Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Wynik ogłoszenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej nr 195024N odc. Dąbrowa kolonia – Dąbrowa.” – etap I od km 0+336 do km 1+309, obręb 0001 Dąbrowa, gmina Dźwierzuty oraz istniejących zjazdów
    Dźwierzuty dn. 22.03.2018
Znak sprawy: ZP-271.5.1.2018
 
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „Przebudowę drogi gminnej nr 195024N odc. Dąbrowa kolonia – Dąbrowa.”
– etap I od km 0+336 do km 1+309, obręb 0001 Dąbrowa, gmina Dźwierzuty oraz istniejących zjazdów
 
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiajacy, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówienm publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą , w przedmiotowym postepowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta nr 3 złozona przez:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.,
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki,
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 3, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
  1. Kryterium nr 1: Cena [C] – 60 pkt
  2. Kryterium nr 2: Okres gwarancji [G] – 40 pkt
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 623 381,84 zł brutto (słownie: sześćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden zł 84/100) i jest ceną najniższą. Ponadto Wykonawca zaoferował pisemną gwarancję na okres 8 lat.
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym w:
  1. Kryterium nr 1 – Cena – 60 pkt
  2. Kryterium nr 2 – Okres gwarancji – 40 pkt
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postepowaniu zostały zlozone niżej wymienione oferty i przyznano nastepujacą punktację:
 
Nr oferty Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie KRYTERIUM „Cena”
liczba punktów w kryterium [C]
KRYTERIUM „Okres gwarancji”
liczba punktów w kryterium [G]
Łączna liczba punktów
PŁ= C + G
1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Ostrada” Sp. z o.o.
ul. Lokalna 2
07-410 Ostrołęka
59,95 30,00 89,95
2 STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
51,68 20,00 71,68
3 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.,
05-300 Mińsk Mazowiecki,
ul. Kolejowa 28
60,00 40,00 100,00
 
Ponadto Zamawiajacy informuje, że żaden Wykonawca nie został wykluczony z postepowania o udzielenie zamówienia.
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują srodki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm)
 
Z poważaniem
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/
Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
  1. Adresat
  2. a/a


Data dodania: 2018-03-22 11:17

[powrot do treści ogłoszenia]
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 21 października 2018r. 14:31:22
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.