Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: USŁUGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY DŹWIERZUTY.

ZMIANY:
2018-04-12 11:01:35: Dodano wynik do przetargu
Dźwierzuty, dnia 22 marca 2018 r.

RI-ZP.271.7.2018. 
                                                                                                                                
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
 
dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: USŁUGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY DŹWIERZUTY.
Zamawiający:
Gmina Dźwierzuty ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty,
NIP 745-181-20-28, REGON 510743315
Tel. 89 621 12 32 Faks. 89 621 12 33
informuje o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki.
 
 1. Przedmiotem zamówienia będą usługi związane z realizacją zadań własnych gminy Dźwierzuty.
Przedmiot i zakres zamówienia obejmują:
 1. 1. Utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Dźwierzuty.
Utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych oraz terenów rekreacyjnych (aktualnie 78 terenów rekreacyjnych, tj. boisk sportowych 19, kompleksów sportowo-rekreacyjnych 1, placów zabaw i siłownie plenerowe 16, parki 2, stawy 2, parkingi i przystanki 4, plaże 8, cmentarze 11, tereny wokół świetlic 15   ).
 1. 2. Utrzymanie terenów parków i terenów zielonych w gminie Dźwierzuty.
Kompleksowe utrzymanie terenu parków i terenów zielonych położonych w Gminie Dźwierzuty w tym: prace pielęgnacyjne drzew i krzewów, wycinka i nasadzenia drzew i krzewów, wykaszanie roślinności, wywóz i zagospodarowanie zebranych odpadów, utrzymanie ścieżek i chodniczków (parki w Dźwierzutach tj. m.in. usuwanie chwastów, kamieni, korzeni, opadłych konarów lub gałęzi drzew itp. znajdujących się na trasie ścieżki wraz z wywozem (usuwanie chwastów chemiczne, ręczne, mechaniczne), piaskowanie nawierzchni ścieżek, odtwarzanie rowków odwadniających przy ścieżkach.

1. 3. Montaż tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz numerami porządkowymi na terenie gminy Dźwierzuty. Montaż słupków oraz dwustronnych tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz z numerami porządkowy­mi.

1. 4. Likwidacja dzikich wysypisk powstających na terenach stanowiących własność gminy Dźwierzuty.
Usunięcie nielegalnie zgromadzonych odpadów powstałych na terenach stanowiących własność gminy Dźwierzuty tzw. „dzikich wysypisk" poprzez ich uprzątnięcie, transport oraz zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami (ok. 30 ton/ rok).

1. 5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów powstających podczas organizacji imprez okolicznościowych na obiektach gminnych oraz innych miejsc, stanowiących własność Gminy Dźwierzuty, wg bieżących potrzeb (ok. 10 imprez w trakcie trwania umowy).

1. 6. Wykonanie usług związanych z bieżącym, letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych zaliczanych do kategorii dróg publicznych, dróg wewnętrznych i terenów będących własnością gminy Dźwierzuty.
Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowych usług związanych z bieżącym zimowym i letnim utrzymaniu dróg gminnych zaliczanych do kategorii dróg publicznych, dróg wewnętrznych i terenów będących własnością gminy Dźwierzuty, w szczególności:
 1. Utrzymywanie drożności rowów przydrożnych poprzez wykonywanie profilowania spadków, odmulania i czyszczenia dna wraz z odkładem lub odwozem urobku.
 2. Utrzymanie należytego stanu infrastruktury drogowej w tym m.in. przepustów, wiat przystankowych.
 3. Odprowadzania wód opadowych z dróg poprzez wykonywanie odwodnień pasa drogowego, utrzymywanie drożności przepustów drogowych, wpustów deszczowych i innych elementów.
 4. Koszenie poboczy dróg, rowów przydrożnych i innych terenów gminnych (bez placów zabaw, boisk i terenów świetlic wiejskich) - minimum 3 pokosy traw. Terminy orientacyjne pokosów to czerwiec, lipiec i sierpień.
 5. Koszenie traw na rekreacyjnych terenach zielonych tj. stadionie, boiskach i placach zabaw, parkach  i terenach zielonych świetlic wiejskich.
 6. Wymiana, naprawa, utrzymanie w czystości i widoczności istniejącego oznakowania drogowego pionowego oraz poziomego i urządzeń bezpieczeństwa drogowego.
 7. Utrzymanie czystości wiat przystankowych i przystanków komunikacyjnych. Częstotliwość sprzątania - 1 raz na tydzień,
 8. Utrzymanie czystości pasa drogowego, w tym jezdni i chodników, rozjazdów, zatok przystankowych, parkingów - minimalna częstotliwość sprzątania 2 razy w okresie obowiązywania umowy
 9.   Opróżnianie koszów na śmieci i wywóz nieczystości stałych - 1 raz w tygodniu.
 10.   Utrzymanie, pielęgnacja i wycinka krzewów i drzew rosnących na terenach należących do Gminy.
 11. Zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych w tym: jezdni , poboczy, chodników , zatok przystankowych i postojowych na terenie gminy Dźwierzuty.
 12. Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych utwardzonych będących własnością Gminy Dźwierzuty w tym: jezdni , poboczy, chodników, zatok przystankowych i postojowych na terenie gminy Dźwierzuty.
 13. Zabezpieczanie ubytków w nawierzchni bitumicznej masą na zimno wykonywane w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych.
1. 7. Roboty budowlane związane z bieżącymi, cząstkowymi naprawami dróg wewnętrznych oraz gruntowych o nawierzchni tłuczniowej.

Wykonywanie robót budowlanych zleconych przez Zamawiającego, realizowanych w ramach utrzymania gminnej infrastruktury drogowej w zakresie:
 1. Remontu cząstkowego dróg wewnętrznych utwardzonych tłuczniem kamiennym, polegającego na wyrównaniu nawierzchni, zasypaniu nierówności tłuczniem tego samego rodzaju co nawierzchnia drogi i ponownym zagęszczeniu.
 2. Utwardzenia drogi gruntowej tłuczniem kamiennym poprzez zdjęcie warstwy humusu lub gruntu rodzimego, wyrównanie terenu, ułożenie warstw tłucznia kamiennego, nawilżenie i zagęszczenie zgromadzonego materiału.
 3.  Mechaniczne wyrównywanie i profilowanie dróg równiarką oraz równanie poboczy.
 4. Dostarczanie materiału niezbędnego do uzupełniania ubytków i nierówności (załadunek, rozładunek, transport)
1. 8. Wykonanie usług związanych z bieżącym, letnim i zimowym utrzymaniem chodników gminnych będących własnością gminy Dźwierzuty lub w administrowaniu Gminy Dźwierzuty.

Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowych usług związanych z bieżącym zimowym i letnim utrzymaniem chodników gminnych, w szczególności:
 1. Cząstkowe naprawy chodników, bieżące utrzymanie czystości na chodnikach w tym niezwłoczne ich sprzątanie po organizowanych imprezach.
 2. Czyszczenie i odchwaszczanie nawierzchni chodników i przy krawężnikach, uprzątnięcie śniegu, posypywanie piaskiem chodników w czasie zimy.
1. 9. Wykonywanie innych prac naprawczych, wymagających prac ręcznych (prace remontowe, porządkowe, koszenia, wycinki drzew, nasadzeń, odśnieżanie, itp.)
 
 1. Wspólny słownik zamówień CPV:
Główny:
 1. Zarządzanie zasobem nieruchomości gminy Dźwierzuty - 70330000-3 Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy,
Dodatkowe:
 1. Utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Dźwierzuty - 50870000- 4 Usługi w zakresie napraw, i konserwacji wyposażenia placów zabaw,
 2. Utrzymanie terenów parków zabytkowych w gminie Dźwierzuty - 77313000-7 Usługi utrzymania parków,
 3. Zakup i montaż tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz numerami porządkowymi na terenie gminy Dźwierzuty - 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych,
 4. Likwidacja dzikich wysypisk powstających na terenach stanowiących własność gminy Dźwierzuty - 90000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne,
 5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty - 90512000-9 Usługi transportu odpadów,
 6. Wykonanie usług związanych z bieżącym, letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych zaliczanych do kategorii dróg publicznych, dróg wewnętrznych i terenów będących własnością gminy Dźwierzuty :
 • 45233221-4     Malowanie nawierzchni,
 • 34922100-7   Oznakowanie drogowe,
 • 45111213-4   Roboty w zakresie oczyszczania terenu,
 • 77314100-5     Usługi w zakresie trawników,
 • 90910000-9     Usługi sprzątania,
 • 45232452-5     Roboty odwadniające,
 • 45233141-9     Roboty w zakresie konserwacji dróg,
 • 77211400-6     Usługi wycinania drzew,
 • 34992200-9     Znaki drogowe,
 • 90610000-6     Usługi sprzątania i zamiatania ulic,
 • 90620000-9     Usługi odśnieżania,
 1. Roboty budowlane związane z bieżącymi, cząstkowymi naprawami dróg wewnętrznych gruntowych oraz gruntowych o nawierzchni tłuczniowej - 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg.
 1. Szacunkowa wartość zamówienia: 306 000,00 zł brutto (słownie: trzysta sześć tysięcy 00/100 zł)
 2. Wykonawca zaproszony do negocjacji:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
Ul. Sienkiewicza 19,
12-120 Dźwierzuty;
NIP 745-184-92-09, REGON 369134559.
 1. Podstawa prawna: Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
 2. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:
 • Zadania:  1.1, 1.2, od dnia 9.04.2018 r. do dnia 30.10.2018 r.,
 • Zadania:  1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 i 1.9 od dnia 9.04.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
 1. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Gminy
Dźwierzuty Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sienkiewicza 19, 12-120 Dźwierzuty, utworzonemu na podstawie Uchwały Nr XXXI/267/17 Rady Gminy Dźwierzuty        z dnia 28 września 2017 roku.                        
Celem spółki, zgodnie z uchwałą i aktem założycielskim spółki, jest realizacja zadań własnych gminy m.in. w zakresie dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dźwierzuty z możliwością prowadzenia innych zadań o charakterze użyteczności publicznej i innych.
Zamawiający zamierza udzielić zamówienia, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający, nad Wykonawcą, któremu zamierza udzielić zamówienia, sprawuje kontrolę prawną, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; ponad 90% działalności Wykonawcy dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego; w podmiocie będącym Wykonawcą, nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego - Gmina Dźwierzuty posiada całość udziałów spółki.
Przedmiot zamówienia należy do zadań własnych gminy, a w celu wykonania zadań własnych gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym własne spółki prawa handlowego. Udzielenie niniejszego zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, nie narusza przepisów o ochronie konkurencji. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dźwierzuty nie jest monopolistą ani nie posiada pozycji dominującej na terenie Gminy Dźwierzuty na świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia.
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  500063115-N-2018 dnia 22.03.2018 r.

 
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
 
Otrzymują:                                                  
 1. Referat Inwestycji i Rozwoju,
 2. www.bip.gminadzwierzuty.pl.
 3. a/a.
 
 

Data składania ofert:
2018-04-05 12:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłSzewczyk Sylwester 2018-03-22 14:52:00
PublikującyKrzysztof Kołakowski 2018-03-22 14:53:00
Modyfikował(a) Krzysztof Kołakowski 2018-04-12 11:01:35

Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 14 grudnia 2018r. 12:15:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.