Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Zaproszenie do składania ofert wynajem pojazdów wraz z kierowcami w celu przewozu uczniów gimnazjum w Dźwierzutach po zajęciach w ramach projektu „W pogoni za wiedzą”

ZMIANY:
2018-02-08 11:37:16: Dodano wynik do przetargu
Dźwierzuty, dnia 30.01.2018 r.

Znak sprawy:  ZP.271.3.1.2018                                                    
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579).

Postępowanie prowadzone na realizację zamówienia powyżej 50 tyś. PLN netto i wydatkowanie środków publicznych w ramach projektu „W pogoni za wiedzą” współfinansowanego  przez   Unię  Europejską  ze  środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: 2 Kadry dla gospodarki, Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie: 2.2.1Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i art.71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).
Zaproszenie  w ramach rozeznania rynku zgodnie z Zarządzeniem Nr 53.2014 Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 22 maja  2014r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30000 euro obowiązującego w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach.
 

GMINA DŹWIERZUTY

12-120 Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, tel. 89 621-12-32
e-mail: zamowienia@ug-dzwierzuty.pl
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA:
Wynajem pojazdów wraz z kierowcami w celu przewozu uczniów gimnazjum w Dźwierzutach po zajęciach w ramach projektu „W pogoni za wiedzą”
 1. ZAMAWIAJĄCY :
Nazwa Zamawiającego:        Gmina Dźwierzuty
REGON:                                510743315
NIP:                                       745-18-12-028
Miejscowość                          Dźwierzuty
Adres:                                    12-120 Dźwierzuty ul. Niepodległości 6
Strona internetowa:              www.bip.gminadzwierzuty.pl
Numer telefonu:                   89/6211232
Numer Fax                           89/6211233             
Godziny urzędowania:          poniedziałek w godz. 8.00 do 16.00
od wtorku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00
 
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  
Przedmiotem zamówienia jest wynajem pojazdów wraz z kierowcami w celu przewozu uczniów gimnazjum w Dźwierzutach – uczestników projektu pn. „W pogoni za wiedzą”. Przewóz obejmuje drogę powrotną uczestników projektu ze szkoły (ul. Sienkiewicza 2A, 12-120 Dźwierzuty) do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć w dni robocze, zgodnie z organizacją roku szkolnego: od poniedziałku do piątku, średnio 3 razy w tygodniu, z wyłączeniem przerw świątecznych i wakacji w przedziale godzinowym 15:00 – 16:00 (autobus będzie podstawiony przed wejściem do szkoły 5 minut przed godziną odjazdu). Czas realizacji przedmiotu zamówienia: 10.02.2018 – 31.12.2018 r.
Łączna szacunkowa, maksymalna liczba km w trakcie umowy 7542,00 km
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do nin. zapytania ofertowego.
 
 1. WYMAGANIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 1.   Zamawiający wymaga by Wykonawca przedłożył  aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 ze zm.).
 2. Zamawiający wymaga by Wykonawca przedłożył wykaz pojazdów zgłoszonych do przewozu w ramach wykonywania nin. przedmiotu zamówienia zgodny z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający wymaga by Wykonawca przedłożył  polisy ubezpieczenia OC i NW na pojazdy zgłoszone do przewozu.   
 4. Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo. Warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do nin. zapytania ofertowego.
 5.  Dokonanie oceny spełnienia wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach stanowiących Załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego, z których winno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki określone przez Zamawiającego w nin. postepowaniu. W przypadku nie spełnienia choćby jednego z nich, Wykonawca zostanie wykluczony z postepowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.        
 6. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.                                                               
 
 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
Oferta winna zawierać:
 1. Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego lub zawierający wszystkie informacje wskazane w treści załącznika nr 1 do zapytania ofertowego;
 2. Dokumenty wymagane w rozdz. III nin. zaproszenia ofertowego;
 3. Dokument z którego wynika prawo do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione dokumentem rejestrowym.
 4. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona jako cena brutto w złotych polskich, wraz z kosztami Wykonawcy, wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
 5. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 6. Oferta, jak również wszystkie oświadczenia i wykazy oraz inne dokumenty, stanowiące integralna cześć oferty (Załączniki) winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy, zgodnie z wpisem w odpowiednim dokumencie uprawniającym, do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
 7. Wszystkie strony oferty, wraz z załącznikami składającymi się na ofertę musza być ponumerowane oraz parafowane przez Przedstawiciela Wykonawcy.
 1. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT
 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
cena brutto – 100% ceny.
 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100% - 100 pkt) wyliczona na podstawie ustalonej wagi punktowej:
 
Lp. Kryterium Symbol Waga kryterium
[%]
Maksymalna liczba punktów w danym kryterium
1. Cena C 100 Pmax1 = 100 pkt
 
C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena”, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru:

CMIN  - najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
CB - cena oferty badanej
 
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Usługa świadczona będzie w terminie od 12.02.2018 do 31.12.2018 r.
 
 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
 1. Ofertę należy złożyć do dnia 06.02.2018 r.  do godziny 12:00
 2. Ofertę można złożyć w formie pisemnej:
 • drogą fax – 89/621-12-33,
 • korespondencyjną na adres : Urząd Gminy Dźwierzuty, 12-120 Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6
 • pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@ug-dzwierzuty.pl
 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dźwierzuty pokój nr 13. 
 1. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie, opatrzonej napisem zgodnie ze wzorem:
 
 
Adres wykonawcy
 
„Oferta na usługę wynajmu pojazdów wraz z kierowcami w celu przewozu uczniów gimnazjum w Dźwierzutach po zajęciach w ramach projektu „W pogoni za wiedzą”
 
Adres Zamawiającego:
Urząd Gminy w Dźwierzutach,
ul. Niepodległości 6,
12-120 Dźwierzuty
 
Z dopiskiem: ZAPYTANIE OFERTOWE: ZP.271.3.1.2018
 
 1. INFORMACJE KOŃCOWE
 1. Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
 2. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Warunki zmiany umowy zostały szczegółowo określone w zał. nr 4 do nin. zaproszenia ofertowego (projekt umowy). Zmiany umowy będą mogły dotyczyć w szczególności terminu, zakresu i wielkości zamówienia.
 3. Miejsca publikacji ogłoszenia: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, bip.gminadzwierzuty.pl
 4. Osoba do kontaktu Sylwester Szewczyk tel. 89/621-04-09, zamowienia@ug-dzwierzuty.pl
 
   Wójt Gminy Dźwierzuty         
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
 

 
 

Data składania ofert:
2018-02-06 12:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłSzewczyk Sylwester 2018-01-30 15:06:00
PublikującyKrzysztof Kołakowski 2018-01-30 15:06:00
Modyfikował(a) Krzysztof Kołakowski 2018-02-08 11:37:16
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zal_3_oświadczenie 85.50 KbPlik doc
2. Zal_4_projekt_umowy 313.85 KbPlik pdf
3. Zal_1_formularz_oferty 82.50 KbPlik doc
4. Zal_2_wykaz_pojazdów 89.00 KbPlik doc
5. zal_5_opis_przedmiotu_zamówienia 81.50 KbPlik doc

Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 17 grudnia 2018r. 21:06:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.