznana i wybrana oferta ner 1 złożona przez:
 
Stołówkę „Miś”
Gołyś Teresa
ul. Sienkiewicza 2a
12-120 Dźwierzuty
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postepowaniu i wymagania zawarte w Ogłoszeniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) dalej zwane „ogłoszeniem o zamówieniu”, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w ogłoszeniu:
 1. Kryterium nr 1: cena [C] – 70 pkt
 2. Kryterium nr 2: liczba pracowników według stanu na dzień składania ofert [Z] – 30 pkt
 
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 325 800,00 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset zł 00/100). Ponadto Wykonawca przedstawił liczbę pracowników według stanu na dzień składania ofert, tj. 3 osoby zatrudnione na umowę o pracę.
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym w:
 
Kryterium nr 1: cena [C] – 70 pkt
Kryterium nr 2: liczba pracowników według stanu na dzień składania ofert [Z] – 30 pkt
 
Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postepowaniu została złożona tylko jedna oferta.
 
WÓJT                     
/-/                        
Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla Gminy
    Dźwierzuty dn. 10.08.2017 r.
Znak sprawy: ZP-271.6.2017
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  Dostawę fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla Gminy Dźwierzuty
 
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą , w przedmiotowym postepowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta ner 1 złożona przez:
INTERHANDLER Sp. z o.o.
ul. Wapienna 6
87-100 Toruń,
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postepowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
 1. Kryterium nr 1: cena brutto oferty [P1] – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2: okres gwarancji [G] – 20 pkt
 3. Kryterium nr 3: czas reakcji serwisu – 10 pkt
 4. Kryterium nr 4: termin wykonania – 10 pkt
 
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 429 270,00 zł brutto (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt 00/100). Ponadto Wykonawca zaoferował: okres gwarancji – 3 lata, czas reakcji serwisu 24 godz., i wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 80 punktów, w tym w:
Kryterium nr 1: cena brutto oferty [P1] – 60 pkt
Kryterium nr 2: okres gwarancji [G] – 0 pkt
Kryterium nr 3: czas reakcji serwisu – 10 pkt
Kryterium nr 4: termin wykonania – 10 pkt
 
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postepowaniu została złożona tylko jedna oferta oraz że nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
WÓJT               
/-/                  
Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Wynajem pojazdów wraz z kierowcami w celu przewozu uczniów gimnazjum w Dźwierzutach po zajęciach w ramach projektu „W pogoni za wiedzą”
Generuj PDF
ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych w Gminie Dźwierzuty w 2017 roku
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Dźwierzuty dn. 30.06.2017
Znak sprawy: ZP-271.5.2017
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  Przebudowę drogi gminnej nr 195036N do Stankowa
 
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiajacy, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówienm publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą , w przedmiotowym postepowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta ner 2 złozona przez:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.,
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki,
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył oferte nr 2, spełnia warunki udziału w postepowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w moferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
 1. Kryterium nr 1: Cena [C] – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2: Okres gwarancji [G] – 40 pkt
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 437 438,71 zł brutto (słownie:czterysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 71/100) i jest ceną najniższą. Ponadto Wykonawca zaoferował pisemną gwarancję na okres 8 lat.
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym w:
 1. Kryterium nr 1 – Cena – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2 – Okres gwarancji – 40 pkt
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postepowaniu zostały zlozone niżej wymienione oferty i przyznano nastepujacą punktację:
Nr oferty Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie KRYTERIUM „Cena”
liczba punktów w kryterium [C]
KRYTERIUM „Cena”
liczba punktów w kryterium [C]
Łączna liczba punktów
PŁ= C + G
1 STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
49,20 0 49,20
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.,
05-300 Mińsk Mazowiecki,
ul. Kolejowa 28
60,00 40,00 100,00
 
Ponadto Zamawiajacy informuje, że żaden Wykonawca nie został wykluczony z postepowania o udzielenie zamówienia.
 
Wójt Gminy
/-/
Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Budowa studni głębinowej SW-2 wraz z rurociągiem tłocznym wody surowej ze studni SW-2 oraz przyłączem elektroenergetycznym w Orzynach, w ramach zadania „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dźwierzuty" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamawiający Gmina Dźwierzuty
                                                                                                                     Dźwierzuty, 15.05.2016 r.
                                                                                        
 
                                                                                       Wszyscy Wykonawcy
 
                                                                                                                          
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) informuję, że prowadzone przez: Gminę Dźwierzuty
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:  Budowę studni głębinowej SW-2 wraz z rurociągiem tłocznym wody surowej ze studni SW-2 oraz przyłączem elektroenergetycznym w Orzynach, w ramach zadania „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dźwierzuty" w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie :
 W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, zgodnie z art.93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
 
 
 
                                                                                    WÓJT GMINY DŹWIERZUTY
                                                                                   /-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
Generuj PDF
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY DŹWIERZUTY
Generuj PDF
ZAPROSZENIE (zapytanie ofertowe) - Odwóz dzieci po zajęciach w ramach projektu „ W pogoni za wiedzą” dla Gimnazjum w Dźwierzutach.


Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6,  12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 17-02-2017


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
 Znak sprawy: ZP.271.2.1.2017
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:  Odwóz dzieci po zajęciach w ramach projektu „ W pogoni za wiedzą”  dla Gimnazjum w Dźwierzutach współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020     
 
Działając na podstawie regulaminu wewnętrznego informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
Wybrano jako najkorzystniejszą:
Ofertę złożoną przez: Bus- Kom PKS sp z o.o. z siedzibą w  12-100 Szczytno,                           
ul. Piłsudskiego 30
cena zaoferowana wynosi : 5,00 zł. brutto za 1 km.
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %
                                         
 
Z poważaniem
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
Ogłoszenie - Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotowych, w tym pracowni informatycznych do Gimnazjum w Dźwierzutach
                                                                              
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 08-02-2017


                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271.2.2017
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:     Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotowych, w tym pracowni informatycznych do Gimnazjum w Dźwierzutach.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
Część 1 postępowania:
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 8 złożoną przez firmę: NOVUM Sp.z o.o. Sp.K. 12-100 Szczytno, ul. Chrobrego 1  za cenę 48.542,06 PLN, okres gwarancji 36 m-cy, termin realizacji 2 tyg.
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najwyższą ilość punktów.
 1. Nie wkluczono żadnego Wykonawcy :  
 2. Odrzucono 2 oferty
 3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
Ocena ofert:
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   60 %
                                             okres gwarancji - 20 %
                                             termin realizacji - 20 %
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium I
Liczba pkt
w kryterium II
Liczba pkt
w kryterium III
Suma punktów
NOVUM Sp.z o.o. Sp.K. 12-100 Szczytno, ul. Chrobrego 1 45,08 pkt 15 pkt      15 pkt      75,08
Nowa Szkoła Sp.z o.o.   90-248 Łódź, ul. POW 25 54,53 pkt 20 pkt      0 pkt       74,53
 
Część 2 postępowania:
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 7 złożoną przez firmę: Ogólnopolska Grupa IT Danuta Walczak, 10-72 Olsztyn, ul. Armii Krajowej 3/161  za cenę 129.597,20 PLN, okres gwarancji 37 m-cy, termin realizacji 1 tyg.
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najwyższą ilość punktów.
 1.       Nie wkluczono żadnego Wykonawcy : 
 2. Odrzucono 2 oferty
 3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
Ocena ofert:
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   60 %
                                             okres gwarancji - 20 %
                                             termin realizacji - 20 %
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium I
Liczba pkt
w kryterium II
Liczba pkt
w kryterium III
Suma punktów
Ogólnopolska Grupa IT Danuta Walczak, 10-72 Olsztyn, ul. Armii Krajowej 3/161 59,11 pkt 20 pkt      20 pkt  
99,11
PHU „BMS” Sp.j. Z.Bielecki 82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 22 49,28 pkt 20 pkt 20 pkt  
89,28
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy PZP.        
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.
 
 
               Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty.
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 24-01-2017


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271.1.2017
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 2 złożoną przez firmę: PPHU EKO s.c. Roman i Współwłaściciele ul. Myśliwska 2i,  11-300 Biskupiec  za cenę 309.587,98 PLN, krotność odbioru odpadów wielkogabarytowych 6, termin płatności faktur 30 dni
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najwyższą ilość punktów.
 1. Wkluczono 1 Wykonawcę :  
 2. Odrzucono 1 ofertę
 3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   60 %
                              krotność odbioru odpadów wielkogabarytowych - 20 %
                              termin płatności faktur  - 20 %
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium I
Liczba pkt
w kryterium II
Liczba pkt
w kryterium III
Suma punktów
Zakład Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki ul. Młodkowskiego 2A, 11-700 Mrągowo 49,15 pkt  
20,00 pkt
 
 
20,00 pkt
 
89,15
PPHU EKO s.c. Roman i Współwłaściciele ul. Myśliwska 2i, 11-300 Biskupiec  
60,00  pkt
 
20,00 pkt
     
20,00 pkt.
 
100,00
Konsorcjum firm: Remondis Olsztyn Sp.z o.o. Sp.K.- Lider ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn
Remondis Mrągowo Sp.z o.o. – Partner ul. Lubelska 5, 11-700 Mrągowo
    56,09 pkt 20,00 pkt  
  20,00 pkt
 
        96,09
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma
 
Z  poważaniem
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
 
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane na Przebudowę drogi gminnej nr 195058N Kałęczyn - Zalesie
                                                                Dźwierzuty 13-12-2016r.
 
Znak sprawy: ZP-271.9.2016
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. ) przekazuje poniżej informacje,
o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Otwarcie ofert na: Przebudowę drogi gminnej nr 195058N Kałęczyn - Zalesie
 odbyło się w dniu 13/12/2016 o godz. 10:30.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 483.413,44 PLN brutto.
Oferty złożyli:
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty Długość okresu gwarancji Czas reakcji zamówienia
1 STRABAG Sp. z o.o.
Ul. Parzewska 10,
05-800 Pruszków
475.250,03 60 m-cy      
 2 m-ce
2 Skanska S.A.
Ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
473.141,73 60 m-cy  
1 m-c
3 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki
341.923,47 60 m-cy  
 
1 m-c
4 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Ostrada Sp. z o.o. ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka 390.000,00 60 m-cy  
1,5  m-ca
 
PRZYPOMINAMY Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z ww. oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
 
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy na Zakup sprzętu komunalnego kompaktowego z oprzyrządowaniem
                                                                Dźwierzuty 08-12-2016r.
 
Znak sprawy: ZP-271.10.2016
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. ) przekazuje poniżej informacje,
o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Otwarcie ofert na:  Zakup sprzętu komunalnego kompaktowego z oprzyrządowaniem odbyło się w dniu 08/12/2016 o godz. 12:00.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 230.000,00 PLN brutto.
Oferty złożyli:
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty Termin
wykonania
Czas reakcji serwisu
1 TECHPOM Sp. z o.o. Krzywonoś 21,
06-516 Szydło
229.641,00 2 tygodnie            
         24 godziny
 
 
 
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Gmina Dźwierzuty prosi o złożenie oferty cenowej na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017.
Dźwierzuty, dnia 02.11.2016 r.
 

 
INFORMACJA
 
 
            Gmina Dźwierzuty informuje, że w wyniku postępowania na: Odśnieżanie dróg Gminnych, zostały wybrane następujące oferty:
 
Część 1: PAW-ROL Paweł Sztymelski Targowo 52 12-120 Dźwierzuty – cena: 130 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Jabłonka, Targowo, Targowska Wola, Grodziska.
 
Część 2: PAW-ROL Paweł Sztymelski Targowo 52 12-120 Dźwierzuty – cena: 130 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Zalesie, Kałęczyn, Julka, Babięta, Zimna Woda, Jeleniowo.
 
Część 3: Andrzej Marszałek Orzyny 57, 12-120 Dźwierzuty za cenę 145,00 zł. brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Nowe Kiejkuty, Orżyny, Kolonia Miętkie
 
Część 4: Usługi Transportowe Irena Osojca Rumy 105 za cenę 100,00 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Rumy, Dąb, Gisiel, Szczepankowo, Sąpłaty.
 
Część 5: Jakub Marszałek ul. Sienkiewicza 10, 12-120 Dźwierzuty za cenę 145,00 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Linowo,. Dąbrowa, Stankowo, Olszewka
 
 
                                                                             Wójt Gminy
                                                            /-/ Marianna Bogusława Szydlik
                                                                
 
Generuj PDF
GMINA DŹWIERZUTY ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA: Zakup urn wyborczych przezroczystych - spełniających wymogi aktualnych przepisów.
 
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 26-07-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
 Znak sprawy: SG.2711.3.2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:    Zakup urn wyborczych przezroczystych - spełniających wymogi aktualnych przepisów.  
 
Działając na podstawie regulaminu wewnętrznego informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
Wybrano jako najkorzystniejszą:
Ofertę złożoną przez: Key Company Sp.z o.o. 15-522 Białystok – Zaścianki, ul. Usługowa 4
za cenę 5442,75 z okresem gwarancji 60 m-cy, z referencjami.
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę oraz najwyższą ilość pkt. 94,67.
 
Kryteria oceny i ich znaczenie:
Kryterium 1 cena brutto – 85% ceny,
Kryterium 2 wiedza i doświadczenie – 5%, ( minimum 1 referencja )
Kryterium 3 gwarancja – 5%, ( minimum 36 miesięcy )
Kryterium 4 ocena estetyki i jakości wykonania – 5%.
                                           
 
 
 Z  poważaniem
  Z up. Wójta
Mariusz Woźniak
Sekretarz Gminy
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek oświatowych Gminy Dźwierzuty.
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 25-07-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271/8/2016
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę oleju opałowego lekkiego dla jednostek oświatowych Gminy Dźwierzuty.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1 złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe Tracom Sp. Z o.o.             11-700 Mrągowo  ul. Przemysłowa 11 
cena zaoferowana w tej ofercie wynosi : 164820,00 zł. upust 6,54%, termin dostawy 1 dzień.
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 1. Wykluczono jednego Wykonawcę: FALCO Mazurkiewicz, Gwiazda Sp.j. 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28, nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. art.24, ust. 2 pkt 4 ustawy.      
 
 1. Odrzucono jedną ofertę.  Ofertę wykluczonego Wykonawcy uważa się za odrzuconą.
 
 1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga -  98 %
                                 Termin dostawy, waga -  2%
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium
1
Liczba pkt
w kryterium
2
Razem
Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe Tracom Sp. Z o.o.                    11-700 Mrągowo  ul. Przemysłowa 11 98,00 2,00 100,00
       
 
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.     
 
 
Z  poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zakup biletów miesięcznych dla dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie gminy Dźwierzuty wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018
                                                                              
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 13-07-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271/7/2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Transport  dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie gminy Dźwierzuty wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r poz. 2164 ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejsze:
Dla cz. 1 ofertę nr 2 złożoną przez firmę: Bus- Kom PKS sp z o.o. ul. Piłsudskiego 30, 12-100 Szczytno  za cenę -  58240,00 zł.
Dla cz. 2 ofertę nr 3 złożoną przez firmę: Bus- Kom PKS sp z o.o. ul. Piłsudskiego 30, 12-100 Szczytno  za cenę -  69300,00 zł.
Dla cz. 3 ofertę nr 4 złożoną przez firmę: Bus- Kom PKS sp z o.o. ul. Piłsudskiego 30, 12-100 Szczytno  za cenę -  82160,00 zł.
Dla cz. 4 ofertę nr 5 złożoną przez firmę: Bus- Kom PKS sp z o.o. ul. Piłsudskiego 30, 12-100 Szczytno  za cenę -  81130,00 zł.
Dla cz. 7 ofertę nr 8 złożoną przez firmę: Bus- Kom PKS sp z o.o. ul. Piłsudskiego 30, 12-100 Szczytno  za cenę -  74800,00 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
Części  5 i 6  zamówienia zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164).
 
Uzasadnienie :
 W postępowaniu wszystkie  oferty  złożone na części 5 i 6 przekraczają kwoty , które Zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający  przeznacza dla  cz. 5 - 48.389,62 zł. i dla  cz. 6 -  24194,81zł. Natomiast najtańsze oferty to cz  5 -  69700,00 zł. i 6 cz. 67197,60 zł.
 1. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy
 2. Nie odrzucono żadnej oferty
 3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   90 %
                                                   średni (arytmetyczny) wiek pojazdów  – 10%
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium I
Liczba pkt
w kryterium II
Suma punktów
PKS Mrągowo sp. z o.o., 11-700 Mrągowo  cz.1 bilet 82,08 57,02 4,63 61,65
PKS Mrągowo sp. z o.o. cz.2   bilet 72,36 68,41 9,77 78,18
PKS Mrągowo sp. z o.o. cz.3    bilet  61,56 76,02 9,90 85,92
PKS Mrągowo sp. z o.o. cz.4    bilet  62,64 43,82 10,00 53,82
PKS Mrągowo sp. z o.o. cz.5     bilet 113,40 81,35 9,11 90,46
PKS Mrągowo sp. z o.o. cz.6    bilet 197,64 90,00 5,94 95,94
PKS Mrągowo sp. z o.o. cz.7     bilet  70,20 70,51 7,92 78,43
Bus- Kom PKS sp z o.o. ul. Piłsudskiego 30, 12-100 Szczytno  cz. 1          bilet 52,00 90,00 10,00 100,00
Bus- Kom PKS sp z o.o. cz.2       bilet 55,00 90,00 10,00 100,00
Bus- Kom PKS sp z o.o. cz.3       bilet 52,00    90,00 10,00 100,00
Bus- Kom PKS sp z o.o. cz.4       bilet 30,50 90,00 9,97 99,97
Bus- Kom PKS sp z o.o. cz.5       bilet 102,50 90,00 10,00 100,00
Bus- Kom PKS sp z o.o. cz.6       bilet 220,00 80,85 10,00 90,85
Bus- Kom PKS sp z o.o. cz.7       bilet 55,00 90,00 10,00 100,00
Wan – Bus Sławomir Wanowicz   Tylkowo 44  cz.1 bilet 84,45 55,42 3,94 59,36
Wan – Bus Sławomir Wanowicz     cz. 2 bilet  77,40 63,95 5,84 69,79
Wan – Bus Sławomir Wanowicz     cz.3 bilet  74,20 63,07 5,92 68,09
Wan – Bus Sławomir Wanowicz     cz.4 bilet  47,20 58,16 5,99 64,15
Wan – Bus Sławomir Wanowicz     cz.5 bilet   137,00 67,34 5,44 72,78
Wan – Bus Sławomir Wanowicz     cz.6 bilet    228,00 86,84 3,55 90,39
Wan – Bus Sławomir Wanowicz     cz.7 bilet    74,00 66,89 4,73 71,62
 
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
 
Z  poważaniem
 /-/ Marianna Bogusława Szydlik
 

 
 

 
 
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane NR OGŁOSZENIA 125914 -2016 Z DNIA 18-05-2016 Przebudowa drogi gminnej nr 195054N na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 600 do wsi Grądy dz. Nr 39 obr. 13 Rańsk, gmina Dźwierzuty
                                                                              
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 14-06-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271.5.2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
 1. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej nr 195054N na odcinku od drogi wojew. Nr 600 do wsi Grądy dz. Nr 39 obr. 13 Rańsk, gmina Dźwierzuty
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 4 złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp.z o.o. ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka za cenę  164.533,58 PLN i okres gwarancji 60 m-cy
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najwyższą ilość punktów.
 1. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy
 2. Nie odrzucono żadnej oferty
 3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   95 %
                                                   Gwarancja, waga  – 5%
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium I
Liczba pkt
w kryterium II
Suma punktów
Przedsiębiorstwo Budowy dróg i Mostów Sp.z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki 75,80 2,5 78,30
Strabag  Sp.z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków 73,29 1,5 74,79
Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa 91,44 2,92 94,36
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp.z o.o. ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka 95,00 2,5 97,50
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
 
                                                                                             
Z  poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
 
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zakup pojazdów pożarniczych dla OSP Targowo i OSP Rańsk
Gmina Dźwierzuty
ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 04-05-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271.4.2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup pojazdów pożarniczych dla OSP Targowo i OSP Rańsk  
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.2164 ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1 złożoną przez firmę: Auto-Kris Krzysztof Pitek ul. Sienkiewicza 20c, 32-400 Myślenice 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 1. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 2. Nie odrzucono żadnej oferty,
 3.  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
Kryteria oceny i ich znaczenie:
Kryterium I - cena, waga –   97 %
Kryterium II - długość okresu gwarancji, waga – 3%
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium
1
Liczba pkt
w kryterium
2
Suma pkt.
Auto-Kris Krzysztof Pitek ul. Sienkiewicza 20c, 32-400 Myślenice  97 0,75 97,75
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
 
Z  poważaniem

Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
GMINA DŹWIERZUTY ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA: Wykonanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych w Gminie Dźwierzuty w 2016 roku
 
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 04-04-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
 Znak sprawy: RI-KZP.702.2.2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:  Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w Gminie Dźwierzuty w 2016 roku
 
Działając na podstawie regulaminu wewnętrznego informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
Wybrano jako najkorzystniejszą:
Ofertę złożoną przez firmę: POI Sp z o.o.,  spółka kamandytowa,   ul. Wojska Polskiego 119,  73-110 Stargard Szczeciński,   LIDER Konsorcjum
cena zaoferowana w tej ofercie wynosi : 2 207,85 zł.
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %
                                           
 
 Z  poważaniem
 
              Wójt Gminy
Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Dokończenie budowy parku wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonego w m. Dźwierzuty, dz. nr 679/3,420,684.
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 22-03-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271.3.2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dokończenie budowy parku wraz z  infrastrukturą towarzyszącą położonego w m. Dźwierzuty, dz. nr 679/3,420,684.
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.2164 ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 2 złożoną przez firmę: Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych Sp. j. W. Olszewski, D. Zagożdżon Nowe Gizewo 9, 12-100 Szczytno
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 1. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 2. Nie odrzucono żadnej oferty,
 3.  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie:
Kryterium I - cena, waga –   95 %
Kryterium II - długość okresu gwarancji, waga – 5%
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
 
 
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium
1
Liczba pkt
w kryterium
2
Suma pkt.
Janusz Suchecki MONTER, Grodziska 6/2, 12-120 Dźwierzuty 88,68 2,5 91,18
Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych Sp. j. W.Olszewski, D.Zagożdżon Nowe Gizewo 9, 12-100 Szczytno 95,00  
4,00
99,00
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

                                                                                                      Z  poważaniem

                                                                                                          Wójt Gminy
                                                                                           /-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
Generuj PDF
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY DŹWIERZUTY
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Dźwierzuty
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 17-02-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271.2.2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Dźwierzuty.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. Nr.113 poz. 2164 ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 8 złożoną przez firmę: Novum S.A. ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa   - 329722,38 PLN
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 1. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 2. Nie odrzucono żadnej oferty,
 3.  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie:
Kryterium I - Cena, waga –   98 %
Kryterium II -  Termin płatności, waga – 2%
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium 1
Liczba pkt
w kryterium 2
Suma pkt
Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60,                30-417 Kraków 95,47 0 95,47
Energie2 Sp. z o.o. ul. Agnieszki 5/1, 40-110 Katowice  93,29 2 95,29
ENERGA Obrót S.A. al. Grunwaldzka 472,                  80-309 Gdańsk 93,61 2 95,61
PGE Obrót S.A. ul. 8-ego marca 6, 35-959 Rzeszów                            97,34 2 99,34
Multimedia Polska Energia Sp. z o.o. ul. Wendy 7/9,          81-341 Gdynia   92,60 2 94,60
GREEN S.A.   ul. Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław                             92,26 2 94,26
ENEA S.A. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań                                  88,41 2 90,41
Novum S.A. ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa 98,00 2 100
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
 
Z  poważaniem
 
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty.
                                                                              
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 15-01-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271.1.2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr.113 poz. 759 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 2 złożoną przez firmę: PPHU EKO S.C. Roman i Współwłaściele 11-300 Biskupiec ul. Chrobrego 26     - 346.800,00 PLN
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 1. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 2. Nie odrzucono żadnej oferty,
 3.  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie:
Kryterium I - Cena, waga –   95 %
Kryterium II -  Ilość (częstotliwość) zbiórek mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z tzw. objazdowej zbiórki odpadów w czasie trwania zamówienia, waga – 5%
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
 
 
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium
Cena ofertowa
Remondis Olsztyn Sp. Z o.o. 10-522 Olsztyn, ul. Partyzantów 3 79,94 439344,00
PPHU EKO S.C. Roman i Współwłaściciele 11-300 Biskupiec ul. Chrobrego 26 100,00 346800,00
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
Z  poważaniem
 
 
                                                                                                Wójt Gminy Dźwierzuty
 
                                                                                           /-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generuj PDF
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 25 września 2018r. 13:16:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.