Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
GMINA DŹWIERZUTY Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie gorących posiłków w ramach prowadzonego dożywiania dzieci ze szkół i przedszkoli gminy Dźwierzuty w roku szkolnym 2017/2018.

ZMIANY:
2017-08-21 13:33:24: Dodano plik OGŁOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMÓWIENIA.jpg
2017-08-17 15:15:45: Dodano wynik do przetargu
Więcej >>>
2017-08-14 10:10:20: Dodano plik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT14082017.jpg
ZP-271.7.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

„Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie gorących posiłków w ramach prowadzonego dożywiania dzieci ze szkół i przedszkoli gminy Dźwierzuty w roku szkolnym 2017/2018.” 

 

ZP-271.7.2017
Zamawiający:
Gmina Dźwierzuty
ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
 
 
Nazwa nadana zamówieniu:
„Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie gorących posiłków w ramach prowadzonego dożywiania dzieci ze szkół i przedszkoli gminy Dźwierzuty w roku szkolnym 2017/2018.”
 
 
 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
ZAMAWIAJĄCY :
 
Nazwa Zamawiającego:      Gmina Dźwierzuty
REGON:                                510743315
NIP:                                        745-18-12-028
Miejscowość             Dźwierzuty
Adres:                                   12-120 Dźwierzuty ul. Niepodległości 6
Strona internetowa: www.bip.gminadzwierzuty.pl
Numer telefonu:               89/6211232
Numer Fax                        89/6211233             
Godziny urzędowania:        w poniedziałek, w godzinach 8.00 do 16.00
od wtorku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00
 
 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego
 1. Postępowanie prowadzone dla zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą” oraz na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Dźwierzuty nr 67/2017 z dnia 04.08.2017 r w sprawie regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach
 2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 139g Pzp – 750.000 Euro.
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 1. przygotowanie i dowóz gorących jednodaniowych posiłków uczniom wytypowanym przez GOPS, w dni nauki szkolnej w godzinach ustalonych szczegółowo z dyrektorami poszczególnych szkół oraz trzech posiłków dziennie dla dzieci uczęszczających do przedszkoli. Dotyczy to szkół i zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie gminy Dźwierzuty.
 2. dzienna ilość posiłków około 200 szkolne i 90 przedszkolne (50 dofinansowane prze GOPS), liczba dni żywieniowych około 180.
 3. zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości posiłków w zależności od bieżących potrzeb.
 4. żywienie dzieci odbywać się będzie  od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018.
 5. sporządzenie posiłków musi być zgodne z Wykazem wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty – załącznik nr 2 do  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r.,
 6. w ramach posiłku dla szkół należy przygotować jednodaniowy gorący posiłek-zupa lub drugie danie na przemian - w każdym tygodniu: 3 razy zupa z wkładką, 2 razy drugie danie mięsne z surówką, półmięsne lub jarskie,(danie jarskie lub półmięsne nie częściej niż raz na 10 dni) zgodnie z normą żywienia dzieci w wieku szkolnym.
 7. w ramach posiłków dla przedszkoli należy przygotować trzy posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek.
 
Śniadanie
produkty mleczne (zupa mleczna, owsianka, kasza manna z sokiem, płatki) , mleko-pochodne, kanapki (z twarożkiem, serem, wędliną, pastą jajeczną, dżemem, jajkiem  itd.) , herbata lub kakao
 
Obiad
zupa i drugie danie z surówką (marchewka, mizeria,  sałata, buraczki,  kapusta pekińska, warzywa gotowane), ogórek korniszon lub surówka z kapusty kiszonej (nie częściej niż raz w tygodniu);
 drugie danie zamiennie;                                 
-mięsne,
-półmięsne (nie częściej niż raz w tygodniu),
-jarskie (makaron, kopytka, pyzy itp.) lub ryba nie częściej niż raz w tygodniu
Dodatkowo każdorazowo kompot lub sok owocowy.
 
Podwieczorek
kanapka lub słodka bułka (nie częściej niż raz w tygodniu) deser mleczny (nie częściej niż raz w tygodniu), placki (drożdżowe, z owocami, naleśniki itp.)  lub gofry.     
                                                                                                                                            
 1. posiłki muszą być sporządzone i wydawane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego;
 2. przybliżona wielkość porcji na osobę dla szkół - 400 ml.(zupa) 2 kromki chleba, 500g (drugie danie). Dla przedszkoli odpowiednio mniejsze porcje obiadowe, ale w sumie z pozostałymi posiłkami dające odpowiednią ilość energii;
 3. wykonawca przygotowywać będzie posiłki dla szkół o kaloryczności każdego nie mniejszej niż  450 kcal;
 4. dla przedszkoli wymagane jest, aby te posiłki w sumie zawierały około 1000 kcal (75% zapotrzebowania dzienne przedszkolaka);
 5. w przypadku, gdy wśród dzieci są osoby ze skazą białkową lub innymi chorobami, które wymagają odmiennej diety, Szkoła zgłasza to Wykonawcy i w/w dzieci dostają odpowiednie dla danej choroby posiłki;
 6. wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia dziesięciodniowego jadłospisu dla osób wyznaczonych przez dyrektorów szkół do kontaktu z wykonawcą w celu jego akceptacji;
 7. wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia produkcji i dostawy posiłków z zachowaniem zasad systemu HACCP, czyli Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej;
 8. wykonawca dostarcza posiłki ciepłe, własnym transportem, w odpowiednim sprzęcie.
 9. posiłki będą serwowane w naczyniach jednorazowych ze sztućcami jednorazowymi lub w innych tożsamych naczyniach zgodnych z normami. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia naczyń i sztućców jednorazowych lub innych tożsamych naczyń zgodnych z normami do serwowania posiłków na swój koszt.
 10. wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do zawarcia z Urzędem Gminy Dźwierzuty ul. Niepodległości 6  odpłatnej umowy najmu pomieszczeń: kuchni o powierzchni 187,4 m²  i 1/3 powierzchni stołówki znajdującej się na terenie szkoły przy ul. Sienkiewicza 2A 12-120 Dźwierzuty, w której będzie wykonywane zamówienie. W pozostałych szkołach dowóz posiłków z obiektu w/w i przy użyciu urządzeń Wykonawcy;
 11. w koszcie jednego posiłku należy ująć: naczynia i sztućce jednorazowego użytku, koszt dowozu do placówki oświatowej.
 12. posiłki muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności;
 13. wykonawca zapewnia osobę z uprawnieniami do wydawania posiłków;
 14. wykonawca bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy osób, które uczestniczą w realizacji zamówienia;
 15. posiłki musza być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą też być wykonane ze Świerzych warzyw i artykułów spożywczych, posiadających aktualny termin ważności. Świadczenie usług żywieniowych powinno być zgodne z ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 1225) oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnych żywności. Ponadto w zakresie jakości usług (w sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną z zalecanymi normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych zapewniając ich różnorodność).
 1. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
55523100 – 3 – Usługi w zakresie posiłków szkolnych
55524000 – 9 – Usługi dostarczania posiłków dla szkół
 
 1. Informacje dotyczące ofert wariantowych i częściowych
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
 1. Termin wykonania umowy
Od dnia 01.09.2017 roku do 30.06.2018 roku.
 
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 1. spełniają warunki określone w ust. 4.;
 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w ust 2.,
 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 1. Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
 2. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 1. Zdolności zawodowej
 1. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi przygotowania i wydawania posiłków w sposób ciągły dla co najmniej 180 osób dziennie przez okres co najmniej 9 m-c.
UWAGA! Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągła, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego. 
 1. dysponuje pojazdem dopuszczonym przez właściwe służby do przewożenia produktów żywnościowych.
 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
 1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 2. oświadczenie o dysponowaniu pojazdem, który jest przystosowany i dopuszczony do przewozu żywności zgodnie z załącznikiem nr 3 do Nin. ogłoszenia
 1. Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja): wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy, do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, wymaganych oświadczeń i dokumentów.
 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
 1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r. poz. 1422, z 2015r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w ust. 3–6 nin. rozdziału.
 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 3. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej.
 4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 5. Dokumenty inne niż oświadczenia należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
 1. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, tj. www.bip.gminadzwierzuty.pl.
 4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
 5. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła, zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniono ogłoszenie, tj. www.bip.gminadzwierzuty.pl.
 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 
 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Jowita Bruchwałd – podinspektor ds. zamówień publicznych, e‑mail: zamowienia@ug-dzwierzuty.pl, faks (89) 621 12 33.
 
 1. Termin związania ofertą.
 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
 1. Opis sposobu przygotowania ofert.
 1. W odpowiedzi na zaproszenie Wykonawca może złożyć jedną ofertę z zachowaniem formy pisemnej, napisaną w języku polskim pod rygorem nieważności.
 2. Oferta winna zawierać:
 1. Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia;
 2. Wykaz, o którym mowa w rozdz. VII ust. 1 pkt 1) ogłoszenia;
 3. Oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII ust. 1 pkt 2) ogłoszenia
 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;
 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;
 6. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą
 1. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.
 2. We wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci firmowej Wykonawcy.
 3. Wymagane w ogłoszeniu dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem dokumentów, dla których nin. ogłoszenie lub obowiązujące przepisy prawa zastrzegają inną formę.
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Wszystkie kartki oferty powinny być zaparafowane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i kolejno ponumerowane.
 6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez osobę/y podpisującą/e ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego.
 7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w dodatkowej kopercie z napisem „Zmiana do oferty na przygotowanie, dostarczenie i wydawanie gorących posiłków w ramach prowadzonego dożywiania dzieci ze szkół i przedszkoli gminy Dźwierzuty w roku szkolnym 2017/2018” oraz dane Wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres).
 8. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 9. Wszystkie kartki oferty muszą być trwale połączone i włożone do jednej koperty zaopatrzonej napisem „Oferta na Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie gorących posiłków w ramach prowadzonego dożywiania dzieci ze szkół i przedszkoli gminy Dźwierzuty w roku szkolnym 2017/2018.” oraz dane Wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres). Koperta musi być zaadresowana na Zamawiającego (Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty) z dopiskiem „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.
 10. Właściwym i obowiązującym prawem do stosowania przy przeprowadzaniu przedmiotowego postępowania jest prawo polskie.
 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, do dnia 14.08.2017 r. do godz. 9:00 . Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
 2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Gminy Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, w sali konferencyjnej dnia 14.08.2017 r. o godz. 9:15.
 4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny
 1. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty (załącznik nr 1 do ogłoszenia) cenę brutto (cyfrowo), w złotych polskich (PLN), za wykonanie całego zamówienia, określonego w rozdziale III ogłoszenia (opis przedmiotu zamówienia) wraz z uwzględnieniem wszystkich zmian i wyjaśnień ogłoszenia. Cena oferty określa maksymalne wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia.
 2. Cena oferty za realizację całego zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę zgodnie z pkt 1 formularza oferty i wynikać będzie z sumy iloczynów ilości jednostek oraz ryczałtowych cen jednostkowych wskazanych w ww. formularzu,
 3. Ceny jednostkowe podane w załączniku nr 1 do ogłoszenia nie będą podlegały zmianie w okresie realizacji zamówienia i muszą zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia wynikające ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego zrealizowania całości zamówienia. Zaoferowane przez Wykonawcę ceny jednostkowe winny również uwzględniać koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązujących od dnia 01.01.2017 r.
 4. Cena oferty oraz ceny jednostkowe podane będą w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.
 6. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także zalecane jest sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
 7. Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. III ogłoszenia).
 8. Podstawą dla Wykonawcy winna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku ekonomicznego, posiadaną wiedzę merytoryczną oraz opis przedmiotu zamówienia (rozdz. III ogłoszenia).
 9. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany na podstawie wszystkich wyjaśnień, zmian oraz dokumentów stanowiących załączniki do nin. Ogłoszenia w tym „Projektu umowy” – załącznik nr 4 do ogłoszenia.
 10. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości zamówienia.
 
 1. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.
Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń z Wykonawcą w obcej walucie. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w PLN.
 
 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
 1. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt). Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione poniżej kryteria:
 
Lp. Kryterium Symbol Waga {%} Maksymalna liczba punktów w danym kryterium
1 cena C 70 70
2 Kryterium społeczne: Liczba pracowników według stanu na dzień składania ofert Z 30 30
 
Kryterium 1: „Cena”.
C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium 1, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru:
          Cmin
C = –––––––– × 70 pkt
            Cb
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
CB – cena oferty badanej
 
Kryterium 2: „Liczba pracowników według stanu na dzień składania ofert”
Z – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium 2, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru:
 
                       Zb
           Z = –––––––– × 30 pkt  
                   Z max
 
gdzie:
Zb - liczba pracowników, tj. liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wg stanu na dzień składania ofert, wynikająca z oferty badanej;
Zmax – najwyższa liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wg stanu na dzień składania ofert, spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu.
 
UWAGA 1: Przez liczbę pracowników należy rozumieć liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z ogólnej liczby osób, które będą bezpośrednio zatrudnione do realizacji przedmiotu zamówienia, co najmniej na czas jego wykonywania w zakresie gotowania i wydawania posiłków (tj. kucharz/kucharka, personel wydający posiłki, kierowca) wg stanu na dzień składania ofert.
 
UWAGA 2: W przypadku braku podania przez Wykonawcę liczby pracowników Zamawiający uzna, że Wykonawca nie oferuje bezpośredniego zatrudnienia do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy żadnych pracowników i przyzna 0 punktów w przedmiotowym kryterium.
 
 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów w określonych przez zamawiającego kryteriach.
PŁ = C + Z
gdzie:
PŁ - łączna liczba punktów
C - liczba punktów ocenianej ofercie w kryterium 1
Z - liczba punktów ocenianej ofercie w kryterium 2
 1. Jeżeli dwie lub więcej ofert będą przedstawiały taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z Ogłoszeniem niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
 3. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy w przypadku, gdy nie będzie spełniała wymagań określonych w Ogłoszeniu.
 
 1. Wybór oferty najkorzystniejszej.
 1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o rozstrzygnięciu postępowaniu i wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawców biorących udział w postępowaniu.
 2. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieści informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
 3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
 4. W przypadku, gdy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.
 5. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, oświadczenie zawierające zbiorcze zestawienie osób zatrudnionych na umowę o pracę przy wykonaniu umowy wraz z oświadczeniem, że wszystkie osoby będą zatrudnione na umowę o pracę przy wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz przedłożenie aktualnych zaświadczenia ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek. W zestawieniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany jest podać zakres czynności wykonywanych prac przez poszczególne osoby oraz informację czy osoby te są zatrudnione na umowę o pracę i w jakim wymiarze czasu pracy. Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie prawo kontroli wyżej opisanych obowiązków wykonawcy i podwykonawców w zakresie zatrudniania na podstawie umowy o pracę podczas realizacji przedmiotu umowy.
 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia na usługi społeczne.
 1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej z zapisami nin. ogłoszenia.
 2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.
 3. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w projekcie umowy i zobowiązuje się do jej zawarcia, gdy zostanie wybrany na Wykonawcę niniejszego zamówienia.
 4. Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania tych zmian zostały szczegółowo określone w załączniku nr 4 do ogłoszenia - „Projekcie umowy”.
 
 
Załączniki:
 1. Zal. 1 Formularz oferty.
 2. Zal. 2 Wykaz usług.
 3. Zal. 3 Óświadczenie o dysponowaniu pojazdem
 4. Zal. 4 Projekt umowy.
 
 
  
Z up. WÓJTTA
/-/            
Mariusz Woźniak
SEKRETARZ GMINY

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data składania ofert:
2017-08-14 09:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłBruchwałd Jowita 2017-08-04 15:23:00
PublikującyJowita Bruchwałd 2017-08-04 15:23:00
Modyfikował(a) Jowita Bruchwałd 2017-08-21 13:33:24
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 450.31 KbPlik pdf
2. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 307.37 KbPlik image
3. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 215.06 KbPlik image

Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 25 września 2018r. 13:15:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.