Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Ogłoszenie nr 589385-N-2018 z dnia 2018-07-25 r. Gmina Dźwierzuty: Zakup biletów miesięcznych dla dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie gminy Dźwierzuty wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w roku szkolnym 2018/2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

ZMIANY:
2018-08-17 18:21:54: Dodano wynik do przetargu


Ogłoszenie nr 589385-N-2018 z dnia 2018-07-25 r. 


Gmina Dźwierzuty: Zakup biletów miesięcznych dla dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie gminy Dźwierzuty wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w roku szkolnym 2018/2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie

Nazwa projektu lub programu 


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dźwierzuty, krajowy numer identyfikacyjny 51074331500000, ul. Niepodległości  6 , 12-120   Dźwierzuty, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 621 12 32, , e-mail zamowienia@ug-dzwierzuty.pl , , faks 89 621 12 33. 
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminadzwierzuty.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.gminadzwierzuty.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 


I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak 
www.bip.gminadzwierzuty.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
www.bip.gminadzwierzuty.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, posłańca lub osobiście 
Adres: 
Urząd Gminy Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup biletów miesięcznych dla dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie gminy Dźwierzuty wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w roku szkolnym 2018/2019 
Numer referencyjny: RI-ZP.271.14.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. Każda oferta będzie oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, dla której została złożona. 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. Każda oferta będzie oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, dla której została złożona, 6 części. 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest : Zakup biletów miesięcznych w zakresie zadań od 1 do 6 na dowóz dzieci do szkół (w rozumieniu Zamawiającego są to przedszkolaki oraz uczniowie uczęszczający do wszystkich jednostek oświatowych na terenie Gminy Dźwierzuty) do i ze szkół oraz gimnazjum na terenie gminy Dźwierzuty wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie przewozu, jak również w trakcie wsiadania i wysiadania w okresie od 01.09.2018r. do 30.06.2019r. 1. Zamówienie jest podzielone na sześć części, rodzaj pojazdu ( bus lub autobus) w zależności od liczby dzieci przewożonych przedstawia Wykonawca, trasy i rozkład jazdy opracowuje i dostarcza Wykonawca najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania usługi. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. Każda oferta będzie oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, dla której została złożona. Część 1 – Trasa nr 1 – ogółem 59 dzieci dowożonych do Dźwierzut, w tym dojeżdżających do Gimnazjum w Dźwierzutach – 10, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach – 49 Trasa: ok. 33 km Proponowana trasa przejazdu: Targowska Wola (16), Gisiel (8), Augustowo (5), Dąb (8), Szczepankowo (12), 49 uczniów wysiada w Dźwierzutach, Małszewko (7), Budy (3), 10 uczniów wysiada w Dźwierzutach Max czas dojazdu dzieci do szkoły 60 min. Część 2 – Trasa nr 2 – ogółem przewożonych dzieci 40, w tym dowożonych do Dźwierzut – 20, Do Linowa – 20 Trasa: ok. 42 km Proponowana trasa przejazdu: Stankowo (4), Dąbrowa (6), 10 - wysiada w Linowie, Nowe Kiejkuty (10), 10 – wysiada w Linowie, Linowo (11), Dąbrowa (4), Stankowo (5), 20 – wysiada w Dźwierzutach . Max czas dojazdu dzieci do szkoły 60 min. Część 3 – Trasa nr 3 – ogółem dzieci 63 w tym dowożonych do SP Rumy – 35, do SP Dźwierzuty – 18 i Gimnazjum Dźwierzuty – 10 uczniów. Trasa: ok 20 km długości Proponowana trasa przejazdu: Rusek mały (10), Julianowo (14), Sąpłaty (12), 25 – wysiada w SP Rumy, Rumy kol. (11), 10 – wysiada w SP w Rumach, pozostałe 23 oraz Łupowo (5) jedzie do Dźwierzut. Max czas dojazdu dzieci do szkoły 50 min. Część 4 – Trasa nr 4 – ogółem 116 dzieci, w tym dowożonych do Szkoła Podstawowa Dźwierzut – 12, Gimnazjum Publiczne - 19, Szkoła Podstawowa Orzyny – 85 Trasa ok. 48 km Proponowana trasa przejazdu: Jeleniowo (15), Rów (1), Rańsk (10), Orzyny kol. (9), 27 osób wysiada w SP w Orzynach, Miętkie (43), 38 wysiada w SP w Orzynach, Orzyny (4), Targowo (14), 31 – wysiada w Dźwierzutach, Targowo (20), 20 – wysiada w Orzynach. Max czas dojazdu dzieci do szkoły 80 min. Część 5 - Trasa nr 5 – ogółem 47 uczniów w tym 41 dzieci dowożonych do SP w Kałęczynie i 6 uczniów do Gimnazjum. Trasa ok. 41 km Proponowana trasa przejazdu: Targowo (1), 1 - wysiada w SP Kałęczyn, Grodziska (6), Rutkowo (13), Popowa Wola (2), Rogale (7), Grądy (11), Rańsk (2), Kałęczyn Kol. (2), Zalesie (1), 40 - wysiada SP Kałęczyn, Targowska Wólka (2), 6 – wysiada w Gimnazjum Dźwierzuty. Max czas dojazdu dzieci do szkoły 80 min. Część 6 – Trasa nr 6 – ogółem 65 dzieci, w tym dowożonych do Dźwierzut 50, Orzyn 15. Trasa ok. 36 km Proponowana trasa przejazdu: Nowe Kiejkuty (10), Jabłonka (14), Olszewki (26), 50 - wysiadają w Dźwierzutach, Nowe Kiejkuty (11), Jabłonki (4), 15 – wysiada w Orzynach Max czas dojazdu dzieci do szkoły 50 min. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany organizacji dowozu dzieci na trasie pod warunkiem, iż nie spowoduje to wydłużenia czasu przejazdu dzieci do szkoły. Podane liczby uczniów są liczbami aktualnymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu publicznym i w trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie. Wykonawca zapewnia opiekę nad dziećmi/uczniami w czasie dowozu/odwozu do szkół. Z przewozu będą korzystać dzieci przedszkolne (5-6 lat), uczniowie szkoły podstawowej oraz gim-nazjalnej na podstawie biletów miesięcznych wydanych przez Wykonawcę wg. list uczniów otrzy-manych od Dyrektorów Szkół. Kontrolę uprawnień przejazdu osób korzystających z przewozów umownych dokonuje opiekun. Dopuszcza się przejazdy uczniów, którzy nie są uprawnieni do korzystania z bezpłatnego dowozu oraz sprzedaż im biletów. Osoby zatrudnione do sprawowania opieki musza posiadać odpowiednie kwalifikacje. Opiekunem uczniów nie może być kierowca autobusu. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz za uczniów odwożonych od chwili odebrania ze szkoły do chwili opuszczenia przez uczniów autobusu na przystanku w swojej miejscowości. 2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Zakup biletów na przejazd uczniów w dniach nauki szkolnej, w przypadku zmian w organizacji zajęć polegających na: skróceniu godzin nauki, egzaminu gimnazjalnego lub innych przyczyn Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o zmianie terminu dowozu lub odwozu uczniów. 2) Przewozy rozliczane będą na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawca ceny jednostkowej brutto biletu miesięcznego. 3) Usługi będą świadczone przy użyciu środków transportu spełniających wymagane warunki techniczne, w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami prawa, zapewniający maksymalne bezpieczeństwo, higienę i wygodę przewożonych osób. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z wykorzystaniem środków transportowych odpowiadających wymogom określonym w rozporządzeniu z dnia 31.12.2002r Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016r, poz. 2022 ze zm.). 4) Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących w pojazdach - odpowiednio dla danego zadania. 5) Zamawiający najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem wykonywania usługi ( w danym miesiącu) dostarczy Wykonawcy imienne listy uczniów dla których mają być wystawione bilety. 6) Wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem wykonywania usługi (w danym miesiącu) dostarczy do poszczególnych szkół bilety miesięczne zgodnie z imiennym wykazem uczniów, którym te bilety wystawił. 7) Odbiór dostarczonych biletów miesięcznych odbywać się będzie każdorazowo w obecności upoważnionego przedstawiciela placówki oświatowej, który własnoręcznym podpisem potwierdzi dostarczoną ilość biletów. 8) Zamawiający może zwrócić Wykonawcy niesłusznie wystawiony bilet miesięczny do 5 dnia każdego miesiąca. Zakupiony a zwrócony bilet miesięczny, będzie stanowił podstawę do sporządzenia korekty faktury za dany miesiąc. 9) W przypadku awarii środka transportu Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu. 10) W okresach zimowych pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane. 11) Wszystkie dzieci, które rozpoczynają zajęcia lekcyjne muszą być przywiezione do poszczególnych szkół przynajmniej na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. 12) Przewoźnik w razie awarii autobusu zobowiązany jest bezzwłocznie zapewnić pojazd zastępczy do przewozu uczniów, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu, odpowiednio przystosowany do wykonania przewozu, sprawny technicznie i oznakowany. Nie zapewnienie pojazdu zastępczego spowoduje obciążenie Przewoźnika karą i kosztami za wynajem zastępczego środka transportu. 13) Zamawiający zastrzega, iż ilość dowożonych uczniów może ulec zmianie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 14) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian, które są uzależnione od rozkładu zajęć lekcyjnych w szkołach i nieprzewidzianych zdarzeń na drogach. 15) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu i w drodze powrotnej. 16) Transport uczniów musi być przeprowadzony ze sprawowaniem opieki nad nimi w czasie ich przewozu, jak również w trakcie ich wsiadania i wysiadania, Wykonawca zapewnia opiekunów po uzgodnieniu z Zamawiającym. 17) Przewozy muszą odbywać się pojazdami wskazanymi w ofercie. 18) Wykonawca może wykonywać również dodatkowe okazjonalne przewozy uczniów za odrębnym wynagrodzeniem, np.: wycieczki szkolne, wyjazdy na basen, do kina, teatru, zawody sportowe itp., po uzgodnionej cenie. Na przewozy dodatkowe, będzie zawarta oddzielna umowa po negocjacjach ustalających cenę za 1 km. 

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8 
Dodatkowe kody CPV: 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  10   lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia: 2018-09-03   lub zakończenia: 2019-06-21 
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
10   2018-09-03 2019-06-21

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga by Wykonawca przedłożył aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 ze zm.). 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga przedstawienia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: a) posiadania wiedzy i doświadczenia; Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku : Zamawiający wymaga wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług przewozowych ( co najmniej trzech) o wartości adekwatnej do wartości złożonej oferty tzn. min. 60% wartości oferty na wszystkie części na które Wykonawca składa ofertę każda, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – Wzór załącznik nr 9 do SIWZ b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował pojazdami, którymi będzie wykonywane zamówienie: dla każdej trasy minimum 1 pojazd oraz jeden dodatkowy na wszystkie części na które składa ofertę, przeznaczony na podmianę w razie awarii. Z załączeniem kserokopii dowodów rejestracyjnych na potwierdzenie dysponowania prawem własności bądź umowy cywilnoprawnej potwierdzającej prawo dysponowania pojazdami, którymi będzie wykonywana usługa. Umowa musi obejmować co najmniej okres wykonywania zamówienia tj. od 03.09.2018 r. do końca roku szkolnego 2018/2019. Jednocześnie wykonawca winien wykazać, że pojazdy posiadają aktualne badanie techniczne – Wzór wykazu zał. nr 5 do SIWZ, Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudnił wykwalifikowanych opiekunów do opieki nad dziećmi w czasie transportu - załącznik Nr 4 do SIWZ 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówienia Wykonawca w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty : 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) - wg załącznika Nr 3 do SIWZ, 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 3. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z ww. oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ; W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, czyli w szczególności spółki cywilne, konsorcja, oświadczenie powyższe składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Ponieważ w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa art. 22 ust. 1, ust 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem ( oświadczenie o spełnieniu warunków w formie oryginału ) następujące dokumenty: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm) wg załączonego wzoru Nr 2 do SIWZ. 2. Oświadczenie o zatrudnieniu wykwalifikowanych opiekunów do opieki nad dziećmi w czasie transportu -załącznik Nr 4 do SIWZ 3. Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług przewozowych( co najmniej trzech) o wartości adekwatnej do wartości złożonej oferty tzn. min. 60% wartości oferty na wszystkie części na które Wykonawca składa ofertę każda – załącznik nr 9 do SIWZ. 4. Wykaz dysponowania pojazdami którymi będzie wykonywał zamówienie - załącznik Nr 5 do SIWZ. 5. Aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. Nr, poz. 2200 ze zm.). 6. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, może być złożone wspólnie, lecz w takim przypadku złożone oświadczenie musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców lub ich pełnomocnika. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług przewozowych( co najmniej trzech) o wartości adekwatnej do wartości złożonej oferty tzn. min. 60% wartości oferty na wszystkie części na które Wykonawca składa ofertę każda
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony we wszystkich pozycjach formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SIWZ 2. Dokument pełnomocnictwa – ( oryginał lub notarialnie poświadczona kopia ) do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym, również w przypadku złożenia oferty przez wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie ( np. konsorcjum, sp. cywilna ), pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać zakres umocowania i wskazywać osobę pełnomocnika. W przypadku podmiotów występujących wspólnie w dokumencie pełnomocnictwa należy wskazać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, a każdy z nich powinien podpisać się pod tym dokumentem. 3. Polisy ubezpieczenia OC i NW na pojazdy zgłoszone do przewozu. 4. Dowód wniesienia wadium. 5. Oświadczenie RODO - załącznik nr 7 do SIWZ 6. przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie również do przedłożenia wykazu zatrudnionych pracowników zgodnie z wymogiem postawionym przez Zamawiającego na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w rozdziale III SIWZ. D)Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ; Dokumenty, o których mowa wyżej mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem obustronnie w przypadku druku na dwóch stronach przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do potwierdzania dokumentów firmy (upoważnienie winno być zawarte w ofercie) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na każdą część w wysokości: Cz. 1 - 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych), Cz. 2 - 600,00 zł (słownie: sześćset złotych), Cz. 3 - 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych), Cz. 4 - 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych), Cz. 5 - 700,00 zł (słownie: siedemset złotych), Cz. 6 - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a/ pieniądzu, b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c/ gwarancjach bankowych, d/ gwarancjach ubezpieczeniowych, e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014r., poz. 1804 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddz. Dźwierzuty Nr 98 8838 1044 2007 0400 0101 0005 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Dźwierzuty pok. 18 lub dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
średni (arytmetyczny) wiek pojazdów 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Przewoźnika. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-08-02, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: – Trasa nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ogółem 59 dzieci dowożonych do Dźwierzut, w tym dojeżdżających do Gimnazjum w Dźwierzutach – 10, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach – 49 Trasa: ok. 33 km Proponowana trasa przejazdu: Targowska Wola (16), Gisiel (8), Augustowo (5), Dąb (8), Szczepankowo (12), 49 uczniów wysiada w Dźwierzutach, Małszewko (7), Budy (3), 10 uczniów wysiada w Dźwierzutach Max czas dojazdu dzieci do szkoły 60 min 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 10
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2018-09-03
data zakończenia: 2019-06-21
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
średni (arytmetyczny) wiek pojazdów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: - Trasa nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ogółem przewożonych dzieci 40, w tym dowożonych do Dźwierzut – 20, Do Linowa – 20 Trasa: ok. 42 km Proponowana trasa przejazdu: Stankowo (4), Dąbrowa (6), 10 - wysiada w Linowie, Nowe Kiejkuty (10), 10 – wysiada w Linowie, Linowo (11), Dąbrowa (4), Stankowo (5), 20 – wysiada w Dźwierzutach . Max czas dojazdu dzieci do szkoły 60 min. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 10
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2018-09-03
data zakończenia: 2019-06-21
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
średni (arytmetyczny) wiek pojazdów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: - Trasa nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ogółem dzieci 63 w tym dowożonych do SP Rumy – 35, do SP Dźwierzuty – 18 i Gimnazjum Dźwierzuty – 10 uczniów. Trasa: ok 20 km długości Proponowana trasa przejazdu: Rusek mały (10), Julianowo (14), Sąpłaty (12), 25 – wysiada w SP Rumy, Rumy kol. (11), 10 – wysiada w SP w Rumach, pozostałe 23 oraz Łupowo (5) jedzie do Dźwierzut. Max czas dojazdu dzieci do szkoły 50 min 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 10
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2018-09-03
data zakończenia: 2019-06-21
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
średni (arytmetyczny) wiek pojazdów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: - Trasa nr 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ogółem 116 dzieci, w tym dowożonych do Szkoła Podstawowa Dźwierzut – 12, Gimnazjum Publiczne - 19, Szkoła Podstawowa Orzyny – 85 Trasa ok. 48 km Proponowana trasa przejazdu: Jeleniowo (15), Rów (1), Rańsk (10), Orzyny kol. (9), 27 osób wysiada w SP w Orzynach, Miętkie (43), 38 wysiada w SP w Orzynach, Orzyny (4), Targowo (14), 31 – wysiada w Dźwierzutach, Targowo (20), 20 – wysiada w Orzynach. Max czas dojazdu dzieci do szkoły 80 min 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 10
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2018-09-03
data zakończenia: 2019-06-21
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
średni (arytmetyczny) wiek pojazdów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 5 Nazwa: - Trasa nr 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ogółem 47 uczniów w tym 41 dzieci dowożonych do SP w Kałęczynie i 6 uczniów do Gimnazjum. Trasa ok. 41 km Proponowana trasa przejazdu: Targowo (1), 1 - wysiada w SP Kałęczyn, Grodziska (6), Rutkowo (13), Popowa Wola (2), Rogale (7), Grądy (11), Rańsk (2), Kałęczyn Kol. (2), Zalesie (1), 40 - wysiada SP Kałęczyn, Targowska Wólka (2), 6 – wysiada w Gimnazjum Dźwierzuty. Max czas dojazdu dzieci do szkoły 80 min 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 10
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2018-09-03
data zakończenia: 2019-06-21
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
średni (arytmetyczny) wiek pojazdów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 6 Nazwa: - Trasa nr 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ogółem 65 dzieci, w tym dowożonych do Dźwierzut 50, Orzyn 15. Trasa ok. 36 km Proponowana trasa przejazdu: Nowe Kiejkuty (10), Jabłonka (14), Olszewki (26), 50 - wysiadają w Dźwierzutach, Nowe Kiejkuty (11), Jabłonki (4), 15 – wysiada w Orzynach Max czas dojazdu dzieci do szkoły 50 min. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 10
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2018-09-03
data zakończenia: 2019-06-21
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
średni (arytmetyczny) wiek pojazdów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


 
 
Z up. Wójta
/-/
Mariusz Woźniak
Sekretarz Gminy

Data składania ofert:
2018-08-02 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-02 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłSzewczyk Sylwester 2018-07-25 10:00:00
PublikującyKrzysztof Kołakowski 2018-07-25 13:25:00
Modyfikował(a) Krzysztof Kołakowski 2018-08-17 18:21:54

Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 14 grudnia 2018r. 15:54:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.