Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY DŹWIERZUTY

ZMIANY:
2017-03-22 07:39:57: Dodano wynik do przetargu
2017-03-07 13:37:12: Dodano plik projekt umowy na rok 2017.doc
Więcej >>>
2017-03-07 13:37:12: Dodano plik oświadczenie.doc
2017-03-07 13:37:12: Dodano plik oświadczenie 2.doc
2017-03-07 13:37:12: Dodano plik formularz oferenta.doc
Dźwierzuty, dnia 07.03.2017 r
Znak sprawy: RI-OS.6232.6.3.2017                 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
Zaproszenie na podstawie art. 4 pkt 8 nie jest objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2164 z późn. zm.)
 
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i art.71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,  poz. 380 z późn. zm.)
 
Zaproszenie  w ramach rozeznania rynku zgodnie z Zarządzeniem Nr 53 Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30000 euro obowiązującego w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach.
 
GMINA DŹWIERZUTY
12-120 Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, tel. 89 621-12-32
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
 
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA:
 
USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
 Z TERENU GMINY DŹWIERZUTY
                                                         (opis przedmiotu zamówienia)
 
           ZAMAWIAJĄCY:  Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
                                                          NIP: 745-181-20-28
 
ZAKRES ZAMÓWIENIA:
 
 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i nieruchomości na terenie Gminy Dźwierzuty.
 1. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie polegało na:
- demontażu z dachu wyrobów zawierających azbest, przygotowaniu do transportu, transporcie i przekazaniu do unieszkodliwienia na specjalistycznym składowisku odpadów;
- odbiorze wyrobów zawierających azbest (wcześniej zdemontowanych płyt eternitowych) znajdujących się na terenie nieruchomości, przygotowaniu do transportu, transporcie  i przekazaniu do unieszkodliwienia na specjalistycznym składowisku odpadów;
 1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie wg listy nieruchomości, z których mają zostać usunięte wyroby zawierające azbest;
 1. Termin wykonywanych prac musi być uzgodniony z właścicielem nieruchomości, z której mają być usunięte wyroby zawierające azbest;
 1. Ilość wyrobów azbestowych:
 1. demontaż płyt azbestowych z dachów budynków, załadunek, transport i utylizacja:
- ilość budynków: 7
- ilość wyrobów azbestowych: 23,91 Mg
 1. odbiór wyrobów zawierających azbest, transport i utylizacja:
- przewidywana ilość płyt luzem: 34,456 Mg
 
Łączna ilość wyrobów azbestowych planowanych do utylizacji wynosi ok. 58,40 Mg.
 
 1. Planowana ilość do usunięcia wyrobów zawierających azbest jest szacunkowa i może ulec zmianie, np. w przypadku zmiany liczby nieruchomości, z których mają zostać usunięte wyroby zawierające azbest.
W celu ustalenia wagi usuniętego azbestu Wykonawca dokona w ramach zadania, ważenia odpadu w trakcie odbioru z nieruchomości.
 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełnią warunki:
 
− posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,
 
− dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zadania.
 
 
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW:
 
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
 
 1. formularz oferenta (zał. nr 1),
 
 1. aktualna decyzja zezwalająca na zbieranie odpadów niebezpiecznych i określająca warunki wytwarzania odpadów azbestowych,
 
3) oświadczenie Wykonawcy, o posiadaniu umowy ze składowiskiem  odpadów niebezpiecznych, gwarantującą przyjęcie odpadów w czasie realizacji zamówienia (zał. nr 2),
 
4) dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia/seminarium/kursu w sprawie zasad BHP, przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
 
5) oświadczenie o dysponowaniu środkami transportu, odpowiednimi do realizacji zamówienia (zał. nr 3).
 
Wszystkie dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Wykonawcę.
 
KRYTERIA OCENY OFERT: 
 
Do kalkulacji kosztów oferty przyjęto następujące założenia:
cena brutto – 100% ceny. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać  od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie brutto (jeżeli oferta z najniższą ceną nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający otrzymał za zadanie z WFOŚiGW), i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą.
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  01.05.2017 r. do 31.08.2017 r.
                                               (data rozpoczęcia i data zakończenia)
 
Forma składania ofert: według załączonego formularza oferenta, w języku polskim. 
Miejsce składania ofert: Ofertę można złożyć w formie pisemnej:
 • drogą fax – 89/621-12-33,
 • korespondencyjną na adres : Urząd Gminy Dźwierzuty, 12-120 Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6
 • pocztą elektroniczną na adres: info@ug-dzwierzuty.pl
 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dźwierzuty pokój nr 13. 
Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 21.03.2017 r. do godz. 1300.
Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w Urzędzie Gminy Dźwierzuty, pokój nr 24.
Osoba do kontaktu: Mariola Sztymelska tel. 89 621 04 01, srodowisko@ug-dzwierzuty.pl
(imię i nazwisko, numer tel., e-mail)
 
 
                                                                                                                  Wójt Gminy
                                                                                                  /-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
Data składania ofert:
2017-03-21 13:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłSztymelska Mariola 2017-03-07 13:35:00
PublikującyKrzysztof Kołakowski 2017-03-07 13:35:00
Modyfikował(a) Krzysztof Kołakowski 2017-03-22 07:39:57
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. formularz oferenta 39.50 KbPlik doc
2. oświadczenie 2 22.50 KbPlik doc
3. oświadczenie 23.50 KbPlik doc
4. projekt umowy na rok 2017 66.00 KbPlik doc

Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 20 czerwca 2018r. 17:21:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.