Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty.

ZMIANY:
2017-01-24 14:23:29: Dodano wynik do przetargu
2017-01-18 12:07:08: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2017-01-11 11:32:48: Dodano plik Zmiana w SIWZ.pdf
2017-01-10 13:44:25: Dodano plik Załączniki 2,3,4,5,6,7 do SIWZ.docx
2017-01-10 13:44:25: Dodano plik Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu.pdf
2017-01-10 13:44:25: Dodano plik SIWZ .pdf
2017-01-10 13:44:25: Dodano plik Opis przedmiotu zamówienia zał. 1 do SIWZ.pdf
Ogłoszenie nr 5139 - 2017 z dnia 2017-01-10 r.
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dźwierzuty, krajowy numer identyfikacyjny 51074331500000, ul. ul. Niepodległości  6, 12120   Dźwierzuty, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 621 12 32, e-mail m.niedzialkowska@ug-dzwierzuty.pl, faks 89 621 12 33.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminadzwierzuty.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.gminadzwierzuty.pl
 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
I.4) KOMUNIKACJA:


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.bip.gminadzwierzuty.pl
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pocztą, kurierem lub osobiście
Adres:
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty.
Numer referencyjny: ZP-271.1. 2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady z terenu Gminy Dźwierzuty z dostarczeniem ich do ZGOK Sp. z o. o. w Olsztynie - Regionalnej Instalacji za pośrednictwem stacji przeładunkowej w Trelkowie w okresie 01.02.2017 r. - 31.01.2019 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi za. nr 1 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 90511000-2
Dodatkowe kody CPV:90512000-9, 90513100-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 12 data rozpoczęcia: 01/02/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków:
a) Wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzony przez Wójta Gminy Dźwierzuty w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b) Aktualne zezwolenie Starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady lub zaświadczenie o nadaniu przez Marszałka województwa indywidualnego numeru rejestrowego uwzględniającego transport odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych,
c) Nadany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska numer rejestrowy umożliwiający zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
d) Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, składowania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub gotowości przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów objętych przedmiotem zamówienia. Miejsca składowania, odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, o których mowa wyżej powinny spełniać warunki określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) i ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.);

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż  200 000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000 zł brutto każda.
W celu potwierdzenia potencjału technicznego Wykonawca winien:
a) Wskazać, iż posiada dostęp do narzędzi, wyposażenia, pomieszczeń w celu wykonania zamówienia tzn. dysponuje lub posiada: - co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - co najmniej jeden pojazd bez funkcji kompaktującej. - jeden pojazd umożliwiający zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.
 b) Dysponować bazą magazynowo – transportową
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie


III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
tak
 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oświadczenia wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ.
  Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
oświadczenia wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ .
   Wykaz usług w którym udowodni , że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000 zł brutto każda.
   Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usługi w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
   Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
wypełniony i podpisany formularz ofertowy, Dokument pełnomocnictwa
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
 
Kryteria
 
Znaczenie
cena 60%
ilość zbiórek mebli i innych odpadów wielkogabarytowych 20%
termin płatności faktur 20%

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: nie
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
1) przedłużenie okresu wykonania umowy jest możliwe jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności, których wystąpienie nie wynika z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego oraz których charakter uniemożliwia dochowanie ustalonego terminu – tj. w szczególności - wystąpienia klęsk żywiołowych czy anomalnych (wyjątkowo niesprzyjających) warunków pogodowych, siły wyższej ( siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań), - nieterminowego (przewlekłego) wywiązywania się ze swoich obowiązków przez podmioty trzecie, od działania których uzależniona jest możliwość kontynuowania prac objętych niniejszą umową, - zmiany zakresu rzeczowego zamówienia w sytuacjach, o których mowa poniżej, - innych nieprzewidzianych okoliczności, których wystąpienia nie można było wcześniej przewidzieć.
2) zmiany zakresu rzeczowego zamówienia, które są następstwem: - zmiany ilości osób zamieszkujących gminę, wynikającej z deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości lub ustalonej przez zamawiającego na podstawie stosownych rejestrów, - zmiany ilości nieruchomości objętych obowiązkiem odbioru odpadów (lub odbioru i zagospodarowania), wynikającej z deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości lub ustalonej przez zamawiającego na podstawie stosownych rejestrów,
3) zmniejszenie zakresu rzeczowego umowy może nastąpić na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania umowy, w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu rzeczowego.
4) zmiana wysokości wynagrodzenia na skutek zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w zakresie stawek podatku od towarów i usług.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18/01/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  nie

IV.6.3) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
 
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
 
Data składania ofert:
2017-01-18 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłWileńska-Niedziałkowska Maria 2017-01-10 13:42:00
PublikującyKrzysztof Kołakowski 2017-01-10 13:42:00
Modyfikował(a) Krzysztof Kołakowski 2017-01-24 14:23:29
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 1.04 MBPlik pdf
2. Załączniki 2,3,4,5,6,7 do SIWZ. 36.20 KbPlik doc
3. Opis przedmiotu zamówienia zał. 1 do SIWZ 396.52 KbPlik pdf
4. Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu 451.66 KbPlik pdf
5. Zmiana w SIWZ 291.98 KbPlik pdf
6. Informacja z otwarcia ofert 149.49 KbPlik pdf

Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 27 kwietnia 2018r. 06:59:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.