Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Ogłoszenie - Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotowych, w tym pracowni informatycznych do Gimnazjum w Dźwierzutach

ZMIANY:
2017-02-08 14:02:57: Dodano wynik do przetargu
2017-01-27 13:11:39: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2017-01-25 14:54:24: Dodano plik Odpowiedź na pytania.pdf
2017-01-24 14:18:40: Dodano plik Odpowiedź na pytania.pdf
2017-01-24 12:02:48: Dodano plik Odpowiedź na pytania.pdf
2017-01-23 14:30:39: Dodano plik Odpowiedź na pytania.pdf
2017-01-23 11:21:18: Dodano plik Odpowiedź na pytania.pdf
2017-01-23 10:49:00: Uwaga! Zmiana opisu przedmiotu  zał nr 1 cz. 2 do SIWZ >>>  
2017-01-19 13:48:17: Dodano plik Zał. nr 1 zestawienie sprzętu cz. 2.xls
2017-01-19 13:48:17: Dodano plik Zał. nr 1 zestawienie sprzętu cz. 1.xls
2017-01-19 13:48:17: Dodano plik zalacznik_nr_1a_zestawienie_standardu.pdf
2017-01-19 13:48:17: Dodano plik SIWZ.pdf
Ogłoszenie nr 10861 - 2017 z dnia 2017-01-19 r.
Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotowych, w tym pracowni informatycznych do Gimnazjum w Dźwierzutach.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„ W pogoni za wiedzą” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: 2 Kadry dla gospodarki, Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe,
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający:  nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania:  nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  nie
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dźwierzuty, krajowy numer identyfikacyjny 51074331500000, ul. ul. Niepodległości  6, 12120   Dźwierzuty, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 621 12 32, e-mail m.niedzialkowska@ug-dzwierzuty.pl, faks 89 621 12 33.
Adres profilu nabywcy: www.bip.gminadzwierzuty.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  tak
www.bipgminadzwrzuty.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie:  nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób::  nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób::  tak
Inny sposób:   poczta, kurier, osobiście
Adres:
12-120 Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotowych, w tym pracowni informatycznych do Gimnazjum w Dźwierzutach.
Numer referencyjny: P-271.2.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny :  nie
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:   Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:   wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:   na 2 części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:   2
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotowych wraz z montażem dla Gimnazjum w Dźwierzutach. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część I Pomoce dydaktyczne, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 ( cz.1) Część II Sprzęt elektroniczny, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 ( cz.2)
II.5) Główny kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:39162110-9, 39290000-1, 30213000-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):   Wartość bez VAT: 156387.82  PLN
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 28/02/2017
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  Określenie warunków:                                                       
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna:   Określenie warunków:                                                                Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa   Określenie warunków: Zamawiający wymaga wykazu zawierającego co najmniej 2 dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj.  dla części 1: dwie dostawy wyposażenia pracowni szkolnych wraz z montażem o wartości min. 30.000,00 brutto, dla części 2: dwie dostawy sprzętu elektronicznego wraz z montażem o wartości min. 70.000,00 brutto, każda wykonaną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że wskazane w wykazie ww. dostawy zostały wykonane należycie. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp   tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:   tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji:  tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1)  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,                  
2)  zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,                                                                                                               
3)   zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
posiadają niezbędną zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia - Zamawiający wymaga wykazu zawierającego co najmniej 2 dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. dla części 1: dwie dostawy wyposażenia pracowni szkolnych wraz z montażem o wartości min. 30.000,00 brutto, dla części 2: dwie dostawy sprzętu elektronicznego wraz z montażem o wartości min. 70.000,00 brutto, każda wykonaną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że wskazane w wykazie ww. dostawy zostały wykonane należycie. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg załączonego wzoru-załącznik nr 2 do SIWZ. Dokument pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:    nie
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:   nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:   nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:    nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:   nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej    nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:    nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: nie
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  nie
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:   nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:   nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria           Znaczenie
cena                           60 %
Okres gwarancji         20 %
Termin realizacji         20 %
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)   tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
IV.4) Licytacja elektroniczna
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: zał. 6
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: brak
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Dopuszcza się możliwość następujących zmian postanowień zawartej umowy: 1)przesunięcie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,                                       
2)przesunięcie terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy,                                                                                                                                           
3)ustawowa zmiana stawki podatku VAT,                                                                                                   
 2.W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust 1 pkt 1) – 2) zostanie ustalony nowy termin realizacji, z tym że okres przesunięcia terminu wykonania równy będzie okresowi, w którym wykonanie dostawy nie było możliwe.                                                              
3.przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust 1 pkt 3) wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy zostanie odpowiednio zmieniona.                                                                        
4.Zmiany, o których mowa w ust. 2 wymagają dla swej ważności, pod rygorem nieważności formy pisemnej w formie aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 27/01/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:   Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Pomoce dydaktyczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:   Pomoce dydaktyczne, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 ( cz.1)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6, 39162110-9, 39290000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 46930.91   PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 28/02/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria           Znaczenie
cena                           60
okres gwarancji          20
termin realizacji          20
Część nr: 2    Nazwa: Sprzęt elektroniczny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:        Sprzęt elektroniczny, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 ( cz.2)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 109456.91  PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 28/02/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria           Znaczenie
cena                           60
okres gwarancji          20
termin realizacji          20
 
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Data składania ofert:
2017-01-27 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłWileńska-Niedziałkowska Maria 2017-01-19 13:47:00
PublikującyKrzysztof Kołakowski 2017-01-19 13:47:00
Modyfikował(a) Krzysztof Kołakowski 2017-02-08 14:02:57
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 670.25 KbPlik pdf
2. zalacznik_nr_1a_zestawienie_standardu 623.86 KbPlik pdf
3. Zał. nr 1 zestawienie sprzętu cz. 1 88.00 KbPlik xls
4. Zał. nr 1 zestawienie sprzętu cz. 2 53.00 KbPlik xls
5. Odpowiedź na pytania 202.79 KbPlik pdf
6. Odpowiedź na pytania 229.56 KbPlik pdf
7. Odpowiedź na pytania 202.16 KbPlik pdf
8. Odpowiedź na pytania 197.48 KbPlik pdf
9. Odpowiedź na pytania 143.14 KbPlik pdf
10. Informacja z otwarcia ofert 157.73 KbPlik pdf

Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 20 czerwca 2018r. 17:19:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.